Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren"

Transcriptie

1 Beleidsnota Schuldhulpverlening Wijdemeren

2 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Huidige situatie in Wijdemeren... 3 GEVOLGEN VAN DE WET VOOR DE PRAKTIJK... 4 KNELPUNTEN Visie Financieel kader Plan van Aanpak... 8 Beslispunten Begrippen en afkortingen... 14

3 3 1 Inleiding Gemeenten in Nederland zijn per 1 juli 2012 verplicht een vorm van integrale schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners met (problematische) schulden. Op deze datum wordt namelijk de nieuwe Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht, die de gemeente een regierol geeft bij de schuldhulpverlening. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zorgt voor wettelijke inbedding van de zorgplicht van gemeenten voor schuldhulpverlening. De Wgs legt een bodem in de gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze bodem wordt gevormd door de minimale eisen waaraan schuldhulpverlening moet voldoen. De Wgs bepaalt dat de raad een beleidsplan voor schuldhulpverlening vaststelt. Dit plan geeft richting aan integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Het bevat de hoofdlijnen van het beleid en geeft richting aan preventie. Het plan wordt voor ten hoogste vier jaar vastgesteld en kan tussentijds worden gewijzigd. Jaarlijks deelt het college de resultaten van schuldhulpverlening mee aan de raad. Er moeten keuzes worden gemaakt om de schuldhulpverlening ook werkelijk integraal te maken. Schulden staan vaak niet op zichzelf, dikwijls is er sprake van meer problemen, zoals psychosociale factoren of woonsituatie. Het Rijk stelt geen extra middelen ter beschikking voor de uitvoering van de Wgs, terwijl er meer taken bijkomen voor de gemeente, zoals preventie. Met schuldhulpverlening wordt in dit beleidsplan de minnelijke schuldhulpverlening bedoeld. De minnelijke schuldhulpverlening is, kort gezegd, de hulpverlening zoals die verzorgd kan worden door gemeenten en gemeentelijke kredietbanken en eventueel andere instanties. De wettelijke schuldhulpverlening loopt via de rechtbank en is gebaseerd op wet en regelgeving (Faillissementswet), kortheidshalve geduid als Wsnp. 2 Huidige situatie in Wijdemeren Wijdemeren staat hoog (24) op de ranglijst van het gemiddelde landelijke inkomen, wij behoren tot de gemeentes die 10-20% boven het landelijk gemiddelde verdienen per hoofd 1. Toch zijn ook bij ons inwoners met schulden. Schulden staan regelmatig in verband met andere problemen en omstandigheden: psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie. Het is van belang om bij schuldhulpverlening de eventuele oorzaken, die ten grondslag liggen aan het ontstaan van schulden zo mogelijk weg te nemen. Het wegnemen van deze oorzaken of omstandigheden is in veel gevallen essentieel om de financiële problemen van de cliënt in structurele zin op te lossen. De schuldhulpverlening in Wijdemeren wordt uitgevoerd door de Kredietbank Nederland. De medewerkers van de afdeling werk, zorg en inkomen fungeren als voorpost bij cliënten met een bijstandsuitkering. Sinds januari 2012 hebben we een laagdrempelig loket in het gemeentehuis, PING, waar iedereen terecht kan met vragen over financiën. Producten als budgetbeheer, -hulp, -coaching en bewindvoering en de wsnp worden uitgevoerd door de Kredietbank Nederland. worden uitgevoerd door de Kredietbank Nederland. Klanten kunnen zich direct aanmelden bij de Kredietbank, maar ook bij Ping of bij de afdeling werk, zorg en inkomen. In een gesprek wordt bekeken op welke manier de klant geholpen kan worden. 1 Bron: CBS 2008

4 4 Figuur 1: Schema schuldhulpverlening Kredietbank Ook het maatschappelijk werk van Versa en de vrijwilligersorganisatie van Humanitas spelen een rol in dit proces, er is ook contact tussen de organisaties en medewerkers onderling. Er ontbreken echter geformaliseerde afspraken tussen de verschillende instanties. Volgens het Ministerie van SZW zijn er 995 huishoudens in Wijdemeren die risico lopen op schulden, dit is 10% van alle huishoudens, gelijk aan het landelijk gemiddelde, dit ondanks het gemiddelde hogere inkomen in onze gemeente. Opbouw van risicogroep in Wijdemeren 2 Risicoladder Aantal huishoudens % van huishoudens in risicogroep 0 Geen problematische schulden ,4% 1 Lichte problematische schuld ,6% 2 Zware problematische schuld ,4% 3 Zware structurele problematische schuld ,6% Totaal ,0% Gevolgen van de wet voor de praktijk De inwerkingtreding van de wet heeft voor gemeenten een aantal consequenties. De belangrijkste is dat de gemeente moet voorzien in een integrale aanpak. Dit wil zeggen dat er in het aanbod van schuldhulpverlening niet alleen aandacht is voor de financiële problematiek van een schuldenaar maar ook voor eventuele daarmee samenhangendeimmateriële problematiek. De sleutel voor een succesvolle integrale aanpak is samenwerking en afstemming. Bij een schuldenaar met multiproblematiek zijn vaak veel partijen betrokken, zoals Sociale Zaken en CJG, ketenpartners zoals maatschappelijk werk, begeleid wonen of re-integratiebedrijf en GGZ, en niet te vergeten de crediteuren. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat er sprake is van brede toegang. Dit uit zich onder meer in het gegeven dat ook natuurlijke personen die een eigen bedrijf hebben 2 Van: rekentool beschikbaar gesteld door ministerie van szw

5 5 beëindigd een beroep mogen doen op schuldhulpverlening. Overigens voldoet Wijdemeren via een raadsbesluit al sinds oktober 2009 aan deze vereiste. Gemeenten krijgen mogelijkheden om de instroom te beperken, met als reden de uitval en recidive van de schuldenaar. Ook is het verstandig om niet op bijvoorbeeld inkomensniveau te selecteren, maar op de oplosbaarheid van de schuldsituatie. Door alleen een traject voor schuldregeling in te zetten als er een reële kans is dat die regeling er ook komt, zal het slagingspercentage toenemen. Door te kiezen voor selectie op oplosbaarheid wordt de effectiviteit van de schuldhulpverlening groter en worden er kosten vermeden die wel ontstaan als de schuldsituatie niet wordt aangepakt ( kosten voor maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang of verslavingszorg.) Figuur 2: Overzicht van actoren die betrokken kunnen zijn bij het oplossen van een (problematische) schuldsituatie 3 Verder moet de gemeente voorzien in activiteiten in het kader van preventie en nazorg. Schuldenaren die zich melden voor hulp moeten binnen vier weken een intake krijgen. Als er sprake is van een crisissituatie zoals een dreigende huisuitzetting, moet de intake binnen drie werkdagen plaatsvinden. De nieuwe wet schuldhulpverlening komt onder de Algemene Wet Bestuursrecht te vallen. Dit houdt in dat er een bezwaar- en beroepsprocedure in gang kan worden gezet als een inwoner het niet eens is met een besluit van de gemeente. Voor een schuldentraject wordt een beschikking afgegeven waarin gemotiveerd wordt weergegeven waarom iemand wel of niet voor een schuldentraject in aanmerking komt. Knelpunten Nu de economische crisis voortduurt zal er meer beroep op schuldhulpverlening worden gedaan. Het zijn niet alleen de minima die in de schulden belanden, maar ook inwoners die met een plotselinge inkomensdaling te maken krijgen en vervolgens de hypotheek niet meer kunnen opbrengen. De doelgroep verschuift deels. Recent blijkt uit informatie van het Bureau Kredietregistratie dat meer dan een kwart van alle Nederlanders kampt met een 3 Bron: Toekomstagenda schuldhulpverlening N. Jungmann & M. Schut, Divosa (2010)

6 6 betalingsachterstand. Een groeiend aantal werkenden moet een beroep doen op de schuldhulpverlening. De wgs vraagt een scherpere focus op de schuldhulpverlening in Wijdemeren dan tot nu toe het geval was: - De wetgeving legt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente, dit vraagt om een grotere inzet van capaciteit; -De problemen van inwoners verergeren. Dat vraagt om een multidisciplinaire, integrale aanpak; - Het hebben van schulden werkt belemmerend op participatie in de maatschappij en daarmee op het bereiken van financiële zelfredzaamheid; - De uitvoering wordt gekenmerkt door een ad hoc aanpak, er is geen geformaliseerde aanpak; -Er zijn nauwelijks afspraken over vroegsignalering met energieleveranciers en woningbouwcorporaties. In hoofdstuk 5 volgt een plan van aanpak. 3. Visie Met de inzet van schuldhulpverlening beoogt Wijdemeren twee doelen. Enerzijds wil zij inwoners die hun (problematische) schulden willen aanpakken maar dat niet kunnen, ondersteunen om dat toch voor elkaar te krijgen. Anderzijds wil de gemeente waar mogelijk voorkomen dat problematische schuldsituaties leiden tot onnodige maatschappelijke kosten. De gemeente beschouwt (problematische) schuldsituaties in de eerste plaats als een probleem tussen een schuldenaar en diens crediteuren. Van schuldenaren verwacht de gemeente dan ook dat zij bereid zijn om keuzen te maken of concessies te doen als deze noodzakelijk zijn voor de aanpak van hun financiële problemen. Van crediteuren verwacht de gemeente dat zij zich in hun optreden verantwoordelijk gedragen. Hiermee wordt enerzijds bedoeld dat zij op een redelijke wijze bijdragen aan het voorkomen van problematische schuldsituaties door geen transacties aan te gaan waarvan is te voorzien dat die tot financiële problemen leiden. Anderzijds verwacht de gemeente van hen dat zij bij (problematische) schuldsituaties geen onnodige kostenverhogende maatregelen nemen en waar noodzakelijk voor een oplossing meewerken aan een gemeentelijke schuldregeling. Schuldhulpverlening is toegankelijk voor inwoners van Wijdemeren die gemotiveerd zijn verandering in hun financiële situatie aan te brengen. Niet alleen schulden maar ook de achterliggende problemen zullen aangepakt moeten worden. We bieden met schuldhulpverlening de noodzakelijke ondersteuning voor de klant om problematische schuldensituaties op te lossen, dan wel hanteerbaar te maken, voor diegenen die daar hulp bij willen. De eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaar staan voorop. De hulp en dienstverlening worden daarom afgestemd op de mate waarin de schuldenaar gemotiveerd is of gemotiveerd is te maken en op diens mogelijkheden binnen zijn of haar persoonlijke situatie. Schuldhulpverlening kan niet verantwoordelijk zijn voor het oplossen van álle problematische schuldsituaties. Duidelijk moet worden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden en het bereik van schuldhulpverlening. Evenmin kan schuldhulpverlening zich verantwoordelijk maken voor het voorkomen en oplossen van alle ongewenste gevolgen van problematische schuldsituaties zoals huisuitzetting en afsluiting van nutsvoorzieningen. De mogelijkheid om schuldensituaties op te lossen en effecten daarvan tegen te gaan is immers afhankelijk van de situatie, het gedrag en de mogelijkheden van de betrokkene, van de opstelling en rechten van schuldeisers en bij meervoudige problematiek de opstelling, mogelijkheden en effecten van hulp- en dienstverlening van andere hulpinstanties. Een realistische visie op schuldhulpverlening gaat daarom uit van de beperktheid van de mogelijkheden van de hulpverlening en benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkene, van de schuldeisers en van andere betrokken hulp- en dienstverlening.

7 7 4. Financieel kader uitgaven Nieuwe instroom KB aantallen PING vanaf 1-2 spreekuur 22 Het aantal personen in Wijdemeren dat een beroep doet op schuldhulpverlening neemt toe. Waren tot 2006 gemiddeld 18 personen per maand in traject, in 2008 bedraagt dit 25 personen per maand in traject, en in 2012 is dit opgelopen tot gemiddeld 35 personen per maand. Gemiddeld kost een schuldhulpverleningstraject bij de Kredietbank 2100,- De stijging in de uitgaven voor schuldhulpverlening is navenant. In 2007 werd uitgeven aan schuldhulpverlening, in 2011 bedroegen de uitgaven Dit is een stijging van 35%. Voor 2012 is de prognose van de Kredietbank dat de kosten zullen stijgen tot (exclusief voor 4 uur spreekuur PING). Voor de stijging van de uitgaven voor schuldhulpverlening zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Deels komt dit door de invoering van de vernieuwde werkwijze. Schuldhulpverlening nieuwe stijl gaat uit van een veel intensievere methodiek van schuldhulpverlening en is er op gericht om voortijdig afhaken van hulpvragers te voorkomen. Ook de invoering van het spreekuur, eind 2007, en daarvoor in de plaats de bemensing van het PINGloket per februari 2012 brengt een stijging in de kosten met zich mee. Tenslotte heeft de economische crisis, die in de tweede helft van 2008 inzette, een directe invloed op de toeloop naar de schuldhulpverlening. Voor de jaren zijn er door het het Rijk extra middelen voor schuldhulpverlening ter beschikking gesteld, een bedrag van ,-, hiermee is het project Klasse!kas bekostigd, de aanloop van het PING loket en de kosten van schuldhulp voor (ex)ondernemers. De trajecten van ex-ondernemers willen we, in navolging van de rest van de regio, via de Kredietbank laten lopen. Als er nog geen slotbalans is opgemaakt loopt het traject voor exondernemers via de duurdere trajecten van gespecialiseerde bureaus, te weten Zuidweg en Menzing. Uit onderzoek blijkt dat een euro uitgegeven aan schuldhulpverlening gemiddeld 2,40 euro oplevert aan besparingen op andere terreinen, zoals uitkeringen en maatschappelijke zorg. 4 Open einde regeling De schuldhulpverlening is juridisch en daarmee financieel een open einde regeling. Het is niet mogelijk om tegen het einde van het jaar hulpvragers te weigeren omdat het budget op is. Het is daarom moeilijk om de kostenontwikkeling over een langere periode te voorspellen. De prognoses voor de korte termijn zijn te vinden in grafiek 1. Prognose De Nvvk gaat ervan uit dat het beroep op de schuldhulpverlening als gevolg van de economische crisis de komende jaren jaarlijks met 10% zal toenemen. De Kredietbank Nederland denkt dat de komende jaren het beroep op de schuldhulpverlening landelijk gelijk zal blijven of dalen. Als gevolg van de kredietcrisis houden mensen de hand op de knip en banken zijn voorzichtiger geworden zijn met het verstrekken van geld. Daarnaast wordt het succes van preventie en van schuldhulpverlening zichtbaarder. De bank is sinds 2007 overgestapt van procedureel werken naar maatwerk. Door dit maatwerk is het aantal uitvallers de afgelopen jaren gedaald en is het aantal 4 Schuldhulpverlening loont! Onderzoek naar kosten en baten van schuldhulpverlening N. Jungmann e.a. 2011, HU en Regioplan

8 succesvolle schuldregelingen gestegen. In Wijdemeren verwacht de Kredietbank in eerste instantie een stijging als gevolg van de toeloop naar het PINGloket (aanzuigende werking). 8 grafiek1 Na advies van Deloitte hebben we sinds 2009 het gehele begrote bedrag kunnen wegschrijven op het Participatiebudget, maar door de sterke inkrimping van dit budget zal dit in 2012 hoogstens gedeeltelijk kunnen. De voortdurende economische crisis zou kunnen leiden tot een stijging van het aantal aanvragen. Vooralsnog is in de begroting rekening gehouden met eenzelfde bedrag als voorgaande jaren. 5. Plan van Aanpak Globaal voldoet Wijdemeren aan de basiseisen van de nieuwe wet, maar om te komen tot een efficiënte integrale schuldhulpverlening zijn nog de nodige stappen te zetten. Hier spelen de bezuinigingen een remmende rol, vanuit het Rijk krijgen we minder geld en meer taken, en op gemeenteniveau is het woekeren met uren. Onderstaand geven wij invulling aan de vereisten van de nieuwe wet 1.Integrale schuldhulpverlening Veel organisaties en instanties zijn betrokken bij de uitvoering van schuldhulpverlening. Samenwerking en afstemming tussen gemeente, schuldhulpverlenende organisaties en ketenpartners zoals woningbouwverenigingen en energieleveranciers is essentieel. Dit gebeurt nu nog te weinig. Op dit moment is de gemeente in samenwerking met de medewerker van PING bezig met inventarisatie en overleg met het speelveld van de diverse betrokken partijen. Eind 2012 komen we met concrete procedures en afspraken. Resultaat: Inschakelen van noodzakelijke ketenpartners voor klanten met multiproblematiek. 2. Toegankelijkheid schuldhulpverlening Gemeentelijke schuldhulpverlening moet breed toegankelijk zijn voor natuurlijke personen, die niet in staat zijn hun schulden te betalen en daardoor in een problematische schuldsituatie verkeren. De brede toegankelijkheid betekent niet dat we iedereen kunnen helpen duurzaam uit de schulden te komen. In de paragraaf klantprofielen komen we terug op regelbare en niet regelbare schulden. Resultaat: Iedere inwoner van Wijdemeren die zich meldt voor schuldhulpverlening krijgt een gesprek om de mogelijkheden voor ondersteuning te inventariseren 3. Maximering (wacht)tijden - intake binnen maximaal vier weken na aanmelding; - intake bij crisissituatie binnen maximaal drie werkdagen; In de Wgs is opgenomen dat de termijn voor het houden van een eerste gesprek voor het vaststellen van de hulpvraag binnen vier weken na melding plaats vindt. Deze termijn wordt in Wijdemeren over het algemeen gehaald, bij een bedreigende situatie vindt het eerste

9 9 gesprek voor het vaststellen van de hulpvraag plaats binnen drie werkdagen. Een bedreigende situatie is een woningontruiming, beëindiging van levering energie/water en ontbinding van de zorgverzekering. De Kredietbank dient deze gestelde termijn te garanderen. Resultaat: 98 %van de intakes vindt plaats binnen 4 weken 40% van de minnelijke schuldregelingen leidt tot een positief resultaat Het behalen van een percentage van 100% is niet realistisch, omdat afspraken niet altijd worden nagekomen, of omdat ontruiming of afsluiting niet meer zijn te voorkomen door te late melding De gemeente kan op verzoek van de client inzicht geven in het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat, het zogenaamde 120-dagen model. Het 120-dagen model beschrijft de werkmethode in het minnelijk traject van schuldregeling. Na ondertekening van de overeenkomst tot schuldregeling moet binnen 120 dagen duidelijk worden of een schuldregeling voor de schuldenaar kan worden opgezet. Hierbij geldt zowel voor de schuldenaar, de schuldregelende instelling als de schuldeiser een stringente termijn waarbinnen moet worden gereageerd. Reageert bijvoorbeeld de schuldeiser niet binnen de gestelde termijn, dan wordt de vordering geschat op basis van de gegevens van de schuldenaar, of wordt deze volledig geschrapt. Het schuldregelingstraject bestaat uit twee fasen. De eerste fase gaat vooraf aan het werkelijke schuldregelingstraject. In deze periode dienen alle zaken op orde te worden gebracht om de kans van slagen van de schuldregeling (tweede fase) te vergroten. In de tweede fase treedt de schuldregelende instelling op als tussenpersoon van de schuldenaar en zijn schuldeisers, waarbij deze de belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk dient te behartigen. 4. Kwaliteitsborging De kwaliteit van de schuldhulpverlening wordt geborgd door van de uitvoerder te eisen dat deze lid is van de NVVK en de medewerkers aan de eisen van de NNVK voldoen. De Kredietbank Nederland is lid van de NVVK en werkt volgens hun gedragscode 5. Schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen Schuldhulpverlening wordt aan gezinnen met inwonende kinderen op dezelfde wijze gegeven als aan andere gezinnen, wel krijgen zij bij een eventuele wachtlijst voorrang. Belangrijk is indien nodig zo snel mogelijk andere hulpverleners in te schakelen. Resultaat: bij een eventuele wachtlijst krijgen gezinnen met inwonende minderjarige kinderen voorrang bij de intake. 6. Preventie Preventie is van belang om te voorkomen dat mensen schulden aangaan die zij niet kunnen betalen. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. De resultaten van de preventieve activiteiten zijn moeilijk te meten. Preventie is in verschillende vormen aan te bieden. Onderstaand geven wij een overzicht van wat wij al doen in Wijdemeren. PING loket Hier kunnen inwoners terecht met al hun (hulp)vragen over financiën, ook fungeert het loket als toegangspoort tot de schuldhulpverlening van de Kredietbank. Tevens schrijft de medewerker regelmatig een column op de gemeentepagina om bekendheid te geven aan alle facetten van dienstverlening die PING biedt. Voorlichting Consulenten WWB en WMO, loket dienstverlening geven voorlichting over voorliggende voorzieningen, hulp bij schulden en minimaregelingen, in de nieuwsbrief voor klanten van sociale zaken en in wmo-nieuwsbrieven wordt regelmatig aandacht besteed aan schuldhulpverlening en inkomensondersteuning voor de minima, op de website van de gemeente is informatie te vinden over schuldhulpverlening en links naar hulpsites, we hebben folders en besteden op de gemeentepagina van de lokale krant regelmatig aandacht aan schuldhulpverlening.

10 10 Bereken uw recht Wijdemeren is aangesloten op bereken uw recht, zodat inwoners digitaal kunnen zien waar ze recht op hebben en meteen een aanvraagformulier kunnen downloaden Scholen In 2011 heeft de gemeente aan bijna alle basisscholen in Wijdemeren het project Klasse!kas ter beschikking gesteld, een pakket voor de hoogste klassen waarmee kinderen verstandig leren omgaan met geld. Het pakket kan meerdere jaren gebruikt worden. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn belangrijk in het proces van schuldhulpverlening. Zij kunnen mensen helpen het aanvraagformulier voor schuldhulpverlening in te vullen. De vrijwilligers van bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, ANBO en de Diakonie helpen mensen hierbij. Humanitas geeft ook hulp bij de financiële administratie voor maximaal een jaar. De ondersteuning met name in de beginfase kan uitval uit het schuldhulpverleningstraject voorkomen en geeft administratieve ontlasting voor de schuldhulpverlener. Resultaat preventie: moeilijk aan te geven, het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening neemt in eerste instantie toe door aanbod van preventieve activiteiten. Na een periode zou er afname van het aantal aanvragen moeten plaatsvinden, maar de economische crisis is hierbij een interveniërende variabele. Klantprofielen Het is niet mogelijk iedere schuldenaar te helpen met een traject schuldhulpverlening. Dit hangt af van de schuldenaar en/of het schuldenpakket. Het gaat hierbij niet om het uitsluiten van doelgroepen maar om het vaststellen of schuldhulpverlening in een individuele situatie mogelijk is en in welke mate. Het gaat om maatwerk: bij een gokverslaving bijvoorbeeld heeft het pas zin een traject schuldhulpverlening op te starten als de verslaving onder controle is. Dit betekent dat eerst wordt doorverwezen naar andere hulpverlening. Om te bepalen wie op welke manier wordt geholpen, kan gebruik worden gemaakt van de Tilburgse kwadrant 5 (figuur 3). De centrale vragen zijn of de schuldenaar respectievelijk de schuldsituatie regelbaar is. figuur 3 5 idem N. Jungmann & M. Schut, Divosa (2010)

11 11 Regelbare schuldenaren zijn personen met wie afspraken gemaakt kunnen worden met of zonder hulp. Zij zijn gemotiveerd. Niet regelbare schuldenaren zijn personen met wie geen afspraken gemaakt kunnen worden bijvoorbeeld door een verslaving, die steeds weer nieuwe schulden oplevert. Regelbare schulden zijn schulden die in aanmerking komen voor een schuldregeling. De hoogte van de schulden is bekend. Niet regelbare schulden zijn bijvoorbeeld niet saneerbare boetes of fraudevorderingen. Het kan ook een vordering zijn waarvan het nog jaren duurt voordat de hoogte bekend is door juridische procedures of het nog moeten verkopen van een woning na echtscheiding. Voor schuldenaren bij wie sprake is van een combinatie van regelbaar gedrag en een regelbaar schuldenpakket probeert de gemeente een schuldregeling te treffen. In de andere situaties bepalen de omstandigheden van het geval wat de gemeente kan betekenen. Bij niet regelbaar gedrag zijn er soms steunstructuren te realiseren waardoor een schuldregeling toch mogelijk is (sociaal netwerk dat ondersteunt, vrijwilligers, beschermingsbewind). Bij een niet regelbaar pakket is een schuldregeling geen optie, maar kan de gemeente wel verwijzen naar een hulpverlenende instantie/ketenpartner die de klant kan leren om rond te komen van een langdurig laag inkomen (laag bijvoorbeeld vanwege beslag op het inkomen). Eventueel kan deze instantie overwegen om beschermingsbewind aan te vragen. Motivatie en vaardigheden zijn heel bepalend: het Tilburgse model wijst uit dat er twee belangrijke variabelen zijn voor de kans dat iemand met goed gevolg een traject schuldregeling doorloopt: motivatie en vaardigheden. Dit inzicht leidt tot het besef dat het zinvol is om in de intakefase na te gaan in welke mate iemand gemotiveerd is, dat kan worden, of dat iemand het bij de aanmelding niet is en niet zal worden. Voor vaardigheden geldt dezelfde vraag. De combinatie van iemands motivatie en vaardigheden is bepalend voor de mogelijkheden die er zijn om een schuldenaar te ondersteunen. Daarbij is het van groot belang om te onderstrepen dat een tekort aan vaardigheden nooit een reden mag zijn om iemand niet in behandeling te nemen. Een tekort op dat vlak is altijd te compenseren. In de eerste plaats door iemand nieuwe vaardigheden aan te leren. Mocht iemand om welke reden dan ook niet of onvoldoende leerbaar zijn, dan zijn er altijd mogelijkheden om het tekort te compenseren (familie, vrienden, vrijwilligers, beschermingsbewind etc.). Als iemand onvoldoende gemotiveerd is en als er geen reden is om te veronderstellen dat iemand dat met de juiste aanpak alsnog wordt, dan kan de gemeente nauwelijks iets voor een schuldenaar betekenen. Werken met dit kader heeft als resultaat dat de gemeente geen energie steekt in dossiers waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat de problematische schuldsituatie niet op te lossen is.

12 12 Ook via andere wegen is het mogelijk om een schuldenaar te motiveren mee te werken aan een regeling. Voor een uitkeringsgerechtigde, die recht heeft op een uitkering op basis waarvan een verplichting tot re-integratie geldt, bestaat de mogelijkheid een sanctie op te leggen indien de uitkeringsgerechtigde niet of niet meer meewerkt aan schuldhulpverlening en als gevolg daarvan de re-integratie belemmert. Het opleggen van een financiële sanctie vanwege het niet meewerken aan schuldhulpverlening, die noodzakelijk is om te reintegreren, heeft als nadeel dat als gevolg van de financiële sanctie de capaciteit om de schulden af te lossen afneemt. Het kan echter een noodzakelijke stap zijn om de schuldenaar te laten meewerken aan schuldhulpverlening. Het nadeel is beperkt, omdat de schuldenaar die niet meewerkt aan schuldhulpverlening de bestaande afloscapaciteit vaak niet zal gebruiken om de schulden af te lossen. Een klein aantal gemeenten stelt als voorwaarde dat iemand die een traject schuldhulpverlening krijgt, als tegenprestatie vrijwilligerswerk gaat doen in de gemeente. Dit idee gaan we voor Wijdemeren uitwerken in Een positieve prikkel die de gemeente Wijdemeren al toepast, is om schuldenaren die in een schuldregeling zitten in aanmerking te laten komen voor het minimabeleid. Dit ondanks dat hun inkomen daarvoor wellicht te hoog is. Immers doordat schulden afgelost moeten worden zal het feitelijke inkomen vaak lager liggen dan de bijstandsnorm (draagkracht is dus nihil). Concreet gaan we uit van de criteria die zijn opgesomd op pagina 13. Deze criteria geven overigens volop ruimte aan begeleiding door een familielid, hulpverlener etc., zodat de schuldenaar zich met behulp van deze persoon aan de afspraken kan houden. Beslispunten Met het vaststellen van deze nota besluit de raad dat de gemeente Wijdemeren - het huidige proces van schuldhulpverlening intensiveert; - sterker inzet op preventieve en integrale aanpak; - trajecten voor ex- ondernemers voor wie al een slotbalans is opgemaakt, laat lopen via de kredietbank, dit in navolging van de rest van de regio; - recidivisten binnen 1 jaar na uitval of afloop van een eerder schuldentraject uitsluit van een beroep op schuldhulpverlening, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hen toe te laten.

13 13

14 Begrippen en afkortingen 14 Aflossingscapaciteit De aflossingscapaciteit is het inkomen minus de vaste lasten en levensonderhoud. Beschermingsbewind Kan worden aangevraagd voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoering kan worden uitgevoerd door professionele organisaties of door een particulier. Een bewindstelling wordt uitgesproken door de rechtbank. Minnelijke schuldregeling Het minnelijk traject is een schuldhulpverleningstraject waarin wordt geprobeerd schulden buiten de rechter om te schikken. Moratorium Door de overheid vastgestelde verplichting tot opschorting van de betalingsverplichting (incassostop) Problematische schulden Er is sprake van een problematische schuld wanneer de som van de geëiste maandelijkse aflossingen op schulden en betalingsachterstanden hoger is dan de aflossingscapaciteit. Wanneer er bedreigende schulden zijn bijvoorbeeld huur/hypotheek, energie zorgverzekering, openbare verkoop roerende zaken. Er aantoonbaar een of meerdere schuldeisers niet bereid zijn een betalingsregeling te treffen. Schuldbemiddeling en Saneringskrediet Bij een saneringskrediet worden de schuldeisers in één keer afgekocht voor een deel van de totale vordering, gebaseerd op de op dat moment geldende afloscapaciteit van de klant. Voor het totaal van de aflossingen wordt door de gemeente een lening verstrekt waaruit de schuldeisers worden betaald. Bij een schuldbemiddeling wordt gedurende 3 jaar een percentage gereserveerd/afgelost op alle vorderingen. De hoogte van de uiteindelijke reservering (aflossing) kan variëren, afhankelijk van de inkomensontwikkeling van de schuldenaar. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening omvat het totaal van advisering, budgetbeheer/coaching, financiële ondersteuning, preventie/nazorg, schuldbemiddeling/sanering verwijzing, toeleiding en ondersteuning naar het wettelijke traject WSNP, toeleiding naar beschermingsbewind etc. Schuldenvrije toekomst Hierbij wordt aan de hand van de schuldensituatie, motivatie en gedrag een inschatting gemaakt of de klant is in staat om na het traject van schuldhulpverlening het eigen inkomen zodanig te beheren dat er geen problematische schulden meer ontstaan. Stabilitieits traject Schuldhulpverlening begint met het werken aan financiële stabiliteit. Dat wil zeggen het afstemmen van inkomsten en uitgaven op elkaar zodat geen nieuwe schulden ontstaan. Wet schuldsanering natuurlijke personen Kan worden aangevraagd bij de rechtbank als meerdere schuldeisers weigeren mee te werken aan een minnelijke schuldregeling. De rechter toetst op de toelatingscriteria (o.a. in staat zijn de verplichtingen na te komen, te goeder trouw, motivatie) en benoemt een bewindvoerder. De wettelijke looptijd bedraagt op dit moment in principe 3 jaar. Een schuldenaar kan slechts een keer per 10 jaar een beroep doen op de WSNP. Overige afkortingen AMW ANBO AWBZ DUO CJG CJIB Nibud NVVK Algemeen Maatschappelijk Werk Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Algemene Wet bijzondere ziektekosten Dienst Uitvoering Onderwijs Centrum Jeugd en gezin Centraal Justitieel Incasso Bureau Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nederland Vereniging voor Volkskrediet

15 ROC WMO Wgs WWB WSNP 15 Regionaal Opleidings Centrum Wet maatschappelijke ondersteuning Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Wet werk en bijstand Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

16 16

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 1 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Lingewaard Beleidsplan 2012 2016

Schuldhulpverlening Lingewaard Beleidsplan 2012 2016 Schuldhulpverlening Lingewaard Beleidsplan 2012 2016 Afdeling Dienstverlening Lingewaard Team Sociaal en Welzijn Raadsbesluit 7 juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Begrippen... 3 Inleiding... 5 1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Van schuld naar schone lei

Van schuld naar schone lei Van schuld naar schone lei In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort u ook daartoe? Heeft u schulden die u niet kunt afbetalen? Bijvoorbeeld omdat uw inkomen

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Visie Schuldhulpverlening 2012-2015

Visie Schuldhulpverlening 2012-2015 Bijlage bij RV2011.140 Visie Schuldhulpverlening 2012-2015 Opgesteld door: mevrouw C. Banas MA 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Totstandkoming 3 1.4 Leeswijzer 3 2.

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker

Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker Jaarverslag 2015 Klantmanager schuldhulpverlening en preventiemedewerker 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Stappenplan Schuldhulpverleningstraject via de BAR gemeente... 4 Aantallen 2015... 5 Klantprofielen...

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 12 4.

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel)

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) O12.001512 Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Titel beleidsnota Titel beleidsnota Titel onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) 0 Voorwoord De gemeente

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving 1111111111111111111 G13.0184 nieuwkoop Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Inleiding Schulden zijn een groeiend probleem. Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting... 3 Inleiding... 5

Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 7 1.1 Achtergrond van de wet... 7 1.2 Beleidsplan Schuldhulpverlening...

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom...

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Midden-Delfland, 2013-2016 December 2012 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) pag. 3 - Eigen verantwoordelijkheid pag. 4 Huidige

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015. Gemeente Achtkarspelen

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015. Gemeente Achtkarspelen Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Achtkarspelen Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Ontwikkeli ng en beleidskader 4 1.1 Ontwikkelingen 4 1.2 Beleidskader 5 2 Visie en uitgangspunten 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a.

Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Kollumerland c.a. Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Ontwikkeling en beleidskader 4 1.1 Ontwikkelingen 4 1.2 Beleidskader 4 2 Visie en uitgangspunten 5 2.1 Visie

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Brummen, oktober 2012 (Int12.1217) 1 Inhoudsopgave Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016...1 Inleiding en aanleiding...2

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft

Schuldhulpverlening. Financiële Winkel van Delft Schuldhulpverlening Financiële Winkel van Delft Start Diverse activiteiten: Schuldbemiddeling. Training en instructie. Preventie (voorlichting). Advisering. Spelregels Convenant NVVK Algemene Wet Bestuursrecht

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk & Inkomen Samenwerking A2-Gemeenten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard 2013-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Datum : 19-10-2015 Steller : K. Slijkhuis 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Samenvatting onderzoek doelgroep...

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Heerhugowaa Stad van kansen

Heerhugowaa Stad van kansen Heerhugowaa Stad van kansen ļ Raadsvergadering Besluit; ZÉ xvsiesnummer: 1 6 OKĩ 2ü Agendanr.: 7. Voorstelnr.: RB2012096 Onderwerp: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Stichtse Vecht Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Maatschappelijk en financieel belang 3 2. Algemeen beleidskader

Nadere informatie