Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen"

Transcriptie

1 Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) (nadere regels ter uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de gedragscodes van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK)) Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Definities Begrippen in deze Beleidsregels staan vermeld in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de gedragscodes van de NVVK, behalve de volgende begrippen: a. Cliënt: iedere burger die een beroep doet op schuldhulpverlening behorende tot de doelgroep als bedoeld in artikel 2. b. Beschermingsbewind: de regeling zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. c. WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, zoals bedoeld in de Faillisementswet. d. Schuld: elke aantoonbare vordering van een natuurlijk persoon of rechtspersoon op de cliënt. e. Privé-schuld: schuld die de cliënt heeft bij een privépersoon. f. Stabilisatiefase: de fase waarin inkomsten en uitgaven van de cliënt in evenwicht worden gebracht en gehouden. g. Integrale schuldhulpverlening: er is niet alleen aandacht voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor psychosociale problemen, of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie. h. VTLB: Vrij Te Laten Bedrag. Het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven. i. Afloscapaciteit: het maximale bedrag dat per maand van het inkomen van de cliënt gereserveerd kan worden voor de schuldeisers. De afloscapaciteit wordt berekend door het netto inkomen te verminderen met het VTLB. j. Betalingsregeling: regeling waarbij de aanvrager 100% van de schulden aflost. k. Saneringskrediet: de kredietbank verstrekt een lening aan de cliënt voor het aflossen van een bedrag ter hoogte van de maximale afloscapaciteit gedurende 36 maanden. De cliënt lost de lening af aan de (krediet)bank. l. Borgstelling: als de cliënt de maandelijkse aflossing van het saneringskrediet niet meer betaald, dan wordt het resterende bedrag verhaald op de G2. m. Crisissituatie: gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering. n. Schuldhulpverlener: degene die schuldhulpverlening verricht als bedoeld in de Wgs. Artikel 2 Doelgroep Tot de doelgroep van schuldhulpverlening behoren: a. Alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar. b. Personen ingeschreven en woonachtig in de gemeente Uithoorn of gemeente Aalsmeer. c. In geval van verhuizing buiten de gemeente Uithoorn of Aalsmeer wordt in overleg het dossier al dan niet overgedragen aan de andere gemeente. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2)

2 Hoofdstuk II Procedure Artikel 3 Melding 1 Een melding schuldhulpverlening kan zowel via het meldingsformulier als telefonisch worden ingediend. 2 De cliënt dient altijd een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier in. 3 Na ontvangst van een melding controleert de schuldhulpverlener of de cliënt in het verleden eerder schuldhulpverlening heeft aangevraagd. Hierdoor kan tijdig bezien worden of de melding een andere aanpak en/of procesbegeleiding vraagt. 4 Iedere cliënt die zich bij de G2 meldt, krijgt binnen vier weken een gesprek. Als deze termijn door bijzondere omstandigheden niet haalbaar blijkt, dan krijgt de cliënt hier bericht van. 5 De cliënt krijgt eenmaal een nieuwe afspraak aangeboden wanneer hij/zij niet op de eerste afspraak is verschenen. 6 De cliënt ondertekent de voorwaarden van schuldhulpverlening van de G2 bij de aanvang van de meldingsfase. Hiermee geeft de cliënt ook toestemming voor de uitwisseling van gegevens met derden. 7 Voor het indienen van de aanvraag, worden indien nodig de inkomsten en uitgaven van de cliënt, eventueel in combinatie met budgetbeheer, in evenwicht gebracht en gehouden (stabilisatiefase). Eventuele belemmeringen voor een schuldregeling worden weggenomen. 8 Client wordt altijd aangemeld voor een vorm van inkomensbeheer tenzij de schuldhulpverlener dit niet nodig acht. 9 Client levert alle gevraagde documenten en informatie in die nodig is voor een aanvraag schuldhulpverlening. Artikel 4 Crisisinterventie 1. Bij een crisissituatie vindt binnen drie werkdagen een crisisintake plaats. 2. Ten behoeve van de crisisinterventie dient de cliënt het meldingsformulier en de voorwaarden schuldhulpverlening te ondertekenen. 3. De schuldhulpverlener neemt contact op met de eisende instelling of deurwaarder om na te gaan wat noodzakelijk is om de crisissituatie af te wenden. Vervolgens zet de schuldhulpverlener in overleg met de cliënt benodigde acties in gang. Artikel 5 Aanvraag schuldhulpverlening 1. De cliënt dient een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in. 2. De cliënt ondertekent de overeenkomst schuldhulpverlening en verklaart hiermee op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor integrale schuldhulpverlening. 3. Door middel van een beschikking wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de beslissing op de aanvraag. Als de cliënt recht op schuldhulpverlening heeft, wordt het vervolgproces vermeld. 4. Indien sprake is van onvoldoende medewerking legt het dagelijks bestuur een hersteltermijn op. Hierin krijgt de cliënt de mogelijkheid alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of de benodigde gegevens in te leveren. Indien de cliënt hier niet aan voldoet, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

3 Hoofdstuk III Vormen van Schuldhulpverlening Artikel 6 Uitvoering De uitvoering van de verschillende vormen van schuldhulpverlening vindt plaats conform de betreffende gedragscodes van de NVVK. De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en betreft maatwerk. De schuldhulpverlener beoordeelt welke vorm van schuldhulpverlening passend is bij de situatie van de cliënt op grond van: - Zicht op inkomensverbetering - Sociale en/of medische gronden - Hoogte afloscapaciteit - De aard van de schulden - De motivatie van de aanvrager - Financiële vaardigheden van de aanvrager - Een eventueel eerder gebruik van de schuldhulpverlening/wsnp Artikel 7 Betalingsregeling 1 Herfinanciering via een kredietverstrekker (niet zijnde een saneringskrediet) is een voorliggende voorziening. 2 De betalingsregeling komt alleen tot stand als alle schuldeisers akkoord zijn met het betalingsvoorstel. 3 De looptijd van een betalingsregeling moet haalbaar zijn voor zowel cliënt als schuldeiser. Er zijn geen richtlijnen voor de duur van een betalingsregeling. 4 Privéschulden kunnen worden meegenomen in de regeling als er bewijs is voor het bestaan van de schuld. De aanvrager dient aan te tonen dat het geleende geld ontvangen is en dat er afspraken over de terugbetaling zijn vastgelegd in een overeenkomst. 5 De cliënt ondertekent het door de schuldhulpverlener opgestelde schuldenoverzicht en verklaart hiermee dat het overzicht compleet is en geen andere schulden te hebben. 6 Als een schuldeiser niet akkoord gaat met het gedane voorstel, kan de schuldhulpverlener een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. De schuldeiser kan door de rechtbank gedwongen worden alsnog akkoord te gaan met het voorstel. 7 Een dwangakkoord moet samen met een verzoekschrift WSNP door de schuldhulpverlener bij de rechtbank ingediend worden. Als het dwangakkoord is afgewezen, neemt de rechtbank het verzoekschrift WSNP in behandeling. 8 Door middel van een brief worden zowel cliënt als schuldeiser(s) op de hoogte gesteld van het slagen van de schuldregeling en het vervolgproces. Artikel 8 Minnelijke schuldregeling 1 Herfinanciering via een kredietverstrekker (niet zijnde een saneringskrediet) is een voorliggende voorziening. 2 De minnelijke regeling is gebaseerd op het VTLB en een aflossing gedurende 36 maanden. 3 De minnelijke schuldregeling komt alleen tot stand als alle schuldeisers akkoord zijn met het betalingsvoorstel. 4 Privéschulden worden alleen meegenomen in de regeling als er bewijs is voor het bestaan van de schuld. 5 De cliënt ondertekent het door de schuldhulpverlener opgestelde schuldenoverzicht en verklaart hiermee dat het overzicht compleet is en geen andere schulden te hebben. 6 Als een schuldeiser niet akkoord gaat met het gedane voorstel, kan de schuldhulpverlener een dwangakkoord aanvragen bij de rechtbank. De schuldeiser kan door de rechtbank gedwongen worden alsnog akkoord te gaan met het voorstel.

4 7 Een dwangakkoord moet samen met een verzoekschrift WSNP door de schuldhulpverlener bij de rechtbank ingediend worden. Als het dwangakkoord is afgewezen, neemt de rechtbank het verzoekschrift WSNP in behandeling. 8 Door middel van een brief wordt zowel de cliënt als de schuldeiser(s) op de hoogte gesteld van het al dan niet slagen van de schuldregeling en het vervolgproces. 9 Gedurende de regeling vindt jaarlijks een heronderzoek plaats en stuurt de schuldhulpverlener zo nodig bij op wijzigingen in de situatie van cliënt die gevolgen hebben voor de schuldregeling. Artikel 9 Saneringskrediet 1 Het verstrekken van een saneringskrediet(niet zijnde een saneringskrediet) kan in een aantal gevallen wenselijk zijn. 2 Herfinanciering via een kredietverstrekker is een voorliggende voorziening. 3 Het saneringskrediet wordt ingezet als de schuldhulpverlener geen of onvoldoende zicht op verbetering vast stelt in de factoren genoemd in artikel 6. 4 Het saneringskrediet komt alleen tot stand als alle schuldeisers akkoord zijn met het betalingsvoorstel. 5 De cliënt ondertekent de aanvraag voor het saneringskrediet. 6 De G2 dient de aanvraag in bij de G2-gecontracteerde kredietbank. 7 De cliënt ondertekent de kredietovereenkomst van de G2-gecontracteerde kredietbank. 8 Door middel van een beschikking aan de cliënt en een brief aan de schuldeisers worden zij op de hoogte gesteld dat het verzoek is ingediend bij de door de G2-gecontracteerde kredietbank en de minnelijke schuldhulpverlening wordt beëindigd. 9 G2 geeft een borgstelling af voor het verstrekken van een saneringskrediet. De cliënt ontvangt een beschikking van de borgstelling door de G2. 10 Het openstaande kredietbedrag wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. Artikel 10 Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) 1. Een verzoekschrift WSNP wordt alleen ingediend als geen akkoord is bereikt met alle schuldeisers of als de gemeentelijke schuldregeling mislukt is. 2. Op verzoek van de cliënt wordt een verzoekschrift WSNP ingediend bij de rechtbank (artikel 284/285 van de faillissementswet). 3. De G2 dient het ondertekende verzoekschrift met bijlagen (namens de cliënt) in bij de rechtbank. 4. Door middel van een beschikking aan de cliënt en een brief aan de schuldeisers worden zij op de hoogte gesteld dat het verzoek is ingediend bij de rechtbank en de minnelijke schuldhulpverlening wordt beëindigd. Artikel 11 Moratorium (artikel 287b Faillissementswet) Een moratorium is een periode waarin schuldeisers, door de rechtbank, wordt opgelegd hun invorderingsmaatregelen op te schorten zodat de cliënt samen met de schuldhulpverlener naar een structurele oplossing kan zoeken. Voorwaarde hierbij is dat de vaste lasten vanaf dat moment tijdig betaald dienen te worden. De schuldhulpverlener beoordeelt of een moratorium (afkoelingsperiode) moet worden aangevraagd bij de rechtbank. Dit kan alleen als er een dreigende situatie is die leidt tot ontruiming van de woning of afsluiting van gas, water en elektra. Deze aanvraag wordt alleen ingediend als deze periode noodzakelijk is voor een schuldenregeling. Een moratorium moet samen met een verzoekschrift WSNP door de schuldhulpverlener bij de rechtbank ingediend worden. Als het moratorium is afgewezen, neemt de rechtbank het verzoekschrift WSNP in behandeling. Artikel 12 Nazorg

5 Binnen het eerste jaar na het succesvol beëindigen van een minnelijke schuldregeling wordt telefonisch contact opgenomen met cliënt. Indien de schuldhulpverlener het niet noodzakelijk acht kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Het doel hiervan (nazorg) is te voorkomen dat cliënten na schuldhulpverlening opnieuw problematische schulden maken. Beoordeeld wordt of de inkomsten en uitgaven van de cliënt nog in evenwicht zijn en er wordt zo nodig aanvullend advies gegeven. Hoofdstuk IV Budgetbegeleiding Artikel 13 Budgetcursus De schuldhulpverlener beoordeelt of een cliënt deel moet nemen aan de (door de G2) aangeboden budgetcursus. Artikel 14 Budgetbeheer 1 De schuldhulpverlener beoordeelt of een cliënt moet worden aangemeld voor budgetbeheer. 2 Er zijn drie vormen van budgetbeheer: a. Financieel beheer: Cliënt maakt de afloscapaciteit per maand over naar een beheerreking. b. Budgetbeheer: Het beheren van het inkomen van de cliënt door het openen van een rekening waarop de inkomsten worden gestort en waarvan uitgaven worden gedaan. Bij een schuldregeling wordt de afloscapaciteit gereserveerd. c. Contractbeheer: de contractbeheerder beheert de bankrekeningen, de zakelijke post en betaalt de vaste lasten. Dit in afwachting van de toekenning van beschermingsbewind. 3 In het laatste jaar van de minnelijke regeling zijn de werkzaamheden van de budgetbeheerder met name gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt. Het budgetbeheer wordt stapsgewijs overgedragen aan de cliënt. Aanvullend wordt cliënt (indien nodig) aangemeld voor een budgetcursus of een andere vorm van budgetbegeleiding. Artikel 15 Beschermingsbewind Indien nodig adviseert de schuldhulpverlener de cliënt beschermingsbewind aan te vragen. Een bewindvoerder beheert tijdelijk of blijvend het inkomen en vermogen van de cliënt. De bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter. Cliënt kan zich aanmelden voor beschermingsbewind of kan hierbij hulp krijgen van een professionele instantie. Voor het aanvragen van beschermingsbewind is een hulpverleningsverklaring noodzakelijk. Hoofdstuk V Flankerende dienstverlening Artikel 16 Afstemming

6 Per cliënt beoordeelt of stemt de schuldhulpverlener af of er andere aanvullende ondersteuning nodig is vanuit de G2. Hierbij kan gedacht worden aan: 1. minimaregelingen, bijzondere bijstand en levensonderhoud; 2. producten en diensten vanuit het Loket Wonen, Welzijn en Zorg (bijv. gespecialiseerde begeleiding); 3. diensten van Centrum Jeugd en Gezin. Artikel 17 Zorg en welzijnsinstanties De schuldhulpverlener verwijst indien nodig naar zorg en welzijnsinstanties. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: algemeen maatschappelijk werk, verslavingszorg en thuisadministratie etc. Artikel 18 Afspraken met Partnerorganisaties De G2 bevordert samenwerking met partnerorganisaties met het streven de cliënt (vroegtijdig) de nodige hulpverlening te bieden. Hoofdstuk VI Overige voorwaarden Artikel 19 Verplichtingen Cliënt dient te allen tijde medewerking te verlenen en zich te houden aan de verplichtingen vastgelegd in: a. de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening; b. de gedragscodes van de NVVK; c. getekende voorwaarden schuldhulpverlening van de G2. Artikel 20 Beëindiging schuldhulpverlening 1 Als de G2 redelijkerwijs niet de verwachting heeft dat de schuldhulpverlening gestart kan worden of succesvol afgerond zal worden, dan kan schuldhulpverlening worden beëindigd. 2 Schuldhulpverlening wordt beëindigd als: a. De cliënt een nieuwe schuld maakt; b. de cliënt tijdens de schuldregeling in een scheidingsprocedure terecht komt; c. het feitelijke verblijfadres niet gelijk is aan het in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen adres; d. de schuldhulpverlening succesvol is afgerond; e. de cliënt schriftelijk verzoekt om beëindiging; f. de cliënt is overleden; g. de cliënt niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals opgenomen in de Wet, de gedragscodes van de NVVK en in deze beleidsregels of overige opgelegde verplichtingen; h. de cliënt zich ten opzichte van de medewerkers, belast met de werkzaamheden die voortkomen uit de schuldhulpverlening, misdraagt; i. de cliënt frauduleuze handelingen verricht voor of tijdens het schuldhulpverleningstraject; j. er sprake is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid; k. er sprake is van een gewijzigde situatie die van invloed is op de schuldhulpverlening waardoor deze niet kan worden voortgezet. 3 Door middel van een beschikking aan de cliënt en een brief aan de schuldeiser(s) worden zij op de hoogte gesteld van het beëindigen van de regeling en de reden daarvan.

7 4. Indien de schuldhulpverlening wordt beëindigd wegens onvoldoende medewerking, dan krijgt de cliënt een herstelmijn opgelegd. Hierin krijgt de cliënt de mogelijkheid alsnog de gevraagde medewerking te verlenen of de benodigde gegevens in te leveren. Indien de cliënt hier niet aan voldoet, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Artikel 21 Uitsluiting van schuldhulpverlening 1 Als de schuldhulpverlening voortijdig (na aanvraag) is beëindigd door aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden, wordt de cliënt een jaar uitgesloten van (nieuwe) schuldhulpverlening. 2 Als de cliënt binnen de uitsluitingstermijn van een jaar toch aanspraak wil maken op schuldhulpverlening, dan wordt schuldhulpverlening toegekend indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Hieraan kunnen aanvullende voorwaarden/verplichtingen worden verbonden waarmee de cliënt voorafgaand akkoord dient te gaan. 3 Als de schuldhulpverlening voortijdig is beëindigd, wordt de cliënt een jaar lang uitgesloten van schuldhulpverlening. 4 Bij beëindiging WSNP zonder schone lei is cliënt uitgesloten voor een periode van 10 jaar. 5 Personen met een verwijtbare schuldenlast zoals boetes en fraudevorderingen zijn uitgesloten van schuldhulpverlening. Artikel 22 Bezwaar en klachten 1. De cliënt kan bezwaar aantekenen tegen besluiten die een rechtsgevolg hebben. Bijvoorbeeld tegen besluiten die bepaalde verplichtingen opleggen of het beëindigen van de schuldhulpverlening. 2. De cliënt kan te allen tijde een klacht indienen bij de G2. Als deze niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de klacht ingediend worden bij de NVVK. Hoofdstuk VII Overige bepalingen Artikel 23 Hardheidsclausule Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen afwijken van deze beleidsregels, voor zover een strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Het dagelijks bestuur motiveert een dergelijk besluit in de beschikking. Artikel 24 Inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli Artikel 25 Citeertitel Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) 2013.

8 Toelichting op de Beleidsregels schuldhulpverlening Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn (G2) Algemene toelichting Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze wet biedt een kader voor de invulling door gemeenten van hun beleid met betrekking tot schuldhulpverlening. De gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn hebben het beleidsplan Schuldhulpverlening vastgesteld op d.d. waarin de visie en de doelstellingen van de G2 op het terrein van de schuldhulpverlening zijn vastgelegd. Deze Beleidsregels schuldhulpverlening zijn gebaseerd op artikel 3 in samenhang met artikel 2 Wgs en het bovengenoemde beleidsplan. Artikelsgewijze toelichting Artikel 1. Definities Artikel 2. Doelgroep Onder lid c: geldt alleen als een aanvraag is ingediend bij de G2. Als het dossier in de stabilisatiefase is, wordt de cliënt verwezen naar de andere gemeente. De melding wordt bij de G2 afgesloten. Een dossier kan in sommige gevallen wel mee worden verhuisd, echter alleen wanneer de individuele omstandigheden van de cliënt dit specifiek vereisen en de reden(en) daartoe aan de nieuwe, de ontvangende schuldhulpverlenende instantie, kenbaar zijn gemaakt. Overdracht van het dossier vindt plaats in samenspraak tussen de twee gemeenten. Artikel 3. Melding Eerste lid: in uitzonderlijke gevallen wordt een telefonische melding aangenomen. Bijvoorbeeld: een doorverwijzing vanuit partnerorganisaties. De melding wordt direct geregistreerd in het cliëntvolgsysteem. Zesde lid: Aanvrager(s) verklaart/verklaren op de hoogte te zijn én akkoord te gaan met de volgende voorwaarden voor schuldhulpverlening en budgetbegeleiding. 1. Vanaf datum melding worden alle nieuwe rekeningen op tijd betaald (in ieder geval: huur, gas/water/licht, verzekeringen) 2. Vanaf de datum melding wordt al het mogelijke gedaan om een zo hoog mogelijk inkomen te verwerven 3. U verstrekt alle noodzakelijke gegevens die verband houden met de samenstelling van uw huishouden, het inkomen, de uitgaven en het financieel beheer 4. Eventuele wijzigingen in uw situatie dienen direct te worden gemeld 5. U verleent toestemming om inlichtingen in te winnen bij en te verstrekken aan andere bij de hulpverlening betrokken instanties 6. Eventuele problemen binnen het huishouden die zich tijdens de periode van schuldhulpverlening voordoen en van belang kunnen zijn, worden direct gemeld 7. Alle gemaakte afspraken met de consulent (zoals gespreks- en betalingsafspraken) worden nagekomen

9 8. Indien er afspraken worden gemaakt bij andere dienstverleningsinstanties, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk of het Riagg, dienen aan de consulent te worden gemeld 9. Bewijsstukken dienen geordend te worden aangeleverd. Bankafschriften op volgorde van volgnummer en datum. De post dient te zijn geopend. 10. Indien ondergetekende(n) zich niet houdt/houden aan genoemde voorwaarden, dan wordt de hulpverlening beëindigd. Als met de schuldeisers contacten zijn gelegd, dan worden zij direct op de hoogte gesteld van het feit dat de hulpverlening wordt stopgezet. Een schuldenregeling kan enkel tot stand komen bij voldoende medewerking van de schuldenaar/schuldenaren én alle schuldeisers. Aanvrager(s) blijft/blijven zelf verantwoordelijk voor de financiële situatie. Artikel 4. Crisisinterventie Artikel 5. Aanvraag schuldhulpverlening Artikel 6. Uitvoering Artikel 7. Betalingsregeling Lid 4: De cliënt maakt een privéschuld aantoonbaar door een overeenkomst met een betalingsverplichting/aflossingsverplichting te overhandigen en moet een bewijs leveren dat hij het geld na het aangaan van de overeenkomst heeft ontvangen. Artikel 8. Minnelijke schuldregeling Lid 4: De cliënt maakt een privéschuld aantoonbaar door een overeenkomst met een betalingsverplichting/aflossingsverplichting te overhandigen en moet een bewijs leveren dat hij het geld na het aangaan van de overeenkomst heeft ontvangen. Artikel 9. Saneringskrediet Lid 1: Bij schuldenaren waarin een saneringskrediet rust kan brengen voor de schuldenaar, omdat zij nog maar met één schuldeiser (de gemeente) te maken heeft in plaats van meerdere schuldeisers. Bijvoorbeeld: cliënten die (licht) verstandelijk beperkt zijn, ouders met inwonend minderjarige kinderen. Een saneringskrediet wordt in bovenstaande situaties niet standaard verstrekt. Dit is afhankelijk van de individuele situatie (regelbaarheid schuldsituatie en schuldenaar). Artikel 10. Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) Artikel 11. Moratorium (artikel 287 b Faillissementswet) Artikel 12. Nazorg Het streven is een half jaar na succesvolle beëindiging contact op te nemen met de betreffende cliënt. Artikel 13. Budgetcursus

10 Artikel 14. Budgetbeheer Artikel 15. Beschermingsbewind In uitzonderlijke gevallen kan de schuldhulpverlener een onder curatele noodzakelijk achten. Dit wordt dan besproken met de cliënt en betrokken hulpverlening. Artikel 16. Vroegtijdige signalering Artikel 17. Afstemming Artikel 18. Zorg en welzijnsinstanties In de voorwaarden schuldhulpverlening zijn de verplichtingen ten aanzien van medewerking vastgelegd. Zie artikel 3 lid 6 van deze toelichting. Artikel 19. Afspraken met partnerorganisaties Een aantal voorbeelden hiervan: Woningbouwvereniging Eigen Haard: de G2 heeft een convenant met Eigen Haard om huurachterstand in een vroegtijdig stadium gezamenlijk aan te pakken. Bij twee maanden huurachterstand krijgt de G2 een melding, zodat de G2 hier actie op kan ondernemen (zodat de problemen niet verder oplopen). Florijn: Zelfstandige ondernemers kunnen voor schuldhulpverlening terecht bij een gespecialiseerd schuldhulpverleningsbureau. Centrum gemeente Amsterdam: Dak- en thuislozen worden doorverwezen naar centrumgemeente Amsterdam. Energiemaatschappijen: De NVVK heeft een convenant afgesloten met alle energiemaatschappijen. Wanneer er een afsluiting dreigt van energie door een achterstand in betaling, dan doet de betreffende energiemaatschappij hiervan een melding bij de G2. Artikel 20. Verplichtingen In de voorwaarden schuldhulpverlening zijn de verplichtingen ten aanzien van medewerking vastgelegd. Zie artikel 3 lid 6 van deze toelichting. Artikel 21. Beëindiging schuldhulpverlening Artikel 22. Uitsluiting van schuldhulpverlening De fraudewet stelt dat gemeenten niet zomaar meer genoegen mogen nemen met een deel van de openstaande fraudevordering op de cliënt. Dit bemoeilijkt de toelating tot een schuldhulpverleningstraject. De G2 stelt voor bijstandsfraude een aantal richtlijnen: De fraudevordering dient tenminste vijf jaar oud te zijn. De fraudevordering is op het moment van de aanvraag niet hoger dan euro. In individuele gevallen kan worden afgeweken van de geformuleerde regels. Bijvoorbeeld als er duidelijk sprake is van een schrijnende (gezins)situatie.

11 Artikel 23. Bezwaar en klachten Artikel 24 Hardheidsclausule Artikel 25 Inwerkingtreding Deze beleidsregels en toelichting gelden voor alle lopende dossier en alle nieuwe aanvragen vanaf 1 juli Artikel 26 Citeertitel

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Meer over bewindvoering

Meer over bewindvoering Meer over bewindvoering Wat is bewindvoering? Wanneer u niet meer in staat bent uw financiële zaken te regelen, dan kan een bewindvoerder u daarbij helpen. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Schuldhulpverlening 2014

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Schuldhulpverlening 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rijswijk Nr. 62049 14 april 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Foto: ANP/ Lex van Lieshout

Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden Foto: ANP/ Lex van Lieshout Hulp bij schulden In Nederland hebben veel huishoudens te kampen met problematische schulden. Behoort ook ú daartoe en vindt u het vervelend om hulp te vragen

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Kwakkenbos Bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Als de beschikking vanuit de rechtbank binnen is, worden er twee rekeningen op uw naam geopend, een rekening waarvan Kwakkenbos

Nadere informatie

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening

Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Wijzigingen geactualiseerde NVVK modules schuldhulpverlening Inleiding Deze notitie bevat een beschrijving van de belangrijkste wijzigingen in de geactualiseerde modules schuldhulpverlening van de NVVK

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 410 24 augustus 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 Het dagelijks

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 juli 2012 gaat de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Schulden oplossen met de Wsnp

Schulden oplossen met de Wsnp Schulden oplossen met de Wsnp Informatie over schuldsanering bij problematische schulden Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 5 Wat doet de bewindvoerder?

Nadere informatie

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER

*5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER *5070-1268740* OVEREENKOMST TOT BUDGETBEHEER 1. De Stadsbank Oost Nederland, gevestigd te Enschede, Spelbergsweg 35, hierna te noemen de budgetbeheerder, en 2. Naam: Geboren: wonende te: hierna (indien

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels verhaal Participatiewet 2015 Citeertitel: Beleidsregels verhaal Pw 2015 gemeente Zundert

Nadere informatie

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding.

Tijdens het gesprek komen de inkomsten, uitgaven, achterstanden en/of schulden aan bod en ook de reden voor aanmelding. Budget Support 1. Aanmelding Uiteraard begint het bij de aanmelding van de klant bij Budget Support. Dit kan de klant doen door langs te komen op kantoor, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40225 18 juli 2014 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch Het college heeft op 8 juli 2014 de beleidsregels schulddienstverlening

Nadere informatie

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Kerkrade 2016

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Kerkrade 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kerkrade. Nr. 176850 15 december 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Kerkrade 2016 Algemeen Artikel 1. Begrippen 1. In deze beleidsregel

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort

Aanvraagformulier bijzondere bijstand kort Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 - kort Dit korte formulier is alleen bedoeld voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen van WIL of voor mensen die afgelopen jaar een bijzondere bijstand

Nadere informatie

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Intakeformulier. De reden van aanmelding is:

Intakeformulier. De reden van aanmelding is: Intakeformulier Dit formulier is bedoeld om de financiële situatie van de cliënt in kaart te brengen. Met de gegevens maken wij een budgetplan, hierop baseren wij het bewind of inkomensbeheer. Graag ontvangen

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Gegevens Stichting Mijn Geld en Zo Naam: Stichting Mijn Geld en Zo (hierna: Mijn Geld en Zo) Kamer van Koophandel nummer: 41035682 Postbus: Postbus 1265 Postcode: 3800 BG Gevestigd

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan 1 2 Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2016:126 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201504420/1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Overeenkomst onderbewindstelling

Overeenkomst onderbewindstelling Overeenkomst onderbewindstelling Aanmelding Bij de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake- en kennismakingsgesprek bij u thuis of indien gewenst bij een instelling. In dit gesprek bekijken

Nadere informatie