8 Vrouwelijke Genitale Verminking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8 Vrouwelijke Genitale Verminking"

Transcriptie

1 8 Vrouwelijke Genitale Verminking Meerjarenprogramma Inleiding In Nederland zijn we vanaf de jaren negentig geconfronteerd met besneden meisjes en vrouwen door migratie van vrouwen uit landen waar vrouwelijke genitale verminking (VGV) een gangbaar gebruik is. Pharos zet zich in voor de preventie van VGV, naast andere organisaties zoals de Federatie Somalische associaties Nederland (FSAN), Vluchtelingenorganisaties Nederland (VON), GGD Nederland, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen (KNOV), Jeugdzorg Nederland en uiteraard het ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Justitie. De regie van het beleid ter bestrijding van VGV is in handen van het ministerie van VWS. Doel van het landelijk beleid is het voorkómen van alle vormen van VGV bij in Nederland woonachtige meisjes en daarnaast het leveren van goede zorg aan vrouwen die reeds besneden zijn. Alle vormen van VGV zijn in Nederland verboden en strafbaar: zero tolerance. Pharos zet haar expertise al jaren in voor de bestrijding van alle vormen van VGV. Pharos bundelt en verspreidt relevante kennis, onder andere door training van de belangrijkste professionals in de keten en van leden van de risicogroepen. Het Focal Point VGV geeft advies aan ministeries, beleidsmakers, professionals en risicogroepen, niet alleen in Nederland maar ook internationaal, bijvoorbeeld in EU-verband. Verder draagt Pharos bij aan het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen, protocollen, interventies en beleid met betrekking tot de bestrijding van VGV. Om het programma VGV optimaal door te ontwikkelen zal Pharos in 2015 een programmacommissie instellen bestaande uit uiteenlopende vertegenwoordigers van het veld. Dit zal vooralsnog voor de duur van twee jaar zijn, waarna de samenstelling opnieuw wordt bezien. In 2013 publiceerde Pharos de resultaten van het onderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland. Omvang, risico en determinanten over aard en omvang van VGV in Nederland. Belangrijke uitkomst van het onderzoek was dat het beleid in Nederland effect heeft gehad en het risico op VGV heeft verkleind. Strafbaarstelling en de integrale preventieve aanpak bleken succesfactoren. Aannemelijk is dat zonder het landelijke beleid het risico op VGV hoger zou zijn geweest. Voortzetting en borging van het beleid is daarom nodig om in de Pharos Jaarplan

2 toekomst niet opnieuw met toename van VGV geconfronteerd te worden. Pharos zal het ministerie van VWS en andere partners hierin de komende jaren blijven adviseren en ondersteunen. Pharos ondersteunt ook in 2015 weer sleutelpersonen en zelforganisaties in hun preventiewerk. Zij biedt ondersteuning aan huidige en toekomstige professionals in onder andere de JGZ, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (dat in 2015 gaat fuseren met de steunpunten huiselijk geweld), Justitie, GGD, eerste en tweedelijn. Al deze partijen hebben een rol in de preventie van VGV. Uit het genoemde onderzoek bleek tevens dat sommige risicogroepen minder goed met voorlichting zijn bereikt dan andere. In 2014 is Pharos, in samenwerking met de zelforganisaties, gestart met het gericht aandacht besteden aan de nog weinig met voorlichting benaderde groepen. Dit betreft met name vrouwen van Egyptische, Sierra Leonese en Irakees/Koerdische afkomst. Dit wordt voortgezet in In najaar 2014 voert Pharos een verkenning rond VGV uit onder vrouwen van Indonesische en Maleisische afkomst in Nederland. Deze verkenning zal uitwijzen in hoeverre ook zij meer in de voorlichting betrokken moeten worden. In 2015 zal Pharos verder literatuuronderzoek verrichten naar het voorkomen van VGV in een aantal landen in het Midden-Oosten en Zuid Oost Azië. Van landen als Oman, Saoedi-Arabië, Filippijnen, Thailand, India en Pakistan zal Pharos de meest recente gegevens over prevalentie en incidentie via de website beschikbaar stellen. De afgelopen jaren is in Nederland actief gewerkt aan het optimaliseren van medische en psychosociale zorg voor vrouwen die reeds besneden zijn. Dit traject behoeft vervolg. In 2015 zet Pharos hierin verdere stappen. De uitkomsten van de pilots zorgtoeleiding (spreekuren voor vrouwen die besneden zijn) die GGD Nederland in 2014 samen met FSAN in 6 regio s uitvoert en waarvan Pharos de monitoring verzorgt, worden hierin meegenomen. Begin 2015 worden plannen voor vervolgacties (onder andere over het bereik van de zorg) gepresenteerd worden. Nieuwe training, opleiding en informatie voor huidige en toekomstige beroepsgroepen zullen daar een onderdeel van vormen, evenals het uitbrengen en verspreiden van nieuw voorlichtingsmateriaal voor vrouwen die besneden zijn en voor sleutelpersonen. Hierin zullen ook de mogelijkheden van hersteloperaties aan de orde komen. In 2014 ontwikkelt een medische expert-groep een landelijk protocol met betrekking tot hersteloperaties en Pharos zal samen met deze groep een landelijke bijeenkomst verzorgen. De minister van VWS wil hersteloperaties kosteloos ter beschikking stellen aan besneden vrouwen. Nieuw in 2015 is de mogelijkheid van extra advies en ondersteuning aan gemeenten waar meisjesbesnijdenis een relatief grote rol speelt en die niet aan eerdere landelijke pilots hebben meegedaan. Dit aanbod geldt voor 5 tot 10 gemeenten die participeren in het Stimuleringsprogramma voor de Lokale aanpak van gezondheidsachterstanden: Gezond in. In de contacten met deze gemeenten kan daar waar veel mensen uit de risicogroepen voor VGV wonen, extra ondersteuning ook op de aanpak hiervan aangeboden worden. Pharos Jaarplan

3 Meerjarendoelen Het programma VGV van Pharos kent drie meerjarendoelen. Het programma zal de komende jaren haar kennis en expertise inzetten om te stimuleren dat: 1. Preventie VGV: meisjes die opgroeien in Nederland geen risico meer lopen besneden te worden, doordat: de preventieve aanpak die in Nederland succesvol is gebleken, geborgd is en dat alle relevante partijen daarin hun rol vervullen. de preventieve aanpak voortdurend aangescherpt en geactualiseerd wordt. het bereik van de preventieve aanpak in Nederland is vergroot waardoor ook nieuwe groepen worden bereikt. 2. Zorg na VGV: vrouwen die besneden zijn in Nederland de zorg ontvangen die zij nodig hebben doordat: de zorg zowel inhoudelijk als organisatorisch verder is ontwikkeld. huidige en toekomstige professionals en organisaties toegerust zijn en blijven om deze vrouwen de zorg te kunnen bieden die zij nodig hebben. vrouwen die besneden zijn over voldoende informatie beschikken over toegang tot adequate zorg. 3. Focal Point VGV: kennis, informatie en advies over VGV landelijk, via het Focal Point, toegankelijk is voor iedereen die deze behoeft, in Nederland en internationaal. Meerjarendoel 1. Preventie VGV: kennis en expertise inzetten om te stimuleren dat meisjes in Nederland geen risico meer lopen om besneden te worden Borging preventie van VGV Aandachtsfunctionarissen van Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK s) zijn op een landelijke bijeenkomst en via digitale uitwisseling van actuele informatie over VGV voorzien, waardoor zij toegerust blijven voor hun rol in de preventie VGV. Zij hebben samen met samen met vertegenwoordigers uit de juridische keten in een jaarlijkse bijeenkomst het Handelingsprotocol VGV geëvalueerd. Desgewenst zijn afspraken gemaakt over de eerstvolgende actualisatie. Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK s) en Steunpunten huiselijk geweld zijn geadviseerd over voortzetting van hun preventieve VGV-taak na hun fusering regionaal per 1 januari Hiermee blijft de AMK taak in preventie VGV geborgd en blijven de werkers toegerust voor hun rol, indien nodig door middel van nieuwe training. Aandachtsfunctionarissen JGZ zijn op een landelijke bijeenkomst en via digitale uitwisseling van actuele informatie over VGV voorzien, waardoor zij toegerust blijven voor hun rol in de preventie VGV. Pharos Jaarplan

4 Het landelijke beleid JGZ preventie VGV is op deze bijeenkomst geëvalueerd en zo nodig geüpdatet. Indien nodig is een training uitgevoerd waarmee aandachtsfunctionarissen JGZ toegerust blijven voor hun rol. Op aanvraag is training uitgevoerd waarmee overige medewerkers JGZ en andere professionals toegerust blijven voor hun rol. Op aanvraag zijn regionale netwerken VGV ondersteund. Wanneer opnieuw externe financiering gevonden is, is de jongerenvoorlichting over VGV No Game voortgezet, met inzet van social media en de No Game website. Een bijscholing van minimaal 15 ISK-docenten heeft plaatsgevonden. Op basis van de Pharos monitoring medisch model protocol (MMP) in 2014 en het uitbrengen van het protocol hersteloperaties door de landelijke commissie is het MMP geactualiseerd. Het is opnieuw onder de aandacht gebracht van artsen (dit protocol betreft zowel zorg als preventie VGV), onder andere via de Pharos website, de websites van de betrokken beroepsverenigingen en de website huisarts en migrant. Twee landelijke bijeenkomsten zijn georganiseerd waar voortrekkers en coördinatoren regionaal preventiebeleid VGV (vanuit gemeenten/ggd-en/ steunpunten) zijn ondersteund en onderling geïnformeerd. Een training voor de landelijke kerngroep sleutelpersonen VGV is uitgevoerd door Pharos samen met FSAN zodat de kerngroep toegerust blijft voor haar rol in de preventie van VGV. Informatiemateriaal over VGV is verspreid onder alle ruim 100 sleutelpersonen VGV in Nederland ten behoeve van hun rol in de preventie, onder andere via de Pharos website, de FSANwebsite en een digitaal netwerk van sleutelpersonen. Per bijeenkomst vindt een evaluatie plaats om te peilen of het doel van de bijeenkomst gehaald is. Onder de sleutelpersonen VGV zal aan het eind van het jaar een peiling plaatsvinden over het ontvangen informatiemateriaal. AMK s, JGZ, GGD-en, Steunpunten huiselijk geweld, gemeenten, GGD NL, Jeugdzorg Nederland, Openbaar Ministerie, FSAN, zelforganisaties, sleutelpersonen. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering met uitzondering van de jongerenvoorlichting No Game. 1.2 Aanscherping preventie van VGV Werkwijze JGZ is in een training aangescherpt met betrekking tot nieuwe groepen ouders (expats). Pharos Jaarplan

5 Op basis van actuele onderzoeksgegevens over risicolanden VGV is de JGZ landenlijst VGV bijgesteld (met vermoedelijk in 2015 uitbreiding van het aantal landen). Training van JGZ of een andere vorm van ondersteuning (onder andere via de Pharos website en de website van GGD/GHOR Nederland) heeft plaatsgevonden ten behoeve van de meer omvattende werkwijze die dit van de medewerkers vraagt. Specifiek ten behoeve van de sleutelpersonen VGV heeft Pharos op verzoek van FSAN richtlijnen voor het werken met de meldcode kindermishandeling opgesteld Deze zijn onder andere via de websites van Pharos en FSAN verspreid. Met Vluchtelingenwerk Nederland en de COA is overlegd (agendering) en desgewenst een plan van aanpak ontwikkeld om hun rol in de preventie van VGV in Nederland te intensiveren. Een traject gericht op mannen met onder andere training en debat-bijeenkomsten heeft op verzoek van FSAN plaatsgevonden waarmee hun rol in de preventie van VGV is geïntensiveerd (als hiervoor externe financiering beschikbaar is)*. Bij alle samenwerkingspartners en deelnemers zal een tevredenheidspeiling plaatsvinden. JGZ, GGD-en, GGD NL, Jeugdzorg Nederland, FSAN, zelforganisaties, sleutelpersonen, stichting vluchtelingenwerk, COA. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering, met uitzondering van het resultaat aangegeven met een *. Hiervoor wordt externe financiering aangevraagd Groter bereik preventie van VGV Groepen migranten uit de risicolanden VGV, die tot nu toe onvoldoende bereikt zijn, hebben vaker voorlichting over VGV ontvangen dan voorheen, zoals aanbevolen in het Pharos onderzoek van Minimaal twee voorlichtingen onder vrouwen van Egyptische, Sierra Leonese of Koerdisch-Irakese vrouwen hebben met ondersteuning van Pharos plaatsgevonden. Wanneer de resultaten van de verkenning van Pharos in 2014 daarom vragen, is in 2015 een meerjarentraject Preventie van VGV onder meisjes van Indonesische afkomst, ontwikkeld. Onderdelen van dit traject zijn in 2015 uitgevoerd*. Bij alle samenwerkingspartners en deelnemers zal een tevredenheidspeiling plaatsvinden. Pharos Jaarplan

6 Zelforganisaties, migrantenorganisaties, sleutelpersonen, FSAN, stichting vluchtelingenwerk, ministerie van VWS, GGD NL. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering, met uitzondering van het resultaat aangegeven met een *. Hiervoor wordt externe financiering aangevraagd. Meting outcome meerjarendoel 1 In 2018 vindt een situatieanalyse VGV in Nederland plaats, zoals Pharos eerder in 2013 heeft uitgebracht. Hiervoor zullen extra middelen aangevraagd worden. Via deze situatieanalyse wordt in kaart gebracht of meisjes in Nederland nog risico lopen op VGV en de mate waarin de preventieve aanpak van VGV geborgd is. Meerjarendoel 2 Zorg na VGV: kennis en expertise inzetten om te stimuleren dat vrouwen in Nederland die besneden zijn de zorg ontvangen die zij nodig hebben. 2.1 Verdere ontwikkeling zorg voor vrouwen die besneden zijn Rapport met de resultaten van de monitoring van de spreekuren Zorg voor besneden vrouwen (pilot ) is gepresenteerd begin 2015 en onder andere via de Pharos website verspreid. Adviezen over verdere ontwikkeling van de zorg voor vrouwen die besneden zijn, zijn opgesteld op basis van dit rapport en aangeboden aan de relevante netwerkpartners. Op basis van de Pharos monitoring medisch model protocol (MMP) in 2014 en het uitbrengen van het protocol hersteloperaties door de landelijke commissie is het MMP geactualiseerd. Het is opnieuw onder de aandacht gebracht van artsen van alle betrokken beroepsverenigingen, onder andere via de Pharos website, de websites van de betrokken beroepsverenigingen en de website huisarts en migrant (dit protocol betreft zowel zorg als preventie VGV). Plan van aanpak vervolgbeleid ontwikkeling zorg voor vrouwen die besneden zijn is opgesteld op basis van de resultaten van de monitoring en er is een start gemaakt met uitvoering van onderdelen van het plan. Onder netwerkpartners en professionals heeft een tevredenheidspeiling plaatsgevonden. GGD-en, GGD NL, ziekenhuizen, (huis)artsen en andere professionals, FSAN. Pharos Jaarplan

7 Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering. 2.2 Toerusting professionals rond zorg voor vrouwen die besneden zijn Bijscholing over zorg voor vrouwen die besneden zijn heeft plaatsgevonden voor een brede groep verwijzers/intermediairs: professionals van wijkteams en vrijwilligers zoals sleutelpersonen en medewerkers vluchtelingenwerk*. Pharos heeft een bijscholing voor artsen (onder andere huisartsen) over zorg aan vrouwen die besneden zijn, mogelijk samen met anderen, uitgevoerd. Op de website huisarts en migrant is een onderdeel over zorg voor vrouwen die besneden zijn, toegevoegd. Binnen de landelijke opleiding voor Sense verpleegkundigen bij de GGD is aandacht voor VGV een studieonderdeel geworden. In 2015 heeft meer aandacht voor VGV in beroepsopleidingen (zoals verpleegkunde, maatschappelijk werk, kraamzorg en geneeskunde) een structurele plek gevonden. Een artikel over vraagverheldering bij vrouwen die besneden zijn, is gepubliceerd in een vakblad ten behoeve van verpleegkundigen of artsen en via de Pharos website te downloaden. Onder professionals, die bijscholing hebben ontvangen heeft een tevredenheidspeiling plaatsgevonden. Voor wat betreft aandacht voor VGV in beroepsopleidingen wordt eind 2015 de stand van zaken opgemaakt. Beroepsopleidingen, bijscholingsinstituten, professionals, vrijwilligers, FSAN, stichting vluchtelingenwerk. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering, met uitzondering van het resultaat aangegeven met een *. Hiervoor wordt externe financiering aangevraagd. 2.3 Informatie over gezondheidszorg voor vrouwen die besneden zijn Er is een brochure opgesteld en verspreid via diverse kanalen (onder andere de websites van Pharos en FSAN) voor laaggeletterde vrouwen over lichamelijke en psychosociale klachten die te maken (kunnen) hebben met VGV en waar hulp voor deze klachten is te vinden. Pharos Jaarplan

8 Brochure is opgesteld en verspreid via diverse kanalen voor laaggeletterde vrouwen die besneden zijn over de (on)mogelijkheden van de hersteloperatie*. De ruim 100 sleutelpersonen VGV zijn bevraagd over behoeften aan ondersteuning en materiaal ten behoeve van voorlichtingen over zorg voor vrouwen die besneden zijn. Er is een start gemaakt met bieden van deze ondersteuning (onder andere via de websites van Pharos en FSAN) aan sleutelpersonen en het ontwikkelen van benodigde materiaal. Op verzoek van en samen met FSAN zijn huiskamerbijeenkomsten uitgevoerd in diverse gemeenten over VGV en (opvoeding rond) seksualiteit*. Samen met FSAN wordt een social media campagne VGV en gezondheid onder vrouwen die besneden zijn, opgestart*. Een tevredenheidspeiling onder de gebruikers heeft per afzonderlijk resultaat plaatsgevonden. FSAN, zelforganisaties, sleutelpersonen, GGD NL, GGD-en, professionals. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering met uitzondering van de resultaten aangegeven met een *. Hiervoor wordt externe financiering aangevraagd. Daarnaast wordt ook externe financiering gezocht voor een deel van de productiekosten van brochures. Meting outcome meerjarendoel 2 In 2015 vindt een nulmeting plaats onder vrouwen in Nederland die besneden zijn over de mate waarin zij de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben. Dit onderzoek wordt in 2018 herhaald om de vorderingen te meten. Dit onderzoek kan binnen de VWS financiering voor het programma plaatsvinden en uitgevoerd worden door Pharos. Meerjarendoel 3 Focal Point VGV: kennis, informatie en advies over VGV is landelijk via het Focal Point toegankelijk voor iedereen die deze behoeft, in Nederland en internationaal. 3.1 Kennis verzamelen, produceren en verspreiden Kennis over VGV uit binnen- en buitenland is up tot date door de relevante literatuur bij te houden. Er is literatuuronderzoek verricht naar incidentie en prevalentie van VGV in een aantal landen waarover nu nog onvoldoende informatie voorhanden is. Het gaat om landen zoals Oman, Saoedi-Arabië, Pakistan, India, Maleisië, Thailand en de Filippijnen. Pharos Jaarplan

9 Kennis met betrekking tot de sociale kaart VGV is minimaal eenmaal per jaar verzameld en geactualiseerd. Actuele cijfers over bevolkingsaantallen risicogroepen VGV zijn per gemeente bij het CBS opgevraagd. Alle geactualiseerde kennis over VGV uit binnen- en buitenland is beschikbaar gesteld door het up to date houden van het onderdeel meisjesbesnijdenis op de Pharos website. Ten behoeve hiervan is ook vier maal de digitale nieuwsbrief VGV verschenen en verspreid onder de ongeveer 500 abonnees. Desgewenst heeft Pharos samen met anderen een bijdrage geleverd aan het produceren van kennis over VGV internationaal (wanneer hiervoor externe financiering beschikbaar is). Een vervolg op het EIGE-onderzoek waar Pharos in 2014 aan werkt in Europees verband zou hier een voorbeeld van kunnen zijn. Tevens is het Focal Point informatiemateriaal up to date gehouden. Individuen zijn desgevraagd van informatie over VGV voorzien via het Adviespunt van Pharos. Een nieuwe factsheet VGV (onderwerp nader te bepalen) is geproduceerd en verspreid (onder andere via de Pharos website). Zero Tolerance Day (ZTD) FGM 2015 heeft 6 februari 2015 landelijk plaatsgevonden met medewerking van Pharos naast de andere organisaties van Platform 6/2. Met de voorbereiding van ZTD 2016 is gestart. Eind 2015 is een resultatenoverzicht gereed. Wat betreft het verspreiden van kennis heeft bij gebruikers een tevredenheidspeiling plaatsgevonden. Onderzoeksinstellingen, zorginstellingen, GGD-en en andere regionale aanjagers aanpak VGV Onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland, ministeries, overheden lokaal, regionaal, landelijk en internationaal, zelforganisaties, Platform 6/2: ECPAT Nederland, FSAN, VON, AWEPA en PLAN Nederland. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering met uitzondering van (delen van) internationaal onderzoek. 3.2 Adviseren Ministeries en andere beleidsmakers in Nederland zijn op verzoek geadviseerd. Op verzoek heeft Pharos ook geadviseerd in Europees verband of in een ander kader internationaal. Op verzoek heeft Pharos deelgenomen aan expertgroepen, van ministeries, onderzoeksinstellingen en zelforganisaties. Op verzoek zijn adviseurs van het Stimuleringsprogramma Aanpak Gezondheidsachterstanden van advies voorzien over de aanpak VGV in diverse Nederlandse gemeenten. Pharos Jaarplan

10 Onderzoeksinstellingen landelijk en internationaal zijn desgevraagd op basis van de expertise van Pharos op dit terrein voorzien van advies bij het opstellen van onderzoeksplannen. Bij gebruikers heeft een tevredenheidspeiling plaatsgevonden. Onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland, ministeries, overheden lokaal, regionaal, landelijk en internationaal, zelforganisaties. Dit project wordt uitgevoerd met VWS financiering. Meting outcome meerjarendoel 3 Jaarlijks wordt een tevredenheidspeiling onder gebruikers uitgevoerd. Deze peiling kan binnen de structurele VWS financiering voor het programma plaatsvinden. Pharos Jaarplan

Vrouwelijke genitale verminking (vgv) en de Nederlandse ketenaanpak

Vrouwelijke genitale verminking (vgv) en de Nederlandse ketenaanpak Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van kindermishandeling en een schending van mensenrechten en in Nederland bij wet verboden. Pharos heeft in 2013 in samenwerking met Erasmus MC onderzoek gedaan

Nadere informatie

Vrouwelijke Genitale Verminking Meerjarenprogramma

Vrouwelijke Genitale Verminking Meerjarenprogramma Vrouwelijke Genitale Verminking Meerjarenprogramma Inleiding Sinds begin jaren 90 worden we in Nederland geconfronteerd met Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), gedefinieerd als een ingreep aan de uitwendige

Nadere informatie

De aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking

De aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking De aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking Wat helpt? Marja Exterkate Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 9 mei 2011 Verschillende invalshoeken Bij ketenbenadering worden vanuit

Nadere informatie

Seksuele en reproductieve gezondheidsrisico s bij Eritrese vrouwen

Seksuele en reproductieve gezondheidsrisico s bij Eritrese vrouwen Seksuele en reproductieve gezondheidsrisico s bij Eritrese vrouwen Bernice Samson Kees van Veldhuizen Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dinsdag 27 juni 2017 introductie Voorstellen van sprekers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag -2698347 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief voortgangsrapportage vrouwelijke

Nadere informatie

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Verslag Discussiebijeenkomst

Verslag Discussiebijeenkomst Verslag Discussiebijeenkomst Preventie vrouwelijke genitale verminking in relatie tot de fatwa die daarover uitgesproken is 10 December 2007 Een initiatief van Pharos, georganiseerd in samenwerking met

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid Ingrid Gyömörei sv 2005.244 RIS 130511_20-sep-2005 Regnr. BOW/2005.1118 Den Haag, 20 september 2005 Inzake: meisjesbesnijdenis De gemeenteraad

Nadere informatie

AGENTS OF CHANGE. voor jongeren door jongeren. voorlichting in asielzoekerscentra

AGENTS OF CHANGE. voor jongeren door jongeren. voorlichting in asielzoekerscentra AGENTS OF CHANGE voor jongeren door jongeren voorlichting in asielzoekerscentra AGENTS OF CHANGE voor jongeren door jongeren voorlichting in asielzoekerscentra projectverslag sep 2012 - apr 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling

Deskundigheidsbevordering huiselijk geweld: kindermishandeling Voor: Gemeenten Kop van Noord-Holland Van: Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Kop van Noord-Holland Betreft: Voorstel deskundigheidsbevordering huiselijk geweld Datum: Deskundigheidsbevordering huiselijk

Nadere informatie

Presentatie FGM Congres huiselijke geweld en kindermishandeling. Ede Shamsa H. Said

Presentatie FGM Congres huiselijke geweld en kindermishandeling. Ede Shamsa H. Said Presentatie FGM Congres huiselijke geweld en kindermishandeling 11-11 11-2009 Ede Shamsa H. Said FGM FGM/Meisjesbesnijdenis Meisjesbesnijdenis is een verminking van de vrouwelijke genitaliën n in verschillende

Nadere informatie

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente

Ouderenmishandeling De rol van de gemeente Ouderenmishandeling De rol van de gemeente 11/21/2013 Congres huiselijk geweld 18 november 2013 Programma: Opening Inleiding landelijke aanpak ouderenmishandeling; de meldcode De rol van de gemeente: s-hertogenbosch

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende

Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Invoering van meldcode(s) huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een aantal gezondheidszorgsectoren nog onvoldoende Bijlagendossier Utrecht, augustus 2013 Onderzoek naar invoering van meldcode

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling Egelantierstraat 117, 1214 EC Hilversum, tel. 035-6218791, www.mallemolen.nl Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling September 2013 Peuterspeelzaal de Mallemolen 1 Het bevoegd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie

Kinderrechten en Empowerment voor de Jeugd

Kinderrechten en Empowerment voor de Jeugd Kinderrechten en Empowerment voor de Jeugd verslag 2012/2013 Kinderrechten en Empowerment voor de Jeugd projectverslag okt 2012 - sep 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het project Aanleiding Doel Doelgroep

Nadere informatie

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen

Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen Voor iedereen die werkt in de zorg, het onderwijs, voor een wijkteam of gemeente Training en advies Voor een (zorg)aanbod dat aansluit bij laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen De trainingen en adviestrajecten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1774 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Samenvatting: Als school zijn we verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Deze code heeft tot doel medewerkers

Nadere informatie

Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen

Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen Spreekuur Nazorg Besneden Vrouwen GGD Den Haag Afdeling gezondheidsbevordering Jeannette Jansen Inleiding Sinds 2006 doet Den Haag mee aan de door het ministerie van VWS gefinancierde landelijke pilot

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

BULLETIN. Vrouwelijke genitale verminking. www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID. Gewijzigde tekst Den Haag, april 2010

BULLETIN. Vrouwelijke genitale verminking. www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID. Gewijzigde tekst Den Haag, april 2010 STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID I NSPECTIE VOOR DE G EZONDHEIDSZ ORG www.igz.nl BULLETIN Vrouwelijke genitale verminking Gewijzigde tekst Den Haag, april 2010 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3

Nadere informatie

Vraag & Antwoord Augustus 2013

Vraag & Antwoord Augustus 2013 Vraag & Antwoord Augustus 2013 1. Waarom is er een wet meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? 2. Waarom is er sprake van een meldrecht en geen meldplicht? 3. Wat verplicht de wet meldcode? 4.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 345 Aanpak huiselijk geweld Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN, EN

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Wet meldcode van kracht:

Wet meldcode van kracht: Wet meldcode van kracht: Gemeenten aan zet! Claire Hostmann ministerie van VWS Karin Jentzsch - gemeente Hengelo 17 september 2013 2 Kennismaken Basisadministratie met Rijksbreed Persoonsgegevens 18 april

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11 ` Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mondia scholengroep Versie 2013 10 11 1 Deze meld code heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of verwaarlozing passende hulp

Nadere informatie

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet-

AMC. Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- AMC Landelijke capaciteit meting in de Jeugdgezondheidszorg - Factsheet- 2014 M.Jambroes,AIOS M&G, MPH, Prof.dr.M.L.Essink-Bot, arts M&G AMC, afdeling Sociale Geneeskunde De gezondheid van de Nederlandse

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Beschrijving Interventies en Instrumenten. Vrouwelijke Genitale Verminking periode 2006-2009

Beschrijving Interventies en Instrumenten. Vrouwelijke Genitale Verminking periode 2006-2009 Beschrijving Interventies en Instrumenten Vrouwelijke Genitale Verminking periode 2006-2009 29 April 2011 Colofon April 2011, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing De informatie en aanbevelingen in dit thema zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op formeel gedocumenteerde standpunten en protocollen vanuit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2551 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Vluchtelingenjeugd Centraal

Vluchtelingenjeugd Centraal pilot cursus Vluchtelingenjeugd Centraal Trainerspool VWMN april 2012 Programma Introductie Uitleg project en cursus Informatie over vluchtelingenjeugd ~ korte pauze ~ Rol VluchtelingenWerk Houding, tips

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 februari 2017 Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

Bijeenkomst 6 februari 2017 Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking Bijeenkomst 6 februari 2017 Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking De rol van mannen In 2003 riep het IAC (Inter-African Committee on Traditional Practices) de datum 6 februari uit tot

Nadere informatie

"Je goat het pas zien als je het door hebt".

Je goat het pas zien als je het door hebt. Regionale aanpak kindermishandeling Nederlands 3eugdir5.tit.uut "Je goat het pas zien als je het door hebt". Resultaten tot nu toe, december 2008 - december 2010 Werkzaamheden, januari 2011 - november

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014

SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 SUBSIDIEAANVRAAG IMPLEMENTATIE EN BORGING WET MELDCODE BIJ STEUNPUNTEN HUISELIJK GEWELD IN DE PERIODE 2013 EN 1014 Inleiding Sterke SHG s zijn een voorwaarde voor een toekomstbestendige ketenaanpak van

Nadere informatie

Ervaringen van een RAAK-regio

Ervaringen van een RAAK-regio Ervaringen van een RAAK-regio Zaanstreek Waterland Voorgeschiedenis In Zaanstreek Waterland: - een sterke traditie van samenwerking tussen welzijnsorganisaties, jeugdzorginstellingen, jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies

WORKSHOP. Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies WORKSHOP Hoe voert u de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in? Voor gemeenten en provincies Rudy Bonnet Stade Advies Sevgi Tunali STAP 14 februari 2011 PROGRAMMA Opening Doel workshop Cijfers

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling Tea Hol Implementatieadviseur Rak 2011, namens het NJi Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Nieuw is

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Opbrengsten pilotprojecten VGV. Eindrapport procesevaluatie preventieprojecten meisjesbesnijdenis

Opbrengsten pilotprojecten VGV. Eindrapport procesevaluatie preventieprojecten meisjesbesnijdenis Opbrengsten pilotprojecten VGV Eindrapport procesevaluatie preventieprojecten meisjesbesnijdenis Van Montfoort Woerden, juli 2009 Drs. A.E. van Burik Drs. A.M. Persoon Van Montfoort ref.:6219/ab/eindrapport

Nadere informatie

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20 Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling Vademecum voor beleid nr. 20 Pagina 2 van 7 Inhoud Inleiding... 4 Definities... 4 Stappenplan... 4 Individuele melding van een groepsleerkracht... 6 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Verplichte meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Anna de Haan, Pharos Studiedag Gezond in 21 juni 2017

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. Anna de Haan, Pharos Studiedag Gezond in 21 juni 2017 Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Anna de Haan, Pharos Studiedag Gezond in 21 juni 2017 Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders Impulsprogramma tot 31 mei 2018 1. Praktische ondersteuning

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF. Vergadering van 1 juli Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 juli 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00465 Onderwerp Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - Besluitvormend Beknopte samenvatting Teylingen wil huiselijk geweld

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 345 Aanpak huiselijk geweld 31 015 Kindermishandeling 30 388 Eergerelateerd geweld Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie 4 oktober 2012 Voor goed beschreven

Werkblad beschrijving interventie 4 oktober 2012 Voor goed beschreven Werkblad beschrijving interventie 4 oktober 2012 Voor goed beschreven Gebruik maximaal 10 pagina s Cursus Vrouw en Gezondheid Zie ook: http://www.loketgezondleven.nl/interventies/ Contact Centrum Gezond

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 juni 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Beesel Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals De GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft, met ingang van het schooljaar 2014-2015, de werkwijze van de afdeling jeugdgezondheidszorg (deels) aangepast. In deze brief

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

van professionals in zorg, welzijn en onderwijs Structurele aandacht voor geweldsproblematiek: signaleren, handelen en samenwerken

van professionals in zorg, welzijn en onderwijs Structurele aandacht voor geweldsproblematiek: signaleren, handelen en samenwerken huiselijk geweld seksueel geweld eergerelateerd geweld vrouwenbesnijdenis kindermishandeling geweld tegen homo s Inspiratie voor het nieuwe onderwijsprogramma Met o.a. minister Plasterk (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Intelecto huiselijk geweld en kindermishandeling Intelecto www.intelecto.nl contact@intelecto.nl +31 (0)6 55 06 51 04 KVK:65296664 Meldcode Intelecto huiselijk geweld en Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en Meldcode Intelecto

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van NLA coaching Overwegende dat NLA coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Bijlage 1 bij de Voortgangsrapportage Beschermd en Weerbaar

Bijlage 1 bij de Voortgangsrapportage Beschermd en Weerbaar Bijlage 1 bij de Voortgangsrapportage Beschermd en Weerbaar Bijlage 1 betreft een verdieping van de voortgangsrapportage Beschermd en Weerbaar. In dit deel worden de overige resultaten en de stand van

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DMO/SS sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag DMO/SS sep. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 3 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Meldcode huiselijk geweld,

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Informatiepakket over meisjesbesnijdenis en nazorg

Informatiepakket over meisjesbesnijdenis en nazorg Informatiepakket over meisjesbesnijdenis en nazorg Voor docenten en het zorgteam in het (ISK) onderwijs KENNIS- EN ADVIESCENTRUM Informatiepakket over meisjesbesnijdenis en nazorg Voor docenten en het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Samenwerkingsconvenant Aan de Goede Kant van Eer Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer 11 november 2010 1 2 Samenwerking Deventer aan de goede kant van

Nadere informatie