Beleidsplan schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan schuldhulpverlening

2 1. Inleiding Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente De komst van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in Doelstelling van deze beleidsnotitie De schuldhulpverlening in Horst aan de Maas anno Huidig beleid Huidige cijfers over klanten Toekomstig beleid van Horst aan de Maas Missie Visie Doelstellingen Preventief beleid: samen schuldenproblematiek voorkomen en signaleren Het begrip preventie en onze uitgangspunten Concrete activiteiten voor preventie Curatief beleid: integrale schuldhulpverlening Het begrip curatie en onze uitgangspunten Concrete activiteiten voor curatie Financiële kaders Uitvoering beleidsplan Aandachtspunten voor de uitvoering in komende jaren Uitvoerende organisatie Resultaten en evaluatie Resultaten Evaluatie...7 Bijlagen...8 1

3 1. Inleiding 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal Tot 1994 lag de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening in Nederland bij meerdere organisaties. Hiertoe behoorden het maatschappelijk werk, de kredietbank en de sociale diensten van de gemeenten. Uit een adviesrapport van de commissie Boorsma kwam naar voren dat de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening beter bij één nieuwe herkenbare organisatie kon liggen. De plicht tot het bieden van schuldhulpverlening is toen aan de gemeenten opgedragen. De taak valt sinds 2007 onder de zorgplicht die gemeenten hebben voor hun inwoners, beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wet laat de wijze waarop zij de schuldhulpverlening inrichten en de middelen die zij hiervoor inzetten vrij. De gemeente Horst aan de Maas en de voormalige gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum hebben schuldhulpverlening al sinds lange tijd in contractvorm ingekocht bij een externe partij. 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente De gemeentelijke zorgplicht breidt zich uit. Er komen nieuwe taken bij ons te liggen door de (uitgestelde) komst van de Wet Werken Naar Vermogen en de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ extramuraal. De budgetten worden gekort en overgeheveld naar onze gemeente. Omdat wij al onze maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig willen maken, zijn wijzigingen in beleid noodzakelijk. Dit geldt ook voor ons beleid schuldhulpverlening dat, als onderdeel van onze zorgplicht, aansluiting zal vinden bij onze visie op andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. 1.3 De komst van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in 2012 Om de zorgplicht voor schuldhulpverlening voor gemeenten in wettelijke kaders vast te leggen, is een nieuwe wet aangenomen door de Eerste Kamer genaamd: Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Deze wet is per 1 juli 2012 ingegaan. De wetgeving verplicht de gemeenteraad een (maximaal) vierjarig plan vast te stellen. Hierin dienen wij in ieder geval te beschrijven: welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen; welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te borgen; het maximale aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking tot wacht- en doorlooptijden; hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor uitvoering van het plan. 1.4 Doelstelling van deze beleidsnotitie Het doel van deze notitie is om een plan vast te stellen voor de komende jaren, waarmee wij efficiënt beleid voeren op gebied van de schuldhulpverlening. 2. De schuldhulpverlening in Horst aan de Maas anno Huidig beleid Wij bieden onze burgers schuldhulpverlening aan wanneer zij zich met financiële vragen melden, mogelijk na een doorverwijzing door een andere hulpverlener. Er wordt een afspraak gepland met onze schuldhulpverlener waarin het traject wordt bepaald. Het kan gaan om beantwoording van een eenvoudige financiële vraag, maar ook om de aanwezigheid van problematische schulden waarvoor een schuldregeling wordt gestart. Op basis van maatwerk worden bepaalde producten van het proces van schuldhulpverlening ingezet (zie bijlage 1). 2.2 Huidige cijfers over klanten In 2011 zijn in totaal 160 burgers bij de gemeente aangemeld met schulden. Het aantal van 160 bestaat, naast 110 burgers die bij onze schuldhulpverlener terecht komen, tevens uit ongeveer 50 preaanmeldingen. Dit betreft schuldenaren met een betalingsachterstand bij energiebedrijven, waarvan de gegevens door de energiebedrijven aan de gemeente worden doorgegeven. 2

4 Informatie over de achtergrond van de klanten en de hoogte van de schulden wordt in de grafieken 2 t/m 5 weergegeven (zie bijlage 2). Het valt op dat de helft van de klanten een inkomen uit een uitkering ontvangt en dat wij weinig jongeren en ouderen zien. De hoogte van de schulden van onze klanten is in de helft van de gevallen beperkt en als schuldenpakket goed oplosbaar (< ). Van de aanmeldingen doorloopt ongeveer 50% een succesvolle schuldregeling (100%, minnelijk of wettelijk). Na de regeling zijn de klanten vrij van schulden. Daarnaast wordt 25% van de aangemelde schuldenaren geholpen met een éénmalig advies. De overige 25% valt af, voornamelijk in de aanmeldingsfase. Incidenteel wordt een opgestarte schuldregeling niet succesvol doorlopen, in 2011 betrof dit 2 klanten. 3. Toekomstig beleid van Horst aan de Maas 3.1 Missie Onze brede maatschappelijke missie in de komende jaren is dat alle burgers van onze gemeente in de gelegenheid worden gesteld om naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Wanneer ondersteuning van de gemeente bij het meedoen noodzakelijk en gewenst is, dan willen wij onze burgers in staat stellen optimaal deel te nemen aan de maatschappij door een goede (schulden)dienstverlening op maat te bieden. Een missie van de gemeente is daarnaast om (financiële) problematiek vroeg te signaleren en waar mogelijk op te lossen, waarmee wij aan onze zorgplicht voldoen en tevens hoge maatschappelijke kosten voorkomen. Hiermee houden wij onze maatschappelijke voorzieningen toekomstbestendig. Onze maatschappelijke missie in de komende jaren is: 1. Het bieden van een goede dienstverlening, waarmee wij alle burgers in staat stellen optimaal mee te doen. 2. Het signaleren en waar mogelijk oplossen van problematiek, om burgers vroegtijdig te helpen en maatschappelijke kosten tegen te gaan. 3.2 Visie In onze visie staat de eigen verantwoordelijkheid van burgers voorop. Onze inwoners zijn in dit kader zelf aansprakelijk voor het financiële huishouden en het ontstaan van schuldenproblematiek. De dienstverlening van de gemeente is erop gericht om deze verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk bij de klant te laten liggen. Wanneer klanten als gevolg van een beperking niet in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen, dan wordt een passende oplossing gezocht. Wij zien de gemeentelijke dienstverlening als één van de schakels voor een effectief beleid om maatschappelijke problematiek aan te pakken. Het netwerk van relevante partners is belangrijk en zal in dit plan aan bod komen. Een goede samenwerking binnen dit web is wat met integrale schuldhulpverlening in de wet wordt beoogd. Zeker daar waar het gaat om het voorkomen van het ontstaan of erger worden van problematiek, heeft de maatschappij zelf een belangrijke rol. In lijn met onze missie zien wij een rol voor de gemeente wanneer schuldenproblematiek de participatie van onze burgers belemmert of er een risico hierop bestaat. De eigen verantwoordelijkheid van burgers is bij de dienstverlening een uitgangspunt. Maatwerk voor de burger en samenwerking met de maatschappelijke partners zijn voorwaarden voor een goede efficiënte dienstverlening. 3.3 Doelstellingen Onze missie en visie leiden tot de volgende algemene doelstellingen die in het verdere plan uitgewerkt worden: 1. Wij voorkomen samen met de maatschappelijke partners het ontstaan en groeien van schuldenproblematiek die de participatie belemmert: preventief beleid. Dit betekent dat wij in de komende jaren het maatschappelijke veld meer betrekken in ons beleid om schuldenproblematiek te voorkomen. 3

5 2. Wij bieden een gepaste integrale oplossing voor financiële problematiek aan burgers, die bereid zijn de eigen verantwoordelijkheid naar vermogen te dragen: curatief beleid. Dit betekent dat wij naast de professionele schuldhulpverlening andere vormen van hulpverlening als voorliggend of als aanvullend zien. Daarnaast blijft de cliënt in het proces zo veel mogelijk probleemeigenaar en wordt er veel van zijn/haar verantwoordelijkheid gevraagd om de problematiek op te lossen. 4. Preventief beleid: samen schuldenproblematiek voorkomen en signaleren 4.1 Het begrip preventie en onze uitgangspunten Wij onderscheiden drie vormen van preventie: Primaire preventie: voorkomen van problemen, bijvoorbeeld door aanleren vaardigheden. Secundaire preventie: voorkomen dat problemen groter worden, bijvoorbeeld door signaleren betaalachterstanden. Tertiaire preventie: nazorg na een schuldenregeling. Er zijn dus vele activiteiten om schuldenproblematiek te voorkomen of vroeg te signaleren. De gemeente is hierin niet de enige actor. Onze uitgangspunten voor ons preventieve beleid zijn: preventief beleid wordt gericht op risicodoelgroepen; het stimuleren van gebruik van voorzieningen voorkomt schuldenproblematiek ; de maatschappij heeft een eigen verantwoordelijkheid om schuldenproblematiek te voorkomen. 4.2 Concrete activiteiten voor preventie Actie 1 Wij voeren preventief beleid voor specifieke doelgroepen: zorgmijders: inzet schuldhulpverlening meenemen in zorgmijdersoverleg; nieuwkomers: in begeleiding aandacht voor beheer financiën en toeleiden tot financiële zelfredzaamheid; uitkeringsgerechtigden: preventieve afspraken maken tussen gemeente en U.W.V., zoals het wijzen op inkomensvoorzieningen, schuldhulpverlening e.d.; jongeren: binnen projecten wordt aandacht geschonken aan omgaan met geld (bijvoorbeeld op scholen en het project Kamers met Toekomst); zelfstandige ondernemers: voor ondernemers is er een laagdrempelig steunpunt, voorafgaand aan en ondersteunend bij een beroep op Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ); voormalige klanten: na het doorlopen van een regeling bieden wij nazorg. Actie 2 Wij gaan onze informatievoorziening verbeteren: goede informatievoorziening via internet over schuldhulpverlening en andere voorzieningen; heldere folders en aanvraagformulieren voor voorzieningen. Actie 3 Wij gaan vrijwilligers inzetten voor laagdrempelige hulp en preventie: administratieve ondersteuning door vrijwilligers; administratieve ondersteuning in de vorm van schuldhulpmaatjes; ondersteuning van spontane initiatieven van maatschappij. Actie 4 Wij maken afspraken met schuldeisers over het melden van betaalachterstanden: afspraken convenant Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (N.V.V.K.) en energieleveranciers, zorgverzekeraars e.d. afspraken met woningstichting; afspraken intern met invorderingsambtenaar. 4

6 Actie 5 De aanwezigheid van schuldenproblematiek wordt mede gesignaleerd door maatschappelijke partners: bij andersoortige zorgvraag de financiële situatie meenemen (vraagverheldering); warm contact en overdracht tussen schuldhulpverlening en maatschappelijk werk, voedselbank, zorginstellingen e.d. 5. Curatief beleid: integrale schuldhulpverlening 5.1 Het begrip curatie en onze uitgangspunten Het oplossen van de schuldenproblematiek bestaat momenteel uit een maatwerktraject dat schematisch is weergegeven in grafiek 1 (zie bijlage 1). Onze uitgangspunten voor nieuw beleid zijn: de dienstverlening is op maat en integraal; de schulden van ouders staan de maatschappelijke participatie van minderjarige kinderen niet in de weg (dienstverlening WIZ); de schuldenaar die een traject wil starten, heeft een hoge mate van verantwoordelijkheid; er wordt een snelle dienstverlening nagestreefd. 5.2 Concrete activiteiten voor curatie Schematisch wordt het nieuwe traject van aanmelding tot advies/traject weergegeven in bijlage 3. Hier volgen de activiteiten in fases: Actie 1 Wij zorgen dat de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening vanuit meerdere organisaties wordt gevonden: burger meldt zich zelf; burger wordt doorverwezen na vraagverhelderingsgesprek elders; burger wordt aangemeld door schuldeisers. Actie 2 Wij bieden binnen 2 weken na melding een voorportaal tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, waarin de screening plaatsvindt van de situatie en advies / doorverwijzing. In geval van crisisinterventie vindt binnen 24 uur het eerste contact plaats. Om een goede efficiënte oplossing te bieden aan de burger, vindt er een screening plaats. Binnen 2 weken na melding door de burger of een doorverwijzing volgt een uitnodiging voor een eerste gesprek. Belangrijk voorafgaand aan inzet van verdere schuldhulpverlening zijn de volgende vragen: 1. Is er sprake van problematische schulden? 2. Is er sprake van een regelbaar schuldenpakket en / of een regelbare schuldenaar? De oplossing kan dan bestaan uit een verwijzing naar of een combinatie van: gemeentelijke dienstverlening WIZ; andere hulpverlening; administratieondersteuning door vrijwilligers; gemeentelijke schuldhulpverlening, bijvoorbeeld schuldenregeling (mits voldaan aan voorwaarden in bijlage 4). Actie 3 Wij bieden na de screening integrale gemeentelijke schuldhulpverlening met een traject op maat aan burgers waarvoor dit een efficiënt middel is. Een traject kan bestaan uit de volgende producten: Aanmelding/intake Schuldenregeling Ondersteuning vrijwilligers (maatjesproject) Budgetbeheer Beschermingsbewind 5

7 Nazorg Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (W.S.N.P.) Flankerende hulp, waaronder gemeentelijke dienstverlening WIZ De gemeentelijke schuldhulpverlening is de regievoerder van het dossier. 6. Financiële kaders Op onze begroting staat gereserveerd voor schuldhulpverlening in Daarnaast wordt jaarlijks vanuit de bijzondere bijstand aan bewindvoering en budgetbeheer vergoed. Het doel is om de toekomstige schuldhulpverlening binnen de bestaande budgetten uit te voeren. 7. Uitvoering beleidsplan 7.1 Aandachtspunten voor de uitvoering in komende jaren. Met de vaststelling van deze beleidsnotitie krijgt het college van burgemeester en wethouders de taak dit plan uit te voeren in de periode Om hieraan richting te geven volgen aandachtspunten voor de komende jaren. 1. Er is een regierol weggelegd voor de gemeentelijke schuldhulpverlener: integrale klantbenadering en coachende begeleiding komen in het functieprofiel. Dit beleidsplan spreekt van een schuldhulpverlening op maat. Het profiel voor onze gemeentelijke schuldhulpverleners zal hierbij aansluiten. 2. Wij hebben aandacht voor afstemming in de uitvoering binnen de gemeente en met maatschappelijke partners. Het is van groot belang dat afstemming plaatsvindt binnen en buiten de gemeente. Bij het opstellen van deze nota zijn daarom meerdere interne en externe partijen betrokken. In het uitvoeringsplan zal dit worden uitgewerkt. 3. De kwaliteit wordt gewaarborgd. Om de kwaliteit van onze uitvoering te waarborgen, zal de gemeentelijke schuldhulpverlening in de komende jaren werken volgens de gedragscode van de koepelorganisatie Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (N.V.V.K.). De gedragscode die deze koepelorganisatie ontwikkelt, draagt bij aan kwalitatief hoge schuldhulpverlening. 4. Wij hechten belang aan continuïteit. Voor efficiënte schuldhulpverlening heeft men kennis nodig van de klant en het netwerk. Continuïteit van de uitvoerende organisatie is daarom in het belang van de klant, de schuldeisers en de maatschappelijke partners. Dit sluit een reorganisatie per 2013, de inwerkingtreding van het beleidsplan, niet uit. 5. Er is goede begeleiding van vrijwilligers. De vrijwilligers die voor administratieve ondersteuning worden ingezet hebben een goede training en begeleiding nodig. 7.2 Uitvoerende organisatie In deze nota wordt gesproken over onze dienstverlening en de gemeentelijke schuldhulpverlening. Anno 2012 is Plangroep B.V. de organisatie die op contractbasis de schuldhulpverlening voor onze gemeente uitvoert. In 2013 loopt het contract af en zal met inachtneming van dit beleidsplan de uitvoering een nieuwe vorm krijgen. 6

8 8. Resultaten en evaluatie 8.1 Resultaten Wij zijn tevreden als wij onze algemene doelstellingen behalen met het voorgestelde preventieve en curatieve beleid. In jaarlijkse cijfers voor onze gemeentelijke schuldhulpverlening uitgedrukt, streven wij het volgende na: (pre-)meldingen, 120 daadwerkelijke aanmeldingen; 50% adviezen en/of doorverwijzingen na aanmelding; 50% aanmeldingen voor verdere schuldhulpverlening op maat; < 20% uitvalpercentage onder daadwerkelijke aanmeldingen. 8.2 Evaluatie Een evaluatie met de gemeenteraad van de resultaten van dit beleidsplan zal begin 2016 op de concernplanning worden opgenomen. Hiervoor willen wij de komende jaren een registratiesysteem invoeren waardoor wij heldere cijfers hebben over de meldingen en trajecten. 7

9 Bijlagen Bijlage 1 Schematische weergave van schuldhulpverlening anno 2012 (éénmalig) Advies Preventie Klant Aanmelding en intake Crisisinterventie voorlichting Stabilisatie 100% betaling Minnelijke betalingsregeling Schuldbemiddeling Budgetbeheer Afgifte art. 285 verklaring (WSNP ) en/of Budgetbegeleiding nazorg Beschermingsbewind Flankerende hulp Communicatie met eisers: passief Bij crisis actief Communicatie met eisers: actief Grafiek 1: Schematische weergave van producten en fases in de schuldhulpverlening. 8

10 Bijlage 2 Achtergrond van onze klanten en hoogte van de schulden Leeftijd Percentage % % % % % % Grafiek 2: De verdeling van de leeftijd van klanten. Inkomen Percentage Onder modaal 44% Modaal 2x modaal 22% Boven 2x modaal 4% Onbekend* 30% * wegens uitval vóór aanmelding en pre-aanmelding Grafiek 3: De inkomenssituatie van klanten, waarbij de helft een vorm van uitkering ontvangt. Burgerlijke staat Percentage Alleenstaand 50% Alleenstaande ouder 13% Samenwonend / gehuwd 37%* * waarvan de helft met kinderen Grafiek 4: De burgerlijke staat van klanten. Hoogte van de schulden Percentage < % % % % > % Onbekend* 10% * wegens uitval vóór aanmelding en pre-aanmelding Grafiek 5: De hoogte van de schulden van klanten. 9

11 Bijlage 3 Schematische weergave schuldhulpverlening

12 Bijlage 4 Voorwaarden voor toegang tot dienstverlening en gevraagde medewerking bij schuldregeling Voorwaarden voor toegang tot dienstverlening Indien een burger zich wendt tot het college voor een verzoek tot schuldhulpverlening dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen: Aanvrager heeft een vaste woon- en verblijfplaats. Voor dak- en thuislozen biedt de gemeente Venlo als centrumgemeente hulpverlening, onze gemeentelijke schuldhulpverlening kan hierin weinig betekenen. Aanvrager is een natuurlijk persoon. Voor hulp bij bedrijfsschulden kan mogelijk een beroep gedaan worden op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ). Aanvrager is ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag te goeder trouw is geweest. Aanvrager verleent medewerking aan het schuldhulpverleningstraject gericht op het afbetalen van de schuld en het verhogen van de eigen participatie. Gevraagde medewerking aan de klant bij een schuldenregeling Indien een burger met een schuldhulpverleningstraject start, dan wordt de volgende inzet van de klant gevraagd: Aanvrager komt de gemaakte afspraken na: - verschijnt bij overleg of meldt tijdig af; - levert tijdig gevraagde stukken aan; - geeft openheid van zaken aangaande de schulden. De aanvrager geeft invulling aan de actieve informatieplicht. Dit betreft het verstrekken van informatie aan de schuldbemiddelaar over: - wijzigingen in inkomen; - wijzigingen in gezinssituatie; - wijzigingen in vaste uitgaven. De aanvrager is gemotiveerd om de inkomenssituatie te verbeteren, schulden af te lossen en eigen participatie te verhogen door: - mee te werken aan mogelijke re-integratie en / of inburgering; - mee te werken aan het bevorderen van de eigen financiële zelfredzaamheid; - niet-werkende partner zoekt indien mogelijk naar betaald werk; - meerderjarige kinderen betalen kostgeld; - aanpassen van bestedingspatroon. Hieronder valt het afstand doen van een nietnoodzakelijke auto, omlaag brengen van niet-noodzakelijke kosten e.d. De aanvrager is financieel regelbaar: - er mogen geen niet-saneerbare schulden zijn; - het inkomen wordt op orde gebracht met mogelijke aanvullende voorzieningen. De aanvrager maakt vanaf het moment dat deze zich meldt geen nieuwe schulden. 11

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2014/857 / RIS 2014-436 JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Heerhugowaa Stad van kansen

Heerhugowaa Stad van kansen Heerhugowaa Stad van kansen ļ Raadsvergadering Besluit; ZÉ xvsiesnummer: 1 6 OKĩ 2ü Agendanr.: 7. Voorstelnr.: RB2012096 Onderwerp: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Ridderkerk Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Datum : 19-10-2015 Steller : K. Slijkhuis 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Samenvatting onderzoek doelgroep...

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2 Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: Wiebe Zorge Behandelend ambtenaar, Jacques van Bragt 0595 750306 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20030 Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. van Dun Onderwerp: Beleidsindicatoren

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding I Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet bepaalt dat gemeenten de taak hebben om regie te voeren op schuldhulpverlening (SHV).

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Heerenveen Concept Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Gelezen het advies aan burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

E-mailadres: Datum: In 2016 wordt u wederom op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en krijgt u de jaarcijfers 2015 ter informatie.

E-mailadres: Datum: In 2016 wordt u wederom op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en krijgt u de jaarcijfers 2015 ter informatie. Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: Ons kenmerk: 1010247 Uw kenmerk: Contact: Mw. A. van der Plaat Bijlage(n):2 Doorkiesnummer: E-mailadres: Datum: Betreft: schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst April 2012 Samenvatting Aanleiding voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk & Inkomen Samenwerking A2-Gemeenten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard 2013-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen. Katwijk, 15 mei 2012. Inleiding

Aan de gemeenteraad. : Zorg, welzijn, werk en inkomen. Katwijk, 15 mei 2012. Inleiding Aan de gemeenteraad Zaaknummer : Programma : Zorg, welzijn, werk en inkomen Onderwerp : Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Katwijk, 15 mei 2012. Inleiding Op 1 juli 2012 treedt de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING

GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE STICHTSE VECHT BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2016-2020 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 WETTELIJK KADER 3 ALGEMENE WET BESTUURSRECHT 3 NVVK 3 BELEIDSPLAN 3 NIEUWE VISIE OP SCHULDHULPVERLENING 4

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening West-Friesland. Augustus 2012

Kaderstellende notitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening West-Friesland. Augustus 2012 Kaderstellende notitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening West-Friesland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 SCHULDHULPVERLENING HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 DOELGROEPENANALYSE 4 2.2 UITGAVEN SCHULDHULPVERLENING,

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010

Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK jaarcijfers 2010 Uitgevoerd door Social Force Den Haag, mei 2011 Blad 1 Inleiding In 2010 vroegen meer huishoudens dan ooit bij een NVVK-lid om hulp voor financiële

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk GEWIJZIGD Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Stichtse Vecht Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Maatschappelijk en financieel belang 3 2. Algemeen beleidskader

Nadere informatie

PLAN SCHULDHULPVERLENING

PLAN SCHULDHULPVERLENING PLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Afdeling: Dienstverlening, team Sociale Zaken Auteur: M. Souren Datum: 16 april 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Wettelijk en algemeen kader 4 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014. Sittard-Geleen

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014. Sittard-Geleen Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014 Sittard-Geleen Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 3 1. Aanleiding... blz. 4 2. Opzet. blz. 7 3. Sociale opgave.. blz. 8 4. Regie- en sturingsopgave

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Cijfermatig overzicht

Cijfermatig overzicht Bijlage 2: Behorend bij Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Cijfermatig overzicht Periode - Kenmerk:I-SZ/2015/2166 . 2 Cijfermatig overzicht In deze bijlage is een cijfermatig

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 1. Aanleiding Aanleiding om deze Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017 vast te stellen, is de opheffing van ISD Optimisd

Nadere informatie

Evaluatie schuldhulpverlening

Evaluatie schuldhulpverlening Bijlage 4. Evaluatie schuldhulpverlening Inleiding Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de schuldhulpverlening en preventie. Wij willen niet dat schulden een belemmering vormen voor participatie.

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40225 18 juli 2014 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch Het college heeft op 8 juli 2014 de beleidsregels schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015 voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld; gelet op

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)... 4 1.1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Hilvarenbeek 2013-2016

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Hilvarenbeek 2013-2016 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Hilvarenbeek 2013-2016 Gemeente Hilvarenbeek Beleid & Projecten September 2013 1 Inleiding... 3 1. Strategie... 5 1.1 Missie... 5 1.2 Visie... 5 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie