Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening gelet op: - artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; en - hoofdstuk 11 van het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening (actie nummer 1) b e s l u i t : vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregels schuldhulpverlening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; b. inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een gemeente is ingeschreven; c. schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg; d. verzoeker: inwoner die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

2 - 2 - Hoofdstuk 2 Doelgroep, aanbod en verplichtingen Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening Schuldhulpverlening in Someren staat open voor verzoekers van 18 jaar of ouder die inwoner van de gemeente Someren zijn, met uitzondering van zelfstandig ondernemers. Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening 1. Het college verleent aan verzoeker schuldhulpverlening indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. 2. Bij de beoordeling van de noodzaak als bedoeld in het eerste lid worden de uitgangspunten, zoals neergelegd in het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening , in acht genomen. 3. De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn: a. de mate van zelfredzaamheid; b. de hoogte, de omvang en de complexiteit van de schulden; c. de psychosociale situatie van verzoeker; d. de houding en het gedrag van verzoeker; e. een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening. Artikel 4 Verplichtingen 1. Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject. 2. Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder andere uit: a. het verstrekken van alle informatie welke nodig is voor de behandeling van de aanvraag en het schuldhulpverleningstraject; b. nakomen van afspraken; c. geen nieuwe financiële verplichtingen c.q. schulden aangaan; d. ervoor zorgen dat alle nieuwe rekeningen op tijd betaald worden; e. zich houden aan bepalingen, zoals opgenomen in de schuldhulpverleningsovereenkomst, de toekenningsbeschikking dan wel in het hulpverleningsplan; f. het geven van toestemming om inlichtingen in te winnen bij en te geven aan derden.

3 - 3 - Hoofdstuk 3 Weigering of beëindiging schuldhulpverlening Artikel 5 Fraude 1. Een verzoek tot schuldhulpverlening kan worden geweigerd dan wel worden beëindigd indien de verzoeker fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd. 2. Indien er sprake is van een gezin met inwonende minderjarige kinderen wordt, voordat het schuldhulpverleningstraject wordt beëindigd, onderzocht welke hulpverlening nog wel geboden kan worden. Daarnaast wordt overleg gepleegd met betrokken instanties en/of wordt bekeken of andere instanties ingezet moeten worden. Artikel 6 Weigering- en/of beëindigingsgronden 1. Onverminderd de overige bepalingen in deze uitvoeringsregels, kan het college besluiten om de schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen indien: a. de verzoeker niet (langer) voldoet aan het bepaalde in artikel 2; b. de schuldhulpverlening voor verzoeker niet (langer) noodzakelijk wordt geacht zoals bepaald in artikel 3; c. de verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4 en/of zoals opgenomen in de schuldhulpverleningsovereenkomst, de toekenningsbeschikking dan wel in het hulpverleningsplan; d. het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond; e. de verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van zijn schulden; f. op grond van zo later is gebleken onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan verzoeker is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen; g. de verzoeker zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt; h. de verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren; i. de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke situatie van de verzoeker dan wel de schuldensituatie van de verzoeker, niet (langer) passend is. 2. Indien er sprake is van een gezin met inwonende minderjarige kinderen wordt, voordat het schuldhulpverleningstraject wordt beëindigd, onderzocht welke hulpverlening nog wel geboden kan worden. Daarnaast wordt overleg gepleegd met betrokken instanties en/of wordt bekeken of andere instanties ingezet moeten worden. Artikel 7 Recidive nieuw verzoek 1. Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend door verzoeker een traject schuldhulpverlening succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie en advies en/of een doorverwijzing. 2. Indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend - een traject schuldhulpverlening tussentijds is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk); - ingevolge artikel 6 onder e, f of g een traject schuldhulpverlening is geweigerd of beeindigd;

4 - 4 - kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie en advies en/of een doorverwijzing. 3. Indien minder dan 6 maanden voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend een verzoek tot schuldhulpverlening niet tot een hulpaanbod heeft geleid dat aan verzoeker verwijtbaar is, kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie en advies en/of een doorverwijzing. Hoofdstuk 4 Vergoeding kosten door gemeente Artikel 8 Vergoeding intakekosten Zuidweg & Partners Indien het door het college, in het kader van het schuldhulpverleningstraject, noodzakelijk wordt geacht om in de situatie van verzoeker een intake te laten plaatsvinden bij Zuidweg & partners worden deze intakekosten volledig vergoed door de gemeente Someren. Artikel 9 Vergoeding budgetbeheer/budgetcoaching SaldoPlus De kosten voor budgetbeheer en/of budgetcoaching bij SaldoPlus worden volledig vergoed door de gemeente Someren indien de inzet hiervan, in het kader van het schuldhulpverleningstraject, door het college noodzakelijk wordt geacht; en a. er in de situatie van verzoeker sprake is van een stablisatietraject. Vergoeding vindt plaats totdat stabilisatie is bereikt. Het is aan het college om te beoordelen wanneer stabilisatie bereikt is in de situatie van verzoeker; of b. er in situatie van verzoeker een minnelijke schuldregeling lopende is, of c. de verzoeker is opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule 1. In alle gevallen waarin deze uitvoeringsregels niet voorziet, beslist het college. 2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregels, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregels schuldhulpverlening Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren d.d. de secretaris, de burgemeester, drs. A.P.M. de Kok A.P.M. Veltman

5 TOELICHTING UITVOERINGSREGELS SCHULDHULPVERLENING ALGEMENE TOELICHTING Op 27 juni 2012 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld. De gemeente geeft met het beleidsplan gevolg aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De Wgs is per 1 juli 2012 in werking getreden. Op grond van de Wgs dient de gemeente een beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente Someren. In hoofdstuk 11 van het beleidsplan is een aantal vervolgacties opgenomen. Onderhavige regeling is gebaseerd op de eerste actie uit het beleidsplan, te weten: daar waar ten behoeve van de uitvoeringspraktijk precisering nodig is, zullen uitvoeringsregels opgesteld worden. Het gaat hierbij onder andere om: - het stellen van voorwaarden voor toelating tot de schuldhulpverlening; - de consequenties inzake het (verwijtbaar) niet voldoen aan de voorwaarden; - recidive en fraude; - in welke situaties de gemeente de kosten voor budgetbeheer bij SaldoPlus en de intakekosten bij Zuidweg & Partners vergoedt. Achterliggende geachte is dat de gemeente Someren heldere spelregels wil hanteren. Hierdoor weet de burger wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schuldhulpverlening en waaraan hij zich dient te houden. Daarnaast weet de gemeente hierdoor welke verplichtingen zij aan de burger mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. Hierbij speelt mee dat de gemeentelijke schuldhulpverlening, vanaf de inwerkingtreding van de Wgs, onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is komen te vallen. Het is dan ook van belang om regels met betrekking tot bovengenoemde zaken in een juridisch vat te hebben gegoten.

6 - 6 - ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijving Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van de Wgs. Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening Conform de visie en uitgangspunten, zoals neergelegd in het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening , staat de schuldhulpverlening in beginsel open voor iedere inwoner van de gemeente Someren. De laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening wordt wel begrensd door onder andere: de eigen verantwoordelijkheid van burgers die voorop staat, de (on)regelbaarheid van het schuldenpakket en/of van de cliënt en de belangen van de schuldeiser (zie hoofdstuk 5.4 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening ). Een uitzondering op de brede toegankelijkheid wordt gevormd door zelfstandig ondernemers. Zie hoofdstuk 5.4 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening De regering is van mening dat gemeentelijke schuldhulpverlening niet toegankelijk kan zijn voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming. Indien een zelfstandige met problematische schulden zich meldt zal allereerst worden bekeken of er een mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Indien er geen mogelijkheid is via de Bbz 2004 wordt de zelfstandige verwezen naar een instantie die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Een bureau dat hierin gespecialiseerd is, is Zuidweg & Partners. De eventuele hulpverlening zal dan plaatsvinden op eigen kosten van de zelfstandige. Indien de onderneming niet levensvatbaar is, zal voor de zelfstandige vaak geen andere mogelijkheid resten dan het staken van de onderneming. In het geval dat de zelfstandige besluit te stoppen met de onderneming kan hij zich wenden tot de gemeente voor schuldhulpverlening. Het is daarbij een voorwaarde dat de zelfstandige feitelijk met zijn onderneming stopt en zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel. Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening Lid 1 en 2 Hierin is aangegeven dat het college schuldhulpverlening verleent indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Op deze manier wordt enerzijds recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid. Daar waar de burger in staat wordt geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf aan te pakken en te regelen, kan schuldhulpverlening achterwege blijven. Anderzijds wordt hiermee, evenals met het derde lid, recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt dat schuldhulpverlening selectief en gericht ingezet dient te worden. Daar waar sprake is van een schuldenpakket dat zich niet laat regelen in combinatie met een onregelbare verzoeker, kan een aanvraag worden geweigerd dan wel worden beëindigd. Lid 3 Integrale schuldhulpverlening is toegesneden op de individuele verzoeker, waarbij dus sprake is van maatwerk. De situatie van de verzoeker is uitgangspunt en daar dient de gemeentelijke dienstverlening c.q. de inzet van producten op afgestemd te worden. De inzet van producten kan dus per situatie verschillen. In het derde lid worden een vijftal factoren genoemd die bepalen in welke mate de gemeente één of meerder producten schuldhulpverlening aanbiedt. Op basis van het maatwerkprincipe en met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zal besluitvorming over het aanbod plaatsvinden. De uitvoeringsregels bieden daarom niet een

7 - 7 - limitatieve opsomming van mogelijke situaties en kunnen worden. problemen die met een specifiek aanbod opgelost Artikel 4 Verplichtingen Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde informatie te geven (eerste lid) en om medewerking te verlenen (tweede lid). Dit geldt zowel in de aanvraagfase als gedurende de looptijd van het traject. Wat betreft de verplichting tot medewerking is in het tweede lid een aantal verplichtingen benoemd. Dit is geen limitatieve opsomming. Artikel 5 Fraude Lid 1 Op grond van de Wgs (artikel 3, derde lid) kan de gemeente de toegang tot schuldhulpverlening weigeren indien een persoon fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd. Het eerste lid van dit artikel expliciteert de keuze van het college om ook daadwerkelijk van deze bevoegdheid gebruik te maken. Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden, is dat fraude aan het begin van het traject meestal nog niet bekend is. Dit wordt vaak pas gaandeweg het traject duidelijk. In veel gevallen zal er dan ook al schuldhulpverlening zijn toegekend en gaat het hierbij om het eventueel beëindigen van een traject. Lid 2 In het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening is aangegeven hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. De gemeentelijke schuldhulpverlening is laagdrempelig, breed toegankelijk en toegespitst op de individuele omstandigheden van de schuldenaar. Dat betekent dat waar mogelijk altijd een passende vorm van hulpverlening geboden wordt. Dat geldt dus ook voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen. Ook wanneer de schuldhulpverlening op basis van het eerste lid wordt geweigerd of wordt beëindigd, zal in het geval van inwonende minderjarige kinderen onderzocht worden welke hulpverlening wel geboden kan worden. Tevens wordt bij gezinnen met inwonende minderjarige kinderen bekeken of andere instanties, zoals de school van de kinderen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), ingezet moeten worden. Artikel 6 Weigerings- of beëindigingsgronden Lid 1 In het eerste lid van dit artikel wordt beschreven wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd dan wel kan worden beëindigd. Het eerste lid is geformuleerd als een zogenaamde kan-bepaling. Het college heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het college de ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, indien bijvoorbeeld elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Van de gronden zoals benoemd, verdienen de gronden onder h. en i. bijzondere aandacht. Daar waar Someren wil staan voor selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening kan dat betekenen dat schuldhulpverlening wordt geweigerd, dan wel wordt beëindigd, indien de vorm van hulpverlening niet

8 - 8 - langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar en of de schuldensituatie. Zie in dat licht ook een duidelijke link met artikel 3, tweede lid van deze uitvoeringsregels. De persoonlijke omstandigheden variëren in aard en duur. Hier is dan ook sprake van maatwerk. Het college zal dit goed moeten motiveren in de beschikking. Lid 2 Zie de toelichting bij artikel 5, tweede lid van deze uitvoeringsregels. Artikel 7 Recidive / Nieuw verzoek Dit artikel formuleert de regels over weigering van een aanbod schuldhulpverlening in relatie tot eerdere trajecten en contacten schuldhulpverlening. Op basis van het principe van eigen verantwoordelijkheid wordt een nadrukkelijke grens gesteld aan het kunnen doen van hernieuwde aanvragen. Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening telt de verleende schuldhulpverlening c.q. tellen de contacten daaromtrent vóór de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregels en vóór de inwerkingtreding van de Wgs ook mee (zie TK , 32292, nr. 9, pag. 2). Uitgangspunt is het bepaalde in dit artikel. Echter, deze recidivebepaling ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, daar waar een onevenredige situatie ontstaat voor de burger, zo nodig af te wijken van het bepaalde in dit artikel. Dit artikel is geformuleerd als een zogenaamde kan-bepaling. Indien er geen sprake is van de bepalingen in dit artikel blijft natuurlijk gelden dat het college bij een nieuw verzoek louter schuldhulpverlening verleent indien het college de schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Welke product eventueel wordt ingezet, zal afhangen van de individuele situatie van de verzoeker (maatwerk). Ook de weigeringsgronden zoals bepaald in artikel 5 en 6 zijn bij een nieuw verzoek onverminderd van kracht. Artikel 8 Vergoeding intakekosten Zuidweg & Partners De schuldhulpverlening is niet toegankelijk voor zelfstandig ondernemers. Pas in het geval dat de zelfstandige besluit te stoppen met de onderneming kan hij/zij zich wenden tot de gemeente voor schuldhulpverlening. Het is daarbij een voorwaarde dat de zelfstandige feitelijk met zijn onderneming stopt en zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel (zie de toelichting bij artikel 2 van deze uitvoeringsregels). De gemeente kan de dienst intake inkopen bij Zuidweg & Partners. Dit bureau is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze intakekosten worden volledig vergoed door de gemeente Someren, indien het door het college, in het kader van het schuldhulpverleningstraject, noodzakelijk wordt geacht om in de situatie van verzoeker een intake te laten plaatsvinden bij Zuidweg & Partners. Artikel 9 Vergoeding kosten budgetbeheer/budgetcoaching SaldoPlus Het college kan, in het kader van een schuldhulpverleningstraject, het product budgetbeheer/budgetcoaching inzetten indien zij dit noodzakelijk acht. Budgetbeheer houdt in dat (tijdelijk) de financiële huishouding wordt overgenomen omdat men niet zelfstandig in staat is deze uit te voeren. De gemeente Someren heeft een overeenkomst afgesloten met SaldoPlus inzake budgetbeheer/budgetcoaching.

9 - 9 - In welke situaties de gemeente de kosten voor budgetbeheer/budgetcoaching vergoedt, is uitgewerkt in dit artikel. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Someren deze kosten volledig vergoedt, indien de inzet hiervan noodzakelijk wordt geacht door het college en indien sprake is van een situatie zoals bepaald in het eerste lid onder a, b of c. In situatie b en c wordt reeds de volledige aflossingscapaciteit ingezet. In deze situaties is er dan ook geen ruimte om de kosten voor budgetbeheer/budgetcoaching (gedeeltelijk) zelf te betalen. Een eigen bijdrage voor het uitvoeren van budgetbeheer kan niet betaald worden van de aflossingscapaciteit, maar moet worden voldaan uit het leefgeld. Leefgeld is tijdens een schuldregeling (nagenoeg) gelijk aan de beslagruimte conform de beslagvrije voet (artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Uit vaste jurisprudentie (BI5334, Rechtbank Roermond, AWB 07/1216) blijkt dat een persoon niet minder inkomen mag hebben dan de beslagvrije voet. Indien een eigen bijdrage in rekening zou worden gebracht, betekent dit dat de belanghebbende te weinig inkomen over zou houden om van te leven. In dat geval zou belanghebbende wellicht aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand (indien de belanghebbende aan de voorwaarden hiervoor voldoet). Om te voorkomen dat het ene onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (schuldhulpverlening) kosten maakt die een ander onderdeel van de afdeling (werk en inkomen) vervolgens via de bijzondere bijstand moet vergoeden, wordt in deze uitvoeringsregels voorgesteld om de kosten van budgetbeheer/budgetcoaching volledig te vergoeden indien aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan. Ook al is er in situatie a (nog) geen sprake van een minnelijke dan wel wettelijke schuldregeling, dan kan er in deze situatie toch sprake zijn van inzet van de volledige aflossingscapaciteit. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij er beslag wordt gelegd op het periodieke inkomen van verzoeker tot aan de geldende beslagvrije voet (artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of waarbij er sprake is van betalingsregelingen. Daarnaast wordt het met het oog op een succesvolle voortgang van het traject noodzakelijk geacht om de kosten voor budgetbeheer/budgetcoaching ook in situatie a volledig te vergoeden. Indien de inzet van budgetbeheer/budgetcoaching niet door het college noodzakelijk wordt geacht in de individuele situatie van de verzoeker (en dus ook niet plaatsvindt op verzoek van het college), komen de kosten volledig voor rekening van de verzoeker. Indien de inzet van budgetbeheer/budgetcoaching door het college noodzakelijk wordt geacht maar er geen sprake is van een situatie zoals bedoeld onder a, b of c, komen de kosten eveneens volledig voor rekening van de verzoeker. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij een minnelijke dan wel wettelijke schuldregeling succesvol is beëindigd en waarbij in het kader van nazorg toch nog (tijdelijk) budgetbeheer/budgetcoaching noodzakelijk is. In deze situaties kan namelijk wel sprake zijn van voldoende betalingscapaciteit. Indien er echter sprake is van een inkomen rond bijstandsniveau zal de betalingscapaciteit ontbreken en kan de verzoeker eventueel een aanvraag doen voor bijzondere bijstand op grond van de WWB. Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen zal de verzoeker aan de daarvoor geldende voorwaarden en draagkrachtregels moeten voldoen. Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule Dit artikel geeft ruimte aan het college om in onvoorziene (eerste lid) gevallen c.q. bijzondere (tweede lid) gevallen af te wijken van de regels zoals neergelegd in deze uitvoeringsregels. Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen toelichting.

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten.

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Status : Openbaar / Ter besluitvorming Afdeling : Sociale Zaken Medewerk(st)er : E.H.M. van der Heijden Telefoonnummer : 071 406 5183 Portefeuille houder

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Heerenveen Concept Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Gelezen het advies aan burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur overwegende dat, het de verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur is om beleidsregels vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40225 18 juli 2014 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch Het college heeft op 8 juli 2014 de beleidsregels schulddienstverlening

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN (nieuw vastgesteld op: 12 juni 2012 en gewijzigd op: 7 oktober 2014)

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN (nieuw vastgesteld op: 12 juni 2012 en gewijzigd op: 7 oktober 2014) BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN (nieuw vastgesteld op: 12 juni 2012 en gewijzigd op: 7 oktober 2014) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De begripsomschrijvingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; gezien de adviezen

Nadere informatie

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013

Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Versie 2013 HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. WWB: de Wet werk en bijstand; b. IOAW:

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

b e s l u i t vast te stellen de hierna volgende Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Alkmaar.

b e s l u i t vast te stellen de hierna volgende Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Alkmaar. Raadsbesluit Nr. De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel i van de Wet werk en bijstand; gelet op het

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015 voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld; gelet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015

Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet Rotterdam 2015 De directeur van het cluster Werk en Inkomen, Gelezen het voorstel van 23 januari 2015; gelet op artikel 18a van de Participatiewet; besluit:

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling gemeente Heerhugowaard Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Heerhugowaard Citeertitel

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 20 november 2014;

gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 20 november 2014; Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014; gelet op artikel 8,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 juni 2015; gelet op artikel 8, lid 1 aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Participatiewet 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. Participatiewet 2015 Nr. 2014/78 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.21 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d en artikel 60b

Nadere informatie

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009

Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2009 Gemeenteraad Onderwerp: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Borger-Odoorn Registratienummer: 09.13039 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van11 november, gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onder d, van de Participatiewet; gezien het advies van de adviesraad

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening individuele studietoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2014, nr. 12A; Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 85 Uitgifte: 29 december 2014 Bekendmaking van het besluit de gemeenteraad d.d. 15 december 2014, nr. 12C, tot vaststelling van Verordening

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI KRH), Gezien het voorstel van het Dagelijkse Bestuur van 12-02-, Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op de Wet werk en bijstand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet werk en bijstand, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Nummer: Onderwerp: Handhavingsverordening Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Haaksbergen; gelet op de Wet werk en bijstand,

Nadere informatie

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B123 Aflossingsregels terugvorderingsschulden

Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B123 Aflossingsregels terugvorderingsschulden 49 Jaar: 2007 Nummer: Besluit: B&W 28 augustus 2007 Gemeenteblad RICHTLIJN nr. B123 Aflossingsregels terugvorderingsschulden Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikelen 17, 52, 54 en

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t :

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t : Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 F De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 Nummer 10.1-01.2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente Eemsmond; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 december 2014, gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, Agendanummer: 14 Vergadering: 27 januari 2015 De raad van de gemeente Winsum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012; raadsbesluit Agendanummer: Afdeling: Maatschappelijke Zorg De raad van de gemeente Dinkelland; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012; gelet op de artikelen 8 en 36 van de

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening tegenprestatie Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive

Hoofdstuk 2. Bescherming beslagvrije voet bij verrekening wegens recidive Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015 ( Leusden De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van 11 november 2014. overwegende dat het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Hoofdstuk 1 - Algemeen Beleidsregels verhaal WWB 2014 Hoofdstuk 1 - Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen

Verordening Tegenprestatie 2015. Gemeente Achtkarspelen Verordening Tegenprestatie 2015 Gemeente Achtkarspelen De Raad van de gemeente Achtkarspelen: overwegende dat: de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers,

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie 2015

Verordening tegenprestatie 2015 Verordening tegenprestatie 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t

Sint nthonis. Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4. r-szl2ol4/t7t B Sint nthonis Beleidsregels leenbijstand WWB 2Ol4 Boxmeer, januari 2014 r-szl2ol4/t7t Befeidsregels leenbijstand WWB 2fJ14. fnhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN o Begripsbepaling. Bevoegdheid HOOFDSTUK

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015.

besluit vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015. GEMEENTE... v.- '^ļt~- LEUNINGEN Onderwerp Registratienummer Registratiecode Auteur Status Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Beuningen 2015 atl4003477 IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 183277 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8a, eerste lid,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 23 Beleidsregels verhaal Wet werk en bijstand (b. en w.-besluit van 9 maart 2010) Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; BESLUIT vast te stellen het volgende

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB-2

Toeslagenverordening WWB-2 Toeslagenverordening WWB-2 Officiële titel Toeslagenverordening Wet werk en bijstand gemeente Winsum citeertitel Toeslagenverordening WWB Wettelijke grondslag Artikel 30 WWB Datum aanmaak april 2010 De

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012 De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leusden d.d. 14 februari 2012, nr. 180294 gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: SoZaWe Kerkrade, 30 september 2009 Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr. 09it00308. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 09Rb045 inzake Tijdelijke regels Wet investeren

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; Raadsbesluit De raad van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., nummer:. ; gelet op het bepaalde in artikel 8a, eerste lid, onderdeel b van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 Verordening Tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Orionis Walcheren 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Tegenprestatie:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug Het Algemeen Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme rijn Heuvelrug; gezien

Nadere informatie

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht Vaststelling: College van B&W 3 november 2008 Bekendmaking: De Trompetter 11 november 2008 Inwerkingtreding: 1 januari 2009 Beleidsregel krediethypotheek en pandrecht

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Inkomenstoeslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07

Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07 Raadsvoorstel Reg. nr : 0710660 Ag nr. : Datum :20-12-07 Onderwerp Fraudeverordening Boxtel 2008 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Fraudeverordening Boxtel 2008, onder gelijktijdige intrekking

Nadere informatie