Gequtomotiseerde hulpmiddelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gequtomotiseerde hulpmiddelen"

Transcriptie

1 Ceautumatiseerde hulpniddelen n""l.rt"u5 Gequtomotiseerde hulpmiddelen In dit hoofdstuk maken wek nnis met een int ressanr en dvnamisch ond rwerp. namelijk her Bebruik van geauromariseerde hutimiddeten: Tools. Elke systeemontwikkelaar zal heel gauw bepaald routin matige hand lingenprobelen re automatiser n, zoals het malenvanscripts en tools om de software te kunn n compiler n enzovooís. Voor de analyse n ontwerpfase ontstonden zo de CASE-toots di voor een syste montw rpe. hulp mo st bieden bii zijn werk Maar dc stap van ontwerp naarproglamrnacode was no8 ladg nier gemaatr. Zo ontwiklclde zichdeprogram_ me romgeving in devorm van een tntegrated Developm nt Environment (IDE) en werd hei gebruik van CAsË-tools minder. Nu zi n we een tendens dat d IDEnaar een vohvàardig CASElool evotueert. Het gebruik van têslloois bevind! zich nogveel meer in een ontwikt(êlingsfase omdat het nog een reiatiefni uw rálgebied is: cestuctureerd H t gebruik van dez rools bevindt zich in e n snêl ontwikkelerde Ínarkt en men dient dan ook dit hoofdstuk te zien als een opstap om enigszins bekend te raken over dir ondetr rp. CASE-tools Van CASE,tools mu mo kunnen zeggen: "de au tod. ( iserins auto mariseert Vroeger vodd h t onrwikkelen van cen softwaresysteem plaàrs Jsofhet een proiecl betíofzoals hcr bouwen van en huis. Het resuttaat was mceíat ccn enorme berg papier en helemaal a.rn het ejnd wcíd decompurer ingeschakeld om de uitgedachre structur.n te píogrammer.d. CASE Steeds meer syíeemonrwikkclaars g;ngen de computer inschakelcd in dar ontwikkelingstrajecr, e rst gewoon als tekstverwerker, tateí ook om a erlei dingrammen mee tetekenen. FiÍrnr's speetden daarop in door programmaruur lc ontwikkelen d ie spec iaat ges.hikt was voor hd rekcnen vadschemat n _ t.eeliikdocumcnraricprodueeerdc. Q 7.o ortsrond langzadm her bcgnp C.rprí.r Á,d?J rítuare Ílsth..aas (case). Gcreedschappen voor CÀSE (CASE-tooh) ÍaaD in de sofrwareonlwikketings_ wereld volop in de betansstc ing. Hct idcaal waar men naartoc werkt, is Integrared CASE (I CASE), rvaarbij vanafher aller erste besin (hct voorondc.zoek) de computer wordr insesch.rkeld en als altes goed sedefinieerd is insevoent, de compurercic benodigdc bron.ode píoduce rt voor het re vervaardigen programma. Dir ideaalteeld is nog verwes. wet is het zo datsrecds ineeicàse-tools ztr:nis kunnen worden toegepasrdoorsrccds meersysreemontwikketaàrs. Ètl 5.1

2 Geautomàtis.erde huipdiddcl n Naarmate de con)puter mccr overncemr van de mens, bcsinnend bi hogere programmeertalcd, komen wc door allerlei wcrkzaamhedcn ve cr v.d de machine aite sta.n- l)c màchineoíientalie neemt at Telkens komt cr een vertarlslag bi. Het is voor dc mens eficiënter gebruik te maken van al deze hulpmiddelen, niràr de veítaling zrl nooit de optimale machine-instructies opleveren. Men levert dus in op (snelhcids\,reíatie van dc softwàrc. Maar omdat de hardware stecdssdelleí wordt, ondervinden wedaargecn hindervan,,olangde v rsievan de hàrdmre miar redelik goed ov recnstemt met die vnn desoftwarc (otuel: pas op met het installeren vrn de nieuwste softvare, want voo.datje het weet, ga j uirzicn naar een niedwc PC) Dankzij her groeicnd adntal lagen tussed Sebruiker cn conrputer wordt het ontwikkelirrgstraiect chter korlcí. Steeds is men op zoek nrar nogeffi.iëntcre manicren om computcrs voorons te laten ltcrken IPSE o O Wanneereen aantdl CASE-tools geintegreerd is binn n ééd onlwiklelsystecn)' spreekt men van een Irtegnted PÍoje.t stppo Enliro"nerr (IPSE) De b langrijkst tools of'orll'er.i,ss (wcrkbanken) die men in zo'n IPSE zil lníorm.ition Pldnnrng worlben.h ílwlll Dc eerrt( íap betr(é her bepdlcn wclke infomdrre wdjr nodrg i. O Analist workbench (ÀwB). - Vanuit de probleemspecificatie en informati pladding gaat de anàlist na wat er precies gevraagd wordt, en hij legt dit vast op ecn manier dic bruikbdàí n voor dc ontw rpr:lse Ècn voorbeeld is de vts,àle Analyí workbench Ivisiblel waar zowcldaia ' píoces cn obiectmodell n gemaakt kunnen worden. C0 l)csisncí!íorkbench (DwB). opbasis van dc analysedocumcntatic wordr het svsteemonlwerp gcmaakl' Bijvoorbeeld Borld,d Togct/re'o lboflandl O Prng,",nmc. workbcn.h (PWtl) l)c prosrrmm.u' baseeí /ich op dc onl$er Pdo.Dmenlrtie Ji'ont\laanb in de ontwerpfasc. Een PWB is ecn pro8ram 'neeromgevin g d ic de ProgrammeuÍ ondersteunt in codeíen, bouwen cn tcsten Voorbeelden zijn DelPhi, C++ bdldèr IBo atul], vk.]?l Bnsic. as) Prol,\r ml,jscmcnt \otkben.h rpv\\) - ook pbrrnrns en rooíbjrs'bcwdtir)t vdn hlr t( orrrwiklcl(n \vncem wordt onderstcund door de IPSE Repository íà t'e l"' n,o,, onrwikleloms v!'r8 woídr Sctotmd doo' dc rcpo'hry'ook - '.rn *el,l,a,.,,,no ol?,rr)'.ruppjd S,enuemJI Hierin worderr Jlle gc8(\cnr die tijdens het ontwiklelproces ontstiran, vastgelcgd Tevens is hierbekend welke tooh en woíkbedchcs gebruikmakcn vnn w lkc ontwerpgegevcns Verd r wordt hier ook bijgehoudcn wat dc status is vad de vcrschillende ontwiklelwerkzaamheden. 5.2

3 Gc!utomatiseerde hulpmiddclen De tool-interface tudgeert als cen tolk tussen de tools en de dicrn,nary. Daarnàast besch ikt deze laasover een aantàl facilit iten dn'voor rlle tools van belang zijn, te weten: een rapporrsenerator een GUI-edilor prototpingfacililciten consistentieanalysefacilireiten beheerfaciliteiten De user interface vormr de laag russen hct IPSE systeem en de ontlvikkchar. Deze laag zorgt ervoordatdc verschillendê rools op cen soortgelijkc manier te gebruiken ztn zodatdeontwikkelaarsnel met de IpSË leert werked. Abeetding I toont de componenten van een IPSE. D8 9íam De siqneí list lníplan nn! Mgmr Diágramediior RappoÍrgenerator GUI'editoÍ PÍoto9?ingfacilitei, RAD Aft. t. Architecttlur nr ee IPSE. Met een diagramedito. kunnen diagramm n n schema s op een gebruikers_ vri ndelijk ma!rier worden opsebouwd, gewi jzigd en opgeslagcn. Voorbeclden hieruan zin de DFD-diagrammer. Voor het toevoegen van lekí aan bijvoorbceld specincaties. VooÍ het opstellen en generer n van rapporrages. Voor het maken van s.herdrlay,outs, menu,s, dialoogstructuren êdzovoort. Voor her ond,ersteunen van prororyping activiteilen voor mer name diatogen Voor het ontwikkelen van hci Grafische UscÍ rnterface (GUl) kan,nen verschillend. pakïertcn gebruiken, zoats Delphi, Vjsual Llasic ofms-access. Delphi en Visual Basic zijn RAD-tools (Ràpid Appli.arion Developmenr). Visuàl Dasic was dàar oorspro nkelijk ni t voor bedoeld, mrar heefizich wel zo ontwikkeld. consist Dtieanalys - faciliteiten Orn de schena's n diagràmm n op consistentie tc kunnci toetsen. Zekervoor brjvoorbeeld DFD,diagrammen, kunn n zodedrtaro\ds en processen op hun onderlinse consistentic worden gecodtrole Íd. Zo kan; ccn *ocg sta.tium van het systeernonr wikkelproces allerlei tegenstrijdigheden en idco;rsistenries!íorden gevonden n opgeiost. Dit is c n van de bêlangrijksre redcnen om een workbcdch a.rd ie scháfèn 5.3

4 Ceautomatiseerde hulpmiddclcn B heerfaciliieilên Navigator E ln een systeenontwikleltraject zijn veel produ.ten die vdn clkaàr wordcd afgeleid, zoals een processpecificatie en een DFD-diagram. Hct bespaart vcel rtd cn werk als deze autornarisch gcgenerccrd kunnen \rorden. Vooral van tundioneel ontweíp naar tcchnisch ontwerp kunncn bijvoorbeeld de P-spec's uit de DFD-diagrammen worden gegenerecrd. Ook sou.c -.ode kan worden Segenercerd vanuit ecd P spec ofvàn het dàtamodel. Vaak wordi in een systeemontwikkelproje.l met meer perso nen Sewerkt, u odat er een goed behcermechanis'ne aanwezig isom aldc verschillende (versies) van diagrarrmen. P-spec's, data dictionaries en ook source-codc te beh ren- Erzijn workbenches die sterk zijn gekoppeld aan e n b paalde methodc. [en navigator helpt de ontwiklelaar d stappen (het navisered) in het ontwikkcl- ÀanschafcAsE+ool Voor het aanschaffen van eed CASE-tool moet mer uitgaan van de gebruikte ontwikkelmethode en projcclmadagementmethode. Vaak zijn CASE-tools gebaseeíd op eenbepàalde methode zoals DFD, objcct o.itnt d. l) belangrijkíe redencn en voordelen van hct aanschiffen v.rn een CASE'tool zijn: IDEofCÀSE? a. Ondersteuning bij h t vcle t kenwerk van de dilgrammen en dus ecd aanzienlijke tijdwinst. Lcler indi,:n men Je draërdmmen vaak rnoel wii/iderr' b. Hel bewaken en contoleren van de.onsistentie van hct model tijd ns de ontwikkeling. Dit voorkomt footen en lcvert weer tijdwinst op. Het handmrtig conlrole.en is een tijdíovende zdak. Een lfiegate.l Developtnent Ehlio ment moet in dit kadcí van dc CASI-tools ook even belicht word n. Een IDE is ccn ontwikk iomgeving waàr'n de ontwikkelaar kan prosramm ren, testen, compileren, linken en nog een aantal onderstcunende hulprniddelen. Een IDL kan ook gezicn worded als een "soort CASE'tool" aangezi n een aantal (niet alle) faciliteiten van ecn IPSE ook in ecn IDI danwezis zijn. Ilijvoorb.'eld Delpli, een IDE gel v tut door Borldrl is en IDE waa.in GUIfaciliteiten, rapportasc-, tekstv rwe.king,8cn ratie, behcer, PrototyPingfa' cilitei(cd aanwczig zijn. Ook een b peíkte diagrameditor is aanwezigom van de rclationele dàtabase dc trbeucn ie teken n. lchter, h.t vollcdig genereren vàn sourcc-cod uit ecn modelspecincrtie is nog niet bi alle IDE s nloseliik DeDelpni s.net-versic heelt die mogelijkheid wel. Hier kan mct behulp van ccn model op basis vad UML-diagrammen, die mer cen UML ditgram ditor gemaaktkunnen worden, code gegenereerd wordcd Ookkan het objectmodel in een XMl-bestand ofeen daiabase (SQL Scrver) opgeslasen wo rden. Er hoeft dus géén apartc vertaling m r dê hand g daan te worden van het ontw rp' het modcl. naar de source code. Dil laalste is óén van de Íedcnen dàt het gebruik van C^SE-tools veel mindcr is dan men had gehoopt. Van Microsoft h er Vnlial Srrdid.NtTwat ook UML g bruikt voor het maken Steeds meer IDE s adopteren ook UML waardoo r deze stccds meer elemcnten vdn Kn L q\l -tool rn /\ h l ÍUgr' Als we ki'ken nrjr nieuhe veí\ic' vdrr produ.ten alslderelop?fvan oracle, optt'mt van Compuware en Ddscril'd van EmbarcJd ro, dan zicd w hier eed uitsebreide ondersteuning vad UML'

5 Geàuiomatise ftle hulpmiddelen UML-specificaties zijd hier op te voered om vcrvolgens tc gebruiken voor het senereren van Iavá,code. Buiten dat het gener r n van code d píoductiviteit vcrbete.t, onrstaai tcveds d gewenste scheidingvan spccifi.átie en implem ntatie. Hierdoorblijft de weg open naar andere implementaties ofwelprogramm ertalen. Door mei UML het syste m rc specificcícn, bestaàt er een nogelijkheid om wel and rc píosrammeeítalen te Senereren. oeknopsal/e I Wat is de grootste discrepàntie van de me6te CÁSE-tools? Oefenopgare 2 Met welk workben h mnakt m n een systeemonrwerp? oehnopsave 3 welke I PsË- faciliten(en ) zai rnen voonramel ijk sebru ikcn in een prosrilmmers CAST Testingtools H t toenemende belang dar orsanisatics aan het resten van hun infoímàrieslstemen hechten, vraagt;m Íeeás seavanc erdere methoden en rechnieken. omdàt de omvang ed complexit it vjd de teíen toedeemt, worden steeds vaker geautomatiscerde hulpm;ddelen ingezet. Dez kunnen de doortooplird van arbeidsint nsieve testtràje.ted sr rk verkorten. Inmiddels zijn cídivcrse tools op de markt ter ondersreuning van Computer Aided Softwa re 'f sting, de zogenaamde CAS] -tools. CAST moet gezicn worden als een opsomnins vàn dc beschikbare testtools, gerangschikt naar to passing en restplatform. VooÍ een succesvol gebruik van CAST is h t van belang, dat de testtools àanstuiten bij een gesrructuree.de testàanpak. Dit is echter niet alrid hct geval. Bij de systeemon twikk ling begon men eersr mer methoden en technieken voordnt de eerste onrwerp tools huí intrede dcden. Bii het t sten gebeurt dar andêrsomi eí is meer aandacht voor rools dan vooí teímethoden- en ICAST Net als bii de CASE rooh en IPSE (zie vorigê paragraafcáse toots), worden erbij de ontwikleling van testrools pogingen gedaan om alle restfases hierin tr kunden ond.rsteunen. Ditbevindtzich echteí nog in en prematuur stadium. De votge,tde stap is dan de introductie van her Ltegrated Compoet Ailled Soíteaíe Teshry OCAST) waarin zich toolsbevinden die ond rsteutr ing bicd n aan het tcstmanagemenc proces, tesrontwerp cn lesruirvoerins. Testtools Testtools zijn hulpmiddclen die bij (delen van) rcsted gebruikr kunnen Dit is bt!oorbccld handigbijhcr testen van een cut. Een tool kan automntisch controle.en of alle buttons werken. Naast het uitvoeren vàn teíen zijn er ook ondersteunendc rools voor t6tplanning,voongangsbewaking,beh e.van tcstdatd, coveragennalysersen

6 Geautdnati$ekle hulpnriddelen Pdmaire t sttools PrimaiÍe teítook zijn tools vooí rcstontwcrp envoot recoílèn plafiatk. Dt zeggen her opnemen en afspeler van opgenomen hànd linsen op het te 'íil testen systeem. Scripts zijn dus erg o nderhoudsgevoclig. Bi sommig rools ligl de opgenomer dat.r vast in de testscripts. Bijandere tools kanje de data variabel mak.n door ze uit Excel,shcets in te lez n. Bij hct uitvoeren v:rn de testcn zin cr in het algemccn gebiedcn aan r( wijzen die een rouridematis karakteí hebbed. Dijvoorbeeld het uitvoeícn van dezelfdc test waawan men eigedlijk verwachl dat hel.esultart van dc testen steeds hetzclfde is, dus geen verschil tussen het venachte ed we.kclijk resukaàt. Een regressietcsl is een gocd voorbeeld hiervàn. Dit soorl testcn zijn geschikt voo. uirvoerírg door mnidel vad cen testtool- D me.\t bruikbare testtools richt n zich dan ook meer op dc?estuxvuc nnrslase cn de PLannnts-en Beheerfasc en in mlndeíe mate op de vooíbereidingen speci6catiefase. ID dc T stuirvo rin8slàse kudncn dc tools worden onderveftleeld in whitebox en Blackbox lools. Voor de wh'tebox-(esten zijn nàmelijk veel meer bru ikbire tools beschikbaar dan voor de lllackbox testen. In atbeelding 2 is ecn overzicht van de diveíse testtools die in de veíschillende testf.lses van TMap voorkomen. Aft. 2. Oeerzicht lan te'ttoob ; íle nrschillenàe tes$tses is TMap. Planning en beheer Testuitvoering De roolsdie in deplànning & behe rfase gebruikt kunnen ríoíden z'in dezelfdc die in clk ander proccs ook toegepast $'oíden. Voor het plannen en bcwak n van de voortga ng zijn er voldoende p/dr';'sspakl.le, zoal M i.íosoft Proj.i, Excelsheeis, tckswerwcrkers, risico anal)se- en tijdrcgistraticpakke(en. Biide uitvoerinsvàn tcsten kunnen dc volgende t sltools worden Sebruikt:. T stdata generàtor Voor het generer.'n van allerleitestgegcvens zoals bestandcn, invoergegevens, d.uabasesegevens. Bijvoorb eld hct genereren vad bcíandcn en/of tabell n zoals arrikel en khntgegcvens dic voor het teícn Dodig zijn. Eer andervoorbald is het gebíuikvan sensorg 8 vensvooreen sensorinformaticsystee!r) waarbij een voora f gedefid ieerdc set vàd sensoíirr formal ie nodis isomhetsysteem tekunncntestcn,zondeíafhankclijktezijnvande'echte". Dêbuggeí E n det ugs r is e.n veelsebruikte tool onder software-on h'ikkelaàrs en valt onder de whilcbox tools. [ n detugger (de-bug = o!]t'fouten) is een tool waarmee ecn prosrarnma helcmaal stap voor stap doorlopen kan worden wa.rrbijallerlei gcgevens 2oà1s de ilrhoud van variabelen. rccords, control ílow, stack informatie, procedure en functieflows enzovoort 5.6

7 Geáutomati$e ehtrldmiddelen geco ntroleerd kunden worden. Hiermee kunnen fourcn in het prosramma wordcn opscspoord. Tegenwoordig zijd d mceste debuggers voorzien van een grafischc user interface waardoor de gebruikersvriendeliikh id enorm is rocge'omen. Vecl debuggers maken deel uit van de o ntwikkelomgeving zoals in l)elphi, C, C++, Visual Basic eízovoorrs. Re oíd & Playback Deze tools kunnen een testsessie opnerner en later$,eer automatisch opdicuw tenlgipeler. Een voorbeeld is een gratistooi van Microsoft 'Web Applica tion Strcss" om een willekeurig website tc reíen. Het tool h eft een ccnvoudige scriptnrg taal, met record,playback mog lijkàeid. [en andcrvoorbe ld js her beken<lc (internationaal) LogicaCMG TcstFramc6i Ínerhode m r eed tool voor automatisch teíen en re ord & playback,faciliteit. Load & Stress Deze toolskunnen hetsysreem belàsren op allertei mogelijkê manieren zoah veel gegeveds, pi kbclasting, zeer veel rransacrics id dedatabàse in ecd keer enzovoorts. In cotnbinaiie mer een "Tcíbeoordelings tool" zoals MonitorinS, kunnen de resultàted worden bekeken. Simulator M t een simularor kan het systeem in en',life"-siruarie nagebootst worden. Vooral wanne r bcpaalde systeemdelen of externe sysr men Dier voorhanden ztn ofindien men voorafgedefinieerde data witgebruiken. Een simulator kan zowel hardware (apparaar) ofsoftware zijn. Dc liutste biivoorbr.ld om ce,, df,pli!arn rc.imulcren dic (, nog n,er ií oíom een intêrfac mer een andersysreem tesimulereí. Simularoren kunnen vrij groot en omvansrijk ziin waarbij soms en heel ontwikkeltraject plaatsvindr naast de project sysreemontwikkeling. Stubs en Drivers Zie aíbeelding l. Een srub vervanst en deet van een p.og.amma (module) dàt nog niet beschikbàar is, waardoor men roch de module A kad (eíed. Module B wordtveransen door een zogenaamde Srub. War en stub meestal doet, is dar een bepaàlde te.ugkceíwaarde ofdata wo.dt teíu88e gevcn naar de aan.oependc rnodulea. Een Drive.doer eigenliik p.ecies h t omgekec.der Om modut lt t kunnen aaj)roepen, wordt êen restdíiver gemajkl die module A vervangt. Zo kad L;jvooÍheelÍl de inteía.es van module A getesr worden. Stalische analyselools Vet behulp vdn dc/e rool\ kdn \ource-rode p,osrrmmjruur Berndtyreerd worj(n. Her rool hnh dl' invoe, de sou,, e., oj( en ga.l rlr,r r trtii rndlv'es do(n omrrenl codinb stjndjrrdcn. ts(bru,k rrn varirbeten, \rrck\rze. ri\i, ovolll prosrrmmccrroníru\ ries. Veel compilers hebben een aàdratvan deze anatysefac ititeiten in zich, maa. erzijnook speciale tools h icrvoor beschikbaar. E. worden waarschuwjnger) gegcven als bijvoorbeeld een procedure of tundie onjuisre paramercr rylrs me kíijst ofvariabel n dic niet seinitieèrd worden waj.do;r,i-e ee-' onvoorspelbaa. resultaar kunnen geven. 5.7

8 Ccautomariseerde hulpn]iddelc. Op deze màdier kan men toch eventuele onvolkodrcnh dcn odtdtklen in desoftware zonder dat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd (dynàmisch Plannino VooÍtqan0sbewakinq Plannmg & behe Í CASÊ toolanalyzeí EMS ConliguÍatiemanagement Bevindinqenadminisíatie Vooó Íeiding SpeciÍicatie Tssldala gsneíatoí DebuggeÍ R cord & playba* SimuktoÍ Stubs en tesldnvoís Slatisóe analysetools :- CompaÍaloÍ Alb. 3. Stubs e ílrirers. 0u Íy MonitoÍing Testbeoordelins. Comparator Met dit lool kan men automatisch dc testresultaten vcrg lijken met het resultaatvan een eerderc testsessie. Dit soort lools kunnen goed zclf gemaakt worden met behulp van Microsoh Excel ofacc ss.. Testcoverage Met ecn T srcoverage tool (Cove.àse ànalyscr) kan s meren worden in - hoevcrí hct testobject door testcases is bedekl (gecovered). ' Query Dii ziin tools die nret behulp van een Querytaal (vrdagtaal zoals SQL), testgegtvcis kunncn opvf,rgen, ordcncn' rangschikken enzovoort. De Querytaal zal veelal het karakter hebben van bepaalde steekwoorden dicde restcr id kan voeren om zo de gcwenstc gegcvens te kunnen raadplegen.. Monitoring Deze tools richten zichop het bekijken enbewaken (het monitorcn) van de testsessi. De gegcvens worden vrak gcpresenleerd op en overzichtelijke manierom zo info.matic rc verschaffen voor de test rs tiidens e n s ssie. uijvoorbeeld bi Loàd & Srress t íingwordt MoniloringYaakg bruikt zoàls geheugcngcbruik, CPU-belasting, n-etweíkbclàsting enzovooí. OveÍig fas n ln dc ovcrig f.rsen va'r het testproccs zijn tools bcschikt aar voor bijvoorbeeld her behcervan dc prognmmrtuur zoals Concurrent Ve.sion Svstems (CVS) lcvsho ncl, Clearcase,T$msouíce (Delphi) cd CMs tools (Code Management Systems)en vooí de documcntatie bijvoorbe ld Lorus Domino en vele adder Document Managenent WorkÍlow tools. oetenopsare a Wat is hct strevcn van een lntcgrdtcd ComPute. Àid d Soliwrre Testing (ICAST)'tool?

9 Geautonratiseerde hulpmidd.leo oefenopsare 5 hr welke soorten tools kunnc'r de testtools in dc testuitvoeridgsfase woíden opsedecld? oeíercpsave 6 Wclk tcsttool gebruikt men om tc testen ofeen databasc zeer veel transa ries kan uitvoeren? oeknopsave 7 Stel, u moet e n programma testen die gebruiktmàakr vàn een and.r p.osranma dd1 (nog) niet beschikbaar is. Welk resttool kunt u hiervoor gcbruikcn om toch uw programma te kunnen tesren? Samenvatting In dithoofdstuk hebben we ce n aan tal g àutomatèeerde hulpln idd lcn bcticht dic bij het syícemonhíikkelproccs ingezer kunnen worden. Voor her onrwik kelcn zijn daar de divc.se CAS E tools en voo. her t sren de CAST, tools. Vcel tools zijd gebascerd op een bepaalde ontwikt l- oftestmethode zodat bij dc rdns.hafctrdn relenitrs mocr worden gchouden or dir wetpàu biijc gebíurtre methodes in het proi ct. Ook de ontwikkelingen van de huidige IDE's zál een betangrijke rol gàanspetcn en het is zelfs niet uitgesloten dal de nieuwe g nerarie IDE's de rol van de CASÊ tools zal gaan overnemen. De odtwikkelingcn vàn deze rools zijn volop in beríeging en zijn nog lang niet nr cen volwass n stàdium. Mendientdan ookdc onrwikkelinsen op ditgebicd te volgen. Aanbevolen literatuur lmyersret9lglenford 1. M eyeís, Ttrc Aft oí Soítuare Tesrirs, John Witey& Sons lsbn O ,1. IDerken-CrinslTheo Derksen, Huub Crins, Áiy l nfonnatiekunde voorhêl HBn. {iajcnril \eívn e l5bn JJ bje {1,,,i JPol'TeuDissen-Veenendaal2003lMartin pol, Ruud Teunissen. Erik van Veenendaal, G.5fr!.frrrse tunen: een inírclluctie to. TMapq ISBN IVisibie]Visible Sysrems wrvw.visible.coín. I llorland I Bo.land Sofiware Corporat jon tíle.borland.con. I LosicaCMG ltestííame ICVSHome] Concurrcnl Versions System The open standard forv Ísion control w\tr.cvshome.org. Parate-kennisvragen O wat berekenr CASE? uoe noemt ncn de omsqins waarin CÀSE-roots seinresreerd ziin binnen één ontwikkclsysteem? Wàr zijd d beladsrijksr tools in ccn rpse? : Wat is ecn lnformatio!r Planning workbench? 59

10 ce.utonrati*erde holpmiddelen wat is een analist workbench? War is ecn desisncr workbench? war is een programmer workbench? (D wat is eed project nadag nient workbedch? Hoe noemt men de kern v:n en IPSE? welke facilit itcd heeft een IPsE allemaal? wat is de tark van dc user i erf:ce van de IPS[? wat is de functic van dc Diagnmeditor in.èn lpse? Wat is de fun.tiê van de tekstverwcíkcí in een IPSII? Wat h dc functic van de rapportgcnerator in ten IPS[? w.t is dc flnctic van de Gu -editor nr een IPs[? waarvoordient de píototypingfaciliteiten in èen IPsEen Doem ccn voorbccld van ecn R^Dlool? wat is de functic van dc consistedti anàl)sefacilit ilen in een IPSE? wat n de funcr'c vàn de s neratoí in ecn IpsE? D wat is de fun ric van de beheerfa.iliteit in een IPSE? wat is de íunctie van de navisator in een IPSF.? welke voordelen biedi een case tool? war is e n IDE? wat verstaat men onder CAsr? wat verstaat men onder ICAST? war is een Testtool? wat zijn primaire iesttools? rvelke resttools worden in dc Planning & Beheerfasc sebruikt? 6E wat is de functi van e n testdatagen rator? lvar is dc functic vàn cen debugger? wat is d fun.tie van een Record & Playback tool? 5.10

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Kenmerken van DLArchitect

Kenmerken van DLArchitect Kenmerken van DLArchitect Bert Dingemans, e-mail : bert@dla-os.nl www : http://www.dla-os.nl 1 Inhoud KENMERKEN VAN DLARCHITECT... 1 INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ARCHITECTUUR... 3 Merode... 3 Methode en

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis

Whitepaper. Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Whitepaper Richtlijnen voor procesmodelleren Competence Center Requirements & Analysis Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing

Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 2 Succes met e-commerce MEER verdienen en MINDER uitgeven met Online Marketing 3 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van

Inkijkexemplaar. Online Marketing. voor het MBO EDUFOCUS. Home Contact Blog. Marketing. Samen. Ontdek de mogelijkheden van EDUFOCUS Home Contact Blog Ontdek Ontdek de mogelijkheden van Online Marketing Online Marketing voor het Samen Werk samen en deel je ervaringen. Marketing MBO Doe Ontdek aan de hand van opdrachten hoe

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014

Quality as a Service. Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Quality as a Service Waarom QaaS? CeneSam, Februari 2014 Inleiding Waarom QaaS? of anders gezegd Waarom zou u vandaag nog moeten beginnen met Quality as a Service? Via dit document willen wij u niet alleen

Nadere informatie

deel Het Drupalinformatiesysteem

deel Het Drupalinformatiesysteem deel Het Drupalinformatiesysteem deel 1 HOOFDSTUK Nieuwe wereld verkennen NIeuwe werelden verkennen Het leren van nieuwe dingen kan soms aanvoelen of je een buitenaards wezen bent op een nieuwe planeet.

Nadere informatie

Cloud computing in het MKB

Cloud computing in het MKB HvA Cloud computing in het MKB Hoe kan SaaS als onderdeel van cloud computing bijdragen aan een beter Nederlands middenen kleinbedrijf? Auteur: Kevin Mans Student nummer: 500674770 Inlever datum: 8-4-2013

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

Leerboek Business Intelligence

Leerboek Business Intelligence Het Leerboek Business Intelligence is geschreven voor studenten die in aanraking gaan komen met Business Intelligence, niet alleen voor de bedrijfskundige studies, maar ook voor bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie