Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/ (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind. Co-ouderschap. Gelijkmatig verdeelde huisvesting. Belastingvrije som. Toeslag op de belastingvrije som. Onderhoudsuitkering. Achterstallige onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een onderhoudsuitkering. Voorwaarde van belastbaarheid van een onderhoudsuitkering. Uitgave voor kinderoppas. Voorwaarde van aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas Datum 26 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 Circulaire nr. Ci.RH.331/ (AOIF Nr. 37/2010) dd Personenbelasting Kind ten laste Alleenstaande belastingplichtige met kind Co-ouderschap Gelijkmatig verdeelde huisvesting Belastingvrije som Toeslag op de belastingvrije som Onderhoudsuitkering Achterstallige onderhoudsuitkering Voorwaarde van aftrekbaarheid van een onderhoudsuitkering Voorwaarde van belastbaarheid van een onderhoudsuitkering Uitgave voor kinderoppas Voorwaarde van aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas Commentaar op de artikelen 277, 1, 2 en 5, 279 en 280, W houdende diverse bepalingen (I), die de artikelen 104, 1, 2 en 7, 132bis en 133, 1, WIB 92 hebben gewijzigd. - Fiscale co-ouderschapsregeling. Aan alle ambtenaren.

3 INHOUDSOPGAVE Nrs. I. INLEIDING... 1 II. WETTEKSTEN... 2 III. ALGEMEEN... 3 IV. BEDOELDE KINDEREN A. Principe... 6 B. Kinderen ten laste 1. Algemeen Deel uitmaken van het gezin...10 C. Kinderen die recht geven op de toeslagen op de belastingvrije som D. Kinderen waarover de ouders gezamenlijk het ouderlijke gezag uitoefenen V. VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE FISCALE CO-OUDERSCHAPSREGELING A. Algemeen B. Geen deel uitmaken van hetzelfde gezin C. Overeenkomst of rechterlijke beslissing die de gelijkmatig verdeelde huisvesting regelt.19 VI. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN DE FISCALE CO-OUDERSCHAPSREGELING A. Verdeling van de toeslag voor kinderen ten laste B. Aftrek van de uitgaven voor kinderoppas C. Toekenning van de helft van de toeslag voor kinderen jonger dan 3 jaar ten laste zonder uitgaven voor kinderoppas D. Toekenning van de toeslag voor een belastingplichtige die alleen wordt belast VII. FORMALITEITEN VIII. ONDERHOUDSUITKERINGEN A. Onverenigbaarheid tussen de toepassing van de fiscale co-ouderschapsregeling en de aftrek van de regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen B. Aftrek van het terugwerkende gedeelte van de onderhoudsuitkeringen C. Taxatie van de onderhoudsuitkering bij de onderhoudsgerechtigde IX. INWERKINGTREDING BIJLAGE : Indexering van de in de nrs. 9, 2, 25, 29 en 31 bedoelde bedragen.

4 I. INLEIDING 1. Deze circulaire bespreekt de wijzigingen die zijn aangebracht aan de art. 104, 1, 2 en 7, 132bis en 133, 1, WIB 92, door de art. 277, 1, 2 en 5, 279 en 280, W houdende diverse bepalingen (I) (BS , Ed. 3). Die bepalingen strekken ertoe : - enerzijds, art. 132bis aan te passen aan de begrippen van het burgerlijk recht; - anderzijds, een nieuwe fiscale co-ouderschapsregeling in te voeren. II. WETTEKSTEN 2. Gelet op die wijzigingen, luiden de art. 104, 1, 2 en 7, 132bis en 133, 1, WIB 92, thans als volgt (de wijzigingen zijn in vetjes gedrukt). Art. 104, 1, 2 en 7, WIB 92 gewijzigd door art. 277, 1, 2 en 5, W houdende diverse bepalingen (I) en van toepassing met ingang van aj Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 107 tot 116, worden van het totale netto-inkomen de volgende bestedingen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald : 1 80 pct. van de onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen die niet deel uitmaken van zijn gezin, wanneer ze zijn betaald ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek of van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning, zomede 80 pct. van de kapitalen die zulke uitkeringen vervangen. Evenwel zijn de uitkeringen betaald voor de kinderen voor welke de toepassing van art. 132bis werd gevraagd, niet aftrekbaar; 2 80 pct. van de uitkeringen of de aanvullende uitkeringen die de belastingplichtige verschuldigd is volgens de voorwaarden bepaald in 1, doch die na het belastbare tijdperk waarop zij betrekking hebben betaald worden ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd. Evenwel zijn de uitkeringen betaald voor de kinderen voor welke voor een vorig aanslagjaar artikel 132bis werd toegepast, niet aftrekbaar;... ; 7 uitgaven voor de oppas van één of meer kinderen : - ofwel ten laste van de belastingplichtige; - ofwel voor wie aan de belastingplichtige bij toepassing van artikel 132bis de helft van de toeslagen op de belastingvrije som bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1 tot 5, wordt toegekend;

5 Art. 132bis, WIB 92vervangen door art. 279, W houdende diverse bepalingen (I) en van toepassing met ingang van aj De toeslagen bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1 tot 6, worden verdeeld over twee belastingplichtigen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin maar samen het ouderlijk gezag uitoefenen over één of meer kinderen ten laste die recht geven op de bovenvermelde toeslagen en waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de beide belastingplichtigen : - hetzij op grond van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde overeenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen en dat zij bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen; - hetzij op grond van een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen. In dat geval worden de toeslagen bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1 tot 5, waarop die kinderen recht geven, en die worden vastgesteld ongeacht of er al dan niet andere kinderen zijn in het gezin waarvan ze deel uitmaken, voor de helft toegekend aan elk van de belastingplichtigen. In het geval bedoeld in het eerste lid wordt de in artikel 132, eerste lid, 6 bedoelde toeslag, voor de helft toegekend aan de belastingplichtige die geen aftrek vraagt van de uitgaven voor kinderoppas bedoeld in artikel 104, 7. Een afschrift van de rechterlijke beslissing of de overeenkomst bedoeld in het eerste lid, moet ter beschikking van de administratie worden gehouden zolang minstens één van de kinderen waarover het ouderlijk gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend en waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld, recht geeft op de in dit artikel bedoelde toeslagen. Dit artikel is slechts van toepassing indien uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar de in het eerste lid bedoelde overeenkomst is geregistreerd of gehomologeerd of de in het eerste lid bedoelde rechterlijke beslissing is genomen. Dit artikel is niet van toepassing op de in de eerste lid bedoelde toeslagen met betrekking tot een kind waarvoor onderhoudsuitkeringen als bedoeld in artikel 104, 1, worden afgetrokken door één van de hierboven bedoelde belastingplichtigen. Art. 133, 1, WIB 92 vervangen door art. 280, W houdende diverse bepalingen (I) en van toepassing met ingang van aj Het bedrag dat krachtens artikel 131 wordt vrijgesteld, wordt bovendien met de volgende toeslagen verhoogd : EUR voor een belastingplichtige die alleen wordt belast en :

6 - die één of meer kinderen ten laste heeft; - aan wie bij toepassing van artikel 132bis de helft van de toeslagen op de belastingvrije som bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1 tot 6, wordt toegekend; III. ALGEMEEN 3. De W heeft art. 132bis, WIB 92 aangepast aan de begrippen van het burgerlijk recht (enerzijds zijn de termen "vader" en "moeder" vervangen door de neutrale term "belastingplichtige" nu de W BS de adoptie heeft opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht en anderzijds is het begrip "hoederecht" vervangen door het begrip "gelijkmatig verdeelde huisvesting" dat door de W BS is ingevoerd), maar heeft ook de fiscale co-ouderschapsregeling grondig gewijzigd. 4. Art. 132bis, WIB 92, zoals het van toepassing was tot en met aj. 2007, bepaalde dat de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste konden worden verdeeld over de beide ouders die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin op voorwaarde, onder andere, dat die ouders daartoe gezamenlijk een schriftelijke aanvraag hadden ingediend. Die gezamenlijke aanvraag, die slechts gold voor één enkel aanslagjaar, moest bij de aangifte gevoegd worden. 5. In het nieuwe stelsel, is de verplichting om een gezamenlijke schriftelijke aanvraag in te dienen opgeheven. Dit nieuwe stelsel, dat van toepassing is met ingang van aj. 2008, regelt de verdeling van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste over de beide ouders wanneer de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld over hen op grond van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde overeenkomst of op grond van een rechterlijke beslissing die beantwoordt aan de voorwaarden terzake. Door de nieuwe regeling wordt de aftrek van de uitgaven voor kinderoppas mogelijk voor de ouder die het kind niet ten laste heeft, maar aan wie de helft van de toeslagen op de belastingvrije som voor kind ten laste wordt toegekend voor dat kind. In geval van toepassing van die co-ouderschapsregeling voor een kind jonger dan 3 jaar, wordt de toeslag van 325 EUR (te indexeren bedrag) voor de helft toegekend aan elke ouder die geen uitgaven voor kinderoppas aftrekt voor dat kind. Tenslotte verkrijgt in dit stelsel elke ouder die alleen wordt belast de toeslag die voorheen voorbehouden was aan belastingplichtigen die alleen worden belast en die één of meer kinderen ten laste hebben. Dit stelsel is evenwel niet van toepassing voor kinderen voor wie onderhoudsuitkeringen als bedoeld in art. 104, 1, WIB 92, worden afgetrokken door één van de ouders. IV. BEDOELDE KINDEREN A. Principe

7 6. Zijn bedoeld, de kinderen ten laste die recht geven op de toeslagen voor kinderen ten laste als bedoeld in art.132, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92, en over wie de belastingplichtigen, die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin, gezamenlijk het ouderlijke gezag uitoefenen. 7. Het moet dus gaan om niet-ontvoogde, minderjarige, gemeenschappelijke kinderen (afstammelingen in de eerste graad in de rechte nederdalende lijn en geadopteerde kinderen) van de beide ouders -(ex-)echtgenoten of ex-partners-, die geen deel (meer) uitmaken van hetzelfde gezin. Meerderjarige (18 jaar of ouder op 1 januari van het aj.) en minderjarige ontvoogde kinderen komen niet in aanmerking voor de toepassing van de fiscale co-ouderschapsregeling, vermits voor hen geen ouderlijk gezag meer geldt en de voorwaarde van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijke gezag derhalve niet vervuld is. 8. Komen evenmin in aanmerking voor het stelsel van de verdeling van de toeslag op de belastingvrije som : - eigen kinderen van één der (ex-)echtgenoten of ex-partners (behoudens indien het eigen kinderen van één belastingplichtige zou betreffen die geadopteerd zijn door de andere belastingplichtige); - kleinkinderen en achterkleinkinderen van de beide (ex-)echtgenoten of ex-partners of van één van hen; - kinderen die volledig of hoofdzakelijk ten laste waren van de belastingplichtigen toen zij nog een gezin vormden (pleegkinderen). B. Kinderen ten laste 1. Algemeen 9. Om als ten laste van de belastingplichtige te worden beschouwd, moeten de kinderen overeenkomstig de art. 136, 141 en 145, WIB 92, aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoen : 1 zij moeten deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige op 1 januari van het aj.; 2 zij mogen persoonlijk in het belastbare tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan EUR netto bedragen. Dat bedrag van EUR wordt verhoogd tot EUR voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast en tot EUR voor gehandicapte kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast (te indexeren bedragen - zie bijlage); 3 zij mogen geen bezoldigingen genieten die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn. 2. Deel uitmaken van het gezin 10. De voorwaarde dat de kinderen deel moeten uitmaken van het gezin van de belastingplichtige, houdt in dat de kinderen werkelijk en op bestendige wijze met de

8 belastingplichtige samenwonen zonder echter tijdelijke onderbrekingen uit te sluiten (voor meer details terzake wordt verwezen naar de nrs. 136/6 tot 20, Com.IB 92). 11. Wanneer de ouders niet (meer) samenleven, moet aan de hand van de feitelijke gegevens (werkelijke woonplaats van de kinderen, begunstigde van de kinderbijslagen, enz.) en de juridische gegevens (officiële woonplaats van de kinderen - cf. art. 108, eerste lid, BW -, rechterlijke beslissing inzake de concrete verblijfsregeling en de inschrijving in het bevolkingsregister - cf. art. 374, 1, vijfde lid, BW) en geval per geval worden uitgemaakt van welk gezin de kinderen op 1 januari van het aj. deel uitmaken. 12. Het is hoe dan ook uitgesloten dat de kinderen van gescheiden (levende) ouders op fiscaal vlak tegelijkertijd door de beide ouders ten laste zouden worden genomen. C. Kinderen die recht geven op de toeslagen op de belastingvrije som 13. De kinderen waarvan sprake, moeten in België recht geven op een toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste. De kinderen die hun fiscale woonplaats hebben bij één van hun in het buitenland wonende ouders, die in België geen belastbare inkomsten verkrijgt, geven geen recht op een toeslag op de belastingvrije som. In dit geval zijn de bepalingen van art. 132bis, WIB 92 niet van toepassing. D. Kinderen waarover de ouders gezamenlijk het ouderlijke gezag uitoefenen 14. De fiscale co-ouderschapsregeling die is opgenomen in art. 132bis, WIB 92, is slechts van toepassing voor zover de ouders gezamenlijk het ouderlijke gezag over hun gemeenschappelijke kinderen uitoefenen. 15. Overeenkomstig art. 372, BW, blijft een kind onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn meerderjarigheid of zijn ontvoogding. 16. Art. 374, 1, eerste lid, BW bepaalt dat, wanneer de ouders niet samenleven, zij het ouderlijke gezag gezamenlijk blijven uitoefenen. Bij gebrek aan overeenstemming over de organisatie van de huisvesting van de kinderen, over de belangrijke beslissingen betreffende hun gezondheid, hun opvoeding, hun opleiding en hun ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes of wanneer die overeenstemming strijdig lijkt met het belang van de kinderen, kan de bevoegde rechter de uitoefening van het ouderlijke gezag echter uitsluitend aan één van beide ouders opdragen (art. 374, 1, tweede lid, BW). In dit geval zijn de bepalingen van art. 132bis, WIB 92, uiteraard niet van toepassing. V. VOORWAARDEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE FISCALE CO- OUDERSCHAPSREGELING A. Algemeen

9 17. De fiscale co-ouderschapsregeling is van toepassing voor de hierboven bedoelde gemeenschappelijke kinderen wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn : - de ouders maken geen deel uit van hetzelfde gezin (zie nr. 18); - de huisvesting van de kinderen is gelijkmatig verdeeld over de ouders op grond van een overeenkomst of een rechterlijke beslissing die voldoet aan een aantal voorwaarden (zie nrs. 19 tot 23); - geen van de ouders trekt voor die kinderen onderhoudsuitkeringen als bedoeld in art. 104, 1, WIB 92 af (zie nr. 34). B. Geen deel uitmaken van hetzelfde gezin 18. De fiscale co-ouderschapsregeling is slechts van toepassing voor zover de ouders geen deel uitmaken van hetzelfde gezin, m.a.w. zij mogen niet (meer) samenleven. Die toestand wordt in principe beoordeeld op 1 januari van het aj. en zal moeten blijken uit de feitelijke omstandigheden (wijziging van de inschrijving in het bevolkingsregister, enz.). Terzake heeft het geen belang dat ze feitelijk gescheiden zijn, uit de echt gescheiden zijn, of een verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning hebben ingediend. Het feit dat één van de ouders of zelfs beide ouders een nieuw huwelijk is (zijn) aangegaan of een verklaring van wettelijke samenwoning met een andere persoon heeft (hebben) afgelegd, verhindert de toepassing van art. 132bis, WIB 92 niet. C. Overeenkomst of rechterlijke beslissing die de gelijkmatig verdeelde huisvesting regelt 19. De gelijkmatig verdeelde huisvesting moet blijken : - ofwel uit een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde overeenkomst; - ofwel uit een rechterlijke beslissing. 20. De overeenkomst of de rechterlijke beslissing moet uitdrukkelijk vermelden dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld. Die voorwaarde is ingevoerd om te vermijden dat de taxatieambtenaren moeten oordelen of een tussen de ouders overeengekomen verblijfsregeling al dan niet als een gelijkmatig verdeelde huisvesting kan worden beschouwd (Kamer, , doc /001, blz. 169). 21. In geval van een gelijkmatig verdeelde huisvesting die blijkt uit een overeenkomst, moet bovendien uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld dat de belastingplichtigen bereid zijn om, voor de kinderen voor wie een gelijkmatig verdeelde huisvesting van toepassing is, de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste te delen. 22. Op bestaande gehomologeerde of geregistreerde overeenkomsten die de in nr. 21 bedoelde verplichte fiscale clausule bevatten, maar waarin de term "(verblijfs)co-ouderschap",

10 "gedeeld hoederecht" of "bilocatie" wordt gebruikt in plaats van het recent ingevoerde begrip "gelijkmatig verdeelde huisvesting" mogen voor de gewijzigde fiscale co-ouderschapsregeling als geldig verantwoordingsstuk worden overgelegd. Hetzelfde geldt voor de bestaande rechterlijke beslissingen waarin sprake is van een "co-ouderschapsregeling", een "regeling gedeeld hoederecht" of "bilocatie". 23. Overeenkomstig art. 132bis, vijfde lid, WIB 92, is de co-ouderschapsregeling slechts van toepassing indien de overeenkomst is geregistreerd of gehomologeerd of de rechterlijke beslissing is genomen op 1 januari van het aj. VI. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN DE FISCALE CO-OUDERSCHAPSREGELING A. Verdeling van de toeslag voor kinderen ten laste 24. Wanneer de voorwaarden voor de toepassing van de co-ouderschapsregeling vervuld zijn, wordt de toeslag op de belastingvrije som voor 1, 2, 3, 4 of meer dan 4 kinderen ten laste, waarvan sprake in art. 132, eerste lid, 1 tot 5, WIB 92, voor de helft toegekend aan elk van de ouders. 25. Bij de vaststelling van het bedrag van die toeslag op de belastingvrije som waarop de gemeenschappelijke kinderen recht geven en die verdeeld moet worden over de beide ouders, wordt geen rekening gehouden met de eventuele andere kinderen van het gezin waarvan zij deel uitmaken. Wat aj betreft, betekent dit dat de voor verdeling beschikbare toeslag gelijk is aan EUR voor 1 gemeenschappelijk kind, aan EUR voor 2 kinderen, aan EUR voor 3 kinderen, aan EUR voor 4 kinderen, aan EUR voor 5 kinderen enz., ongeacht het aantal andere kinderen dat eveneens van het gezin deel uitmaakt. 26. De helft van de aldus vastgestelde toeslag wordt : - toegekend aan de ouder bij wie de gemeenschappelijke kinderen hun fiscale woonplaats niet hebben; - in mindering gebracht van het totale bedrag van de toeslagen waarop de andere ouder recht heeft. B. Aftrek van de uitgaven voor kinderop pas 27. Art. 104, 7, WIB 92, zoals vervangen door art. 277, 5, W en van toepassing met ingang van aj. 2008, breidt de mogelijkheid om de uitgaven voor kinderoppas af te trekken uit tot de ouder die de kinderen niet ten laste heeft, maar aan wie de helft van de toeslagen op de belastingvrije som als bedoeld in art. 132, eerste lid, 1 tot 5, WIB 92, wordt toegekend in toepassing van art. 132bis, WIB 92.

11 Voortaan kan elke ouder dus, onder de in art. 113, WIB 92 bepaalde voorwaarden, de uitgaven aftrekken die hij persoonlijk heeft betaald voor de oppas van kinderen voor wie de fiscale coâ 'ouderschapsregeling van toepassing is. C. Toekenning van de helft van de toeslag voor kinderen jonger dan 3 jaar ten laste zonder uitgaven voor kinderop pas 28. In geval van toepassing van de co-ouderschapsregeling wordt, overeenkomstig art. 132bis, derde lid, WIB 92, de toeslag van 325 EUR (te indexeren bedrag) als bedoeld in art. 132, eerste lid, 6, WIB 92 (toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar ten laste voor wie de belastingplichtige geen uitgaven voor kinderoppas in de zin van art. 104, 7, WIB 92 aftrekt) voor de helft toegekend aan de ouder die geen uitgaven voor de oppas van die kinderen aftrekt. De toekenningsvoorwaarde van die toeslag moet dus beoordeeld worden voor elke belastingplichtige afzonderlijk. 29. Wat aj betreft, betekent dit dat voor elk kind jonger dan 3 jaar voor wie de fiscale coouderschapsregeling van toepassing is, een bedrag van 510 EUR / 2 = 255 EUR wordt toegekend aan elke ouder die geen uitgaven aftrekt voor de oppas van dat kind. D. Toekenning van de toeslag voor een belastingplichtige die alleen wordt belast 30. Overeenkomstig art. 133, 1, WIB 92, zoals vervangen door art. 280, W , wordt de toeslag voor een belastingplichtige die alleen wordt belast met kinderen ten laste voortaan uitgebreid tot de belastingplichtige die alleen wordt belast en aan wie bij toepassing van art. 132bis, WIB 92, de helft van de toeslagen voor kinderen ten laste wordt toegekend. 31. Wat aj betreft, betekent dit dat in geval van toepassing van de fiscale coouderschapsregeling, de toeslag van EUR integraal wordt toegekend aan elke ouder die alleen wordt belast. VII. FORMALITEITEN 32. Wanneer de fiscale co-ouderschapsregeling wordt toegepast voor één of meer kinderen, moet de belastingplichtige dit vermelden in zijn aangifte (cf. voorbereiding van de aangifte aj. 2010, vak II, rubriek B, 2 of 3 naargelang de kinderen ten laste zijn van de belastingplichtige zelf of van de andere ouder). 33. Het afschrift van de overeenkomst of van de rechterlijke beslissing moet niet bij de aangifte in de personenbelasting van de betrokken belastingplichtigen worden gevoegd. Daarentegen moet een afschrift van dat document ter beschikking van de administratie worden gehouden zolang minstens één van de kinderen over wie het ouderlijke gezag gezamenlijk wordt uitgeoefend en van wie de huisvesting gelijkmatig is verdeeld, recht geeft op de toeslagen op de belastingvrije som (cf. art. 132bis, vierde lid, WIB 92). VIII. ONDERHOUDSUITKERINGEN

12 A. Onverenigbaarheid tussen de toepassing van de fiscale co-ouderschapsregeling en de aftrek van de regelmatig betaalde onderhoudsuitkeringen 34. Overeenkomstig art. 104, 1, WIB 92, zijn de in dit artikel bedoelde onderhoudsuitkeringen slechts aftrekbaar van het totale netto-inkomen van de schuldenaar van die uitkeringen, voor zover de verkrijger ervan geen deel uitmaakt van zijn gezin. Anderzijds is in de art. 132bis, eerste tot derde lid en 104, 7, WIB 92, onder bepaalde voorwaarden, een verdeling voorzien van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste als bedoeld in art. 132, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92, alsmede de mogelijkheid, voor de beide ouders, om de kosten voor kinderoppas van de kinderen in kwestie af te trekken (zie nrs. 24 tot 29). Om te vermijden dat de belastingplichtige, bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats niet hebben, zowel een gedeelte van de fiscale voordelen waarop die kinderen recht geven als de aftrek van de onderhoudsuitkeringen die hij werkelijk heeft betaald voor die kinderen zou verkrijgen, sluit art. 132bis, laatste lid, WIB 92, de verdeling uit van de toeslagen op de belastingvrije som met betrekking tot een kind voor wie onderhoudsuitkeringen als bedoeld in art. 104, 1, WIB 92, worden afgetrokken door één van de ouders. B. Aftrek van het terugwerkende gedeelte van de onderhoudsuitkeringen 35. Art. 104, 2, WIB 92 zoals gewijzigd door art. 277, 2, W , bepaalt dat het terugwerkende gedeelte van de onderhoudsuitkeringen (zijnde de uitkeringen of de aanvullende uitkeringen die zijn betaald na het belastbare tijdperk waarop zij betrekking hebben ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd) betaald voor kinderen voor wie voor een vorig aanslagjaar art. 132bis, WIB 92 is toegepast, niet aftrekbaar is. Een belastingplichtige zal dus slechts recht hebben op zowel de aftrek van het terugwerkende gedeelte van de onderhoudsuitkeringen die zijn betaald voor een kind, als de toepassing van art. 132bis, WIB 92, voor dat kind, wanneer de fiscale co-ouderschapsregeling voor de eerste keer van toepassing is voor het kind in kwestie. C. Taxatie van de onderhoudsuitkering bij de onderhoudsgerechtigde 36. De onderhoudsuitkeringen die een ouder betaalt voor zijn kinderen voor wie hij de helft van de toeslag op de belastingvrije som geniet, blijven bij die kinderen belastbaar als diverse inkomsten, ongeacht of zij al dan niet afgetrokken zijn van het totale netto-inkomen van die ouder. IX. INWERKINGTREDING 37. De bepalingen van de art. 277, 279 en 280, W houdende diverse bepalingen (I) zijn van toepassing met ingang van aj (cf. art. 289, laatste lid, W ). Voor de Administrateur-generaal van de fiscaliteit d.d. :

13 De Directeur, S. QUINTENS

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/567.657 (AOIF 7/2008). BEROEPSINKOMEN. Anciënniteitspremie. Bezoldiging. Sociaal voordeel. Vrijgesteld inkomen.

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Rolnummer 6260. Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T

Rolnummer 6260. Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T Rolnummer 6260 Arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 132bis en 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS De Taxshift: Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015) Aj. 2016: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Ajr 2017: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Aj.

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.241/575.580 (AOIF 33/2007). Bericht aan de vennootschappen.. Zelfstandige bedrijfsleider. Sociaal voordeel aan het personeel.. Voordeel van alle

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2012 Datum 6 januari 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Uitvoeringsbesluit bij Vlaamse Codex Fiscaliteit afgestemd op overname registratie- en successierechten Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Newsflash Basisrentevoet voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen Alle belastingplichtigen die winsten of baten behalen, moeten voorafbetalingen doen. Bij geen of ontoereikende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Verminder of neutraliseer als bedrijfsleider de belasting op het voordeel van uw firmawagen Datum 4 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5).

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5). ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen, is het voor u van groot belang het formulier nauwkeurig en volledig in te vullen en het/de bewijsstuk(ken)

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AFZ/INTERN.IB.2006/0549. Belasting van niet-inwoners Vennootschappen. Vennootschapsbelasting. Dividend. Definitief belast

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.233/609.568 (AAFisc Nr. 26/2013). Roerende voorheffing.vrijstelling van de RV. Vrijstellingsvoorwaarde. Dividend.

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Sinds 1 april ouderschapsverlof voor kinderen tot 12 jaar Datum 03 april 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp Het verlaagd tarief van de roerende voorheffing voor KMO-dividenden? Datum 6 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling BDO News www.bdo.be Onderwerp Taxshift : Wat verandert er vanaf (aanslagjaar) 2016? Datum 30 december 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsflash Laga www.laga.be Onderwerp Toepassing van financiële consumentenbescherming op beleggingsvastgoed? Datum 8 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers Employment, Pensions & Benefits www.lydian.be Onderwerp SWT (het vroegere brugpensioen), Canada Dry en Tijdskrediet: verhoogde werkgeversbijdragen, ook voor het verleden! Datum

Nadere informatie

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013

CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 CIRCULAIRE AAFisc Nr. 33/2013 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Taxatieprocedure en Verplichtingen Ci.RH.842/629.821 ONDERWERP: Inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Loyens & Loeff Employment, Compensation & Benefits and Pensions www.loyensloeff.com Onderwerp De wetten op de indexsprong en de loonnorm zijn gepubliceerd. Waarover gaan zij nu concreet? Datum

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Newsletter Laga www.laga.be Onderwerp Nieuwe ontslagregeling vanaf 1 januari 2012 Datum 10 mei 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt Onderwerp Art. 64,2de lid W.Succ.. Duo-legaat Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5.

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste 5. Bijlage bij het ministerieel besluit van 23 november 2006 tot vaststelling van het model van het aangifteformulier voor kind ten laste ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Publius Express www.publius.be Onderwerp Bezwaarindienende derden hebben het recht om gehoord worden bij een stedenbouwkundig administratief beroep Datum 10 november 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Huwelijksvermogensrecht. Wettelijk stelsel. Ontbinding. Vereffening. Vergoeding door het gemeenschappelijk vermogen Datum 21 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

Ouderschapsplannen in België De verblijfplaats van kinderen na scheiding Prof. dr. Charlotte Declerck Docent personen- en samenlevingsrecht UHasselt Advocaat Wet 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Voorafgaande beslissing 400.374. Interest. Afkoopwaarde. Kapitaal. Levensverzekering. Beleggingsfonds. Datum 21 april 2005 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Verbeke Buitengewoon Hoogleraar Leuven, Antwerpen, Tilburg Advocaat Philippe & Partners Onderwerp Vruchtgebruik: creatief met rechthebbenden Datum 1999 Copyright and disclaimer Gelieve er

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp De leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden voor SWT vanaf 1 januari 2015 Datum 16 januari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 5 19-1-2014 16:19 fisconetplus Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Home > Recente wijzigingen

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van Fiscale Zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Dienst 3/2 AFZ/2009-0832 ONDERWERP : Sleutelformule Brussel, 7 januari 2010 SLEUTELFORMULE VOOR HET BEREKENEN VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (BV) VERSCHULDIGD

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen.

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Buitensporige burenhinder bij bouwwerkzaamheden Datum 19 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Huur. Bestemming tot handelsactiviteit. Plaatsing lichtreclame Datum 8 november 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Hou voortaan de aandelen in de portefeuille van uw vennootschap minstens één jaar in bezit Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF Nr. 42/2010). Personenbelasting. Beroepskosten. Voordeel van alle aard. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Taxforius Imposto Advocaten www.taxforius.be Onderwerp De invoering van het begrip ernstige fiscale fraude naar een strengere aanpak van de fiscale fraude! Datum 6 juni 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schenkingen. Doorslaggevende beweegreden. Onvrijwillige verkeerde voorstelling van de werkelijkheid. Dwaling. Grond tot nietigheid Datum 14 januari 2013 Copyright

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Nationale Arbeidsraad buigt zich over de landingsbanen Datum 30 april 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Benelux Merkenwet. Benelux-Verdrag intellectuele eigendom. Verval. Teken. Gebruik. Bescherming. Mogelijkheid Datum 15 september 2011 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Pensions www.lydian.be Onderwerp Wat brengt het eenheidsstatuut inzake aanvullende pensioenen? Datum mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Van brugpensioen naar SW(ee)T of SW(ea)T Datum 13 januari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie