DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt"

Transcriptie

1 Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

2 INHOUD Zorgverzekeringsmarkt grillig en onzeker Aanleiding 1 Scenarioanalyse 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Toegenomen concurrentie op prijs en kwaliteit 2.2 Concentratiebeweging zorgverzekeraars 2.3 Vervaging van regionale grenzen 2.4 Aantal collectief verzekerden neemt toe 2.5 Toenemende macht werkgevers 2.6 Aanbieden totaalpakketten 2.7 Verdergaande liberalisering maakt de rol van de overheid meer toezichthoudend 2.8 Wijzigende wet- en regelgeving heeft invloed op de uitvoeringsorganisatie 2.9 De zorgkosten stijgen verder 2.10 Zorgverzekeraars gaan op zoek naar nieuwe rollen om zorgaanbieders en verzekerden te kunnen sturen 2.11 Toenemende emancipatie van de consument 2.12 Toenemend inzicht in prijs, kwaliteit en prestaties van diensten (transparantie) 2.13 Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan steeds meer samenwerken; nieuwe configuraties ontstaan 2.14 Zorgaanbieders worden verzekeraars 2.15 Schaarste op de arbeidsmarkt 2.16 Verdere ontwikkeling van ict-toepassing in de bedrijfsprocessen en waardeketens van zorgverzekeraars 2.17 Samenvatting 3 Kernonzekerheden en scenariomatrix 4 Vier uitgewerkte scenario s 4.1 Scenario 1: Collectief gevangen 4.2 Scenario 2: Marktwerking 4.3 Scenario 3: Het paradijs 4.4 Scenario 4: Terug naar af 5 Early warning-indicatoren en river chart 6 Ontwikkelen van een strategie in een dynamische markt 6.1 Vier voorbeeldstrategieën 6.2 Geschiktheid van de voorbeeldstrategieën in de ontwikkelde scenario s 6.3 Tot slot 7. Onze dienstverlening op de zorgverzekeringsmarkt

3 ZORGVERZEKERINGSMARKT GRILLIG EN ONZEKER De introductie van het nieuwe zorgstelsel heeft de marktverhoudingen flink opgeschud. Zowel aan de kant van de zorgaanbieders als aan die van de zorgverzekeraars is sprake van een concentratietendens. Hetzelfde gebeurt aan de klantzijde, getuige de sterk toenemende collectivisering van het product zorgverzekering. Dat dwingt zorgverzekeraars tot handelen en veranderen. Strategieën uit het verleden zullen plaats moeten maken voor nieuwe, die effectief zijn in de snel veranderende zorgverzekeringsmarkt. Maar de vraag is hoe de toekomstige zorgverzekeringsmarkt er uit zal zien. Uit een scenarioanalyse van Atos Consulting komen twee scenario s naar voren als de meest waarschijnlijke: enerzijds het scenario van optimale marktwerking, en anderzijds dat van de oligopolie. Het antwoord op de vraag of de zorgverzekeringsmarkt straks een oligopolie is of een concurrerende markt hangt voor een belangrijk deel af van twee factoren die het gezicht van de toekomstige zorgverzekeringsmarkt zullen bepalen. Enerzijds is dat de mate van de (prijs)concurrentie in het komende commerciële zorgverzekeringsseizoen. De premiebepaling voor 2008 wordt in elk geval complexer, mede als gevolg van wijzigingen in het basispakket. Zo zal kortdurende geestelijke gezondheidszorg daarin worden opgenomen, wordt de vergoeding van de jaarlijkse periodieke preventieve tandheelkundige controle uitgebreid en zit ook de pil weer in het basispakket. Daarnaast komt er een verplicht eigen risico, in plaats van de huidige no-claimregeling. Het is nog onduidelijk of die wijzigingen zullen leiden tot meer premiedifferentiatie. Die onzekerheid wordt nog eens versterkt doordat onbekend is hoe het vereveningsmodel zal uitwerken. Anderzijds wordt de richting van de markt aangegeven door het oordeel van de NMa over de voorgenomen fusies. Als die doorgaan, ontstaan drie grote marktpartijen die hun zorgverzekeringsactiviteiten bundelen. Het zijn onzekerheden die het voor zorgverzekeraars niet makkelijk maken om hun strategie te bepalen. Het toepassen van de scenariomethodiek biedt houvast in een transformerende markt. STRATEGIEËN UIT HET VERLEDEN ZULLEN PLAATS MOETEN MAKEN VOOR NIEUWE, DIE EFFECTIEF ZIJN IN DE SNEL VERANDERENDE ZORGVERZEKERINGSMARKT. 3

4 OPTIMALE MARKTWERKING Een mogelijk toekomstscenario van de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt is het ontstaan van optimale marktwerking. In dit scenario is er veel concurrentie en ontwikkelen zorgverzekeraars ondernemerschap, in het bijzonder op het gebied van zorginkoop. Ook de zorgaanbieder wordt gestimuleerd tot efficiënt en ondernemend gedrag, omdat hij niet meer automatisch verzekerd is van klantstromen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan nauwer samenwerken, waarbij ze gezamenlijke doelen hebben en elkaar kunnen beïnvloeden. Consumenten hebben veel keuzemogelijkheden, waarbij de minder zelfredzame zorgconsument zich bij zijn keuze voor een zorgverzekeraar laat leiden door de collectiviteit waarbij hij is aangesloten. De overheid stelt zich in dit scenario terughoudend op en bewaakt de randvoorwaarden, zoals toegankelijkheid, transparantie en solidariteit. De rolopvatting van zorgverzekeraars ten aanzien van zorginkoop en zorginnovatie is bepalend voor het slagen van marktwerking in de zorg. OLIGOPOLIE Zorgverzekeraars moeten echter ook rekening houden met een toekomstscenario waarin juist sprake is van onvolkomen concurrentie. In eerste instantie lijkt hierin sprake van een voor zorgverzekeraars ideale situatie. Door een verdergaande consolidatie van de zorgverzekeringsmarkt is een beperkt aantal zorgverzekeraars overgebleven, in een marktsituatie die lijkt op die is te typeren als een oligopolie. Er zijn maar weinig zorgverzekeraars waardoor de keuze van de consument beperkt en de mobiliteit relatief laag is. Laag, omdat oligopolisten de neiging vertonen elkaar min of meer met rust te laten voor wat betreft de prijsstelling. De concurrentie binnen de oligopolie vindt doorgaans plaats op productdifferentiatie. Vanuit schadelastbeheer zal dit tot meer aandacht van zorgsverzekeraars voor preventie leiden. Immers, door de lage mobiliteit zijn zorgverzkeraars meer zeker dat een groot deel van hun verzekerdenpopulatie stabiel blijft. Hierdoor zullen ze meer bereid zijn te investeren in preventie. Zorgaanbieders zijn in dit scenario echter wel gedwongen tot scherpe concurrentie en nieuwe initiatieven om voor contractering met het beperkt aantal overgebleven zorgverzekeraars in aanmerking te komen. De overheid voert een beleid op afstand. Eventuele interventies in ongewenste marktbewegingen zullen worden overgelaten aan de toezichthouders. DE ROLOPVATTING VAN ZORGVERZEKERAARS TEN AANZIEN VAN ZORGINKOOP EN ZORGINNOVATIE IS BEPALEND VOOR HET SLAGEN VAN MARKTWERKING IN DE ZORG. 4

5 Scenarioanalyse geeft zorgverzekeraars een belangrijk instrument in handen om mede vorm te geven aan hun eigen toekomst en flexibel te kunnen inspelen op onverwachte ontwikkelingen. Met behulp van deze onderzoekstechniek kunnen niet alleen realistische strategieën worden vastgesteld voor denkbare situaties, maar kunnen de werkelijke ontwikkelingen ook op de voet worden gevolgd en geduid. Zo kunnen zorgverzekeraars hun strategie tijdig bijsturen, nieuwe strategische opties voorbereiden en deze implementeren. Meer informatie over dit onderzoeksrapport kunt u opvragen bij Paul van den Broek ( ) of Renate Streng ( ) van Atos Consulting Algemeen nummer: adres: 5

6 CONTEXT AANLEIDING Veranderingen in het nieuwe zorgstelsel noodzaken zorgverzekeraars tot handelen en veranderen. Ze kunnen niet langer koersen op de zekerheden uit het verleden. De nieuwe spelregels maken een andere strategie noodzakelijk, maar de vraag is hoe de komende zorgverzekeringsmarkt er uit zal zien. Hoe kan de zorgverzekeraar in de snel veranderende zorgverzekeringsmarkt een toekomstvaste strategie bepalen? Scenarioplanning is een uitstekend instrument om de bepaling van de strategie voor te bereiden. Scenarioplanning voorspelt niet de toekomst, maar helpt wel om te anticiperen op een mogelijke toekomst. In deze white paper ontwikkelen we een viertal scenario s voor de zorgverzekeringsmarkt, die we uitwerken volgens de scenariomethodiek. Allereerst gaan we kort in op de stappen van de scenariomethodiek. Vervolgens geven we de verschillende trends en ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt weer, waarna we met de twee kernonzekerheden de scenariomatrix vormen. De vier scenario s worden verder uitgewerkt aan de hand van de manier waarop de verschillende actoren naar verwachting handelen. Ook indentificeren we indicatoren die aangeven dat de markt zich naar een mogelijk scenario ontwikkelt, ook wel early warning-indicatoren genoemd. Tot slot gaan we in op de manier waarop een zorgverzekeraar een strategie kan ontwikkelen in een dynamische omgeving. SCENARIOPLANNING IS EEN UITSTEKEND INSTRUMENT OM DE BEPALING VAN DE STRATEGIE VOOR TE BEREIDEN. 6

7 SCENARIOANALYSE Over scenarioanalyse bestaan de nodige misverstanden. Scenario s zijn geen toekomstvoorspellingen. Een scenarioanalyse biedt inzicht in mogelijke toekomsten, die in dit verband scenario s worden genoemd. Scenario s worden samengesteld op basis van de voornaamste onzekerheden die grote impact hebben op de zorgverzekeringsmarkt. Bij het vaststellen van deze onzekerheden is gebruikgemaakt van de visie van talrijke deskundigen. Hen is gevraagd hoe zeker verwachten zij dat een bepaalde ontwikkeling zich zal voordoen. En als deze ontwikkeling zich aftekent, hoe groot dan de impact is. Scenario s verschaffen zorgverzekeraars inzicht in de vraag of hun huidige beleid en organisatie eigenlijk wel robuust genoeg zijn voor de toekomst. De kansen en risico s voor de organisatie kunnen voor de beschreven toekomsten in kaart worden gebracht. Daarna kan worden bepaald welke strategische opties de organisatie heeft in een scenario en wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. Met hulp van scenario s kan een organisatie de overstap maken van het denken in kleine stapjes naar het ontwikkelen van een strategische visie. De twee kernonzekerheden vormen de assen van de scenariomatrix. Daardoor ontstaan vier kwadranten, die het kader van de scenario s vormen (zie stap 4, figuur 1). Vervolgens wordt door het beschrijven van de toekomstige situatie in de vier kwadranten een beeld gevormd van de manier waarop de verschillende actoren zich zullen gedragen in deze scenario s. Door early warningindicatoren te identificeren worden de vier verder weg liggende toekomsten vertaald naar een meer nabije toekomst. Zo kan worden aangegeven in de richting van welk scenario de markt zich ontwikkelt. Figuur 1: Stappen in scenarioplanning 7

8 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN TOEGENOMEN CONCURRENTIE OP PRIJS EN KWALITEIT De ontluikende marktwerking in de zorg heeft partijen in beweging gebracht, met aanzienlijke gevolgen voor de zorgverzekeraars: verzekerden stapten in 2006 massaal over, met als resultaat winnaars en verliezers. Gedurende de jaarwisseling is de overstap van verzekerden met 4% aanzienlijk lager geweest dan het kwart van Toch zijn ook nu weer relatief lage premies gevraagd met hoge collectiviteitskortingen. De individuele prijszettingen van de verschillende zorgverzekeraars zijn dit jaar dichter bij elkaar komen te liggen. Net als de individuele prijszetting is de kwaliteit van de dienstverlening geen onderscheidende factor meer. Uit onderzoek van het NIVEL 1 over het jaar 2006 blijkt dat verzekerden over het algemeen tevreden zijn over de service van hun zorgverzekeraar en dat er relatief weinig differentiatie is tussen de waarderingen van de dienstverlening. Juist de collectieve prijszetting is bepalend voor de groei van het aantal verzekerden. Uit figuur 2 blijkt dat de gemiddelde premie bij de meeste zorgverzekeraars onder de rekenpremie van het ministerie van VWS ligt. Om een marktpositie te verwerven investeren zorgverzekeraars fors, met als gevolg substantiële exploitatietekorten op de basisverzekering. Onder de dreiging van met de voeten stemmende (collectieve) klanten zullen de prijsverschillen en de marges in de nabije toekomst naar verwachting klein blijven. NET ALS DE INDIVIDUELE PRIJSZETTING IS DE KWALITEIT VAN DE DIENSTVERLENING GEEN ONDERSCHEIDENDE FACTOR MEER. Figuur 2: Waardering versus gemiddelde prijs per zorgverzekeraar 1 Ervaringen van verzekerden met de zorg en de zorgverzekeraars, NIVEL,

9 CONCENTRATIEBEWEGING ZORGVERZEKERAARS De introductie van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel heeft de kaarten flink geschud: fusies en samenwerkingsafspraken zijn aan de orde van de dag. Achmea en Agis Zorgverzekeringen hebben bekend gemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt over het bundelen van hun zorgverzekeringsactiviteiten door middel van een fusie. Ook CZ en Delta Lloyd willen een strategische alliantie aangaan om schaal te creëren en klanten daardoor beter van dienst te kunnen zijn. Overigens geldt hierbij dat de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa) nog wel toestemming moet geven voor beide fusies en moet instemmen met deze concentratietendens. CONSOLIDATIE Consolidatie is het motto: na effectuering van de genoemde voorgenomen fusies hebben de drie grootste verzekeraars ongeveer driekwart van de zorgverzekeringsmarkt in handen, en als we Menzis meetellen, hebben vier zorgverzekeraars bijna negentig procent van de markt. Een aantal kleinere zorgverzekeraars verdeelt de overige tien procent. Bij de verdere marktontwikkelingen is de vraag van belang of de huidige kleine spelers echte nichespelers zijn die een luis in de pels -rol zullen vervullen of dat zij uiteindelijk ook op zullen gaan in de grote clusters. VOORGENOMEN FUSIES In het najaar van 2006 gaf de NMa toestemming voor twee voorgenomen fusies: UVIT (Univé, VGZ, IZA en Trias) en DAM Groep (Delta Lloyd, Agis en Menzis). De laatstgenoemde fusie was kort daarna weer van de baan, omdat de ledenraad van Menzis hiervoor geen toestemming gaf. Naast volledige fusies zien we in toenemende mate ook samenwerking op het terrein van zorginkoop. De regionale zorgverzekeraars werken samen met CZ en MultiZorg ontpopt zich als professionele zorginkooporganisatie voor een aantal zorgverzekeraars. Figuur 3: Marktverhoudingen Nederlandse markt voor zorgverzekeringen 9

10 VERVAGING VAN REGIONALE GRENZEN Vanuit het verleden bestaat een sterk regionaal georiënteerde zorgmarkt: ziekenfondsen werkten voor regionale verzekerden met regionale zorgaanbieders. Door de introductie van het nieuwe zorgstelsel is dit beeld stapsgewijs aan het veranderen. Er is sprake van een beginnende vervaging van de regionale grenzen. Deze verandering is vooral het gevolg van de forse toename van het aantal collectieve contracten. In het bijzonder kiezen grotere werkgevers vaak voor een landelijk werkende zorgverzekeraar en ook bij veel zorgverzekeraars staat een landelijke oriëntatie centraal. Er lijkt (nog) weinig interesse voor het aanbieden van provinciepolissen met een afwijkende premie. Als gevolg van de vervaging van regionale grenzen is in 2006 de concentratiegraad in acht provincies substantieel gedaald (zie figuur 4). Grote vraag is of de markt ruimte zal blijven bieden aan typisch regionale zorgverzekeraars, of dat de landelijke spelers juist een krachtige regionale uitvalbasis nodig hebben. BIJ VEEL ZORGVERZEKERAARS STAAT EEN LANDELIJKE ORIËNTATIE CENTRAAL. Figuur 4: Herfindahl-Hirschmann indices per provincie voor de zorgverzekeringsmarkt in 2005 en

11 AANTAL COLLECTIEF VERZEKERDEN NEEMT TOE De collectiviteitsgraad geeft van de totale verzekerdenportefeuille het percentage weer dat collectief is verzekerd. De collectiviteitsgraad van de zorgverzekeringsmarkt is sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet explosief toegenomen, van 30% in 2005 tot bijna 50% in Ook dit jaar is dit percentage verder toegenomen tot ongeveer 55% (zie figuur 5). Grote werkgevers hebben steeds vaker ( open ) collectieve contracten gesloten met meerdere zorgverzekeraars. De werknemers hebben dan de vrijheid de polis te kiezen die het best bij hun situatie past. CONTINUÏTEITSRISICO TOEGENOMEN Op het eerste oog zijn collectieve contracten aantrekkelijk voor zorgverzekeraars. Niet alleen vanwege het volume aan premie-inkomsten, maar ook omdat ze doorgaans leiden tot een beter voorspelbare zorgvraag. Dat biedt aanknopingspunten voor het beter organiseren van de zorg en voor efficiënter inkopen. Maar collectieve contracten zijn niet alleen goed nieuws. Grotere werkgevers of andere collectiviteiten betekenen voor de zorgverzekeraar ook grote aantallen klanten die zij in één keer kunnen verliezen. Het continuïteitsrisico is daardoor fors toegenomen. Daarnaast is het sluiten van een collectief contract met grote werkgevers dikwijls geen zekerheid voor verzekerden. COLLECTIEVE CONTRACTEN ZIJN NIET ALLEEN GOED NIEUWS. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Figuur 5: Collectiviteitsgraad per zorgverzekeraar 2006 en

12 TOENEMENDE MACHT WERKGEVERS Het zijn vooral werkgevers met wie zorgverzekeraars collectieve contracten afsluiten. Ongeveer 80% van de collectieve contracten bestaat uit werkgeverscollectiviteiten. Daarentegen is het aandeel gelegenheidscollectiviteiten dit jaar licht gestegen. Er is sprake van een gelegenheidscollectiviteit wanneer verenigingen (zoals sport, ouderen, FNV, ANWB, UnitedConsumers et cetera) voor hun leden een contract sluiten met een zorgverzekeraar, waarbij de leden de mogelijkheid hebben tegen een kortingspercentage een zorgpolis af te sluiten. MACHTSPOSITIE Collectiviteiten zijn zich bewust van hun machtspositie. De jaarlijkse onderhandelingen met zorgverzekeraars zullen daardoor op het scherpst van de snede worden gevoerd. Werkgevers zullen hogere kortingen bedingen, op maat gesneden polisvoorwaarden verwachten en/of bijzondere eisen stellen aan aard en inhoud van de zorginkoop. Zij dragen immers steeds meer verantwoordelijkheid voor zieke werknemers. Daarnaast is hersteltijd werktijd, waardoor er behoefte is aan voorkeurarrangementen voor werknemers. Naast het gegeven dat werkgevers collectieve contracten afsluiten voor hun werknemers en soms gedeeltelijk de zorgverzekeringspremie van de werknemer betalen, financieren zij in het nieuwe zorgstelsel ook 50% van de curatieve zorg in de vorm van een inkomensafhankelijke bijdrage. Als gevolg van de jaarlijkse toename in de zorgkosten worden de werkgevers geconfronteerd met stijgende bijdragen. In de toekomst kunnen werkgevers zich meer bewust worden van hun rol als grootste financier. Vanuit die positie kunnen ze meer macht opeisen om te proberen de kosten te beheersen of af te wentelen, dan wel zelf de zorginkoop voor hun werknemers te organiseren. DE AFZONDERLIJKE SCHAKELS WERK, VERZUIM, REÏNTEGRATIE EN ZORG KUNNEN TOT ÉÉN KETEN WORDEN GESMEED. 12

13 AANBIEDEN TOTAALPAKKETTEN Door de ingezette liberalisering van de wetgeving in de sociale zekerheidsmarkt zijn de kansen voor zorgverzekeraars om te komen tot geïntegreerde pakketten fors toegenomen. De afzonderlijke schakels werk, verzuim, reïntegratie en zorg kunnen tot één keten worden gesmeed. Volgens het ministerie van VWS heeft de overheid haar werk grotendeels gedaan door de twee stelselwijzingen in de zorgsector en de sociale zekerheidssector door te voeren en is het nu de beurt aan de (zorg)verzekeraars. Wat het lastig maakt, is dat zorgverzekeraars maar een beperkt marktaandeel op de inkomensverzekeringsmarkt hebben. Uitzonderingen daarop vormen Fortis, Achmea en Delta Lloyd (zie figuur 6). In de praktijk zijn er enkele initiatieven en samenwerkingverbanden tot stand gekomen om meer synergie tussen zorg en sociale zekerheid te realiseren, maar die zijn per saldo nog marginaal. Er lijken echter meer mogelijkheden te zijn. Zo worden aan de hand van zorgpaden trajecten uitgestippeld waardoor werknemers sneller behandeld kunnen worden. Dit kan grote bedrijfseconomische en maatschappelijke winsten opleveren. Werkgevers hebben hier, zoals eerder aangegeven, steeds meer behoefte aan, omdat zij voordurend meer verantwoordelijkheden dragen voor zieke werknemers. Ook kan men door de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) beter dwarsverbanden leggen tussen cure en care, en tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Aanbieders van zorg- en welzijnsdiensten treden steeds meer gezamenlijk naar buiten met een gezamenlijk of een afgestemd aanbod van welzijn en zorg. Figuur 6: marktaandelen zorg- en inkomenverzekeraars 13

14 DE OVERHEID NEEMT DE ROL OP ZICH VAN SCHEIDSRECHTER, MET ENKELE ZELFSTANDIGE BESTUURSORGANEN ALS GRENSRECHTERS. VERDERGAANDE LIBERALISERING MAAKT DE ROL VAN DE OVERHEID MEER TOEZICHTHOUDEND De rol van de overheid is in het nieuwe zorgstelsel veranderd van een vormgevende naar een meer toezichthoudende. Verantwoordelijkheden liggen steeds vaker bij de partijen in het veld. De overheid neemt de rol op zich van scheidsrechter, met enkele zelfstandige bestuursorganen (ZBO s) als grensrechters. De solvabiliteitspositie van zorgverzekeraars wordt beoordeeld door De Nederlandse Bank (DNB) op basis van de Wet Financieel Toezicht (WFT), en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van en de informatieverstrekking door zorgverzekeraars. Nieuw is het toezicht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de zorgverzekeraars toetst aan de hand van de Wet Marktordening Gezondheidszorg. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ziet toe op eerlijke concurrentie in de zorgverzekeringsmarkt, waarbij zij in het bijzonder de voorgenomen fusies en overnames wettelijk toetst (zie figuur 7). Als gevolg van de meer toezichthoudende rol van de overheid moeten zorgverzekeraars periodiek diverse overzichten naar de verschillende toezichthouders versturen. Deze overzichten kennen doorgaans een financieel karakter. Figuur 7: Toezichthoudende organen zorgverzekeringsmarkt 14

15 WIJZIGENDE WET- EN REGELGEVING HEEFT INVLOED OP DE UITVOERINGSORGANISATIE Nieuwe kabinetten leiden vaak tot wijzigingen in het beleid. Zo gaat met het kabinet Balkenende IV het tempo van de hervorming van het zorgstelsel een paar tandjes terug. De no-claimregeling wordt afgeschaft en daarvoor in de plaats wordt een verplicht eigen risico ingevoerd. En ook het pakket is onderhevig aan wijzigingen; zo komen de jaarlijkse periodieke preventieve tandheelkundige controle en de pil per 1 januari 2008 weer terug in het basispakket. Daarnaast gaat vanaf 1 januari 2008 het (kortdurende) geneeskundige deel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet. Deze zorg zal vanaf 2008 worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Voor zorgverzekeraars is het ggz-dossier echter veelal nog een black box. Dit zal de premiestelling voor 2008 verder compliceren, naast de uitbreiding van het basispakket en de invoering van een verplicht eigen risico in plaats van de huidige no-claimregeling. Nog eens versterkt door de veelal (nog) onbekende uitwerking van het normuitkeringenstelsel (zorgvereveningsfonds). Het kabinet heeft het voornemen om, zoals de Tweede Kamer heeft gevraagd, de zorgkantoren, de uitvoeringsorganisaties van de AWBZ, per 1 januari 2009 op te heffen. Het ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een uitvoeringstoets gevraagd over dit besluit. Net als de Werkgroep Organisatie romp-awbz adviseert de NZa dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorgvormen die nu nog onder de AWBZ vallen, grotendeels bij zorgverzekeraars 1 moeten komen te liggen. Dit betekent dat naast de ggz naar verwachting nog meer AWBZ-zorg zal worden overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. In deze basiszorg lijkt op termijn ruimte te bestaan voor vrije prijzen. Op dit moment heeft deze markt echter nog een aantal kenmerken die maken dat het nog niet mogelijk is om al direct vrije prijzen in te voeren (zie figuur 8). Daarbij moeten we denken aan zaken als de contracteerplicht voor intramurale zorg, de aparte bekostiging van kapitaallasten, het gebrek aan inkoopprikkels en transparantie en de bestaande concentratie in het aanbod. Een deel van de AWBZ-zorg kan als romp-awbz in stand blijven als publiek uitgevoerde volksverzekering. Zorg behoort tot een romp-awbz als geldt dat een groot deel van de patiënten wilsonbekwaam is en de financiële consequenties van een (aangeboren) aandoening te groot zijn om privaat te kunnen verzekeren. Voor deze complexe intramurale AWBZ-zorg lijkt het model van maatstafconcurrentie (concurrentie door vergelijking) het beste reguleringsmodel. 1 Care voor de toekomst, Nederlandse Zorgautoriteit, maart 2007 Figuur 8: Reguleringsmodellen per deelmarkt 15

16 DE ZORGKOSTEN STIJGEN VERDER Dat de zorgkosten verder zullen stijgen is een vaststaand gegeven. Uit een raming van het CPB voor 2040 komt het beeld naar voren dat de zorgkosten in de toekomst sneller zullen gaan stijgen dan het bruto binnenlands product (BBP), zoals weergegeven in figuur 9. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat de Nederlandse bevolking steeds ouder wordt en het aandeel 65-plussers in de totale bevolking aanzienlijk zal toenemen (zie linksboven in figuur 9). Anderzijds schat men in dat de zorgkosten per inwoner in 2040 ongeveer verdrievoudigd zijn. Deze kostenstijging wordt zowel veroorzaakt door de algemene prijsstijgingen als door de medisch-technologische innovatie in de zorg en het toegenomen medicijngebruik. Hierdoor stijgen de totale zorgkosten op macroniveau tot ruim 200 miljard in Het aandeel zorgkosten ten opzichte van het BBP stijgt daarmee tot 13,3% in Figuur 9: Opbouw zorgkosten in 2006 en

17 ZORGVERZEKERAARS GAAN OP ZOEK NAAR NIEUWE ROLLEN OM ZORGAANBIEDERS EN VERZEKERDEN TE KUNNEN STUREN De toegenomen concurrentie heeft ertoe geleid dat de rendementen van de zorgverzekeraars fors onder druk zijn komen te staan. Rendementen verbeteren door de premie te verhogen en zodoende de inkomsten te vergroten, is nauwelijks een optie. Met een (te) hoge premie is de kans groot dat de zorgverzekeraar zich uit de markt prijst en het aantal verzekerden zal teruglopen. Aan de kostenkant kan men vooral besparingen realiseren door het beheersen van de zorgkosten. Zorgkosten vormen gemiddeld 92% van de uitgaven, de beheerskosten 8%. De huidige regelgeving biedt hier echter (nog) beperkte ruimte voor. De vrije prijsvorming bij medische beroepen staat nog in de kinderschoenen. Bij de grootste uitgavenpost, de ziekenhuiszorg, is momenteel slechts 10%, het zogenoemde B-segment, vrij onderhandelbaar voor de zorgverzekeraar. Het kabinet Balkenende IV voert met betrekking tot de marktwerking in de zorg een voorzichtig beleid. Het aandeel van de vrij onderhandelbare DBC s in de ziekenhuissector zal in 2008 worden opgetrokken naar 20%. Dit in tegenstelling tot het voornemen van het vorige kabinet dat streefde naar een percentage van 70. Om een betere prijs-kwaliteitverhouding en efficiënter werken uit te lokken, zal voor het niet vrijgegeven deel van de ziekenhuiszorg dat zich leent voor onderhandelingen over de DBC-prijzen, het instrument van maatstafconcurrentie worden ingezet. Dit houdt in dat de prijzen worden gereguleerd op basis van onderlinge vergelijking van aanbieders. De opgave die zorgverzekeraars wordt voorgelegd, houdt in dat ze moeten komen tot een beheersing van de zorgkosten. Dit kunnen ze doen aan de hand van verschillende rollen op de zorginkoopmarkt en de verzekeringsmarkt. Zoals in figuur 10 is aangegeven kunnen vier verschillende rollen van zorgverzekeraars worden gedefinieerd 2. EXCELLENTE INKOOP In de rol van inkoper probeert de zorgverzekeraar een houdbare concurrentiepositie te verkrijgen door excellente inkoop. De rol van administrateur kenmerkt zich door een intern gerichte blik. Standaardisatie, kostenbeheersing en efficiency staan hoog in het vaandel. De cliënt staat in de rol van zorgadviseur centraal. De zorgadviseur verkoopt dan ook geen zorg, maar gezondheid. De ultieme rol voor een zorgverzekeraar is dat zij de functie heeft van regisseur of coördinator van de zorgmarkt. De zorgverzekeraar hanteert in deze rol een ketenbenadering en zal met belangrijke zorgaanbieders nauwe samenwerkingsverbanden aangaan, wat op termijn kan leiden tot Health Maintenance Organizations (HMO)- achtige configuraties. De vraag is of zorgverzekeraars kunnen bewerkstelligen dat zij in de rol van regisseur worden geaccepteerd door zowel de zorgaanbieders als door de verzekerden. De klassieke relatie die verzekerden onderhouden met hun (huis)arts is een belemmering voor de beoogde zorgnavigatie. De arts is immers vaak de vertrouwenspersoon en niet de zorgverzekeraar. Daarnaast bepaalt de verzekerde/patiënt steeds meer zelf wat hij wil en waar. 2 De toekomst van het Nederlandse zorgstelsel: opties en rollen van Figuur 10: Rollenmatrix van zorgverzekeraars zorgverzekeraars, Nyenrode Business Universiteit, april

18 TOENEMENDE EMANCIPATIE VAN DE CONSUMENT Nederlandse consumenten veranderen. De stabiele en hiërarchische samenleving van vroeger heeft plaatsgemaakt voor een dynamische netwerksamenleving, waarin vooral veel jonge(re) consumenten zijn aangesloten bij online communities als Hyves en Second Life. Dé consument bestaat niet en daarom wordt de Nederlandse bevolking vaak onderverdeeld in verschillende doelgroepsegmenten. Zo kunnen de zorgconsumenten in drie aanwijsbare segmenten worden onderverdeeld: minder zelfredzame zorgconsumenten, pragmatische zorgconsumenten en maatschappijkritische zorgconsumenten 3. De minder zelfredzame zorgconsument heeft moeite met de toenemende eigen verantwoordelijkheid en met de keuzemogelijkheden die hierdoor ontstaan. Dit type consument is meer lokaal georiënteerd en heeft een wat passieve houding ten aanzien van de zorg. De pragmatische zorgconsument heeft een hoog vertrouwen in nieuwe technologieën, heeft een hoge mate van zelfredzaamheid en een hoge prestatiemotivatie. De maatschappijkritische consument kan geplaatst worden tussen de twee hiervoor genoemde segmenten. Dit segment is kritischer en mondiger dan de minder zelfredzame zorgconsument, maar is tegelijk een tegenstander van te veel individualisering in de zorg. Daarnaast is deze consument minder technologisch en materialistisch ingesteld dan de pragmatische zorgconsument. Zoals in figuur 11 is aangegeven, zal het segment pragmatische zorgconsumenten de komende vijftien jaar toenemen. De zorgverzekeraars zullen in de toekomst dus steeds meer te maken krijgen met mondige en kritische verzekerden die zelf bepalen wat ze wel of niet willen, onder andere met betrekking tot zorggebruik. 3 De zorgklant van morgen: wensen en behoeften in een veranderende samenleving, Motivaction, september Figuur 11: drie segmenten zorgconsumenten 18

19 TOENEMEND INZICHT IN PRIJS, KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DIENSTEN (TRANSPARANTIE) De zorgconsument wordt steeds meer gevoed door vergelijkingssites, informatie van patiënten en consumentenverenigingen en door openbare informatiebronnen. Tweederde van de Nederlanders maakt wel eens gebruik van vergelijkingssites 4. De site van de Consumentenbond scoort goed vanwege de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid. Zestig procent van de Nederlanders kent de website van de Consumentenbond en 38 procent maakt er gebruik van. Ook de websites van de Nederlandse zorgverzekeraars zelf scoren goed ten opzichte van zorgverzekeraars in omringende landen. Nederland onderscheidt zich vooral op het gebied van het verstrekken van informatie en interactieve mogelijkheden 5. Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is de Nederlandse zorgmarkt een stuk homogener en transparanter geworden. In het bijzonder de premies voor de basisverzekering zijn voor de Nederlandse consument goed met elkaar te vergelijken. Steeds meer verzekerden, ruim 25%, melden zich via internet aan voor een nieuwe zorgverzekering. Met de komst van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is de Nederlandse zorgmarkt een stuk homogener en transparanter geworden. 4 Vergelijkingssites vormen een belangrijke bron van informatie voor de online-consument uitgevoerd door TNS NIPO, Twinkle, maart Websites Nederlandse zorgverzekeraars aan de top, DCE Consultants, mei

20 ZORGAANBIEDERS EN ZORGVERZEKERAARS GAAN STEEDS MEER SAMENWERKEN; NIEUWE CONFIGURATIES ONTSTAAN Niet alleen op de markt van zorgverzekeraars vindt verdere concentratie plaats, ook zorgaanbieders gaan samenwerken en fuseren tot grote concerns. Doel van deze concentratie aan aanbiederszijde is, behalve het realiseren van schaalvoordelen, ook het creëren van een sterke onderhandelingspositie tegenover de zorgverzekeraars. Door het vervallen van de contracteerplicht voor zorgverzekeraars is de positie van de zorgaanbieder kwetsbaarder geworden. De zorgaanbieder is niet meer automatisch verzekerd van klantenstromen, omdat de zorgverzekeraar deze aan de hand van een selectief contracteerbeleid kan beïnvloeden. Op dit moment is de relatie van de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder vooral te omschrijven als (voorkeurs)leverancier. Zorgverzekeraars kiezen een aantal preferred providers en maken aanvullende afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot wachttijden en extra service. Hiermee zijn de voorkeursleveranciers verzekerd van een bepaalde stroom van inkomsten. Naar verwachting zal de samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer gaan groeien naar toeleverings- en ontwikkelingspartners met HMO-achtige constructies (zie figuur 12). Het vernieuwende initiatief van Menzis om zelf gezondheidscentra te gaan beheren past in een dergelijk samenwerkingsmodel. De samenwerking is gericht op de lange termijn en kan worden omschreven als strategisch. De zorgaanbieder en zorgverzekeraar gaan een verdergaande samenwerking aan, waarbij ze met een gezamenlijk doel werken en elkaar gemakkelijk kunnen beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van shared-savingsmodellen waarbij de zorgaanbieder door de zorgverzekeraar wordt beloond wanneer specifieke zorgkosten naar beneden gaan en/of de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. Figuur 12: Leveranciersrelatieontwikkelingsmodel gespecificeerd naar zorgverzekeraars 20

De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer

De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer BS Health Consultancy De balans tussen zorgverlener en zorgondernemer KNGF Fysiocongres 14-11-2008 Paul van den Broek De rol van de zorgverzekeraar is sinds 2006 veranderd; van een administratie-declaratiegeoriënteerde

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Zorgupdate Aan Tafel!

Zorgupdate Aan Tafel! Zorgupdate Aan Tafel! ONVZ Informatiebijeenkomsten Jean-Paul van Haarlem - oktober 2012 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Mobiliteit 3 Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Premiestelling

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009

Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Verzekerdenmobiliteit en Keuzegedrag 2009 Er is rust op de zorgverzekeringsmarkt: 96,5% van de verzekerden blijft bij de huidige zorgverzekeraar en scherpt de polis aan Er is een stabiele mobiliteit van

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 4 Samenvatting 5 Inleiding 5 Marktstructuur 5 Marktgedrag 6 Marktaandelen 6 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Betere zorg: een kwestie van kiezen?

Betere zorg: een kwestie van kiezen? Betere zorg: een kwestie van kiezen? VGE Congres Consumer choice: De juiste keuze? 30 november 2006 Erik Schut Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (ibmg) Erasmus Universiteit Rotterdam 1 Populaire

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013

Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars. AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Zorg en betaalbaarheid - de rol van zorgverzekeraars AndrØ Rouvoet, Voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Zorgseminar AvØro Achmea, 3 september 2013 Rode draad De kosten van de zorg: een probleem? Rol

Nadere informatie

Zorg 2012: kansen of bedreigingen?

Zorg 2012: kansen of bedreigingen? Zorg 2012: kansen of bedreigingen? ONVZ Informatiebijeenkomsten oktober 2011 Jean-Paul van Haarlem Lid Raad van Bestuur Uw vragen over Markt Social media Producten & Diensten Campagne Programma 1. De zorgmarkt

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

Zorg (in)zicht. Pagina 1

Zorg (in)zicht. Pagina 1 Zorg (in)zicht Pagina 1 Achtergrond.. De kosten van zorg zijn in 2014 gestegen tot 95mrd. Wie krijgt nu wat en wanneer? Zorgconsument Kerngegevens Per inwoner: EUR 5609,= Consumenten nom premie EUR ±13

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars

Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars Voor- en nadelen van inkoopmacht zorgverzekeraars Zorgvisie congres zorginkoop Lucy Kok Ede, 31 oktober 2012 NMa wijst klachten zorgaanbieders tegen zorgverzekeraars af Rechter: NMa moet klacht mondhygiënisten

Nadere informatie

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies

Gedragscode onafhankelijk zorgadvies 1 1. INLEIDING Aanleiding Het huidige zorgstelsel bestaat in 2016 exact 10 jaar. Sinds de invoering hiervan heeft het aantal zorgcollectiviteiten een vlucht genomen. De idee achter de collectiviteiten

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

10 jaar Zvw: een evaluatie

10 jaar Zvw: een evaluatie 10 jaar Zvw: een evaluatie Masterclass NieuweZorg 3.0, 11 februari 2016 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing

Nadere informatie

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.

19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21. 19.15-19.45 uur : Inloop met koffie en thee 19.45-20.00 uur : Opening door directie 20.00-20.30 uur : Univé zorg in 2015 20.30-21.00 uur : Pauze 21.00-21.30 uur : Veranderingen in de AWBZ 21.30-22.30 uur

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel

Avondsymposium HANAV. Zorg voor Zorginkoop. 12 november Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel Avondsymposium HANAV Zorg voor Zorginkoop 12 november 2015 Dominique Vijverberg / Pieter van de Winckel 1 Inhoud 1. Introductie (Stichting) IZZ, perspectief 2. Zorg in geld 3. Zorginkoop Vraagstukken voor

Nadere informatie

Concentratie zorgverzekeraars Agis, Menzis en Delta Lloyd

Concentratie zorgverzekeraars Agis, Menzis en Delta Lloyd Concentratie zorgverzekeraars Agis, Menzis en Delta Lloyd Directie Cure Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Afbakening van de relevante markt 7 3.1 Relevante productmarkt 7 3.2 Relevante geografische

Nadere informatie

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012

De zorg verandert, het werk van de CRA ook? Paulien Nieuwendijk april 2012 De zorg verandert, het werk van de CRA ook? 1 Paulien Nieuwendijk april 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. De zorgmarkt hoe ziet die markt eruit? 2. De stijging van de zorgkosten 3. Kostenbeheersing;

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie.

Het aantal zorgverzekeraars is in 2008 opnieuw afgenomen als gevolg van verdere vormen van samenwerking en integratie. Jaarcijfers 2009 Zorgverzekeraars en -financiering November 2009 In dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars, en de inkomsten en uitgaven van deze groep in 2007 en 2008 centraal.

Nadere informatie

Kruissubsidie in de zorgverzekeringsmarkt

Kruissubsidie in de zorgverzekeringsmarkt Kruissubsidie in de zorgverzekeringsmarkt Visie en activiteiten NZa Versie 1, januari 2007 ZCC/0 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Wat is kruissubsidiëring en is dat erg? 4 2.3 Is

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap.

ACM wil met dit document de ziekenhuissector meer duidelijkheid geven over de toepassing van de Mededingingswet in dit wijzigende landschap. Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg Inleiding Het ziekenhuislandschap is volop in beweging. Specialisatie en concentratie wordt gezien als een belangrijke route om kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008?

Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? Hoe heeft u als WOS-lid gezondheid geregeld vanaf 1 januari 2008? 18 3 Vitale en gezonde medewerkers kunnen meer! Zilveren Kruis Achmea heeft in samenwerking met uw brancheorganisatie Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl

De zorg en uw portemonnee. Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl De zorg en uw portemonnee Grip op je vermogen 19 april 2013 Peter Ruys Directeur ZorgKiezer.nl 12,5 jaar Transparantie Vanaf 2005 ZorgKiezer.nl, nu grootste onafhankelijke zorgsite van Nederland Trends

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Voorwoord VvAA 3 Voorwoord De Argumentenfabriek 7 Verantwoording 13 Lijst van

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen

Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Uitkomsten onderzoek Aanvullende Zorgverzekeringen Publicatie datum: 12 november 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt De zorgverzekeringsmarkt Masterclass NieuweZorg 7 april 2017 Wim Groot Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Koppeling. Zorg (in)zicht strategie structuur Financiering. 5 november Nyenrode

Koppeling. Zorg (in)zicht strategie structuur Financiering. 5 november Nyenrode Koppeling Zorg (in)zicht strategie structuur Financiering 5 november Nyenrode Pagina 1 Achtergrond.. De kosten van zorg zijn in 2012 gestegen tot 92mrd. Wie krijgt nu wat en wanneer? Zorgconsument Kerngegevens

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2009 Bij DSW is de premie opnieuw nét kostendekkend. Goedkoper kan niet, duurder hoeft niet. 100222-Bijsl Welkom Inhoudsopgave Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 3 Wat biedt

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt

De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden waar niet iedereen in dezelfde mate over beschikt Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Verleun, A., Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. De zorgverzekeringsmarkt vraagt om vaardigheden van verzekerden

Nadere informatie

Zorgverzekering 2015: overstappen?

Zorgverzekering 2015: overstappen? Zorgverzekering 2015: overstappen? Samenvatting Aandachtspunten bij kiezen zorgverzekering 1. Uw zorgverzekeringspolis kan ieder jaar veranderen. Kijk elk jaar uw zorgverzekering goed na en vraag u af

Nadere informatie

I N I T I A T I E F V O O R S T E L

I N I T I A T I E F V O O R S T E L I N I T I A T I E F V O O R S T E L Op de bres voor betaalbare collectieve zorg 1. Inleiding Op 1 januari 2006 treedt de nieuwe zorgverzekeringswet in werking. Nu al is duidelijk dat het nieuwe zorgstelsel

Nadere informatie

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen OUDERENZORG AGENDA Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen Zorggebruik op Agis data Het zorggebruik van 65+ Agis

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Onderzoek naar

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Gewijzigde concentratie zaak Evean- Philadelphia-Woonzorg Nederland

Openbare zienswijze. Gewijzigde concentratie zaak Evean- Philadelphia-Woonzorg Nederland Openbare zienswijze Gewijzigde concentratie zaak Evean- Philadelphia-Woonzorg Nederland Inhoud 1. Inleiding 3 2. Conclusie 4 3. Gewijzigd voornemen tot concentratie 5 4. Mogelijke gevolgen voor de publieke

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg en welzijn

Ontwikkelingen in zorg en welzijn Ontwikkelingen in zorg en welzijn Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt? De sector van zorg en welzijn verandert. In de media wordt vaak het accent gelegd op economische motieven, maar de stijgende zorgkosten

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 657 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Michelle Hendriks, Diana Delnoij, Peter Groenewegen. Massale overstap van in 2006 lijkt eenmalig. Dit jaar

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg?

Met welke ontwikkelingen en strategische factoren houdt ACM rekening bij toezicht op de ziekenhuiszorg? Autoriteit Consument & Markt (ACM) en ziekenhuiszorg Kaart 1 Kaart 2 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op mededinging zorg in het belang van consumenten. ACM houdt toezicht op zowel zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg

Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Zorgt u al goed voor uzelf? Mis m niet: de WZW Zorgverzekering Alleen voor medewerkers in de zorg Wat vindt u nou echt belangrijk aan een zorgverzekering? Een zo laag mogelijke premie? De hoogte van de

Nadere informatie

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2010 Een scan van de belangrijkste indicatoren juni 2010 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 Marktstructuur 7 1.2 Marktgedrag 8 1.2.1 Marktaandelen 8 1.2.2 Verzekerdenmobiliteit

Nadere informatie

Gedragscode Objectief Vergelijken

Gedragscode Objectief Vergelijken Gedragscode Objectief Vergelijken Gedragscode Objectief Vergelijken Miljoenen keren per jaar zoeken mensen via een vergelijkingssite naar een zorgverzekering die bij hen past. Niet zo gek want vergelijkingssites

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Marktwerking in de zorg. Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine

Marktwerking in de zorg. Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine Marktwerking in de zorg Prof Ruud ter Meulen Director Centre for Ethics in Medicine Inhoud Wat is marktwerking? Gezondheidszorg: een imperfecte markt Privatisering van de zorg Zorgen over de markt What

Nadere informatie

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen!

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Zorgpremie Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Een goedkope zorgpolis kiezen lijkt soms voordeliger dan in sommige gevallen het geval is. Het komt soms voor

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Zorg (in)zicht. Pagina 1

Zorg (in)zicht. Pagina 1 Zorg (in)zicht Pagina 1 Achtergrond.. De kosten van zorg zijn in 2015 gestegen tot 95mrd. Wie krijgt nu wat en wanneer? Zorgconsument Kerngegevens Per inwoner: EUR 5609,= Consumenten nom premie EUR ±13

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong

Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen weggelegd? Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Marloes van Dijk, Anne Brabers, Margreet Reitsma en Judith de Jong. Is een aanvullende verzekering nog wel voor iedereen

Nadere informatie

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016

Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink. 28 juni 2016 Bijeenkomst Blauwe Zorg Zorginnovatie en kwaliteit Ab Klink 28 juni 2016 Onze maatschappelijke rol Wij zijn één van de regisseurs in het stelsel. Samen met zorgaanbieders en patiënten realiseren we de

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd)

SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) SPECIAL PZO ZORGCOLLECTIEF Platform Zelfstandige Ondernemers december 2005 (geactualiseerd) In deze special: Uw ziektekostenverzekering via PZO 1. PZO sluit collectieve contracten met vier verzekeraars

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen

Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015. Zó werkt de zorg in Nederland. inkijkexemplaar. dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Zó werkt de zorg in Nederland Kaartenboek Gezondheidszorg Editie 2015 dr Maaike de Vries en drs Jenny Kossen Inhoudsopgave Inleiding 3 Voorwoord 3 Medicijn tegen dat knagende gevoel en andere 5 redenen

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie