BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING

2 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening Visie Doelgroep en toelatingsbeleid Integraal Eigen verantwoordelijkheid Duurzaamheid Beheersbaarheid van de schuldhulpverlening 7. Hoofdstuk 2 Kwaliteit van de schuldhulpverlening Actief wachtlijst beheer Preventie Nazorg Regie Algemene wet bestuursrecht Gezinnen met kinderen Overige borging van kwaliteit Resultaten 12. Hoofdstuk 3 Financiën Geen extra middelen van het rijk Effect van de maatregelen De gemeentelijke kredietbank (GKB) 14. 2

3 INLEIDING De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is per 1 juli 2012 in werking getreden. Deze wet geeft de gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening. De gemeenten krijgen de regierol om deze integrale hulp tot stand te brengen. Integraal betekent dat de situatie van de burger met schulden niet enkel bekeken wordt vanuit de schuldensituatie, maar dat bekeken wordt wat de oorzaak is van het probleem en welke problemen nog meer spelen. Dit om de situatie waar mogelijk in combinatie met andere hulp effectiever en duurzamer op te lossen. Dat is ook de belangrijkste doelstelling van het kabinet: het verbeteren van de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het wetsvoorstel verplicht de gemeente een beleidsplan vast te stellen en om in dit plan te beschrijven welke ambities de gemeente heeft, op welke wijze de uitvoering plaatsvindt, welke resultaten worden nagestreefd en op welke manier de kwaliteit geborgd wordt. Ook dient de gemeente aan te geven op welke wijze schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende kinderen wordt vormgegeven. Wettelijk kader Artikel 2 van de Wgs (hierna te noemen wet ) verplicht de gemeenteraad om een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan inwoners van haar gemeente, telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren. Deze kan tussentijds gewijzigd worden. Artikel 2 lid 4 van de wet schrijft voor dat in het plan in ieder geval de hieronder genoemde punten dienen te staan: a. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te behalen; b. welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te borgen van de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd; c. het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking tot de in artikel 4, eerste lid van de wet, genoemde periode (maximaal 4 jaar), en d. hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven. Hierbij is van belang dat de gemeenteraad tot taak heeft om het plan vast te stellen en het college verantwoordelijk is voor de uitvoering. Het college kan hierbij ook nadere (uitvoerende) beleidsregels opstellen. Schuldhulpverlening wordt in het perspectief van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geplaatst. De Wmo en de Wwb hebben de zorgtaak van de overheid bij gemeenten geplaatst. Hiermee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk burgers te laten participeren. Het gaat hierbij om maatschappelijke participatie en participatie in de vorm van arbeid of scholing. Problematische schulden kunnen een belemmering zijn voor participatie en om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Leeswijzer In de samenvatting staat in het kort de uitgangspunten van dit plan vermeld. In hoofdstuk 1 staat de visie die de gemeente heeft op de schuldhulpverlening, in hoofdstuk 2 wordt uiteengezet wat er wordt gedaan om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te waarborgen en het laatste hoofdstuk geeft in het kort informatie over de financiële kant. 3

4 SAMENVATTING BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING Schuldhulpverlening levert een belangrijke bijdrage aan de visie op het armoedebeleid, participatiebeleid en zelfredzaamheid van de samenleving binnen gemeenten Vlagtwedde. Schuldhulpverlening wordt in het perspectief van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geplaatst. De Wmo en de Wwb hebben de zorgtaak van de overheid bij gemeenten geplaatst. Hiermee hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid om zo veel mogelijk burgers te laten participeren. Het gaat hierbij om maatschappelijke participatie en participatie in de vorm van arbeid of scholing. Problematische schulden kunnen een belemmering zijn voor participatie en om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het hebben van financiële problemen kan veel sociale problemen veroorzaken. Als gevolg van schulden kunnen mensen afgesloten raken van nutsvoorzieningen en hun zelfstandige huisvesting kwijtraken. Zonder deze basisvoorzieningen raken zij vaak hun baan kwijt en dreigen in een sociaal isolement terecht te komen. Anderzijds vormen schulden meestal een belangrijke belemmering om te werken of om te participeren binnen de samenleving. Schuldhulpverlening levert een grote bijdrage aan het voorkomen dan wel bestrijden van sociale problematiek. De wet op de schuldhulpverlening Schuldhulpverlening staat in principe open voor alle inwoners van de gemeente Vlagtwedde. De problematiek staat centraal. Om financiële problemen met succes en duurzaam te bestrijden, zullen de achterliggende problemen eveneens moeten worden aangepakt (Integrale aanpak). Daarbij blijft de verantwoordelijkheid voor het slagen van dit traject liggen bij de cliënt en schuldeiser(s). Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Schuldhulpverlening is toegankelijk voor alle inwoners behalve die door de wet worden uitgesloten (fraude, recidivisten); Schuldhulpverlening heeft een integraal karakter. Dit betekent dat samenwerking met andere partijen (o.a. maatschappelijk werk, woningstichting, voedselbank, bijzondere bijstand) plaatsvindt, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid; Een schuldhulpverleningstraject wordt op maat aangeboden aan inwoners die problematische schulden hebben; De cliënt (aanvrager) vervult een actieve rol. Hij / zij committeert zich vooraf aan de te behalen doelen en de na te leven voorwaarden en is hier zelf verantwoordelijk voor; De maximale wachttijd tussen aanmelding bij schuldhulpverlener en intake bedraagt vier weken, bij een dreigende situatie is dat binnen 3 werkdagen; Duurzaamheid van het traject wordt bereikt door schuldverlening integraal aan te bieden. Dit wil zeggen door niet alleen de financiële problemen aan te pakken, maar ook de daarmee samenhangende problemen. Ingestoken wordt op bewustwording en gedragsverandering; Preventie en nazorg is een onderdeel van schuldhulpverlening; De gemeente vervult de regierol over de schuldhulpverlening; Schuldhulpverlening wordt aangeboden conform vaste kwaliteitsnormen; bezien of cliënt echt gemotiveerd is en in staat is om het traject af te ronden en niet meer terug te vallen. Waarnodig wordt (opnieuw) andere hulpverlening ingezet. De uitgangspunten gelden ook voor de gezinnen met kinderen. 4

5 HOOFDSTUK 1. VISIE OP SCHULDHULPVERLENING 1.1 Visie Schuldhulpverlening is een actueel onderwerp, omdat het uit economisch en sociaal oogpunt niet wenselijk is, dat burgers buiten de samenleving komen te staan. De grootste risico's zitten in het hebben van langdurige, dan wel problematische schulden. Daarom is het belangrijk, dat de gemeentelijke schuldhulpverlening een integraal karakter heeft. Dat betekent, dat er niet alleen aandacht dient te zijn voor de oplossing van de problematiek, maar dat er ook aandacht dient te zijn voor de omstandigheden die in verband staan met het individuele financiële vraagstuk. Hierbij kan het gaan om psychische factoren, daling inkomsten, relatieproblemen, woonsituatie, verslaving e.d.. Essentieel in het gemeentelijke sociale beleid is het uitgangspunt, dat het bij de schuldhulpverlening gaat om effectief en efficiënt maatwerk. De burger heeft een afdwingbaar recht op ondersteuning bij schuldhulpverlening. Elke gemeente heeft vier weken de tijd om na een verzoek tot actie over te gaan, bij primaire levensbehoeften (dreigende schulden), bijvoorbeeld : energie, is dat binnen drie dagen. Elk individueel verzoek voor ondersteuning bevestigt de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De burger moet eerst zelf proberen in redelijkheid een regeling met schuldeisers te regelen. Verzuimt de burger dat, dan kan dat voor de gemeente aanleiding zijn een verzoek op te schorten. Onze visie luidt als volgt: Schulden mogen geen belemmering vormen voor participatie. Aan alle inwoners met problematische schulden wordt de mogelijkheid geboden voor begeleiding om de schuldsituatie op te lossen of beheersbaar te maken. Het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid van de burger staat centraal. De gemeente voert de regie op het proces, maar de klant is zelf verantwoordelijk voor het slagen van een traject. Met deze visie stelt de gemeente elke inwoner zo optimaal mogelijk in staat een duurzaam sociaal bestaan op te bouwen, mits er dusdanige fysieke of mentale belemmeringen zijn die dat in de weg staan. Daarbij zijn het verkrijgen of behouden van werk, een goede (psychosociale) gezondheidssituatie en het voorkomen van een sociaal isolement belangrijke graadmeters. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid Integrale schuldhulpverlening staat in principe open voor alle inwoners van de gemeente Vlagtwedde met problematische schulden. Onder problematische schuld wordt verstaan: De situatie dat redelijkerwijs is te voorzien dat een persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of waarin hij heeft opgehouden te betalen 1. Wel zal bekeken dienen te worden wat de reden is van de schulden. Heeft iemand bijvoorbeeld schulden gekregen doordat die heeft gefraudeerd dan heeft deze de schulden aan zichzelf te wijten. In dat geval past het niet om gratis schuldhulpverlening aan te bieden, maar dient die persoon de kosten zelf te betalen. Dit geldt evenzeer voor andere verwijtbare schulden; waaronder het door eigen toedoen hebben laten stuklopen van een eerdere schuldregeling (recidive). In het geval van recidive geldt een wachttijd van twee jaar vanaf de datum dat het vorige traject is gestopt, tenzij de persoon in kwestie de schuldhulpverlening volledig zelf bekostigt. De wet sluit de volgende groepen uit van een beroep op schuldhulpverlening: - Dak- en thuislozen: de wet schrijft voor dat dak- en thuislozen opgevangen worden door de centrumgemeenten. In ons geval is dat de gemeente Groningen. Dak- en thuislozen worden daarom doorverwezen naar de gemeente Groningen; - Zelfstandigen met een eigen bedrijf (de wet heeft het over inwoners en niet over bedrijven of rechtspersonen: zij kunnen een beroep doen op het Besluit 5

6 bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Als de ondernemer niet in aanmerking komt voor een Bbz- krediet, omdat het bedrijf niet levensvatbaar is, is het niet zinvol om schuldhulp aan te bieden. De zelfstandige doet er beter aan te stoppen om grotere financiële problemen te voorkomen. Wel stellen wij schuldhulpverlening open voor natuurlijke personen die schulden hebben in verband met liquidatie van een onderneming mits de activiteiten van de onderneming van de natuurlijke persoon feitelijk gestopt zijn; 1 Wij hanteren de normen van branchevereniging NVVK. Deze normen worden landelijk gezien als de beste vertaling van de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 1.3 Integraal Financiële problemen staan zelden op zich. Vaak liggen er psychosociale of bijvoorbeeld verslavingsproblemen aan ten grondslag. Om financiële problemen te kunnen oplossen of hanteerbaar maken, zullen overige omstandigheden die hiermee op enige wijze in verband kunnen staan opgelost dan wel aangepakt moeten worden. Gebeurt dat niet, dan is herhaling van de schuldenproblematiek gegarandeerd. Zelfredzaamheid is hierbij een belangrijk principe. Wanneer een hulpvrager niet zelfredzaam is dan is de dienstverlening erop gericht om de zelfredzaamheid maximaal te vergroten (bijvoorbeeld het reintegratietraject plan van aanpak). Voor de aanpak van overige problemen kan doorverwijzing plaatsvinden naar een ketenpartner, bijvoorbeeld maatschappelijk werk, Humanitas, voedselbank, verslavingszorg. 1.4 Eigen verantwoordelijkheid De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt is een belangrijke voorwaarde voor een succesvol schuldhulpverleningstraject. In de wet is ook een algemene medewerkingverplichting opgenomen. Belangrijke verplichtingen in dit kader zijn de verplichting mee te werken aan het wegnemen van bijvoorbeeld de oorzaken van de problematische schulden, de verplichting om mee te werken aan stabilisatie van inkomsten en uitgaven en de verplichting om een schuldhulptraject volledig af te maken. Dit houdt in dat van de klant verwacht wordt dat hij een actieve rol vervult. De cliënt dient zich maximaal in te zetten voor het slagen van het traject. Als de klant geholpen wil worden dient hij zich te houden aan de voorwaarden die van te voren worden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn: - Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag schuldhulpverlening of verleent alle medewerking aan zijn hulpverlener om samen een aanvraag in te dienen; - het inkomen wordt zo nodig beheerd in een budgetbeheersrekening; - alle schulden moeten bij de hulpverlening meegenomen worden; - cliënt moet volledig inzicht geven in alle relevante gegevens; - Hij/zij gaat geen nieuwe financiële verplichtingen aan en komt bestaande financiële verplichtingen na; - In het geval van werkloosheid is de cliënt verplicht zich volledig in te zetten om betaald werk te vinden en aan de geboden re-integratieondersteuning van de gemeente; - Indien noodzakelijk moet aan aanverwante problematiek (bijv. de psychosociale problematiek) worden gewerkt en is de klant verplicht hieraan mee te werken; - Indien vanuit de gemeente voor de schuldhulpverlening kosten moeten worden gemaakt, is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd van 50 euro per maand. Indien de draagkracht daartoe ontbreekt, kan bijzondere bijstand worden aangevraagd. Door het kennen van de voorwaarden is het cliënt ook duidelijk wat de consequenties zijn bij het door eigen toedoen laten mislukken van de schuldhulpverlening. 6

7 1.5 Duurzaamheid Het schuldhulpverleningstraject is gericht op duurzaamheid. Duurzaamheid houdt voor verschillende doelgroepen iets anders in: 1) Bij voorkeur leert de cliënt zelf inschatten en bewaken dat hij rond komt met zijn inkomen. Hij leert hoe hij zijn inkomen kan vergroten (bijv. door het aanvragen van landelijke en of regionale minimaregelingen) of op peil kan houden. Daar hoort bij dat hij betalingen en schuldaflossing tijdig voldoet. Soms is het geven van informatie en advies al voldoende. Doel is een duurzaam schuldvrij bestaan voor de klant. Indien gewenst kan een specifieke vrijwilligersorganisatie hier ondersteuning bieden. 2) Eventueel vindt tijdelijk beheer van het inkomen plaats. Doel is dat de cliënt zelfredzaam wordt, de schulden beheersbaar blijven en dat hij op termijn zelf in staat is zijn schuld terug te dringen of geheel af te lossen. 3) Sommige personen zullen nooit in staat zijn volledig zelfstandig een gezonde financiële situatie bereiken. In dat geval is bewindvoering ook wel beschermingsbewind genoemd de meest aangewezen voorziening. Doel is dan dat het inkomen duurzaam beheerd blijft door de bewindvoerder. Momenteel wordt dit uitgevoerd door de GKB, maar dit staat ook open voor andere partijen. Voorwaarde is dat de organisatie lid is van de branchevereniging PBI. 4) De gemeente Vlagtwedde gaat uit van de verantwoordelijkheid, kracht en creativiteit van de inwoners zelf. Bij problemen gaat de gemeente er vanuit dat burgers die zelf oplossen, waar nodig en mogelijk hun sociale netwerk daarbij betrekken. Alleen in de situaties waarin dit niet voldoende is, voorziet de gemeente in ondersteuning. Kenmerkend voor het denken dat aan de verantwoordelijk ten grondslag ligt, is dat professionals alleen in beeld komen als dat echt hoogst noodzakelijk is. Voor inwoners met schulden betekent dit dat de ondersteuning die zij krijgen is afgestemd op hun zelfredzaamheid en de kwaliteit van hun sociaal netwerk. Hoe sterker deze twee zaken zijn, des te beperkter is de ondersteuning. Heel concreet wordt dit bijvoorbeeld zichtbaar bij de uitvoering van het budgetbeheer. 5) In alle gevallen geldt dat niet alleen het probleem zelf maar ook de onderliggende oorzaak van het probleem wordt aangepakt (gedragsverandering). Dit is de beste manier om een terugval te voorkomen. Dit kan betekenen dat gedurende het traject cliënten ook ondersteund kunnen worden door andere instanties. 6) Het gedrag is van invloed op de vraag of het inzetten van een traject succesvol kan zijn. Schuldhulpverlening kan niet geboden worden als een aanvrager niet meewerkt. Als de financiële situatie niet meer te saneren is middels een minnelijke regeling rest nog de weg van de wettelijke schuldsanering of faillissement. 1.6 Beheersbaarheid van de schuldhulpverlening Om de schuldhulpverlening betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden zijn de volgende maatregelen van toepassing: 1) De gemeente doet aan preventie om grotere schulden te voorkomen door samen te werken met woningstichtingen en nutsbedrijven die betalingsachterstanden aan de gemeente melden, zodat in een vroeg stadium ondersteuning geboden kan worden. 2) De gemeente vergoedt alleen kosten in het kader van het schuldhulpverleningstraject als de gemeente daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft verleend. Om die reden is aanmelding bij de GKB te Assen alleen mogelijk via de gemeente Vlagtwedde, anders worden de kosten niet door Vlagtwedde vergoed. Het spreekuur van de GKB in Sellingen komt daarmee te vervallen, daarvoor in de plaats organiseert de gemeente een voorportaal schuldhulpverlening. Besparing aan kosten GKB: euro. Investering voorportaal door Vlagtwedde euro. Besparing per saldo euro. 7

8 3) Indien voor de schuldhulpverlening kosten moeten worden gemaakt, is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd van 50 euro per maand ongeacht inkomen of vermogen. Indien de draagkracht daartoe ontbreekt, staat een aanvraag voor bijzondere bijstand open. Besparing 120 klanten x 50 x 12 maanden is euro. Hogere kosten aan bijzondere bijstand: 60 klanten x 50 x 12 maanden is euro. Besparing per saldo euro. 4) De duur van een budgetbeheersrekening wordt beperkt tot twee jaar. Als een cliënt een langere termijn wil, dan komen de kosten na twee jaar volledig voor rekening van de cliënt. Een uitzondering op de twee jaar kan gemaakt worden indien er sprake is van een goed lopend minnelijk/wettelijk traject en wanneer met argumenten onderbouwd een beperking van twee jaar zou leiden tot het afbreken van het traject. Besparing 30 x 800 euro is euro. 5) De gemeente werkt zoveel mogelijk samen met andere belangenbehartigers (zoals Humanitas, Rzijn, (Ouderen)bonden, maatschappelijk werk, etc.) die ook aan schuldhulpverlening doen, zonder dat de gemeente daar direct financieel aan bij moet dragen. 6) De gemeente stelt duidelijke eisen aan de schuldhulpverlening. Alleen cliënten die zich conformeren aan deze eisen krijgen ondersteuning van de gemeente en komen in aanmerking voor een vergoeding van kosten in het kader van de schuldhulpverlening. 7) Cliënten met schulden in verband met fraude waarbij een bestuursorgaan financieel benadeeld is, kunnen geen kosten vergoedt krijgen in het kader van schuldhulpverlening. 8) Cliënten die na een schuldhulpverleningstraject weer in de schulden komen (recidive) of waarvan het schuldhulpverleningstraject door eigen toedoen in een eerder stadium is beëindigd moeten twee jaar wachten, totdat ze in aanmerking komen voor vergoeding van kosten voor de schuldhulpverlening. 9) Als de gemeente budgetbeheer bekostigd dan wordt getracht om een bijdrage van 2% te verrekenen met het door te betalen bedrag aan de ontvangende partijen (Woningstichting, energieleveranciers, etc.). Besparing is 2% van de geraamde omzet van 1,5 miljoen euro is euro. Op bovenstaande punten is een hardheidsclausule van toepassing indien toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende c.q. ernstige aard. 8

9 HOODSTUK 2. KWALITEIT VAN SCHULDHULPVERLENING Om een hoge kwaliteit in de schuldhulpverlening te kunnen waarborgen is het van belang dat de cliënt volledig in beeld is. Zoals eerder beschreven betekent dit dat de gemeente niet alleen kijkt naar de financiële situatie van de cliënt. Deze situatie vloeit over het algemeen voort uit een bepaald gedrag. Het gedrag is de oorzaak en de financiële situatie is het gevolg. Alleen het verbeteren van de financiële situatie geeft daarom geen duurzaam resultaat. Daarvoor moet de cliënt zijn gedrag veranderen. Om kwaliteit te leveren en te behouden zijn een aantal aspecten belangrijk: 1. Actief wachtlijst beheer; 2. Preventiebeleid; 3. Nazorgbeleid 4. Regievoering; 5. Algemene wet bestuursrecht; 6. Gezinnen met kinderen; 7. Overige borging van kwaliteit; 8. Resultaten De gemeente gaat deze kwaliteitseisen borgen in een uitvoeringsovereenkomst die jaarlijks wordt afgesloten 2.1 Actief wachtlijst beheer Een snelle dienstverlening betekent een minder grote schuldenlast. Daarom schrijft de wet een maximale wachttijd van 4 weken voor. Dat wil zeggen dat er binnen vier weken na eerste melding een intakegesprek moet plaatsvinden. Maximale wachttijd De doelstelling van schuldhulpverlening is dat binnen vier weken na aanmelding het intake gesprek bij de gemeente plaatsvindt waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. De hulpvraag kan pas echt goed worden vastgesteld als de cliënt alle gegevens overlegt en een compleet beeld geeft van de situatie. Alleen dan kan een eventuele doorverwijzing plaatsvinden naar een schuldhulpverlener waar kosten aan verbonden zijn. Als de cliënt de benodigde gegevens niet aanlevert of als de burger niet reageert, dan wordt de zaak uiteindelijk gesloten, totdat de burger zich eventueel opnieuw meldt. Indien er sprake is van bedreigende schulden heeft de regering een maximale wachttijd van 3 werkdagen vastgesteld. Bedreigende schulden zijn schulden die betrekking hebben op de levering van energie, water, de huur van een woning of de premie voor een zorgverzekering. Met ingang van dit beleidsplan zal daarom bij bedreigende schulden een wachttijd worden gehanteerd van maximaal 3 werkdagen. Doorlooptijd In de wet wordt aan de doorlooptijd geen eisen gesteld. Wel beoogt de wet om in een plan op te nemen hoeveel weken er nodig zijn om een resultaat te bereiken. Het uitgangspunt bij schuldhulpverlening van de gemeente Vlagtwedde is dat er altijd wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke dienstverlening. Per situatie zal maatwerk geleverd worden. De gemeente verwacht wel dat de burger volledige en correcte opening van zaken geeft ten aanzien van inkomsten, uitgaven en betalingsverplichtingen. Van de burger mag in redelijkheid die medewerking gevraagd worden, die tot een effectieve afronding van de schuldhulpvraag leidt, zodat de kans op herhaling vermindert en juridische uitsluiting op grond van bijvoorbeeld onverantwoord koopgedrag, fraude, dan wel een misdrijf kan worden voorkomen. Uitsluiting is en blijft echter mogelijk en dat zal een effectieve oplossing van de individuele problematiek vertroebelen. De gemeente is wel gebaat bij een echte oplossing, zeker ook in het geval, dat de burger zijn situatie niet kan begrijpen, zelf geen besluit over zijn handelen kan nemen of de gevolgen van zijn situatie niet kan overzien. In dat geval is beschermingsbewind c.q bewindvoering het meest aangewezen traject. 9

10 2.2 Preventie Het is van belang dat preventie laagdrempelig is en zich richt op voorkoming van dreigende situaties. Preventie begint al op de basisschool en voortgezet onderwijs. In de contacten met het onderwijs zal de gemeente het belang van gezond financieel beheer onder de aandacht brengen met het verzoek hier aandacht aan te besteden in het onderwijsprogramma. Integrale schuldhulpverlening bevat bovendien ook activiteiten gericht op preventie om problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld voorlichting, vroegsignalering door afspraken te maken met woningstichtingen en nutsbedrijven wanneer betalingsachterstanden ontstaan, bestrijding niet gebruik of budgetbegeleiding, alsmede het verlenen van nazorg om te voorkomen dat schuldenaren opnieuw in een zelfde soort situatie terecht komen. Preventie biedt logische voordelen voor zowel cliënt als schuldeisers. Er kan meer aan de hand zijn, bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, fysieke of mentale problemen, gedragsstoornis. Het kan zijn dat mensen niet alle mogelijkheden benutten, niet goed weten waar wat te vinden is of niet de moeite er voor willen doen, misschien wel wars zijn door de problemen. Doel van preventie is: - problematische schulden zo veel mogelijk voorkomen; - zicht te geven op de ins en outs van een gezonde financiële huishouding; - bewustwording te creëren over slecht betalingsgedrag en/of een overmatig uitgavenpatroon; - zicht te geven op en bewustwording te creëren over de eigen mogelijkheden om de financiële situatie te verbeteren / adequaat te beheersen; - door bovenstaande de vraag naar trajecten schuldhulpverlening te verminderen (terugverdieneffect). Om preventie vorm en inhoud te geven worden onder andere de volgende producten aangeboden: - Steunstee: meldpunt voor informatie, advies en doorverwijzing bij problematische schulden of andere problematiek; - Ondersteuning door belangenbehartigers zoals, Humanitas, Rzijn, (Ouderen)bonden, maatschappelijk werk, etc.; - Voorlichting bij het intakegesprek van de sociale dienst; - Informatievoorziening omtrent schuldenproblematiek via lokale media, werkmap voor cliënten van de sociale dienst, folders bij ketenpartners; - Contact met ketenpartners om de knelpunten in beeld te brengen; - Inzet door de GKB die diverse programma s hebben t.a.v. preventie; - Tijdelijke ondersteuning vanuit de voedselbank. De gemeente streeft er naar om een preventieconvenant te realiseren, waarin alle betrokken partijen in het lokale maatschappelijk welzijnsveld zijn betrokken en waarbij preventie en vroegsignalering wordt gefaciliteerd en waarbij inzet van vrijwilligers en passende projecten gestimuleerd wordt. 2.3 Nazorg Het succesvol afronden van een schuldregeling betekent niet automatisch het einde van budgetbeheer. Deze ondersteuning wordt geleidelijk afgebouwd. Het aanbieden van nazorggesprekken is gekoppeld aan het beëindigen van budgetbeheer. Het einde van budgetbeheer is immers het moment dat (ex)cliënten worden losgelaten en hun financiën weer volledig zelf moeten regelen. Bewindvoering (blijvende budgetbeheer) Uit de praktijk blijkt dat er een groep mensen is die langdurig een vorm van budgetbeheer nodig heeft. In dat geval is bewindvoering de meest aangewezen voorziening. De rechter bepaald in een dergelijke situatie de kosten van bewindvoering, waarvoor bijzondere bijstand aangevraagd kan worden. 10

11 2.4 Regie De regie in een proces van schuldhulpverlening wordt in de vraaggestuurde aanpak maximaal bij de klant zelf gelegd. De wet verwacht dat gemeenten de coördinatie van de integrale aanpak op schuldhulpverlening op zich neemt. De coördinatiefunctie ligt daarmee formeel bij de gemeente. Binnen de gemeente is de overall coördinatiefunctie organisatorisch ondergebracht bij sociale zaken. Hieronder vallen de volgende taken: - toezicht op het naleven van de doelstellingen; - sturing naar aanleiding van managementinformatie op de genoemde doelstellingen; - uitvoeren van het beleidsplan, opstellen van werkafspraken en werkprocessen en het toezien op de naleving hiervan; - het periodiek overleggen met partijen inzake schuldhulpverlening. 2.5 Algemene wet bestuursrecht Er ontstaat niet van rechtswege een recht op schuldhulpverlening op grond van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Een eventueel recht ontstaat nadat het college de beslissing heeft genomen tot aanbod van schuldhulpverlening. Een beslissing van het college tot het doen van een aanbod of tot het weigeren van schuldhulpverlening is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Tegen een dergelijke beslissing is dan ook bezwaar en beroep mogelijk. Ex. artikel 1:3, derde lid Awb is een beleidsregel een bij besluit vastgelegde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van het bestuursorgaan. Indien iemand wordt aangemeld bij de GKB of een andere instantie blijft de rechtbescherming van de persoon onveranderd. Voor de persoon staan een aantal middelen ter beschikking als de persoon in kwestie niet kan instemmen met de werkwijze, keuzes of beslissingen van de schuldhulpverlenende instantie; op dit moment de GKB. De GKB kent een klachten- en een geschillenreglement. Op basis van deze reglementen kan iemand een klacht of een verzoek tot heroverweging van een beslissing voorleggen. De GKB is lid van de branchevereniging Nvvk (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) en de branchevereniging PBI. De Nvvk kent een klachtenprocedure indien de GKB volgens de persoon in strijd handelt met een van de drie gedragscodes over de daarop gebaseerde overeenkomsten. De Nvvk kent daarvoor een Commissie Kwaliteitszorg. In het geval de gemeente in de toekomst besluit om met een andere partij een overeenkomst aan te gaan dient deze partij eveneens aangesloten te zijn bij de branchevereniging Nvvk en over een klachten en geschillencommissie te beschikken. 2.6 Gezinnen met kinderen Gezinnen met kinderen waarbij een schuldenproblematiek aanwezig is, staan alle mogelijkheden binnen de integrale schuldhulpverlening open. Daarbij wordt eveneens bekeken of een netwerk van hulpverleningsorganisaties (ketenpartners) ingezet moet worden. Tevens wordt daarbij rekening gehouden of andere instanties zoals, school van de kinderen en Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid (CJGV) ingezet moeten worden. Het CJGV kan uiteraard ook zelf actief gebruik maken van de mogelijkheden van schuldhulpverlening ten behoeve van hun cliënten. 2.7 Overige borging van kwaliteit Om de kwaliteit van de schuldhulpverlening in de gemeente Vlagtwedde verder te borgen worden een aantal uniforme regels gehanteerd: a). Gedragscodes schuldhulpverlening De Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren vormen samen de branchevereniging NVVK. De branchevereniging heeft drie gedragscodes geformuleerd 11

12 waar de gemeente Vlagtwedde zich aan confirmeert. Deze gedragscodes zijn erkend door zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als door de rechtbanken in Nederland. Dit laatste is van belang wanneer een cliënt aanspraak wil maken op de WSNP. b). Kwaliteitsnorm Vooruitlopend op certificering heeft de NVVK een aantal modules schuldhulpverlening nieuwe stijl ontwikkeld. Deze zijn gericht op de uitvoering en werken. De Gedragscode Schuldregeling is het belangrijkste. Deze regeling is breed geaccepteerd als de basis voor schuldregelingen in Nederland. Deze code regelt onder meer het 120-dagenmodel (maximale duur traject) en het financieel beheer. De gedragscode is bindend wijst de praktijk uit. Deze nieuwe stijl houdt in dat eerst de financiële situatie van de cliënt gestabiliseerd wordt (door middel van een vorm van budgetbeheer). Het daadwerkelijke schuldregelen wordt pas opgepakt als de financiële situatie van de klant is gestabiliseerd. De GKB Assen is volledig gecertificeerd volgens de normen van de NVVK en de Bpbi. Hierdoor voldoet de gemeente Vlagtwedde aan de kwaliteitseisen van de wet. In het geval de gemeente in de toekomst besluit om met een andere partij een overeenkomst aan te gaan dient deze partij eveneens gecertificeerd te zijn volgens de normen van de NVVK dan wel Bpbi indien er sprake is van bewindvoering. 2.8 Resultaten Hieronder staan een aantal concrete resultaten die zoveel mogelijk gemeten en geëvalueerd kunnen worden, namelijk: Wachttijd bedreigende schulden Wachttijd Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt gesteld. De tijd tussen aanmelding en intake bedraagt maximaal vier weken. Stabilisatie Doorlooptijd Indien van toepassing wordt budgetbeheer zo snel mogelijk gerealiseerd. De doorlooptijd van de integrale intake, vanaf het eerste gesprek tot aan de afwijzing of start van het vervolgtraject, bedraagt gemiddeld 12 weken. Nazorggesprek Intakes Binnen 3 maanden na einde schuldhulpverleningstraject vind er contact plaats om na te gaan hoe het gaat. Schatting is 100 per jaar. 12

13 HOOFDSTUK 3 FINANCIËN Voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en dit beleidsplan schuldhulpverlening stelt de gemeenteraad jaarlijks een budget beschikbaar. Burgers kunnen geen rechten aan dit budget ontlenen. In de gemeentelijke begroting is voor de schuldhulpverlening euro beschikbaar. 3.1 Geen extra middelen van het rijk De wetgever heeft de taak om aan te geven of de inhoud van de wet leidt tot een taakverzwaring van de gemeenten en, als dit het geval is, hoe deze taakverzwaring gefinancierd moet worden. De wetgever heeft uitgesproken dat het niet de bedoeling is om (structureel) extra middelen beschikbaar te stellen. Het Rijk gaat naast extra kosten ook uit van een inverdieneffect door een extra inzet op preventie, het voorkomen van recidive en nazorg en efficiëntie op aanverwante gemeentelijke taakgebieden (bijzondere bijstand, re-integratie, afsluitingen nutsvoorzieningen, huisuitzettingen, verslaafdenzorg). De financiële consequenties van deze inverdieneffecten kan het Rijk (nog) niet zichtbaar maken. Duidelijk is dat er geen extra geld beschikbaar komt, terwijl het beroep op schuldhulpverlening stijgt. 3.2 Effect van de maatregelen Zoals in paragraaf 1.6 beschreven zijn de volgende maatregelen van kracht om de kosten van schuldhulpverlening betaalbaar te houden: 1) De gemeente doet aan preventie om grotere schulden te voorkomen door samen te werken met woningstichtingen en nutsbedrijven die betalingsachterstanden aan de gemeente melden, zodat in een vroeg stadium ondersteuning geboden kan worden. Preventie moet leiden tot voorkoming van problematische schulden met alle financiële gevolgen die daarmee verband houden. Dit is moeilijk in geld uit te drukken. Aan de preventie activiteiten zijn naast de inzet van ambtelijke uren geen kosten verbonden. 2) De gemeente vergoedt alleen kosten in het kader van het schuldhulpverleningstraject als de gemeente daarvoor van te voren schriftelijk toestemming heeft verleend. Om die reden is aanmelding bij de GKB te Assen alleen mogelijk via de gemeente Vlagtwedde, anders worden de kosten niet door Vlagtwedde vergoed. Het spreekuur van de GKB in Sellingen komt daarmee te vervallen, daarvoor in de plaats organiseert de gemeente een voorportaal schuldhulpverlening. Het effect hiervan zal zijn dat er minder mensen doorverwezen zullen worden naar de GKB wat een besparing oplevert in de intakes en schuldhulpverleningsproducten. Besparing aan kosten GKB: euro. Investering voorportaal door Vlagtwedde euro. Besparing per saldo euro. 3) Indien voor de schuldhulpverlening kosten moeten worden gemaakt, is de cliënt een eigen bijdrage verschuldigd van 50 euro per maand ongeacht inkomen of vermogen. Indien de draagkracht daartoe ontbreekt, staat een aanvraag voor bijzondere bijstand open. Besparing 120 klanten x 50 x 12 maanden is euro. Hogere kosten aan bijzondere bijstand: 60 klanten x 50 x 12 maanden is euro. Besparing per saldo euro. 4) De duur van een budgetbeheersrekening wordt beperkt tot twee jaar. Als een cliënt een langere termijn wil, dan komen de kosten na twee jaar volledig voor rekening van de cliënt. Een uitzondering op de twee jaar kan gemaakt worden indien er sprake is van een goed lopend minnelijk/wettelijk traject en wanneer met argumenten onderbouwd een beperking van twee jaar zou leiden tot het afbreken van het traject. Besparing 30 x 800 euro is euro. 5) De gemeente werkt zoveel mogelijk samen met andere belangenbehartigers (zoals Humanitas, Rzijn, (Ouderen)bonden, maatschappelijk werk, etc.) die ook aan 13

14 schuldhulpverlening doen, zonder dat de gemeente daar direct financieel aan bij moet dragen. 6) De gemeente stelt duidelijke eisen aan de schuldhulpverlening. Alleen cliënten die zich conformeren aan deze eisen krijgen ondersteuning van de gemeente en komen in aanmerking voor een vergoeding van kosten in het kader van de schuldhulpverlening. 7) Cliënten met schulden in verband met fraude waarbij een bestuursorgaan financieel benadeeld is, kunnen geen kosten vergoedt krijgen in het kader van schuldhulpverlening. 8) Cliënten die na een schuldhulpverleningstraject weer in de schulden komen (recidive) of waarvan het schuldhulpverleningstraject door eigen toedoen in een eerder stadium is beëindigd moeten twee jaar wachten, totdat ze in aanmerking komen voor vergoeding van kosten voor de schuldhulpverlening. 9) Als de gemeente budgetbeheer bekostigd dan wordt getracht om een bijdrage van 2% te verrekenen met het door te betalen bedrag aan de ontvangende partijen (Woningstichting, energieleveranciers, etc.). Besparing is 2% van de geraamde omzet van 1,5 miljoen euro is euro. Nr. Omschrijving Besparing 2 Instellen voorportaal en vervallen spreekuur GKB in Sellingen euro 3 Invoeren eigen bijdrage euro 4 De duur van de budgetbeheersrekeningen beperken tot 2 jaar euro 9 Kredietbeperking van 2% op doorbetalingen euro Totaal euro In 2012 is een opnamestop met een wachtlijst ingesteld om de kosten te beheersen. Daardoor zijn de kosten in 2012 uitgekomen op euro. Zonder de maatregelen waren de kosten opgelopen tot euro, verder oplopend naar euro in 2013 (inschatting). De jaarlijkse kosten ad euro vermindert met de besparingen ad euro brengt de jaarlijkse kosten op euro, gelijk aan het bedrag dat in de gemeentelijke begroting bij het product schuldhulpverlening staat opgenomen De gemeentelijke kredietbank (GKB) Het aantal mensen dat niet op eigen kracht haar financiële problemen kan oplossen blijft groeien. De gemeente Vlagtwedde heeft sinds 1999 een overeenkomst afgesloten met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Assen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsovereenkomst afgesloten en middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Hiermee kunnen er per jaar andere accenten in de schuldhulpverlening worden gelegd. Vooralsnog blijft de GKB de primaire samenwerkingspartner. Echter staat het de gemeente vrij om met andere schuldhulpverleners samen te werken en zaken te doen. Daarbij is het wel van belang dat deze Nvvk en/of Bpbi gecertificeerd zijn. Middels een openbare aanbesteding kan een economisch meest gunstige aanbieder worden geselecteerd dat tevens kan leiden in het verder beheersbaar houden van de kosten en budgetten. 14

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst April 2012 Samenvatting Aanleiding voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 25 september 2012 Concept Z-12-04273/002021 1 1 INLEIDING 1.1. De gezichten van armoede Armoede heeft vele gezichten in Nederland

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk & Inkomen Samenwerking A2-Gemeenten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard 2013-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 1. Aanleiding Aanleiding om deze Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017 vast te stellen, is de opheffing van ISD Optimisd

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Lopik

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Lopik Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Lopik 2012-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening Lopik 3. Visie en uitgangspunten 3.1 Toelichting algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Heerhugowaa Stad van kansen

Heerhugowaa Stad van kansen Heerhugowaa Stad van kansen ļ Raadsvergadering Besluit; ZÉ xvsiesnummer: 1 6 OKĩ 2ü Agendanr.: 7. Voorstelnr.: RB2012096 Onderwerp: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer augustus 2012 1 1. Inleiding Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid, zo ook in Ten Boer. De vraag naar schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Datum versie: 1 november 2011 Steller: J. Huiberts

Datum versie: 1 november 2011 Steller: J. Huiberts Datum versie: 1 november 2011 Steller: J. Huiberts BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2015 1 INLEIDING... 3 1.1. De gezichten van armoede... 3 1.2. Stijgend aantal problematische schuldsituaties... 3

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014. Sittard-Geleen

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014. Sittard-Geleen Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2014 Sittard-Geleen Inhoudsopgave Voorwoord. blz. 3 1. Aanleiding... blz. 4 2. Opzet. blz. 7 3. Sociale opgave.. blz. 8 4. Regie- en sturingsopgave

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 66773. Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019

GEMEENTEBLAD. Nr. 66773. Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66773 26 mei 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 2 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening p.

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Dalfsen

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Dalfsen Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Dalfsen Dalfsen April 2012 1 Managementsamenvatting Directe aanleiding voor deze nota is de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016

Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Beleidsplan Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 2016 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)... 4 1.1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 4 1.2 Wat

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein 2012-2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein 2012-2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein 2012-2016 Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening in IJsselstein... 4 3. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2015 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Beleidsplan ter uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2015 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Beleidsplan ter uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2015 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Beleidsplan ter uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 1 2 Inhoudsopgave Pag. 1. Samenvatting op hoofdlijnen 5 1.1. Opmerkingen

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening

Beleidsplan schuldhulpverlening Beleidsplan schuldhulpverlening Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De gemeenten hebben nu de taak om regie te voeren op de schuldhulpverlening

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2014 GOEREE-OVERFLAKKEE

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2014 GOEREE-OVERFLAKKEE *Z00E4BB42C7* Registratienummer:Z -13-00686/235 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2014 GOEREE-OVERFLAKKEE INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 - Stijgend aantal problematische situaties 3 - Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Stichtse Vecht Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Maatschappelijk en financieel belang 3 2. Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2 Vergadering: 9 oktober 2012 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: Wiebe Zorge Behandelend ambtenaar, Jacques van Bragt 0595 750306 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Richtinggevend plan schuldhulpverlening ex artikel 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Richtinggevend plan schuldhulpverlening ex artikel 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Richtinggevend plan schuldhulpverlening ex artikel 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Zoeterwoude, mei 2012 1 Inleiding... 3 2 Huidige situatie in Zoeterwoude... 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Aantal

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Brummen, oktober 2012 (Int12.1217) 1 Inhoudsopgave Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016...1 Inleiding en aanleiding...2

Nadere informatie

overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van integrale schuldhulpverlening;

overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van integrale schuldhulpverlening; Agendapunt: 9 Nr. 30 De raad van de gemeente Slochteren; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van integrale schuldhulpverlening; gelet op artikel 2 van de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Samenvatting... 3 Inleiding... 5

Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 7 1.1 Achtergrond van de wet... 7 1.2 Beleidsplan Schuldhulpverlening...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel)

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) O12.001512 Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Titel beleidsnota Titel beleidsnota Titel onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) 0 Voorwoord De gemeente

Nadere informatie

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV

Was / Wordt-lijst beleidsplan ISHV 1. Appingedam Besproken in raad d.d. 21 januari 2016. Stemt in met voorgestelde wijzigingen. Beleid sluit aan bij gemeentelijk armoedebeleid. Verdere opmerkingen: Versterken van samenwerking tussen organisaties;

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 1 juli 2011 van kracht en draagt bij aan een belangrijk uitgangspunt van het regeringsbeleid:

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 12 4.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Beleidsnota: beleidsnota Nota integrale schuldhulpverlening 2013-2017

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Beleidsnota

Schuldhulpverlening. Beleidsnota Schuldhulpverlening Beleidsnota Gemeente Stein, Beek en Schinnen Afdelingen Werk & Inkomen/Sector Publiek December 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 4 1. De huidige situatie 4 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding I Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet bepaalt dat gemeenten de taak hebben om regie te voeren op schuldhulpverlening (SHV).

Nadere informatie

STARTNOTITIE. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

STARTNOTITIE. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening STARTNOTITIE Wet gemeentelijke schuldhulpverlening November 2011 Startnotitie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Projectgroep: Mw. M. Oort-Keen (gemeente Loppersum) Mw. T. Nipperus (gemeente Eemsmond)

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Loon op Zand voor de periode 2012-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie