De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk:"

Transcriptie

1

2 De Raad voor Rechtsbijstand geeft met betrekking tot de Wsnp nog enkele andere folders uit, namelijk: Werken aan een schuldenvrije toekomst (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren over de mogelijkheden schulden op te lossen voorafgaand aan een verzoek tot Wsnp) Een schone lei, niet voor niets (Deze folder geeft informatie aan schuldenaren die een verzoek willen doen tot wettelijke schuldsanering. Welke gevolgen heeft dit voor hen?) Schulden overwinnen Onderneem het! (Deze folder geeft informatie aan ondernemers. Wat kunnen zij zelf doen op het moment dat het niet goed gaat met hun onderneming?) Deze folders zijn gratis en te bestellen via U krijgt de folder(s) binnen enkele dagen toegestuurd.

3 Uw debiteur in de schulden? Een folder over het minnelijk en wettelijk traject

4

5 U hebt als ondernemer te maken met debiteuren die uw vorderingen niet kunnen betalen. U hebt ook al van alles geprobeerd om uw vordering te innen. De schuldenaar probeert in veel gevallen via een schuldhulpverlener (minnelijke regeling) tot betalingsafspraken met u te komen. Lukt dit niet, dan volgt vaak een verzoek tot toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Deze brochure gaat in op de gevolgen die dit voor u meebrengt. Minnelijke regeling Een schuldhulpverlener kan u namens een privépersoon of een (ex-) ondernemer benaderen met een betalingsvoorstel. Vaak is dit een aanbod tot betaling van een deel van de vordering tegen finale kwijting. Dit houdt in dat u een deel van de vordering betaald krijgt en u het resterende bedrag kwijt moet schelden. Aan u de keuze of u akkoord gaat met het aanbod. Hiervoor is het van belang een afweging te maken tussen het bedrag dat u aangeboden krijgt en het bedrag dat, bij eventuele toepassing van de Wsnp, aan u uitbetaald wordt als de wettelijke regeling is doorlopen. De minnelijke regeling ziet er als volgt uit: een schuldenaar lost gedurende een periode van in principe drie jaar zoveel mogelijk af. Bepaalde eigendommen (bijvoorbeeld een auto die niet nodig is voor woonwerkverkeer) kunnen verkocht worden ten gunste van alle crediteuren. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK, heeft hiervoor uniforme regels opgesteld, die gevolgd worden door haar leden. Naast leden van de NVVK, kunt u ook een aanbod namens een debiteur ontvangen van niet-nvvk-leden. Tijdens de periode van drie jaar moet de schuldenaar rondkomen van

6 Tijdens de periode van drie jaar moet de schuldenaar rondkomen van een bedrag rond bijstandsniveau Integrale schuldhulpverlening houdt in dat niet alleen een oplossing wordt gezocht voor de financiële problemen van de schuldenaar, maar ook eventuele andere bestaande problematiek

7 een bedrag rond bijstandsniveau. Aan het bepalen van het bedrag dat de schuldenaar maandelijks mag houden ligt de beslagvrije voet ten grondslag, evenals bij beslag. De overige inkomsten worden gebruikt voor aflossing van de schulden. Als de schuldenaar kan sparen, ontvangt u (meestal maandelijks) een bedrag. Schuldeisers zoals de Belastingdienst en de bedrijfsverenigingen krijgen een dubbel percentage uitgedeeld, omdat zij op grond van de wet preferent zijn. Soms financiert een Gemeentelijke kredietbank een akkoord. U krijgt dan direct het afgesproken bedrag. De schuldenaar lost vervolgens drie jaar af aan de kredietbank. Integrale schuldhulpverlening Integrale schuldhulpverlening houdt in dat niet alleen een oplossing wordt gezocht voor de financiële problemen van de schuldenaar, maar ook eventuele andere bestaande problematiek. Hiermee wordt de oorzaak van de schulden aangepakt. Heeft de schuldenaar bijvoorbeeld moeite met het voeren van zijn financiële huishouding, dan kan een cursus budgetteren uitkomst bieden. De schuldenaar kan ondersteund worden door bijvoorbeeld maatschappelijk werk, sociale dienst, verslavingszorg, arbeidsbureau, etc. Ook schuldeisers zoals woningbouwverenigingen kunnen een rol spelen. Goedkopere woonruimte leidt tot een ruimer besteedbaar budget en dus een hogere aflossing. Verder zijn er schuldeisers die afspraken maken over incassobeleid en vroegtijdige signalering van schulden, zodat eerder kan worden ingegrepen. Als u of collega-schuldeisers niet akkoord gaan met een aanbod van de

8 schuldhulpverlener, is het minnelijk traject mislukt en kan de schuldenaar bij de rechtbank een verzoek doen tot toepassing van de wettelijke schuldsanering. Voorlopige voorzieningen De Wsnp maakt mogelijk dat de schuldenaar in bepaalde gevallen om een voorlopige voorziening kan verzoeken. Soms dreigt er tijdens het schuldhulpverleningstraject huisuitzetting voor de schuldenaar, beëindiging van het leveren van nutsvoorzieningen of ontbinding van de zorgverzekering. In die gevallen kan de schuldenaar (of het college van Burgemeester en Wethouders) de rechter verzoeken een voorlopige voorziening te geven (ook wel het minnelijk moratorium genoemd). Tijdens deze periode, die maximaal zes maanden mag duren, mag geen huisuitzetting, beëindiging van levering van nutsvoorzieningen of ontbinding van de zorgverzekering plaatsvinden. Opheffen van een beslag op loon of uitkering is niet mogelijk met dit instrument. Na afloop van deze zes maanden brengt de schuldhulpverlener verslag uit over de resultaten aan de rechtbank. De schuldenaar kan de Wsnp-rechter ook vragen om een voorlopige voorziening met betrekking tot spoedeisende zaken. Dit instrument vervangt min of meer de voorlopige toepassing. Het kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een dreigende huisuitzetting af te wenden en zo tijd te winnen voor het completeren van een verzoekschrift tot toepassing Wsnp. Maar de bepaling is zo breed geformuleerd dat ook andere invullingen denkbaar zijn. Tegen de beslissing op het verzoek om deze voorlopige voorziening kunnen

9 zowel de schuldenaar als de tegenpartij binnen drie maanden in hoger beroep gaan. Dwangakkoord Vanaf 1 januari 2008 is de toegang tot de Wsnp veranderd. Voorheen kon de schuldenaar een verzoek doen tot toepassing van de wettelijke schuldsanering. Nu verzoekt de schuldenaar primair om een door hem aangeboden regeling op te leggen aan schuldeisers die niet (in redelijkheid) hebben ingestemd met het buitengerechtelijke akkoord. De onwillige schuldeisers worden door de rechtbank opgeroepen. De rechtbank toetst op basis van een aantal criteria of het verzoek van de schuldenaar wordt toegewezen. In dat geval worden de onwillige schuldeisers veroordeeld in de kosten van de procedure. Toepassing Wsnp Naast het primaire verzoek zoals hiervoor beschreven, doet de schuldenaar aanvullend een verzoek tot toelating tot de wet schuldsanering. Zodra de rechtbank uw debiteur toelaat tot de wettelijke regeling, vervallen beslagen die u eventueel heeft op het inkomen, vermogen of goederen van de schuldenaar. Ook wordt de opbouw van rente geschorst. De schuldenaar krijgt een bewindvoerder Wsnp toegewezen door de rechtbank. Deze bewindvoerder houdt in de gaten of de schuldenaar de verplichtingen van de Wsnp wel naleeft en beheert en vereffent de boedel. De bewindvoerder zal u, als u als schuldeiser bij hem bekend bent, binnen enkele weken aanschrijven met het verzoek uw vordering bij hem in te dienen. Het is mogelijk dat u niet als schuldeiser voorkomt op de verklaring die door de gemeente is afgegeven. Via een specifieke zoekvraag in het

10 Tijdens een voorlopige voorziening, die maximaal zes maanden mag duren, mag geen huisuitzetting, beëindiging van levering van nutsvoorzieningen of ontbinding van de zorgverzekering plaatsvinden Zodra de rechtbank uw debiteur toelaat tot de wettelijke regeling, vervallen beslagen die u eventueel heeft op het inkomen, vermogen of goederen van de schuldenaar Onwillige schuldeisers worden veroordeeld in de kosten van de procedure 8

11 Landelijk Register Schuldsaneringen (www.wsnp.rvr.org) of het Landelijk Insolventieregister (www.rechtspraak.nl) kunt u zelf checken of uw debiteur is toegelaten tot de Wsnp en wie zijn bewindvoerder is. U kunt uw vordering dan alsnog indienen in de Wsnp. Na verloop van tijd vindt er dan een verificatievergadering plaats. De looptijd van de wettelijke regeling is in principe drie jaar. Tijdens dit traject heeft de schuldenaar een informatieplicht richting bewindvoerder. U hebt echter ook het recht de bewindvoerder te informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schuldsanering. Verificatievergadering De verificatievergadering is het moment waarop de schuldenlijsten zoals opgesteld door de bewindvoerder, worden vastgesteld. U moet uw vordering tijdig indienen, uiterlijk twee weken voordat de verificatievergadering plaatsvindt. Bent u niet op tijd, dan kunt u niet meedelen bij een uitdeling, maar valt uw vordering toch onder de werking van de schone lei. Dit houdt in dat u, na beëindiging van de Wsnp met een schone lei, uw vordering niet meer mag opeisen. De bewindvoerder laat de rechter-commissaris op zijn verzoek weten of hij de vorderingen wil voorleggen aan de verificatievergadering. Is dat zo, dan zal de bewindvoerder u en de schuldenaar hierover aanschrijven. Deze situatie kan zich voordoen als er bijvoorbeeld onduidelijkheden zijn met betrekking tot een of meerdere vorderingen. U mag bij deze vergadering aanwezig zijn. Vindt de bewindvoerder het niet nodig een verificatievergadering te houden, dan zal deze pro forma plaatsvinden. Dit houdt in dat u wel op de hoogte wordt gesteld van de vergadering, maar

12 De verificatievergadering is het moment waarop de schuldenlijsten zoals opgesteld door de bewindvoerder, worden vastgesteld Beëindiging kan plaatsvinden als de schuldenaar zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt, bovenmatige schulden laat ontstaan of tracht zijn schuldeisers te benadelen Een snelle rekensom leert dat een Problematische schuld betekent dat u als schuldeiser vaak slechts een deel van uw vordering terugziet 10

13 er niet bij aanwezig kunt zijn. Wilt u toch bij de verificatievergadering aanwezig zijn, dan kunt u hiervan mededeling doen aan de rechtercommissaris. Hij stelt dan alsnog een dag vast waarop de vergadering zal plaatsvinden. U wordt hiervan door de bewindvoerder in kennis gesteld. U kunt zich op de verificatievergadering niet uitspreken over voortgang van de schuldsanering van uw debiteur. Nadat de verificatievergadering heeft plaatsgevonden, kunt u uw vordering in principe niet meer indien bij de bewindvoerder. U kunt als schuldeiser ook een klacht indienen indien u ontevreden bent over de wijze waarop de bewindvoerder de zaak behandelt. Beëindiging Wsnp De schuldsanering kan op zowel op verschillende manieren eindigen. Positieve beëindigingen voor de schuldenaar zijn: - de goedkeuring van een tijdens de wettelijke schuldsanering aangeboden akkoord; - de schone lei; - alle vorderingen zijn voldaan; - hij is weer in staat zijn betalingsverplichtingen te hervatten. Beëindiging kan echter ook plaatsvinden als de schuldenaar zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt, bovenmatige schulden laat ontstaan of tracht zijn schuldeisers te benadelen. De beëindiging op deze gronden kan tot gevolg hebben dat een faillissement wordt uitgesproken. Deze tussentijdse beëindiging kan door de bewindvoerder worden verzocht, maar ook door u als schuldeiser. U moet daarvoor een procureur 11

14 inschakelen en uiteraard voldoende bewijzen aanvoeren. Preventie Een snelle rekensom leert dat een problematische schuld betekent dat u als schuldeiser vaak slechts een deel van uw vordering terugziet. U heeft wellicht enig verlies als gevolg van dubieuze debiteuren ingecalculeerd, maar wilt natuurlijk liever de gehele vordering ingelost zien. Momenteel werkt de Raad voor Rechtsbijstand aan nieuw beleid met betrekking tot de vergoeding die de bewindvoerder uit de boedel mag halen. Op dit moment is dat een deel van het totale bedrag waar de bewindvoerder recht op heeft. Straks 1 mag de bewindvoerder de gehele vergoeding (36 maanden salaris inclusief het subsidiebedrag wat nu door de Raad uitgekeerd wordt) uit de boedel halen, waardoor er minder te verdelen is onder schuldeisers. Het wordt dus aantrekkelijker in het minnelijk traject akkoord te gaan. Het blijft dan ook de moeite waard op zoek te gaan naar preventieve maatregelen om de risico s nog verder te beperken. De Kamer van Koophandel, een accountant, advocaat of bedrijfsadviseur kunnen u hierbij verder helpen. Krijgt u te maken met een schuldenaar die in een problematische schuldsituatie verkeert of dreigt te raken, kunt u hem adviseren contact te zoeken met een schuldhulpverleningsinstantie. U kunt hem ook wijzen op de folder Werken aan een schuldenvrije toekomst, die via onze site gratis te bestellen is. Hoe eerder de schuldenaar hulp vraagt, hoe groter de kans dat hij zijn schulden kan terugbetalen. 1 Dit beleid wordt in de loop van 2008 van kracht en zal waarschijnlijk gelden voor zowel lopende als nieuwe schuldsaneringszaken. 12

15 Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de Raad. Bij overname is bronvermelding verplicht. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus CD S-HERTOGENBOSCH (0900) ( 0,10 per minuut) Tekst: I.R. von Burg Grafisch ontwerp en illustraties: Rik Verharen Illustraties Vormgeving: Protekst s-hertogenbosch Drukker: Van Helvoort Grafisch Bedrijf BV s-hertogenbosch, november 2007

16

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers

Als u als (ex-)ondernemer. problematische schulden heeft. Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft Informatie over de Wsnp voor (ex-)ondernemers Inhoudsopgave Problematische schulden herkenbaar? 3 Wat is de Wsnp? 4 Hoe komt u in de Wsnp? 6 Wat

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN

BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN BEREKENING VAN HET VRIJ TE LATEN BEDRAG BIJ TOEPASSING VAN DE WET SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN RAPPORT VAN DE WERKGROEP REKENMETHODE VTLB VAN RECOFA JANUARI 2003 volgnr: 2.1.1; bijgewerkt tot januari

Nadere informatie

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden?

Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Wat heeft de gemeente zelfstandig ondernemers te bieden? Informatie, advies en financieringsmogelijkheden voor ondernemers Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening 2011-2012 DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 2 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012 2016 Gemeente Woerden Portefeuillehouder : Loes Ypma, wethouder sociale zaken, WMO, jeugd, onderwijs en sport Ambtelijk opdrachtgever : Karen Coesmans, afdelingsmanager

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie juli 2009 Volgnummer: 2009:2; bijgewerkt tot 1 juli 2009

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Verdeling ouderdomspensioen

Verdeling ouderdomspensioen Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding In dit informatieblad vindt u informatie over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie