Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons kenmerk: Z / mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk"

Transcriptie

1 Notitie Ons kenmerk: Z / Behandeld door: mevrouw M.A. de Jong, de heer H. de Rijk Onderwerp: Aantal pag. 5 Bijlagen: Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond Samenvatting concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond Kort Advies Op 9 februari heeft het Rijk de concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond gepubliceerd. Bestuursorganen kunnen tot 23 maart 2015 reageren op deze concept notitie. Daarna zal het rijk de planmer en de Structuurvisie Ondergrond op laten stellen. Zowel de planmer als de Structuurvisie legt het rijk te zijner tijd ter inzage. Er is hier geen datum genoemd. De notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond geeft naar mening van de ODRU geen aanleiding voor het geven van een reactie. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de scope van het onderzoek volledig is. In onderstaande tekst lichten het advies toe. In de bijlage staat een korte samenvatting van de notitie reikwijdte en detailniveau planmer. Inleiding Met de Structuurvisie Ondergrond wil het Rijk bereiken dat ruimtelijk afwegen van vergunningen mogelijk is voor bijvoorbeeld aardwarmtewinning en gasopslag, en dat er meer duidelijkheid komt voor initiatiefnemers en andere overheden bij toekomstige projecten in de ondergrond. Dat gaat het Rijk doen door aan te geven waar, en onder welke voorwaarden, activiteiten worden toegestaan en waar niet. Waar nodig zal het Rijk in de structuurvisie ruimtelijke reserveringen maken voor specifieke activiteiten. Uitgangspunt van het Rijk daarbij is dat zij terughoudend zal zijn bij het maken van reserveringen; alleen bij (voorziene) knelpunten zal het Rijk sturend optreden. Bij het opstellen van een structuurvisie is het wettelijk verplicht om de mogelijke effecten op het milieu te onderzoeken. Daartoe wordt het milieueffectrapport (planmer) opgesteld. De concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond beschrijft op welke wijze het rijk de planmer opstelt. Gelijktijdig voert het Rijk het planmer-onderzoek voor de Structuurvisie Schaliegas uit. In het derde kwartaal van 2015 wordt dit onderzoek en de Structuurvisie Schaliegas gepubliceerd en ter inzage gelegd. De Structuurvisie Schaliegas zal uiteindelijk integraal onderdeel uitmaken van de Structuurvisie Ondergrond. De afweging of de winning van schaliegas op een bepaalde plaats de voorkeur heeft boven andere activiteiten is geen onderdeel van de Structuurvisie Schaliegas. Het afwegingskader daarvoor is de Structuurvisie Ondergrond. Indien het Rijk in de Structuurvisie Ondergrond expliciet reserveringen maakt voor andere activiteiten, kan dit leiden tot een nadere begrenzing van de potentieel geschikt bevonden gebieden in de Structuurvisie Schaliegas. De notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond geeft naar mening van de ODRU geen aanleiding voor het geven van een reactie. Argumenten 1. De scope van het onderzoek is volledig

2 Het Rijk neemt in de Structuurvisie de volgende 6 activiteiten op: grondwaterwinning voor drinkwater, conventionele olie- en gaswinning, aardwarmtewinning (geothermie), zoutwinning, opslag in zoutcavernes en opslag in lege gasvelden. De activiteiten zijn bepaald op basis van advies van een werkgroep waarin ambtenaren van provincies en gemeenten zitting hebben. 2. De beoordelingsmethodiek is volledig Vastgesteld gemeentelijk beleid, maakt onderdeel uit van de beoordelingsmethodiek. Kanttekening 1. Het is niet duidelijk wat de ruimtelijke gevolgen van de Structuurvisie Ondergrond zijn voor de gemeenten. De structuurvisie Ondergrond biedt na vaststelling het ruimtelijke afwegingskader voor activiteiten in de ondergrond die van nationaal ruimtelijk belang zijn. Het kader geeft aan waar activiteiten, onder welke voorwaarden, worden toegestaan en waar niet. Mogelijk leidt het ruimtelijke afwegingskader tot het maken van reserveringen voor bepaalde activiteiten. Het gaat daarbij om mijnbouwactiviteiten en het borgen van de beschikbaarheid van schoon drinkwater voor nu en in de toekomst. Het is op dit moment niet duidelijk waar het rijk welke reservering maakt en of bij een dergelijke reservering andere bovengrondse functies onmogelijk zijn.

3 Bijlage: Samenvatting concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond Landelijk is geconstateerd dat de drukte in de ondergrond toeneemt door bijvoorbeeld de winning van energie en drinkwater en door opslag van energie, vloeistoffen en gassen zoals CO 2. Daarnaast is de ondergrond belangrijk voor natuur, landschap en de leefomgeving. Door het groeiende gebruik van de ondergrond zullen functies of belangen elkaar in toenemende mate raken en elkaar mogelijk in de weg zitten. Dit vraagt nu en in de toekomst om een afweging van deze functies en belangen met elkaar en, zo nodig, om ruimtelijke sturing. Daarom hebben de ministers van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken besloten om een Structuurvisie voor de Ondergrond op te stellen. Met de Structuurvisie Ondergrond wil de Rijksoverheid ruimtelijke sturing geven aan ondergrondse activiteiten die van nationaal ruimtelijk belang zijn. Daarom worden in het planmer het effect op de omgeving van de volgende activiteiten onderzocht: - Grondwaterwinning voor drinkwater en consumptiewaterwinning - Conventionele olie- en gaswinning - Aardwarmtewinning (geothermie) - Zoutwinning - Opslag in zoutcavernes (aardgas, industriële gassen, perslucht en gasolie) - Opslag in lege olie- en gasvelden (aardgas, CO 2 ). De planmer gaat niet over eventuele eindberging van radioactief afval, opslag van afvalstoffen anders dan CO 2, winning van ultradiepe aardwarmte, hoge temperatuuropslag (HTO), bodemenergie en proceswateronttrekking. De reden hiervoor is dat voor deze onderwerpen, met uitzondering van bodemenergie en proceswateronttrekking, te weinig data en kennis beschikbaar is om ruimtelijke uitspraken te kunnen doen. Verder stelt het Rijk dat sturing op bodemenergie en proceswateronttrekking op Rijksniveau niet opportuun is. Voor de gemeenten die zijn aangesloten bij de omgevingsdienst regio Utrecht zijn de volgende activiteiten relevant: - Grondwaterwinning voor drinkwater (alle gemeenten) - Conventionele oliewinning (gemeenten gelegen in het zuidwestelijk deel van de provincie Utrecht) - Conventionele gaswinning (gemeenten gelegen ten westen en noorden in de provincie Utrecht) - Aardwarmtewinning (geothermie) (alle gemeenten en gemeente De Ronde Venen deels) Samenloop structuurvisie schaliegas Op dit moment voert het Rijk het planmer-onderzoek voor de Structuurvisie Schaliegas. De Structuurvisie Schaliegas zal integraal onderdeel uitmaken van de Structuurvisie Ondergrond. Gedurende het milieuonderzoek en het opstellen van de structuurvisies zal intensieve afstemming plaatsvinden tussen de beide trajecten voor wat betreft de aanpak, het beoordelingskader, de uitgangspunten en de te hanteren informatiebronnen en kaarten. De afweging of de winning van schaliegas op een bepaalde plaats de voorkeur heeft boven andere activiteiten is geen onderdeel van de Structuurvisie Schaliegas. Het afwegingskader daarvoor is de Structuurvisie Ondergrond. Indien het Rijk in de Structuurvisie Ondergrond expliciet reserveringen maakt voor andere activiteiten, kan dit leiden tot een nadere begrenzing van de potentieel geschikt bevonden gebieden in de Structuurvisie Schaliegas. Samenloop overige (nationale) onderzoeken Energierapport Het rijk stelt in 2015 het Energierapport 2015 op. Dit rapport bevat een integrale visie op ons energiebeleid en zal ingaan op de bredere ontwikkeling op het terrein van het energiebeleid, zowel in ons land als in de landen om ons heen, en de discussies die daarover worden gevoerd in de Europese Unie. Omdat veel energiebronnen zijn gelegen in de ondergrond heeft het rapport een belangrijk raakvlak met de Structuurvisie Ondergrond.

4 Onderzoek drinkwatervoorziening Verschillende organisaties (provincies, waterschappen en de drinkwatersector) onderzoeken de toekomstige behoefte aan drinkwater op de korte, middellange en lange termijn, en welke grondwatervoorraden geschikt zijn om aan te wijzen als strategische voorraad. De provincies zijn primair aan zet voor het aanwijzen van strategische voorraden, het Rijk voor eventuele nationale reserves. Afhankelijk van de aard en schaal van de benodigde voorraden kan aanwijzing door het Rijk en opname in de Structuurvisie Ondergrond plaatsvinden. De provincie Utrecht heeft reeds in het Bodem-, water- en milieuplan van begin 2015 haar strategische grondwatervoorraad aangewezen. Aanpak Bij de beoordeling van de te onderzoeken functies en onderlinge confrontaties van functies wordt gekeken naar eventuele effecten van deze functies op andere functies die in de ondergrond en de bovengrond plaatsvinden. Voor de ondergrond gaat het om effecten op de functies: - proceswateronttrekkingen - bodemenergie - buis- en transportleidingen (regionaal en nationaal), - bodemverontreiniging en -sanering, - ondergrondse infrastructuur, - ondergronds bouwen, - kleinere waterwinningen en - schaliegaswinning. Voor de bovengrond gaat het om effecten op de functies: - landbouw, - natuur, - infrastructuur - kunstwerken (nat en droog), - stedelijk gebied, - vitale functies (zoals nutsvoorzieningen en datacentra), - oppervlakte delfstoffenwinning, - industrieterreinen - recreatie. Het doel van de milieubeoordeling is een objectief overzicht geven van milieueffecten die optreden bij de verschillende ondergrondse functies en combinaties van functies. De aanpak is verdeeld in drie stappen: - stap 1: Ruimtelijke verdeling van vraag en aanbod. Doel is om de ruimte claim per regio en per periode expliciet te maken. Hierbij maakt het rijk gebruik van toekomstscenario s, potentieel aanbod in de ondergrond op basis van de natuurlijke potenties en de technische mogelijkheden. - Stap 2: Milieueffecten van de afzonderlijke functies. Met deze stap maakt het rijk duidelijk welke effecten op de omgeving zeker zullen optreden, waarschijnlijk zullen optreden en mogelijk kunnen optreden. - Stap 3: Knelpunten en kansen bij functiecombinaties. Deze stap levert een overzicht van (toekomstige) knelpunten en kansen in relatie tot milieueffecten en effecten op andere functies. Per knelpunt benoemd het rijk mogelijke mitigerende maatregelen of voorwaarden.

5 Proces Bestuursorganen kunnen tot 23 maart 2015 reageren op deze concept notitie. Daarna zal het rijk de planmer en de Structuurvisie op laten stellen. Zowel de planmer als de Structuurvisie legt het rijk te zijner tijd ter inzage. Er is hier geen datum genoemd. Reacties kunnen uiterlijk 23 maart gegeven worden via het reactieformulier op

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 10 maart U Raadsbrief 2015, nr maart 2015

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 10 maart U Raadsbrief 2015, nr maart 2015 Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 10 maart 2015 15.03621 U15.005068 Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J. van Limbeek- ter Haar Onderwerp

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/äOI 'S I 4 15 11 FEB 2015. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/äOI 'S I 4 15 11 FEB 2015. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 30316 2500 GH Den Haag Provincie Overijssel Griffie Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/äOI 'S I

Nadere informatie

STRONG Samen met decentrale

STRONG Samen met decentrale STRONG Samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties werkt het Rijk aan ambitieus beleid voor de ondergrond Ruud Cino Programmamanager Bodem en Ondergrond Maatschappelijk belang Meer

Nadere informatie

Structuurvisie Ondergrond

Structuurvisie Ondergrond Structuurvisie Ondergrond Technische briefing 19 oktober 2016 Suzanne Buil Rob de Groot Marja Gijsen Hans Wouters Provincie Gelderland 19 oktober 2016 1 Programma STRONG Proces vanaf 2011 Probleemstelling

Nadere informatie

Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planmer. Structuurvisie Ondergrond

Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planmer. Structuurvisie Ondergrond Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond Foto voorkant: Rob Poelenjee Vormgeving: Formzet bv, Zoetermeer 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Doel Structuurvisie Ondergrond en schaalniveau planmer... 2 3. Reactie op hoofdlijnen... 3

1. Inleiding... 2. 2. Doel Structuurvisie Ondergrond en schaalniveau planmer... 2 3. Reactie op hoofdlijnen... 3 Nota van Beantwoording Zienswijzen op de Conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau planmer Structuurvisie Ondergrond 10 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel Structuurvisie Ondergrond en schaalniveau

Nadere informatie

Beleid ondergrond Provincie Noord- Brabant

Beleid ondergrond Provincie Noord- Brabant Beleid ondergrond Provincie Noord- Brabant Visie op het benutten van de potenties in de ondergrond 1. Inleiding Aan Kopie aan - Datum 20 september 2013 Contactpersoon A.L. Visser-Grijp Telefoon (06) 18

Nadere informatie

Arnhem Schaliegasvrij?

Arnhem Schaliegasvrij? Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) 2014 Arnhem, 25 juni Arnhem Schaliegasvrij? Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders

Nadere informatie

Grondwater en ondergrond: een afweging waard!

Grondwater en ondergrond: een afweging waard! Grondwater en ondergrond: een afweging waard! Douwe Jonkers plv programmamanager Bodem en Ondergrond Symposium De waarde van grondwater, 23 september 2015 Maatschappelijk belang Meer maatschappelijke aandacht

Nadere informatie

Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG) Milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond (STRONG) Oktober 2016 Kenmerk R002-1224711EMG-evp-V02-NL Inhoud Samenvatting... 7 0.1 Inleiding... 7 0.2 Aanpak planmer... 9 0.3 Stap 1 Scoping en risicobeoordeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 136 Structuurvisie Ondergrond Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ondergrond November 2016

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ondergrond November 2016 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ondergrond November 2016 Gemeenten Marum 20-12-2016 Inhoud Inleiding... 3 A. Algemeen... 4 A1. Visie op de ondergrond provincie Groningen... 4 B. Visie op duurzaam, veilig

Nadere informatie

Amsterdam, 23 juni 2014

Amsterdam, 23 juni 2014 Bureau Energieprojecten Inspraakpunt conceptnotitie Structuurvisie Schaliegas Postbus 23 2290 AA Wateringen Amsterdam, 23 juni 2014 Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer Structuurvisie

Nadere informatie

Conceptresultaten planmer Structuurvisie Ondergrond

Conceptresultaten planmer Structuurvisie Ondergrond resultaten planmer Structuurvisie Ondergrond Concept, 12 februari 2016 Verantwoording Titel Conceptresultaten planmer Structuurvisie Ondergrond Opdrachtgever Ivo van der Sommen (Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

2. Bij herziening van bestemmingsplannen beschermde maatregelen tegen proefboringen en winning van schaliegas opnemen. F. Buijserd burgemeester

2. Bij herziening van bestemmingsplannen beschermde maatregelen tegen proefboringen en winning van schaliegas opnemen. F. Buijserd burgemeester A U, Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders BUI 1111111111 III mui G' 3.1463 nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder G.A.H. Eikhuizen opgesteld door Ruimtelijke Ontwikkeling S Grondbedrijf

Nadere informatie

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ondergrond december 2016

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ondergrond december 2016 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie Ondergrond december 2016 Burgemeester en wethouders Dongeradeel, 20-12-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 A. Algemeen... 2 A1. Rolneming ruimtelijke kaders voor de ondergrond...

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Inzet voor de Structuurvisie Ondergrond

Inzet voor de Structuurvisie Ondergrond Inzet voor de Structuurvisie Ondergrond Versie nr. 1.1 Auteur / Projectleider Rob Eijsink Datum 10 juni 2013 Vewin Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag T (070) 3490 850 info@vewin.nl www.vewin.nl Postbus

Nadere informatie

Structuurvisie Ondergrond

Structuurvisie Ondergrond Structuurvisie Ondergrond Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 28 april 2015 / rapportnummer 2907 25 1. Samenvatting De Commissie m.e.r. 1 adviseert in het milieueffectrapport

Nadere informatie

Programma STRONG. landsdelige bijeenkomsten. Toets probleemstelling

Programma STRONG. landsdelige bijeenkomsten. Toets probleemstelling Programma STRONG landsdelige bijeenkomsten Toets probleemstelling Inhoud: Wat is STRONG, Structuurvisie Ondergrond, Probleemstelling? Oogst provinciale workshops 2013 Opbouw Probleemstelling Thema s probleemstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 952 Schaliegas Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juli

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Ontwerp Structuurvisie Ondergrond Ontwerp Structuurvisie Ondergrond Ontwerp Structuurvisie Ondergrond Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Afbakening en status 10 1.3 Leeswijzer 13 2 De ondergrond van Nederland 17

Nadere informatie

De grond onder onze voeten

De grond onder onze voeten Schatgraven in de ondergrond Sprekers: Astrid Slegers en Ron Nap Datum: 21 mei 2013, ruimteconferemtie PBL De grond onder onze voeten Vormt al tweehonderdduizend jaar de bodem onder ons bestaan Is de belangrijkste

Nadere informatie

Programma. Governance dilemma s van de diepe ondergrond. Parallelsessie Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling Ondergrond.

Programma. Governance dilemma s van de diepe ondergrond. Parallelsessie Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling Ondergrond. Governance dilemma s van de diepe ondergrond Parallelsessie Kennisconferentie Duurzame Ontwikkeling Ondergrond, Assen Hanneke Puts (TNO) Frency Huisman (UP Bodemconvenant) Programma 15.15 16:10 uur Parallelsessies

Nadere informatie

Position Paper. AO Water 24 juni 2015

Position Paper. AO Water 24 juni 2015 Position Paper AO Water 24 juni 2015 Ambitieniveau Nederland De Europese Commissie stelt dat Nederland door te weinig urgentie, het ontbreken van onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen en het

Nadere informatie

Waarom windenergie (op land)?

Waarom windenergie (op land)? Waarom windenergie (op land)? Steeds meer schone energie Dit kabinet kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Evenwichtige energiemix Om dit doel verantwoord

Nadere informatie

NEE. wethouder de Weger. Van: J. van den Dool Tel nr: 8353 Nummer: 16A.01250

NEE. wethouder de Weger. Van: J. van den Dool Tel nr: 8353 Nummer: 16A.01250 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: J. van den Dool Tel nr: 8353 Nummer: 16A.01250 Datum: 13 december 2016 Team: JFZ Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: F. Kers, F. van Leest, S. de Wolff,

Nadere informatie

van de zienswijzen op het Voornemen Structuurvisie Ondergrond Zienswijzeperiode 16 maart tot en met 12 april 2012

van de zienswijzen op het Voornemen Structuurvisie Ondergrond Zienswijzeperiode 16 maart tot en met 12 april 2012 Samenvatting van de zienswijzen op het Voornemen Structuurvisie Ondergrond Zienswijzeperiode 16 maart tot en met 12 april 2012 Datum Juni 2012 Door Centrum Publieksparticipatie Status definitief Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening

Onderwerp: Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening STATENBRIEF Onderwerp: Aanvullende Strategische Voorraden (ASV) grondwater voor de drinkwatervoorziening Portefeuillehouder: Mw. J. Meijers Kerntaak/plandoel: 1 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer

Nadere informatie

Meten en weten aan grondwater in de toekomst

Meten en weten aan grondwater in de toekomst Meten en weten aan grondwater in de toekomst IHW netwerk dag Amersfoort 2016.10.13 Auke Oostra DGRW - Bodem Mijn achtergrond: geologie en bodemsanering 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Grondwater

Nadere informatie

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer Structuurvisie Schaliegas

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer Structuurvisie Schaliegas Bureau Energieprojecten Inspraakpunt conceptnotitie Structuurvisie Schaliegas Postbus 23 2290 AA Wateringen Amsterdam, 4 juli 2014 Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer Structuurvisie

Nadere informatie

Ondergrondscans gemeenten Waalwijk en Capelle a/d IJssel. Gijsbert Schuur - Oranjewoud

Ondergrondscans gemeenten Waalwijk en Capelle a/d IJssel. Gijsbert Schuur - Oranjewoud Ondergrondscans gemeenten Waalwijk en Capelle a/d IJssel Gijsbert Schuur - Oranjewoud Wat ga ik u vertellen? Strong Ondergrondscans Waalwijk en Capelle a/d IJssel Doel Proces Resultaten Hoe nu verder Rapport

Nadere informatie

Kennisgeving. Zienswijzeprocedure ontwerp-structuurvisie buisleidingen en milieueffectrapportage (MER), Nederland

Kennisgeving. Zienswijzeprocedure ontwerp-structuurvisie buisleidingen en milieueffectrapportage (MER), Nederland Rijnstraat 8 Postbus 30940 2500 GX Den Haag Kennisgeving Zienswijzeprocedure ontwerp-structuurvisie buisleidingen en milieueffectrapportage (MER), Nederland Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Overleg Structuurvisie Ondergrond

Rapport. Overleg Structuurvisie Ondergrond Rapport Overleg Structuurvisie Ondergrond In het Overlegorgaan infrastructuur en milieu voeren de vertegenwoordigers van de Minister overleg met betrokkenen en hun organisaties over beleidsvoornemens op

Nadere informatie

PLANMER STRUCTUURVISIE SCHALIEGAS

PLANMER STRUCTUURVISIE SCHALIEGAS PLANMER STRUCTUURVISIE SCHALIEGAS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 1 juni 2015 078441765:0.1 - Definitief B02047.000182.0100 Inhoud Deel A: Hoofdlijnen... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding en doel structuurvisie...

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan De gemeenteraad Van Ronald Ho-Sam-Sooi Datum 23 juni 2015 Onderwerp Moties inzake schaliegas tijdens het afgelopen VNG jaarcongres Zaaknummer 359410 Geachte leden van de raad, In een brief van 12 mei

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Bestemmingsplan "Partiele herziening verbod voor winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht"

Bestemmingsplan Partiele herziening verbod voor winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht Bestemmingsplan "Partiele herziening verbod voor winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht" Gemeente: Zwijndrecht Datum: februari 2015 Fase: vastgesteld bestemmingsplan TOELICHTING HOOFDSTUK

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014

Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 B en W voorstel 13INT02879 Onderwerp Notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied 2014 Samenvatting voorstel Het te actualiseren bestemmingsplan Buitengebied 2014 is kaderstellend

Nadere informatie

Toepassing van wet- en regelgeving voor de diepe ondergrond

Toepassing van wet- en regelgeving voor de diepe ondergrond Toepassing van wet- en regelgeving voor de diepe ondergrond Pieter Jongerius De Mijnbouwwet 2 1 De Mijnbouwwet Invloedssfeer Wat is de diepe ondergrond? 100 m 500 m ~ 5 km 3 De Mijnbouwwet Vergunningen

Nadere informatie

Revisie Omgevingsvisie Drenthe

Revisie Omgevingsvisie Drenthe Revisie Omgevingsvisie Drenthe Tussentijds toetsingsadvies over het op te stellen milieueffectrapport 5 december 2017 / projectnummer: 3212 Tussentijds advies over het plan-mer voor de revisie van de

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

STRONG Samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties werkt het Rijk aan ambitieus beleid voor de ondergrond

STRONG Samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties werkt het Rijk aan ambitieus beleid voor de ondergrond STRONG Samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties werkt het Rijk aan ambitieus beleid voor de ondergrond Douwe Jonkers Projectleider STRONG MOOR congres, 13 november 2014 Inhoud Doelen,

Nadere informatie

Burgerpanel Project STRONG. 28 maart 2012. Utrecht, Agentschap Ministerie van EL&I. Gespreksleider: Kees Le Blansch

Burgerpanel Project STRONG. 28 maart 2012. Utrecht, Agentschap Ministerie van EL&I. Gespreksleider: Kees Le Blansch Burgerpanel Project STRONG Utrecht, Agentschap Ministerie van EL&I Verslag: Irma Lit Gespreksleider: Kees Le Blansch Aanwezigen Kees Le Blansch (bureau KLB) heeft namens het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Betreft: Zienswijze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer structuurvisie schaliegas.

Betreft: Zienswijze Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planmer structuurvisie schaliegas. Aan: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt conceptnotitie structuurvisie schaliegas, Postbus 23, 2290 AA Wateringen. Bijlage 1: Belangrijkste breuken in Zuid Nederland Afzender: Datum: Betreft: Zienswijze

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer

Ministerie van Economische Zaken Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Ministerie van Economische Zaken Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer Structuurvisie schaliegas 64 Concept notitie reikwijdte en detailniveau planmer structuurvisie schaliegas Inhoud 1 Structuurvisie

Nadere informatie

Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie Ondergrond

Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie Ondergrond Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Participatie NRD Structuurvisie Ondergrond Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie

Nadere informatie

Milieutoets ten behoeve van de Structuurvisie ondergrond 2.0 provincie Drenthe

Milieutoets ten behoeve van de Structuurvisie ondergrond 2.0 provincie Drenthe Milieutoets ten behoeve van de Structuurvisie ondergrond 2.0 provincie Drenthe Provincie Drenthe 18 december 2012 Definitief rapport 9X1641 Milieutoets structuurvisie ondergrond 2.0 - i - 9X1641/R00002/IHA/Gron

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst.

De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. De ondergrond als basis voor een duurzame toekomst. Bodemenergie in Haarlem Marc van Someren (Bodem en Water Consultancy) 14 februari 2012 ILB Congres Media Plaza - Utrecht De ondergrond als basis voor

Nadere informatie

Opgaven voor de ondergrond

Opgaven voor de ondergrond CONCEPT 12-03-2014 Opgaven voor de ondergrond Probleemstelling van het Programma STRONG Inhoudsopgave 1. Belang van visie op gebruik van de ondergrond 1 1.1 Aanleiding en relevantie 1 1.2 Programma STRONG

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1858 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl)

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhorn (Industrieterrein Delfzijl) Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvullingen wind en geur 16 mei 2017 / projectnummer: 3041 1. Toetsingsadvies

Nadere informatie

KADERNOTA ONDERGROND CONCEPT KADERNOTA ONDERGROND. Publicatiedatum 25 februari 2014. Referentienummer 80F234D1

KADERNOTA ONDERGROND CONCEPT KADERNOTA ONDERGROND. Publicatiedatum 25 februari 2014. Referentienummer 80F234D1 KADERNOTA ONDERGROND CONCEPT KADERNOTA ONDERGROND Publicatiedatum 25 februari 2014 Status concept Referentienummer 80F234D1 Kadernota Ondergrond Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Doel en status... 4 1.2.

Nadere informatie

Inzichten uit een regio:

Inzichten uit een regio: Er is een brede duurzaamheidsscope nodig voor afwegingen rond de bodem; de energietransitie staat daarin centraal. Inzichten uit een regio: Sneller afbouwen van fossiele energie De bodem is onmisbaar bij

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

III III Hill Hill III INI NI II

III III Hill Hill III INI NI II Gemeente Súdwest-ĩrysìån Uw kenmerk: Ons nummer: U16.011294 III III Hill Hill III INI NI II Behandeld door: de heer A.A. Kits Telefoon: 14 0515 Ministerie van l&m T.a.v. Ontwerpstructuurvisie Postbus 30.316

Nadere informatie

Raadsmemo. Datum: 29 oktober 2013. Gemeenteraad van Hof van Twente. Kopie aan: mr. ing. B.J. Sijbom. Steenkoolgas en schaliegas

Raadsmemo. Datum: 29 oktober 2013. Gemeenteraad van Hof van Twente. Kopie aan: mr. ing. B.J. Sijbom. Steenkoolgas en schaliegas Raadsmemo Datum: 29 oktober 2013 Aan: Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: mr. ing. B.J. Sijbom R. Hazenkamp Steenkoolgas en schaliegas 1. Aanleiding In het vragen

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Startnotitie Nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond

Startnotitie Nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond Startnotitie Nota Duurzaam Gebruik van de Ondergrond Bestuurlijk opdrachtgever : Dhr. J. Lodders Ambtelijk opdrachtgever : Mw. A. van Oorschot Projectleider/Programmamanager : Mw. V. Vreugdenhil Datum

Nadere informatie

Verslag regionale bijeenkomst burgerpanel Structuurvisie Ondergrond

Verslag regionale bijeenkomst burgerpanel Structuurvisie Ondergrond Koningskade 4 Den Haag Postbus 30316 2500 GH Den Haag Contactpersoon N. Biesma Adviseur M +31(0)6-15359269 Nadine.biesma@centrumpp.nl Betreft Vergaderdatum en tijd Vergaderplaats Deelnemers Gespreksleider:

Nadere informatie

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren,

Geachte heer Kuks, geachte heer Dijk, geachte heer Kolkman, geachte heer Odding, geachte dames en heren, Toespraak van CdK Ank Bijleveld-Schouten bij de ondertekening van de waterovereenkomst Vechterweerd op Vrijdag 20 januari 2012 van 14.00 16.00 uur in t Boerhoes, Koepelallee 8 te Dalfsen HET GESPROKEN

Nadere informatie

Verkenning welvaartseffecten STRONG. Maatschappelijke kosten en baten van scenario s

Verkenning welvaartseffecten STRONG. Maatschappelijke kosten en baten van scenario s Verkenning welvaartseffecten STRONG Maatschappelijke kosten en baten van scenario s Verkenning welvaartseffecten STRONG Maatschappelijke kosten en baten van scenario s Dit rapport is geschreven door: Martijn

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906

i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten onskenmerk BB/U201500906 m m ^., Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad V M G 1 i y Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Motie Boxtel/Noordoostpolder inzake Schaliegas plus

Nadere informatie

InterprovinciaalOverleg

InterprovinciaalOverleg Herengracht 23 Postbus 16107 2500 BC Den Haag telefoon (070) 888 12 12 fax (070) 888 12 80 www.ipo.nl Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus ministerie van Infrastructuur en Milieu Postbus

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DRM Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Registratienummer PZH-2016-550412223 () Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 10 mei 2016 Nee

Nadere informatie

1- ZOUTKOEPELS ALS ONDERZOEKSOBJECT

1- ZOUTKOEPELS ALS ONDERZOEKSOBJECT 1- ZOUTKOEPELS ALS ONDERZOEKSOBJECT In Nederland komen volgens verschillende onderzoeken nu nog zeven zoutkoepels in aanmerking voor de berging van radioactief afval: Ternaard in Friesland, Pieterburen

Nadere informatie

2013-586. Vaststelling Structuurvisie Ondergrond 2.0

2013-586. Vaststelling Structuurvisie Ondergrond 2.0 2013-586 Vaststelling Structuurvisie Ondergrond 2.0 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 16 oktober 2013 - provinciale staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum: n.v.t.

Nadere informatie

Samenwerking in het grondwaterbeheer

Samenwerking in het grondwaterbeheer Samenwerking in het grondwaterbeheer in de praktijk In verband met de evaluatie van de Waterwet is onlangs in opdracht van het ministerie van IenM een onderzoek afgerond naar de verdeling van bevoegdheden

Nadere informatie

Bloemen uit Brabant. Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014

Bloemen uit Brabant. Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014 Bloemen uit Brabant Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014 Met enige bescheidenheid Waar ik het over wil hebben Belang gebiedsgericht grondwaterbeheer (revisited) Context en complexiteit Waar vinden

Nadere informatie

Tracéwet en Wro procedure voor MIRT-projecten MIRT 1

Tracéwet en Wro procedure voor MIRT-projecten MIRT 1 Enkelzijdig_Voorzijde MIRT 1 uitmondend in een Rijksinpassingsplan (*0) op basis de WET RUIMTELIJKE ORDENING omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een m.e.r.- plichtige

Nadere informatie

Probleemstelling van het Programma STRONG. Datum Juni 2014

Probleemstelling van het Programma STRONG. Datum Juni 2014 Probleemstelling van het Programma STRONG Datum Juni 2014 Inhoud 1 Naar een probleemstelling STRONG 3 1.1 Aanleiding en relevantie 3 1.2 Inventarisatie van de opgaven voor de Probleemstelling STRONG. 4

Nadere informatie

Structuurvisie ondergrond 2.0

Structuurvisie ondergrond 2.0 Structuurvisie ondergrond 2.0 Contactlaag tot 50 meter Waterlaag tot 500 meter WKO (warmte- en koude opslag) Open WKO (warmte- en koude opslag) Gesloten Perslucht Gas H2 Zoutkoepel HTO (hoge temperatuur

Nadere informatie

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen

c) de belangen die mogelijk invloed kunnen ondervinden van de installatie van bodemenergiesystemen 1 juli 2014 zaaknummer 2013-018143 Beleidsregels masterplannen bodemenergie Gelderland 2014 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6.4, eerste

Nadere informatie

Geachte mevrouw Franke,

Geachte mevrouw Franke, Retouradres:, Aan de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw & Innovatie T.a.v. mevrouw drs. M.C.T.M. Franke Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2500EA Onderwerp Rondetafelgesprek inzake

Nadere informatie

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens

Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Strategische planning drinkwater Lange termijnvisie Vitens Peter Salverda Omgevingsmanager Vitens 20 Maart 2013 Opzet presentatie Waarom strategische planning? Ambitie en lange termijn visie Duurzaamheid

Nadere informatie

Het opsporen en winnen van aardwarmte. Krachtlijnen van een nieuw decreet

Het opsporen en winnen van aardwarmte. Krachtlijnen van een nieuw decreet Het opsporen en winnen van aardwarmte Krachtlijnen van een nieuw decreet Afdeling Land Bodembescherming Ondergrond Natuurlijke Rijkdommen Dienst Natuurlijke Rijkdommen 1. Beleid Resolutie diepe geothermie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

De ordening van bodemenergie in de ondergrond

De ordening van bodemenergie in de ondergrond De ordening van bodemenergie in de ondergrond Roep om regie! Het wordt druk in de Nederlandse ondergrond, en met het besluit Bodemenergie wil de overheid de toepassing van bodemenergie verder stimuleren.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 112 28 januari 2016 Voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische

Nadere informatie

Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie

Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie Het vernieuwde Landelijk Grondwater Register (LGR) is klaar voor ketensamenwerking rond grondwater en bodemenergie Jacques Duivenvoorden (J.J. Duivenvoorden Consultancy) Maatschappelijk, bestuurlijk als

Nadere informatie

Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente Terneuzen

Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente Terneuzen Structuurvisie ondergrondse infrastructuur, gemeente Terneuzen Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 29 januari 2014 / rapportnummer 2855 16 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) Het college

Nadere informatie

Informatiebladen opslag

Informatiebladen opslag Informatiebladen opslag Voorwoord, disclaimer 1. Beschrijving a. Algemeen b. Opslagruimten in de diepe ondergrond c. Overzicht opslagruimte in diepe ondergrond d. Soorten opslag en buffering 2. Potentieel

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem.

Per vaarweg komen deze partijen elkaar steeds tegen bij de afstemming van werkzaamheden aan oever of bodem. Inleiding De afgelopen jaren is er door de overheden veel geld gestoken in het opwaarderen van de Friese vaarwegen. Ook de komende jaren wordt er nog veel geïnvesteerd. De uitdaging is om dit prachtige

Nadere informatie

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016

Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie. 15 maart 2016 Bestuurlijke Klankbordgroep Groenvisie 15 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen vanaf november Planning Raadsvoorstel Sluiting Ontwikkelingen vanaf november 2015 Het ambtelijke schrijfteam heeft de opdracht

Nadere informatie

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer

Bodem & Klimaat. Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Bodem & Klimaat Op weg naar een klimaatbestendig bodembeheer Jaartemperaturen en warmterecords in De Bilt sinds het begin van de metingen in 1706 Klimaatverandering KNMI scenarios Zomerse dagen Co de Naam

Nadere informatie

Hierbij doe ik u toekomen het Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2010 van Energie Beheer Nederland B.V.

Hierbij doe ik u toekomen het Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2010 van Energie Beheer Nederland B.V. > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas

Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Onderzoek naar houding en kennis van Nederlandse burgers ten aanzien van schaliegas Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording 3. Samenvatting 4. Resultaten 5. Bijlagen (open antwoorden,

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

InterprovinciaalOverleg

InterprovinciaalOverleg Herengracht 23 Postbus 16107 2500 BC Den Haag telefoon (070) 8881212 fax (070) 888 12 80 www.ipo.nl De heer H.G.]. Kamp minister van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK 's-gravenhage '1,11111"11"",,,,1111'1,1,,111,11,,11'111

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie