Instelling. Onderwerp. Datum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars mei 2004 M&D CONSULT BVBA HUBERT-FRERE-ORBANLAAN GENT TEL 09/ FAX 09/

2 CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING Gulden Vlieslaan 55 bus BRUSSEL Tel.: 02/ Fax: 02/ Mevrouw Geneviève BOLIAU Stafhouder/Voorzitter Raad van Bestuur Orde van Vlaamse Balies Koningsstraat BRUSSEL Brussel, 24 maart 2004 T60000L A.4.1 Geachte Mevrouw Boliau, Als hoofd van de Belgische delegatie bij de Financiële Actiegroep tegen het witwassen van geld (FAG), heb ik de eer de Orde van Vlaamse Balies, op de hoogte te brengen van de door de advocaten te nemen maatregelen ten aanzien van de landen en de gebieden die door de FAG als niet-meewerkend worden beschouwd in de strijd tegen het witwassen van geld. Sinds 1999 heeft de FAG grondig onderzoek verricht naar de problemen gesteld door landen en gebieden die niet meewerken aan de witwasbestrijding. De bedoeling van deze werkzaamheden is vooral op wereldvlak een betere bescherming van het financiële stelsel te waarborgen door te voorkomen dat de tijdens de laatste tien jaren uitgevaardigde antiwitwasmaatregelen omzeild worden. Op 14 februari 2000, op 22 juni 2000, op 22 juni 2001, op 21 juni 2002 en op 20 juni 2003 heeft de FAG belangrijke documenten aangenomen met betrekking tot de landen en gebieden die niet meewerken aan de witwasbestrijding. Deze documenten zijn beschikbaar op de webstek van de Cel voor financiële informatieverwerking (http://www.ctif-cfi.be) en op de webstek van de FAG (http: //www.fatf-gafi.org). 1. Lijst van de niet-meewerkende landen en gebieden Dit initiatief, dat er vooral op gericht is deze landen en gebieden aan te zetten tot de eerbiediging van de internationale normen ter zake, heeft de FAG ertoe gebracht aan de hand van nauwkeurige criteria een lijst op te stellen van landen en gebieden die niet meewerken aan de witwasbestrijding. Deze lijst van landen en gebieden die ernstige tekortkomingen vertonen heeft het voorwerp uitgemaakt van periodieke herzieningen, waarvan de laatste dateert van 27 februari De geactualiseerde lijst ziet er sinds 27 februari 2004 als volgt uit: 1. de Cook-eilanden 2. Guatemala 3. Indonesië 4. Myanmar 5. Nauru 6. Nigeria 7. de Filippijnen

3 Tegelijkertijd heeft de FAG ten aanzien van de landen en gebieden die niet meewerken aan de witwasbestrijding de toepassing gehandhaafd van haar Aanbeveling 21 die bepaalt dat financiële instellingen hun relaties met cliënten, gevestigd in landen die niet of onvoldoende haar veertig Aanbevelingen toepassen, nauwkeurig moeten opvolgen. Wanneer die verrichtingen geen duidelijk economisch of wettig motief hebben, moeten hun achtergrond en bedoeling worden onderzocht. Op grond daarvan verzoekt de Cel voor financiële informatieverwerking, de Orde van Vlaamse Balies aan de advocaten te vragen, wanneer deze handelen binnen het toepassingsgebied van artikel 2ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, om met toepassing van artikel 8, eerste lid, van de wet van 11 januari 1993 bijzondere aandacht te besteden aan de verrichtingen waarin natuurlijke en rechtspersonen, financiële instellingen inbegrepen, zijn betrokken die in de 7 voornoemde landen of gebieden zijn gevestigd. Ter herinnering: voornoemd artikel 8, eerste lid, bepaalt dat de advocaten met bijzondere aandacht elke verrichting onderzoeken, die ze, uit hun aard of door hun ongebruikelijk karakter gelet op de activiteiten van de cliënt, de begeleidende omstandigheden of de hoedanigheid van de betrokken personen, bijzonder vatbaar achten voor het witwassen van geld of voor de financiering van terrorisme. Zodra de advocaat, bij de uitoefening van de in artikel 2ter van de wet van 11 januari 1993 opgesomde activiteiten, feiten vaststelt waarvan hij weet of vermoed dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, is hij verplicht met toepassing van artikel 14bis, 3, van de wet van 11 januari 1993 hiervan onmiddellijk de stafhouder van de Orde waartoe hij behoort op de hoogte te brengen. Ter herinnering, voornoemd artikel 14bis, 3, bepaalt dat de advocaten die, bij de uitoefening van de in artikel 2ter opgesomde activiteiten, feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, daarvan de stafhouder van de Orde waartoe zij behoren, onmiddellijk op de hoogte brengen. De advocaten delen die informatie echter niet mee wanneer zij deze van één van hun cliënten ontvangen of over één van hun cliënten verkrijgen wanneer zij de rechtspositie van hun cliënt bepalen, dan wel in of in verband met een rechtsgeding verdedigen of vertegenwoordigen, met inbegrip van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, ongeacht of dergelijke informatie vóór, gedurende of na een dergelijk geding wordt ontvangen of verkregen. De stafhouder controleert of de voorwaarden waarvan sprake in artikel 2ter en in artikel 14, 3, tweede lid, zijn nageleefd. Indien deze voorwaarden zijn nageleefd, bezorgt hij de informatie onmiddellijk aan de Cel voor financiële informatieverwerking. Ook in de toekomst zal de door de FAG vastgestelde lijst met landen en gebieden die niet meewerken aan de witwasbestrijding periodiek worden geactualiseerd. Het spreekt voor zich dat ik U zal inlichten over eventuele wijzigingen in de lijst. 2. Toepassing van tegenmaatregelen tegen Nauru en Myanmar Het optreden van de FAG met de formele steun van de G7 en de Raad van Europese Unie tegen landen en gebieden die niet meewerken aan de witwasbestrijding heeft in de meeste gevallen zeer goede resultaten opgeleverd. Toch diende de FAG enkele landen en gebieden aan te manen de vastgestelde ernstige leemten aan te vullen en zelfs tegenmaatregelen in het vooruitzicht te stellen indien zij geen gevolg zouden geven aan die aanmaning. 2

4 Zo bleek Nauru en Myanmar na afloop van de toegekende termijn niet het nodige te hebben gedaan om aan de bijzonder ernstige leemten te verhelpen die tijdens het onderzoek aan het licht waren gekomen. De FAG heeft beslist om, in aanvulling op de reeds genomen maatregelen met toepassing van haar Aanbeveling 21, tegenmaatregelen te nemen tegen Nauru en Myanmar. Tijdens de gezamenlijke vergadering van de ECOFIN/JBZ-Raad op 16 oktober 2001 hebben de lidstaten van de Europese Unie zich ertoe verbonden om in onderling overleg, gelijktijdig en onverwijld de tegenmaatregelen waartoe de FAG heeft beslist, ten uitvoer te leggen en, in voorkomend geval, hun wetgeving aan te passen. Aldus is het, wat betreft de zakenrelaties van de advocaten met natuurlijke- of rechtspersonen, financiële instellingen inbegrepen, gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd in Nauru of in Myanmar, aanbevolen de vereenzelvigingsregels voor de cliënten en voor de economische begunstigden zo strikt mogelijk na te leven (artikels 4 en 5 van de wet van 11/1/1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Bovendien heeft de wet van 3 mei in dit kader het preventief antiwitwassysteem aangepast en artikel 14ter toegevoegd in de wet van 11 januari Artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 bepaalt dat: "Na advies van de Cel voor financiële informatieverwerking, kan de Koning de in artikelen 12 tot 14bis bedoelde plicht tot kennisgeving uitbreiden tot verrichtingen en feiten waarin natuurlijke of rechtspersonen zijn betrokken die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd zijn in een Staat of een gebied waarvan de wetgeving als ontoereikend wordt erkend door de bevoegde internationale instantie voor het overleg en de coördinatie, of waarvan door deze instantie wordt aangenomen dat hun gebruiken een hinderpaal vormen in de strijd tegen het witwassen van geld. De Koning kan het type van de beoogde verrichtingen en feiten, alsook hun minimumbedrag, bepalen." In uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 bepaalt artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni enerzijds de landen en gebieden waarvoor de verruimde plicht tot kennisgeving toepasselijk is, en anderzijds de beoogde feiten en financiële verrichtingen. Artikel 1 van het Koninklijk besluit van 10 juni 2002 bepaalt dat de meldingsplicht bedoeld in de artikelen 12 tot 14bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld wordt uitgebreid tot alle financiële verrichtingen en feiten waarin natuurlijke of rechtspersonen zijn betrokken die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd zijn in Nauru of in Myanmar. Wegens de ernstige tekortkomingen die door de FAG werden vastgesteld in de wetgeving van Nauru en Myanmar, wordt de plicht tot kennisgeving beoogd in artikel 14bis van de wet van 11 januari 1993 bijgevolg uitgebreid tot alle financiële verrichtingen en feiten waarin natuurlijke of 1 Wet van 3 mei 2002 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Belgisch Staatsblad, 29 juni 2002, blz ). 2 Koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december betreffende de wisselkantoren en de valutahandel (Belgisch Staatsblad, 29 juni 2002, blz ), en gewijzigd bij Koninklijk besluit van 15 december 2003 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december betreffende de wisselkantoren en de valutahandel (Belgisch Staatsblad, 30 december 2003, blz ). 3

5 rechtspersonen zijn betrokken die gedomicilieerd, geregistreerd of gevestigd zijn in Nauru of in Myanmar. Conform artikel 9 van de wet van 11 januari 1993 verzoekt de Cel voor financiële informatieverwerking dat de advocaten passende maatregelen zouden nemen om hun medewerkers en hun vertegenwoordigers voor te lichten en vertrouwd te maken met deze problematiek. Mag ik U vriendelijk verzoeken de advocaten zo snel mogelijk in te lichten over deze verplichtingen. Een elektronische versie van dit schrijven wordt u ook overgemaakt via . Met gans bijzondere hoogachting, De Voorzitter, Jean SPREUTELS 4

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp Oudere werknemers: ervaring uitgestoten, vergrijzing op te vangen? Datum Maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsbemiddeling Datum 17 januari 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG/MATINEE D'ETUDES

STUDIEVOORMIDDAG/MATINEE D'ETUDES STUDIEVOORMIDDAG/MATINEE D'ETUDES Actuele aspecten inzake de strijd tegen de fraude, de corruptie en het witwassen Actualités en matière de lutte contre la fraude, la corruption et Ie blanchiment 29.11.2006

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 1.7.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 174/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/61/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve

Nadere informatie

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T

Rolnummers 5856 en 5859. Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T Rolnummers 5856 en 5859 Arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gedeeltelijke (artikel 5) of gehele vernietiging van de wet van 30 juli 2013 «houdende wijziging van de

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN BEHEERDER VAN HET FONDS VOOR DE UNIVERSELE DIENST INZAKE SOCIALE TARIEVEN VAN 16

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.)

HET REGLEMENT VAN PLICHTENLEER BEROEPINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (B.I.V.) WAARSCHUWING De wettelijke teksten en reglementen die voorkomen op deze site zijn in geconsolideerde versie ten titel van inlichting. In geen enkel geval vormen zij een officiële publicatie (zie www.staatsblad.be)

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Oudenaarde Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Paritaire Comités. Optierecht. Gevolg Datum 12 april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1

Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen. Officieuze coördinatie op 22/04/2012. Artikel 1 Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen Officieuze coördinatie op 22/04/2012 Hoofdstuk I - Boekhouding en jaarrekening van de ondernemingen Artikel 1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie