Beleidsplan schulddienstverlening Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom"

Transcriptie

1 Beleidsplan schulddienstverlening Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012

2 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde om een schuldsituatie op te lossen met een schuldregeling terwijl dat om allerlei redenen geen of weinig kans van slagen had. Door niet het aanbod (schuldregeling) maar de mogelijkheden van de schuldenaar centraal te zetten, wordt de eigen verantwoordelijkheid van de klant benadrukt, wordt de uitvoering effectiever en efficiënter en weten schuldenaren en crediteuren eerder waar ze aan toe zijn. Om te voorzien in de beoogde laagdrempelige maar tevens effectieve en efficiënte uitvoeringspraktijk is het in de eerste plaats nodig om te voorzien in preventie, ingrijpen door de keten van immateriële dienstverlening (als daar redenen voor zijn) en selectieve instroom. Bieden we schulddienstverlening alleen aan de groep voor wie een schuldenvrije toekomst ook daadwerkelijk binnen bereik ligt? Zijn er groepen die we om weloverwogen redenen (tijdelijk) niet toelaten (fraude, recidive etc.)? Daarnaast is het van belang om aandacht te hebben voor de door- en uitstroom. Hebben we de werkprocessen en ketensamenwerking slim en effectief ingericht zodat schulddienstverlening echt een tijdelijke en in principe eenmalige voorziening is? Kunnen we aanpassingen maken waardoor de door- en uitstroom sneller plaatsvindt? Met de komst van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft de gemeente Oostzaan de schuldhulpverlening binnen de organisatie en de samenwerking met gemeente Zaanstad opnieuw bekeken. De basis is en blijft een integrale aanpak waarbij een goede balans is tussen preventieve activiteiten en trajecten. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente Oostzaan een goed beeld houdt van de uitvoering van de schuldhulpverlening en de preventie ervan. In dit beleidsplan is vastgelegd hoe de gemeente de schuldhulpverlening in de praktijk verder uitwerkt. Figuur 1 bevat een overzicht van de besluiten c.q. projecten die in deze notitie worden toegelicht. Selectieve instroom Snelle door- en uitstroom - Doorontwikkelen schuldpreventie - Creëren intensievere samenwerking met vrijwilligers - Segmenteren in intakefase - Realiseren nauwere samenwerking met crediteuren - Beperken wachttijd - Voorzien in een aanbod van nazorg Figuur 1: overzicht van besluiten en projecten om selectieve instroom en snelle door- en uitstroom te realiseren 2

3 De opbouw van voorliggend stuk is als volgt: Inleiding: 2 1 Schulddienstverlening is gericht op duurzame resultaten 4 2 Uitvoering vindt plaats in dynamische context 5 3 Sturen op instroom 6 4 Door- en uitstroom 11 5 Het werkproces 12 6 Financieel kader 12 7 Kwaliteitsborging 12 8 Resultaten 13 9 Vervolgstappen Bijlagen 14 3

4 1 Schulddienstverlening is gericht op duurzame resultaten Met de inzet van schulddienstverlening beoogt de gemeente Oostzaan twee doelen te bereiken. In de eerste plaats wil zij de inwoners die hun (problematische) schulden willen aanpakken maar dat niet kunnen, ondersteunen om dat toch voor elkaar te krijgen. Daarnaast wil de gemeente waar mogelijk voorkomen dat problematische schuldsituaties leiden tot onnodige maatschappelijke kosten. De gemeente beschouwt (problematische) schuldsituaties in de eerste plaats als een probleem tussen een schuldenaar en diens crediteuren. Van schuldenaren verwacht de gemeente dan ook dat zij bereid zijn om keuzen te maken of concessies te doen als deze noodzakelijk zijn voor de aanpak van hun financiële problemen. Van crediteuren verwacht de gemeente dat zij zich in hun optreden verantwoordelijk gedragen. Hiermee wordt enerzijds bedoeld dat zij op een redelijke wijze bijdragen aan het voorkomen van problematische schuldsituaties door geen transacties aan te gaan waarvan is te voorzien dat die tot financiële problemen leiden. Anderzijds verwacht de gemeente van hen dat zij bij (problematische) schuldsituaties geen onnodige kostenverhogende maatregelen nemen en waar noodzakelijk voor een oplossing meewerken aan een gemeentelijke schuldregeling. Tegen de bovenstaande achtergrond hanteert Oostzaan de onderstaande uitgangspunten bij de uitvoering van schulddienstverlening. Uitgangspunten visie schulddienstverlening 1. Door in te zetten op preventie, vroegsignalering en nazorg draagt de gemeente bij aan het realiseren van financiële zelfredzaamheid, voorkomt zij het ontstaan van problematische schuldsituaties en beperkt zij de maatschappelijke kosten als gevolg van schuldsituaties; 2. Motivatie om de eigen situatie aan te pakken is de belangrijkste voorwaarde om schulddienstverlening te kunnen starten. Schuldenaren die een uitkering ontvangen, moeten hun re-integratie en schuldenproblematiek beide aanpakken. Schulddienstverlening en re-integratie worden voorwaardelijk voor elkaar; 3. De gemeente zet schulddienstverlening alleen in als verwacht mag worden dat dit bijdraagt aan een schuldenvrije toekomst en als het schuldenpakket geen schulden bevat die vanwege hun juridische aard een belemmering vormen; 4. Als de schuldenaar wel gemotiveerd is maar vanwege immateriële problemen niet op korte termijn in staat is om zich aan afspraken te houden, biedt de gemeente maximaal anderhalf jaar ondersteuning bij het betalen van de vaste lasten. Hiermee wordt escalatie in de primaire levenssfeer voorkomen; 5. Als crediteuren weigeren om mee te werken aan een schuldregeling, kan de gemeente de tot haar beschikking staande juridische instrumenten zoals een moratorium, kort geding of voorlopige voorziening inzetten om de medewerking af te dwingen. 4

5 2 Uitvoering vindt plaats in dynamische context Gemeenten voeren schulddienstverlening uit in een complexe en dynamische omgeving. Deze paragraaf bevat een korte toelichting op de belangrijkste actuele ontwikkelingen. 2.1 Verwacht wordt dat het aantal aanvragen stijgt Er wordt verwacht dat de behoefte aan schulddienstverlening gaat stijgen. Belangrijke indicatoren daarvoor zijn de nog steeds groeiende schuldenproblematiek onder jongeren en de steeds groter wordende druk van crediteuren. 2.2 Schuldsituaties worden steeds complexer Zeker de helft van de schuldenaren die hulp zoeken hebben niet alleen financiële problemen maar ook andere immateriële problemen. Ook de complexiteit van schuldsituaties neemt toe. Er is vaker sprake van steeds ingewikkelder multi-problematiek. Crediteuren worden steeds harder in hun opstelling en schuldenaren vragen steeds vaker om hulp voor complexe financiële producten zoals ingewikkelde aandelenpakketten of hypotheken. Naarmate een schuldsituatie complexer is, kost het de gemeente meer tijd om een passende oplossing te bieden. 2.3 Schulddienstverlening wordt een wettelijke taak Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden, met uitzondering van de artikelen 5 en 11 van deze wet. Artikel 5 geeft de gemeente de bevoegdheid om een moratorium in te zetten. Artikel 11 is een aanpassing van de van de Wet op een financieel toezicht, dat inhoudt dat banken de opdracht krijgen een verzoeker een basisbankrekening te verstrekken. Betekenis van de wet voor de gemeente De inwerkingtreding van de wet heeft voor gemeenten een aantal consequenties. Het belangrijkste is dat de gemeente moet voorzien in een integrale aanpak. Dit wil zeggen dat er in het aanbod van schulddienstverlening niet alleen aandacht is voor de financiële problematiek van een schuldenaar maar ook voor eventuele daarmee samenhangende- immateriële problematiek. Verder moet de gemeente voorzien in activiteiten in het kader van preventie en nazorg. Schuldenaren die zich melden voor hulp moeten binnen vier weken een intake krijgen. Als er sprake is van een crisissituatie zoals een dreigende huisuitzetting, moet de intake binnen drie werkdagen plaatsvinden. Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat er sprake is van brede toegang. Dit uit zich onder meer in het gegeven dat ook natuurlijke personen die een eigen bedrijf hebben beëindigd een beroep mogen doen op schulddienstverlening. De gemeente houdt ruime beleidsvrijheid ten aanzien van de inrichting van de schulddienstverlening. De wet schrijft voor dat de gemeente in een beleidsplan onder meer vastlegt hoe zij de kwaliteit van de uitvoering borgt, wat de nagestreefde wachttijd is (met een maximum van vier weken) en wat de resultaten zijn die de gemeente wil behalen. De wet valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht en een beschikking in het kader van schulddienstverlening zal dus vatbaar zijn voor bezwaar en beroep. 5

6 3 Sturen op instroom Om van schulddienstverlening een efficiëntere en meer doelgerichte voorziening te maken is het om te beginnen van belang dat de gemeente stuurt op de instroom. Om dat te doen, zet Oostzaan onder meer in op preventie, vroegsignalering en ketensamenwerking, zie ook pagina 9. Ook voorziet de gemeente in een screening in de intakefase. Deze heeft onder meer als doel om na te gaan of schuldenaren al eerder in behandeling waren, al dan niet gemotiveerd zijn of dat er juridische belemmeringen zijn voor het treffen van een schuldregeling. Door deze screening zorgt de gemeente er voor dat ze alleen probeert om een schuldregeling te treffen voor diegenen voor wie dat een duurzame oplossing kan bieden. Om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen en de beoogde meer selectieve instroom te realiseren, is nog een aantal stappen nodig. De stappen die gezet moeten worden om de meer selectieve instroom te realiseren zijn: 1. Doorontwikkelen van het preventiebeleid en vroegsignalering 2. Segmenteren in de intakefase (=bepalen voor wie doen we wat) 3. Beperken wachttijd 3.1 Doorontwikkelen van het preventiebeleid en vroegsignalering De inspanningen vanuit de gemeente om het ontstaan van schulden te voorkomen, waren vooralsnog beperkt. Om de instroom in de schulddienstverlening zo veel mogelijk te beperken en te voldoen aan de wettelijke verplichting om te voorzien in preventiebeleid, zal Oostzaan de komende maanden een preventieplan uitwerken. Bij de uitwerking zal de gemeente in ieder geval aandacht besteden aan de mogelijkheden om vrijwilligers een uitgebreidere rol te geven in de schuldpreventie (zie ook de paragraaf 4.1 over de inzet van vrijwilligers om de doorstroom te bevorderen). Ook ketenpartners hebben hierin een rol. Het accent van vroegsignalering verschuift zo naar vroeg ingrijpen. Oplopende huurachterstanden is een belangrijk signaal en kan betekenen dat bij de huurder(s) een problematische schuldensituatie is ontstaan of gaat ontstaan. Samenwerking met de woningcorporatie is essentieel om dit signaal als gemeente te kunnen oppakken. In de uitwerking van het preventieplan zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om met de woningcorporatie samen te werken. Energiebedrijven sturen de sociale dienst bij achterstanden die mogelijk afsluiting kunnen betekenen een signaal. Vooralsnog werd een brief gestuurd naar het betreffende adres met daarin de mogelijkheden voor het aanvragen van schuldhulpverlening. Voorgesteld wordt om een proactieve houding aan te nemen en de consulenten van de sociale dienst zelf persoonlijk naar het betreffende adres gaan om de mogelijkheden aan te bieden en eventuele vragen direct te beantwoorden. Ook onderzoekt gemeente Zaanstad de haalbaarheid van een vrijwillige financiële quick scan voor mensen die zich melden voor een uitkering. Als er bij de aanvraag al sprake is van schulden kan worden nagegaan in hoeverre deze schulden problematisch zijn. Vervolgens kan worden onderzocht of schulddienstverlening noodzakelijk is. Wij houden nauwlettend in de gaten hoe de ontwikkelingen gaan rondom deze quick scan en bij een positief resultaat bekijken wij of gemeente Oostzaan deze ook kan gaan invoeren. In het nog te ontwikkelen preventieplan zal de komende maanden onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om binnen de beschikbare budgetten een aanspreekpunt lokaal in het gemeentehuis in Oostzaan aanwezig te laten zijn. Dit aanspraakpunt kan informatie geven, helpen met invullen van de formulieren en doorverwijzen. Er zal onderzocht worden of de reeds aanwezige maatschappelijke organisaties deze taak op zich kunnen nemen of dat er een andere organisatie in huis gehaald kan worden. De mogelijkheden zullen mede bepaald worden van de beschikbare budgetten. De gemeente voorziet al een aantal jaren in een project thuisadministratie. Vrijwilligers bieden schuldenaren ondersteuning om mensen hun thuisadministratie op orde te krijgen en hun financiële verplichtingen na te komen. Verder zal de gemeente nagaan welke mogelijkheden er zijn om internet in dit kader in te zetten. Bijvoorbeeld door mensen met lichte schuldenproblematiek en/of een grote zelfredzaamheid te wijzen op internetsites zoals waar betrouwbare partijen zoals het Nibud en de NVVK bij betrokken zijn. 6

7 3.2 Segmenteren in de intakefase Het implementeren van de visie vraagt om segmentatie in de intakefase. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente in die fase nagaat wat er aan de hand is. Aan de hand van een analyse van de situatie wordt bepaald of en zo ja welke ondersteuning zij aan een schuldenaar aanbiedt. Met segmentatie bereikt de gemeente twee doelen die in lijn zijn met de visie. In de eerste plaats biedt segmentatie de mogelijkheid om alleen een traject schuldregeling op te starten als verwacht mag worden dat deze bijdraagt aan een schuldenvrije toekomst. Daarnaast biedt segmentatie de ruimte om schuldenaren die eerder gebruik maakten van de schulddienstverlening tijdelijk uit te sluiten. Bijvoorbeeld in situaties waarin de gemeente iemand al eerder in verband met schulden hielp. Hiermee onderstreept de gemeente dat schulddienstverlening in principe een eenmalige voorziening is. Segmentatie vindt in twee stappen plaats Segmenteren gaat in twee stappen. In de eerste stap gaat de gemeente na of er redenen uit het verleden zijn om iemand tijdelijk niet toe te laten tot een traject schuldregeling. Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeente de klant wel voorziet van advies, of (bijvoorbeeld) verwijst naar het maatschappelijk werk. Bij de groep die in principe in aanmerking komt voor een schuldregeling gaat de gemeente vervolgens na of er gezien het gedrag (motivatie, vaardigheden, aanwezige belemmeringen) en het schuldenpakket van de schuldenaar verwacht mag worden dat een schuldregeling kans van slagen heeft. Stap 1: toetsing op toelatingscriteria Schulddienstverlening is in principe een eenmalige voorziening waarmee de gemeente een schuldenaar ondersteunt om een problematische schuldsituatie op te lossen. Bij elke aanmelding zal de gemeente voortaan nagaan of iemand al eerder in behandeling was voor een schuldregeling, eerder gebruik maakte van een (wettelijke) schuldregeling en/of recent fraude met een uitkering pleegde. Als een van deze zaken van toepassing is dan sluit de gemeente de betreffende persoon uit van een hernieuwde poging, met inachtneming van de recidive bepalingen die in de beleidsregels worden uitgewerkt. Voorgesteld wordt te spreken van recidive als iemand binnen 5 jaar na afloop van een eerder getroffen (en succesvol afgeronde) of tussentijdse beëindigde schuldregeling zich opnieuw aanmeld voor een schuldregeling. Doet die situatie zich voor dan is dat een grond om schulddienstverlening te weigeren. Door bij de uitwerking in het concrete beleid een hardheidsclausule op te nemen, is er in heel bijzondere situaties een mogelijkheid om van de bovenstaande uitgangspunten af te wijken. Stap 2: screening op gedrag en aard schuldenpakket In de tweede stap gaat de gemeente na of verwacht mag worden dat een poging om een schuldregeling te treffen ook kans van slagen heeft. Zij doet dit door aan de hand van het zogenoemde Tilburgs model na te gaan of er belemmeringen voor een schuldregeling zitten in het gedrag of de aard van het schuldenpakket. De twee centrale vragen luiden: Is de schuldenaar regelbaar? En: Is de schuldsituatie regelbaar? Een regelbare schuldenaar houdt zich (met hulp) aan afspraken en is gemotiveerd. Ook is hij bereid zich in te zetten om indien mogelijk meer inkomen te verwerven en ten gunste van crediteuren keuzen te maken in het bestedingspatroon. Een regelbare schuldsituatie wordt gekenmerkt door schulden die voor een schuldregeling in aanmerking komen. Daartegenover staat dat er schulden zijn die het treffen van een schuldregeling in de weg staan. Voorbeelden hiervan zijn een specifieke groep CJIB-schulden of schulden waarbij het door juridische procedures nog jaren duurt voordat duidelijk is hoe hoog de vordering is. Door de (on)regelbare schuldenaar af te zetten tegen het (on)regelbare schuldenpakket ontstaat een indeling in groepen waarvoor geldt dat de mogelijkheden die de gemeente heeft om met succes een schuldregeling te treffen varieert. 7

8 Voor schuldenaren bij wie sprake is van een combinatie van regelbaar gedrag en een regelbaar schuldenpakket probeert de gemeente een schuldregeling te treffen. In de andere situaties bepalen de omstandigheden van het geval wat de gemeente kan betekenen. Bij niet regelbaar gedrag zijn er soms steunstructuren te realiseren waardoor een schuldregeling toch mogelijk is (sociaal netwerk dat ondersteunt, vrijwilligers, beschermingsbewind). Bij een niet regelbaar pakket is een schuldregeling geen optie, maar kan de gemeente wel verwijzen naar een hulpverlenende instantie/ketenpartner die de klant kan leren om rond te komen van een langdurig laag inkomen (laag bijvoorbeeld vanwege beslag op het inkomen). Eventueel kan deze instantie overwegen om beschermingsbewind aan te vragen. Motivatie en vaardigheden zijn heel bepalend Afgaand op de cijfers van andere gemeenten mag worden aangenomen dat ongeveer veertig procent van de schuldenaren op het moment van aanmelding in het groene deel van het kwadrant valt. Deze groep kan direct doorstromen naar een traject schuldregeling. Voor de anderen geldt dat hun gedrag op het moment van aanmelding onvoldoende regelbaar is. Recent onderzoek wijst uit dat er twee belangrijke variabelen zijn voor de kans dat iemand met goed gevolg een traject schuldregeling doorloopt: motivatie en vaardigheden. Dit inzicht leidt tot het besef dat het zinvol is om in de intakefase na te gaan in welke mate iemand gemotiveerd is, dat kan worden, of dat iemand het bij de aanmelding niet is en niet zal worden. Voor vaardigheden geldt dezelfde vraag. De combinatie van iemands motivatie en vaardigheden is bepalend voor de mogelijkheden die er zijn om een schuldenaar te ondersteunen. Daarbij is het van groot belang om te onderstrepen dat een tekort aan vaardigheden nooit een reden hoeft te zijn om iemand niet in behandeling te nemen. Een tekort op dat vlak is altijd te compenseren. In de eerste plaats door iemand nieuwe vaardigheden aan te leren. Mocht iemand om welke reden dan ook niet of onvoldoende leerbaar zijn, dan zijn er altijd mogelijkheden om het tekort te compenseren (familie, vrienden, vrijwilligers, beschermingsbewind etc). Als iemand onvoldoende gemotiveerd is en als er geen reden is om te veronderstellen dat iemand dat met de juiste aanpak alsnog wordt, dan kan de gemeente nauwelijks iets voor een schuldenaar betekenen. 8

9 Ketenpartners hebben behoefte aan heldere criteria Ketenpartners hebben behoefte aan heldere criteria waar iemand, in termen van gedrag, aan moet voldoen om aan een traject schuldregeling te mogen beginnen. Om daar in te voorzien heeft de gemeente een lijst met criteria uitgewerkt waaraan iemand qua gedrag aan moet voldoen. Deze lijst is weergeven in een overzicht, zie bijlage. In de bijgevoegde beleidsregels zijn de toelatingscriteria verder uitgewerkt. Hieraan is een hardheidsclausule toegevoegd om in heel bijzondere gevallen de mogelijkheid te hebben iemand toe te laten als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. In de beleidsregels is ook uitgewerkt dat schulddienstverlening kan worden geweigerd als belanghebbende een fraudeverleden heeft en daarmee de overheid financieel heeft benadeeld of al eerder gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening in het minnelijke of wettelijke traject. Door heldere criteria te formuleren voor de toegang tot een traject schuldregeling, creëert Oostzaan de noodzakelijke randvoorwaarden om te komen tot de beoogde rolverdeling tussen schulddienstverlening en de keten. Schulddienstverlening biedt een aanpak om schulden op te lossen. De keten kan ondersteuning bieden aan diegenen die nog niet in staat zijn om in te stromen opdat zij dat op een later moment wel kunnen. Budgetbeheer wordt uitgevoerd in de opmaat naar of tijdens een schuldregeling Budgetbeheer is een voorziening die de gemeente aanbiedt aan schuldenaren die in aanmerking komen voor een schuldregeling of voor wie een dergelijke regeling is getroffen. Door budgetbeheer altijd in combinatie met budgetcoaching aan te bieden, is dit een tijdelijke voorziening (maximaal 6 12 maanden) die ondersteuning biedt in een leerproces. Als blijkt dat iemand niet voldoende leerbaar is om zelf zijn financiën te beheren kan betrokkene worden begeleid naar beschermingsbewind en wordt het inkomen door een bewindvoerder beheerd. De gemeente hervormt schulddienstverlening naar een voorziening die tijdelijk is. Daarbij past een keuze voor budgetbeheer als tijdelijke voorziening voor alleen diegenen die gebruik maken van een traject schuldregeling en wordt het budgetbeheer, voor klanten in de WSNP of klanten die niet meer in een schuldregeling zitten, afgebouwd. 9

10 Financiële ondersteuning wordt uitgevoerd voorafgaand aan een poging schuldregeling Financiële ondersteuning (FO) is een voorziening waarin de gemeente tijdelijk inkomensbeheer aanbiedt (=een beperkte vorm van budgetbeheer) aan een ketenpartner die een schuldenaar begeleidt in verband met problematiek die een schuldregeling in de weg staat 1. Met FO wordt in het voortraject naar een schuldregeling minimale financiële stabiliteit gecreëerd in de primaire levenssfeer (huur, energie, zorg, water). Het idee is dat die stabiliteit aan de schuldenaar een basis biedt om met ketenpartners zoals de GGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang of het maatschappelijk werk er voor te zorgen dat hij in maximaal anderhalf jaar alsnog kan instromen in een traject voor schuldregeling. Financiële ondersteuning is een voorziening die een ketenpartner moet aanvragen en die alleen wordt verstrekt als er bij de schuldenaar sprake is van onvoldoende zelfredzaamheid om de financiën zelf te beheren. Financiële ondersteuning is een voorziening waarmee de gemeente ketenpartners ondersteunt om een schuldenaar te helpen schuldregelingsklaar te worden. Uit dien hoofde wordt van de betreffende ketenpartner verwacht dat deze vanzelfsprekend binnen de privacywetgeving- de gemeente op de hoogte houdt van de voortgang. Als op enig moment blijkt dat de schuldenaar binnen de vooraf afgesproken termijn niet in staat zal zijn om aan de startstreep van een schuldregeling te verschijnen, dan wordt de financiële ondersteuning voortijdig beëindigd. De FO wordt in overleg met de ketenparters uitgewerkt en afgestemd. 3.3 Beperken wachttijd De wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de wachttijd voor een intake maximaal vier weken bedraagt. In aanvulling daarop schrijft de wet voor dat de gemeente zelf moet bepalen wat het eigen streven is ten aanzien van de wachttijd. Oostzaan heeft de wachttijd in het afgelopen jaar teruggebracht van 17 naar 0 weken. De wetgeving verwacht van de gemeente een wachttijd van maximaal 4 weken. Gezinnen met minderjarige inwonende kinderen krijgen voorrang Op grond van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet de gemeente bepalen hoe zij omgaat met gezinnen met minderjarige inwonende kinderen. Oostzaan zal deze groep gezinnen voorrang geven bij de aanmelding. De reden dat de gemeente uit hoofde van de wet straks moet aangeven wat zij doet ten behoeve van kinderen, is omdat het rijk hiermee de effecten van sociale uitsluiting zoveel mogelijk wil beperken. Immers, voor kinderen is opgroeien in een problematische schuldsituatie te vergelijken met opgroeien in armoede. 1 Het verschil met budgetbeheer is dat in budgetbeheer naast de vaste lasten ook wordt gereserveerd voor de kosten van levensonderhoud en de aflossing van de schulden. 10

11 4 Door- en uitstroom Schulddienstverlening is een tijdelijke voorziening. Zoals eerder opgemerkt is het doel om inwoners van Oostzaan te ondersteunen bij het aanpakken van hun financiële problemen en waar mogelijk maatschappelijke kosten te voorkomen. Bij deze doelen past een aanpak die gericht is op snelle dooren uitstroom. In de dagelijkse uitvoeringspraktijk zijn er drie factoren die de snelheid van door- en uitstroom bepalen: de manier waarop de gemeente werkt, de opstelling en het gedrag van schuldenaren en de opstelling en het gedrag van crediteuren. Door ten aanzien van alle drie deze factoren een aantal stappen te zetten, stimuleert de gemeente een snelle door- en uitstroom. De stappen die de gemeente daarvoor wil zetten zijn: 1. Creëren van intensievere samenwerking met vrijwilligersorganisaties 2. Nagaan mogelijkheden voor nauwere samenwerking met crediteuren 3. Voorzien in een aanbod van nazorg 4.1 Creëren van intensievere samenwerking met vrijwilligersorganisaties In 2010 heeft de rijksoverheid een subsidie van 5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan veertien landelijk werkende vrijwilligersorganisaties. Partijen zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje, de ANBO en Vluchtelingenwerk kregen hierdoor de mogelijkheid om projecten op te zetten waarin vrijwilligers een rol spelen bij de aanpak van de schuldenproblematiek. Door schuldenaren te helpen hun administratie te ordenen en op een rij te zetten bij wie iemand schulden heeft, kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen in de doorstroom. Dankzij hun inzet hoeven schulddienstverleners in bepaalde situaties aanmerkelijk minder lang op de juiste stukken te wachten. Dit draagt bij aan kortere doorlooptijden. De gemeente Oostzaan werkt al met vrijwilligers. Zoals opgemerkt in paragraaf 3.1 loopt er een aantal projecten w.o. thuisadministratie. Door na te gaan of er meer mogelijkheden zijn om vrijwilligers te betrekken bij de uitvoering van schulddienstverlening probeert de gemeente de doorstroom te bevorderen. 4.2 Nagaan mogelijkheden voor nauwere samenwerking De wet gemeentelijke schuldhulpverlening biedt gemeenten de mogelijkheid om een zogenaamd breed moratorium in te zetten als crediteuren het treffen van een schuldregeling belemmeren. Dit moratorium (ook wel incassostop genoemd) moet de gemeente aanvragen bij de rechter. Als het breed moratorium wordt toegekend, moeten crediteuren hun incassomaatregelen 6 maanden staken. Bij de uitvoering van schulddienstverlening stelt de gemeente zich op als intermediair. Hierbij past dat zij zoveel mogelijk op basis van wederzijdse instemming handelt. In die context zijn goede samenwerkingsafspraken passender dan de wettelijke dwang van een moratorium. In de huidige praktijk gaat er veel tijd verloren met het wachten op antwoord van (enkele) crediteuren. Goede samenwerkingsafspraken over reactietermijnen bij het opvragen van saldi of verzoeken om medewerking aan een schuldregeling kunnen bijdragen aan een kortere doorlooptijd (en dus de doorstroom bevorderen). De gemeente zal nagaan welke mogelijkheden er zijn om in aanvulling op de reeds bestaande afspraken, afspraken met andere crediteuren te maken die kunnen bijdragen aan snelle doorstroom. Hiermee probeert zij de inzet van het moratrium tot een minimum te beperken. 4.3 Voorzien in een aanbod van nazorg De wet gemeentelijke schuldhulpverlening stelt als eis dat de gemeente voorziet in nazorg. In de basis kan nazorg beschouwd worden als een bijzondere vorm van preventie. In beide gevallen is het doel om te voorkomen dat er (opnieuw) financiële problemen ontstaan. Op dit moment voorziet Oostzaan niet in een aanbod van nazorg. Door een voorstel hiervoor uit te werken en dat op te nemen in het op te stellen preventieplan, kan de gemeente voorzien in een integraal preventie- en nazorg beleid. Een passend aanbod van nazorg draagt bij aan duurzame resultaten. Door schuldenaren die dat nodig hebben tijdelijk- ondersteuning te bieden om niet terug te vallen, verkleint de kans op recidive. 11

12 5 Het werkproces Het Zaanse werkproces bestaat uit een aantal stappen. De belangrijkste stappen zijn: preventie en vroegsignalering, intakefase, stabilisatie en oplossen schuldsituatie en als laatste nazorg. 6 Financieel kader Gemeente Oostzaan heeft de uitvoering van de schulddienstverlening volledig uitbesteed aan Zaanstad. Elke jaar wordt er een bedrag van ,- aan gemeente Zaanstad vergoed voor de uitvoer van de schulddienstverlening. Dit plan heeft geen consequenties voor het budget. Het nog te ontwikkelen preventiebeleid kan consequenties hebben voor het budget. Er zal in de komende maanden onderzocht worden wat de ruimte is in het budget voor de inzet van bijvoorbeeld de SMD/sociaal raadswerk op lokaal niveau. Vooralsnog zijn er in dit plan (nog) geen keuzes gemaakt, maar een richting aangegeven. In het vierde kwartaal van 2012 zal er een voorstel gedaan worden. 7 Kwaliteitsborging De wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de gemeente in haar beleidsplan opneemt hoe zij borgt dat de uitvoering van goede kwaliteit is. Deze paragraaf bevat de uitwerking hoe Oostzaan daar in voorziet. 7.1 Gedragscodes van de NVVK De met de uitvoering voor schuldhulpverlening belaste gemeente Zaanstad is lid van de NVVK. Dit is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Leden van de NVVK zijn gehouden om te werken volgens gedragscode Schuldregeling en de gedragscode Budgetbeheer. 7.2 Inzet gekwalificeerde consulenten De gemeente zet in het proces van schulddienstverlening alleen medewerkers in die een relevante opleiding hebben of op andere gronden aantoonbaar geschikt zijn. Diegenen die (nog) niet beschikken over alle vaardigheden en competenties worden daar in geschoold. 7.3 Voorzien in professionele werkomgeving Gekwalificeerde medewerkers zijn een voorwaarde maar niet voldoende om te voorzien in kwalitatief goede schulddienstverlening. Dat vraagt ook een professionele werkomgeving. Schulddienstverlening zorgt, door bijvoorbeeld intervisie en bijscholing, dat de medewerkers zich permanent ontwikkelen. Hierdoor blijven zij op de hoogte van actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de uitoefening van hun vak. 7.4 Gebruik doordachte managementinformatie Kwaliteit borgen vindt plaats vanuit het hart van de organisatie. De consultenten en de afdeling zijn daarin cruciaal. Maar ook het management speelt hier een belangrijke rol bij. Door doordachte managementinformatie te verzamelen heeft hij goed inzicht in de resultaten van de afdeling. Dat inzicht biedt hem de mogelijkheid om permanent te sturen op kwaliteit en kwaliteitsverbetering. 7.5 Klachtenprocedure Bij elke organisatie gaat er wel eens iets niet goed. Dat is geen probleem als fouten of missers maar goed worden opgelost. Een laagdrempelige en effectieve klachtenprocedure is van belang voor schuldenaren en tegelijkertijd voor management en bestuur een goede thermometer van de uitvoering. Schulddienstverlening valt onder de reguliere klachtenprocedure van de gemeente. 12

13 8 Resultaten In deze paragraaf is uitgewerkt welke resultaten Oostzaan met de inzet van schulddienstverlening wil bereiken. Door in het beleidsplan te voorzien in de te behalen resultaten, voorziet Oostzaan ook op dit punt aan de eisen die de wet gemeentelijke schuldhulpverlening straks aan de gemeente stelt. Wat is het doel Wat is het resultaat Hoe te meten Stijging slagingspercentage (verhouding aantal pogingen tot een schuldregeling ten opzichte van aantal akkoorden) Slagingspercentage stijgt in de periode tot 2015 naar minimaal 65 procent (op dit moment 13 procent) Management informatie Stijging succesvolle afrondingen schuldregelingen (verhouding aantal opgestarte schuldregelingen aantal schuldenaren die deze met schone lei afsluiten) Verbeteren samenwerking met crediteuren Wachttijden zijn teruggebracht De werkprocessen worden zo ingericht dat daarmee de doorlooptijden goed kunnen worden ingeschat Meedoen aan een landelijke benchmark schulddienstverlening Percentage succesvolle afrondingen bedraagt in 2015 minimaal 65 procent (op dit moment 46 procent) In 2012 worden er nadere samenwerkingsafspraken opgesteld In 2012 bedraagt de wachttijd voor schuldhulpverlening maximaal vier weken (op dit moment geen wachttijd). Een meting op doorlooptijden van de afspraken die hierover met de klant gemaakt zijn voor het vaststellen van de hulpvraag. Presteren op het landelijk gemiddelde Managementinformatie Inventarisatie samenwerkingsafspraken Managementinformatie Managementinformatie leggen naast inhoud plannen van aanpak Via deze benchmark 9 Vervolgstappen In de voorgaande paragrafen zijn een aantal activiteiten genoemd die de komende tijd worden opgepakt. Voorliggende paragraaf bevat een samenvatting van de genoemde activiteiten. Zij worden dit of volgend jaar uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld. - In het vierde kwartaal van 2012 nader uitwerken hoe de invulling wordt gegeven aan preventie en nazorg in een preventie-, en nazorgplan inclusief de mogelijkheden onderzoeken van de inzet van een direct aanspreekpunt lokaal aanwezig in het gemeentehuis in Oostzaan; 13

14 10 Bijlagen Toelatingseisen schulddienstverlening 14

15 Het werkproces Belangrijkste aspecten van het proces De organisatie van de schulddienstverlening is zo ingericht dat gemeente een zo licht mogelijke ondersteuning biedt. Concreet betekent dit dat zij in de eerste plaats probeert om de inwoners van Oostzaan die om hulp vragen met advies op weg te helpen (stap 4). Mocht de problematiek daarvoor te ingewikkeld zijn, dan gaat de gemeente door middel van een integrale intake (stap 3) na welke intensievere ondersteuning nodig is. Indien de schuldsituatie aanleiding geeft om een schuldregeling te overwegen, gaat de gemeente na of verwacht mag worden dat de schuldenaar daartoe in staat is. Voorwaarden om een schuldregeling te kunnen doorlopen zijn dat de schuldenaar drie jaar lang kan en wil rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum, geen nieuwe schulden maakt en zich maximaal inspant om een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven. Mocht een inwoner op het moment van aanmelding nog niet in staat zijn om een schuldregeling te doorlopen maar daar binnen een periode van maximaal anderhalf jaar met de nodige hulp- wel aan toe zijn, dan biedt de gemeente tijdelijk financiële ondersteuning opdat deze groep de tijd krijgt om voor te sorteren. Door te voorzien in tijdelijke ondersteuning onderschrijft de gemeente dat er situaties zijn waarin schuldenaren een handje geholpen moeten worden om in te stromen. 15

16 Begrippen Aflossingscapaciteit De aflossingscapaciteit is het inkomen minus de vaste lasten en levensonderhoud. Beschermingsbewind: Kan worden aangevraagd voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoering kan worden uitgevoerd door professionele organisaties of door een particulier. Een bewindstelling wordt uitgesproken door de rechtbank. Financiële Ondersteuning: Deze dienst kan worden aangevraagd door een ketenpartner die de klant begeleidt in verband met problematiek die een schuldregeling in de weg staat, bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen. Deze dienst kan gedurende maximaal 1,5 jaar worden aangeboden. Financiële Ondersteuning (FO) is een beperkte vorm van budgetbeheer. Bij FO worden de vaste lasten voor huur/hypotheek, energie, water en zorgverzekering doorbetaald. Het restant van het inkomen wordt vervolgens doorbetaald naar de klant. Er wordt niet gereserveerd voor de kosten van levensonderhoud of andere posten. Minnelijke schuldregeling Het minnelijk traject is een schulddienstverleningstraject waarin wordt geprobeerd schulden buiten de rechter om te schikken. Problematische schulden Er is sprake van een problematische schuld wanneer de som van de geëiste maandelijkse aflossingen op schulden en betalingsachterstanden hoger is dan de aflossingscapaciteit. Wanneer er bedreigende schulden zijn bijvoorbeeld huur/hypotheek, energie zorgverzekering, openbare verkoop roerende zaken. Er aantoonbaar een of meerdere schuldeisers niet bereid zijn een betalingsregeling te treffen. Schuldbemiddeling en Saneringskrediet Bij een saneringskrediet worden de schuldeisers in één keer afgekocht voor een deel van de totale vordering gebaseerd op de op dat moment geldende afloscapaciteit van de klant. Voor het totaal van de aflossingen wordt door de gemeente een lening verstrekt waaruit de schuldeisers worden betaald. Bij een schuldbemiddeling wordt gedurende 3 jaar een percentage gereserveerd/afgelost op alle vorderingen. De hoogte van de uiteindelijke reservering (aflossing) kan variëren, afhankelijk van de inkomensontwikkeling van de schuldenaar. Schone lei Wanneer schuldenaar zich gedurende het minnelijke en wettelijke schuldsaneringstraject WSNP maximaal inspant om zoveel mogelijk inkomsten te generen ter aflossing van zijn schulden, worden eventuele restschulden (na uitdeling) onder verlening van de zogenaamde schone lei niet langer afdwingbaar voor de schuldeisers. Ook als er binnen dit wettelijke traject geen enkele mogelijkheid is om ook maar iets van de schulden af te lossen bijvoorbeeld doordat de ruimte in het inkomen niet eens voldoende is om de bewindvoerder te betalen kan een schone lei worden afgegeven. De schone lei verklaring wordt afgegeven door de rechtbank. Schulddienstverlening Schulddienstverlening omvat het totaal van advisering, budgetbeheer/coaching, Financiële ondersteuning, preventie/nazorg, schuldbemiddeling/sanering verwijzing, toeleiding en ondersteuning naar het wettelijke traject WSNP, toeleiding naar beschermingsbewind etc. Schuldenvrije toekomst Hierbij wordt aan de hand van de schuldensituatie, motivatie en gedrag een inschatting gemaakt of de klant is in staat om na het traject van schulddienstverlening het eigen inkomen zodanig te beheren dat er geen problematische schulden meer ontstaan. WSNP Wet schuldsanering natuurlijke personen. Kan worden aangevraagd bij de rechtbank als meerdere schuldeisers weigeren mee te werken aan een minnelijke schuldregeling. 16

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 1 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Lingewaard Beleidsplan 2012 2016

Schuldhulpverlening Lingewaard Beleidsplan 2012 2016 Schuldhulpverlening Lingewaard Beleidsplan 2012 2016 Afdeling Dienstverlening Lingewaard Team Sociaal en Welzijn Raadsbesluit 7 juni 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 Begrippen... 3 Inleiding... 5 1

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren Beleidsnota Schuldhulpverlening Wijdemeren 2012-2015 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Huidige situatie in Wijdemeren... 3 GEVOLGEN VAN DE WET VOOR DE PRAKTIJK... 4 KNELPUNTEN... 5 3. Visie... 6 4. Financieel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Heerhugowaa Stad van kansen

Heerhugowaa Stad van kansen Heerhugowaa Stad van kansen ļ Raadsvergadering Besluit; ZÉ xvsiesnummer: 1 6 OKĩ 2ü Agendanr.: 7. Voorstelnr.: RB2012096 Onderwerp: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket

Beschermingsbewind. Informatie- en aanmeldingspakket Beschermingsbewind Inhoudsopgave Wat is beschermingsbewind?... 3 Wat kost een beschermingsbewind?... 3 Beschermingsbewind in de praktijk, hoe werkt het?... 4 Overige informatie... 7 Aanmeldingsformulier...

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving 1111111111111111111 G13.0184 nieuwkoop Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Inleiding Schulden zijn een groeiend probleem. Onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

Een schuldregeling KREDIETBANK

Een schuldregeling KREDIETBANK SOZAWE Een schuldregeling KREDIETBANK De Groningse Kredietbank (GKB), onderdeel van de Een schuldregeling: hulp bij problematische schulden dienst Sociale Zaken en Werk van de gemeente Het kan gebeuren

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Een akkoord is de moeite waard

Een akkoord is de moeite waard Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard een akkoord is de moeite waard 3 Problematische schulden: Een akkoord is de moeite waard Is door een samenloop van omstandigheden een problematische

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 2015 12.16043 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van schuldhulpverlening... 4 Participatie en beperken maatschappelijke kosten zijn de aanleiding...

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40225 18 juli 2014 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch Het college heeft op 8 juli 2014 de beleidsregels schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

DEBEWIND VOERDER. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind DEBEWIND VOERDER 2017 Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind BEWINDVOERING ALGEMEEN In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? Soms

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015 SC12.12480 HUM iimi HUM GEMEENTE 5IL*. LEUNINGEN Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015 Afdeling Zorg Werk en Inkomen November 2012 1 Beleidsplan Schuldhulpverlening Beuningen 2013-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT VAN VRIJWILLIGERSPROJECTEN IN DE SCHULDHULPVERLENING Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door de volgende organisaties (op alfabetische volgorde): Stichting Christelijke Schuldhulppreventie

Nadere informatie