Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening gelet op: - artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; en - hoofdstuk 11 van het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening (actie nummer 1) b e s l u i t : vast te stellen de navolgende Uitvoeringsregels schuldhulpverlening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren; b. inwoner: ingezetene die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij een gemeente is ingeschreven; c. schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg; d. verzoeker: inwoner die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

2 - 2 - Hoofdstuk 2 Doelgroep, aanbod en verplichtingen Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening Schuldhulpverlening in Someren staat open voor verzoekers van 18 jaar of ouder die inwoner van de gemeente Someren zijn, met uitzondering van zelfstandig ondernemers. Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening 1. Het college verleent aan verzoeker schuldhulpverlening indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. 2. Bij de beoordeling van de noodzaak als bedoeld in het eerste lid worden de uitgangspunten, zoals neergelegd in het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening , in acht genomen. 3. De vorm waarin de gemeente schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn: a. de mate van zelfredzaamheid; b. de hoogte, de omvang en de complexiteit van de schulden; c. de psychosociale situatie van verzoeker; d. de houding en het gedrag van verzoeker; e. een eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening. Artikel 4 Verplichtingen 1. Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het schuldhulpverleningstraject. 2. Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder andere uit: a. het verstrekken van alle informatie welke nodig is voor de behandeling van de aanvraag en het schuldhulpverleningstraject; b. nakomen van afspraken; c. geen nieuwe financiële verplichtingen c.q. schulden aangaan; d. ervoor zorgen dat alle nieuwe rekeningen op tijd betaald worden; e. zich houden aan bepalingen, zoals opgenomen in de schuldhulpverleningsovereenkomst, de toekenningsbeschikking dan wel in het hulpverleningsplan; f. het geven van toestemming om inlichtingen in te winnen bij en te geven aan derden.

3 - 3 - Hoofdstuk 3 Weigering of beëindiging schuldhulpverlening Artikel 5 Fraude 1. Een verzoek tot schuldhulpverlening kan worden geweigerd dan wel worden beëindigd indien de verzoeker fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd. 2. Indien er sprake is van een gezin met inwonende minderjarige kinderen wordt, voordat het schuldhulpverleningstraject wordt beëindigd, onderzocht welke hulpverlening nog wel geboden kan worden. Daarnaast wordt overleg gepleegd met betrokken instanties en/of wordt bekeken of andere instanties ingezet moeten worden. Artikel 6 Weigering- en/of beëindigingsgronden 1. Onverminderd de overige bepalingen in deze uitvoeringsregels, kan het college besluiten om de schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen indien: a. de verzoeker niet (langer) voldoet aan het bepaalde in artikel 2; b. de schuldhulpverlening voor verzoeker niet (langer) noodzakelijk wordt geacht zoals bepaald in artikel 3; c. de verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 4 en/of zoals opgenomen in de schuldhulpverleningsovereenkomst, de toekenningsbeschikking dan wel in het hulpverleningsplan; d. het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond; e. de verzoeker zijn beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken voor de aflossing van zijn schulden; f. op grond van zo later is gebleken onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan verzoeker is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het college, een andere beslissing zou zijn genomen; g. de verzoeker zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt; h. de verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren; i. de geboden hulpverlening, gelet op de persoonlijke situatie van de verzoeker dan wel de schuldensituatie van de verzoeker, niet (langer) passend is. 2. Indien er sprake is van een gezin met inwonende minderjarige kinderen wordt, voordat het schuldhulpverleningstraject wordt beëindigd, onderzocht welke hulpverlening nog wel geboden kan worden. Daarnaast wordt overleg gepleegd met betrokken instanties en/of wordt bekeken of andere instanties ingezet moeten worden. Artikel 7 Recidive nieuw verzoek 1. Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend door verzoeker een traject schuldhulpverlening succesvol is doorlopen (minnelijk en/of wettelijk), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie en advies en/of een doorverwijzing. 2. Indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend - een traject schuldhulpverlening tussentijds is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk); - ingevolge artikel 6 onder e, f of g een traject schuldhulpverlening is geweigerd of beeindigd;

4 - 4 - kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie en advies en/of een doorverwijzing. 3. Indien minder dan 6 maanden voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend een verzoek tot schuldhulpverlening niet tot een hulpaanbod heeft geleid dat aan verzoeker verwijtbaar is, kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie en advies en/of een doorverwijzing. Hoofdstuk 4 Vergoeding kosten door gemeente Artikel 8 Vergoeding intakekosten Zuidweg & Partners Indien het door het college, in het kader van het schuldhulpverleningstraject, noodzakelijk wordt geacht om in de situatie van verzoeker een intake te laten plaatsvinden bij Zuidweg & partners worden deze intakekosten volledig vergoed door de gemeente Someren. Artikel 9 Vergoeding budgetbeheer/budgetcoaching SaldoPlus De kosten voor budgetbeheer en/of budgetcoaching bij SaldoPlus worden volledig vergoed door de gemeente Someren indien de inzet hiervan, in het kader van het schuldhulpverleningstraject, door het college noodzakelijk wordt geacht; en a. er in de situatie van verzoeker sprake is van een stablisatietraject. Vergoeding vindt plaats totdat stabilisatie is bereikt. Het is aan het college om te beoordelen wanneer stabilisatie bereikt is in de situatie van verzoeker; of b. er in situatie van verzoeker een minnelijke schuldregeling lopende is, of c. de verzoeker is opgenomen in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Hoofdstuk 5 Slotbepalingen Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule 1. In alle gevallen waarin deze uitvoeringsregels niet voorziet, beslist het college. 2. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregels, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding 1. Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregels schuldhulpverlening Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren d.d. de secretaris, de burgemeester, drs. A.P.M. de Kok A.P.M. Veltman

5 TOELICHTING UITVOERINGSREGELS SCHULDHULPVERLENING ALGEMENE TOELICHTING Op 27 juni 2012 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld. De gemeente geeft met het beleidsplan gevolg aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De Wgs is per 1 juli 2012 in werking getreden. Op grond van de Wgs dient de gemeente een beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente Someren. In hoofdstuk 11 van het beleidsplan is een aantal vervolgacties opgenomen. Onderhavige regeling is gebaseerd op de eerste actie uit het beleidsplan, te weten: daar waar ten behoeve van de uitvoeringspraktijk precisering nodig is, zullen uitvoeringsregels opgesteld worden. Het gaat hierbij onder andere om: - het stellen van voorwaarden voor toelating tot de schuldhulpverlening; - de consequenties inzake het (verwijtbaar) niet voldoen aan de voorwaarden; - recidive en fraude; - in welke situaties de gemeente de kosten voor budgetbeheer bij SaldoPlus en de intakekosten bij Zuidweg & Partners vergoedt. Achterliggende geachte is dat de gemeente Someren heldere spelregels wil hanteren. Hierdoor weet de burger wat de voorwaarden zijn voor toelating tot de schuldhulpverlening en waaraan hij zich dient te houden. Daarnaast weet de gemeente hierdoor welke verplichtingen zij aan de burger mag opleggen en wanneer zij de toegang tot de schuldhulpverlening kan weigeren of beëindigen. Hierbij speelt mee dat de gemeentelijke schuldhulpverlening, vanaf de inwerkingtreding van de Wgs, onder het regime van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is komen te vallen. Het is dan ook van belang om regels met betrekking tot bovengenoemde zaken in een juridisch vat te hebben gegoten.

6 - 6 - ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel 1 Begripsomschrijving Dit artikel is gebaseerd op artikel 1 van de Wgs. Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening Conform de visie en uitgangspunten, zoals neergelegd in het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening , staat de schuldhulpverlening in beginsel open voor iedere inwoner van de gemeente Someren. De laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening wordt wel begrensd door onder andere: de eigen verantwoordelijkheid van burgers die voorop staat, de (on)regelbaarheid van het schuldenpakket en/of van de cliënt en de belangen van de schuldeiser (zie hoofdstuk 5.4 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening ). Een uitzondering op de brede toegankelijkheid wordt gevormd door zelfstandig ondernemers. Zie hoofdstuk 5.4 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening De regering is van mening dat gemeentelijke schuldhulpverlening niet toegankelijk kan zijn voor zelfstandigen met een nog functionerende onderneming. Indien een zelfstandige met problematische schulden zich meldt zal allereerst worden bekeken of er een mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Indien er geen mogelijkheid is via de Bbz 2004 wordt de zelfstandige verwezen naar een instantie die gespecialiseerd is in schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Een bureau dat hierin gespecialiseerd is, is Zuidweg & Partners. De eventuele hulpverlening zal dan plaatsvinden op eigen kosten van de zelfstandige. Indien de onderneming niet levensvatbaar is, zal voor de zelfstandige vaak geen andere mogelijkheid resten dan het staken van de onderneming. In het geval dat de zelfstandige besluit te stoppen met de onderneming kan hij zich wenden tot de gemeente voor schuldhulpverlening. Het is daarbij een voorwaarde dat de zelfstandige feitelijk met zijn onderneming stopt en zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel. Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening Lid 1 en 2 Hierin is aangegeven dat het college schuldhulpverlening verleent indien het college schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Op deze manier wordt enerzijds recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid. Daar waar de burger in staat wordt geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf aan te pakken en te regelen, kan schuldhulpverlening achterwege blijven. Anderzijds wordt hiermee, evenals met het derde lid, recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt dat schuldhulpverlening selectief en gericht ingezet dient te worden. Daar waar sprake is van een schuldenpakket dat zich niet laat regelen in combinatie met een onregelbare verzoeker, kan een aanvraag worden geweigerd dan wel worden beëindigd. Lid 3 Integrale schuldhulpverlening is toegesneden op de individuele verzoeker, waarbij dus sprake is van maatwerk. De situatie van de verzoeker is uitgangspunt en daar dient de gemeentelijke dienstverlening c.q. de inzet van producten op afgestemd te worden. De inzet van producten kan dus per situatie verschillen. In het derde lid worden een vijftal factoren genoemd die bepalen in welke mate de gemeente één of meerder producten schuldhulpverlening aanbiedt. Op basis van het maatwerkprincipe en met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zal besluitvorming over het aanbod plaatsvinden. De uitvoeringsregels bieden daarom niet een

7 - 7 - limitatieve opsomming van mogelijke situaties en kunnen worden. problemen die met een specifiek aanbod opgelost Artikel 4 Verplichtingen Met dit artikel wordt de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker voorop gesteld. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van mensen zelf om tijdig de benodigde informatie te geven (eerste lid) en om medewerking te verlenen (tweede lid). Dit geldt zowel in de aanvraagfase als gedurende de looptijd van het traject. Wat betreft de verplichting tot medewerking is in het tweede lid een aantal verplichtingen benoemd. Dit is geen limitatieve opsomming. Artikel 5 Fraude Lid 1 Op grond van de Wgs (artikel 3, derde lid) kan de gemeente de toegang tot schuldhulpverlening weigeren indien een persoon fraude heeft gepleegd die financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft en die persoon in verband daarmee onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd. Het eerste lid van dit artikel expliciteert de keuze van het college om ook daadwerkelijk van deze bevoegdheid gebruik te maken. Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden, is dat fraude aan het begin van het traject meestal nog niet bekend is. Dit wordt vaak pas gaandeweg het traject duidelijk. In veel gevallen zal er dan ook al schuldhulpverlening zijn toegekend en gaat het hierbij om het eventueel beëindigen van een traject. Lid 2 In het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening is aangegeven hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. De gemeentelijke schuldhulpverlening is laagdrempelig, breed toegankelijk en toegespitst op de individuele omstandigheden van de schuldenaar. Dat betekent dat waar mogelijk altijd een passende vorm van hulpverlening geboden wordt. Dat geldt dus ook voor gezinnen met inwonende minderjarige kinderen. Ook wanneer de schuldhulpverlening op basis van het eerste lid wordt geweigerd of wordt beëindigd, zal in het geval van inwonende minderjarige kinderen onderzocht worden welke hulpverlening wel geboden kan worden. Tevens wordt bij gezinnen met inwonende minderjarige kinderen bekeken of andere instanties, zoals de school van de kinderen en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), ingezet moeten worden. Artikel 6 Weigerings- of beëindigingsgronden Lid 1 In het eerste lid van dit artikel wordt beschreven wanneer schuldhulpverlening kan worden geweigerd dan wel kan worden beëindigd. Het eerste lid is geformuleerd als een zogenaamde kan-bepaling. Het college heeft de bevoegdheid tot weigering of beëindiging, maar niet de verplichting. Dit geeft het college de ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, indien bijvoorbeeld elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt. Van de gronden zoals benoemd, verdienen de gronden onder h. en i. bijzondere aandacht. Daar waar Someren wil staan voor selectieve en gerichte toepassing van schuldhulpverlening kan dat betekenen dat schuldhulpverlening wordt geweigerd, dan wel wordt beëindigd, indien de vorm van hulpverlening niet

8 - 8 - langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar en of de schuldensituatie. Zie in dat licht ook een duidelijke link met artikel 3, tweede lid van deze uitvoeringsregels. De persoonlijke omstandigheden variëren in aard en duur. Hier is dan ook sprake van maatwerk. Het college zal dit goed moeten motiveren in de beschikking. Lid 2 Zie de toelichting bij artikel 5, tweede lid van deze uitvoeringsregels. Artikel 7 Recidive / Nieuw verzoek Dit artikel formuleert de regels over weigering van een aanbod schuldhulpverlening in relatie tot eerdere trajecten en contacten schuldhulpverlening. Op basis van het principe van eigen verantwoordelijkheid wordt een nadrukkelijke grens gesteld aan het kunnen doen van hernieuwde aanvragen. Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening telt de verleende schuldhulpverlening c.q. tellen de contacten daaromtrent vóór de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregels en vóór de inwerkingtreding van de Wgs ook mee (zie TK , 32292, nr. 9, pag. 2). Uitgangspunt is het bepaalde in dit artikel. Echter, deze recidivebepaling ontslaat de gemeente niet van de verplichting om, daar waar een onevenredige situatie ontstaat voor de burger, zo nodig af te wijken van het bepaalde in dit artikel. Dit artikel is geformuleerd als een zogenaamde kan-bepaling. Indien er geen sprake is van de bepalingen in dit artikel blijft natuurlijk gelden dat het college bij een nieuw verzoek louter schuldhulpverlening verleent indien het college de schuldhulpverlening noodzakelijk acht. Welke product eventueel wordt ingezet, zal afhangen van de individuele situatie van de verzoeker (maatwerk). Ook de weigeringsgronden zoals bepaald in artikel 5 en 6 zijn bij een nieuw verzoek onverminderd van kracht. Artikel 8 Vergoeding intakekosten Zuidweg & Partners De schuldhulpverlening is niet toegankelijk voor zelfstandig ondernemers. Pas in het geval dat de zelfstandige besluit te stoppen met de onderneming kan hij/zij zich wenden tot de gemeente voor schuldhulpverlening. Het is daarbij een voorwaarde dat de zelfstandige feitelijk met zijn onderneming stopt en zich uitschrijft bij de Kamer van Koophandel (zie de toelichting bij artikel 2 van deze uitvoeringsregels). De gemeente kan de dienst intake inkopen bij Zuidweg & Partners. Dit bureau is gespecialiseerd in schuldhulpverlening voor (ex-)ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Deze intakekosten worden volledig vergoed door de gemeente Someren, indien het door het college, in het kader van het schuldhulpverleningstraject, noodzakelijk wordt geacht om in de situatie van verzoeker een intake te laten plaatsvinden bij Zuidweg & Partners. Artikel 9 Vergoeding kosten budgetbeheer/budgetcoaching SaldoPlus Het college kan, in het kader van een schuldhulpverleningstraject, het product budgetbeheer/budgetcoaching inzetten indien zij dit noodzakelijk acht. Budgetbeheer houdt in dat (tijdelijk) de financiële huishouding wordt overgenomen omdat men niet zelfstandig in staat is deze uit te voeren. De gemeente Someren heeft een overeenkomst afgesloten met SaldoPlus inzake budgetbeheer/budgetcoaching.

9 - 9 - In welke situaties de gemeente de kosten voor budgetbeheer/budgetcoaching vergoedt, is uitgewerkt in dit artikel. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente Someren deze kosten volledig vergoedt, indien de inzet hiervan noodzakelijk wordt geacht door het college en indien sprake is van een situatie zoals bepaald in het eerste lid onder a, b of c. In situatie b en c wordt reeds de volledige aflossingscapaciteit ingezet. In deze situaties is er dan ook geen ruimte om de kosten voor budgetbeheer/budgetcoaching (gedeeltelijk) zelf te betalen. Een eigen bijdrage voor het uitvoeren van budgetbeheer kan niet betaald worden van de aflossingscapaciteit, maar moet worden voldaan uit het leefgeld. Leefgeld is tijdens een schuldregeling (nagenoeg) gelijk aan de beslagruimte conform de beslagvrije voet (artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Uit vaste jurisprudentie (BI5334, Rechtbank Roermond, AWB 07/1216) blijkt dat een persoon niet minder inkomen mag hebben dan de beslagvrije voet. Indien een eigen bijdrage in rekening zou worden gebracht, betekent dit dat de belanghebbende te weinig inkomen over zou houden om van te leven. In dat geval zou belanghebbende wellicht aanspraak kunnen maken op bijzondere bijstand (indien de belanghebbende aan de voorwaarden hiervoor voldoet). Om te voorkomen dat het ene onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (schuldhulpverlening) kosten maakt die een ander onderdeel van de afdeling (werk en inkomen) vervolgens via de bijzondere bijstand moet vergoeden, wordt in deze uitvoeringsregels voorgesteld om de kosten van budgetbeheer/budgetcoaching volledig te vergoeden indien aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan. Ook al is er in situatie a (nog) geen sprake van een minnelijke dan wel wettelijke schuldregeling, dan kan er in deze situatie toch sprake zijn van inzet van de volledige aflossingscapaciteit. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij er beslag wordt gelegd op het periodieke inkomen van verzoeker tot aan de geldende beslagvrije voet (artikel 475d Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) of waarbij er sprake is van betalingsregelingen. Daarnaast wordt het met het oog op een succesvolle voortgang van het traject noodzakelijk geacht om de kosten voor budgetbeheer/budgetcoaching ook in situatie a volledig te vergoeden. Indien de inzet van budgetbeheer/budgetcoaching niet door het college noodzakelijk wordt geacht in de individuele situatie van de verzoeker (en dus ook niet plaatsvindt op verzoek van het college), komen de kosten volledig voor rekening van de verzoeker. Indien de inzet van budgetbeheer/budgetcoaching door het college noodzakelijk wordt geacht maar er geen sprake is van een situatie zoals bedoeld onder a, b of c, komen de kosten eveneens volledig voor rekening van de verzoeker. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij een minnelijke dan wel wettelijke schuldregeling succesvol is beëindigd en waarbij in het kader van nazorg toch nog (tijdelijk) budgetbeheer/budgetcoaching noodzakelijk is. In deze situaties kan namelijk wel sprake zijn van voldoende betalingscapaciteit. Indien er echter sprake is van een inkomen rond bijstandsniveau zal de betalingscapaciteit ontbreken en kan de verzoeker eventueel een aanvraag doen voor bijzondere bijstand op grond van de WWB. Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen zal de verzoeker aan de daarvoor geldende voorwaarden en draagkrachtregels moeten voldoen. Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule Dit artikel geeft ruimte aan het college om in onvoorziene (eerste lid) gevallen c.q. bijzondere (tweede lid) gevallen af te wijken van de regels zoals neergelegd in deze uitvoeringsregels. Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding Dit artikel behoeft geen toelichting.

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre

Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre Beleidsregels Integrale Schulddienstverlening Oost Gelre Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oost Gelre; gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening, besluiten

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk april 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk april 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk 2013 1 april 2013 BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING HEEMSKERK 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Gelet op: Artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Gelet op: Artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR610682_1 11 juni 2018 Beleidsregels Schuldhulpverlening Katwijk Gelet op: Artikelen 2 en 3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Gemeenteblad nr. 1, 1 november Toelating tot de schuldhulpverlening Gemeente Deurne 2012

Gemeenteblad nr. 1, 1 november Toelating tot de schuldhulpverlening Gemeente Deurne 2012 Gemeenteblad nr. 1, 1 november 2012 Toelating tot de schuldhulpverlening Gemeente Deurne 2012 Deurne, oktober 2012 Toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Besluit: De Beleidsregels schuldhulpverlening in te trekken; Vast te stellen de navolgende Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017:

Besluit: De Beleidsregels schuldhulpverlening in te trekken; Vast te stellen de navolgende Beleidsregels Schuldhulpverlening 2017: «VLogoGr» Collegebesluit Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht Besluit: A. De Beleidsregels schuldhulpverlening in te trekken; B. Vast

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening CVDR Officiële uitgave van Maassluis. Nr. CVDR613378_1 18 oktober 2018 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten.

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Status : Openbaar / Ter besluitvorming Afdeling : Sociale Zaken Medewerk(st)er : E.H.M. van der Heijden Telefoonnummer : 071 406 5183 Portefeuille houder

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening

Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020 Gemeente: Mill en Sint Hubert Datum: 27-10-2015 Auteur: M. Masolijn Versie: 1.1 Status: Concept Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 juli 2012 gaat de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 410 24 augustus 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 Het dagelijks

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Heerenveen Concept Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Gelezen het advies aan burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne 2017

Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, overwegende dat de Beleidsregels schulddienstverlening Westvoorne, vastgesteld in de collegevergadering

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Beleidsregels 2012 INHOUD

Beleidsregels 2012 INHOUD TOELATING TOT Beleidsregels 2012 SCHULDDIENSTVERLENING INHOUD VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETSHOUDERS D.D. 15 MEI 2012 1 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 1 juli 2011 van kracht en draagt bij aan een belangrijk uitgangspunt van het regeringsbeleid:

Nadere informatie

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek De inhoud van de beleidsregel. De beleidsregel heeft betrekking op de bevoegdheid van het college genoemd in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 CVDR Officiële uitgave van Avres. Nr. CVDR600099_1 7 juni 2016 Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WVS De Avelingengroep

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening

Beleidsregels schulddienstverlening Beleidsregels Schulddienstverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (RSD en KB AV) Officiële

Nadere informatie

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, in vergadering bijeen op 16 november 2017;

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, in vergadering bijeen op 16 november 2017; Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, in vergadering bijeen op 16 november 2017; Gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; Gelet op het op 20 oktober 2016

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Culemborg 2019

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Culemborg 2019 (kenmerk 1843476/ 2657) Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van de gemeente Culemborg;

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 4

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 4 Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer:

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur overwegende dat, het de verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur is om beleidsregels vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag BSW/2014.52 RIS 271040 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag Inleiding In dit document is vastgelegd wat de regels zijn voor schuldhulpverlening in de gemeente Den Haag. Dit is in het

Nadere informatie

Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad. 16 februari 2016

Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad. 16 februari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cromstrijen. Nr. 41587 7 april 2016 Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad Documentnummer Vergaderdatum Commissie MZ Raad 20 januari

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, Gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs),

Nadere informatie

Heerhugowaa Stad van kansen

Heerhugowaa Stad van kansen Heerhugowaa Stad van kansen ļ Raadsvergadering Besluit; ZÉ xvsiesnummer: 1 6 OKĩ 2ü Agendanr.: 7. Voorstelnr.: RB2012096 Onderwerp: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN 2016-2020 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De begripsbepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing

Nadere informatie

GEMEENTE. in de Heraut op CVDR(www.mijnoverheid.nl) 27 februari 2013 Geen

GEMEENTE. in de Heraut op CVDR(www.mijnoverheid.nl) 27 februari 2013 Geen GEMEENTE lansingerland Decentrale regelgeving Titel regelgeving Beleidsregels schuldhulpverlening Lansingerland 2013 Citeertitel Beleidsregels schuldhulpverlening Lansingerland 2013 Besloten door: College

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TERUGVORDERING PARTICIPATIEWET GEMEENTE HELLEVOETSLUIS

BELEIDSREGELS TERUGVORDERING PARTICIPATIEWET GEMEENTE HELLEVOETSLUIS BELEIDSREGELS TERUGVORDERING PARTICIPATIEWET GEMEENTE HELLEVOETSLUIS Het college van de gemeente Hellevoetsluis B E S L U I T : Vast te stellen: De volgende beleidsregels terugvordering Participatiewet

Nadere informatie

Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek

Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Achtkarspelen Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Gemeente Achtkarspelen Januari 2015 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015 Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2014; gezien de adviezen

Nadere informatie

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 Pag.i/5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); b. belanghebbende:

Nadere informatie

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013 Gemeente Midden-Delfland

Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013 Gemeente Midden-Delfland Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB 2013 Gemeente Midden-Delfland Afdeling inwonerszaken Juli 2013 1 De raad van de gemeente Midden Delfland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Beleidsnota: beleidsnota Nota integrale schuldhulpverlening 2013-2017

Nadere informatie

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels schulddienstverlening Boxtel 2018

b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Beleidsregels schulddienstverlening Boxtel 2018 Beleidsregels schulddienstverlening Boxtel 2018 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de

Nadere informatie