Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)"

Transcriptie

1 Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Waar gaat het om? De Europese Commissie houdt tot 8 maart 2016 een openbare consultatie over het vergroenen van het GLB, dat sinds 2015 van kracht is. Dit betreft drie regels: - Opgaaf van minimaal 5% ecologisch aandachtsgebied (in de enquête afgekort als EAG ) op uw subsidiaal areaal bouwland en tijdelijk grasland; minder dan 15 ha is vrijgesteld evenals biologische teelt en blijvende gewassen (fruitteelt, boomkwekerij) - Minimaal drie gewassen telen op uw areaal bouwland. Bij ha minimaal twee gewassen. Vrijstelling bij minder dan 15 ha, op biologische bedrijven en op percelen blijvende gewassen. - Instandhouden van blijvend grasland. Dit is grasland dat zes jaar achtereen is opgegeven als grasland. Deze maatregel wordt in Nederland op nationaal niveau ingevuld. Maar er geldt op basis van het nieuwe GLB wel een ploeg- en keerverbod van blijvend grasland in Natura 2000 gebieden. 1. Hoe vul ik de EU-consultatie in? Nederlandstalige versie van de EU-consultatie. De vragenlijst kent zeven delen. In Afdeling I kunt u enkele bedrijfsgegevens invullen. Suggesties voor antwoorden op de overige vragen vindt u hieronder. Hierbij zijn vetgedrukt de vragen zoals geformuleerd door de Europese Commissie. U staat u natuurlijk vrij om uw eigen antwoorden te formuleren. De openbare consultatie sluit op 8 maart 2016! 2. Afdeling II, Landbouw, milieu en klimaat Bent u het ermee eens dat het milieu in landbouwgebieden moet worden beschermd? enigszins mee eens Bent u het ermee eens dat de landbouw een bijdrage moet leveren aan de inspanningen om klimaatverandering te beperken? helemaal mee eens Bent u het ermee eens dat landbouwers financieel moeten worden beloond voor het toepassen van milieu/klimaatvriendelijke landbouwpraktijken en voor de uiteindelijke levering van collectieve milieugoederen? helemaal mee eens 3. Afdeling III: gevolgen van vergroening In welke mate zijn de vergroeningsverplichtingen (gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied en instandhouding van blijvend grasland) bepalend voor de keuzes die u voor het beheer van uw landbouwbedrijf maakt (bijvoorbeeld gewassoorten, niet in cultuur gebracht areaal) Licht uw keuzen toe (maximaal 1000 tekens) vult u dit in op basis van uw eigen ervaringen in Hierbij enige tekst om u hierbij van dienst te zijn:

2 - Gewasdiversificatie: voor gespecialiseerde telers (bijvoorbeeld pootaardappelen of tulpen op meer dan 10 ha) heeft deze regel grote gevolgen omdat zij aan hun bouwplan een gewas moesten toevoegen wat minder opbrengt en andere kennis vereist. - Ecologisch aandachtsgebied: waarschijnlijk in grote mate als u akkerbouwer bent met >15 ha bouwland/tijdelijk grasland: u moest groenbemesters opgeven als vanggewassen (als mengteelt) of dan wel eiwitgewassen of akkerranden opgeven - Instandhouding van blijvend grasland: in grote mate als u percelen in Natura 2000 gebieden beheert (in verband met scheurverbod), en als u vaak grasland (ver)huurt voor aardappelen, bollen of diverse tuinbouwgewassen. Wat is naar uw mening op lange termijn de impact van de vergroeningsverplichtingen (gewasdiversificatie, instandhouding van blijvend grasland, ecologisch aandachtsgebied) op het milieu wat betreft: Suggestie voor de antwoorden die u op deze vraag zou kunnen geven: Op uw landbouwbedrijf /bepaalde landbouwbedrijven In uw land / in de EU Bodemkwaliteit: Licht positief Licht positief Koolstofvastlegging: Neutraal Neutraal Biodiversiteit: Positief Positief Reden: er is in 2015 ruim hectare vanggewassen opgegeven en duizenden hectares aan akkerranden en eiwitgewassen. Zou u bij het huidige niveau van GLB-steun bereid zijn meer te doen dan momenteel (productiemethoden met een hoger ecologisch ambitieniveau toepassen) om op lange termijn de milieuwinst te vergroten? nee Wat is volgens u de impact van de vergroeningsregels in uw land op het productiepotentieel? Op uw landbouwbedrijf /bepaalde landbouwbedrijven In uw land / in de EU Korte termijn Licht negatief Licht negatief Lange termijn Negatief negatief Gelieve uw antwoord toe te lichten aan de hand van ten minste een voorbeeld Suggesties: - 5% ecologisch aandachtsgebied gaat op mijn bedrijf ten koste van het beteelbare oppervlak. Dat kost geld. In Nederland was de gemiddelde grondprijs in per hectare. - Voldoen aan gewasdiversificatie betekent dat ik gewassen moet telen, die ik anders niet zou telen. Ik word beperkt in mijn bouwplan hetgeen ten koste gaat van mijn marktoriëntatie. De basislijst van elementen die als ecologisch aandachtsgebied (EAG) kunnen worden bestempeld, is vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad. In Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 zijn de subcategorieën van de EAG-"landschapselementen" vastgesteld. De regeringen van de EU-lidstaten hebben uit die lijst de EAG-soorten geselecteerd waaruit hun landbouwers kunnen kiezen. Bijgevolg kunnen de lijst van beschikbare EAG's en/of sommige voorwaarden / vereisten verschillen per EU-land. Welke van de EAG-elementen zijn volgens u het gunstigst voor het milieu, met name voor de biodiversiteit? Gelieve er maximaal drie aan te duiden. U kunt hier kiezen uit een lijst.

3 - Akkerranden - Vanggewassen - Sloten Welke met de EAG's verbonden vereiste(n) beschouwt u als het meest effectief vanuit milieuperspectief? Duid er maximaal twee aan. - Ander, namelijk: bodembedekking in de winter, ondiepe grondbewerking in plaats van ploegen. Licht uw keuze toe Vele van de eisen aan vergroenen zijn maatregelvoorschriften, maar dragen weinig tot niets bij tot het doel. Denk bijvoorbeeld aan de minimum/maximum afmetingen van bodem, sloten, heggen etc. Er zouden doelvoorschriften moeten komen, bijvoorbeeld gekoppeld aan equivalente certificering. Doelen zouden kunnen luiden: verhoging van het percentage organische stof in de bodem, of verbetering van de weidevogelstand. Dat zou pas echte vergroening zijn. 4. Deel IV: uitvoering van vergroening Hoe beoordeelt u de uitvoering van de vergroeningsverplichtingen? moeilijk / zeer moeilijk Welke aspecten van de uitvoering van de vergroening zijn volgens u bijzonder lastig voor landbouwers? De regels Begrijpen De regels naleven Geen. Het is eenvoudig Geen mening / Weet ik niet Gewasdiversificatie X X Blijvend grasland X X Ecologisch kwetsbaar X X blijvend grassland Ecologisch aandachtsgebied EAG X X Vindt u dat een of meer van de volgende EAG-soorten bijzonder lastig toe te passen zijn voor landbouwers? Selecteer er maximaal drie. - Akkerranden - Sloten - vanggewassen Waarom vindt u de soort EAG "Landschapselementen akkerranden" / sloten / vanggewassen (voor alle drie beantwoorden) bijzonder lastig toe te passen voor landbouwers? (voornaamste reden) Is technisch moeilijk toe te passen / vast te stellen (bijvoorbeeld niet verenigbaar met bepaalde lokale omstandigheden, gebrek aan flexibiliteit) Welke met de EAG's verbonden vereiste beschouwt u als het lastigst om toe te passen voor landbouwers? Duid er maximaal twee aan.

4 - Verplichte termijnen en/of voorgeschreven tijd gedurende welke de gewassen op het veld moeten blijven staan - Productieverbod Als u kiest voor ander, zou u een opmerking kunnen maken, bijvoorbeeld m.b.t. akkerranden: problemen met dubbele betaling pijler 1/ pijler 2 (agromilieumaatregelen plattelandsbeleid) Waarom vindt u de eis inzake verplichte termijnen / voorgeschreven tijd gedurende welke de gewassen op het veld moeten blijven staan het lastigst toe te passen voor landbouwers? (voornaamste reden) Heeft ernstige economische gevolgen (voor het landbouwbedrijf / de landbouwbedrijven) Waarom vindt u het productieverbod voor landbouwers het lastigst toe te passen? (voornaamste reden) Heeft ernstige economische gevolgen (voor het landbouwbedrijf / de landbouwbedrijven) Indien u "ander" hebt geselecteerd, waarin schuilt de moeilijkheid van dat vereiste? (voornaamste reden) Is technisch moeilijk toe te passen (bijvoorbeeld niet verenigbaar met bepaalde lokale omstandigheden, gebrek aan flexibiliteit) Hoe schat u de beschikbaarheid in uw land van voorlichting, opleiding, technisch advies over de vergroeningsverplichtingen (gewasdiversificatie, instandhouding van blijvend grasland en ecologisch aandachtsgebied) en de milieudoelstelling van deze verplichtingen in het algemeen in? Matig Heeft het invullen van de steunaanvraag u in 2015 (vanwege de vergroening) meer tijd gekost dan in 2014? Meer tijd Verwacht u dat het in de toekomst (bijvoorbeeld volgend jaar) meer of minder tijd zal kosten om de steunaanvraag in te vullen, bijvoorbeeld omdat u dan al vertrouwd bent met de informatievereisten? Ongeveer evenveel tijd Hebt u (vanwege de informatievereisten inzake vergroening) in 2015 een beroep op professionele diensten (externe hulp) moeten doen voor het invullen van de steunaanvraag, terwijl dat in 2014 niet nodig was? dit hangt af van of u zelf de gecombineerde opgaaf (meitelling) invult of dat gedaan wordt door een adviseur / boekhouder. We weten dat, in 2015, van de ruim opgaven, er gedaan zijn door boekhouders / adviseurs. 5. Deel V. Gelijke concurrentievoorwaarden (mogelijkheid om landbouwbedrijven te beheren op gelijke voet met landbouwers in andere EU-landen) Welke EAG-soorten die in uw land niet beschikbaar zijn, zou u graag toegevoegd (beschikbaar gemaakt) zien? Selecteer er maximaal drie. - Braakliggend land - Landschapselementen sloten

5 Bent u het ermee eens dat EU-landen (nationale autoriteiten) bepaalde voorwaarden / vereisten voor EAG vaststellen die niet gelden voor landbouwers in andere landen? Helemaal niet mee eens Indien u het hier niet mee eens bent, gelieve in de lijst hieronder aan te geven welke voorwaarden / vereisten die krachtens de EU-wetgeving (gedelegeerde en uitvoeringsverordening) voor besluit aan de EU-landen (nationale autoriteiten) worden overgelaten, zouden moeten worden geharmoniseerd, d.w.z. voor alle landbouwers in dezelfde situatie in alle EU-landen hetzelfde zouden moeten zijn. andere En vervolgens in het tekstvak: Landbouwers zouden de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen voor doelgerichte vergroening. Bijvoorbeeld: bodembedekking in de winter als doel. Laat hoe dat gerealiseerd wordt (wintergranen, grasland, groenbemesters, etc) over aan de landbouwer. In Frankrijk mogen gespecialiseerde maïstelers kiezen voor een bodembedekker te zaaien binnen twee weken na de maïsoogst. Die moet tot uiterlijk 1 februari blijven staan. De maïstelers zijn dan vrijgesteld van gewasdiversificatie. Zulke mogelijkheden zouden elders ook geboden moeten worden. Dit kan in de vorm van certificering door een private (keten)partij. Dit maakt het systeem eenvoudiger zowel voor landbouwer als voor de controlerende overheidsinstantie. Hebt u op het gebied van vergroeningsvereisten (gewasdiversificatie, instandhouding van blijvend grasland en ecologisch aandachtsgebied) ervaring met of weet van specifieke problemen waarmee de landbouwers in uw land worden geconfronteerd en waarmee landbouwers in een soortgelijke situatie in een ander EU-land (andere EU-landen) niet worden geconfronteerd? ja Zo ja, om welke specifieke vereiste(n) gaat het? sloten kunnen alleen worden gekozen als GEA in combinatie met een beheerde akkerrand. In andere lidstaten geldt die eis niet. Kunt u een of meer beste praktijken en/of een of meer besluiten van uw lidstaat inzake vergroening (gewasdiversificatie, instandhouding van blijvend grasland en ecologisch aandachtsgebied) aanbevelen die beschikbaar zijn voor landbouwers in een ander EU-land dan het uwe? Ja Zo ja, welk(e)? Braak is niet toegestaan in Nederland Sloten kunnen alleen worden gekozen als GEA in combinatie met een beheerde akkerrand. In andere lidstaten geldt die eis niet. Blijvend grasland in Natura 2000 gebieden is aangewezen als kwetsbaar. Maar in Denemarken is ondiepe grondbewerking toegestaan. In Nederland is de situatie onduidelijk. De lidstaten kunnen landbouwers toestaan een of meer vergroeningsvereisten na te komen door middel van gelijkwaardige (d.w.z. alternatieve) praktijken, zoals aan EAG gelijkwaardige ecologische braaklegging of instandhouding van landschapselementen, die zijn vastgesteld in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 1307/2013. Gelijkwaardige praktijken moeten zijn gebaseerd op agromilieuklimaatmaatregelen in het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma's van de lidstaten of nationale/regionale certificeringsregelingen. Past u een van de in uw land beschikbare praktijken die gelijkwaardig zijn aan de standaard vergroeningsverplichtingen toe of zou u dat willen doen?

6 Als u deelnemer bent aan Veldleeuwerik of het akkerstrokenpakket, kunt u Ik pas al (een van de) gelijkwaardige praktijken toe aankruisen Anders is onze suggestie: Ik zou (een van de) gelijkwaardige praktijken willen toepassen Bent u het ermee eens dat de beschikbaarheid van verschillende gelijkwaardige praktijken (op basis van de in de wetgeving geboden keuze) een impact heeft op de gelijke concurrentievoorwaarden voor landbouwers in verschillende EU-landen? Helemaal niet mee eens (argument: het gaat ons om doelgerichte regelgeving. Als de doelen voor landbouwers in alle lidstaten dezelfde zijn, is er geen concurrentieverstoring. Landbouwers kiezen dan zelf de methoden die het beste passen bij hun bedrijfsvoering) Zijn er volgens u andere EAG-soorten die aan de huidige EU-lijst van EAG-soorten zouden moeten worden toegevoegd? ja Zo ja, beschrijf dit element en mogelijke vereisten die aan de toepassing ervan kunnen worden gekoppeld. - Bodembedekking in de winter. Maar laat het gewas over aan de landbouwer. - Ondiepe grondbewerking i.p.v. ploegen. En geef mogelijkheden tot uitruil. Bijvoorbeeld bodembedekking geeft vrijstelling voor gewasdiversificatie of ecologisch aandachtsgebied (EAG). Vindt u dat bepaalde EAG-soorten zouden kunnen worden samengevoegd en hun voorwaarden met elkaar in overeenstemming zouden kunnen worden gebracht? Ja Zo ja, specificeer en leg uit waarom. De EU moet van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, bijvoorbeeld bodembedekking of aantallen soorten. Maar laat dan aan de landbouwer de keuze van het middel. Dat kan een landschapselement zijn, een landbouwpraktijk of een bepaalde combinatie van gewassen. Neem dat op in certificering waarmee de landbouwer aantoont te voldoen aan het vergroenen. Dit maakt het voor zowel landbouwer als controlerende instantie allemaal veel eenvoudiger Vindt u dat er EAG's zijn die gebaat zouden zijn bij een betere specificatie / verduidelijking op EU-niveau van wat er van een landbouwer wordt vereist? Zo ja, duid er maximaal drie aan en leg hieronder uit waarom. Landschapselementen sloten Arealen met vanggewassen of groenbedekking Arealen met stikstofbindende gewassen Licht uw selectie van EAG-soorten toe. Sloten: Nederland vindt dat die te weinig bijdragen aan de biodiversiteit. Maar andere landen vinden van wel. Vanggewassen en eiwitgewassen:

7 - het gaat om verbetering van de bodemkwaliteit. De eis dat er twee gewassen gemengd moeten worden, maakt toepassing echter nodeloos gecompliceerd en duur, en draagt niet bij aan het doel. Bovendien wordt door de verplichte mengsels de beheersing van aaltjes ingewikkeld. - De laatste inzaaidatum van 1 oktober zorgt in de praktijk vaak voor problemen. - In Nederland wordt de eis gesteld dat de vanggewassen minimaal tien weken blijven staan. Deze tien weken is geheel arbitrair. - Het begrazen met schapen wordt door wetenschappers gezien als positief voor bodembedekking. Daarom willen waterschappen ook graag dat dijken begraasd worden. Echter, sommige autoriteiten vinden dat begrazen hetzelfde is als oogsten en niet als beheersmaatregel. - Landbouwers kunnen maximaal de helft van de EAG-verplichting samen invullen. Maar waarom is de groep beperkt tot maximaal 10? En waarom moeten de landbouwers in één gebied zitten? Dat is niet doelgericht, maar beperkt wel de mogelijkheden. Landschapselementen: de minimum/maximum dimensies die de Europese Commissie voorschrijft, zoals de diameter van een boomkruin van een boom moet minimaal 4 meter bedragen, past geheel niet bij de visie van de Europese Commissie (Frans Timmermans): wees groot in grote zaken, klein in andere. Waarom moet Brussel bepalen hoe groot een boom of heg of vijver mag zijn? Dit zijn zaken die in de praktijk talloze problemen opleveren met controles en voor enorme bureaucratie zorgen. Zijn er volgens u bepaalde in de gedelegeerde verordening of in de uitvoeringsverordening vastgestelde elementen / vereisten betreffende de toepassing / uitvoering van de verplichting inzake gewasdiversificatie die zouden kunnen worden vereenvoudigd? Zo ja, licht toe. Suggesties: - Het gaat om gewasrotatie, niet om gewasdiversificatie. Landbouwers weten al dat je aan gewasrotatie moet doen voor behoud van opbrengst en kwaliteit. Deze eis is overbodig. - Eén inspectie voor de gehele vergroening zou voldoende moeten zijn. En geef de controleur ruimte om te compenseren: als één onderdeel niet voldoende is, kijk waar juist meer dan aan de voorwaarden voldaan wordt. - Niet altijd staan gewassen op de lijst. Landbouwers moeten de kans hebben om nieuwe soorten toe te voegen. Spelt zou gezien moeten worden als een ander gewas dan tarwe. In veel plantaardige sectoren zoals vollegrondsgroente is er een groot verschil tussen najaar/winterteelten en voorjaars/zomerteelten. Zijn er volgens u in de gedelegeerde verordening of in de uitvoeringsverordening vastgestelde elementen / vereisten betreffende de toepassing / uitvoering van de verplichting inzake de instandhouding van blijvend grasland die zouden kunnen worden vereenvoudigd? Zo ja, licht toe. Suggesties: Landbouwers ruilen en (ver)huren land, bijvoorbeeld voor de teelt van aardappelen en bollen. Door de vergroeningsregels voor instandhouding van blijvend grasland zijn zij bang dat zij achteraf worden geconfronteerd met regels. Dit beperkt de grondmobiliteit en leidt daardoor tot economische schade, terwijl de biodiversiteit en het klimaat er niets mee opschieten. Graslandvernieuwing ééns in de 5-10 jaar is belangrijk voor de productiviteit van het grasland. Op kwetsbaar grasland zou daarom ondiepe grondbewerking (frezen) toegestaan moeten zijn. Het is niet of slechts beperkt schadelijk voor biodiversiteit en klimaat, maar stelt de landbouwer in staat in een inkomen van het land te halen.

8 6. Afdeling VI: overige aangelegenheden Zijn er nog andere aangelegenheden waarover u het wil hebben, die niet aan bod zijn gekomen? De kern van mijn betoog is: Brussel, denk in termen van doelen en niet in termen van maatregelen. We moeten van maatregelvoorschriften naar doelvoorschriften. En geef het bedrijfsleven de ruimte om die middels certificering in te vullen.

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort Uitgave GLB special 7, juli 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veelzijdig Boerenland en bevat informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Reacties kunt u richten aan: koeckhoven@veelzijdigboerenland.nl,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Stand van zaken GLB2020

Stand van zaken GLB2020 Stand van zak GLB2020 Het Gemeschappelijke Landbouw Beleid (GLB) staat aan de vooravond van e ingrijpde hervorming. Op dit momt wordt in Brussel flink gediscussieerd over het GLB 2014-2020. In dit artikel

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren BEHEEROVEREENKOMSTEN Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren LANDBOUW + NATUUR i.p.v. landbouw vs. natuur 13/03/2017 2 Beheerovereenkomsten Wat? Vrijwillig Overeenkomst VLM -

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13791 9 maart 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 6 maart 2017, nr. WJZ/17022949, tot wijziging

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg

Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg Rubriek 6 Overzicht van de steunaanvragen - 1e pijler 1ste PIJLER 6.1.1 Totaal van de oppervlaktes ha, are) aangegeven in rubriek 5 - kolom 6 6.1.2 Ik vraag de betaling voor jonge landbouwers. Groene betaling

Nadere informatie

ADVIES OVER DE IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE GLB

ADVIES OVER DE IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE GLB ADVIES OVER DE IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE GLB Inleiding In 2013 hebben ondergetekenden van de Directeur-Generaal Agro Mr. Dr. Hoogeveen een adviesopdracht ontvangen, die mede omvat de implementatie van

Nadere informatie

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf?

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Studienamiddagen Meerhout Oostkamp 28 en 30 juni 2016 Roel Vaes Adviseur rundvee studiedienst BB 1 Nieuw GLB Vanaf 2015 is

Nadere informatie

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). GLB update 26 april 2016 Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Problemen met betalingen 2015 De invoering van het nieuwe GLB heeft in 2015 tot de nodige hoofdbrekens

Nadere informatie

Klaas Johan

Klaas Johan GLB 2014-2020: wat betekent dit voor ons? Klaas Johan Osinga kjosinga@ltonoord.nl, @KJOsinga Belangrijke punten 1. Het GLB: waar staan we nu? 2. Budget 3. Definitie subsidiabele grond, actieve agrariër

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 6390/17 AGRI 75 DELACT 29 AGRIFIN 12 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 15 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB)

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) Herent 8 december 2014 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin?

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Abts Mathias Departement Landbouw en Visserij Inhoudstafel * Inleiding: wat is duurzame landbouw? * Verplichtingen

Nadere informatie

SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL /

SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL / SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL / 10.02.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Dilemma s biodiversiteit en gewasbescherming landbouwbedrijf.

Dilemma s biodiversiteit en gewasbescherming landbouwbedrijf. Dilemma s biodiversiteit en gewasbescherming landbouwbedrijf. Gewasbescherming en FAB: Functionele Agro Biodiversiteit: Conflicterend of aanvullend? Gewasbescherming en FAB: De akkerrand als oplossing?

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 13.5.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.5.2014 C(2014) 3006 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 13.5.2014 tot wijziging van de bijlagen VIII en VIII quater bij Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010 Biodiversiteit visie Boerenbond Symposium biodiversiteit 4 november 2010 1 Landbouw en biodiversiteit Domesticatie leidde tot 1000den variëteiten en soorten Heel wat biodiversiteit is er omwille van landbouw

Nadere informatie

Stimulering biodiversiteit in ecologische aandachtsgebieden in Flevoland. Wim Stegeman, coordinator FAC. Gerichte inzet van vanggewassen.

Stimulering biodiversiteit in ecologische aandachtsgebieden in Flevoland. Wim Stegeman, coordinator FAC. Gerichte inzet van vanggewassen. Stimulering biodiversiteit in ecologische aandachtsgebieden in Flevoland Wim Stegeman, coordinator FAC Gerichte inzet van vanggewassen Pilot Inhoud Aanleiding pilot Opzet pilot Monitoring Resultaten Conclusie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68986 22 december 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2016, nr. WJZ/16189626,

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 29 maart 2017 (OR. en) 7766/17 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 29 maart 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AGRI 171 AGRIORG 35 AGRILEG 69 AGRIFIN 34 AGRISTR 31 de heer

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Landbouw en biodiversiteit in Midden-Delfland:

Landbouw en biodiversiteit in Midden-Delfland: Landbouw en biodiversiteit in Midden-Delfland: Groepsrapportage op basis van de Gaia-biodiversiteitsmeetlat Duurzaam boer blijven Midden Delfland Samengesteld door: H. Kloen J. L. Lommen CLM Onderzoek

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten /

Veelgemaakte fouten / Veelgemaakte fouten / 15.02.2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANPASSINGEN

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) 7183/13 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) 7183/13 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 AGRI 145 AGRIFI 45 CODEC 506 WERKDOCUME T - ADDE DUM van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Begeleidende nota minimale MTR-advisering

Begeleidende nota minimale MTR-advisering 1. Inleidend kader Begeleidende nota minimale MTR-advisering Met ingang van 1 januari 2015 is een volgende hervorming van het GLB in werking getreden. Deze hervorming bouwt verder op de eerder ingeslagen

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED /

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 11.05.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Verslag Workshop Groene diensten

Verslag Workshop Groene diensten Verslag Workshop Groene diensten Groene diensten Groenbeheer, landschapsbeheer, natuur. Opbouw workshop Er zijn twee workshops gehouden, aan het eind van de ochtend en begin van de middag. De beide workshops

Nadere informatie

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

*PDOC01/260420* PDOC01/ De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ Den Haag Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs. Jaap Schröder

Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs. Jaap Schröder Bodemkwaliteit, bemesting en teelt van maïs Jaap Schröder Inhoud Bodemkwaliteit NP-Verliezen, gebruiksnormen, isokwanten Wijzigingen a.g.v. 5e NL Actieprogramma Nitraatrichtlijn Schadebeperking Equivalente

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED

VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED - Regionaal overleg Milieu- 16 maart 2017 Pieter Verdonckt pieter.verdonckt@inagro.be Landbouw & Maatschappij, Inagro Vergroening: algemeen

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 276/22 26.10.2017 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1945 VAN DE COMMISSIE van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot kennisgevingen door en aan vergunningaanvragende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Bedrijfskaart. Biodiverse Bloembollenteelt

Bedrijfskaart. Biodiverse Bloembollenteelt 1 DOEL De gezondheid en productie van uw gewassen hangt af van zowel techniek als van een natuurlijk evenwicht. U werkt immers met levend materiaal. In de praktijk gaat om het verzorgen van het bodemleven,

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen

Subsidie voor boslandbouwsystemen Subsidie voor boslandbouwsystemen 2 en 5 september 2014 Els Bonte Els.bonte@lv.vlaanderen.be Agentschap voor Landbouw en Visserij Inleiding en disclaimer Subsidie voor aanplant van boslandbouwsystemen

Nadere informatie

BODEMBREED INTERREG Resultaten veldonderzoek 2009 nateelt groenbemesters

BODEMBREED INTERREG Resultaten veldonderzoek 2009 nateelt groenbemesters BODEMBREED INTERREG Resultaten veldonderzoek 29 nateelt groenbemesters Nederlands Limburg Onderdeel: Werkgroep 3 Document: Rapport Tijdstip: januari 21 Versie: 1 Status: definitief Opgesteld door: Praktijkonderzoek

Nadere informatie

Japanse haver goed voor bodem en vogel

Japanse haver goed voor bodem en vogel Japanse haver goed voor bodem en vogel Japanse haver (Avena strigosa) Avena strigosa, in het Nederlands Evene genoemd en in de volksmond vooral gekend als Japanse haver, is een graangewas afkomstig uit

Nadere informatie

HOOGSTAMFRUITBOMEN

HOOGSTAMFRUITBOMEN Bijlage verbintenisaanvraag Dossiernummer: VERBINTENISAANVRAAG INSTANDHOUDING GENETISCHE DIVERSITEIT HOOGSTAMFRUITBOMEN 2013 2017 Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2007 tot het verlenen van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn)

Openbare raadpleging in het kader van de fitness check van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Openbare raadpleging in het kader van de "fitness check" van de EU-natuurwetgeving (vogel- en habitatrichtlijn) Over u Uw naam of de naam van uw organisatie: Geen censuur op natuur! Mogen wij uw bijdrage

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19

landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19 landbouw en natuurlijke omgeving 2010 plantenteelt open teelten CSPE BB minitoets bij opdracht 19 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

nr. 688 van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE datum: 24 mei 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Landbouwsubsidies - Verdeling over sectoren

nr. 688 van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE datum: 24 mei 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Landbouwsubsidies - Verdeling over sectoren SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 688 van HERMES SANCTORUM-VANDEVOORDE datum: 24 mei 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Landbouwsubsidies - Verdeling over sectoren De subsidies

Nadere informatie

Vergroening binnen het GLB

Vergroening binnen het GLB Vergroening binnen het GLB Een meerwaarde voor wild en akkerfauna? > > Tekst: Kathleen Vanhuyse Foto s: Willy Mortier, Willy Van Leemputte en Peter Van Hoey. In 1962 ging Europa van start met een Gemeenschappelijk

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611

Richtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gerard Willems/ Veronique Verdurmen-Serrarens/ Frank van Oorschot NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB op 4-11-2014. Het

Nadere informatie

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Markt trends Vraag naar veilig en duurzaam geteeld voedsel Sterkere focus op voedselkwaliteit en gezonde

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie