Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP)"

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 1 3 december 2016 inlichtingen Maureen van Munster ( ) Registratienummer IrVaf willen we bereiken? Eind 2009 is het Integraal Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) vastgesteld (nota B&W 2009/ ). Met het BKP hebben wij de omslag gemaakt van beheer van de fysieke leefomgeving op basis van het aantal beheerinspanningen (frequentie) naar beheer op basis van beeldkwaliteit (resultaat), ln 2010 is gestart met het onderhoud van groen, begraafplaatsen, parkmanagement en straatreiniging op beeld uit te voeren. Tevens zijn in het BKP de werkpakketten opgenomen voor het onderhoud van de overige beheerdisciplines in de fysieke leefomgeving. Het BKP richt zich uitsluitend op het onderhoud en niet op vervangingen. Het BKP is een onderdeel van de doelstelling van de gemeente om te komen tot een beheer van de openbare ruimte dat aansluit op de wensen en behoeftes van inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Ons doel is met de beschikbare middelen de fysieke leefomgeving zo optimaal mogelijk te beheren en te onderhouden. Bij het vaststellen van de Beheerplannen Fysieke Leefomgeving in 2015 (RV ) hebben wij toegezegd om het BKP in 2016 te actualiseren en met de raad in gesprek te gaan over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Naar verwachting zullen met ingang van 1 januari 2019 de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude gefuseerd zijn. Het ligt voor de hand om het BKP nu uitsluitend daar waar nodig te actualiseren voor de jaren 2017 en Na de fusie stelt de nieuwe gemeenteraad van de gefuseerde gemeente in 2019 het gewenste kwaliteitsniveau vast. Wat gaan we daarvoor doen? Wij hebben onderzocht welke delen van het BKP geactualiseerd moeten worden. Dit onder andere op basis van de evaluatie van het BKP in 2014 en de informatieve raadssessies over de kwaliteit van de openbare ruimte in juni Het BKP als kwaliteitskader In 2014 is het BKP geëvalueerd en heeft een meting van de beeldkwaliteit van de fysieke leefomgeving plaatsgevonden. Wij hebben de gemeenteraad hierover per brief op 22 december 2014 geïnformeerd (kenmerk ). De algemene conclusie van de evaluatie was dat beheren op beeld en het beheerkwaliteitplan ervoor hebben gezorgd dat de fysieke leefomgeving voldoet aan de ambitie. De waardering van inwoners over de fysieke leefomgeving is positief. De algemene

2 onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Volgvel 2 indruk is dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Dit beeld komt ook naar voren uit onze jaarlijkse meting van de tevredenheid van de inwoners over de kwaliteit van hun woonomgeving en het groen ('Kijk op de Wijk'). Het cijfer waarmee inwoners hun woonomgeving beoordelen is gestegen van 6,8 in 2015 naar 7,1 in In 2016 is 70% van de inwoners tevreden met het openbaar groen, tegen 69% in Daarnaast is door het BKP het beheer transparanter geworden en is de sturing op de kwaliteit verbeterd. Tijdens informatieve raadssessies op 9 en 23 juni 2016 zijn wij met de gemeenteraad in gesprek gegaan over het beeld van de openbare ruimte op basis van het vastgestelde beheerkwaliteitskader (BKP). Wij hebben de raad geïnformeerd welke kwaliteit wij kunnen realiseren binnen het beschikbare budget. Tevens zijn wij met raadsleden in gesprek gegaan over het wenselijke kwaliteitsbeeld van de fysieke leefomgeving. De door raadsleden aangeleverde foto's van de gewenste kwaliteit bleken regelmatig overeen te komen met de gekozen kwaliteit van het BKP. De aanwezige raadsleden gaven over het algemeen aan nog achter de keuzes van het BKP te staan. Verschuivingen in kwaliteitsbeeld Wij hebben tijdens de informatieve raadsessies gemeld dat het huidige BKP nog steeds voldoet om het vastgestelde kwaliteitsniveau van de fysieke leefomgeving te waarborgen, maar dat er spanning is ontstaan tussen de momenteel beschikbare middelen en de uitgangssituatie ten tijde van het vaststellen van het BKP. Binnen de bandbreedte van de verschillende beheerniveaus van het BKP hebben verschuivingen in kwaliteitsbeeld plaatsgevonden als gevolg van areaaltoevoegingen en bezuinigingen op de fysieke leefomgeving de afgelopen jaren. In onderstaand overzicht (beeldmeetlat) zijn de bandbreedte van de beheerniveaus en het moment van ingrijpen in beeld gebracht voor bijvoorbeeld open bestrating.

3 Onderwerp Volgvel 3 Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Wij bleven in 2009 ruimschoots binnen het gekozen kwaliteitsniveau, maar in 2016 naderen wij voor bepaalde onderdelen de randen van het ambitieniveau In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van de verschuiving voor verharding als voorbeeld schematisch weergegeven. Bij het vaststellen van het BKP in 2009 hebben wij ervoor gekozen om de openbare ruimte te beheren overeenkomstig het beheemiveau Basis. 1 Dit houdt in dat overwegend kwaliteitsniveau B voorkomt, maar dat kwaliteitsniveau C eveneens kan voorkomen. Het beeld van de fysieke leefomgeving wordt tevens beïnvloed door externe factoren, zoals het verbod op het gebruik van chemische middelen bij de bestrijding van onkruid op verhardingen vanaf 31 maart Ook vanuit de beheerplannen, die een momentopname geven van de technische kwaliteit van het areaal, is duidelijk geworden dat er verschillen zijn tussen het jaarlijks benodigde budget en het jaarlijks beschikbare budget voor klein en groot onderhoud en voor vervangingen. Wij hebben ons bij het inzetten van de middelen vooral gericht op veiligheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging. Deze uitgangspunten zijn gelijktijdig met de beheerplannen vastgesteld door de raad in Bezuinigingen hebben met name op groen plaatsgevonden, omdat op andere gebieden moeilijker te bezuinigen is, zonder de veiligheid in het geding te brengen en kapitaalvernietiging te veroorzaken. Voor de beeldkwaliteit heeft het anders inzetten van middelen ertoe geleid dat het beeld in de wijk verandert, maar dat wij nog wel aan het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen voldoen. 1 met uitzondering van centrumgebieden, speelvoorzieningen, meubilair in de woongebieden, kantooren bedrijventerreinen en recreatiegebieden, gras (speelweiden) in recreatiegebieden, reiniging van hoofdinfrastructuur en recreatiegebieden en riolering (putten en kolken) in de woongebieden, kantooren bedrijventerreinen en rondom sportvelden. Deze worden op beheemiveau Basis+ onderhouden.

4 onderwerp Volgvel 4 Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Differentiatie binnen het BKP Voor groen hebben wij een ander maairegime ingevoerd om kosten te besparen. Dit houdt in dat op een aantal plekken in de openbare ruime, gazon is omgevormd tot extensief onderhouden gras of recreatief gras. Hierdoor hoeft minder vaak te worden gemaaid. De aanpassing van het maairegime heeft geleid tot differentiatie binnen de categorie groen van het BKP. Dit is een wijziging van de inrichting, die weliswaar een ander beeld geeft, maar waarmee wij wel blijven voldoen aan het kwaliteitsniveau dat in 2009 is vastgesteld. Samen met de dorps- en wijkraden hebben wij per kern invulling gegeven aan een verdere verfijning van het maairegime met het doel een zo optimaal mogelijk beeld van de fysieke leefomgeving te bereiken. Beeldkwaliteit en beeldmeetlatten Bij het beheren op beeld maken wij gebruik van kwaliteitsbeelden of beeldmeetlatten om de visuele kwaliteit te meten. Een beeldmeetlat is een reeks van vijf beelden, waarop in aflopende mate de kwaliteit is vastgelegd. Het hoogste kwaliteitsbeeld is aangeduid met A+, het laagste met een D. Kwaliteitsniveau D kan incidenteel voorkomen, maar is geen streefkwaliteit. Er is bij niveau D sprake van achterstallig onderhoud. Dit is ongewenst, omdat het mogelijk kan leiden tot kapitaalvernietiging. Kwaliteitsniveau C kan duiden op de dreiging van achterstallig onderhoud. Deze kwaliteitsbeelden zeggen met name iets over de visuele kwaliteit van de openbare ruimte, in mindere mate over de technische kwaliteit. De CROW 2 heeft een nieuwe Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 uitgebracht, met hierin standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud. De meeste gemeenten gebruiken deze landelijke standaard. De beeldmeetlatten van het geactualiseerde BKP hebben wij hierop aangepast, zodat wij ons beter kunnen conformeren aan landelijke richtlijnen. Tevens hebben wij de beeldmeetlatten voor de nieuwe beheergroep recreatief gras toegevoegd. Deze nieuwe beheergroep voegen wij tevens toe aan het Beheerplan Groen en Bomen Schouwen en kwaliteitscoördinatie In de evaluatie van het BKP in 2014 hebben wij aangegeven dat het schouwplan, inclusief de rapportage over de schouwen, nog niet volledig was uitgewerkt. Ook hebben wij toen vermeld dat het proces van kwaliteitscoördinatie nog niet volledig was vormgegeven. Om inzicht te krijgen in de resultaten van het beheren op beeld en om de beheerkwaliteit te borgen zijn schouwen en kwaliteitscoördinatie essentiële onderdelen. Wij hebben de afgelopen jaren de gekozen beheerkwaliteit geborgd door het houden van toezicht op de uitvoering van de contracten met aannemers en door het meten van de beheerkwaliteit buiten. De kwaliteit van het uitgevoerde werk bespreken wij maandelijks met de aannemers. In 2018 willen wij een nieuwe integrale kwaliteitsmeting uit laten voeren voor het complete areaal, inclusief Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Een belangrijk instrument om over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving met inwoners te communiceren is de bewonersschouw. Wij hebben deze schouw de afgelopen jaren aangepast aan de wensen van de dorps- en wijkraden. De schouw was in eerste instantie bedoeld om de beeldsystematiek en de wijze waarop de beeldkwaliteit kan worden gemeten uit te leggen. Momenteel hebben de dorps- en wijkraden behoefte om samen met de 2 kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.

5 onderwerp Volgvel 5 Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) gebiedsbeheerder door de wijk lopen om de aandachtspunten door te nemen of eventueel zelf wensen te formuleren. Samenvattend Gezien het feit dat het huidige BKP voldoet als kwaliteitskader en vanwege de voorgenomen fusie met Haarlemmerliede en Spaarnwoude actualiseren wij nu het BKP uitsluitend in technische zin voor wat betreft de volgende punten: Wij hebben de beeldmeetlatten van het BKP aangepast aan de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 van het CROW; Dit is de meest recente CROW-richtlijn. wij voegen beeldmeetlatten toe voor de nieuwe beheergroep recreatief gras; wij passen het onderdeel schouwen en kwaliteitscoördinatie aan. Deze aanpassingen hebben wij verwerkt in een addendum op het huidige BKP 2009 (bijlage Addendum Integraal Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP)). Wat mag het kosten? Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Het college van Burgemeester en Wethouders en specifiek de portefeuillehouder Fysieke Leefomgeving, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud van de openbare ruimte. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Het college rapporteert in de P&C-documenten over de uitvoering van het onderhoud van de fysieke leefomgeving. Overige relevante informatie Participatie en communicatie Het BKP, met name de bewonersschouw, is een instrument om de communicatie met de gebruikers van de fysieke leefomgeving te verbeteren en hen meer inbreng bij- en een beter zicht op het onderhoud van de fysieke leefomgeving te geven. Om het maairegime aan te passen hebben wij differentiatie toegepast binnen het BKP. Hieraan is een intensief participatietraject vooraf gegaan. Samen met dorps- en wijkraden hebben wij gekeken hoe wij het beste invulling konden geven aan het nieuwe maairegime. Hierbij hebben wij maatwerk toegepast om de meest optimale uitkomst per kern te realiseren en de wensen van de dorps- en wijkraden zoveel mogelijk in te passen in het nieuwe maairegime. Duurzaamheid In ons collegeprogramma 'Krachtig Samen Werken' is 'schoon, heel en veilig' het thema voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Duurzaamheid is een verbindende pijler. Onder duurzaamheid wordt ook verstaan de duurzame (her)inrichting van de fysieke leefomgeving en duurzaam beheer en onderhoud. Voor de openbare ruimte streven wij er dan ook naar deze om op duurzame wijze in stand te houden tegen zo laag mogelijke maatschappelijk acceptabele kosten, binnen de kaders van

6 onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Volgvel 6 de wettelijke bepalingen. Bij het beheren van de fysieke leefomgeving houden wij rekening met duurzaamheid door bijvoorbeeld het toepassen van duurzame materialen, het beperken van het energieverbruik en het verminderen van de uitstoot van CO2. Vervolgtraject Bij het vaststellen van de beheerplannen in 2015 hebben wij aangegeven dat wij op basis van het geactualiseerde BKP in 2017 de beheerplannen tussentijds zouden actualiseren, om de nieuwe fase van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR 3) vanaf 2018 voor te bereiden. Nu het BKP grotendeels ongewijzigd kan blijven, is het effect van de actualisering op de beheerplannen gering. Ook voor de beheerplannen ligt het voor de hand om gezamenlijk met Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2018 te werken aan de voorbereiding van de geactualiseerde beheerplannen, zodat wij in 2019 beschikken over beheerplannen voor de gefuseerde gemeente. Deze zijn de basis voor een integraal meerjaren investeringsprogramma vanaf Begin 2017 actualiseren wij het meerjareninvesteringsplan van de beheerplannen voor 2018 met een doorkijk tot vijfjaar, zodat wij bij de Voorjaarsrapportage 2017 de vervangingsinvesteringen voor 2018 kunnen onderbouwen. Na vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2017 in de raad, leggen wij de uitgewerkte VOR 3 aan de gemeenteraad voor. r* Besluit Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 1. het addendum op het Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) 2009 vast te stellen; 2. deze nota ter bespreking te zenden aan de raad. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, namens dezen, de portefeuillehouder, Bijiage(n): Addendum Integraal Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) 2016

7 onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Volgvel 7 Bijlage: Addendum Integraal Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) In dit addendum zijn uitsluitend de gewijzigde onderdelen van het Integraal Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) opgenomen. De overige onderdelen blijven ongewijzigd. Hoofdstuk 1 Kwaliteitstoets 1.2 Beeldmeetlatten De CROW heeft een Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013 uitgebracht, met hierin onder andere standaardkwaliteitsniveaus voor onderhoud. Een aantal standaard schaalbalken is toegevoegd, verwijderd of vernieuwd. De beeldmeetlatten van het BKP zijn hierop aangepast. Voor het verfijnde maairegime zijn beeldmeetlatten voor de beheergroep recreatief gras toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe schouwgids met 30 beeldmeetlatten, op basis waarvan de fysieke leefomgeving maandelijks wordt geschouwd. Anders dan voorheen is er nu niet langer sprake van speciaal voor Haarlemmermeer samengestelde beeldmeetlatten. De huidige beeldmeetlatten komen uit de CROW-kwaliteitscatalogus. Voor het beheren op beeld van parkmanagementlocaties worden de beeldmeetlatten in de parkmanagementovereenkomst opgenomen. De beeldmeetlatten zijn: beeldmeetlatten m.b.t. de qroenbestekken 1. Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras 2. Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras 3. Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld 4. Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras 5. Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen 6. Groen-beplanting-onkruid 7. Groen-boom-boomspiegel-onkruid 8. Groen-boom-stamopschot 9. Groen-boom-wortelopschot 10. Groen-gras-gazon-grashoogte 11. Groen-gras-maaisel op gras 12. Groen-gras-molshopen 13. Groen-gras-natuurlijk afval 14. Groen-gras-overgroei randen verharding 15. Groen-gras-recreatief grasveld-grashoogte (nieuw) beeldmeetlatten m.b.t. het reinigingsbestek (straatreiniging en zwerfafval) straatreiniging 1. Meubilair-afvalbak-vullingsgraad 2. Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid 3. Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid 4. Verharding-natuurlijk afval 5. Verharding-onkruid rondom obstakels 6. Verharding-veegvuil goten

8 Onderwerp Volgvel 8 Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) zwerfafval 7. Verharding-zwerfafval fijn 8. Verharding-zwerfafval grof 9. Groen-beplanting-zwerfafval fijn 10. Groen-beplanting-zwerfafval grof 11. Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn 12. Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof 13. Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn 14. Groen-gras-gazon-zwerfafval grof 15. Groen-gras-zwerfafval grof 1.3 Meetmethoden Schouwplan Besteksschouw Wij hebben de afgelopen jaren de gekozen beheerkwaliteit geborgd door het houden van toezicht op de uitvoering van de contracten met aannemers en door het meten van de beheerkwaliteit buiten. De kwaliteit van het uitgevoerde werk bespreken wij maandelijks met de aannemers. Een belangrijk instrument om over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving met inwoners te communiceren is de bewonersschouw. Wij hebben deze schouw de afgelopen jaren aangepast aan de wensen van de dorps- en wijkraden. De schouw was in eerste instantie bedoeld om de beeldsystematiek en de wijze waarop de beeldkwaliteit kan worden gemeten uit te leggen. Momenteel hebben de dorps- en wijkraden behoefte om samen met de gebiedsbeheerder door de wijk lopen om de aandachtspunten door te nemen of eventueel zelf wensen te formuleren. Andere vorm bewonersschouw De bewonersschouw is de afgelopen jaren aangepast aan de wensen van de dorps- en wijkraden. Men begrijpt de beeldsystematiek bij het beheer van de openbare ruimte en de manier waarop de beeldkwaliteit kan worden gemeten en heeft behoefte aan een andere wijze van schouwen. De dorps- en wijkraden willen samen met de gebiedsbeheerder door de wijk lopen en hierbij een lijst aandachtspunten doornemen. In sommige gevallen stelt de gemeente samen met de bewoners een wensenlijst op. Kwaliteitsschouw in 2018 Vanwege de aanstaande fusie met de gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede voeren wij de integrale kwaliteitsschouw alvast in 2018 uit om zo de kwaliteit van het complete areaal van de te fuseren gemeentes te schouwen. Deze schouw levert belangrijke input voor het nieuwe BKP dat we in 2019 aan de raad van de gefuseerde gemeente voor willen leggen.

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Aanleiding Beheerkwaliteitsplan. Doelstelling en opbouw

Memo. Inleiding. Aanleiding Beheerkwaliteitsplan. Doelstelling en opbouw Memo T.a.v. : Gemeenten Naarden en Bussum Onderwerp : Oplegnotitie Beheerkwaliteitsplan 2013-2018 Gemeenten Naarden en Bussum Datum : augustus 2013 Inleiding Het Beheerkwaliteitsplan (BKP) 2013-2018 geeft

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad 27 januari 2014 Beleidsmeting openbare ruimte Albrandswaard Het college 138998 Geachte dames en heren, Kennisnemen Wij informeren

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013

Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013 colofon Project: Gecompileerde meetlatten op basis van CROW schaalbalken Auteurs: Rob Roodbol en Arjan de Bruin Datum: december 2013 Cyber bv, Adviseurs voor buitenruimte en organisatie vestiging Bodegraven

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

COMMISSIE: ROVB DATUM: ONDERWERP: Beeldmonitor Openbare Ruimte Zuidoost aug/sept 2012

COMMISSIE: ROVB DATUM: ONDERWERP: Beeldmonitor Openbare Ruimte Zuidoost aug/sept 2012 COMMISSIE: ROVB DATUM: 14-3-2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Beeldmonitor Openbare Ruimte Zuidoost aug/sept 2012 DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Beheren op beeldkwaliteit

Beheren op beeldkwaliteit Beheren op beeldkwaliteit november 2013 Beheren op beeldkwaliteit instrumentarium om op inzichtelijke en transparante wijze keuzes te maken met betrekking tot de visuele beeldkwaliteit van de openbare

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Aanleiding Inhoud Relatie met Accommodatiebeleid en Harmonisatie Onderdelen Openbare Ruimte Uitgangssituatie 2010 Periode 2011-2014 Samenvatting Voorstellen Aanleiding Realisatie

Nadere informatie

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 projectnr. 247475 revisie 1.0 31 augustus 2012 auteur(s) Mark van den Kieboom Roel Hubers Opdrachtgever Gemeente Roosendaal Stadserf 1 4701

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart Rieker Business Park

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart Rieker Business Park RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 201 Rieker Business Park Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw Opdrachtnemer

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Zuidas Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw Opdrachtnemer Cyber Adviseurs

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Bedrijvencentrum Westerkwartier Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw

Nadere informatie

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011 Cibor gids Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte Schouwgids COLOFON Project: 51223WE, gemeente IJsselstein Integraal BKP Auteurs: Annemarie Keern

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Beheerkwaliteitsplan

Beheerkwaliteitsplan . Beheerkwaliteitsplan 2013-2018 juli 2013 Beheerkwaliteitsplan 2013-2018 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Naarden en Bussum Project: Beheerkwaliteitsplan Contactpersoon: Gemeente Naarden: Jon Drost Gemeente

Nadere informatie

Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid

Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid 3 e kwartaal 2013 Datum: 1 oktober 2013 Commissie Leefomgeving 1-7 Monitor beeldkwaliteit stadsdeel Zuid 3 e Kwartaal 2013 Inleiding: Kwaliteitseis

Nadere informatie

Ongeluk bij kanaal Utrecht

Ongeluk bij kanaal Utrecht Informatiebehoefte beheerorganisatie Aan de hand van een aantal actuele thema s Aansprakelijkheid Bezuinigingen Integraal aanbesteding Aangeven waar beheerinformatie kan ondersteunen Ongeluk bij kanaal

Nadere informatie

Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings 30 september 2014 Addie Monster (4421)

Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings 30 september 2014 Addie Monster (4421) 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in Abbenes Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Opvolging skatevoorziening Raadhuisplein. Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water

Nota van B&W. Onderwerp Opvolging skatevoorziening Raadhuisplein. Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Opvolging skatevoorziening Raadhuisplein Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 13 Septem ber 2016 inlichtingen Marloes Beers

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 23 februari 2016. Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00157 Onderwerp: Gunning aanbesteding Straatreiniging - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De huidige contracten voor de veegwerkzaamheden

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 14 juni Onderwerp: Stand van zaken buitenruimte Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 14 juni Onderwerp: Stand van zaken buitenruimte Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00490 Onderwerp: Stand van zaken buitenruimte 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt

Nadere informatie

Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte Gemeente Bloemendaal

Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte Gemeente Bloemendaal Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 projectnr. 5 revisie.1 definitief 11 februari 1 auteur(s) Mieke van Berkel Opdrachtgever Gemeentewerken Postbus 1 5 AE OVERVEEN datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004

Groenbeheerplan. Sliedrecht. Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Groenbeheerplan 2004 Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, juni 2004 Samenvatting HET GROENBEHEERPLAN

Nadere informatie

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart

Beheer van de openbare ruimte in beeld. Stad met een hart Beheer van de openbare ruimte in beeld Stad met een hart 1 Voorwoord De openbare ruimte in Amersfoort is veilig en heel. De gemeente Amersfoort moet de komende jaren flink bezuinigen, waardoor er minder

Nadere informatie

Onkruidbeheer middels een wave-machine

Onkruidbeheer middels een wave-machine Onderhoud van de openbare ruimte Natuurlijk vinden bewoners het prettig als de straat waarin ze wonen schoon is en het groen goed wordt bijgehouden. De gemeente zorgt ervoor dat straten, pleinen, grasvelden

Nadere informatie

Groenbeheer in de gemeente Oss

Groenbeheer in de gemeente Oss Jaargang 2 nummer 1 mei 2012 Nieuwsbrief extra Databank Gemeentelijk Groenbeheer Groenbeheer in de gemeente Oss Pagina 1 Nieuwsbrief De Nieuwsbrief Databank Gemeentelijk Groenbeheer geeft informatie over

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

Analyse meetresultaten Gemeente Leiden Beleidsmeting, oktober 2012

Analyse meetresultaten Gemeente Leiden Beleidsmeting, oktober 2012 Analyse meetresultaten Gemeente Leiden 2012 Beleidsmeting, oktober 2012 5 oktober 2012 Beleidsmeting Gemeente Leiden 2012 oktober 2012 Pag. 2/19 Beleidsmeting Leiden 2012 Colofon Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel

Budget voor uitvoeren amendement openstellen Duikeendtunnel Nieuwegein m Gemeenteraad % c r- - :. - -. r$ Q 2 013-302 Onderwerp Openstellen Duikeendtunnel Datum 13 september 2013 Raadsvoorstel Afdeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani 1 Onderwerp Budget voor uitvoeren

Nadere informatie

Welkom. Beheer Openbare Ruimte Zwolle. Samenwerking ROVA - gemeente. Beheer openbare ruimte in Zwolle 11/26/2014. Gemeente Zwolle 1.

Welkom. Beheer Openbare Ruimte Zwolle. Samenwerking ROVA - gemeente. Beheer openbare ruimte in Zwolle 11/26/2014. Gemeente Zwolle 1. Gemeente Zwolle 1 1 Welkom Beheer openbare ruimte in Zwolle Beheer Openbare Ruimte Zwolle Samenwerking ROVA - gemeente 26-11-2014 2 Gemeente Zwolle 2 Inhoud presentatie Even voorstellen Wat is er ondergebracht

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012

Burgerpanel Zeewolde. Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan. mei 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 2: beeldkwaliteitsplan mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over

Nadere informatie

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota

Onkruidbestrijding. Rapportage milieuvriendelijke alternatieven. Tevens bijlage bij de kadernota Onkruidbestrijding Rapportage milieuvriendelijke alternatieven Tevens bijlage bij de kadernota 2013-2016 Onkruidbestrijding, bijlage bij de Kadernota 2013-2016 1 Onkruidbestrijding Inleiding In september

Nadere informatie

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep

Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in het Venneperhout te Nieuw-Vennep Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water, drs. Theo Weterings Collegevergadering

Nadere informatie

Hogere efficiency door schaalvergroting en

Hogere efficiency door schaalvergroting en De openbare ruimte beheerd: Hogere efficiency door schaalvergroting en integrale aanpak door Hans Groenhuis, ROVA NVRD themadag Verbinden in de openbare ruimte, 6 februari 2013 Over ROVA Overheids-NV Gericht

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Beheer openbare ruimte. Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn

Beheer openbare ruimte. Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn Beheer openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Zuidhorn 411180 Beleid Inhoud Bomen Heesters Sierheesters Gazon Berm/Kruidenrijk gras Straatmeubilair Parkmeubilair Zwerfafval in het groen Zwerfafval

Nadere informatie

B ijlage Referentieboek

B ijlage Referentieboek B ijlage Referentieboek Behorende bij Groen moet je doen Gemeente Borger Odoorn Afdeling Bouwkunde, Openbare Werken en Groen (BOWG) 2 Bijlage Referentieboek Bijlage Referentieboek Referentieboek voor bepaling

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Terugdringen chemiegebruik onkruidbestrijding Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden wil de chemische onkruidbestrijding terugdringen en op termijn zelfs totaal afschaffen, uit milieuoverwegingen, maar ook omdat de gemeente een groene gemeente

Nadere informatie

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016 Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie 15 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen vanaf november Planning Raadsvoorstel Sluiting Ontwikkelingen vanaf november 2015 Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 projectnr. 14362-259809 revisie D2 16 mei 2013 auteur(s) R. Kloppenborg D. Nuus Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal Postbus 140 9500 AC

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping.

De verschillen tussen de onderhoudsniveaus basis en accent zijn aangegeven in de tekst door middel van een onderstreping. BIJLAGE A. BEELDBOEK GROEN KERNEN In de wijken krijgt de openbare ruimte een gemiddelde kwaliteit. Dit onderhoudsniveau noemen we basis. In de wijken dragen inwoners vervolgens zelf bij aan het beheer

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer 00442195. Regeling voor adoptie van openbaar groen door inwoners.

Collegevoorstel. Zaaknummer 00442195. Regeling voor adoptie van openbaar groen door inwoners. Zaaknummer 00442195 Onderwerp Regeling voor adoptie van openbaar groen door inwoners. Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Bij toenemende participatie van inwoners hoort de mogelijkheid om niet

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk G500/4.28672. Aantal bijlagen 1 Directie Grondgebied Openbare Ruimte Raad van de gemeente Nijmegen Stationsplein 13 6512 AB Nijmegen Telefoon (024) 329 94 44 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties

Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Bijlage 10 Planning en kosten renovaties Integrale herinrichtingen 2014 2015 2016 2017 2018 Koningshof fase 5, 6, 7, 8 50.000 50.000 50.000 50.000 35.000 Vrouwtjeslant fase 3, 4 45.000 45.000 45.000 ----

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit

Voorgesteld raadsbesluit Voorgesteld raadsbesluit Gemeenteraad Docman Inzake: Bestedingscriteria inzet reserve schoner, heler en veiliger Invullen door raadsgriffie De raad van de Gemeente Almere RV-56/2008 Datum-- Gezien het

Nadere informatie

onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek

onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen S.

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling

1. Inleiding. 2. Doel- en vraagstelling Resultaten vervolgonderzoek Veilig en vlot op weg, een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Rekenkamernotitie, april 2012 1. Inleiding In maart 2009 publiceerde de

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015

& voort. gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 d a c ment & voort gang Plan van aanpak Evaluatie BOH 1 juli 2012 1 juli 2015 Opdrachtgevers: Colleges van burgemeester en wethouders van Ommen en Hardenberg, namens deze, de gemeentesecretarissen Leonie

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Principebesluit noodopvang vluchtelingen Vijfhuizen

Nota van B&W. onderwerp Principebesluit noodopvang vluchtelingen Vijfhuizen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Principebesluit noodopvang vluchtelingen Vijfhuizen Portefeuillehouder dr. Tom Horn, drs. Theo Weterings, drs. Ap Reinders Collegevergadering 13 Oktober 2015

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 18 oktober 2016 Registratienummer: 2016/55 Agendapunt nummer: 9

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 18 oktober 2016 Registratienummer: 2016/55 Agendapunt nummer: 9 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 18 oktober 2016 Registratienummer: 2016/55 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van actualisering

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Beleidsplan IBOR 2012-2015

Beleidsplan IBOR 2012-2015 Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare Ruimte gemeente Sittard-Geleen Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare Ruimte Mei 2012 Beleidsplan IBOR 2012-2015 Afdeling Beheer Openbare

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2011.0004280 Financiën en saneringsovereenkomst bodem Utochtkade Zwanenburg

Raadsvoorstel 2011.0004280 Financiën en saneringsovereenkomst bodem Utochtkade Zwanenburg 7 gemeente onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Haariemmermeer Raadsvoorstel 2011.0004280 J.C.W. Nederstigt S. van Rouendal (023 567 74 59) 8 februari 2011 1. Wat willen

Nadere informatie

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode juni 2016

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode juni 2016 Gemeente Winsum App Burgerschouw Resultaten schouwperiode juni 2016 1 Inleiding Doel van de burgerschouw De gemeente Winsum wil bewoners betrekken bij de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Via een burgerschouw

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE BEELDSYSTEMATIEK

ONTWIKKELINGEN IN DE BEELDSYSTEMATIEK ONTWIKKELINGEN IN DE BEELDSYSTEMATIEK Benchmark Schoon,13 mei 2016 Harro Verhoeven, CROW WAT IS CROW Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer

Nadere informatie

Beheerplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte

Beheerplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Beheerplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte In opdracht van : H. van Belle, sectorhoofd Stadsbeheer Opgesteld door : J. Rogier van Keulen, vakteam Beheer Datum : 11 april 2011 Inhoud 1. Samenvatting 2. Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Hoeksche Waard. Kwaliteit beheer openbare ruimte

Rekenkamercommissie Hoeksche Waard. Kwaliteit beheer openbare ruimte Onderzoek naar methode, resultaat en ontwikkelkansen beheer openbare buitenruimte in de gemeente Strijen 27 november 2013 Colofon Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Project: Onderzoek

Nadere informatie

Peter Roest raad december 2012

Peter Roest raad december 2012 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Peter Roest 2083413 pro@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering Onderwerp Vaststellen beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022.

Nadere informatie

Schaalbalken CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 Groen-beplanting-beschadiging (RAW-hoofdcodes /70.10.

Schaalbalken CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 Groen-beplanting-beschadiging (RAW-hoofdcodes /70.10. Schaalbalken CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2010 Groen-beplanting-beschadiging (RAW-hoofdcodes 70.10.31/70.10.81) Er is geen beplanting beschadigd. Er is weinig beplanting beschadigd. Er is hier

Nadere informatie

Raadsvoorstel2007/ Gehandicaptenparkeerkaarüplaats

Raadsvoorstel2007/ Gehandicaptenparkeerkaarüplaats gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel2007/177095 Portefeuillehouder dr. T.C.M. Horn Steiler R.J. Kouwenhoven Collegevergadering 27 november 2007 Raadsvergadering 1. Samenvatting Wat willen we

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Datum: Versie: Definitief

Datum: Versie: Definitief Datum: 08-10-2015 Versie: Definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Afbakening... 3 Leeswijzer... 4 Hoofdstuk 2: Kaders... 5 Beleidskaders... 5 Groen... 5 Zitbanken

Nadere informatie

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 5. Nieuw-Vennep. Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 5 015 Nieuw-Vennep Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 015 in de fysieke leefomgeving van de inwoners,

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 3 juli 2012. Stad van Actieve Mensen R. Testroote. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Wmo Monitor juni 2012 team MOSAM RIB nummer 2012 75 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 3 juli 2012 Stad van Actieve Mensen R. Testroote

Nadere informatie

Beheerplan groen. Opdrachtgever. gemeente Oostzaan. Gemeente Oostzaan Kerkbuurt BD Oostzaan. projectnr revisie D2 23 februari 2010

Beheerplan groen. Opdrachtgever. gemeente Oostzaan. Gemeente Oostzaan Kerkbuurt BD Oostzaan. projectnr revisie D2 23 februari 2010 Beheerplan groen gemeente Oostzaan projectnr. 201639 revisie D2 23 februari 2010 Opdrachtgever Gemeente Oostzaan Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan datum vrijgave beschrijving revisie D2 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp:

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp: Aan de Raad Made, 3 mei 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26 mei 2005 Nummer raadsnota: 15 Onderwerp: onkruidbestrijding op (half-)verhardingen Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting

Raadsvoorstel. Samenvatting Raadsvoorstel Onderwerp: Wegenbeleidsplan Roerdalen 2015-2018 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: C.T.G. Wolfhagen Gevraagd besluit: Het wegenbeleidsplan

Nadere informatie

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden

Beheerplan openbare ruimte. Bijeenkomst Dorpsraden Beheerplan openbare ruimte Bijeenkomst Dorpsraden Inleiding Welkom Beheerplan openbare ruimte met nadruk op groen/wegen/speeltoestellen/bruggen Inleiding 21 februari vastgesteld door gemeenteraad Informeren

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Rekenkamer Hoeksche Waard

Rekenkamer Hoeksche Waard Onderzoek naar methode, resultaat en ontwikkelkansen beheer openbare buitenruimte in de gemeente Oud-Beijerland 27 november 2013 Colofon Opdrachtgever: Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Project: Onderzoek

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 137/2013 Datum : 10 oktober 2013 B&W datum : 8 oktober 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : plan van aanpak brede stoep Aanleiding Het college heeft de

Nadere informatie

Samen op weg naar een duurzaam Gorinchem

Samen op weg naar een duurzaam Gorinchem Samen op weg naar een duurzaam Gorinchem Controlerende rol: terugblik Doelmatigheid > efficiëntie Doelstellingen en bijbehorende uitvoeringsactiviteiten zijn onvoldoende SMART geformuleerd. Het milieubeleidsplan

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN

notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN notitie voor: GROENBEHEERPLAN 2014, NOTITIE KOSTEN projectnummer: SI-207.000 datum: 01-07-2014 NOTITIE: Project: Projectnummer: Groenstructuurplan / Groenbeheerplan 2014, Kosten SI-207.000 Datum notitie:

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.21548

Registratienummer collegebesluit: 15.21548 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: G.A.H. Elkhuizen Opgesteld door: Claudia Baars-Roubos afdeling Beheer Openbare Ruimte Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden April Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen

Gebied 4. Hoofddorp West en Boseilanden April Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Gebied 4 2016 Hoofddorp West en Boseilanden April 2016 Gebiedsontwikkeling en beheermaatregelen Met deze zes gebiedskaarten zijn alle gemeentelijke werkzaamheden in beeld gebracht die in 2016 in de fysieke

Nadere informatie

Datum 29 september 2011

Datum 29 september 2011 Beleidsnotitie duurzame openbare verlichting 2011-2016 Kerngegevens Projectleider Afdeling B.I.C. Stolk Ruimte 3 Datum 29 september 2011 3 Behandeling Gemeenteraad Planstatus Casenummer Vastgesteld AB11.00502

Nadere informatie

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas)

nieuwkoop raadsvoorstel G G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees Tas) Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel G14.1166 portefeuillehouder opgesteld door Reg i strat ien ummer G.A.H. Eikhuizen Beheer Openbare Ruimte ( Frans Lamfers/Cees

Nadere informatie