Auteur. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auteur. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Auteur KPMG Belgian Newsletter Onderwerp Anciënniteitspremies. Parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel. Datum mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA Eikelstraat DE PINTE Tel. 09/ Fax 09/

2 Belgian Newsletter Mei 2008 AUDIT - TAX & LEGAL - ADVISORY - ACCOUNTANCY Personenbelasting: inkomsten van buitenlandse oorsprong Nieuwe richtlijnen over vrijstelling met progressievoorbehoud Ferdy Foubert KPMG Belastingconsulenten Tel.: Verder in dit nummer: 2 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs gaan samenwerkingsverband aan met NKVK 3 BTW-aangiften: elektronische indiening jaarlijkse listing en intracommunautaire opgave 3 Data Privacy Bulletin: perspectieven op ontwikkelingen in data privacy 4 Business Codes of the Fortune Global 200 : Verspreiding, inhoud en verankering van bedrijfscodes 5 Anciënniteitspremies: parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel 6 Farmaceutische bedrijven en HR 7 KPMG-studie European Identity & Access Management Onlangs publiceerde de Belgische belastingadministratie een circulaire 1 met nieuwe richtlijnen voor het berekenen van de vrijstelling met progressievoorbehoud in de personenbelasting. Deze circulaire wordt met onmiddellijke ingang van kracht. Deze richtlijnen zijn een antwoord op het arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) in de zaak-de Groot (C-385/00). Het HvJ oordeelde dat het Nederlandse stelsel van vrijstelling met progressievoorbehoud (dat gelijkt op het Belgische) een inbreuk uitmaakt op de vrijheid van verkeer van personen van de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) omdat belastingplichtigen geen aanspraak maken op een volledige fiscale tegemoetkoming in verband met hun persoonlijke of gezinssituatie. De circulaire is tevens een reactie op de beslissing van de Europese Commissie om België voor het HvJ te dagen omdat het zijn fiscale wetgeving op het vlak van het progressievoorbehoud niet heeft gewijzigd. De circulaire voorziet in een bijkomend belastingkrediet voor vrijgestelde inkomsten uit EER-bronnen indien een in Belgisch fiscaal rijksinwoner niet volledig de vrijstellingen in verband met zijn persoonlijke of gezinssituatie kan genieten. De bijkomende vermindering stemt overeen met het verschil tussen de Belgische inkomstenbelasting (met toepassing van de vrijstelling met progressievoorbehoud), verhoogd met de belasting die verschuldigd is op inkomsten van buitenlandse oorsprong, en de Belgische inkomstenbelasting die verschuldigd zou zijn indien de inkomsten uitsluitend uit Belgische bronnen afkomstig waren. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bijkomende vermindering zijn vrij streng: de belastingplichtige heeft bij verdrag vrijgestelde inkomsten verkregen in een EER-Lidstaat; de persoonlijke toestand en/of de gezinstoestand van de belastingplichtige is niet in acht genomen voor de berekening van de belasting die in de bedoelde Lidstaat verschuldigd is; de belastingplichtige heeft, in België, niet volledig de fiscale tegemoetkomingen die verband houden met zijn persoonlijke of gezinstoestand kunnen genieten; de totale verschuldigde belasting (in België en het buitenland) is hoger 1 Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF 8/2008) van , gepubliceerd op

3 2 Belgian Newsletter, Mei 2008 dan de belasting die in België verschuldigd zou zijn indien geen vrijstelling werd toegekend. Aangezien dit heel strenge voorwaarden zijn, zal de bijkomende vermindering wellicht in een beperkt aantal situaties toepasbaar zijn. Belastingplichtigen van wie wordt verwacht dat ze deze vermindering zullen kunnen genieten, zijn de Belgische inwoners die inkomsten ontvangen uit EER-bronnen en aanspraak maken op een aftrek van onderhoudsuitkeringen en grensarbeiders binnen de EER die in het land waar ze werken geen aanspraak maken op persoonlijke vrijstellingen. Luc Huyghe KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs Tel.: KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs gaan samenwerkingsverband aan met NKVK KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs heeft opnieuw haar samenwerkingverband met de Nederlandse Kamer van Koophandel (NKVK) bevestigd. De Kamer levert sedert vele jaren informatie en diensten aan haar leden/nederlandse ondernemers die in België en/of Luxemburg zakendoen. Met het samenwerkingsverband levert KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs een actieve bijdrage tot de dienstverlening van NKVK, die via post, telefoon en vooral via haar website heel wat informatieve vragen rond financiële en fiscale onderwerpen ontvangt van ondernemingen en organisaties. Daarnaast zal KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs haar gespecialiseerde kennis publiceren via persberichten en artikels op de site van NKVK en in het NKVK E-Zine of Flash Info magazine. Tenslotte wordt er actief medewerking verleend aan de seminaries die door NKVK georganiseerd worden. KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs zal op deze gelegenheden haar vakkennis o.m. inzake vennootschapsbelasting, BTW en douane op optimale wijze kunnen uitwisselen met geïnteresseerde deelnemers. Voor meer informatie, ga naar Agenda Donderdag, 22 mei 2008 How efficient is your procurement process? Tendencies and evolutions in procurement processes and related systems Courtyard by Marriott Brussel Woensdag, 28 mei 2008 Vlerick Finance Academy Vlerick Gent Campus Gent Voor meer informatie kan u contact opnemen met Natalie Rombouts, op het adres:

4 3 Belgian Newsletter, Mei 2008 BTW-aangiften Verplichte elektronische indiening jaarlijkse listing en intracommunautaire opgave Veerle Coussée Senior VAT Manager KPMG Belastingconsulenten Tel.: Recentelijk heeft de minister van Financiën aangekondigd 2 dat BTWbelastingplichtigen, gehouden tot maandelijkse indiening van hun BTWaangiften, de jaarlijkse listing van de belastingplichtige afnemers en de intracommunautaire opgave vanaf 1 juli 2008 verplicht elektronisch zullen moeten indienen. Voor BTW-belastingplichtigen gehouden tot driemaandelijkse indiening van hun BTW-aangiften geldt deze verplichting vanaf 1 juli Maandindieners zullen bijgevolg de intracommunautaire opgave met betrekking tot het tweede kwartaal van 2008 en de klantenlisting met betrekking tot het jaar 2008 reeds elektronisch moeten indienen. Bovendien zal de mogelijkheid om de jaarlijkse listing en de intracommunautaire opgave in te dienen op magneetdrager definitief worden afgeschaft met ingang van 1 juli 2008, en dit voor alle belastingplichtigen. Vanaf die datum zullen deze aangiften enkel nog langs elektronische weg of eventueel op papier kunnen worden ingediend. 2 Zie belasting over de toegevoegde waarde Informaties en mededelingen 20 maart Alain D'Hoe Senior Business Development Manager Tel.: Dirk De Maeyer Manager Information Protection and Business Resilience Tel.: Data Privacy Bulletin Perspectives de Perspectieven op ontwikkelingen in data privacy De Data Privacy Bulletin is een publicatie die als doel heeft professionals op de hoogte te houden van uitdagingen en trends voor organisaties op het vlak van data privacy. De Bulletin wordt beschouwd als een toonaangevende neutrale bron van kennis. KPMG quarterly bezorgt de Data Privacy Bulletin via aan business specialisten en professionals op het gebied van media en regelgeving. De Bulletin bekijkt de waarde-, risico- en controlevoordelen van het managen van persoonlijk identificeerbare informatie vanuit verschillende perspectieven. In elke editie worden de volgende thema s behandeld: Perspectieven van business en regelgeving op ontwikkelingen op het gebied van privacy Innovatie in het management van persoonlijk identificeerbare informatie De globale aard van privacy Als u geïnteresseerd bent in de Bulletin, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zullen ervoor zorgen dat u toekomstige exemplaren ontvangt. Mocht u nog specifieke vragen hebben over data privacy en hoe KPMG u daarin kan ondersteunen, dan kan u daar ook altijd bij ons voor terecht. Wij gaan graag met u een geheel vrijblijvend gesprek aan.

5 4 Belgian Newsletter, Mei 2008 Voor meer informatie en/of een exemplaar van het witboek: Els Hostyn Tel.: KPMG-witboek Business Codes of the Fortune Global 200 Verspreiding, inhoud en verankering van bedrijfscodes In samenwerking met de RSM Erasmus University heeft KPMG een onderzoek gevoerd naar de verspreiding, de inhoud en de verankering van bedrijfscodes bij de bedrijven uit de Fortune Global 200. Een bedrijfscode is vandaag een steeds belangrijker en vaak onmisbaar instrument voor bedrijven. Een goed opgestelde code kan verschillende soorten informatie bevatten: Opdracht en visie: het uiteindelijke doel van het bedrijf. Kernwaarden: de drijfveren van het bedrijf. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de aandeelhouders: wat het bedrijf wenst te verwezenlijken ten voordele van anderen, en wat anderen van het bedrijf mogen verwachten. Normen en regels: de manier waarop bestuurders, managers en werknemers verwacht worden te werken. Een goede en behoorlijk toegepaste bedrijfscode is niet zomaar een leuk extraatje maar is gefundeerd op een allesomvattende behoefte van het bedrijf. Een bedrijfscode draagt bij aan de strategische positionering van het bedrijf, aan de versterking van zijn identiteit en reputatie, aan de verbetering van de bedrijfscultuur en de werksfeer en aan betere financiële prestaties. Een bedrijfscode en het complianceprogramma om die code toe te passen vormen de hoeksteen van de strategie, de bedrijfscultuur en de bedrijfscommunicatie van een onderneming. Een aantal resultaten van het onderzoek: De grote meerderheid van de Fortune Global 200-bedrijven heeft een bedrijfscode: momenteel 86%. De belangrijkste drie redenen voor het invoeren van een bedrijfscode zijn: 1. Naleven van wettelijke bepalingen 2. Creëren van een gemeenschappelijke bedrijfscultuur 3. Beschermen/verbeteren van het bedrijfsimago De vaakst genoemde kernwaarden zijn: 1. integriteit 2. teamwerk 3. respect 4. innovatie 5. klantgerichtheid Meer dan 70% van de codes bevat bepalingen over de verantwoordelijkheden van de werknemers met betrekking tot vertrouwelijke informatie, nauwkeurige rapportering (fraude), bescherming van bedrijfseigendommen en het aanvaarden of weigeren van geschenken en uitnodigingen. Gemiddeld hebben Amerikaanse bedrijven meer maatregelen getroffen om hun codes toe te passen dan hun Europese of Aziatische tegenhangers. Meer dan 80% van de bedrijven gebruikt e-learningmodules om de code toe te passen en beschikt over een ethische hotline en een klokkenluidersysteem om inbreuken op te sporen.

6 5 Belgian Newsletter, Mei 2008 Meer dan 80% van de bedrijven heeft een beleid ingevoerd om toe te zien op de naleving van de code en inbreuken te onderzoeken. Minder dan de helft van de bedrijven controleert de naleving van de code binnen hun bedrijfseenheden of beschikt over externe rapportering inzake naleving. Een bedrijfscode vormt de hoeksteen van een bedrijf en heeft veel functies. Er bestaan veel verschillende manieren om een bedrijfscode in te voeren, te doen naleven en de naleving ervan te controleren. De doeltreffendheid van deze activiteiten is afhankelijk van de juiste mix. Guy Pierson KPMG Belastingconsulenten Tel.: Anciënniteitspremies Parallellisme tussen fiscaal stelsel en socialezekerheidsstelsel De anciënniteitspremies die een werkgever onder bepaalde voorwaarden aan zijn werknemers toekent in speciën of in de vorm van een geschenk of betaalbons zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Onlangs publiceerde de belastingadministratie in een Circulaire 3 haar beslissing om, inzake anciënniteitspremies,een parallellisme in te stellen tussen het fiscale stelsel en het socialezekerheidsstelsel. De anciënniteitspremie wordt bij de werknemer beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld: De premie wordt maximum twee maal toegekend tijdens de loopbaan van de werknemer bij een werkgever; De eerste keer wordt de premie toegekend ten vroegste in het jaar waarin de werknemer 25 jaar in dienst is bij de werkgever en bedraagt zij maximaal één keer het brutobedrag van de maandwedde (vóór aftrek van de socialezekerheidsbijdragen); De tweede keer wordt de premie toegekend ten vroegste in het jaar waarin de werknemer 35 jaar in dienst is bij de werkgever en bedraagt zij maximaal twee keer het brutobedrag van de maandwedde (vóór aftrek van de socialezekerheidsbijdragen). Bij de werkgever zijn de aldus toegekende premies niet aftrekbaar als beroepskosten. De Circulaire geeft bijkomend toelichting bij het begrip anciënniteitspremie de definities van werkgever en het brutobedrag van de maandwedde. Met betrekking tot de notie werkgever wordt in principe rekening gehouden met de dienstjaren bij dezelfde werkgever. De administratie laat echter toe dat er voor het bepalen van de anciënniteit van de werknemer rekening wordt gehouden met de dienstjaren die de werknemer heeft verricht bij werkgevers die deel uitmaken van dezelfde groep of dezelfde technische bedrijfseenheid. Tot slot bepaalt de Circulaire dat dit fiscaal stelsel van toepassing is op de anciënniteitspremies die vanaf 1 januari 2006 zijn betaald of toegekend. 3 Circulaire nr. Ci.RH.241/ (AOIF 7/2008) van 12 maart 2008, gepubliceerd op

7 6 Belgian Newsletter, Mei 2008 Emmanuel De Moyer Tel.: Ives Mathieu Manager Advisor Tel.: Farmaceutische bedrijven en HR Een multidisciplinaire analyse van de impact van een mogelijke verhuizing Kostenbeheersing speelt een steeds grotere rol in de farmaceutische industrie. De voornaamste drijfveren zijn het verstrijken van octrooien (een groot aantal octrooien verstrijkt tegen 2011), de toenemende concurrentie en het groeiende marktaandeel van de producenten van generische geneesmiddelen. Eind vorig jaar maakte een Belgische dochteronderneming van een marktleider in de internationale farmaceutische industrie melding van haar voornemen om tegen 2010 te verhuizen naar een nieuwe locatie in België. Hoewel het enkel een voornemen betrof, leidde dit bericht tot grote ontsteltenis en onzekerheid bij het personeel. Om de potentiële impact, de risico s en de kosten van een eventuele verhuizing te kunnen beoordelen, wilde het senior management een totaaloverzicht krijgen van alle mogelijke acties die kunnen en/of moeten worden ondernomen om het personeel zoveel mogelijk te behouden. Het wou ook onderzoeken wat moet gebeuren indien werknemers toch zouden vertrekken (cf. haalbaarheidsonderzoek van alle mogelijke acties). KPMG in België sloot een overeenkomst af om de impact van een mogelijke verhuizing op de onderneming en haar mensen te onderzoeken, vanuit zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve invalshoek. In een eerste fase werd het project opgezet met het team van de klant. Daarin werden de doelstellingen en de reikwijdte van de opdracht bepaald, de projectrisico s geïdentificeerd, belangrijke betrokken partijen geïdentificeerd en het projectteam samengesteld. Eveneens werden de aanpak en de planning bepaald en de verwachte resultaten gedefinieerd. Gezien de reikwijdte van de opdracht bestond het KPMG kernteam uit een People Services team dat was samengesteld uit professionals van zowel KPMG Advisory als KPMG Tax and Legal. In de tweede fase werd een diagnose en een grondige analyse van de kernindicatoren uitgevoerd. Tot de belangrijkste activiteiten behoorden het verwerven van inzicht in HR-gegevens (opleiding, beroepservaring, leeftijd, geslacht, verhouding mannen/vrouwen, woonwerkverkeer enz.) en het identificeren van belangrijke risico s door databaseanalyses en interviews met het lijnmanagement. Het team stelde ook een lijst op van mogelijke aanvaardingsincentives op verschillende gebieden (bv. mobiliteit en vervoer, werk-privébalans, tewerkstelling en bezoldiging enz.) en identificeerde mogelijke mitigatiemaatregelen. Eveneens berekende het de totale kostprijs (kosten van afvloeiing en mitigatiekosten) voor verschillende scenario s (beste, tussen- en slechtste scenario). In deze fase werd ook het team van de klant sterk betrokken bij de activiteiten door middel van interviews, workshops en stuurgroepvergaderingen. Het belangrijkste resultaat van deze zes weken durende opdracht was een eindverslag met uitgebreide bevindingen betreffende HR-gegevens, belangrijke HR-indicatoren en kostendrijvers, prioriteiten van HR-indicatoren, bedrijfsrisico s, een impact-, risico- en aanvaardingsanalyse, een arbeidsrechtanalyse en een berekening van de totale kostprijs. KPMG in België ondersteunde de klant eveneens bij de voorbereiding van de stuurgroepvergadering waarin de beslissing werd genomen om niet te verhuizen naar de nieuwe locatie. De klant was tevreden met het eindresultaat en prees de technische kennis van het team, de stijl en inhoud, de culturele fit en was overtuigd dat ze value for money kregen. Bovendien was de klant tevreden over de snelle mobilisatie en de beschikbaarheid van het team.

8 7 Belgian Newsletter, Mei 2008 KPMG-studie European Identity & Access Management Alain D'Hoe Senior Business Development Manager Tel.: KPMG IT Advisory heeft een rapport gepubliceerd met de resultaten van de studie "European Identity & Access Management" van Het doel van deze studie was om een bijdrage te leveren aan het besluitvormingsproces van ondernemingen die overwegen om een systeem van Identity & Access Management (IAM) in te voeren. De studie werpt een licht op de huidige tendensen en omvat een analyse van meer dan 200 bedrijven uit verschillende sectoren en landen. De resultaten van de studie, gecombineerd met de ervaring van KPMG IT Advisory bij het begeleiden van dergelijke projecten en programma s, dragen bij aan het onderzoek naar Identity & Access Management. "Identity & Access Management" is een term die slechts enkele jaren geleden opdook in de bedrijfswereld en de media. Het is het concept van beleidslijnen, processen en systemen die een organisatie toelaten om de toegang tot informatie te beheren. Hoewel IAM een tijdje geleden bestempeld werd als een hype, kunnen we nu stellen dat het een blijver is, onafhankelijk van de sector of geografische regio waarin een bedrijf actief is. Enkele van de belangrijkste bevindingen van de studie: 1. Identity & Access Management is een blijver Twee derde van de deelnemers beschikt over een apart budget voor Identity & Access Management Alle deelnemers hebben in de voorbije drie jaar één of meerdere Identity & Access Managementprojecten opgezet 2. De belangrijkste drijfveren voor IAM-projecten zijn een verbetering van de conformiteit, een betere beheersing van de risico s en een verhoging van de operationele waarde (procesverbetering Een betere conformiteit en een betere beheersing van de risico s zijn de drijfveren voor IAM-projecten, vooral in de financiële dienstensector en de sector Informatie, Communicatie en Entertainment. De sector Infrastructuur, Overheid en Gezondheidszorg is het minst begaan met conformiteitsverbetering en risicobeheersing, zij zien het verhogen van de operationele waarde (procesverbetering) als de belangrijkste drijfveer voor projecten van Identity & Access Management. Drijfveren verschillen per sector, niet per Europese regio 3. Er gaapt een kloof tussen de verwachte en de gerealiseerde voordelen van Identity & Access Management-projecten Identity & Access Managementprojecten richten zich te veel op IT en niet voldoende op de operationele processen van een bedrijf 4. Identity & Access Management wordt meer doordacht. Veel bedrijven hebben de Identity & Access Managament-processen gestandaardiseerd en gedocumenteerd, en de toepassing ervan kan worden gecontroleerd op basis van die documentatie. De financiële dienstensector is een van de meest doordachte sectoren, terwijl de sector Infrastructuur, Overheid en Gezondheidszorg dat het minst is. De statistieken tonen kleine regionale verschillen aan tussen Europese regio s, met een kleine voorsprong voor het noordelijke deel van Europa.

9 8 Belgian Newsletter, Mei 2008 Enquête Belgian Newsletter Dank u wel aan alle deelnemers! In het maart-nummer van de Belgian Newsletter werd er, in samenwerking met studenten van VLEKHO Brussel, gepeild naar de mening van onze lezers omtrent de effectiviteit en de efficiëntie van de Belgian Newsletter als communicatiemiddel. Wij hebben heel wat waardevolle reacties ontvangen, en danken daarom graag van harte alle deelnemers aan de enquête! De resultaten van het onderzoek zijn binnenkort beschikbaar. Wij lichten ze graag toe in een van de volgende edities van de Belgian Newsletter. Onze kantoren Bourgetlaan 40 B-1130 Brussel Tel.: Fax: Bollebergen 2b Bus 13 B-9052 Gent Tel.: Fax: Avenue Albert Einstein 2A B-1348 Louvain-la-Neuve Tel.: Fax: Prins Boudewijnlaan 24d B-2550 Kontich Tel.: Fax: Ilgat Business Park Ilgatlaan 7 B-3500 Hasselt Tel.: Fax: Clos Chanmurly 13 B-4000 Liège Tel.: Fax: De informatie die deze Belgian Newsletter bevat, is van algemene aard en beoogt geenszins de behandeling van de specifieke situatie van een bepaalde persoon of entiteit. Hoewel wij ons uiterste best doen om accurate en tijdige informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie ook accuraat is op het moment dat zij ontvangen wordt of dat ze in de toekomst nog accuraat zal zijn. Het is niet aan te raden deze informatie te gebruiken zonder passend professioneel advies na een grondig onderzoek van de specifieke situatie. Deze newsletter is eveneens verkrijgbaar in het Engels en het Frans. Indien u in de toekomst geen gelijkaardige elektronische post meer wenst te ontvangen, gelieve dit dan te melden op het adres toebehorend aan KPMG Support Services ESV, met maatschappelijke zetel gevestigd te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 40. De vennootschappen van het KPMG netwerk hechten een groot belang aan de privacy van hun contacten en de reglementering m.b.t. bescherming hiervan. Voor meer details, raadpleeg KPMG Support Services ESV, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband dat diensten verleent aan de Belgische leden van het KPMG netwerk van onafhankelijke vennootschappen aangesloten bij KPMG International, een Zwitserse coöperative. Alle rechten voorbehouden.

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board

Duurzaamheidsverslag. Chairman s Statement. Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Chairman s Statement Duurzaamheidsverslag 2004 Nancy McKinstry Chairman of the Executive Board Tate consendipis dionsequat. Feugiat. Ut nullutpat. Lorper sustrud ea commod eu faccum am, consequismod mincip

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen. Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen Sociaal kopen Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen De opdracht voor deze publicatie wordt gegeven in het kader van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL.

DRIEMAANDELIJKS INFORMATIEBLAD VAN DE NATIONALE CONFEDERATIE VAN HET KADERPERSONEEL. KADERinfo N 274 - April / Mei / Juni 2009 Representatieve organisatie van kaderleden erkend bij KB van 26/11/1986. Belgique-België P 201075 N d autorisation anvoie clos B 36 Dépot légal 1000 BRUXELLES

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 12 april 2013 (19.04) (OR. en) 8328/13 Interinstitutioneel dossier: 2011/0308 (COD) DRS 68 COMPET 198 ECOFI 250 CODEC 778 OTA van: het secretariaat-generaal aan: het Comité

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid

EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Update 2010 EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen de Europese Unie Europese Commissie EU-bepalingen inzake sociale zekerheid Uw rechten als u zich verplaatst binnen

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie