Gequtomotiseerde hulpmiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gequtomotiseerde hulpmiddelen"

Transcriptie

1 Ceautumatiseerde hulpniddelen n""l.rt"u5 Gequtomotiseerde hulpmiddelen In dit hoofdstuk maken wek nnis met een int ressanr en dvnamisch ond rwerp. namelijk her Bebruik van geauromariseerde hutimiddeten: Tools. Elke systeemontwikkelaar zal heel gauw bepaald routin matige hand lingenprobelen re automatiser n, zoals het malenvanscripts en tools om de software te kunn n compiler n enzovooís. Voor de analyse n ontwerpfase ontstonden zo de CASE-toots di voor een syste montw rpe. hulp mo st bieden bii zijn werk Maar dc stap van ontwerp naarproglamrnacode was no8 ladg nier gemaatr. Zo ontwiklclde zichdeprogram_ me romgeving in devorm van een tntegrated Developm nt Environment (IDE) en werd hei gebruik van CAsË-tools minder. Nu zi n we een tendens dat d IDEnaar een vohvàardig CASElool evotueert. Het gebruik van têslloois bevind! zich nogveel meer in een ontwikt(êlingsfase omdat het nog een reiatiefni uw rálgebied is: cestuctureerd H t gebruik van dez rools bevindt zich in e n snêl ontwikkelerde Ínarkt en men dient dan ook dit hoofdstuk te zien als een opstap om enigszins bekend te raken over dir ondetr rp. CASE-tools Van CASE,tools mu mo kunnen zeggen: "de au tod. ( iserins auto mariseert Vroeger vodd h t onrwikkelen van cen softwaresysteem plaàrs Jsofhet een proiecl betíofzoals hcr bouwen van en huis. Het resuttaat was mceíat ccn enorme berg papier en helemaal a.rn het ejnd wcíd decompurer ingeschakeld om de uitgedachre structur.n te píogrammer.d. CASE Steeds meer syíeemonrwikkclaars g;ngen de computer inschakelcd in dar ontwikkelingstrajecr, e rst gewoon als tekstverwerker, tateí ook om a erlei dingrammen mee tetekenen. FiÍrnr's speetden daarop in door programmaruur lc ontwikkelen d ie spec iaat ges.hikt was voor hd rekcnen vadschemat n _ t.eeliikdocumcnraricprodueeerdc. Q 7.o ortsrond langzadm her bcgnp C.rprí.r Á,d?J rítuare Ílsth..aas (case). Gcreedschappen voor CÀSE (CASE-tooh) ÍaaD in de sofrwareonlwikketings_ wereld volop in de betansstc ing. Hct idcaal waar men naartoc werkt, is Integrared CASE (I CASE), rvaarbij vanafher aller erste besin (hct voorondc.zoek) de computer wordr insesch.rkeld en als altes goed sedefinieerd is insevoent, de compurercic benodigdc bron.ode píoduce rt voor het re vervaardigen programma. Dir ideaalteeld is nog verwes. wet is het zo datsrecds ineeicàse-tools ztr:nis kunnen worden toegepasrdoorsrccds meersysreemontwikketaàrs. Ètl 5.1

2 Geautomàtis.erde huipdiddcl n Naarmate de con)puter mccr overncemr van de mens, bcsinnend bi hogere programmeertalcd, komen wc door allerlei wcrkzaamhedcn ve cr v.d de machine aite sta.n- l)c màchineoíientalie neemt at Telkens komt cr een vertarlslag bi. Het is voor dc mens eficiënter gebruik te maken van al deze hulpmiddelen, niràr de veítaling zrl nooit de optimale machine-instructies opleveren. Men levert dus in op (snelhcids\,reíatie van dc softwàrc. Maar omdat de hardware stecdssdelleí wordt, ondervinden wedaargecn hindervan,,olangde v rsievan de hàrdmre miar redelik goed ov recnstemt met die vnn desoftwarc (otuel: pas op met het installeren vrn de nieuwste softvare, want voo.datje het weet, ga j uirzicn naar een niedwc PC) Dankzij her groeicnd adntal lagen tussed Sebruiker cn conrputer wordt het ontwikkelirrgstraiect chter korlcí. Steeds is men op zoek nrar nogeffi.iëntcre manicren om computcrs voorons te laten ltcrken IPSE o O Wanneereen aantdl CASE-tools geintegreerd is binn n ééd onlwiklelsystecn)' spreekt men van een Irtegnted PÍoje.t stppo Enliro"nerr (IPSE) De b langrijkst tools of'orll'er.i,ss (wcrkbanken) die men in zo'n IPSE zil lníorm.ition Pldnnrng worlben.h ílwlll Dc eerrt( íap betr(é her bepdlcn wclke infomdrre wdjr nodrg i. O Analist workbench (ÀwB). - Vanuit de probleemspecificatie en informati pladding gaat de anàlist na wat er precies gevraagd wordt, en hij legt dit vast op ecn manier dic bruikbdàí n voor dc ontw rpr:lse Ècn voorbeeld is de vts,àle Analyí workbench Ivisiblel waar zowcldaia ' píoces cn obiectmodell n gemaakt kunnen worden. C0 l)csisncí!íorkbench (DwB). opbasis van dc analysedocumcntatic wordr het svsteemonlwerp gcmaakl' Bijvoorbeeld Borld,d Togct/re'o lboflandl O Prng,",nmc. workbcn.h (PWtl) l)c prosrrmm.u' baseeí /ich op dc onl$er Pdo.Dmenlrtie Ji'ont\laanb in de ontwerpfasc. Een PWB is ecn pro8ram 'neeromgevin g d ic de ProgrammeuÍ ondersteunt in codeíen, bouwen cn tcsten Voorbeelden zijn DelPhi, C++ bdldèr IBo atul], vk.]?l Bnsic. as) Prol,\r ml,jscmcnt \otkben.h rpv\\) - ook pbrrnrns en rooíbjrs'bcwdtir)t vdn hlr t( orrrwiklcl(n \vncem wordt onderstcund door de IPSE Repository íà t'e l"' n,o,, onrwikleloms v!'r8 woídr Sctotmd doo' dc rcpo'hry'ook - '.rn *el,l,a,.,,,no ol?,rr)'.ruppjd S,enuemJI Hierin worderr Jlle gc8(\cnr die tijdens het ontwiklelproces ontstiran, vastgelcgd Tevens is hierbekend welke tooh en woíkbedchcs gebruikmakcn vnn w lkc ontwerpgegevcns Verd r wordt hier ook bijgehoudcn wat dc status is vad de vcrschillende ontwiklelwerkzaamheden. 5.2

3 Gc!utomatiseerde hulpmiddclen De tool-interface tudgeert als cen tolk tussen de tools en de dicrn,nary. Daarnàast besch ikt deze laasover een aantàl facilit iten dn'voor rlle tools van belang zijn, te weten: een rapporrsenerator een GUI-edilor prototpingfacililciten consistentieanalysefacilireiten beheerfaciliteiten De user interface vormr de laag russen hct IPSE systeem en de ontlvikkchar. Deze laag zorgt ervoordatdc verschillendê rools op cen soortgelijkc manier te gebruiken ztn zodatdeontwikkelaarsnel met de IpSË leert werked. Abeetding I toont de componenten van een IPSE. D8 9íam De siqneí list lníplan nn! Mgmr Diágramediior RappoÍrgenerator GUI'editoÍ PÍoto9?ingfacilitei, RAD Aft. t. Architecttlur nr ee IPSE. Met een diagramedito. kunnen diagramm n n schema s op een gebruikers_ vri ndelijk ma!rier worden opsebouwd, gewi jzigd en opgeslagcn. Voorbeclden hieruan zin de DFD-diagrammer. Voor het toevoegen van lekí aan bijvoorbceld specincaties. VooÍ het opstellen en generer n van rapporrages. Voor het maken van s.herdrlay,outs, menu,s, dialoogstructuren êdzovoort. Voor her ond,ersteunen van prororyping activiteilen voor mer name diatogen Voor het ontwikkelen van hci Grafische UscÍ rnterface (GUl) kan,nen verschillend. pakïertcn gebruiken, zoats Delphi, Vjsual Llasic ofms-access. Delphi en Visual Basic zijn RAD-tools (Ràpid Appli.arion Developmenr). Visuàl Dasic was dàar oorspro nkelijk ni t voor bedoeld, mrar heefizich wel zo ontwikkeld. consist Dtieanalys - faciliteiten Orn de schena's n diagràmm n op consistentie tc kunnci toetsen. Zekervoor brjvoorbeeld DFD,diagrammen, kunn n zodedrtaro\ds en processen op hun onderlinse consistentic worden gecodtrole Íd. Zo kan; ccn *ocg sta.tium van het systeernonr wikkelproces allerlei tegenstrijdigheden en idco;rsistenries!íorden gevonden n opgeiost. Dit is c n van de bêlangrijksre redcnen om een workbcdch a.rd ie scháfèn 5.3

4 Ceautomatiseerde hulpmiddclcn B heerfaciliieilên Navigator E ln een systeenontwikleltraject zijn veel produ.ten die vdn clkaàr wordcd afgeleid, zoals een processpecificatie en een DFD-diagram. Hct bespaart vcel rtd cn werk als deze autornarisch gcgenerccrd kunnen \rorden. Vooral van tundioneel ontweíp naar tcchnisch ontwerp kunncn bijvoorbeeld de P-spec's uit de DFD-diagrammen worden gegenerecrd. Ook sou.c -.ode kan worden Segenercerd vanuit ecd P spec ofvàn het dàtamodel. Vaak wordi in een systeemontwikkelproje.l met meer perso nen Sewerkt, u odat er een goed behcermechanis'ne aanwezig isom aldc verschillende (versies) van diagrarrmen. P-spec's, data dictionaries en ook source-codc te beh ren- Erzijn workbenches die sterk zijn gekoppeld aan e n b paalde methodc. [en navigator helpt de ontwiklelaar d stappen (het navisered) in het ontwikkcl- ÀanschafcAsE+ool Voor het aanschaffen van eed CASE-tool moet mer uitgaan van de gebruikte ontwikkelmethode en projcclmadagementmethode. Vaak zijn CASE-tools gebaseeíd op eenbepàalde methode zoals DFD, objcct o.itnt d. l) belangrijkíe redencn en voordelen van hct aanschiffen v.rn een CASE'tool zijn: IDEofCÀSE? a. Ondersteuning bij h t vcle t kenwerk van de dilgrammen en dus ecd aanzienlijke tijdwinst. Lcler indi,:n men Je draërdmmen vaak rnoel wii/iderr' b. Hel bewaken en contoleren van de.onsistentie van hct model tijd ns de ontwikkeling. Dit voorkomt footen en lcvert weer tijdwinst op. Het handmrtig conlrole.en is een tijdíovende zdak. Een lfiegate.l Developtnent Ehlio ment moet in dit kadcí van dc CASI-tools ook even belicht word n. Een IDE is ccn ontwikk iomgeving waàr'n de ontwikkelaar kan prosramm ren, testen, compileren, linken en nog een aantal onderstcunende hulprniddelen. Een IDL kan ook gezicn worded als een "soort CASE'tool" aangezi n een aantal (niet alle) faciliteiten van ecn IPSE ook in ecn IDI danwezis zijn. Ilijvoorb.'eld Delpli, een IDE gel v tut door Borldrl is en IDE waa.in GUIfaciliteiten, rapportasc-, tekstv rwe.king,8cn ratie, behcer, PrototyPingfa' cilitei(cd aanwczig zijn. Ook een b peíkte diagrameditor is aanwezigom van de rclationele dàtabase dc trbeucn ie teken n. lchter, h.t vollcdig genereren vàn sourcc-cod uit ecn modelspecincrtie is nog niet bi alle IDE s nloseliik DeDelpni s.net-versic heelt die mogelijkheid wel. Hier kan mct behulp van ccn model op basis vad UML-diagrammen, die mer cen UML ditgram ditor gemaaktkunnen worden, code gegenereerd wordcd Ookkan het objectmodel in een XMl-bestand ofeen daiabase (SQL Scrver) opgeslasen wo rden. Er hoeft dus géén apartc vertaling m r dê hand g daan te worden van het ontw rp' het modcl. naar de source code. Dil laalste is óén van de Íedcnen dàt het gebruik van C^SE-tools veel mindcr is dan men had gehoopt. Van Microsoft h er Vnlial Srrdid.NtTwat ook UML g bruikt voor het maken Steeds meer IDE s adopteren ook UML waardoo r deze stccds meer elemcnten vdn Kn L q\l -tool rn /\ h l ÍUgr' Als we ki'ken nrjr nieuhe veí\ic' vdrr produ.ten alslderelop?fvan oracle, optt'mt van Compuware en Ddscril'd van EmbarcJd ro, dan zicd w hier eed uitsebreide ondersteuning vad UML'

5 Geàuiomatise ftle hulpmiddelen UML-specificaties zijd hier op te voered om vcrvolgens tc gebruiken voor het senereren van Iavá,code. Buiten dat het gener r n van code d píoductiviteit vcrbete.t, onrstaai tcveds d gewenste scheidingvan spccifi.átie en implem ntatie. Hierdoorblijft de weg open naar andere implementaties ofwelprogramm ertalen. Door mei UML het syste m rc specificcícn, bestaàt er een nogelijkheid om wel and rc píosrammeeítalen te Senereren. oeknopsal/e I Wat is de grootste discrepàntie van de me6te CÁSE-tools? Oefenopgare 2 Met welk workben h mnakt m n een systeemonrwerp? oehnopsave 3 welke I PsË- faciliten(en ) zai rnen voonramel ijk sebru ikcn in een prosrilmmers CAST Testingtools H t toenemende belang dar orsanisatics aan het resten van hun infoímàrieslstemen hechten, vraagt;m Íeeás seavanc erdere methoden en rechnieken. omdàt de omvang ed complexit it vjd de teíen toedeemt, worden steeds vaker geautomatiscerde hulpm;ddelen ingezet. Dez kunnen de doortooplird van arbeidsint nsieve testtràje.ted sr rk verkorten. Inmiddels zijn cídivcrse tools op de markt ter ondersreuning van Computer Aided Softwa re 'f sting, de zogenaamde CAS] -tools. CAST moet gezicn worden als een opsomnins vàn dc beschikbare testtools, gerangschikt naar to passing en restplatform. VooÍ een succesvol gebruik van CAST is h t van belang, dat de testtools àanstuiten bij een gesrructuree.de testàanpak. Dit is echter niet alrid hct geval. Bij de systeemon twikk ling begon men eersr mer methoden en technieken voordnt de eerste onrwerp tools huí intrede dcden. Bii het t sten gebeurt dar andêrsomi eí is meer aandacht voor rools dan vooí teímethoden- en ICAST Net als bii de CASE rooh en IPSE (zie vorigê paragraafcáse toots), worden erbij de ontwikleling van testrools pogingen gedaan om alle restfases hierin tr kunden ond.rsteunen. Ditbevindtzich echteí nog in en prematuur stadium. De votge,tde stap is dan de introductie van her Ltegrated Compoet Ailled Soíteaíe Teshry OCAST) waarin zich toolsbevinden die ond rsteutr ing bicd n aan het tcstmanagemenc proces, tesrontwerp cn lesruirvoerins. Testtools Testtools zijn hulpmiddclen die bij (delen van) rcsted gebruikr kunnen Dit is bt!oorbccld handigbijhcr testen van een cut. Een tool kan automntisch controle.en of alle buttons werken. Naast het uitvoeren vàn teíen zijn er ook ondersteunendc rools voor t6tplanning,voongangsbewaking,beh e.van tcstdatd, coveragennalysersen

6 Geautdnati$ekle hulpnriddelen Pdmaire t sttools PrimaiÍe teítook zijn tools vooí rcstontwcrp envoot recoílèn plafiatk. Dt zeggen her opnemen en afspeler van opgenomen hànd linsen op het te 'íil testen systeem. Scripts zijn dus erg o nderhoudsgevoclig. Bi sommig rools ligl de opgenomer dat.r vast in de testscripts. Bijandere tools kanje de data variabel mak.n door ze uit Excel,shcets in te lez n. Bij hct uitvoeren v:rn de testcn zin cr in het algemccn gebiedcn aan r( wijzen die een rouridematis karakteí hebbed. Dijvoorbeeld het uitvoeícn van dezelfdc test waawan men eigedlijk verwachl dat hel.esultart van dc testen steeds hetzclfde is, dus geen verschil tussen het venachte ed we.kclijk resukaàt. Een regressietcsl is een gocd voorbeeld hiervàn. Dit soorl testcn zijn geschikt voo. uirvoerírg door mnidel vad cen testtool- D me.\t bruikbare testtools richt n zich dan ook meer op dc?estuxvuc nnrslase cn de PLannnts-en Beheerfasc en in mlndeíe mate op de vooíbereidingen speci6catiefase. ID dc T stuirvo rin8slàse kudncn dc tools worden onderveftleeld in whitebox en Blackbox lools. Voor de wh'tebox-(esten zijn nàmelijk veel meer bru ikbire tools beschikbaar dan voor de lllackbox testen. In atbeelding 2 is ecn overzicht van de diveíse testtools die in de veíschillende testf.lses van TMap voorkomen. Aft. 2. Oeerzicht lan te'ttoob ; íle nrschillenàe tes$tses is TMap. Planning en beheer Testuitvoering De roolsdie in deplànning & behe rfase gebruikt kunnen ríoíden z'in dezelfdc die in clk ander proccs ook toegepast $'oíden. Voor het plannen en bcwak n van de voortga ng zijn er voldoende p/dr';'sspakl.le, zoal M i.íosoft Proj.i, Excelsheeis, tckswerwcrkers, risico anal)se- en tijdrcgistraticpakke(en. Biide uitvoerinsvàn tcsten kunnen dc volgende t sltools worden Sebruikt:. T stdata generàtor Voor het generer.'n van allerleitestgegcvens zoals bestandcn, invoergegevens, d.uabasesegevens. Bijvoorb eld hct genereren vad bcíandcn en/of tabell n zoals arrikel en khntgegcvens dic voor het teícn Dodig zijn. Eer andervoorbald is het gebíuikvan sensorg 8 vensvooreen sensorinformaticsystee!r) waarbij een voora f gedefid ieerdc set vàd sensoíirr formal ie nodis isomhetsysteem tekunncntestcn,zondeíafhankclijktezijnvande'echte". Dêbuggeí E n det ugs r is e.n veelsebruikte tool onder software-on h'ikkelaàrs en valt onder de whilcbox tools. [ n detugger (de-bug = o!]t'fouten) is een tool waarmee ecn prosrarnma helcmaal stap voor stap doorlopen kan worden wa.rrbijallerlei gcgevens 2oà1s de ilrhoud van variabelen. rccords, control ílow, stack informatie, procedure en functieflows enzovoort 5.6

7 Geáutomati$e ehtrldmiddelen geco ntroleerd kunden worden. Hiermee kunnen fourcn in het prosramma wordcn opscspoord. Tegenwoordig zijd d mceste debuggers voorzien van een grafischc user interface waardoor de gebruikersvriendeliikh id enorm is rocge'omen. Vecl debuggers maken deel uit van de o ntwikkelomgeving zoals in l)elphi, C, C++, Visual Basic eízovoorrs. Re oíd & Playback Deze tools kunnen een testsessie opnerner en later$,eer automatisch opdicuw tenlgipeler. Een voorbeeld is een gratistooi van Microsoft 'Web Applica tion Strcss" om een willekeurig website tc reíen. Het tool h eft een ccnvoudige scriptnrg taal, met record,playback mog lijkàeid. [en andcrvoorbe ld js her beken<lc (internationaal) LogicaCMG TcstFramc6i Ínerhode m r eed tool voor automatisch teíen en re ord & playback,faciliteit. Load & Stress Deze toolskunnen hetsysreem belàsren op allertei mogelijkê manieren zoah veel gegeveds, pi kbclasting, zeer veel rransacrics id dedatabàse in ecd keer enzovoorts. In cotnbinaiie mer een "Tcíbeoordelings tool" zoals MonitorinS, kunnen de resultàted worden bekeken. Simulator M t een simularor kan het systeem in en',life"-siruarie nagebootst worden. Vooral wanne r bcpaalde systeemdelen of externe sysr men Dier voorhanden ztn ofindien men voorafgedefinieerde data witgebruiken. Een simulator kan zowel hardware (apparaar) ofsoftware zijn. Dc liutste biivoorbr.ld om ce,, df,pli!arn rc.imulcren dic (, nog n,er ií oíom een intêrfac mer een andersysreem tesimulereí. Simularoren kunnen vrij groot en omvansrijk ziin waarbij soms en heel ontwikkeltraject plaatsvindr naast de project sysreemontwikkeling. Stubs en Drivers Zie aíbeelding l. Een srub vervanst en deet van een p.og.amma (module) dàt nog niet beschikbàar is, waardoor men roch de module A kad (eíed. Module B wordtveransen door een zogenaamde Srub. War en stub meestal doet, is dar een bepaàlde te.ugkceíwaarde ofdata wo.dt teíu88e gevcn naar de aan.oependc rnodulea. Een Drive.doer eigenliik p.ecies h t omgekec.der Om modut lt t kunnen aaj)roepen, wordt êen restdíiver gemajkl die module A vervangt. Zo kad L;jvooÍheelÍl de inteía.es van module A getesr worden. Stalische analyselools Vet behulp vdn dc/e rool\ kdn \ource-rode p,osrrmmjruur Berndtyreerd worj(n. Her rool hnh dl' invoe, de sou,, e., oj( en ga.l rlr,r r trtii rndlv'es do(n omrrenl codinb stjndjrrdcn. ts(bru,k rrn varirbeten, \rrck\rze. ri\i, ovolll prosrrmmccrroníru\ ries. Veel compilers hebben een aàdratvan deze anatysefac ititeiten in zich, maa. erzijnook speciale tools h icrvoor beschikbaar. E. worden waarschuwjnger) gegcven als bijvoorbeeld een procedure of tundie onjuisre paramercr rylrs me kíijst ofvariabel n dic niet seinitieèrd worden waj.do;r,i-e ee-' onvoorspelbaa. resultaar kunnen geven. 5.7

8 Ccautomariseerde hulpn]iddelc. Op deze màdier kan men toch eventuele onvolkodrcnh dcn odtdtklen in desoftware zonder dat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd (dynàmisch Plannino VooÍtqan0sbewakinq Plannmg & behe Í CASÊ toolanalyzeí EMS ConliguÍatiemanagement Bevindinqenadminisíatie Vooó Íeiding SpeciÍicatie Tssldala gsneíatoí DebuggeÍ R cord & playba* SimuktoÍ Stubs en tesldnvoís Slatisóe analysetools :- CompaÍaloÍ Alb. 3. Stubs e ílrirers. 0u Íy MonitoÍing Testbeoordelins. Comparator Met dit lool kan men automatisch dc testresultaten vcrg lijken met het resultaatvan een eerderc testsessie. Dit soort lools kunnen goed zclf gemaakt worden met behulp van Microsoh Excel ofacc ss.. Testcoverage Met ecn T srcoverage tool (Cove.àse ànalyscr) kan s meren worden in - hoevcrí hct testobject door testcases is bedekl (gecovered). ' Query Dii ziin tools die nret behulp van een Querytaal (vrdagtaal zoals SQL), testgegtvcis kunncn opvf,rgen, ordcncn' rangschikken enzovoort. De Querytaal zal veelal het karakter hebben van bepaalde steekwoorden dicde restcr id kan voeren om zo de gcwenstc gegcvens te kunnen raadplegen.. Monitoring Deze tools richten zichop het bekijken enbewaken (het monitorcn) van de testsessi. De gegcvens worden vrak gcpresenleerd op en overzichtelijke manierom zo info.matic rc verschaffen voor de test rs tiidens e n s ssie. uijvoorbeeld bi Loàd & Srress t íingwordt MoniloringYaakg bruikt zoàls geheugcngcbruik, CPU-belasting, n-etweíkbclàsting enzovooí. OveÍig fas n ln dc ovcrig f.rsen va'r het testproccs zijn tools bcschikt aar voor bijvoorbeeld her behcervan dc prognmmrtuur zoals Concurrent Ve.sion Svstems (CVS) lcvsho ncl, Clearcase,T$msouíce (Delphi) cd CMs tools (Code Management Systems)en vooí de documcntatie bijvoorbe ld Lorus Domino en vele adder Document Managenent WorkÍlow tools. oetenopsare a Wat is hct strevcn van een lntcgrdtcd ComPute. Àid d Soliwrre Testing (ICAST)'tool?

9 Geautonratiseerde hulpmidd.leo oefenopsare 5 hr welke soorten tools kunnc'r de testtools in dc testuitvoeridgsfase woíden opsedecld? oeíercpsave 6 Wclk tcsttool gebruikt men om tc testen ofeen databasc zeer veel transa ries kan uitvoeren? oeknopsave 7 Stel, u moet e n programma testen die gebruiktmàakr vàn een and.r p.osranma dd1 (nog) niet beschikbaar is. Welk resttool kunt u hiervoor gcbruikcn om toch uw programma te kunnen tesren? Samenvatting In dithoofdstuk hebben we ce n aan tal g àutomatèeerde hulpln idd lcn bcticht dic bij het syícemonhíikkelproccs ingezer kunnen worden. Voor her onrwik kelcn zijn daar de divc.se CAS E tools en voo. her t sren de CAST, tools. Vcel tools zijd gebascerd op een bepaalde ontwikt l- oftestmethode zodat bij dc rdns.hafctrdn relenitrs mocr worden gchouden or dir wetpàu biijc gebíurtre methodes in het proi ct. Ook de ontwikkelingen van de huidige IDE's zál een betangrijke rol gàanspetcn en het is zelfs niet uitgesloten dal de nieuwe g nerarie IDE's de rol van de CASÊ tools zal gaan overnemen. De odtwikkelingcn vàn deze rools zijn volop in beríeging en zijn nog lang niet nr cen volwass n stàdium. Mendientdan ookdc onrwikkelinsen op ditgebicd te volgen. Aanbevolen literatuur lmyersret9lglenford 1. M eyeís, Ttrc Aft oí Soítuare Tesrirs, John Witey& Sons lsbn O ,1. IDerken-CrinslTheo Derksen, Huub Crins, Áiy l nfonnatiekunde voorhêl HBn. {iajcnril \eívn e l5bn JJ bje {1,,,i JPol'TeuDissen-Veenendaal2003lMartin pol, Ruud Teunissen. Erik van Veenendaal, G.5fr!.frrrse tunen: een inírclluctie to. TMapq ISBN IVisibie]Visible Sysrems wrvw.visible.coín. I llorland I Bo.land Sofiware Corporat jon tíle.borland.con. I LosicaCMG ltestííame ICVSHome] Concurrcnl Versions System The open standard forv Ísion control w\tr.cvshome.org. Parate-kennisvragen O wat berekenr CASE? uoe noemt ncn de omsqins waarin CÀSE-roots seinresreerd ziin binnen één ontwikkclsysteem? Wàr zijd d beladsrijksr tools in ccn rpse? : Wat is ecn lnformatio!r Planning workbench? 59

10 ce.utonrati*erde holpmiddelen wat is een analist workbench? War is ecn desisncr workbench? war is een programmer workbench? (D wat is eed project nadag nient workbedch? Hoe noemt men de kern v:n en IPSE? welke facilit itcd heeft een IPsE allemaal? wat is de tark van dc user i erf:ce van de IPS[? wat is de functic van dc Diagnmeditor in.èn lpse? Wat is de fun.tiê van de tekstverwcíkcí in een IPSII? Wat h dc functic van de rapportgcnerator in ten IPS[? w.t is dc flnctic van de Gu -editor nr een IPs[? waarvoordient de píototypingfaciliteiten in èen IPsEen Doem ccn voorbccld van ecn R^Dlool? wat is de functic van dc consistedti anàl)sefacilit ilen in een IPSE? wat n de funcr'c vàn de s neratoí in ecn IpsE? D wat is de fun ric van de beheerfa.iliteit in een IPSE? wat is de íunctie van de navisator in een IPSF.? welke voordelen biedi een case tool? war is e n IDE? wat verstaat men onder CAsr? wat verstaat men onder ICAST? war is een Testtool? wat zijn primaire iesttools? rvelke resttools worden in dc Planning & Beheerfasc sebruikt? 6E wat is de functi van e n testdatagen rator? lvar is dc functic vàn cen debugger? wat is d fun.tie van een Record & Playback tool? 5.10

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Er zijn verschillende OS bv: Microsoft Windows Apple Macintosh Linux-versies/distributies zoals Ubuntu en Knoppix

Er zijn verschillende OS bv: Microsoft Windows Apple Macintosh Linux-versies/distributies zoals Ubuntu en Knoppix Hoofdstuk 2 2.1 Systeembeheerprogramma s Besturingssysteem zorgt voor de communicatie tussen de software en de hardware.er zijn verschillende soorten besturingssystemen voor je pc.een andere naam voor

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

C.A.S.T. Make it as simple as possible, but not simpler. Make IT as simple as possible, but not simpler. Complexiteit. Einstein maakte het simpel

C.A.S.T. Make it as simple as possible, but not simpler. Make IT as simple as possible, but not simpler. Complexiteit. Einstein maakte het simpel Geautomatiseerd Testen Complexiteit Valori Meeting of Minds, 28 juni 2011 1 2 Einstein maakte het simpel Make it as simple as possible, but not simpler (Einstein) 3 4 Waar staat dit voor? Make IT as simple

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA

Microsoft Excel. It s all about Excel - VBA X Microsoft Excel Stap in de wereld van Visual Basic for Applications (VBA) binnen het Microsoft Office programma Excel. Leer hoe deze programmeertaal precies in elkaar zit en hoe u deze in de dagelijkse

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen!

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Voorjaarsevenement 2008 Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Jurian van de Laar (jla@improveqs.nl) 1 Improve Quality Services Dienstverlener Testen & Kwaliteitsmgt. Advisering, Detachering en

Nadere informatie

Titel, samenvatting en biografie

Titel, samenvatting en biografie Titel, samenvatting en biografie \ Peter Wanders De Black Box Dialog methode Voorjaarsevent Testnet: 22 juni 2009 Samenvatting Nog nooit heb ik heb een klant horen zeggen: Enorm vervelend dat het IT project

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Grenzeloos vertrouwen in een tool!?

Grenzeloos vertrouwen in een tool!? Grenzeloos vertrouwen in een tool!? TestNet voorjaarsevenement Maandag 30 juni 2008 Rick de Jong Agenda Korte introductie Kritische kijk op het gebruik van tools Intake en selectie van tools Het omarmen

Nadere informatie

Software Factories. Toepassing van Domain Specific Languages. achtergrond

Software Factories. Toepassing van Domain Specific Languages. achtergrond In de software-industrie zijn budget- en deadline-overschrijdingen aan de orde van de dag, er wordt vaak niet aan de gestelde verwachtingen voldaan. Dit kan worden voorkomen door software-ontwikkeling

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM Pagina 1 1.0 BASISPRINCIPES LSM 1.1. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 SP1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) ALGEMEEN Lokale administratorrechten voor de installatie Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. - is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Hoofdstuk 2. - is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Hoofdstuk 2 2.1 systeembeheerprogramma s Werking en functies van besturingssystemen Besturingssysteem/operating systeem(os) - is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. -

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Ant...4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Ant...4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Ant...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Ant installeren...5 1.3 Ant gebruiken...7 1.3.1 Een project maken...7 1.3.2 Mijn eerste Ant-script...10 1.3.2.1 Projects...10 1.3.2.2 Targets...11

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel)

Wat is Arduino? Arduino = microprocessor (Atmel) Intro tot Arduino Wat is Arduino? Volgens de website: Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers,

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans

Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Tools voor canonieke datamodellering Tools voor canonieke datamodellering Bert Dingemans Abstract Canonieke modellen worden al snel omvangrijk en complex te beheren. Dit whitepaper beschrijft een werkwijze

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Steeds meer bedrijven offshoren hun IT activiteiten naar landen als

Nadere informatie

UBC op Microsoft Windows 64-bits

UBC op Microsoft Windows 64-bits UBC op Microsoft Windows 64-bits Inleiding Op de 64-bits varianten van Windows werkt de UBC (en vele andere pakketten) op een andere manier dan op de oudere 32-bits varianten van deze Windows versies.

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Wat is SmartTestAssistant? Achtergrond Opzet Werking Schematisch overzicht Onderscheidend vermogen Status en vervolgstappen Wat is

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo

Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Uitdagingen performancetesten in een Agile omgeving Best Practices & Demo Henrik Rexed & Joerek van Gaalen Voorstellen Joerek van Gaalen Performancetest specialist sinds 2005 Sinds 2014 CTO Computest Voorstellen

Nadere informatie

Gestructureerd testen van embedded software

Gestructureerd testen van embedded software Gestructureerd testen van embedded software Erik van Veenendaal / Rob Hendriks (Improve Quality Services BV) De risicofactor bij embedded software is veelal erg groot. De economische, juridische of zelfs

Nadere informatie

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS

KENMERKEN MODEL BASED TESTING TOOLS Testoptimal Helpt de met data selectie /data generatie volgens CTE Aan logische testgevallen Kan de leesbare logische testgevallen dekking op het op data dekking op de requirements opgenomen in het Goed

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Frontend performance meting

Frontend performance meting Frontend performance meting als aanvulling op de traditionele manier van performancetesten René Meijboom rene@performancearchitecten.nl Introductie Uitdaging bij huidige klant Succesvolle performancetest

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

HOEKCONTACT KOGELLAGERS

HOEKCONTACT KOGELLAGERS HOEKCONTACT KOGELLAGERS Hoekcontact kogellages Eén-ijige hoekcontact kogellages Hoekcontact kogellages zijn geschikt voo toepassingen waa een hoge nauwkeuigheid en een hoog toeental is veeist. Dit type

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Databases Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Agenda voor vandaag Opdracht tussenstand State diagram / Observer pattern Bret Victor Databases 2/42 Opdracht tussenstand Slides

Nadere informatie

Continuous Testing? FITR testautomatisering! Bas Dijkstra

Continuous Testing? FITR testautomatisering! Bas Dijkstra Continuous Testing? FITR testautomatisering! Bas Dijkstra bas@ontestautomation.com www.ontestautomation.com @_basdijkstra Continuous Delivery Release Build Test Deploy Continuous Testing Release Build

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server

Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server Installatie & Snelstart Gids iais Wireless(draadloos) AIS Ontvanger en NMEA Server SNELSTART GIDS iais VR1.01 1. Introductie Hartelijk dank voor het aanschaffen van de iais Ontvanger. Het is aan te bevelen

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Geboren 25 september 1960 en woonachtig te Duiven.

Geboren 25 september 1960 en woonachtig te Duiven. WALTHER IT services Curriculum Vitae Profiel Leo is al aardig wat jaren geleden (1985) begonnen in de ICT met programmeren in Cobol op de PC. Al snel daarna de overstap gemaakt naar de mainframe omgeving

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Productblad OEE software

Productblad OEE software Productblad OEE software In dit productblad wordt een beschrijving gegeven van de OEE Analyser software. Deze software kan zowel stand-alone als in combinatie met de kwaliteitssoftware QIS worden toegepast.

Nadere informatie

ESA Week 4a: Unix. Vandaag: versiebeheer (RCS, CVS, SVN) Donderdag: Compilatiebeheer, SSH en nog het een en ander

ESA Week 4a: Unix. Vandaag: versiebeheer (RCS, CVS, SVN) Donderdag: Compilatiebeheer, SSH en nog het een en ander ESA Week 4a: Unix Vandaag: versiebeheer (RCS, CVS, SVN) Donderdag: Compilatiebeheer, SSH en nog het een en ander 1/30 23 september 2004 Versiebeheer Een Version-Control System biedt ondersteuning bij de

Nadere informatie

Business Proces en Social Media

Business Proces en Social Media Business Proces en Social Media G L O M I D C O 1 1 1.1 Inleiding Social media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Sterker nog, ze zijn niet meer weg te

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 MBO Kantoorautomatisering Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Gentoo linux. Introductie. Gentoo is anders. LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org. door Guido Socher (homepage) Over de auteur:

Gentoo linux. Introductie. Gentoo is anders. LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org. door Guido Socher (homepage) Over de auteur: LinuxFocus article number 336 http://linuxfocus.org Gentoo linux door Guido Socher (homepage) Over de auteur: Guido werkt erg graag met Gentoo omdat het hem meer controle geeft over het installatie proces.

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN

VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Project Multimedia Peter van Ulden Studentnr. 1494759 VERENIGINGSWIJZER.NL PROJECTPLAN INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 2 Project omschrijving...4

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

User experience voor projecten

User experience voor projecten User experience voor projecten In de PS module zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor het werken met projecten. Zo is in EhP 6 de Project Editor uitgebreid met de mogelijkheid om Gannt

Nadere informatie

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam

geurt s /meertens Adres: Mathematisch Centrum, 2 e Boerhaavestraat 4 9, Amsterdam Telefoon: (020)947272 Kunsthandel: G a le rie S wa rt, Amsterdam "1 geurt s /meertens p e rs o o n lijk : Leo Ge u rts (1 9 4 2, Den Haag) e n Lambert Meertens (1 9 4 4, A mst e r- dam) werken a l s programmeur b i j d e S t ic h t in g Mathematisch Centrum, Amsterdam.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6

1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6 Testprocedure Handleiding INHOUD Algemene informatie 1. WAT STAAT ER OP DE BORD... 3 2. HET LEERBORD TESTEN... 4 3. DE PC-VERBINDING TESTEN... 6 Test- en voorbeeldsoftware 1. DE TESTPROGRAMMA'S DOWNLOADEN...

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Technisch Ontwerp Ontwerp template

Technisch Ontwerp Ontwerp template Auteur Dennis Steenwijk Versie Datum Status 1 Inleiding 2 Versie geschiedenis Versie Datum Status Naam Omschrijving 03-10-08 Dennis Steenwijk versie 2 van 9 Versie geschiedenis 3 Distributie Naam Functie

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Acceptatietesten. Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012

Acceptatietesten. Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012 Acceptatietesten Informatiedagen Eric Schipper 22-11-2012 Inhoud Vrij testen Simulatoren Kwalificatie zorgtoepassing Acceptatietesten Ketentesten Continuïteit door testen Quality is never an accident;

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie