Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte Gemeente Bloemendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte Gemeente Bloemendaal"

Transcriptie

1 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 projectnr. 5 revisie.1 definitief 11 februari 1 auteur(s) Mieke van Berkel Opdrachtgever Gemeentewerken Postbus 1 5 AE OVERVEEN datum vrijgave beschrijving revisie.1 goedkeuring vrijgave definitief T.A.J. Lesscher J. Verkerk

2 Colofon Projectgroep bestaande uit: Ton Lesscher Johan van Heugten Mieke van Berkel Datum van uitgave: 11 februari 1 Contactadres: Monitorweg 9 13 BK ALMERE Postbus AA ALMERE Copyright 1 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

3 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief Inhoud Blz. 1 Inleiding Aanleiding Doel Leeswijzer... Kwaliteitsniveaus in Bloemendaal Kwaliteitsniveaus...3. Vastgestelde ambitieniveaus....3 Kwaliteit in het beheerproces... 3 Ontwikkeling in kwaliteit, budget en vergelijk ambitie Kwaliteit en budget gemeente totaal Verharding Groen Meubilair Kunstwerken Verzorging/netheid Kwaliteit en budget per functiegebied Verharding Groen Meubilair Kunstwerken Verzorging/netheid...1 Conclusies en trends komende jaren Conclusie Trends komende jaren...13 Bijlage blad 1 van 15

4 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Bloemendaal stuurt sinds op de kwaliteit van de openbare ruimte. Haar beheerorganisatie is zodanig ingericht - conform het afgebeelde beheermodel - dat de afgesproken kwaliteit met het ter beschikking gestelde budget gerealiseerd kan worden (ambitie). Om inzicht te krijgen of het afgesproken kwaliteitsniveau wordt behaald, wordt jaarlijks de kwaliteit van de openbare ruimte gemeten (meten). De resultaten worden digitaal vastgelegd en jaarlijks gerapporteerd aan de organisatie. Eens per raadsperiode wordt de ontwikkeling van de kwaliteit over meerdere jaren in relatie tot het beschikbare budget geanalyseerd (review). Voor u ligt de rapportage met deze kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte van 9 tot en met Doel Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimte tussen 9 en 13. Tevens wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het beschikbare budget voor het onderhoud van de openbare ruimte. Uit deze ontwikkelingen, gekoppeld aan het beschikbare budget, worden verwachtingen uitgesproken over de toekomstige ontwikkeling van de kwaliteit. Het verklaren van de ontwikkeling van de kwaliteit maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de diverse mogelijke kwaliteitsniveaus, kwaliteitsgestuurd beheer en wordt de ambitie van de gemeente Bloemendaal uiteengezet. Hoofdstuk 3 bespreekt de ontwikkeling van de kwaliteit in relatie tot het budget. Eerst per aspect van de openbare ruimte, vervolgens per functiegebied. Tot slot worden conclusies gegeven en trends gesignaleerd. blad van 15

5 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief Kwaliteitsniveaus in Bloemendaal.1 Kwaliteitsniveaus Bij het duurzaam in stand houden van de openbare ruimte in Bloemendaal geldt als belangrijk uitgangspunt dat het beheer er op gericht moet zijn de kwaliteit van de oorspronkelijke inrichting op een vooraf bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Daarvoor is het nodig het gewenste kwaliteitsniveau (= ambitie) te beschrijven. De eisen, die aan de kwaliteit worden gesteld, hoeven niet voor elk deel van de openbare ruimte hetzelfde te zijn. De kwaliteitskeuze voor verharding en groen hoeft dan ook niet overal gelijk te zijn. Zo heeft een centrumlocatie doorgaans een meer representatieve uitstraling en dus een hoger gewenst kwaliteitsniveau. Het kwaliteitsniveau is een aanduiding voor de ambitie op een bepaalde plek. Landelijk worden vijf kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte onderscheiden, op basis van de kwaliteitscatalogus van het CROW (landelijk kennisinstituut). Ieder niveau is gebaseerd op meetbare normen. In de praktijk komt het niveau Zeer hoog en Zeer laag nauwelijks voor. Hoog Onderhoud is gericht op het voortdurend in stand houden op een hoog niveau van bereikbaarheid, gebruikscomfort, verzorging/netheid, esthetica, leefbaarheid en veiligheid. Doelmatig onderhoud, vooral gericht op het waarborgen van de functionaliteit en constructieve veiligheid tegen zo laag mogelijke kosten, oftewel het meest kosteneffectieve niveau. Het kwaliteitsniveau is het niveau waarmee duurzame instandhouding wordt gegarandeerd. Onderhoud op dit niveau geeft een voor velen acceptabel beeld. Laag Bij een niveau lager dan bestaan risico's van kapitaalvernietiging, is er kans op schadeclaims en wordt de beleving van de openbare ruimte als niet-acceptabel ervaren. Sober, minimaal kwaliteitsniveau, bepaalt door de constructieve veiligheid die balanceert op de grens van een gewaarborgd niveau en ondergeschikte andere resultaten, zoals leefbaarheid. Lage kosten op de korte termijn (< 3 jaar) en hoge kosten op de langere termijn (kapitaalvernietiging). Zeer hoog Hoog Laag Zeer laag Nagenoeg ongeschonden, als nieuw, er zijn geen oneffenheden. Mooi en comfortabel, er zijn lichte oneffenheden. Functioneel, heel, veilig en schoon, er zijn enige oneffenheden. Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder, er zijn aanzienlijke oneffenheden. Kapitaalvernietiging, functieverlies, juridische aansprakelijkstelling of sociale onveiligheid, er is een sprake van een onderhoudsachterstand. matige oneffenheden (> 15 mm) stuks per 1 m¹ matige oneffenheden (> 15 mm) < stuks per 1 m¹ matige oneffenheden (> 15 mm) < 15 stuks per 1 m¹ matige oneffenheden (> 15 mm) 15 m per 1 m¹ matige oneffenheden (> 15 mm) n.v.t. ernstige oneffenheden (> 3 mm) stuks per 1 m¹ ernstige oneffenheden (> 3 mm) stuks per 1 m¹ ernstige oneffenheden (> 3 mm) < 3 stuks per 1 m¹ ernstige oneffenheden (> 3 mm) < 3 stuks per 1 m¹ ernstige oneffenheden (> 3 mm) 3 stuks per 1 m¹ Tabel: Een voorbeeld van kwaliteitsniveaus voor verharding blad 3 van 15

6 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief. Vastgestelde ambitieniveaus De gemeenteraad van Bloemendaal heeft in 11 voor de aspecten groen, meubilair en verzorging in alle functiegebieden hetzelfde kwaliteitsniveau (niveau ) vastgesteld. Voor verharding is het kwaliteitsniveau Laag vastgesteld. Verharding Groen Meubilair Kunstwerken Verzorging.3 Centrum Woonwijk Parken Laag Laag Laag Doorgaande weg Laag Bloemendaal aan Zee Laag Kwaliteit in het beheerproces In nevenstaand beheermodel wordt het beheerproces weergegeven. In de fase ambitie worden beleidskeuzes in termen van ambities, oftewel kwaliteitsniveaus, gekoppeld aan benodigd budget en op hoofdlijnen uitgewerkt. Daarmee wordt de basis gelegd om een zorgvuldige afweging te maken naar doelmatig beheer, dat wordt vastgelegd in een plan (integrale beheerplannen en projectenprogramma's). In de fase contract worden in een contractvorm de gestelde ambities helder geformuleerd in termen van prestatieeisen. In de fase toezicht vindt de (dagelijkse) controle op de prestatie plaats. Bij het toezicht houden worden de vastgestelde kwaliteitsnormen getoetst aan het geleverde resultaat door middel van meten. In de laatste fase review worden de ambities/doelstellingen opnieuw tegen het licht gehouden en - waar nodig - weer bijgesteld aan de hand van evaluaties. De gemeente Bloemendaal stuurt sinds de openbare ruimte op beeldkwaliteit. De gemeente Bloemendaal heeft haar ambitie voor de openbare ruimte vastgesteld conform het ''Kwaliteitsplan BOR Bloemendaal''. De gemeenteraad heeft op basis van dit Kwaliteitsplan voor Verharding, Groen, Meubilair, Kunstwerken en Verzorging de ambitie, uitgedrukt in een kwaliteitsniveau vastgesteld. In 9 heeft de nieuwe gemeenteraad (na de fusie met Bennebroek) budget gekoppeld aan de vastgestelde ambitie. Eind 1 is een Kwaliteitsplan voor Bennebroek, aanvullend op het Kwaliteitsplan BOR Bloemendaal opgesteld, waarna vanaf 11 één ambitie geldt voor de gehele gemeente. Zie paragraaf.. De buitendienst en externe aannemers krijgen vervolgens de opdracht om het kwaliteitsniveau te realiseren. De buitendienst houdt hierop toezicht en stuurt de uitvoering bij. De gemeente meet verder jaarlijks de kwaliteit van de openbare ruimte door het uitvoeren van een onafhankelijke schouw. Tijdens de schouw worden een aantal meetlatten per onderdeel (bijvoorbeeld een haag of een rijbaan) gemeten. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de gemeten onderdelen. Vierjaarlijks worden de meetresultaten vergeleken met de ambitie in relatie tot het budget, om zo, waar nodig de ambitie of budgetten bij te stellen. Op deze manier wordt het gemeentebestuur geïnformeerd over het ingezette beleid en wordt het resultaat van het werken volgens het beheermodel inzichtelijk. blad van 15

7 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 3 Ontwikkeling in kwaliteit, budget en vergelijk ambitie In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de kwaliteit en het budget tussen 9 en 13 in beeld gebracht en vergeleken met de ambitie voor de openbare ruimte. Eerst wordt de ontwikkeling van de kwaliteit en het budget per aspect besproken, vervolgens de ontwikkeling van de kwaliteit per functiegebied. In bijlage 1 is opgenomen welke onderdelen per aspect zijn meegenomen Kwaliteit en budget gemeente totaal Verharding De gemiddelde kwaliteit van verharding is redelijk gelijk gebleven. De schommelingen in de grafiek vallen binnen de bandbreedte van kwaliteitsniveau. In 11 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal de ambitie voor verharding bijgesteld van naar Laag. Sindsdien is de kwaliteit van en het budget voor de verharding gedaald. Het budget is sinds 1 met circa 5 procent afgenomen (totaal 75.). Ondanks deze forse verlaging van het budget, voldoet de kwaliteit aan een kwaliteitsniveau. Daarmee scoort de verharding boven het gestelde ambitieniveau Laag. Verharding - totaal Gemiddelde kwaliteit van het groen voldoet aan de ambitie Rapportcijfer Budget in Bandbreedte ambitie Groen De gemiddelde kwaliteit van het groen is tussen 9 en 13 gelijk gebleven. De kwaliteit schommelt tussen de onder- en bovengrens van het kwaliteitsniveau. Daarmee voldoet de gemiddelde kwaliteit van het groen in alle jaren aan het vastgestelde ambitieniveau. Tussen 9 en 13 is het budget met circa 7 procent gedaald ( 75.). De gemiddelde kwaliteit tussen 9 en 13 van het openbaar groen is, net als het beschikbare budget, redelijk stabiel. Groen - totaal Rapportcijfer Budget in Bandbreedte ambitie blad 5 van 15

8 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief Gemiddelde kwaliteit van het meubilair voldoet aan de ambitie Meubilair Onder meubilair wordt verstaan: banken, afvalbakken, speeltoestellen, lichtmasten, verkeersborden en hekjes en palen. De gemiddelde kwaliteit van het meubilair in de gemeente Bloemendaal is tussen 9 en 13 gelijk gebleven. De schommelingen in de grafiek vallen allen nog binnen de bandbreedte van kwaliteitsniveau. Daarmee voldoet gemiddelde kwaliteit van het meubilair aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. De grafiek laat vanaf 11 wel een geringe daling van de kwaliteit zien. Het budget is tussen 9 en 13 redelijk stabiel gebleven. Tussen 9 en 13 is het budget met circa 1 procent gestegen (totaal 1.). Hoewel de gemiddelde kwaliteit van het meubilair licht afneemt, neemt het budget licht toe. Meubilair - totaal Gemiddelde kwaliteit van de kunstwerken voldoet aan de ambitie Rapportcijfer Budget in Bandbreedte ambitie Kunstwerken Onder kunstwerken wordt verstaan: bruggen, steigers en beschoeiingen. De gemiddelde kwaliteit van de kunstwerken in de gemeente Bloemendaal is in de jaren 9 tot 13 gedaald van kwaliteitsniveau Hoog naar. Van 9 tot 11 scoren de kunstwerken gemiddeld kwaliteit Hoog. Sinds 1 daalt de gemiddelde kwaliteit enigszins. Met gemiddeld kwaliteit voldoen de kunstwerken aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Het budget voor het onderhoud van kunstwerken is niet bepaald op basis van een kwaliteitsniveau. Het onderhoud wordt bepaald op basis van landelijke richtlijnen en technische normen, een relatie tussen budget een kwaliteit is hierdoor niet te leggen. Kunstwerken - totaal 1 Rapportcijfer Bandbreedte ambitie blad van 15

9 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief De verzorging van de openbare ruimte voldoet aan de ambitie Verzorging/netheid De verzorging van de openbare ruimte scoort tussen 9 en 13 gemiddeld een kwaliteitsniveau. Sinds 9 is de gemiddelde kwaliteit licht gestegen. Deze stijging valt binnen het kwaliteitsniveau. De verzorging van de openbare ruimte voldoet daarmee aan het vastgestelde ambitieniveau. Het budget voor de verzorging van de openbare ruimte is tussen 9 en 13 nagenoeg gelijk gebleven. Het budget is over de jaren heen iets verlaagd, in 13 is het budget gestegen ten opzichte van 1. De stijging en daling van het beschikbare budget hebben geen grote gevolgen voor de ontwikkeling van de kwaliteit als geheel. Netheid - totaal Rapportcijfer Budget in Bandbreedte ambitie blad 7 van 15

10 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 3. Kwaliteit en budget per functiegebied Er zijn 7 meetlocaties van elk 1 ha. verdeeld over de functiegebieden. Het areaal Centra en Bloemendaal aan Zee is een klein areaal en heeft dan ook maar een paar meetlocaties. In Bloemendaal aan Zee is ook praktisch geen groen aanwezig en in /9 geheel gerenoveerd. De resultaten zijn hier daardoor wat minder representatief Verharding In onderstaande grafieken is de gemiddelde kwaliteit per functiegebied weergegeven. Bloemendaal aan zee scoort met kwaliteitsniveau Hoog gemiddeld de hoogste kwaliteit voor verhardingen, dit is ruim boven het vastgestelde kwaliteitsniveau Laag. In de overige functiegebieden scoort de verharding gemiddeld kwaliteitsniveau, tevens boven de vastgestelde ambitie Laag. De gemiddelde kwaliteit wordt vergeleken met het totaal beschikbare budget voor het onderhoud aan verharding in de gehele gemeente Bloemendaal. Het valt op dat een stijging van het totale budget in 1 een lichte verbetering van de kwaliteit in 11 laat zien. Ook een daling van het budget in 11, laat tevens een daling van de kwaliteit zien. Deze daling van de gemiddelde kwaliteit vanaf 11 is, met uitzondering van Bloemendaal aan zee, bij alle functiegebieden te zien. Met uitzondering van Bloemendaal aan zee betekent een afname van het budget, tevens een daling van de kwaliteit. Verharding - centra Verharding - doorgaande weg Verharding - Bloemendaal aan zee Verharding - woonwijk Verharding - parken Hoogste score 13: Bloemendaal aan zee (,) Laagste score 13: Woonwijk (5,) 13 blad van 15

11 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 3.. Groen In onderstaande grafieken is de gemiddelde kwaliteit per functiegebied weergegeven. In 1 was de gemiddelde kwaliteit in alle functiegebieden lager dan andere jaren. Na een herstel in 11, is nu een lichte daling van de kwaliteit te zien. Voor alle functiegebieden is een vergelijkbare trend zichtbaar. Echter, de kwaliteit van het groen voldoet in alle functiegebieden aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. De gemiddelde kwaliteit wordt vergeleken met het totaal beschikbare budget voor het onderhoud van groen in de gehele gemeente Bloemendaal. Het valt op dat als het budget afneemt, de gemiddelde kwaliteit van het groen tevens daalt. Groen - centra Groen - doorgaande weg Groen - parken Groen - Bloemendaal aan zee 9 1 Groen - woonwijk Hoogste score 13: Centra (,) Laagste score 13: Bloemendaal aan zee (,) 13 blad 9 van 15

12 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 3..3 Meubilair In onderstaande grafieken is de gemiddelde kwaliteit per functiegebied weergegeven. Bij alle functiegebieden zijn vergelijkbare trends te zien en neemt de kwaliteit na 1 licht af. Echter, alle functiegebieden voldoen aan de vastgestelde ambitie. De gemiddelde kwaliteit wordt vergeleken met het totaal beschikbare budget voor het onderhoud van meubilair in de gehele gemeente Bloemendaal. Het valt op dat het budget en de kwaliteit in 13 ten opzichte van 1 is gedaald, met uitzondering van de centra. Over het algemeen geldt dat de kwaliteit wisselt bij een redelijk stabiel budget. Meubilair - doorgaande weg Meubilair - centra Meubilair - woonwijk Meubilair - parken Meubilair - Bloemendaal aan zee Hoogste score 13: Bloemendaal aan zee(7,3) Laagste score 13: Doorgaande weg (,) blad 1 van 15

13 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 3.. Kunstwerken In onderstaande grafieken is de gemiddelde kwaliteit per functiegebied weergegeven. De gemiddelde kwaliteit in het woongebied en langs de hoofdwegen neemt sinds 11 af, maar voldoet aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. In het groengebied is de gemiddelde kwaliteit met een punt gestegen en scoort kwaliteitsniveau Hoog. Opvallend is dat de gemiddelde kwaliteit per functiegebied zich niet evenredig ontwikkelt. De kwaliteit van kunstwerken in het centra en in Bloemendaal aan zee is niet gemeten, omdat er geen meetlocaties voor kunstwerken in deze functiegebieden zijn opgenomen. Het budget voor het onderhoud van kunstwerken is niet bepaald op basis van een kwaliteitsniveau. Het onderhoud wordt bepaald op basis van landelijke richtlijnen en technische normen, een relatie tussen budget een kwaliteit is hierdoor niet te leggen. Kunstwerken - parken Kunstwerken - doorgaande weg Kunstwerken -woonwijk Hoogste score 13: Parken (,) 1 Laagste score 13: Woonwijk (,) blad 11 van 15

14 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief 3..5 Verzorging/netheid In onderstaande grafieken is de gemiddelde kwaliteit per functiegebied weergegeven. De gemiddelde kwaliteit van de verzorging/netheid in de Centra en Bloemendaal aan zee scoort een kwaliteitsniveau Hoog, hoger dan de vastgestelde ambitie. De overige functiegebieden scoren kwaliteitsniveau, overeenkomstig met de vastgestelde ambitie. De gemiddelde kwaliteit wordt vergeleken met het totaal beschikbare budget voor het onderhoud van meubilair in de gehele gemeente Bloemendaal. Het valt op dat een lichte verhoging van het budget in 13 een verbetering van de kwaliteit in de woonwijken, de centra en Bloemendaal aan zee laat zien, waardoor het gemiddelde kwaliteitsniveau nog verder stijgt. Verder zien we bij een stabiel budget, een stabiele kwaliteitsontwikkeling. Netheid - centra Netheid - doorgaande weg Netheid - Bloemendaal aan zee Netheid - woonwijk Netheid - parken Hoogste score 13: Bloemendaal aan zee (,) Laagste score 13: Doorgaande weg (,) 13 blad 1 van 15

15 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief.1 Conclusies en trends komende jaren Conclusie In deze rapportage is de ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimte tussen 9 en 13 in de gemeente Bloemendaal in beeld gebracht. Tevens is de ontwikkeling van de beschikbare budgetten tussen 9 en 13 vergeleken met de kwaliteitsontwikkeling van de openbare ruimte. Kwaliteitsontwikkeling De kwaliteit van de openbare ruimte van de gemeente Bloemendaal voldoet in alle functiegebieden aan de vastgestelde ambitie; alles, verhardingen op Laag. In een enkel geval scoort een aspect hoger dan de vastgestelde ambitie, bijvoorbeeld de gemiddelde kwaliteit van de verharding in de gehele gemeente. Ook de kwaliteit in Bloemendaal aan zee scoort hoger dan de gemeente Bloemendaal ambieert. De verzorging in het centrum scoort ook boven de vastgestelde ambitie. De verharding scoort gemiddeld het laagste kwaliteitniveau. Hoewel de kwaliteit van de verharding op Bloemendaal aan zee toeneemt, daalt de kwaliteit van de verharding in de overige gebieden van de gemeente. Deze ontwikkeling geldt ook voor het groen. De verzorging van de openbare ruimte scoort gemiddelde het hoogste kwaliteitsniveau. In alle gebieden is de kwaliteit van de verzorging toegenomen, met uitzondering van de groengebieden. De ontwikkeling van de kwaliteit van het meubilair is de laatste jaren in alle gebieden stabiel, maar neemt het sterkst af in Bloemendaal aan zee. De kwaliteit van de kunstwerken laat een in verschillende gebieden een verschillende kwaliteitsontwikkeling zien. De kwaliteit aan de verharding, Bloemendaal aan zee en de verzorging/netheid in de centra kan, bij vergelijking met de vastgestelde ambitie, nog verder dalen. Budgetontwikkeling Het budget voor groen en verharding is de laatste jaren gedaald. Het budget voor het onderhoud van wegen is het sterkst gedaald met circa 5 procent tussen 1 en 13. Het budget voor groen laat een minder forse daling zien. Het budget is tussen 9 en 13 met circa 7 procent gedaald. Het budget voor meubilair en de verzorging van de openbare ruimte is redelijk stabiel gebleven. Het ene jaar stijgt het budget licht, het andere jaar daalt het budget licht. Het budget voor het onderhouden van kunstwerken is niet gekoppeld aan een kwaliteitsniveau. Relatie tussen kwaliteit budget De analyse in deze rapportage laat zien dat de kwaliteit van de openbare ruimte in alle jaren voldoet aan de vastgestelde ambitie. Voor verharding en groen betekent een daling van het budget ook een daling van de kwaliteit van de openbare ruimte. Voor meubilair geldt dat, indien het budget gelijk blijft, de kwaliteit licht toeneemt. Voor de verzorging van de openbare ruimte geldt dat bij een gelijkblijvend budget de kwaliteit over het algemeen juist toeneemt.. Trends komende jaren In deze rapportage is, aan de hand van meetresultaten, inzicht gegeven in de ontwikkeling van de kwaliteit van de openbare ruimte tussen 9 en 13. Hoe de kwaliteit in de toekomst ontwikkelt is niet eenduidig vast te stellen. Wel kan op basis van de voorliggende analyse, een aantal richtingsmogelijkheden om bezuinigingen gegeven worden. Bij de introductie van kwaliteitsgestuurd werken in de gemeente Bloemendaal in 9, is het benodigd budget bij een kwaliteitsniveau bepaald. Dit benodigd budget is nodig om de openbare ruimte duurzaam op een bepaald niveau in stand te kunnen houden. Het beschikbaar budget in 9 is daarmee het referentiebudget. Voor alle onderdelen van de openbare ruimte zijn de budgetten redelijk blad 13 van 15

16 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief stabiel gebleven. Minder budget voor groen, meubilair en kunstwerken betekent waarschijnlijk ook een lagere kwaliteit. Voor verharding is het budget fors gedaald en gaat de kwaliteit langzaam dalen. Op basis van deze analyse ligt een bezuinigingsoptie bij verhardingen niet zondermeer voor de hand. Verhardingen hebben een gemiddelde onderhoudscyclus van jaar. Het effect van minder budget wordt dan ook pas na jaren duidelijk zichtbaar. Hier zit enigszins rek in uitvoering van maatregelen. Het beschikbare budget heeft een prijspeil 9. Er is in de afgelopen vijf jaar geen indexering geweest. Advies is om de benodigde budgetten nog eens te herijken met de arealen en prijspeil van 1. Zo ontstaat inzicht in wel/niet kunnen bezuinigen. Kijkend naar de kwaliteitsontwikkeling van de verzorging van de openbare ruimte in relatie tot het beschikbare budget, dan zijn daar voorzichtig mogelijkheden tot bezuinigen. De kwaliteit is met name in de centra en in Bloemendaal aan Zee aan de hoge kant in vergelijking met de vastgestelde ambitie. Hier kan met minder budget alsnog aan het vastgestelde ambitie worden voldaan, hoewel het kleine areaal hier weinig echte bezuiniging kan gaan plaatsvinden. Maar ook hier geldt dat het prijspeil 9 is, en het eerst wenselijk is om op basis van de arealen en prijspeil 1 te berekenen of het nu realistisch is. Bezuinigen op schoon ligt allereerst voor de hand, aangezien de effecten op de kapitaalgoederen gering zijn. Met een kleine inspanning is 'schoon' weer op een hoger niveau te brengen. ' blad 1 van 15

17 Kwaliteitsontwikkeling beheer openbare ruimte 9-13 Projectnr februari 1, revisie.1 definitief Bijlage 1 Onderdeel VERHARDING KUNSTWERKEN GROEN MEUBILAIR VERZORGING Rijbanen Fietspaden Voetpaden Parkeerstroken/overig Wegmarkering Bruggen en kleine kunstwerken beton Bruggen en kleine kunstwerken hout Bomen Bosplantsoen Beplanting Hagen Bermen Gras Parkmeubilair Verkeersregulerend meubilair Speeltoestellen Lichtmasten Graffiti en beplakking Hondenpoep Onkruid op verharding Onkruid in het Groen Zwerfafval op verharding Zwerfafval in groen Verzorging meubilair Drijfvuil blad 15 van 15

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008

Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 Kwaliteit Openbare Ruimte Krimpen aan den IJssel 2008 projectnr. 179990 November 2008 Powered by: Auteur: Bonne Keizer Ricardo Beckers Opdrachtgever: Gemeente Krimpen aan den IJssel Inleiding 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008

Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit onderhoud openbare ruimte 2008 Vervolgmeting 2008 Managementsamenvatting Kwaliteit Onderhoud Openbare Ruimte 2008 projectnr. 187713 revisie 1.0 9 februari 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte

Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte Ontwerpbesluit: Toekomstige beheerscenario s openbare ruimte 2013-2018 Registratienummer 2013-03115 Versie 1 Status Concept Opdrachtgever Inge Meindertsma Adviseur Hendrik Hoekstra Voor akkoord Voor akkoord

Nadere informatie

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus

Uw partner in groen. Beeldbestek volgens CROW catalogus Uw partner in groen Beeldbestek volgens CROW catalogus Inhoudsopgave 1. Wat kunnen/mogen we van Axentgroen verwachten... 2 2. Inleiding... 3 3. Schaalbalken... 3 4. Beter communiceren met beelden... 3

Nadere informatie

Gemeente Huizen Burgerschouw openbare ruimte. Resultaten voorjaar 2015

Gemeente Huizen Burgerschouw openbare ruimte. Resultaten voorjaar 2015 Gemeente Huizen Burgerschouw openbare ruimte Resultaten voorjaar 2015 268280 1 De resultaten Waarom een burgerschouw? De gemeente Huizen wil bewoners betrekken bij de eigen leefomgeving en het beheer van

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012

IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 IBOR Monitoringsrapport Roosendaal Schouwrapportage juni 2012 projectnr. 247475 revisie 1.0 31 augustus 2012 auteur(s) Mark van den Kieboom Roel Hubers Opdrachtgever Gemeente Roosendaal Stadserf 1 4701

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode Juni/juli 2017

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode Juni/juli 2017 Gemeente Winsum App Burgerschouw Resultaten schouwperiode Juni/juli 2017 1 Inleiding Doel van de burgerschouw De gemeente Winsum wil bewoners betrekken bij de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Via

Nadere informatie

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg

Verslag en resultaten. Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg Verslag en resultaten Burgerschouw wijk 1 Paauwenburg 6-9-2017 Inleiding Op 6 september 2017 heeft de 2e burgerschouw 2017 in de wijk Paauwenburg plaatsgevonden. In overleg met de deelnemers is besloten

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016

Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 Kwaliteitscatalogus openbare ruimte bijlage bij kadernota 2013-2016 projectnr. 14362-259809 revisie D2 16 mei 2013 auteur(s) R. Kloppenborg D. Nuus Opdrachtgever Gemeente Stadskanaal Postbus 140 9500 AC

Nadere informatie

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek

Inleiding Wethouder van Tuijl. Presentatie / toelichting IBOR-systematiek PROGRAMMA Inleiding Wethouder van Tuijl Presentatie / toelichting IBOR-systematiek Aan de knoppen draaien wat kost het beheer als ik een ander beheerniveau wil? IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte VRAAG

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte. gemeente Steenwijkerland Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte gemeente Steenwijkerland Voorwoord Voorwoord Met elkaar kijken hoe onze openbare ruimte erbij ligt. Dat is de kern van de Burgerschouw. Zien de speeltuinen

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Gemeente Overbetuwe Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Evaluatie 2010 Jaap van Steenbeek juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Wat vooraf ging... 2 De Start... 2 De eerste evaluatie... 3 Evaluatie

Nadere informatie

Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Gevraagde Beslissing:

Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Gevraagde Beslissing: Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte Gevraagde Beslissing: Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Te besluiten om: 1. voor het gehele beheerareaal

Nadere informatie

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode juni 2016

Gemeente Winsum App Burgerschouw. Resultaten schouwperiode juni 2016 Gemeente Winsum App Burgerschouw Resultaten schouwperiode juni 2016 1 Inleiding Doel van de burgerschouw De gemeente Winsum wil bewoners betrekken bij de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Via een burgerschouw

Nadere informatie

Burgerschouw wijk 5 Middengebied (woensdag-ploeg)

Burgerschouw wijk 5 Middengebied (woensdag-ploeg) Burgerschouw wijk 5 Middengebied (woensdag-ploeg) 10-5-2017 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de 1e burgerschouw van 2017 in de wijk Middengebied (Oostelijk gedeelte) plaatsgevonden. Er kon een nieuwe deelnemer

Nadere informatie

Analyse meetresultaten Gemeente Leiden Beleidsmeting, oktober 2012

Analyse meetresultaten Gemeente Leiden Beleidsmeting, oktober 2012 Analyse meetresultaten Gemeente Leiden 2012 Beleidsmeting, oktober 2012 5 oktober 2012 Beleidsmeting Gemeente Leiden 2012 oktober 2012 Pag. 2/19 Beleidsmeting Leiden 2012 Colofon Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland

Versie: 24 mei Beheerplan Wegen Waterland Versie: 24 mei 2012 Beheerplan Wegen Waterland 2013 2017 Inhoudsopgaven 1. Inleiding 3 2. Kaders en wetgeving 4 2.1. Wetgeving 4 2.2. Richtlijnen 4 3. Huidige situatie 5 3.1. Areaal 5 3.2. Globale visuele

Nadere informatie

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte

Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus Gemeente Veere 2012 Beoordeling kwaliteit openbare ruimte Kwaliteitscatalogus VEERE Aan de hand van deze kwaliteitscatalogus kunnen we de openbare ruimte van de gemeente Veere beoordelen.

Nadere informatie

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN

GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN GROENBEHEERPLAN GEMEENTE BEUNINGEN In Beuningen is naar verhouding veel groen aanwezig. Deze groene inrichting draagt bij aan een gezonde, fraaie, plezierige woon- en werkomgeving. Als gemeente zijn we

Nadere informatie

MEETLAT. Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte

MEETLAT. Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte MEETLAT Kwaliteit Beheer Openbare Ruimte Inhoud Voorwoord 4 Integrale kwaliteit in de openbare ruimte 5 Kwaliteit Openbare Ruimte: meetbaar en herkenbaar 6 Verharding Asfalt 8 Verharding Elementen 10

Nadere informatie

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN

Bijlage I. Werkomschrijving SCHOUWPLAN Bijlage I Werkomschrijving SCHOUWPLAN beheerovereenkomst onderhoud Groenvoorzieningen en Schoon Bijlage bij Uitvoeringsovereenkomst BIZ 2011 t/m 2015 Bedrijventerrein Spoorzicht INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING...

Nadere informatie

GROEN - staat boom. Basis De boom ziet er gezond en verzorgd uit en is groeikrachtig. De boom en paal. Laag. Hoog. meetlatten

GROEN - staat boom. Basis De boom ziet er gezond en verzorgd uit en is groeikrachtig. De boom en paal. Laag. Hoog. meetlatten 0 GROEN - staat boom De boom ziet er gezond en verzorgd uit en is groeikrachtig. De boom en paal staan recht. De boom ziet er redelijk gezond en verzorgd uit en is redelijk groeikrachtig. De boom en paal

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726

Raadsstuk. Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 Raadsstuk Onderwerp: Herziening kwaliteitsambitie Openbare Ruimte BBV nr: 2014/340726 1. Inleiding In de Visie en strategie beheer en onderhoud (2012/398572) ligt vast welke kwaliteitsambitie de gemeente

Nadere informatie

Welkom! Programma van vanavond

Welkom! Programma van vanavond Welkom! Programma van vanavond 19:30: Welkom door Thomas Pruim 19:40: Uitleg wijze van schouwen & uitleg over de app 20:00: Koffie/thee, oefenen met de app binnen 20:20: Buiten proef schouwen 20:45: Terugkoppeling

Nadere informatie

Kwaliteit Openbare Ruimte

Kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Aanleiding Inhoud Relatie met Accommodatiebeleid en Harmonisatie Onderdelen Openbare Ruimte Uitgangssituatie 2010 Periode 2011-2014 Samenvatting Voorstellen Aanleiding Realisatie

Nadere informatie

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest:

De uitgangspunten die bij deze berekening gehanteerd zijn voor het berekenen van de kosten van het beheer van Poelgeest: Beheerkosten Poelgeest 2005 Begin 2002 heeft Oranjewoud de beheerkosten voor Poelgeest berekend met behulp van de levensduurbenadering. De wijk Morsebel is hierbij als uitgangspunt genomen, aangezien de

Nadere informatie

Beheerplan onderhoud groen

Beheerplan onderhoud groen Beheerplan onderhoud groen 1. Inventarisatie openbaar groen Het openbaar groen in de gemeente is geïnventariseerd en in beeld gebracht met het software beheerspakket DGdialog. Onder het openbaar groen

Nadere informatie

BOR Stein Beheerplan openbare ruimte Stein

BOR Stein Beheerplan openbare ruimte Stein BOR Stein Beheerplan openbare ruimte Stein projectnr. 247741 revisie 1.F 26 september 2012 auteur(s) Mark van den Kieboom Jeroen Heijmans Roel Hubers Opdrachtgever Gemeente Stein Postbus 15 6170 AA Stein

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte Realistisch kwaliteitsgestuurd beheer

Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte Realistisch kwaliteitsgestuurd beheer Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2014-2018 Realistisch kwaliteitsgestuurd beheer 2013-10174 26 maart 2013 Auteur(s) Aale Boek - Oranjewoud Brenda Boerema - Oranjewoud Hendrik Hoekstra - Gemeente Opsterland

Nadere informatie

Menu 1: Eenvoudig. Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D

Menu 1: Eenvoudig. Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D Menu 1: Eenvoudig Huidige kwaliteit wordt lager / gelijke onderhoudskosten. Kwaliteit C tot D Het uitgangspunt bij het menu 'Eenvoudig', er verandert weinig, maar het niveau ligt lager als het landelijk

Nadere informatie

Beleidsplan kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteitskeuze voor het beheer van de openbare ruimte

Beleidsplan kwaliteit Openbare Ruimte Kwaliteitskeuze voor het beheer van de openbare ruimte projectnr. 268057 revisie 1.3 19 december 2014 auteur(s) Mark van den Kieboom Robert van de Nadort Opdrachtgever Gemeente Noordwijkerhout Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP)

Nota van B&W. onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Actualisering Beheerkwaliteitplan Openbare Ruimte (BKP) Portefeuillehouder Marjolein Steffens-van de Water Collegevergadering 1 3 december 2016 inlichtingen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN OPENBARE RUIMTE ZEEWOLDE

BEELDKWALITEITSPLAN OPENBARE RUIMTE ZEEWOLDE BEELDKWALITEITSPLAN OPENBARE RUIMTE ZEEWOLDE GEMEENTE ZEEWOLDE 29 oktober 2012 076575060:C - Definitief D03051.000825.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Beeldkwaliteitsplan... 3 1.2 Beeldkwaliteitsniveaus...

Nadere informatie

Beleidskader Beeldkwaliteit Gemeente Moerdijk Keuze beeldkwaliteit 2011 en verder

Beleidskader Beeldkwaliteit Gemeente Moerdijk Keuze beeldkwaliteit 2011 en verder Beleidskader Beeldkwaliteit Gemeente Moerdijk Keuze beeldkwaliteit 2011 en verder Versie 2.0 28-10-2010 Werner Voermans (gemeente Moerdijk) Mark van den Kieboom (Oranjewoud) Samenvatting Invoeren van beeldkwaliteit

Nadere informatie

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus

Beelden van de openbare ruimte. Pocketversie Beheercatalogus Beelden van de openbare ruimte Pocketversie Beheercatalogus Inleiding De gemeente Hengelo doet er alles aan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Maar wat is precies op peil? Dat is

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Bedrijvencentrum Westerkwartier RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Bedrijvencentrum Westerkwartier Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015. Zuidas RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 2015 Zuidas Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw Opdrachtnemer Cyber Adviseurs

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte projectnr. 5648 revisie 2 december 2006 Opdrachtgever Afdeling IBB Postbus 55 344 AB Maassluis datum vrijgave beschrijving revisie 2 goedkeuring vrijgave -2-2006 S. de Vries S. de Vries Inhoud Blz. Inleiding

Nadere informatie

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn

Bijlagerapport Lichthinderonderzoek. Capaciteitsonderzoek Sportpark Zuidhorn Bijlagerapport Lichthinderonderzoek definitief revisie 0.0 15 februari 2016 Revisie 0.0 15 februari 2016 Auteurs R.P. (Rob) Keur Opdrachtgever Postbus 3 9800 AA Zuidhorn datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 6.1. Kerkdriel, 19 augustus 2009

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 6.1. Kerkdriel, 19 augustus 2009 Gemeenteraad 6.1 Kerkdriel, 19 augustus 2009 Onderwerp Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Maasdriel Beslispunten 1. Instemmen met het Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte

Nadere informatie

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016

Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Beheer Openbare Ruimte (BOR) Gemeente Noordenveld Versie 2016 Inhoudsopgave Inhoud 1 Groen 3 1.1 3 1.2 Verzorgingsgraad 11 2 Verharding 12 2.1 12 2.2 Verzorgingsgraad 17 3 Meubilair 21 3.1 21 3.2 Verzorgingsgraad

Nadere informatie

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG

Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering. Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG Wegenbeleidsnotitie Levensduurbenadering projectnr. 0237590.00 revisie D1 27 mei 2011 auteur(s) J.H.M. Heijmans/G.A.L.M. de Groot Opdrachtgever Gemeente Aalburg Postbus 40 4260 AA WIJK EN AALBURG datum

Nadere informatie

Een nadere analyse van de ontwikkeling van de franchise in de periode

Een nadere analyse van de ontwikkeling van de franchise in de periode Een nadere analyse van de ontwikkeling van de franchise in de periode 1998-2001 Uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, september 2003 Inleiding In juni 2001 is de

Nadere informatie

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart Rieker Business Park

RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart Rieker Business Park RESULTATEN KWALITEITSMETING Schouw maart 201 Rieker Business Park Colofon Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Economische zaken Contactpersoon opdrachtgever Koos Weits Project Kwaliteitsschouw Opdrachtnemer

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit

Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding. Team Wonen en Leefkwaliteit Stadsronde 1 november 2016 Groenbeheer en onkruidbestrijding Team Wonen en Leefkwaliteit Aanleiding Toezegging college naar aanleiding van motie CDA bij behandeling van de kaderbrief Klachten over de staat

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan Datum Onderwerp Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad 27 januari 2014 Beleidsmeting openbare ruimte Albrandswaard Het college 138998 Geachte dames en heren, Kennisnemen Wij informeren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Beheerplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte

Beheerplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Beheerplan Beeldkwaliteit Openbare Ruimte In opdracht van : H. van Belle, sectorhoofd Stadsbeheer Opgesteld door : J. Rogier van Keulen, vakteam Beheer Datum : 11 april 2011 Inhoud 1. Samenvatting 2. Inleiding

Nadere informatie

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016

*ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 *ZEA3E9FBA15* Raadsvergadering d.d. 22 maart 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-586, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 maart 2016 Onderwerp: Beheerplannen Nota OOR; Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen

Beeldkwaliteitplan. Beeldkwaliteitplan Groen Beeldkwaliteitplan Beeldkwaliteitplan Groen Titel: Beeldkwaliteitplan groen Opgesteld door: Wilka Guelen Datum: juli 2012 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenvatting... 6 1. Groen... 7 1.2 Uitmaaien bosplantsoen...

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN

HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN HET KWALITEITSSTRUCTUURPLAN 1. INLEIDING De omvang van de kosten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt bepaald door: - Stedenbouwkundige opzet (woon- en werkmilieus: verdeling van grond)

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Goed opdrachtgeverschap en effectgestuurd beheer in Zoetermeer. NVRD Themadag BOR 13 september 2016

Goed opdrachtgeverschap en effectgestuurd beheer in Zoetermeer. NVRD Themadag BOR 13 september 2016 Goed opdrachtgeverschap en effectgestuurd in Zoetermeer NVRD Themadag BOR 13 september 2016 Inhoud Waarom we beheren en de evolutie van Ken je stad, missie en visie openbare ruimte, Ambities in, Beheervisie

Nadere informatie

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam

Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Globale Beheerparagraaf Kop van de Plantage te Schiedam Beheerparagraaf in het kader van de herinrichting van de Kop van de Plantage 8 maart 2010

Nadere informatie

Verharding-zwerfafval fijn en grof A+ A B C D. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval.

Verharding-zwerfafval fijn en grof A+ A B C D. Er ligt redelijk veel fijn zwerfafval. Er ligt redelijk veel grof zwerfafval. Verharding-zwerfafval fijn en grof Er ligt geen fijn Er ligt weinig fijn Er ligt redelijk veel fijn Er ligt veel fijn Er ligt zeer veel fijn fijn zwerfafval ( 10 cm) fijn zwerfafval ( 10 cm) fijn zwerfafval

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: beleids- en beheerplan kleine civiele kunstwerken Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Het beleids- en beheerplan civiele kunstwerken

Nadere informatie

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel

f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel f. OW BIJ beleidsplan Onderhoud Groen 2014-O.docx Grip op groen.veilig en heel Versie 24-09-2014 Openbare Werken Beleidsplan wegen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Situatie gemeentelijk

Nadere informatie

Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid

Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid Monitor Beeldkwaliteit Openbare Ruimte stadsdeel Zuid 3 e kwartaal 2013 Datum: 1 oktober 2013 Commissie Leefomgeving 1-7 Monitor beeldkwaliteit stadsdeel Zuid 3 e Kwartaal 2013 Inleiding: Kwaliteitseis

Nadere informatie

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011

Cibor gids. Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Schouwgids juni 2011 Cibor gids Standaard schouwgids Meet- en communicatie instrument voor de kwaliteit van de openbare ruimte Schouwgids COLOFON Project: 51223WE, gemeente IJsselstein Integraal BKP Auteurs: Annemarie Keern

Nadere informatie

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Het waarborgen van een functionele en veilige openbare ruimte op korte en lange termijn

Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte. Het waarborgen van een functionele en veilige openbare ruimte op korte en lange termijn Kwaliteitsplan eheer Openbare Ruimte Het waarborgen van een functionele en veilige openbare ruimte op korte en lange termijn projectnr. 265044 revisie. 5 oktober 204 auteur(s) Mark van den Kieboom Opdrachtgever

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland

opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland opzet quick scan civiele kunstwerken Lansingerland definitieve versie 1 inleiding inleiding Civiele kunstwerken is een verzamelnaam voor allerlei geconstrueerde objecten in de openbare ruimte. De gemeente

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Programma van vandaag. Invloed op kwaliteit. Beelden en kwaliteit. Beeldsystematiek

Programma van vandaag. Invloed op kwaliteit. Beelden en kwaliteit. Beeldsystematiek Programma van vandaag Training (dag 1) beeldgericht werken Verkorte basispresentatie ten bate van openbare publicatie (neem voor meer informatie contact op met Cyber Adviseurs) Introductie en beeld regie

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar

Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Service Level Agreement (SLA) historische binnenstad Alkmaar Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg

Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Service Level Agreement (SLA) Bedrijventerrein Overdie/Laanenderweg Algemeen dagelijks onderhoud gemeente Alkmaar De gemeente draagt zorg voor de inrichting, het beheer en het onderhoud van de gehele openbare

Nadere informatie

Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geluid (Bedrijven en Milieuzonering)

Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geluid (Bedrijven en Milieuzonering) Locatiekeuze Nieuw-Tijenraan Geluid (Bedrijven en Milieuzonering) projectnr. 268667 revisie 01 15 mei 2014 auteur(s) drs. S.B.W. Hammink Opdrachtgever Gemeente Raalte Postbus 140 8100 AC Raalte datum vrijgave

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

COMMISSIE: ROVB DATUM: ONDERWERP: Beeldmonitor Openbare Ruimte Zuidoost aug/sept 2012

COMMISSIE: ROVB DATUM: ONDERWERP: Beeldmonitor Openbare Ruimte Zuidoost aug/sept 2012 COMMISSIE: ROVB DATUM: 14-3-2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Beeldmonitor Openbare Ruimte Zuidoost aug/sept 2012 DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan

Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau Integraal beheerplan *ZEA43D618CA* GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsvergadering d.d. 19 april 2016 Agendanr. 08. Aan de Raad No.ZA.15-34594/DV.16-589, afdeling Ruimte. Sellingen, 7 april 2016 Onderwerp: Vaststellen keuze kwaliteitsniveau

Nadere informatie

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z.05833 / INT.06437 Wegbeheer 2015-2019 SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie

Nadere informatie

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken 2004-2005 Maart 2005 Colofon Samenstelling drs. K.A.P.W. (Karianne) Smeets Vormgeving binnenwerk V. Loppies Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS JUNI 2016 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 4 Conclusies 5 Algemene tevredenheid 6 Tevredenheid per categorie 14 Bijlage Huidige energieleverancier Pagina 2 van

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Hoe werken we in Tilburg beeldgericht?

Hoe werken we in Tilburg beeldgericht? Hoe werken we in Tilburg beeldgericht? Inhoud: Wat is volgens Tilburg nodig om regie te voeren en wat is goed opdrachtgeverschap? Hoe geeft Tilburg vorm aan de relatie opdrachtgever / opdrachtnemer? Wat

Nadere informatie

Kwaliteitsplan IBOR Maasdriel

Kwaliteitsplan IBOR Maasdriel Kwaliteitsplan IBOR Maasdriel Integraal beheer van de openbare ruimte op weg naar 2020! projectnr. 164136 revisie 5.0 7 oktober 2009 Ondersteund door: Opdrachtgever Gemeente Maasdriel Afdeling Kerkstraat

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BEELDKWALITEITSPLAN

BEELDKWALITEITSPLAN BEELDKWALITEITSPLAN EELDKWLITEITSPLN EELDKWLITEITSPLN Toegangspoorten en knooppunten Nationaal Park Drentsche a Toegangspoorten en knooppunten Nationaal Park Drentsche a 20 SEPTEMER 2017 20 SEPTEMER 2017 EELDKWLITEITSPLN

Nadere informatie

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015

Groot onderhoud Gemeente Eindhoven. Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Groot onderhoud Gemeente Eindhoven Roel den Dikken en Antoinet Grips PG & RBT Maart 2015 Aanleiding Toezeggingen begrotingsbehandeling Brief Provincie Voorbereiding kadernota - 2 - Opbouw Werkwijze Doelstellingen

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 14 juni Onderwerp: Stand van zaken buitenruimte Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 14 juni Onderwerp: Stand van zaken buitenruimte Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00490 Onderwerp: Stand van zaken buitenruimte 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt

Nadere informatie

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau

Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Kwaliteit openbare ruimte Nijmegen Het Marikenniveau Wat kunnen bewoners en ondernemers verwachten van het basisniveau van onderhoud? Voor participatie Een veilige, toegankelijke openbare ruimte waar mensen

Nadere informatie

deel C: Beheerkwaliteitplan

deel C: Beheerkwaliteitplan rapport notitie Kwaliteitsplan Openbare Ruimte deel C: Beheerkwaliteitplan het kwaliteitsplan openbare ruimte bestaat uit 3 delen: deel A. Stedelijk Kwaliteitskader deel B. Leidraad Inrichting Openbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Beleidssamenvatting. De volledige documenten zijn terug te vinden op de website www.capelleaandenijssel.nl.

Beleidssamenvatting. De volledige documenten zijn terug te vinden op de website www.capelleaandenijssel.nl. Beleidssamenvatting Op verzoek van het WOP s-gravenland wordt in deze notitie een korte samenvatting gegeven van de meest relevante beleidsdocumenten. Het WOP heeft verzocht dit aanvullend aan de wijkanalyse

Nadere informatie

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER

Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Stefan Teeling Leeuwarden, november 2015 FACTSHEET METSLAWIER Inhoud Inleiding... 3 Demografie... 4 Wonen... 7 Bronvermelding... 8 Inleiding In 2011 ging het experiment Duurzame beschermde dorpsgezichten

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00403913. Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Onderwerp: beleidsplannen onderhoud wegen, groen en gebouwen 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00403913 Feitelijke informatie Bijgaand treft u het raadsvoorstel aan tot vaststelling van de beleidsplannen

Nadere informatie