2 TECHNISCH RAADGEVERS -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 TECHNISCH RAADGEVERS -"

Transcriptie

1 Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Mobiliteit en Openbare Werken Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid A Adjunct van de Directeur Koning Albert II laan 20/5, 1000 Brussel Vacaturenummer: Functiecontext Het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) is in grote lijnen bevoegd voor verkeer, mobiliteit, infrastructuur en openbare werken en bestaat uit drie entiteiten: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. De afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid behoort tot het departement Mobiliteit en Openbare Werken van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid. Deze afdeling verricht beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende taken (onderzoek, projecten en advisering). Hiernaast verricht de afdeling eveneens beleidsuitvoerende taken op het vlak van de ondersteuning van het duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid en de verkeersveiligheid. Er zijn momenteel 2 functies vacant bij de Cel Homologatie en Technische Keuring. Deze cel is onderdeel van de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. De kerntaken van de Cel Homologatie en Technische Keuring zijn: het afleveren van internationale en nationale goedkeuringen voor types voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden; het afleveren van goedkeuringen voor individuele voertuigen, zowel nieuw als reeds in dienst gesteld; het administratief beheer van en toezicht op de erkende organismen voor technische controle van voertuigen; Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen ( ) - Pagina 1 van 6

2 2. Je Takenpakket Je biedt technische en reglementaire ondersteuning aan je collega s zodat goedkeuringen voldoen aan de reglementering en controles adequaat uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor fabrikanten, federaties, burgers en technische diensten. Je verstrekt inlichtingen en advies over de goedkeuring van voertuigen, technische keuring en de erkenning van fabrikanten en technische diensten. Je voert audits uit bij fabrikanten voor de erkenning in het kader van de COP-procedure. Je voert audits uit bij technische diensten voor de erkenning als technische dienst. Je voert analyses uit van de audits en waakt over de uniformiteit ervan. Je volgt de van toepassing zijnde reglementering op en werkt mee aan de opmaak van instructies voor de technische keuring. Je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van voertuigen (technische en reglementaire aspecten) om een hoog expertiseniveau binnen de cel te behouden. Je neemt deel aan vergaderingen, zowel intern, nationaal als internationaal. Bijkomend kan je ingeschakeld worden bij de controle van voertuigen en hun onderdelen met het oog op het afleveren van een goedkeuringscertificaat. Je doet dit op basis van verslagen van erkende technische diensten en/of fabrikanten. Je gaat na of de constructie van een voertuig voldoet aan de reglementering, op vraag van fabrikanten, invoerders of burgers. Je vraagt de nodige documenten op en onderzoekt dossiers volgens de reglementering die van toepassing is. Je formuleert opmerkingen vanuit reglementair en administratief oogpunt. Je houdt de technische gegevens van voertuigen bij in elektronische databanken. Je bepaalt of de technische eigenschappen van voertuigen, systemen en onderdelen overgenomen kunnen worden op het goedkeuringscertificaat. Af en toe inspecteer je voertuigen op verplaatsing. 3. Profiel Deelnemingsvoorwaarden Je hebt een diploma van master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) bij voorkeur in een van volgende richtingen: mechanica, elektromechanica, toegepaste elektronica, Een relevante professionele ervaring in één of meerdere van de hieronder vermelde domeinen is niet vereist maar strekt uiteraard tot aanbeveling: Technische inspectie van voertuigen Opstellen van homologatiedossiers van voertuigen Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen ( ) - Pagina 2 van 6

3 Toepassen van de reglementering i.v.m. goedkeuring van voertuigen. Technische competenties Je beschikt over technische kennis van voertuigen en/of elektromechanica. Je kan technische en reglementaire aspecten in het domein begrijpen en interpreteren. Je hebt kennis of ervaring inzake ISO-normering, meer bepaald ISO 9001, ISO 17020, ISO en ISO Je hebt zo mogelijk kennis of ervaring inzake technische keuring, technische audit en certificering. Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken. Je hebt een basiskennis van het Frans en het Engels. Je beschikt over een basiskennis informatica (tekstverwerking, spreadsheet, webbrowsers, ). Gedragsgerichte competenties Verantwoordelijkheid nemen (Niveau 2) - Handelt in het belang van de organisatie Draagt actief bij aan de doelen en waarden van de organisatie Overweegt de gevolgen van zijn voorstellen en acties voor de organisatie Blijft consequent handelen, ook in lastige of onzekere situaties Zegt wat hij doet, is open over de door hem gehanteerde waarden en normen Wekt vertrouwen in zijn objectiviteit en integriteit Assertiviteit (Niveau 2) - Komt spontaan met standpunten naar voor; bewaakt en verdedigt zijn belangen en de belangen van de entiteit Heeft een stevige en weerbare opstelling in contacten Komt, ook bij belangentegenstellingen, uit eigen beweging respectvol op voor zijn standpunten en de belangen van de entiteit Kiest voor directe confrontatie en directe beïnvloeding (dus geen manipulatieve technieken) Brengt gevoelige of negatieve boodschappen op een duidelijke en directe manier Gebruikt tegenargumenten, weerstand en kritiek om flexibel en creatief te reageren Oordeelsvorming (Niveau 2 - Neemt standpunten in en overziet de consequenties daarvan Komt tot een gefundeerd oordeel op basis van een brede en afgewogen analyse Betrekt consequenties en mogelijke neveneffecten van standpunten in zijn overwegingen Neemt standpunten in op basis van onvolledige maar voldoende informatie Neemt bij vragen of problemen een duidelijk standpunt in Motiveert en beargumenteert zijn standpunt Probleemanalyse (Niveau 2) - Legt verbanden en ziet oorzaken Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen ( ) - Pagina 3 van 6

4 Benadert het probleem of vraagstuk vanuit verschillende gezichtspunten Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie Benoemt de oorzaken van problemen Detecteert onderliggende problemen Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie Klantgerichtheid (Niveau 1) - Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening Plannen en organiseren (Niveau 2) - Bewaakt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces Bouwt momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor anderen) Checkt afspraken inzake kwaliteit en timing op afgesproken controlemomenten Wijst medewerkers (collega s, leveranciers ) op hun planning of afspraken Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang Samenwerken (Niveau 1) - Informeert, pleegt overleg en werkt mee Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, ) Initiatief - Niveau 2 - Neemt het initiatief om structurele problemen binnen zijn takendomein op te lossen (reactief en structureel) Brengt knelpunten en problemen onder de aandacht en handelt ernaar (eventueel na overleg) Geeft spontaan aan waar het afgeleverde resultaat verbeterd kan worden Formuleert uit eigen beweging voorstellen om bestaande situaties te verbeteren Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd Trekt zaken naar zich toe en neemt het eigenaarschap op van thema s Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen ( ) - Pagina 4 van 6

5 4. hoe solliciteren? Denk je dat je ons team kan versterken met jouw talenten? Laat gauw iets weten. Solliciteren kan tot en met 17 juni Je cv en motivatiebrief stuur je, met vermelding van het vacaturenummer (24897), per naar of per post naar de Afdeling Personeel en Organisatie, Team HRM sollicitaties, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Houders van een buitenlands diploma of getuigschrift dienen bij de kandidaatstelling een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen. 5. selectieprocedure 1 Screening van de formele deelnemingsvoorwaarden Fase 1: Screening op basis van cv en motivatiebrief (motivatie, opleiding, ervaring, technische competenties) - eliminerend (22 juni 2015 onder voorbehoud) Fase 2: Verkennende gesprekken (indien meer dan 5 kandidaten weerhouden op basis van cv en motivatiebrief) eliminerend (29 juni 2015 of 2 juli 2015 onder voorbehoud) Fase 3: een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een competentiegericht luik) met de jury en een persoonlijkheidsvragenlijst eliminerend (29 juni 2015 of 2 juli 2015 onder voorbehoud) De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten of ). We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 6. ons aanbod Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Een contract bepaalde duur tot en met 31 december Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag) 1 Deze selectieprocedure (generiek en functiespecifiek) verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk 2 van het VPS en het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie. Conform het VPS kan het principe van het niet-nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen ( ) - Pagina 5 van 6

6 Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A111) met de bijbehorende salarisschaal. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 3.019,77 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Meer informatie vind je op de salarissimulator op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. 7. meer weten Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met: Ronny Verhelst, Celhoofd Cel Homologatie en Technische Keuring Tel.: 02/ Voor extra informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Michiel Smekens, intern consultant HRM Tel. : 02/ Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar Functiebeschrijving/ selectiereglement technisch raadgever goedkeuring voertuigen ( ) - Pagina 6 van 6

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK

HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK HANDLEIDING DE ETHIEK IN DE PRAKTIJK GDF SUEZ De ethiek in de praktijk 1 EEN VEELEISEND ETHISCH ENGAGEMENT 4 PRAKTIJKEN DIE MENSEN OP ALLE NIVEAUS SAMENBRENGEN 6 HOE COMMUNICEREN OVER EEN ETHISCH PROBLEEM?

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie