Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)."

Transcriptie

1 GLB update 26 april 2016 Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Problemen met betalingen 2015 De invoering van het nieuwe GLB heeft in 2015 tot de nodige hoofdbrekens geleid. LTO heeft steeds aandacht gevraagd voor de knelpunten én voor tijdige uitbetaling van de nieuwe betalingsrechten aan de ruim aanvragers. De Europese Commissie bood in het najaar van 2015 de EU-lidstaten de mogelijkheid om vanaf 16 oktober uit te betalen. Frankrijk heeft dat bijvoorbeeld gedaan, door uit eigen begroting betalingsrechten voor te financieren. Nederland is vanaf eind november gaan uitbetalen. Helaas zijn er eind april 2016 nog steeds agrariërs die geen geld ontvangen hebben. LTO is hierover gefrustreerd en kaart dit dagelijks aan in Den Haag. Een groot probleem is de toekenning van de beschikkingen van de nieuwe betalingsrechten. Dit heeft volgens de RVO te maken met de private overeenkomsten tussen agrariërs waarin grond en rechten worden overgedragen. Na de nodige discussie beloofde de RVO dat alle beschikkingen vóór 1 april 2016 klaar zouden zijn. Dat werd 21 april. Nu lijkt het er weer op dat er de ernstige fouten zitten in toegekende beschikkingen: er worden te veel, te weinig of verkeerde betalingsrechten toegewezen. Er zijn ook aanvragen afgewezen omdat de onderliggende documentatie niet voldoende zou zijn. Dit leidt tot lastige situaties vanwege de planning voor 2016 en de naderende deadline van de Gecombineerde Opgave 2016 (15 mei). De RVO adviseert in deze gevallen om bezwaar te maken en de Gecombineerde Opgave 2016 in te vullen naar de situatie die volgens de agrariër klopt. LTO dringt aan op een alternatieve route omdat bezwaarprocedures veel tijd gaan kosten. Wordt vervolgd. Aandachtspunten gecombineerde opgaaf Algemene punten - De Gecombineerde opgave is mogelijk tot en met 15 mei. Omdat dat in het Pinksterweekend valt, begint de periode waarin u, per dag dat u te laat bent, 1% gekort wordt op de betalingsrechten op 18 mei (deze periode duurt tot en met 13 juni). Laat het niet op de laatste dag aan komen, alleen al omdat de capaciteit van de RVO-website soms tekort schiet. - U kunt het hele jaar door uw percelen bijwerken. Doe dat tijdig; niet op het laatste moment. Bij de gecombineerde opgave haalt u uw percelen op uit Mijn Percelen. De laatste dag om nog nieuwe percelen aan te melden is de laatste dag van de kortingsperiode: 13 juni. Voorkom problemen met overlap van percelen met uw buren want dat leidt in de praktijk tot een hoop gedoe. - De peildatum voor mest, betalingsrechten en agrarisch natuurbeheer is 15 mei. Per jaar is er per perceel één gebruiker. De hoeveelheid grond die u via de Gecombineerde Opgave opgeeft is de grond die meetelt voor de mestregels. Melkveehouders moeten hierbij zoals bekend rekening houden met de gevolgen van de AMvB Grondgebonden Groei. De gecombineerde opgave levert ook de gegevens voor het Diergezondheidsfonds en de emissieaangifte voor de glastuinbouw. - Overdragen van rechten kan tot en met 15 mei. Dit was eerst 31 maart, maar toen bleek dat er grote problemen waren met de beschikkingen is op aandringen van LTO de uiterste meldingsdatum verplaatst. Overdracht moet met een door beide partijen ondertekende private overeenkomst. Overdracht moet met een door beide partijen ondertekende private overeenkomst. Zorg ervoor dat wat u en uw collega opgeven in de Gecombineerde Opgave daarmee overeenkomt.

2 - Als u in 2015 betalingsrechten verhuurde met een private overeenkomst, dan zijn de rechten intussen weer teruggegaan naar u als eigenaar. Als u betalingsrechten voor een langere periode dan één jaar wilt verhuren aan dezelfde huurder, dan moet u dat nu opnieuw melden. U vult zelf een einddatum van de huurperiode in. - Aanmelden voor stikstof- en fosfaatdifferentiatie kan tot en met 15 mei. Voor toepassing van een hogere fosfaatgebruiksnorm moet u in de gecombineerde opgaaf ook de Pw of PAL-waarde doorgeven. - De vergroeningseisen blijven: gewasdiversificatie op bouwland, 5 procent van het bouwland is ecologisch aandachtsgebied (EA) en behoud van blijvend grasland (deze verplichting geldt alleen in Natura 2000-gebieden op bedrijfsniveau). Meer informatie over met name de EAs vindt u hieronder. 2. Definitie actieve agrariër Na controles door de Europese Commissie in 2015 scherpt de RVO de definitie van actieve agrariër aan. Alleen bedrijven met een KvK-inschrijving hoofdactiviteit landbouw kunnen betalingsrechten aanvragen. Er kan alleen sprake zijn van één hoofdactiviteit op een hoofdvestiging. Regel dus de KvK-inschrijving tijdig. Een wijziging bij de KvK betekent dat je een nieuw relatienummer bij de RVO krijgt. Alternatief: een bedrijf met bijvoorbeeld een grote recreatie- of zorgtak moet middels een accountantsverklaring aantonen dat uw jaarlijkse bedrag aan directe betalingen uit het GLB meer is dan 5% van uw totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten, of het bedrag aan inkomsten uit uw landbouwactiviteiten meer is dan 1/3 deel van uw totale bedrag aan inkomsten. LTO is van mening dat een agrarisch bedrijf toegang moet hebben tot de betalingsrechten, ook al heeft het bedrijf een zorg- of recreatietak. Er geldt voor iedereen wel een minimum van 500 euro per bedrijf per jaar. Voor de graasdiervergoeding geldt een minimum van 1000 euro per bedrijf per jaar. 3. Wijzigingen in de vergroening In 2015 waren er vele knelpunten. LTO heeft daarom voorstellen gedaan voor vereenvoudiging, zowel in Den Haag als in Brussel. Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen. Meer gewascodes Een aantal gespecialiseerde telers kon in 2015 niet uit te voeten met het aantal gewascodes en had daarom moeite om te voldoen aan de gewasdiversificatie-eis. Op aandringen van LTO is een aantal gewascodes toegevoegd, zoals winterbloemkool en prei, en een aantal bol- en bloemisterijgewassen. De controleperiode voor de gewasdiversificatie is 15 mei-15 juli. In die periode moet er op een perceel een gewas geteeld worden. Doorgeven vanggewassen In 2016 kan tot en met 30 september worden doorgegeven op welke opgegeven percelen er feitelijk een vanggewas voor het EA is ingezaaid. Voor deze wijziging wordt geen korting opgelegd. In 2015 kon dit alleen tijdens de openstellingsperiode van de Gecombineerde Opgave en in de kortingsperiode, maar dan wel met korting. Er gelden hierbij drie voorwaarden: 1. Geen nieuwe percelen opgeven. Alleen het gebruik van al opgegeven percelen kan wijzigen, voor zover het gaat om vanggewassen voor het EA. Het is dus aan te raden om de EAs ruim op te geven zodat u bij het inzaaien flexibel bent. 2. De wijziging van het gebruik mag geen gunstiger positie opleveren dan voor de wijziging. Voorbeeld: al u vóór de wijziging 4% EA opgegeven had, dan kunt u door de wijziging niet alsnog voldoen aan de verplichting van minimaal 5% EA.

3 3. Wijzigingen moeten wel doorgegeven worden op de dag van inzaai van het vanggewas. LTO heeft er op aangedrongen om hier soepeler mee om te gaan, omdat velen op de dag van zaaien daar niet meteen aan toe komen, maar hier heeft EZ niet toegegeven. Meer vanggewassen Er zijn nieuwe toegestane soorten als vanggewas: winterwikke, bonte wikke of zachte wikke. Alle grassen zijn nu toegestaan voor onderzaai. In 2015 was dit een beperkt tot een aantal soorten grassen. De 10-weken periode gaat in na de melding van de oogst van het hoofdgewas, ook als dit vóór 15 juli is. Normaal gesproken moeten vanggewassen worden gezaaid tussen 15 juli en 1 oktober, vervolgens moet het vanggewas minimaal 10 weken blijven staan. Bij controles moet u aankoopbewijzen en etiketten kunnen laten zien van de gezaaide vanggewassen. 4. Blijvend grasland in Natura 2000-gebieden In Natura 2000 gebieden geldt voor blijvend grasland (grasland dat zes jaar achtereen is opgegeven als grasland) een scheur/keerverbod. LTO heeft zich ingezet voor meer flexibiliteit. Brussel biedt die namelijk. Dit heeft opgeleverd dat er vanaf 2016 bepaalde vormen van lichte grondbewerking toegestaan zijn. Voorwaarde is wel dat er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Dit is een lastig eis. Denemarken staat frezen tot 3 cm diep toe. De Tweede Kamer steunt de inzet van LTO, maar het ministerie van EZ moet nog reageren. 5. Akkerranden als EA Akkerranden als Ecologisch Aandachtsgebied (EA) moeten volgens Brussel tot en met 31 december in stand gehouden worden. Landbouwproductie mag niet. LTO heeft hier vragen over gesteld aan de Europese Commissie. Op veel bedrijven wijkt het seizoenritme immers af van het kalenderjaar. Dit heeft na vele maanden wachten geleid tot een wijziging: lidstaten mogen onder voorwaarden afwijken van de einddatum. Nederland vult dit in 2016 slechts beperkt in: bij winterteelten loopt de instandhoudingsplicht tot en met 31 augustus. Daarna moet er een wintergewas geteeld worden, zoals winterbloemkool, winterprei, wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad, spelt, rogge of tulpen. Beheerde akkerranden moeten vóór 15 mei zijn ingezaaid. Dit was in 2015 vóór 15 april. Wat toen tot veel onbegrip leidde. Vandaar dat LTO zich heeft ingezet voor verschuiving van de datum. Wanneer de beheerde akkerrand in het akkerstrokenpakket van vorig jaar nog aanwezig is en aan de voorwaarden voldeed mag deze blijven staan en opgegeven worden voor Aanvragen betalingsrechten uit nationale reserve Na aflopen set-aside-regeling Een aantal akkerbouwers had sinds 1990 meegedaan aan een set-aside regeling: zij hadden landbouwgrond omgezet naar tijdelijk bos voor een periode van 25 jaar. Daarmee kwamen zij in problemen toen ze de grond in 2015 weer in gebruik namen als landbouwgrond en daar betalingsrechten op wilden vestigen. Deze boeren kunnen in 2016 voor deze grond betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. De set-asideovereenkomst moet dan beëindigd zijn na 31 december 2012.

4 Percelen gedurende minimaal drie maanden in 2015 gebruikt voor infrastructurele werken of andere zaken van algemeen belang Op deze percelen zijn in 2015 geen betalingsrechten toegewezen. Voor zulke percelen kunnen in 2016 rechten aangevraagd worden uit de nationale reserve. Jonge agrariërs Starters en jonge landbouwers (<41 jaar) kunnen ook een aanvraag doen uit de Nationale Reserve. Dit kan één keer. Als in 2015 een aanvraag is gedaan, kan dit in 2016 niet nogmaals voor nieuwe percelen zonder betalingsrechten. 7. Landschapselementen als EA In 2016 kunnen landschapselementen ook bij de Algemene lijst worden ingezet, dus niet meer alleen bij de duurzaamheidscertificaten. Er hoeft géén contract voor agrarisch natuurbeheer voor afgesloten te zijn. Het gaat om solitaire bomen, rijen bomen, groepen bomen, heggen en vijvers. Deze moet u eerst wel intekenen op uw percelen. Voorwaarden: - de landschapselementen moeten grenzen aan uw bouwland of tijdelijk grasland, dat u zelf in gebruik hebt; - tussen landschapselement en bouwland mag een buffer zitten van maximaal 5 meter breed - de buffer moet ook in gebruik zijn bij de landbouwer zelf er mag natuurlijke vegetatie, een kavelpad of watergang zijn. Dus als er een schouwpad van het Waterschap ligt, dan moet u kunnen aantonen dat u het beheer heeft; - er zijn minimum en maximum afmetingen, en wegingsfactoren van toepassing, bijvoorbeeld een solitaire boom met een kruindiameter van >4 meter telt mee als 30 m2 EA; - sloten blijven echter alleen mogelijk als u zich opgeeft voor het akkerstrokenpakket en dan moeten ze langs een beheerde akkerrand liggen. Dit is tegen de zin van LTO. Maar volgens Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Alterra) draagt een sloot alléén niet bij aan de biodiversiteit. Andere EU-lidstaten vinden overigens van wel; daar kunnen sloten worden opgegeven als EA. 8. Beperking kortingen op betalingen bij foutjes bij het aanvragen Beperking boetes bij overdeclaratie De Europese Commissie heeft in reactie op de vele voorstellen voor vereenvoudiging van het GLB in het voorjaar van 2016 voorgesteld om de boetes bij beperkte overdeclaratie te verlagen. Het komt er op neer dat bij een beperkte afwijking (3-10%) de gebruikelijke korting op betalingsrechten wordt gehalveerd. Verwacht wordt dat deze nieuwe regels in juli 2016 officieel worden. Nederland neemt dit voorstel over. Korting vergroeningsbetaling Bij niet voldoen aan de vergroeningseisen kunt u in 2016 maximaal de hele groene premie kwijtraken (NB oorspronkelijk wilde de Europese Commissie maximaal 200% van de groene premie kunnen terugvorderen, daar heeft LTO zich tegen verzet). De korting op de vergroeningsbetaling kan in 2017 maximaal 120 procent van de vergroeningsbetaling zijn en vanaf 2018 maximaal 125 procent. Kleine aanpassingen doen gedurende de eerste 35 dagen na 15 mei De Europese Commissie wil boeren en tuinders ook de kans geven kleine aanpassingen te doen gedurende de eerste 35 dagen na de gecombineerde opgaaf. Dit is bedoeld om onbedoeld gemaakte fouten uit de aanvraag te halen. Bijvoorbeeld overlap van percelen met uw buren. Nederland bekijkt nog of dit nodig is, omdat de RVO voortdurend de controlemogelijkheden in de Gecombineerde Opgave uitbreidt.

5 9. Duurzaamheidscertificaten Het Akkerbouwstrokenpakket en het pakket Veldleeuwerik zijn ook in 2016 beschikbaar. Er zijn enkele wijzigingen. Maar in alle gevallen geldt dat de drie vergroeningseisen gelden. Er is ook een nieuw certificaat in 2016: het Vezelhennep-pakket. Bij dit pakket moet de volledige EA-oppervlakte worden ingevuld met vezelhennep. De weegfactor 0,3. Je moet nog steeds voldoen aan de gewasdiversificatie. Verder gelden in ieder geval dezelfde voorwaarden als voor vezelhennep als subsidiabel gewas: - afzetcontract met een lid van de Brancheorganisatie Vlas en Hennep.NL. Vrije afzet mag niet. - alleen gecertificeerd zaaizaad van een toegestaan ras gebruiken - toesturen van de officiële etiketten; - opgave van ras en zaaidatum in de Gecombineerde Opgave - geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen - geen continue-teelt van hennep op hennep, dus het voorafgaande jaar moet er een ander gewas gestaan hebben. GLB-ontwikkelingen in Brussel In 2015 ging het nieuwe GLB van start. In principe staan de regels vast tot en met Maar de discussie over het GLB na 2020 is achter de schermen al van start gegaan. Daarom heeft LTO in november 2015 een aantal ledenpanels gehouden. Hierover is eerder gerapporteerd op de webpagina s van LTO. De komende tijd staat het volgende te gebeuren: - LTO heeft in januari in Berlijn afgestemd met Deutscher Bauernverband (DBV) en de landbouworganisaties van Vlaanderen, Denemarken en Zweden. - Op 13 mei organiseert COPA-COGECA (de Europese landbouworganisatie) op aandringen van LTO een workshop over het toekomstig landbouwbeleid. - Binnenkort komt de Europese Commissie ook met een evaluatie van het eerste jaar vergroenen. Dit wordt belangrijk omdat de Europese Commissie in 2017 met een voorstel mag komen om het percentage EA te verhogen van 5 naar 7%. - Op 30 en 31 mei organiseert Nederland als EU-voorzitter een informele bijeenkomst van Europese landbouwministers. Het thema is: toekomstig landbouwbeleid. Het ministerie van Economische Zaken heeft ter voorbereiding Wageningen Universiteit en Researchcentrum een aantal studies laten verrichten. - In 2017 volgt een evaluatie van het EU-budget. Dat staat onder zware druk omdat de Europese samenwerking onder druk staat. Europa heeft ook geld nodig voor de vluchtelingencrisis en diverse andere crises in ons omringende landen. Het GLB maakt 38% uit van het EU-budget en daarom is land- en tuinbouw vaak mikpunt van kritiek. Landbouw is echter Europees beleid. Afgezet tegen alle overheidsuitgaven in de EU, beslaat het GLB minder dan 1%. Die boodschap moet wel steeds herhaald worden en LTO doet dat. Het Europees Parlement werkt al aan het rapport waarin wordt voorgesteld om het budget tot 2020 te handhaven. - Verwacht mag worden dat er begin 2018 een voorstel ligt voor het EU-budget , inclusief een budget voor het nieuwe GLB. Vanaf dan begint de inhoudelijke discussie over het nieuwe GLB echt vorm te krijgen. Klaas Johan Osinga

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016 Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016 Laatst gewijzigd 2 september 2016 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2016 kiezen voor 1 of meer van de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: april 2016

Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, Uitgave: april 2016 Agro-Nieuwsbrief Van der Wagen Sinia Administratie en Advies, Postbus 35, 9050 AA Stiens, 058-2571545 Uitgave: april 2016 In deze nieuwsbrief: Fiscaal Herziening omzetbelasting op gebruiksvee mogelijk

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

agronieuwsbrief uitgave april 2016 Wijzigingen Gecombineerde opgave In deze nieuwsbrief

agronieuwsbrief uitgave april 2016 Wijzigingen Gecombineerde opgave In deze nieuwsbrief Kapelstraat 18 5741 CE Beek en Donk Postbus 122 5740 AC Beek en Donk agronieuwsbrief uitgave april 2016 T. (0492) 46 22 06 F. (0492) 46 38 05 info@vgaacc.nl www.vgaacc.nl K.v.K. 17084847 BTW NL8059.10.657.B.01

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

Wijzigingen Gecombineerde opgave

Wijzigingen Gecombineerde opgave april 2016 Geachte lezers, Wijzigingen Gecombineerde opgave Met deze nieuwsbrief informeren wij u over actualiteiten en ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn. Wilt u hierover meer informatie

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer : : : : : : : De Stoerderij De Koppele 617 EINDHOVEN Mobiel telefoonnummer : 0613947995 E-mailadres

Nadere informatie

Klaas Johan

Klaas Johan GLB 2014-2020: wat betekent dit voor ons? Klaas Johan Osinga kjosinga@ltonoord.nl, @KJOsinga Belangrijke punten 1. Het GLB: waar staan we nu? 2. Budget 3. Definitie subsidiabele grond, actieve agrariër

Nadere informatie

Toelichting betaalspecificatie

Toelichting betaalspecificatie Toelichting betaalspecificatie In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied.

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort

Inhoudsopgave Toch nog een GLB-akkoord vóór de zomer In het kort Uitgave GLB special 7, juli 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Veelzijdig Boerenland en bevat informatie over agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Reacties kunt u richten aan: koeckhoven@veelzijdigboerenland.nl,

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Waar gaat het om? De Europese Commissie houdt tot 8 maart 2016 een openbare consultatie over

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief. april 2016

Agri Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief. april 2016 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief april 2016 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief februari 2015

Agro-Nieuwsbrief februari 2015 Agro-Nieuwsbrief februari 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gerard Willems/ Veronique Verdurmen-Serrarens/ Frank van Oorschot NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB op 4-11-2014. Het

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl Postbus 19530 2500

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel J U L I 2 0 1 6 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag meer

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) 7183/13 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) 7183/13 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 maart 2013 (14.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0280 (COD) 7183/13 ADD 1 AGRI 145 AGRIFI 45 CODEC 506 WERKDOCUME T - ADDE DUM van: het voorzitterschap

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van collectieven GLB: stand van zaken In juni akkoord tussen Europese Commissie, Landbouwraad en Europees Parlement Op enkele punten nog onenigheid Nog veel keuzen

Nadere informatie

Stand van zaken GLB2020

Stand van zaken GLB2020 Stand van zak GLB2020 Het Gemeschappelijke Landbouw Beleid (GLB) staat aan de vooravond van e ingrijpde hervorming. Op dit momt wordt in Brussel flink gediscussieerd over het GLB 2014-2020. In dit artikel

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb

Vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb Vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb Infobulletin mei 2016 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

Het nieuwe GLB. Klaas Johan

Het nieuwe GLB. Klaas Johan Het nieuwe GLB Klaas Johan Osinga kjosinga@lto.nl, @KJOsinga Programma 1. Brussel: hoe werkt het proces? 2. Geld en LTO-inzet 3. Toeslagrechten, vergroening 4. Mogelijkheden marktbeleid 5. Mogelijkheden

Nadere informatie

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin?

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Abts Mathias Departement Landbouw en Visserij Inhoudstafel * Inleiding: wat is duurzame landbouw? * Verplichtingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 68986 22 december 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 december 2016, nr. WJZ/16189626,

Nadere informatie

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016

Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Handleiding overnemen ANLb-beheereenheden /percelen in mijn.rvo.nl Versie 12 december 2016 Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert de digitale intekening van de Collectieven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Vanggewas na mais ook goed voor de boer

Vanggewas na mais ook goed voor de boer Vanggewas na mais ook goed voor de boer Gaat u meer aandacht aan uw groenbemester besteden? Janjo de Haan 12 februari 2015 Verschil tussen vanggewas en groenbemester (Stikstof)vanggewas Onbemest 1e doel

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave

Onderwerp: Landinrichting Olst-Wesepe, Instructie Gecombineerde opgave Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Inlichtingen bij Hr. G. Tuten telefoon

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s

GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s GLB, agrarisch natuurbeheer en de positie van ANV s Duo-presentatie Stand van zaken van discussie over GLB, agrarisch natuurbeheer en collectieven Toekomstige werkwijze van collectieven en benodigde professionalisering

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: maart 2017

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: maart 2017 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: maart 2017 In deze nieuwsbrief: GLB-beleid/Gecombineerde opgave Wijzigingen Gecombineerde opgave 1 Betalingsrechten uit Nationale reserve 2 Voorkomen dat betalingsrechten vervallen

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief september 2016

Agro-nieuwsbrief september 2016 Agro-nieuwsbrief september 2016 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar

Nadere informatie

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 10 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C154 LAN8 (2009-2010) 10

Nadere informatie

Verantwoording Jaarlijks beheer

Verantwoording Jaarlijks beheer Verantwoording Jaarlijks beheer Voorlichting collectieven ANLb16 14,15,17 en 18 maart Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Welkom Huidig vs nieuwe stelsel

Nadere informatie

uit Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitleg validatie codes SCAN-GIS Uitgevoerd door collectieven BoerenNatuur.nl

uit Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitleg validatie codes SCAN-GIS Uitgevoerd door collectieven BoerenNatuur.nl uit Uitleg validatie codes SCAN-GIS Automatisering helpt Agrarisch Natuurbeheer Uitgevoerd door collectieven BoerenNatuur.nl Versie 6 april 2017 Uitleg validatie codes SCAN-GIS Datum 15 januari 2016 Onderwerp

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS

UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS UITLEG VALIDATIE CODES SCAN-GIS!! Datum 15 januari 2016 Onderwerp Uitleg + werkwijze oplossen validatie codes in SCAN-GIS Bijlagen Tabel 1: B en D-codes = interne SCAN Validaties Tabel 2: EDI-codes = validatie

Nadere informatie

April Tel

April Tel In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Voorkomen dat betalingsrechten vervallen Overdracht betalingsrechten Natuurterrein subsidiabel? Tel.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 6390/17 AGRI 75 DELACT 29 AGRIFIN 12 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 15 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

EU Programma s GLB

EU Programma s GLB EU Programma s 2014-2020 GLB 2014-2020 Carlo Vromans Programma Ontwikkeling GLB tot 2014 GLB 1 e pijler: inkomenssteun met maatschappelijke verplichtingen GLB 2 e pijler: plattelandsontwikkelingenprogramma

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie