Rapport. Overleg Structuurvisie Ondergrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. Overleg Structuurvisie Ondergrond"

Transcriptie

1 Rapport Overleg Structuurvisie Ondergrond In het Overlegorgaan infrastructuur en milieu voeren de vertegenwoordigers van de Minister overleg met betrokkenen en hun organisaties over beleidsvoornemens op het gebied van infrastructuur en milieu. Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. In dit rapport staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het overleg. De voorzitter van het overleg biedt dit rapport aan de Minister aan met het verzoek het te benutten in de verdere beleidsvorming. Datum 12 februari 2014 Status Definitief

2 Colofon Voorzitter Ina Adema Contactpersoon Nadine Biesma T M +31(0) adres: DP-2014/57636

3 Aanleiding Ter voorbereiding van de ontwerp structuurvisie Ondergrond zijn de maatschappelijke partijen 1 op 12 februari j.l. in een Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) geconsulteerd over de zes beleidsopgaven die staan vermeld in de nota Probleemstelling en beleidsopgaven Strong (OIM/ ) : 1 energievoorziening, 2 beschikbaarheid van delfstoffen, 3 (drink)watervoorziening, 4 een gezonde levende bodem, 5 bodem om te bouwen, 6 (cultuur)historisch erfgoed in de bodem. Ook de samenhang tussen de opgaven en de afwegingssystematiek is besproken. Op 18 juni 2013 zijn de stakeholders in een Overleg Infrastructuur en Milieu geconsulteerd over de maatschappelijke opgaven. De ontwerp structuurvisie Ondergrond wordt begin 2015 aan de Tweede kamer aangeboden. De ondergrond is een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving en levert een bijdrage aan de oplossing van de verschillende maatschappelijke vraagstukken. De samenhang tussen de verschillende activiteiten en opgaven op diverse diepten worden door verantwoordelijke overheden en marktpartijen integraal voorbereid. Het benutten en beschermen van de ondergrond moet in evenwicht zijn en de ondergrond dient als één geheel met de bovengrond te worden beschouwd. De structuurvisie Ondergrond vormt het ruimtelijk beleidskader voor de nationale belangen in de ondergrond. Advies Het advies van het OIM over de concept-beleidsopgaven is opgesteld aan de hand van de vier vragen die tijdens het Overleg hierover zijn gesteld. Vraag 1: Deelt u de beschreven uitgangspunten van het programma Strong? Partijen delen dat een goede afweging moet worden gemaakt bij het gebruik van de ondergrond. Neem bij de nut en noodzaakdiscussie ook de kansen van het gebruik van de ondergrond mee. Als voorbeeld kan worden genoemd veilig transport ondergronds. De definitie duurzaamheid behoeft nog aanscherping. Belangen van toekomstige generaties moeten ook worden beschermd. Voorts wordt aanbevolen per activiteit de voor- en nadelen voor de verschillende doelgroepen in beeld te brengen alvorens een besluit te nemen. De voor- en nadelen komen namelijk bij verschillende partijen terecht. De positie van de grondeigenaren en rechthebbenden behoeft meer aandacht. Relateer voor de inventarisatie de belangen aan de betreffende functie en niet aan het onderscheid diepe ondergrond-minder diepe ondergrond. Neem in de definitie leefomgevingskwaliteit waarden als veiligheid, landschap en aardkunde mee. Kijk bij de invulling ervan ook naar de oorzakenkant en niet alleen de gevolgenkant. Vraag 2: Deelt u de zes geformuleerde beleidsopgaven? 1.Energievoorziening Partijen adviseren de term opslag goed te definiëren; maak onderscheid in tijdelijke opslag en/of eindberging. Omschrijf ondiepe bodemenergie. Benoem ook de samenhang van de energievoorzieningen (mogelijkheden, netwerken en smart linking): de beschreven samenhang tussen kabels en leidingen is te beperkt. Stimuleer private initiatieven. Lozingen van afvalwater door winning van energie en de effecten ervan worden gemist. Zo ook het aspect kolenvergassing. Transport van energie behoeft een meer prominente positie. 2. Beschikbaarheid van delfstoffen Partijen adviseren naast primaire winningen ook hergebruik van delfstoffen te monitoren. Zo is er zicht op de aanwezige voorraad. Neem hergebruik mee in de 1 Zie bijlage 1 van dit document: deelnemerslijst

4 nut en noodzaak afweging van gebruik van de ondergrond. Zandwinning op zee kan voor kustsuppletie worden gebruikt. Delfstoffenwinning kan een gevolg zijn van doelgerichte rivierverruiming. (Magnesium)zoutwinning wordt gemist. De zoutwinning en magnesiumzoutwinning zijn door zoutdiapieren in de ondergrond, locatiegebonden. Daarnaast is magnesium zoutwinning zeldzaam en slechts op een aantal plekken maar economisch rendabel. 3. (Drink)watervoorziening Geadviseerd wordt de aandacht te vestigen op de regio s waar goed drinkwater aanwezig is. Niet heel Nederland beschikt hierover. Maak duidelijk wat wordt bedoeld met strategische watervoorraad, sluit qua terminologie aan bij de kaderrichtlijn Water. In de Drinkwaternota, de Structuurvisie Ondergrond en de Structuurvisie Schaliegas dienen dezelfde uitgangspunten te worden opgenomen. Zorg voor een betere balans tussen de korte termijn, bescherming van bestaande bronnen, en de lange termijn. Er ligt nu teveel aandacht op de lange termijn. Benoem de rol van de waterschappen. Breng de gevolgen van verzilting en van bodemdaling in veengebieden in beeld. 4. Een gezonde levende bodem Deze beleidsopgave gaat over productiefuncties in de bodem, daarom adviseren partijen een meer geschikte titel te gebruiken voor dit hoofdstuk. Voort wil men meer aandacht voor de sluiting van kringlopen, ter voorkoming van verarming van de bodem. Partijen missen de relatie bodem en natuur en de componenten mest, organische stof en stikstof. De beschreven landbouwpraktijk gaat over de werkwijze van de vorige eeuw en niet over de huidige. 5. Bodem om te bouwen Geadviseerd wordt niet te snel in oplossingen te denken. Bij stedelijk grondwaterbeheer bijvoorbeeld zijn er vele probleemhouders en oplossingsmogelijkheden. Samen zijn zij vaak de sleutel tot de oplossingen. Overweeg syteemverantwoordelijkheid bij grondeigenaren; oplossingen die betrokkenheid van meer partijen verlangen kunnen in arrangementen worden vastgelegd. Maak onderscheid tussen bestaande en nieuwe opgaven. Benader kabels en leidingen als een ruimtelijk ordeningsvraagstuk. Voor efficiënt gebruik van de ondergrond is nodig dat ruimte wordt gegeven aan het continu en dynamische gebruik van de ondergrond. De term asset management is hier wellicht toepasselijk; beheer van de ondergrond gericht op efficiëntie en flexibiliteit mede door innovatie en hergebruik. 6. (Cultuur)historisch erfgoed in de bodem Partijen waarderen de aandacht voor het (cultuur)historisch erfgoed. Wel is behoefte aan een (nationaal) kader dat een definitie geeft van meest waardevolle erfgoed. Benut aardkundige waarden bij nieuwe stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkelingen. Vraag 3: Is de beschreven samenhang tussen de verschillende opgaven compleet of heeft u aanvullingen? Partijen verwachten dat de concept structuurvisie wordt afgestemd met de relevante andere beleidsvisies zodat zaken niet dubbel worden geregeld. Geadviseerd wordt een paragraaf over participatie aan de nota toe te voegen. Vraag 4: Tips voor de op te zetten afwegingssystematiek. De deelnemers geven een aantal overwegingen mee: - Maak het kader concreter door de voor- en nadelen van de verschillende doelgroepen te benoemen.

5 - Visualiseer de afweging ondergronds-bovengronds (aanpassing van het gebruikte plaatje in de conceptnota hfst 2). - Neem het aspect veiligheid mee. - Geef duurzaamheid een meer prominente rol. - Voeg het criterium onomkeerbaarheid toe. - Neem realisatietijd mee. - Gebruik voor oplossingen afspraken met marktpartijen. - Onderscheid nationaal en lokaal belang. Tot slot Graag hoort het Overleg op welke wijze dit advies wordt meegenomen in de ontwerp structuurvisie Ondergrond. Met vriendelijke groet, mr. I.R. Adema Voorzitter OIM

6 Bijlage 1: Deelnemerslijst OIM Strong 12 februari 2014 Braak, C. ter Bredemeijer, W. Coumans, F. Dijkstra, G. Eijsink, R. Engelhardt, D. Gastkemper, H.J. Gelderen, M. van Groenveld, D. Hartogh, D. den Heekeren, V. van Herwaarden, G.J. van Herwijnen, M.D. van Hillen, R. Hinsenveld, M. Huissteden, J. van Jongerius, P. Kalwij, R. Kovács, W. Mark, B. van der Neeft.E. Rentrop. J. Rijdt, A.H.J. van de Rooijen, C.J.M. van Scheffers, B. Schorren. D Voort, L. van der TenneT TSO B.V. Havenbedrijf Rotterdam Essent Buisleidingen Industrie Gilde Vereniging van Waterbedrijven in Nederland Zeeland Seaports Stichting RIONED Bouwfonds Ontwikkeling B.V Netbeheer Nederland AkzoNobel Stichting Platform Geothermie Landschapsbeheer Nederland Shell Nederland NOGEPA Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergrond ruimtegebruik Actiegroep Schaliegas Ministerie van Economische Zaken Royal Cosun Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen BodemenergieNL Centrale Organisatie voor Radioactief Afval Havenschap Moerdijk Federatie Instandhouding Monumenten, Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie LTO-Nederland Energie Beheer Nederland B.V. Groninger Bodem Beweging FODI

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING

NOTA VAN BEANTWOORDING NOTA VAN BEANTWOORDING Voorontwerp Waddenvisie Samenvatting van de reacties op het Voorontwerp Waddenvisie en de beantwoording door de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân, Groningen

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie

Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Aan Provinciale Staten van de provincie Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Betreft: Assen, 13 februari 2006 Positie Provinciale Staten in de kernenergiediscussie Kernenergie is een energiebron uit de vorige

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB

HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB HANDREIKING MASTERPLANNEN BODEMENERGIE SKB 20 oktober 2011 075757228:0.3 Definitief B02034.000224.0200 075757228:0.3 ARCADIS 2 Inhoud Voorwoord 7 1 Handreiking

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening

Nota van beantwoording. Over zienswijzen op Ontwerp. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028. en Verordening Nota van beantwoording Over zienswijzen op Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Verordening Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht in de vergadering van 4 februari 2013

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing van lokale duurzame energievoorzieningen

Ruimtelijke inpassing van lokale duurzame energievoorzieningen Ruimtelijke inpassing van lokale duurzame energievoorzieningen Een duurzame (energie)gebiedsontwikkeling Masterclass 15 maart 2012 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. drs. Sanne Akerboom Mr. Gerrit

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011

Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer. 7 juli 2011 Beleidsnotitie participatie Windplan Wieringermeer 7 juli 2011 Participatie is een belangrijk onderdeel van het Windplan Wieringermeer. In de Structuurvisie Windplan Wieringermeer valt participatie onder

Nadere informatie

Gebiedsgericht grondwaterbeheer. De praktijk in de gemeente Coevorden

Gebiedsgericht grondwaterbeheer. De praktijk in de gemeente Coevorden Gebiedsgericht grondwaterbeheer De praktijk in de gemeente Coevorden juni 2012 INHOUD BLAD VOORWOORD 3 1 HET SPOORBOEKJE 4 1.1 Waarom dit spoorboekje? 4 1.2 Gebiedsgericht grondwaterbeheer projectmatig

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Nieuwe partijen en business cases voor duurzame gebiedsexploitatie en bodembeheer, studie in opdracht van SKB

Nieuwe partijen en business cases voor duurzame gebiedsexploitatie en bodembeheer, studie in opdracht van SKB Nieuwe partijen en business cases voor duurzame gebiedsexploitatie en bodembeheer, studie in opdracht van SKB J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn Plaats Datum Referentie Baarn

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord

Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. Nota van Antwoord Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Nota van Antwoord Nota van Antwoord Kabinetsreactie op de zienswijzen over het ontwerp- Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee en op de reactie van geraadpleegde

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013 VEMW De

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk

Nota van Antwoord. Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Nota van Antwoord Behorende bij het Startdocument Planuitwerking Afsluitdijk Datum 10 december 2013 Status Definitief 5.0 Colofon

Nadere informatie