Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a."

Transcriptie

1 Beleidsplan schuldhulpverlening Gemeente Kollumerland c.a.

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Ontwikkeling en beleidskader Ontwikkelingen Beleidskader 4 2 Visie en uitgangspunten Visie Uitgangspunten 5 3 Uitvoering Preventie en Nazorg Schuldregeling 9 4 Doelstellingen, kwaliteitsborging, streefwaarden Doelstellingen Kwaliteitsborging Streefwaarden 12 5 Financiën Kosten Baten 14 2

3 Inleiding In 2009 heeft Kollumerland c.a. besloten om schulddienstverlening in de reguliere bedrijfsvoering op te nemen. De Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) was toen al aangekondigd en in afwachting van deze wet zou er een nieuw beleidsplan worden opgesteld. De Wgs heeft enkele jaren op zich laten wachten, maar treedt met ingang van 1 juli 2012 in werking. De wet schrijft voor dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. Daarom wordt nu het beleidsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Integrale aanpak Een belangrijk uitgangspunt van de wet is dat de schuldhulpverlening een integraal karakter heeft. Dat betekent dat er bij schuldhulpverlening niet alleen aandacht moet zijn voor het oplossen van financiële problemen van een klant, maar dat er ook wordt gekeken naar de eventuele oorzaken of omstandigheden die hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schulden. Om de financiële problemen structureel op te lossen is het vaak essentieel om deze oorzaken of omstandigheden weg te nemen. Schuldhulpverlening binnen Algemene wet bestuursrecht Met de invoering van de Wgs wordt de gemeente wettelijk verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Daarmee verschuift schuldhulpverlening van het privaatrechtelijke naar het publiekrechtelijke domein. Er ontstaat op grond van de wet van rechtswege geen recht op schuldhulpverlening. Een eventueel recht op schuldhulpverlening ontstaat pas nadat het college van b&w de beslissing heeft genomen tot aanbod van schuldhulpverlening. Een beslissing van het college van b&w tot het doen van een aanbod of tot een weigering van schuldhulpverlening is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijke beslissing is dan ook bezwaar en beroep mogelijk. Het college legt in de beleidsregels vast wat het aanbod is en onder welke voorwaarden de doelgroep daarvan gebruik kan maken. Eisen beleidsplan De gemeente dient voor ten hoogste vier jaren een beleidsplan vast te stellen. Preventie is een onderdeel waaraan in ieder geval aandacht moet worden besteed. Daarnaast moet schuldhulpverlening breed toegankelijk zijn: er worden geen groepen mensen op voorhand uitgesloten. Ook moet zijn vastgelegd welke resultaten de gemeente wenst te behalen en welke maatregelen de gemeente neemt om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te borgen. Gemeenten moeten aangeven welke maximale wachttijd voor schuldhulpverlening zij nastreven. Ook moet in het plan staan beschreven hoe er wordt omgegaan met schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen. Het Rijk wil met deze wet de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening verbeteren. De wet is kaderstellend, schuldhulpverlening is een wettelijke taak, maar de gemeente mag zelf bepalen hoe ze daar invulling aan geeft. 3

4 1 Ontwikkelingen en beleidskader 1.1 Ontwikkelingen Een aantal actuele ontwikkelingen op het terrein van schuldhulpverlening is van invloed op de uitvoering. In deze paragraaf wordt in het kort een beeld geschetst van deze ontwikkelingen. Het aantal aanvragen om schuldhulpverlening stijgt Landelijk is de tendens dat het aantal aanvragen schuldhulpverlening stijgt. Ook in Kollumerland c.a. is de afgelopen jaren sprake van een stijging van het aantal aanvragen. Hoe het aantal aanvragen zich gaat ontwikkelen is niet nog niet duidelijk. Doorgaans duurt het gemiddeld vijf jaar tussen de eerste schulden en het ontstaan van een problematische schuldensituatie. Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt en de financiële crisis is niet te verwachten dat het aantal aanvragen de komende jaren zal afnemen. Diversiteit onder klanten neemt toe Er zijn nieuwe groepen klanten die een beroep doen op schuldhulpverlening. Naast de 'traditionele' groep die bestaat uit aanvragers tussen de 25 en 45 jaar met een lager inkomen zien we ook steeds meer jongeren, klanten in loondienst of huiseigenaren. Schuldensituaties worden steeds complexer Het schuldenpakket waarvoor klanten een beroep doen op schudhulpverlening wordt steeds complexer. Er is steeds vaker sprake van hypotheekschulden of complexe financieringsconstructies, dit vraagt meer tijd van het team schulddienstverlening. Opstelling crediteuren De afgelopen jaren zijn steeds minder crediteuren bereidt om mee te werken aan een schuldregeling. Wanneer je als crediteur regelmatig wordt gevraagd om een deel kwijt te schelden is dit best te begrijpen, helemaal wanneer je als crediteur zelf in de problemen dreigt te komen. Daarnaast hebben verschillende crediteuren een eigen incassobevoegdheid gekregen zoals de belastingdienst en zorgverzekeraars, zij mogen beslag leggen en hoeven geen rekening te houden met de beslagvrije voet. Gevolg hiervan is dat de vaste lasten niet kunnen worden betaald en er nieuwe schulden ontstaan. Een schuldregeling kan dan niet tot stand worden gebracht. Meer doen met minder Met ingang van 2012 is 20 miljoen euro per jaar gekort op het gemeentefonds voor schuldhulpverlening. Deze bezuiniging komt bovenop het wegvallen van de tijdelijke middelen schuldhulpverlening die we in hebben ontvangen. Voor 2012 hebben we nog deel van deze tijdelijke middelen meegenomen om de extra aanvragen en de toename in budgetbeheer op te vangen. De komende jaren staan we voor de opgave om meer te doen met minder. 1.2 Beleidskader Dit beleidsplan staat niet op zichzelf. Er is een nauw verband met de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wetgeving geeft gemeenten de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk burgers te laten participeren (maatschappelijke participatie en in de vorm van werk of scholing). Problematische schulden kunnen een belemmering zijn voor het volwaardig meedoen in onze maatschappij. Een integrale aanpak begint dan ook bij afstemming tussen relevante beleidsterreinen zoals armoedebeleid, re-integratie en zorg (Wmo). 4

5 2 Visie en uitgangspunten 2.1 Visie Met de uitvoering van schulddienstverlening wil Kollumerland c.a. participatie bevorderen en maatschappelijke kosten beperken. We bieden met integrale schuldhulpverlening de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van preventie, schuldregelingen en nazorg om het voor de klant maximaal haalbare aan financiële zelfredzaamheid te bereiken. 2.2 Uitgangspunten Met schuldhulpverlening (arbeids) participatie bevorderen We vinden het belangrijk dat iedereen participeert in de samenleving. Een problematische schuld is een belangrijke belemmerende factor voor (volwaardige) participatie. Er is onderzoek gedaan naar de kosten en baten van schuldhulpverlening door Regioplan en de Hogeschool Utrecht 1. Uit dit onderzoek blijkt dat wanneer Wwbers gebruik maakten van schuldhulpverlening, de uitkeringsduur 4 tot 12 maanden korter was. Daarom stimuleren we klanten met een WW-uitkering om de schuldenproblematiek aan te pakken, hierdoor kan worden bijgedragen aan een snellere uitstroom uit de uitkering. Deels omdat opgeloste schulden een stimulans zijn voor mensen om (weer) aan het werk te gaan of meer te gaan werken. Maar ook omdat werkgevers niet zitten te wachten op medewerkers die veel werk met zich meebrengen vanwege beslagen op hun inkomen of waarbij sprake is van een verhoogd ziekteverzuim door psychosociale problematiek. Tegelijkertijd verwachten wij dat wanneer een klant in aanmerking komt voor een reintegratietraject hij hieraan volledige medewerking verleent. Ook verwachten wij dat de klant en eventueel de partner er alles aan doen om voldoende inkomsten voor de schuldeisers te genereren. We kiezen ervoor om schuldhulpverlening en re-integratie voorwaardelijk te maken voor elkaar. Klant is probleemeigenaar Een problematische schuldensituatie is in eerste plaats een probleem tussen de klant en zijn crediteuren. Van de klant wordt verwacht dat hij verantwoordelijkheid neemt. Dit betekent dat afspraken worden nagekomen, informatie op tijd wordt aangeleverd, dat tijdens het traject geen nieuwe schulden worden gemaakt en dat inzet wordt getoond. Bij het oplossen van de schulden gaan we uit van maximale zelfwerkzaamheid, hierbij wordt aansluiting gezocht bij de eigen mogelijkheden van de klant. Met andere woorden, de klant doet zelf wat hij kan. Als de klant door omstandigheden niet in staat is om verantwoordelijkheden te dragen wordt maatwerk toegepast door de klant te faciliteren en ondersteuning te bieden zodat de klant alsnog gebruik gaat maken van de dienstverlening die nodig wordt geacht. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de inzet van beschermingsbewind. Samenstelling schuldenpakket, motivatie en vaardigheden bepalen aanbod Een schuldenvrije toekomst is niet voor iedereen haalbaar. Wat maximaal haalbaar is hangt af van de regelbaarheid van het schuldenpakket en de regelbaarheid van de klant, de gemeente stemt hierop het aanbod af. Regelbaarheid schuldenpakket Er zijn schulden die (nog) niet voor een schuldregeling in aanmerking komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fraudevorderingen of niet saneerbare CJIB boetes. Ook kan het zijn dat een schuldenpakket nog niet helemaal duidelijk is, bijvoorbeeld wanneer er over schulden nog juridische procedures lopen, bij restschulden van nog te 1 Schuldhulpverlening Loont! Onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten van schuldhulpverlening, Hogeschool Utrecht/Regioplan, Utrecht, Amsterdam

6 verkopen woningen of lopende echtscheidingsprocedures waarbij de boedel nog niet is verdeeld. De schulden zijn (nog) niet regelbaar. Regelbaarheid klant Regioplan Beleidsonderzoek heeft onderzoek gedaan naar 'kenmerken' in gedrag van aanvragers van schuldhulpverlening die van invloed zijn op de mogelijkheden om tot een oplossing van de schuldensituatie te komen 2. De belangrijkste conclusie in dit onderzoek luidt dat twee aspecten cruciaal zijn: de motivatie en de vaardigheden van de klant. Een klant is regelbaar wanneer hij voldoende gemotiveerd is en over de juiste vaardigheden beschikt. Wanneer beide componenten tegen elkaar worden afgezet, ontstaat onderstaand kwadrant 3 : Regelbaar Schuldenpakket Onregelbaar Schuldenpakket Regelbare klant Schuldensituatie is op te lossen met schuldhulpverlening Schuldensituatie is alleen te stabiliseren Onregelbare klant Mogelijkheden hangen af van individueel dossier: soms stabiliseren, soms geen oplossing Gemeente kan niets of nauwelijks iets doen Wanneer op voorhand duidelijk is dat de klant niet of onvoldoende te helpen is wordt geen schuldregeling gestart. Indien het individuele budgetplan het toelaat kan ervoor worden gekozen om in deze situatie beperkt budgetbeheer uit te voeren. Ook kan worden gekeken of het beslag op de juiste wijze is vastgesteld, meer kan de gemeente niet doen. We bepalen per situatie (maatwerk) wat het hoogst haalbare is. Enerzijds is het direct helder voor de klant wat het hoogst haalbare is, hiermee voorkomen we dat de klant in een later stadium van het traject alsnog gedesillusioneerd uitvalt. Anderzijds willen we hiermee bereiken dat we de beschikbare middelen goed inzetten. Er wordt landelijk nog gewerkt aan een diagnose-instrument op basis van klantprofielen, wanneer dit gereed is zal worden beoordeeld of deze toegevoegde waarde heeft voor de uitvoering. Schuldhulpverlening is integraal Integrale schuldhulpverlening is het actief ondersteunen van een inwoner bij het vinden van een oplossing voor zijn/haar financiële problemen, maar ook bij het vinden van een oplossing voor de eventuele oorzaken hiervan of voor omstandigheden die verhinderen dat de financiële problemen kunnen worden opgelost 4. Voor het proces heeft dit de volgende consequenties: de intake wordt gedaan vanuit dit integrale gezichtspunt: zowel de financieel technische kant van het probleem als de psychosociale achtergronden worden in kaart gebracht; in de hulpverlening komen deze twee aspecten naar voren door voor beide een toepasselijk traject in te zetten, gelijktijdig dan wel volgtijdelijk; afhankelijk van de problematiek wordt flankerende hulp ingeschakeld via bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk, Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg Noord Nederland of MEE. Ook kan er beroep worden gedaan op vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden of Diaconaal Vertrouwenspersoon. in de begeleiding komen deze beide aspecten aan bod door één functionaris de voortgang van de hulpverleningstrajecten te laten bewaken en te coördineren, dit 2 Klantprofielen voor schuldhulpverlening, Regioplan Beleidsonderzoek, Amsterdam Dit kwadrant is ontwikkeld in de gemeente Tilburg 4 Leidraad Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening, NVVK, Den Haag,

7 is veelal de rol van de consulent, maar daar waar de gemeente geen oplossing kan bieden dan kan dit ook een functionaris zijn van een hulpverlenende instantie. de integrale schuldhulpverlening is vanwege de doelstelling (oplossen schulden en aanpakken psychosociale problematiek) eindig. De afsluiting van de integrale schuldhulpverlening wordt bepaald door het langst lopende traject, wat gewoonlijk de schuldregeling is. Schuldhulpverlening is laagdrempelig De toegang tot schuldhulpverlening moet zo laagdrempelig mogelijk zijn, zodat zo spoedig mogelijk kan worden gewerkt aan het regelen van de schulden. Hoe langer de klant wacht, hoe meer de schulden oplopen, de maatschappelijke risico's toenemen en hoe complexer de te bieden hulpverlening wordt. Schuldhulpverlening is eenmalig Schulddienstverlening is gericht op een structurele aanpak van de problemen en is in principe eenmalig. Om te onderstrepen dat schulddienstverlening geen ongelimiteerde voorziening is, beperkt de gemeente de toegang tot eens in de vijf jaar. Alleen als de klant (of betrokken ketenpartners) gemotiveerd kunnen aantonen dat de situatie is veranderd, wordt een heraanmelding binnen vijf jaar opnieuw in overweging genomen. De consequentie hiervan is dat in specifieke gevallen de gemeente zelfs een dreigende huisuitzetting niet voorkomt. In de beleidsregels worden nadere criteria rondom recidive beschreven. Doelgroep schuldhulpverlening Schulddienstverlening staat in beginsel open voor alle burgers van Kollumerland c.a. Dit wil niet zeggen dat alle burgers ook daadwerkelijk geholpen kunnen worden. Gemeentelijke schuldhulpverlening is niet toegankelijk voor natuurlijke personen met een onderneming (zelfstandigen), toch bieden we ook deze doelgroep schuldhulpverlening. Deze groep wordt geholpen door Bureau Zelfstandigen Friesland (BZF) eventueel in combinatie met Zuidweg & Partners (voorheen Stichting Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SVO)). Gezinnen met kinderen De Wgs schrijft voor dat de gemeente in haar beleidsplan expliciet vastlegt wat de inzet is ten behoeve van gezinnen met kinderen. Wij hanteren als uitgangspunt dat iedereen die zich meldt, binnen de toepasselijke termijnen in behandeling wordt genomen en we zorgen voor een passend aanbod. Mocht er op enig moment toch een wachtlijst ontstaan, dan wordt in geval van een crisissituatie voorrang verleend aan gezinnen met kinderen. Wachttijd binnen wettelijke termijn Belangrijk voor een goede kwaliteit van de schuldhulpverlening zijn de wacht- en doorlooptijden. Zo belangrijk, dat het Rijk daar specifieke bepalingen over heeft opgenomen in de wet. Wachttijd is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de schuldenaar zich meldt bij de gemeente voor hulp tot het intakegesprek. Voor de wachttijd geldt dat deze niet langer mag zijn dan 4 weken. In crisissituaties mag deze niet langer zijn dan 3 werkdagen. Er is sprake van een crisissituatie wanneer gedwongen woningontruiming, afsluiting van water, gas of elektriciteit of ontbinding van de zorgverzekering dreigen. Wij streven ernaar om de wachttijd te beperken tot maximaal 3 weken, waarbij ook al een eerste indicatie voor de oplossingsrichting wordt gegeven. De maximale wachttijd in crisissituaties is maximaal 3 werkdagen. Daarbij is overigens niet het streven om een volledig intakegesprek met de klant te voeren, maar uitsluitend de dreigende situatie aan te pakken. 7

8 3 Uitvoering 3.1 Preventie en nazorg Wanneer we participatie willen bevorderen en maatschappelijke kosten als gevolg van financiële problemen willen voorkomen, dan is preventie een belangrijk instrument. In het artikel 2 van de Wgs is vastgelegd dat het beleidsplan moet ingaan op activiteiten gericht op preventie en nazorg. De definitie van schuldpreventie luidt 5 : ' is een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat mensen financieel weer vaardig worden en zich zo gaan gedragen dat zij hun financiën op orde houden'. Met nazorg willen we terugval en recidive voorkomen. De afgelopen jaren hebben we verschillende activiteiten ontwikkeld op het gebied van preventie. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een aantal activiteiten gericht op preventie. In deze paragraaf brengen we de verschillende activiteiten in beeld. Wat doen we al: Product Informatie en advies Preventief budgetbeheer Proactieve benadering Afspraken schuldeisers Inzet van diverse (vrijwilligers) organisaties, zoals: 1. Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) 2. Diaconaal Vertrouwenspersoon 3. Voedselbank Nazorg Omschrijving Doel van dit product is het geven van advies over het zelfstandig bereiken van duurzaam financieel evenwicht zonder beroep te doen op herfinanciering, schuldregeling of stabilisatie. Onder Informatie en advies valt ook het doorverwijzen naar derden. Doorbetaling van de vaste lasten wanneer er geen sprake is van een schuldregeling. Er zijn 3 verschillende varianten waardoor maatwerk kan worden verricht. Voor preventief budgetbeheer betalen klanten een eigen bijdrage. Vroegsignalering door Wwb en Wmo-consulenten en deelname van consulent van team SDV aan het Sociaal Team. Met diverse schuldeisers zijn uitvoeringsafspraken gemaakt. Zo zitten we bv. 2 keer per jaar om tafel met de woningbouwvereniging om lopende zaken te bespreken. Daarnaast krijgen we maandelijks een lijst van bewoners met een huurachterstand. Wat is de inzet? Organisatie 1 & 2: Ondersteuning bij vragen over schuldhulpverlening en hulp bij het invullen van formulieren. Organisatie 3: Over en weer actieve doorverwijzing. Binnen een jaar na afronding van de schuldbemiddeling nemen we contact op met de klant om te informeren of inkomsten en uitgaven nog in balans zijn. 5 Schuldpreventiewijzer, Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven, p. 11 Nadja Jungman, Frauke van Iperen,

9 Wat zijn we aan het ontwikkelen: Budgetcoaching Bij de start van de pilot Schulddienstverlening in 2007 werd er voor gekozen om bij een schuldregeling iedereen verplicht op te nemen in budgetbeheer, op deze manier ontstonden er geen schulden en konden wij de afloscapaciteit aan de schuldeisers garanderen. Het aantal klanten in budgetbeheer groeide gestaag. Inmiddels zijn we van deze verplichting afgestapt. Wanneer er geen achterstanden zijn in de vaste lasten en klant beschikt over een bruikbare bankrekening dan wordt de klant niet opgenomen in budgetbeheer. Dit sluit aan bij het principe dat de klant zelf doet wat hij kan. We streven er naar dat een klant zelfstandig verder kan. Het past dan niet om iedereen structureel in budgetbeheer te houden. Daar waar de klant de mogelijkheid heeft om door het aanleren van vaardigheden zelfstandig verder te gaan wordt dit bewerkstelligd. Momenteel volgen twee teamleden van de afdeling een cursus budgetcoaching. Dit instrument zal in de toekomst selectief worden ingezet. Niet alle klanten hebben voldoende capaciteiten om zelfstandig verder te kunnen. Voor deze groep zal er een afweging worden gemaakt tussen budgetbeheer en beschermingsbewind. Ook gaan we onderzoeken hoe we zowel in het voortraject en het natraject beter samen kunnen werken met vrijwilligersorganisaties, waardoor het mogelijk wordt om het beroep op budgetbeheer te laten afnemen Schuldregeling Het schuldhulpverleningstraject is ingedeeld in twee fases. Fase 1 In deze fase wordt het probleem van de klant geïnventariseerd. De totale schuldenlast wordt opgemaakt, er wordt gekeken naar het inkomen van de klant en of er mogelijkheden zijn om dit inkomen te vergroten. Hierbij wordt bekeken of er meer gewerkt kan worden en of de schuldenaar gebruik maakt van alle beschikbare inkomensondersteunende regelingen zoals zorg- of huurtoeslag. In deze fase kan geconstateerd worden dat een financieel probleem opgelost kan worden met slechts een advies aan de klant. Deze mogelijkheid doet zich vooral voor als de klant zich tijdig meldt en de schulden nog niet problematisch zijn. Fase 2 In deze fase wordt een concrete oplossing gezocht voor het schuldenprobleem. Bij een schuldregeling bemiddelt de gemeente tussen de klant en zijn schuldeisers om een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te bewerkstelligen. In Kollumerland c.a. maken we alleen gebruik van een schuldbemiddeling waarbij er periodiek aan alle schuldeisers wordt uitbetaald. De schuldenaar komt in aanmerking voor een minnelijke schuldregeling als hij in een problematische schuldsituatie verkeert. Hiervan is sprake als redelijkerwijs is te voorzien dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of als hij heeft opgehouden te betalen. De schuldregeling geldt hiermee als het zwaarste instrument dat de schuldhulpverlening in het minnelijke traject ter beschikking staat, omdat een schuldregeling tegen finale kwijting wordt verleend. Van de schuldeisers wordt dus verwacht dat zij hun vordering op de schuldenaar voor een deel kwijtschelden. De schuldregeling wordt om die reden alleen ingezet bij problematische schulden, zoals hierboven gedefinieerd. Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) Wordt in het minnelijk traject geen overeenstemming bereikt met de schuldeisers dan kan de klant een beroep doen op de Wsnp. Een belangrijke voorwaarde voor het wettelijke traject is dat er eerst een minnelijk traject is doorlopen. Het Wsnp-traject loopt via de rechtbank. Een medewerker van team schulddienstverlening stelt een verzoekschrift op waarmee de klant de rechtbank kan verzoeken om toelating. De klant krijgt een bewindvoerder aangewezen. Belangrijke voorwaarde om toegelaten te worden tot de Wsnp is dat de klant te goeder trouw moet hebben gehandeld en er geen problemen zijn die een duurzame schuldenvrije toekomst in de weg staan. 9

10 Wat doen we al: Product Budgetbeheer Betalingsregeling Schuldbemiddeling Omschrijving Doorbetaling van de vaste lasten tijdens een schuldregelingtraject. Hiervoor wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Doel van de betalingsregeling is het 100% betalen van de vordering in een aantal termijnen. Een betalingsregeling is een overeenkomst tussen cliënt en schuldeiser, waarin wordt bepaald dat de vastgestelde vordering volledig wordt terugbetaald in een vooraf vastgesteld aantal termijnen. Bewerkstelligen van een minnelijke regeling van de totale schuldenlast. Een schuldbemiddeling is een overeenkomst waarin tussen cliënt en schuldeiser(s) wordt afgesproken dat de totale schuldenlast gedeeltelijk wordt terugbetaald in termijnen naar draagkracht tegen finale kwijting, of dat aan het einde van de looptijd kwijtschelding wordt verleend. Wat willen we ontwikkelen: Er zijn twee producten die we willen gaan inregelen: 1. Herfinanciering Een herfinanciering is een financieringsovereenkomst tussen klant en kredietverstrekker, waarmee de vastgestelde vordering voor 100% en ineens wordt voldaan. Doel Doelen van herfinanciering zijn het verminderen van de lastendruk (in termen van vermindering van rente en verlenging van looptijd) voor een klant en het overzichtelijk maken van de totale schuldenlast door het minimaliseren van het aantal schulden en schuldeisers. Op basis van de aflossingscapaciteit van de klant wordt berekend of 100% terugbetaling van de schulden mogelijk is door middel van één krediet over een looptijd van in principe maximaal 60 maanden. 2. Saneringskrediet Bij een saneringskrediet wordt door middel van het afsluiten van een kredietovereenkomst de totale schuldenlast tegen finalekwijting, op basis van betaling van een percentage van de totale schuldenlast, afgekocht. Doel Het doel van een saneringskrediet is het betalen van een gedeelte van de vordering ineens, tegen finale kwijting. Een saneringskrediet draagt bij aan het overzichtelijk maken van de totale schuldenlast van de klant. Het gaat hier om kredieten, deze kredieten kunnen wij als gemeente niet zelf verstrekken, we zijn geen bank. We willen onderzoeken of we deze kredieten via Kredietbank Nederland beschikbaar kunnen stellen. Naast voordelen voor de klant zijn deze producten ook gunstig voor de crediteuren en voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Voor de crediteuren is het gunstig omdat zij sneller hun geld krijgen. Bij een schuldbemiddeling ontvangen crediteuren meestal in drie jaarlijkse termijnen een bepaald bedrag van de vordering. Er zijn crediteuren die niet akkoord gaan met een voorstel omdat zij 3 jaar moeten wachten. Zij geven aan dat zij wel akkoord zouden gaan wanneer zij het bedrag ineens zouden ontvangen. Voor de uitvoering is het gunstig omdat dit tijdswinst oplevert. De uitvoering van een schuldbemiddeling is arbeidsintensief. Jaarlijks moeten stukken worden opgevraagd met betrekking tot de inkomsten en moet er een herberekening van de afloscapaciteit worden gemaakt. Daarnaast moeten de doorbetalingen aan de schuldeisers handmatig worden geactiveerd. In het kader van Lean-management is geadviseerd om te gaan werken met saneringskredieten. 10

11 4 Doelstellingen, kwaliteitsborging en streefwaarden 4.1 Doelstellingen De beschreven aanpak in dit plan heeft tot doel: de participatie van onze burgers te vergroten: investeren in schuldhulpverlening zorgt dat schulden geen belemmering meer zijn voor onze burgers om te participeren in de maatschappij; het ontstaan van schulden te voorkomen: investeren in een goed preventief aanbod voorkomt het ontstaan van schulden en daarmee samenhangende maatschappelijke problemen; langdurig resultaat te bereiken: Het resultaat moet zijn dat de burger weer financieel zelfredzaam is en niet terugvalt in een schuldsituatie; maatschappelijke kosten die voortvloeien uit schuldsituaties te voorkomen: door een goed aanbod op het gebied van schuldhulpverlening blijven de maatschappelijke risico s 6 en daarmee samenhangende kosten beperkt; de aanpak op het terrein van Werk en Bijstand en Wmo te versterken: Het succes op de terreinen van armoedebestrijding, participatie (re-integratie en zorg) wordt versterkt door een succesvol beleid op schuldhulpverlening. 4.2 Kwaliteitsborging Lidmaatschap NVVK We zijn lid van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren), dit is de koepelorganisatie van schuldhulpverlenende instanties in Nederland. Het NVVKlidmaatschap wordt door zowel klanten als schuldeisers vaak gezien als kwaliteitskeurmerk. De NVVK heeft gedragscodes ontwikkeld waarin richtlijnen voor goede schuldhulpverlening zijn opgenomen. Deze gedragscodes zijn bindend voor de leden. Team schulddienstverlening werkt met de volgende gedragscodes: 1. gedragscode schuldregeling 2. gedragscode budgetbeheer Door te werken volgens deze gedragscodes is de kwaliteit van schuldhulpverlening geborgd. De kwaliteit van schuldhulpverlening is een bepalende factor voor de effectiviteit. Het is essentieel dat schuldeisers vertrouwen hebben in de wijze waarop de gemeente de schuldhulpverlening uitvoert en dat er recht wordt gedaan aan hun belangen. Het werken volgens de gedragscode levert een belangrijke bijdrage aan het vertrouwen van schuldeisers in de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het belang van klanten vraagt echter in een aantal gevallen om gestandaardiseerd maatwerk. Voor het behoud van het vertouwen in schuldeisers, is afwijking van de gedragscode alleen mogelijk wanneer de klant en de schuldeisers daarmee instemmen. Interne controle De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de Wgs, daarom wordt schuldhulpverlening op termijn opgenomen in het interne controleplan. Steekproefsgewijs zal er controle plaatsvinden op de uitvoering van schuldhulpverlening. Automatiseringssysteem Om te kunnen sturen op resultaat is een goed automatiseringssysteem een voorwaarde. Aanvankelijk was het zelfstandig uitvoeren van schulddienstverlening in 2007 gestart als pilot. De aanschafkosten van een applicatie speciaal voor schulddienstverlening waren veel te hoog. Er is destijds gekozen voor een systeem dat vooral het budgetbeheer goed ondersteunde. Een logische keuze, we beheren gelden klanten en dit moet zorgvuldig gebeuren. De schuldhulpverleningsmodule werd door het systeem minder goed ondersteund. Een gevolg hiervan is dat er geen managementinformatie kan worden 6 Denk bij maatschappelijke risico s aan schooluitval, criminaliteit, huisuitzetting en niet slagen van reintegratietrajecten. 11

12 verkregen. Er zijn recent afspraken gemaakt met de leverancier waarbij de schuldhulpverleningsmodule wordt aangepast aan onze wensen. De verwachting is dat eind 2012 managementinformatie kan worden gegenereerd. Managementinformatie moet nu nog handmatig worden geteld. We weten nog niet welke informatie kan worden verkregen, daarom beperken we ons in eerste instantie tot onderstaande streefwaarden. 4.3 Streefwaarden We streven er naar om in de periode van : Het aantal schuldregelingtrajecten nauwelijks te laten stijgen ten opzichte van 2011 Aantal trajecten Het aantal weken wachttijd binnen de wettelijke termijn van 4 weken te houden Maximale wachttijd < 4 weken 3 weken 3 weken 3 weken 3 weken Van de ingezette trajecten, 75% binnen 3 jaar succesvol af te ronden Slagingspercentage 68% 70% 75% 75% 75% 12

13 5 Financiën 5.1 Kosten De kosten van schulddienstverlening bestaan uit uitvoeringskosten, loonkosten van de teamleden van schulddienstverlening (incl. overhead) en de kosten die verband houden met schuldhulpverlening aan ondernemers. Daarnaast zijn er nog inkomsten in de vorm van eigen bijdragen voor preventief budgetbeheer en tot en met 2011 een rijksbijdrage. In onderstaande tabel zijn de uitgaven voor schulddienstverlening over 2011 opgenomen. De kosten van de vrijwilligersorganisaties zijn hierin niet meegenomen, deze worden op een andere manier gefinancierd. Tabel 1. Kosten schulddienstverlening 2011 Uitvoeringskosten 2011 Smart FMS/betaalrekeningen Tijdelijke extra formatie budgetbeheer Lidmaatschap NvvK etc Team SDV Loonkosten Inkomsten Eigen bijdrage clienten budgetbeheer Bijdrage rijk Ondernemers Werkzaamheden SVO Bureau KWIZ heeft in 2009 de Pilot schulddienstverlening geëvalueerd en heeft een begroting gemaakt voor de uitvoering. Voor 2009/2010 was de begroting voor schulddienstverlening Schuldhulpverlening voor ondernemers was hierin niet meegenomen. Ondanks de stijging van het aantal aanvragen waren de kosten over (exclusief SVO). De verwachting is dat we in 2012 schuldhulpverlening binnen de regulier beschikbare middelen kunnen uitvoeren. De ontwikkelingen met betrekking tot eventuele verdergaande samenwerking met Dongeradeel en Dantumadiel c.a. zijn op dit moment nog onduidelijk, maar zijn wel van invloed op de financiën. Wanneer er alsnog extra middelen nodig zijn zullen wij de keuzes voorleggen aan de raad (bijvoorbeeld extra investeren of beperken aanbod). 13

14 5.2 Baten De baten van het bieden van een effectief schuldhulpverleningsaanbod blijken lastig te kwantificeren. Er zijn de afgelopen jaren een aantal onderzoeken gedaan, waaruit steeds weer naar voren komt dat schuldhulpverlening loont. Één van de meest recente en regelmatig aangehaalde onderzoeken is het eerder genoemde onderzoek "Schuldhulpverlening loont uit 2011, uitgevoerd door Regioplan en de Hogeschool Utrecht. De conclusie in dit onderzoek is dat de investering in schuldhulpverlening zichzelf dubbel terugverdient. De baten komen ongeveer voor de helft ten goede aan de gemeente, voor het grootste deel bestaande uit besparing op bijstandsuitkeringen. De andere helft komt ten goede aan andere organisaties zoals het woonbedrijf en het UWV. De inzet op schuldhulpverlening leidt tot besparingen op uitkeringsduur, houdt mensen aan het werk en zorgt onder andere voor minder huur- en energieachterstanden. Dit is een argument om tijdens de bezuinigingen te blijven inzetten op schuldhulpverlening. 14

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015. Gemeente Achtkarspelen

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015. Gemeente Achtkarspelen Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Achtkarspelen Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Ontwikkeli ng en beleidskader 4 1.1 Ontwikkelingen 4 1.2 Beleidskader 5 2 Visie en uitgangspunten 6 2.2 Visie

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving 1111111111111111111 G13.0184 nieuwkoop Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Inleiding Schulden zijn een groeiend probleem. Onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Uitgevoerd door Social Force Den Haag, mei 2011 Blad 1 Inleiding In 2010 vroegen meer huishoudens dan ooit bij een NVVK-lid om hulp voor financiële

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 1 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Werk, Inkomen en Zorg team WISTA steller ECP Vogels doorkiesnummer +31 77 3596833 registratienummer datum 1 oktober

Nadere informatie

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer augustus 2012 1 1. Inleiding Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid, zo ook in Ten Boer. De vraag naar schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Loon op Zand voor de periode 2012-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom

Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015. Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 Naar selectieve instroom en snelle uitstroom Juli 2012 Inleiding: De aanleiding om te komen tot een plan was dat de gemeente constateerde dat zij te vaak probeerde

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van integrale schuldhulpverlening;

overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van integrale schuldhulpverlening; Agendapunt: 9 Nr. 30 De raad van de gemeente Slochteren; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van integrale schuldhulpverlening; gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom...

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 2015 12.16043 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van schuldhulpverlening... 4 Participatie en beperken maatschappelijke kosten zijn de aanleiding...

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk & Inkomen Samenwerking A2-Gemeenten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard 2013-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Concept 5 augustus 2013

Concept 5 augustus 2013 De raad van de gemeente Borsele; Gelet op artikel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van.; Gezien het advies van de Cliëntenraad

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Losser

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Losser mm^tmammmmimimimmmimitimiti \1.60 tl IOO ï Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Losser 2012-2015 Gemeente Losser Werk Inkomen en Zorg november 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt;

ontvangen van alle inkomsten van de cliënt ter reservering van de afloscapaciteit en ter doorstorting van het restant naar de cliënt; Veren ging uoor schuldhulpv rl n ng n sociaal bank eren ALGEMENE VOORWAARDEN SCHULDBEM IDDELING Definities 1. ln deze algemene voonruaarden wordt verstaan onder: Budgetbeheer: Cliënt: Financieel beheer:

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren Beleidsnota Schuldhulpverlening Wijdemeren 2012-2015 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Huidige situatie in Wijdemeren... 3 GEVOLGEN VAN DE WET VOOR DE PRAKTIJK... 4 KNELPUNTEN... 5 3. Visie... 6 4. Financieel

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7

Post-bachelorcursus Beschermingsbewindvoerder en beheer Aanvullende leesstof les 7 Problematische Financiële problemen ontstaan veelal niet vanzelf. Bij problematische spelen niet alleen de financiële problemen een rol, maar het heeft ook te maken met psychosociale problemen. De psychosociale

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie