van professionals in zorg, welzijn en onderwijs Structurele aandacht voor geweldsproblematiek: signaleren, handelen en samenwerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van professionals in zorg, welzijn en onderwijs Structurele aandacht voor geweldsproblematiek: signaleren, handelen en samenwerken"

Transcriptie

1 huiselijk geweld seksueel geweld eergerelateerd geweld vrouwenbesnijdenis kindermishandeling geweld tegen homo s Inspiratie voor het nieuwe onderwijsprogramma Met o.a. minister Plasterk (onder voorbehoud) In opdracht van het ministerie van OCW/Directie Emancipatie en in samenwerking met VWS, Justitie en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin nodigen MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut / NJi Sleutelfiguren in initiële opleidingen uit voor: I n v i tat i e c o n f e r e n t i e d e s k u n d i g h e i d s b e vo r d e r i n g van professionals in zorg, welzijn en onderwijs Leren signaleren Structurele aandacht voor geweldsproblematiek: signaleren, handelen en samenwerken 8 oktober 2008 Hotel Lapershoek Hilversum uur

2 Voor een adequate aanpak van huiselijk en seksueel geweld zijn goed opgeleide professionals nodig. Er zijn veel richtlijnen en protocollen waar de opleidingen van op de hoogte moeten zijn: Op initiatief van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ is een richtlijn huiselijk geweld ontwikkeld ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk van professionals. Voor de aanpak van kindermishandeling zijn diverse meldcodes en richtlijnen ontwikkeld o.a. de Meldcode Kindermishandeling (VWS), beroepsspecifieke meldcodes KNMG, KNOV, GGZ Nederland en de JGZ richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. Structureel onderwijs aan aankomende professionals over huiselijk en seksueel geweld, kindermishandeling en aan cultuur gerelateerde vormen van geweld, is noodzakelijk om signalen van deze vormen van geweld tijdig te leren onderkennen. Minister Plasterk Emancipatiebeleid Meer kansen voor vrouwen Uit recent onderzoek blijkt dat beroepsopleidingen in de jeugd(gezondheids)zorg er te weinig aandacht aan besteden. Om de professional goed voor te bereiden op de beroepspraktijk adviseren werkgevers en beroepsverenigingen dat in de beroepsopleidingen en het bij- en nascholingscircuit een structureel onderwijsaanbod komt over huiselijk en seksueel geweld, aan cultuur gerelateerde vormen van geweld, homovijandigheid en kindermishandeling. Op 8 oktober komen vertegenwoordigers van onderwijs, beroepsverenigingen, werkgevers en werknemers in zorg en welzijn bij elkaar om gezamenlijk te inventariseren hoe het onderwijs goed gekwalificeerde professionals kan afleveren als het gaat om het signaleren, voorkomen en aanpakken van geweldsproblematiek. Bent u een sleutelfiguur in het onderwijs in initiële opleidingen? Bent u verantwoordelijk voor het curriculum van artsen, maatschappelijk werkers, jeugdzorgmedewerkers, gedragswetenschappers, de lerarenopleiding of andere beroepen waarin professionals te maken kunnen krijgen met slachtoffers van geweld? Zit u in een landelijke onderwijs overleg of in een sectorale adviescommissie? Werkt u in het bij- en nascholingscircuit? Dan is deze conferentie voor U!

3 Programma uur Debat: Wie bepaalt? Signalen uit het veld versus leerdoelen het spanningsveld tussen de autonomie van de opleidingen en de druk van buitenaf om maatschappelijke issues in de opleidingen op te nemen. het panel bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers (MOgroep) en werknemers (ABVAKABO), beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van opleidingen uur Opening door de dagvoorzitter drs. Gert Jan Slump, projectleider, adviseur en onderzoeker in projecten rond o.a. veiligheid en geweld, werkzaam bij Adviesbureau Van Montfoort uur Terug- en vooruitblik op het beleid geweldsproblematiek in opleidingen drs. Carlien Scheele, plv. directeur Directie Emancipatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uur Kennisquiz op speelse wijze wordt de brede geweldsproblematiek in al zijn aspecten onder de aandacht van de deelnemers gebracht uur Werksessies sleutelfiguren komen per onderwijsgroep bij elkaar om gezamenlijk te kijken welke stappen er nodig zijn om structurele aandacht voor geweldsproblematiek in hun sector te realiseren. Het resultaat zal een actieplan zijn dat aan het eind van de middag wordt gepresenteerd. De werksessies worden naar onderwijssector ingedeeld (WO, HBO, Lerarenopleiding en MBO) en worden begeleid door sectordeskundigen en adviseurs van MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut uur Plenaire terugkoppeling de resultaten van de workshops worden besproken; presentatie van de actieplannen met een reactie van Dr. R.H.A. Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uur Ontwikkelingen in beroepsopleidingen op het gebied van geweld; Hoe versterk je de positie van sleutelfiguren? dr. Sietske Dijkstra, bureau Dijkstra en lector vrouwenopvang en huiselijk geweld, Avans Hogeschool Breda uur Afsluitende borrel uur Pauze uur Good practices hoe hebben een aantal opleidingen gezorgd voor structurele aandacht voor geweld in hun onderwijsprogramma? U kunt een keuze maken uit één van de zes workshops waarin inspirerende voorbeelden gepresenteerd worden uur Lunch en informatiemarkt

4 Good practices opleidingen, werkgevers- en werknemersorganisaties. Een landelijke basistraining van LPP wordt hierbij als voorbeeld gebruikt. Begeleiding: Nederlands Jeugdinstituut/NJi Ingrid ten Berge i.s.m. Landelijk Platform Preventie kindermishandeling (LPP). 1. Aandacht voor huiselijk geweld binnen de opleidingen van INHOLLAND INHOLLAND Rotterdam heeft een aantal activiteiten ontplooid om huiselijk geweld op te nemen binnen het initiële en post-initiële onderwijs. Ook is een masterclass gestart voor professionals, in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond en de gemeente Rotterdam. Wat heeft INHOLLAND bewogen om dit thema op te pakken en waarom is er gekozen voor deze invulling? Begeleiding: Karin Kleine, directeur social work van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam. 2. Wat kunnen we leren van de politie? Het politieonderwijs is de laatste jaren veranderd van opzet. Voor alle niveaus van politiefunctionarissen zijn competenties beschreven en is het onderwijs aangepast. Huiselijk en eergerelateerd geweld zijn een belangrijk onderdeel. Daarnaast leidt de politie specifieke zedenrechercheurs op, die gericht zijn op allerlei vormen van seksueel geweld. Wat valt er te leren van de voorwaarden waaronder je thema s als huiselijk en seksueel geweld een structurele plaats kunt geven in het onderwijs? En: wat levert deze specifieke opleiding op voor de politiefunctionarissen van nu? Begeleiding: Mariette Christophe, landelijk programmaleider huiselijk geweld en de politietaak. 3. Digitaal leren over kindermishandeling en huiselijk geweld, ook in opleidingen Digitaal leren over kindermishandeling en huiselijk geweld kan bijdragen aan het verhogen van leerrendement, is kostenefficiënt en biedt mogelijkheden voor een groot bereik onder professionals en studenten. Binnen het Project Kinderrechten e-academie worden eerste ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van digitaal scholingsmateriaal over kindermishandeling en huiselijk geweld. In deze workshop maakt u kennis met een digitaal scholingstraject dat ontwikkeld wordt voor personeel van Spoedeisende Hulpposten. Dit zal ook worden ontwikkeld voor professionals werkzaam in het basisonderwijs en de kinderopvang. Hoe worden leerdoelen bereikt met digitaal leren en wat is de rol van face-tot-face leren? Begeleiding: Patricia Ohlsen, Augeo-Foundation. 5. Aandacht voor de stilte: vrouwenbesnijdenis in de opleiding tot (huis)arts Het uitvoeren van meisjesbesnijdenis is in Nederland verboden in elke vorm, maar er leven wel veel vrouwen en meisjes uit landen waar meisjesbesnijdenis gebruikelijk is. Pharos heeft samen met huisartsen, jeugdartsen, gynaecologen, verloskundigen én vrouwen uit risicolanden trainingen ontwikkeld voor de medische keten. Deze training valt nu binnen de postacademische nascholing, het is belangrijk om te kijken hoe dit onderwerp een plaats kan krijgen in de basis- en vervolgopleidingen van artsen. Begeleiding: Maria van den Muijsenbergh, huisarts, universitair docent en senior onderzoeker afdeling vrouwenstudies medische wetenschappen UMC St.Radboud Nijmegen en Pharos, kenniscentrum migranten en gezondheid. 6. Signaleren van huiselijk en seksueel geweld binnen de opleiding Verloskunde Aandacht voor huiselijk en seksueel geweld staat al langer centraal in de verloskundige praktijk. Vooral in de bij- en nascholing is veel werk verzet, en zijn verloskundigen te zien als voorlopers op dit gebied. Wat kunnen we van deze ervaringen leren voor de aandacht die nodig is in de initiële opleiding tot verloskundige? En hoe wordt de samenwerking met de kraam- en thuiszorg vormgegeven? Begeleiding: Margreeth van der Meijde, algemeen directeur Instituut voor Onderwijs en Opleidingen VUmc (voormalig directeur-bestuurder verloskunde academie Amsterdam). 4. Competenter in de aanpak van kindermishandeling door scholing en training Het NJi ondersteunt in opdracht van Jeugd en Gezin centrumgemeenten bij de invoering van een sluitende aanpak van kindermishandeling. Een competentieprofiel over kindermishandeling, gericht op signaleren, handelen en samenwerken wordt ontwikkeld i.s.m. beroepsverenigingen,

5 Deze invitatie conferentie is voor sleutelfiguren in de opleidingen: WO: opleidingen tot basisarts, huisarts, Spoed Eisende Hulparts, medisch specialist en gedragswetenschapper. HBO: opleidingen in het sociaal agogisch domein, (jeugd)gezondheidszorg, pedagogisch onderwijs, verloskundigen, verpleegkundigen, veiligheidskunde. MBO: opleidingen in de sector zorg en welzijn, verzorging en verpleging, assisterende beroepen in gezondheidszorg, sport en bewegen. Het bij- en nascholingscircuit, gericht op de bovengenoemde professionals. De werkgevers- en werknemersorganisaties (MOgroep en ABVAKABO, beroepsverenigingen, onderwijsraden de VSNU, de HBO Raad en de MBO Raad, beleidsambtenaren ministeries en kennisinstituten). Sleutelfiguren in opleidingen zijn o.a.: Voorzitters landelijke onderwijs overleggen, leden van sectorale adviescommissies onderwijsvernieuwers, leden van curriculum commissies, lectoren en beleidsmakers. Opgeven voor deze conferentie kan via de Leren signaleren-banner op U ontvangt dan eind september het definitieve programma en de routebeschrijving. Deelname aan de Leren signaleren conferentie is gratis. Conferentie Leren signaleren 8 oktober 2008, uur Hotel Lapershoek Utrechtseweg TS Hilversum Leren signaleren Invitatieconferentie professionals zorg, welzijn en onderwijs 8 okt 2008 Hilversum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag -2698347 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief voortgangsrapportage vrouwelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 5. 2. Over Pharos 9 Vastgesteld door de directie op 18 april 2012 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 april 2012 Pagina 2 Pharos Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Over Pharos 9 3. Migrant als klant:

Nadere informatie

19. Verslag rondetafelgesprek professionalisering

19. Verslag rondetafelgesprek professionalisering 19. Verslag rondetafelgesprek professionalisering Verslag rondetafelgesprek professionalisering, d.d. 26 juni 2012. Deelnemers Katinka Lünnemann, werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut en projectleider

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

PARTICIPERENDE ORGANISATIES

PARTICIPERENDE ORGANISATIES PARTICIPERENDE ORGANISATIES De volgende organisaties zijn inhoudelijk betrokken bij de Kennismarkt voor Onderzoek & Beleid aangaande het thema Gezondheid & Preventie : Samenwerken aan gezondheid Ons land

Nadere informatie

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013

Van Centrum naar Netwerk. Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Van Centrum naar Netwerk Werkplan Expertisecentrum Mantelzorg 2014 en 2015 december 2013 Colofon Auteur(s): Roos Scherpenzeel & Cecil Scholten Datum: december 2013 Overname van informatie uit deze publicatie

Nadere informatie

Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken aan kwaliteit van het Centrum voor Jeugd en Gezin Advies over de toekomstige professionalisering van het CJG Coördinatiegroep Professionalisering CJG 2011 Nederlands Jeugdinstituut / RIVM/

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Niets doen is geen optie!

Niets doen is geen optie! prominenter op de agenda gekomen van politiek, professionals in zorg en welzijn en het onderwijs. Zo is in opdracht van de landelijke overheid in alle Nederlandse regio s hard gewerkt aan het realiseren

Nadere informatie

Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties

Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Congres Sociaal werk, het hart van het sociale domein De positie van sociale professionals en de drie decentralisaties Op 21 november organiseren MOVISIE, MOgroep en NVMW het congres Sociaal werk, het

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant

Samenwerkingsconvenant. Aanpak huiselijk geweld. West-Brabant Bijlage bij Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant Met ondertekening van dit convenant conformeren partijen zich eraan dat zij acties (gaan) uitvoeren die bijdragen aan de aanpak van

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie.

Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld. ncties. Functies. Functies Functies. Functies. Functies. Functies. Functies Functies. Functie. ncties Functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld Functies Functies Funct Functies Functies Functies Functie Functies Functies Functies Functies Inhoudsopgave Voorwoord 1 Waarom functies 3 1.1 Wat is

Nadere informatie

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017

WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 WE TEACH... MASTER OF PUBLIC HEALTH 2015-2017 POSTINITIËLE OPLEIDING AMBITIE IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID? MAAK DE VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE! MASTER OF PUBLIC HEALTH In het kort U werkt in het brede veld

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief

Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Bijlage 1: Vragenlijst: Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief Actieplan professionalisering in de jeugdzorg deelproject 4 Opleiden voor de jeugdzorg vanuit HSAO-perspectief VRAGENLIJST HBO-raad

Nadere informatie

Schoolpsychologencongres

Schoolpsychologencongres 15 maart 2013 Schoolpsychologencongres 2013 Een niet te missen vakinhoudelijk congres Voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn op het snijvlak van onderwijs en zorg. Over voorschools, primairen

Nadere informatie

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013. Geboortezorg. Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur

Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013. Geboortezorg. Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur Nationaal Congres Organisatie Geboortezorg - 18 januari 2013 Nationaal Congres Organisatie Met als plenaire sprekers: Geboortezorg Vrijdag 18 januari 2013, 9:00 16:30 uur Prof.dr. Arie Franx, afdeling

Nadere informatie

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005

Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio s Raak. Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Een andere aanpak van kindermishandeling Tussenverslag Regio s Raak Periode 1 juli 2003 1 februari 2005 Jo Hermanns Myra ter Meulen Woerden/Amsterdam, 29 maart 2005 Inhoud 1. De Regio s Raak: voorgeschiedenis

Nadere informatie

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg

Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis en de jeugdgezondheidszorg Beschrijving randvoorwaarden Colofon Titel Concept-handreiking Samenwerking en gegevensoverdracht tussen het ziekenhuis

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling

Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling Regiovisie aanpak Geweld in huiselijke kring en Kindermishandeling 2015-2018 Regio Zuidoost-Brabant Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel,

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

A B. Overzicht Richtlijnen en landelijke werkdocumenten voor de jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugdgezondheid

A B. Overzicht Richtlijnen en landelijke werkdocumenten voor de jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugdgezondheid A B Overzicht Richtlijnen en landelijke werkdocumenten voor de jeugdgezondheidszorg Centrum Jeugdgezondheid Overzicht Richtlijnen en Landelijke werkdocumenten voor de Jeugdgezondheidszorg Colofon Versie

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie