Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015"

Transcriptie

1 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Visie en uitgangspunten Visie Uitgangspunten Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden Doelstellingen Resultaat Doorlooptijden Schuldhulpverlening aan gezinnen 10 4 Preventie en nazorg Preventie Nazorg 11 5 Werkwijze en samenwerking Bijlage 1 Begrippenlijst Bijlage 2 Beslisboom problematische schuld

4 1 Inleiding Voor u ligt het IJmondiale beleidsplan integrale schuldhulpverlening De aanleiding hiervoor is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze nieuwe wet is per 1 juli 2012 van kracht en verplicht gemeenten onder andere om elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Het Rijk heeft gekozen voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening omdat er wettelijk nog niets geregeld was op dit gebied. Dit betekende bijvoorbeeld dat aanvragers van schuldhulpverlening geen rechtszekerheid hadden en dat er niets juridisch was bepaald over wacht- en doorlooptijden. Met de komst van de nieuwe wet wordt dit wel geregeld. Hoewel de IJmond-gemeenten afzonderlijk van elkaar uitvoering geven aan schuldhulpverlening is dit beleidsplan integraal tot stand gekomen. De visie en doelstellingen zijn gezamenlijk geformuleerd, maar de werkwijze verschilt dus per gemeente. In dit beleidsplan is daarmee rekening gehouden door vanaf hoofdstuk 5 de eigen gemeentelijke werkwijze en samenwerking te beschrijven. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen zijn al sinds ongeveer 15 jaar actief op het gebied van integrale schuldhulpverlening. De nieuwe wet betekent dan ook niet een geheel nieuwe taak voor de gemeenten. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten een plan vast te stellen, dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan inwoners. Het plan dient de hoofdzaken te bevatten van het door de gemeente te voeren beleid betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden. Het gaat dan concreet in ieder geval om: de gewenst resultaten; de maatregelen om de kwaliteit te borgen; de wijze waarop integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd; de maximale wacht- en doorlooptijden; de wijze waarop schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vorm gegeven. Met dit beleidsplan willen wij u informeren over de visie en doelstellingen voor integrale schuldhulpverlening in de IJmond voor de komende vier jaar. De afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingen gaande binnen het werkveld van de schuldhulpverlening. Eén van de ontwikkelingen is dat gemeenten te maken hebben met een groter beroep op schuldhulpverlening. Daarnaast is er een verschuiving in de doelgroep zichtbaar, zijn de schuldenlasten zwaarder geworden, problematiek complexer en zijn er gemiddeld meer schuldeisers per schuldenaar. Ook ziet men dat meer mensen met hogere inkomens een beroep doen op de schuldhulpverlening. Dit kan het gevolg zijn van baanverlies in combinatie met hoge (hypotheek)lasten. Het hebben van een schuld is meestal niet een op zichzelf staand probleem. Ernstige schulden houden vaak sterk verband met problemen op andere levensterreinen. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat men de regie over zijn of haar leven is kwijtgeraakt, steeds dieper in de problemen raakt en deze niet op een adequate manier kan oplossen. Zulke problemen kunnen verband houden met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of psychische problemen. Schuldhulpverlening raakt zowel het minimabeleid als het werkveld van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze nota sluit aan op beide beleidsterreinen. 4

5 2 Visie en uitgangspunten 2.1 Visie Met dit integrale beleidsplan willen wij de volgende visie uitdragen op basis waarvan wij schuldhulpverlening aan burgers aanbieden: Schulden mogen de weg naar participatie zo weinig mogelijk in de weg staan. Aan alle inwoners van de regio IJmond met problematische schulden bieden wij de mogelijkheid van begeleiding om de schuldsituatie op te lossen of beheersbaar te maken. Het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid van de burger staat centraal. De gemeente voert de regie op het proces, maar de eigen verantwoordelijkheid van de burger staat centraal. Voor wat onder problematische schulden wordt verstaan, verwijzen wij u naar de begrippenlijst en de beslisboom in de bijlage. 2.2 Uitgangspunten Aan bovenstaande visie kan inhoud worden gegeven aan de hand van de volgende begrippen en uitgangspunten: integrale aanpak, maatwerk en vraaggerichte dienstverlening, een beschrijving van de doelgroep en eigen verantwoordelijkheid. Deze begrippen en uitgangspunten worden hieronder toegelicht. Integrale aanpak Een integrale benadering houdt in dat er bij schuldhulpverlening niet alleen oog is voor de financiële problemen van de burger. Ook wordt gekeken naar de omstandigheden die van invloed zijn op de financiële problemen. Om de financiële problematiek duurzaam op te kunnen lossen, is het van belang dat de oorzaak van de problematiek duidelijk is. Daarbij wordt beoordeeld of de burger problemen heeft waarvoor ook andere hulpverlening ingezet moet worden. Het achterliggend doel van de integrale aanpak is te komen tot een duurzaam resultaat. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger, het voorkomen van recidive en participatie in de samenleving staan daarbij centraal. Onder een integrale aanpak vallen ook preventie en nazorg. Maatwerk en vraaggerichte dienstverlening Welke vorm van hulp ingezet wordt en welke partners daarbij betrokken worden, is afhankelijk van de situatie waarin de burger zich bevindt en welke problemen aan de situatie ten grondslag liggen. De inzet van schuldhulpverlening is dus maatwerk. In sommige gevallen kan een adviesgesprek voldoende zijn om grotere schulden te voorkomen. In andere gevallen is het starten van een schuldhulpverleningstraject noodzakelijk. Wanneer sprake is van een crisis wordt direct hulp ingezet. Op basis van de persoonlijke en gezinssituatie wordt een passende vorm van hulp- en dienstverlening gezocht. Daarbij vindt afstemming plaats met partners binnen de gemeente. Recidive In geval van recidive wordt onderzocht waarom het eerste traject niet gelukt is en waarom de burger voor de tweede keer gebruik wil maken van schuldhulpverlening. Wanneer de inschatting is dat met behulp van een integrale aanpak wel een duurzame oplossing gerealiseerd kan worden, dan kan nogmaals hulp geboden worden. 5

6 Doelgroep Tot de doelgroep behoort elke burger met problematische privé-schulden. Er wordt geen maximale inkomensgrens gehanteerd voor de toegang tot schuldhulpverlening. Daarmee wordt aangesloten bij het landelijke uitgangspunt dat schuldhulpverlening breed toegankelijk dient te zijn. Wanneer sprake is van gezinnen met inwonende kinderen dan kan, indien nodig, via de reeds in de gemeente aanwezige instellingen extra aandacht gegeven worden aan de situatie van deze gezinnen en de situatie van de kinderen. Zeker hier is maatwerk geboden. Burgers met zakelijke schulden (zelfstandige ondernemers) kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Wanneer een onderneming niet levensvatbaar blijkt, dan kan, mits de burger een privé persoon is, een beroep gedaan worden op schuldhulpverlening. Eigen verantwoordelijkheid Zoals gezegd heeft iedereen recht op schuldhulpverlening mits er sprake is van problematische schulden. Men wordt wel geacht eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer iemand een traject succesvol heeft doorlopen, van hem wordt verwacht dat hij zich inzet om niet weer in een dergelijke problematische situatie terecht te komen. In het kader van de eigen verantwoordelijkheid zijn er dan ook een aantal weigeringsgronden. Weigeringsgronden Het college kan, op basis van artikel 3 lid 2 van de wet, personen weigeren die al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening. Dit is ook het geval wanneer een persoon is veroordeeld voor fraude of daarvoor een bestuurlijke sanctie heeft opgelegd gekregen. In bovenstaande gevallen wordt het begrip maatwerk als uitgangspunt genomen. Wanneer sprake is van fraude of een bestuurlijke sanctie, dan mag alsnog hulp geboden worden. Bijvoorbeeld als de schulden die gemaakt zijn als gevolg van fraude inmiddels zijn afgelost en dus geen deel uitmaken van de huidige schuldenproblematiek. In dit geval is ook de inschatting van belang dat de inzet van schuldhulpverlening daadwerkelijk leidt tot een duurzame oplossing. Dat bovenstaande uitgangspunten nu in het kader van de nieuwe wet voor het eerst worden vastgelegd in een beleidsplan, wil niet zeggen dat het voorheen geen belangrijke uitgangspunten waren in het kader van schuldhulpverlening. Al vanaf het begin dat wij schuldhulp verlenen, streven wij naar integraliteit, maatwerk en eigen inzet en eigen verantwoordelijkheid. 2.3 Rolverdeling Schuldhulpverlening wordt uitgevoerd binnen een keten, waarin diverse partijen een rol spelen. Hieronder worden de rollen van de verschillende partijen toegelicht. De burger Het slagen van een schuldhulpverleningstraject hangt voor een groot deel af van de eigen inzet. Van de burger wordt verwacht dat hij of zij de eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit betekent dat: afspraken worden nagekomen; informatie op tijd wordt aangeleverd; en tijdens het traject geen nieuwe schulden worden gemaakt. Tevens wordt in het geval van werkloosheid van de burger verwacht dat al het mogelijke gedaan wordt om de aflossingsmogelijkheid te vergroten door te solliciteren, mee te werken aan een reintegratietraject of aanvulling op het inkomen aan te vragen. De burger ondertekent bij aanvang van een traject een contract waar deze afspraken en verantwoordelijkheden in beschreven staan. 6

7 Wanneer de burger niet meewerkt in een traject kan besloten worden om een traject te weigeren dan wel te beëindigen. Niet alle burgers zijn in staat om voldoende eigen verantwoordelijkheid te nemen. In die gevallen wordt gezocht naar ondersteuning bij maatschappelijke organisaties in de gemeente. Het doel van de inzet van deze hulp is op de lange termijn de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. De medewerker schuldhulpverlening De medewerker schuldhulpverlening opereert als intermediair tussen de burger en schuldeisers. De eerste stap is om te komen tot een schuldregeling waar schuldeisers akkoord mee gaan. De medewerker schuldhulpverlening stelt een plan van aanpak op en zorgt voor een goede en tijdige uitvoering van de verschillende onderdelen binnen het traject. Daarbij zoekt de medewerker schuldhulpverlening samenwerking en afstemming met de maatschappelijke organisaties. Dit wordt het minnelijke traject genoemd. De tweede stap is dat de medewerker schuldhulpverlening de burger ondersteunt bij het vergroten van de financiële zelfredzaamheid door middel van advies en training, zodat de financiële zelfredzaamheid van de burger duurzaam verbetert. Op deze manier wordt voorkomen dat de burger na afloop van het traject terugvalt in de oude situatie. Dit heet trajectbegeleiding. De schuldeisers De burger is afhankelijk van de schuldeisers of zij akkoord gaan met een schuldregeling. In verband met deze afhankelijke relatie is het van groot belang dat er goede afspraken zijn met de schuldeisers, zodat zij zoveel mogelijk bereid zijn om mee te werken aan een schuldregeling. Ondanks goede afspraken met schuldeisers zien wij dat steeds meer schuldeisers meer bevoegdheid krijgen om bedragen te vorderen, ongeacht of er voldoende geld op de rekening van de burger staat voor het bekostigen van bijvoorbeeld het levensonderhoud. De gemeenten hebben weinig invloed op deze landelijke ontwikkelingen. De gemeente Het college krijgt met de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening de wettelijke taak de regie te voeren op schuldhulpverlening. Dit houdt in dat ze zorgen dat een integrale aanpak tot stand komt door de juiste partners met elkaar te verbinden. Tevens zorgen ze dat de kwaliteit en het resultaat worden geborgd en bewaakt. Het college is daarnaast verantwoordelijk voor preventie en nazorg. Eén van de onderdelen van preventie is dat de gemeenten toewerken naar afspraken met schuldeisers als woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers om schulden vroegtijdig te signaleren. De onderwerpen preventie en nazorg worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. De maatschappelijke partners Schuldhulpverlening staat niet op zich. De ketenpartners van schuldhulpverlening binnen de gemeenten werken nauw samen. De IJmond-gemeenten hebben deels dezelfde en deels verschillende maatschappelijke partners. Onderstaand staan per gemeente de belangrijkste samenwerkingpartners genoemd. Beverwijk Sociaal.nl Humanitas inkomensbeheer Stichting Borstaete 7

8 Stichting Schuldvrij Heemskerk Socius Maatschappelijke Dienstverlening Humanitas inkomensbeheer Uitgeest Socius Maatschappelijke Dienstverlening Sociaal.nl Humanitas inkomensbeheer en andere erkende budgetbeheerders Velsen Sociaal.nl Socius Maatschappelijke Dienstverlening 8

9 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden 3.1 Doelstellingen Wij willen met dit beleidsplan schuldhulpverlening de volgende doelstellingen realiseren: Bevorderen van participatie. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt ernaar gestreefd dat schulden een zo gering mogelijke belemmering vormen bij de participatie in de samenleving. Voorkomen van schulden. Een investering in preventie en nazorg zorgt dat grotere of nieuwe schulden en daarmee samenhangende maatschappelijke problemen worden voorkomen. Langdurig resultaat. Door de schuldhulpverlening weet de burger zich na afloop van een adviesgesprek of een volledig traject financieel te redden en schulden in de toekomst te voorkomen. Voorkomen van hoge maatschappelijke kosten. Door een investering in schuldhulpverlening worden hoge maatschappelijke kosten voorkomen, zoals kosten voor huisuitzetting, herhuisvesting, maatschappelijke opvang en een beroep op bijstand. 3.2 Resultaat Wij willen door middel van een integrale aanpak van schulden, waarbij zowel aandacht is voor de schulden als voor de omstandigheden waaronder deze schulden zijn ontstaan, bereiken dat mensen in staat zijn de regie op hun financiën weer zelf ter hand te kunnen nemen. Wij willen daarbij de huidige, succesvolle, samenwerking met maatschappelijke partners zoveel mogelijk handhaven. Daarnaast willen wij onze huidige kwaliteit handhaven. Concreet betekent dit dat wij: blijven werken volgens de richtlijnen van de NVVK; een integrale aanpak waarborgen (door samenwerking met de maatschappelijke partners); onze afspraken met woningcorporaties en nutsbedrijven handhaven; en zowel preventieve als curatieve activiteiten blijven uitvoeren. 3.3 Doorlooptijden Een onderdeel van de kwaliteit van de dienstverlening is de lengte van de doorlooptijd. Voor de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening was hiervoor wettelijk niets geregeld. De gemeenten hebben nu na een verzoek voor schuldhulp maximaal vier weken de tijd om een eerste gesprek met de burger te voeren. Voor bedreigende schulden geldt een maximum van drie werkdagen (artikel 4). Onder bedreigende situaties worden verstaan: gedwongen woningontruiming; beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water; of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering. Voor de doorlooptijd stelt de wet geen termijn, omdat die per burger zal verschillen. Zo maakt het veel uit of er alleen sprake is van een financieel probleem of dat er ook sprake is van problemen als verslaving of psychische problemen. De burger heeft daarmee zelf grote invloed op de doorlooptijd. De gemeenten hebben ook invloed op de snelheid van het proces namelijk op de wachttijd tussen de verschillende processtappen. De gemeenten sturen erop de wachttijden zo kort mogelijk te houden. 9

10 Om de positie van de burger te versterken moet na de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voor elk besluit een beschikking worden gemaakt. Hiertegen kan bezwaar worden aangetekend. Dat betekent dus ook dat burgers een officiële aanvraag voor schuldhulpverlening moeten indienen. De uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening sluit daarmee aan op de Algemene wet bestuursrecht en andere sociale wetgeving, zoals de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 3.4 Schuldhulpverlening aan gezinnen In paragraaf 2.2 is er aandacht voor het onderwerp doelgroepen. Daar is de doelgroep gezinnen met minderjarige kinderen al even aan bod geweest. Gezinnen met minderjarige inwonende kinderen vormen al jaren een speciale doelgroep binnen de schuldhulpverlening. Als er sprake is van inwonende minderjarige kinderen en ernstige schuldenproblematiek wordt altijd gekeken hoe dit gezin snel en zo goed mogelijk geholpen kan worden om verergering van de (schulden)situatie te voorkomen. Dit betekent dat er altijd maatwerk geleverd moet worden en er daarnaast (bijna) altijd contact is met de hulpverleningsketen om tot een oplossing te komen. Denk daarbij aan aansluiting bij het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG). 10

11 4 Preventie en nazorg 4.1 Preventie Eén van de doelstellingen, die wij met schuldhulpverlening willen bereiken, is het voorkomen van schulden. Preventieve activiteiten moeten voorkomen dat burgers zo ver in de problemen raken dat schuldhulpverlening nodig is. Preventie kan door diverse personen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de gemeente zelf of de maatschappelijke partners. Bij preventieve activiteiten kan worden gedacht aan het geven van voorlichting op scholen en het verstrekken van informatie en advies aan doelgroepen, waar gemeenten mee te maken hebben. Denk hierbij aan uitkeringsgerechtigden en burgers die gebruik maken van Wmo-voorzieningen. De gemeenten zetten actief in op preventie. Dit gebeurt o.a. door afspraken te maken met woningcorporaties en nutsbedrijven en het signaleren van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars. Wij zullen onderzoeken of het mogelijk is verdere afspraken te maken met maatschappelijke partners, waardoor vroegtijdig schulden en of achterstanden worden gesignaleerd en hier actie op ondernomen wordt. Ook zullen de gemeenten inzetten op het geven van voorlichting om de financiële redzaamheid van burgers in het algemeen te vergroten. Hiervoor zal worden samengewerkt met de maatschappelijke partners. Daarbij wordt gedacht aan het geven van budgetcursussen, financiële administratie thuis en voorlichting aan jongeren. Maar u kunt hierbij ook denken aan scholing en voorlichting bij bedrijven en scholen. 4.2 Nazorg Als burgers een schuldhulpverleningstraject succesvol hebben afgerond, krijgen zij na afloop van het traject nazorg aangeboden. Burgers worden na een traject begeleid, door middel van het ontwikkelen van financiële vaardigheden en aanpassing van het uitgavengedrag, met als doel recidive te voorkomen. Nazorg heeft daarmee tevens een preventieve taak. 11

12 5 Werkwijze en samenwerking Dit hoofdstuk heeft betrekking op de gemeente Uitgeest. Alvorens in te gaan op de werkwijze en samenwerking in Uitgeest zal eerst bekeken worden hoeveel mensen in de afgelopen jaren een beroep hebben gedaan op schuldhulpverlening ste half jaar 2012 Aantal afgesloten trajecten Schuldhulpverlening bij Socius Aantal aanmeldingen bij Sociaal.nl Aantal aanmeldingen budgetbeheer Aantal trajecten preventie huisuitzetting (het project loopt vanaf ) Sinds 2010 is een stijging waar te nemen in het aantal problematieken waarmee cliënten zich melden bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Steeds vaker komen schulden en betalingsproblemen voor in combinatie met andere problemen. Deze stijging lijkt zich voort te zetten. Dit duidt erop dat de complexiteit van de problematiek waarmee cliënten zich tot Socius wenden, groter wordt en dat meer burgers in Uitgeest in toenemende mate te kampen hebben met materiële in combinatie met psychosociale problematiek. Werkwijze in Uitgeest Met integrale schuldhulpverlening wordt bedoeld schuldhulpverlening waarbij niet alleen wordt gekeken naar de schulden, maar ook naar andere persoonlijke omstandigheden, zoals gezondheid, inkomen, gezinssituatie, welzijn en wonen. Om goede integrale schuldhulp te verlenen wordt samengewerkt met Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Sociaal.nl. en woningcorporatie Kennemer Wonen. Hieronder leest u hoe schuldhulpverlening momenteel in Uitgeest is geregeld. De aanmelding voor schuldhulpverlening wordt in Uitgeest uitgevoerd door Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Burgers van Uitgeest melden zich bij Socius voor een intake gesprek. De schuldhulpverlener stelt afhankelijk van de situatie waarin de klant zich bevindt en welke problemen er spelen een prognose op. Tijdens het gesprek wordt betrokkene voorgelicht over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de schuldhulpverlening, de voorwaarden die er aan verbonden zijn en de noodzakelijke gegevens die ter tafel moeten komen. Vervolgens stelt de schuldhulpverlener van Socius vast of de schulden via een minnelijke regeling of anderszins geregeld kunnen worden. Indien de schulden zodanig problematisch zijn, dat schuldhulpverlening via Socius niet mogelijk is, wordt het dossier van de cliënt overgedragen aan de gemeente. Schuldhulpverlening via Sociaal.nl Indien er sprake is van problematische schulden wordt het dossier van de cliënt door Socius overgedragen aan de gemeente. De afdeling Sociale Zaken legt een verzoek bij het college neer voor aanmelding bij Sociaal.nl voor de uitwerking van de schuldhulpverlening. De betrokkene ontvangt van dit besluit een door de gemeente opgestelde beschikking, waartegen de mogelijkheid van bezwaar en beroep open staat in de zin van de Awb. 12

13 Sociaal.nl voert de minnelijke regelingen uit en start de wettelijke trajecten op als het minnelijke traject niet lukt. In deze fase worden, indien daartoe mogelijkheden zijn, de schulden geregeld. De werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn worden verricht door Sociaal.nl. De belangrijkste werkzaamheden zien er als volgt uit: Sociaal.nl heeft een eerste gesprek met de cliënt; alle schuldeisers worden aangeschreven, waarbij de saldi van de diverse schulden worden opgevraagd en waarin wordt gevraagd de invorderingscapaciteiten voorlopig stop te zetten; Sociaal.nl maakt een betaalplan; als de cliënt akkoord gaat met het betaalplan zet Sociaal.nl de schuldregeling voort en wordt het betaalplan voorgelegd aan de schuldeisers; Sociaal.nl onderhandelt met de schuldeisers en poogt de schuldeisers te bewegen akkoord te gaan met het inlossen van een deel van de schuld tegen finale kwijting; op basis van een bereikt akkoord met de schuldeisers, bereidt Sociaal.nl een schuldbemiddelingsovereenkomst voor. Indien geen minnelijk traject mogelijk is, d.w.z. geen overeenkomst wordt bereikt kan eventueel het traject van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) worden ingezet. Zoals hiervoor is beschreven zijn er na de aanmelding bij Sociaal.nl verschillende mogelijkheden waarop het schuldhulpverleningstraject kan verlopen. In onderstaand staatje is dit voor de afgelopen jaren in beeld gebracht: Aantal aanmeldingen bij Sociaal.nl: Doorverwezen naar WSNP Geslaagd afgerond Voortijdig beëindigd* Loopt nog 2010: 12 waarvan : 14 waarvan (1st halfjaar: 4 waarvan * Voortijdige beëindiging van het traject kan verschillende oorzaken hebben: de cliënt trekt zich terug, de cliënt verleent onvoldoende medewerking of onvoldoende schuldeisers gaan akkoord. Schuldhulpverlening via Socius Maatschappelijk Dienstverleners Indien er geen sprake is van problematische schulden voert Socius Maatschappelijk Dienstverleners de werkzaamheden omtrent de schuldhulpverlening uit. Gedurende de gehele periode van de schuldregeling wordt, indien nodig, de cliënt begeleid teneinde een gedragsverandering te bewerkstelligen en deze te continueren. Er wordt niet alleen gekeken naar de financiële problemen, maar ook naar de achterliggende problematiek. Schulden zijn vaak niet de enige problemen, of blijken een symptoom te zijn van achterliggende problematiek (bijvoorbeeld psychosociale problemen, verslaving en dergelijke). Tevens wordt psychosociale hulp en/of budgetbegeleiding geboden. De begeleiding is ook van belang om controle uit te oefenen op het uitgavenpatroon, de ontwikkeling in het financieel beheer en om ondersteuning te bieden. In de nazorgfase wordt de burger vanuit Socius Maatschappelijk Dienstverleners ook na de schuldhulpverlening begeleid door het aanleren van financiële vaardigheden of door middel van budgetbeheer. Dit heeft als doel recidive te voorkomen. 13

14 Indien de cliënt dit wenst kan voor budgetbeheer ook een beroep worden gedaan op een erkende budgetbeheerder. Socius Maatschappelijk Dienstverleners voert ook een deel van de preventieve activiteiten uit, namelijk door het Sociaal raadsliedenwerk. De sociaal raadslieden bieden informatie, advies, bemiddeling, dienstverlening en verwijzing over sociaal juridische kwesties. Dit biedt de mogelijkheid financiële problemen in een vroeg stadium te signaleren en begeleiding te bieden om verdere schuldenproblematiek te voorkomen. Ook bij de sociaal raadslieden is een toename te constateren van het aantal cliënten, namelijk in 2010 waren dat er 67, in en in het eerste halfjaar van 2012 meldden zich 67 cliënten op het spreekuur. De meest voorkomende onderwerpen waarvoor cliënten zich de laatste jaren op het spreekuur vervoegden zijn schulden/budgetteren, huurtoeslag en bijzondere bijstand. Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Preventie huisuitzetting. In het kader van de preventieve aanpak, ten behoeve van integrale schuldhulpverlening, heeft de gemeente Uitgeest in 2011 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Socius Maatschappelijke Dienstverleners en woningcorporatie Kennemer Wonen. De samenwerkingsovereenkomst is specifiek afgesloten ten behoeve van schuldhulpverlening aan huurders in de sociale huursector in een problematische schuldsituatie (d.w.z. een huurachterstand van twee maanden) met het doel een dreigende ontruiming te voorkomen. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gedaan door Socius Maatschappelijk Dienstverleners. Het doel van het project is het in een vroeg stadium begeleiden van gezinnen, (echt)paren en alleenstaanden om op die manier huisuitzettingen te voorkomen; het vroegtijdig signaleren van zowel materiële als immateriële problematiek om te voorkomen dat problemen zich verergeren en het ondersteunen van cliënten die op eigen initiatief de weg naar de hulpverlening niet kunnen/willen vinden. 14

15 Bijlage 1 Begrippenlijst Schuldhulpverlening: het voorkomen en/of oplossen van schuldproblemen met het accent op het zelfstandig voeren van een gezond financieel beheer van het huishouden. Schuldhulpverlening omvat schuldregeling, schuldbemiddeling, schuldsanering en budgetbeheer. Problematische schuld: een schuld, waarbij een schuldeiser niet akkoord gaat met de door de klant voorgestelde aflossing. Schuldregeling: het uitvoeren van het minnelijk traject. Schuldbemiddeling: het oplossen van een schuldensituatie door het bemiddelen tot een regeling met schuldeisers en anderen zonder zelf krediet te verlenen. Schuldsanering: het oplossen van een schuldenpakket door het verstrekken van een saneringskrediet. Budgetbeheer: het bieden van hulp, met gebruikmaking van bancaire faciliteiten, aan cliënten die in een problematische schuldsituatie dreigen te geraken (preventief) of reeds verkeren (curatief). Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP): het sluitstuk van integrale schuldhulpverlening. Er kan pas een beroep op de wet worden gedaan als alle andere vormen van hulpverlening geen soelaas geboden hebben. Bij de WSNP worden cliënten op last van de rechter voor een periode van minimaal drie en maximaal vijf jaar onder toezicht van een bewindvoerder gesteld. Deze bewindvoerder is verantwoordelijk voor de inhouding van de aflossingscapaciteit van een cliënt. Budgetbegeleiding: het onderdeel dat Socius Maatschappelijke Dienstverlening en Humanitas Inkomensbeheer op zich nemen in de schuldhulpverlenings- en nazorgfase. Minnelijk traject: het traject waarin gepoogd wordt schuldeisers te bewegen medewerking te verlenen aan de schuldregeling. NVVK: de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. 15

16 Bijlage 2 Beslisboom problematische schuld 16

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening

IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening INT-16_31857 Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen [oktober 2016] 1 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 3

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING april

SCHULDHULPVERLENING april SCHULDHULPVERLENING april 2016 1 2 INHOUDSOPGAVE ALS SCHULDEN EEN PROBLEEM WORDEN... 4 HOE VRAAG IK SCHULDHULPVERLENING AAN? 5 WANNEER KOM IK IN AANMERKING VOOR SCHULDHULPVERLENING? 5 WAARUIT BESTAAT SCHULDHULPVERLENING?

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Verseon 291132 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 2012-2015 Augustus 2011 Bij schuldhulpverlening gaan de kosten voor de baten uit. Het is heel belangrijk

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Beleidsplan. Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

Beleidsplan. Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/2164 / RIS 2015-645 . Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer (I-SZ/2015/2164)

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst April 2012 Samenvatting Aanleiding voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 410 24 augustus 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 Het dagelijks

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2015-2018 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Dongen voor de periode 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016

BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING 2013-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3. Samenvatting 4. Hoofdstuk 1 Visie op schuldhulpverlening 5. 1.1 Visie 5. 1.2 Doelgroep en toelatingsbeleid 5. 1.3 Integraal 6. 1.4 Eigen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2014/857 / RIS 2014-436 JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Datum : 19-10-2015 Steller : K. Slijkhuis 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Samenvatting onderzoek doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 12 4.

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016

Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016 Brummen, oktober 2012 (Int12.1217) 1 Inhoudsopgave Vier jaren nota Schuldhulpverlening gemeente Brummen 2013-2016...1 Inleiding en aanleiding...2

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag BSW/2014.52 RIS 271040 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag Inleiding In dit document is vastgelegd wat de regels zijn voor schuldhulpverlening in de gemeente Den Haag. Dit is in het

Nadere informatie

Richtinggevend plan schuldhulpverlening ex artikel 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Richtinggevend plan schuldhulpverlening ex artikel 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Richtinggevend plan schuldhulpverlening ex artikel 2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Zoeterwoude, mei 2012 1 Inleiding... 3 2 Huidige situatie in Zoeterwoude... 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Aantal

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2016 Bunnik De Bilt Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede Zeist Definitief, 25 juni 2012 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Visie op schuldhulpverlening... 3

Nadere informatie

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening

UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening UIT DE SCHULDEN Wegwijs in de schuldhulpverlening I wegwijs in de schuldhulpverlening I Ten geleide Dit is een publicatie van de Gemeente Roermond, sector Burgers en Samenleving, afdeling Sociale Zaken.

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk

JAARVERSLAG 2013. Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Ridderkerk JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Ridderkerk Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening Beleidsplan 2012-2016 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 9 Samenvatting 13 Hoofdstuk 1 - Visie 17 Visie op het sociaal domein 18 Integraal werken 18 Gebiedsgericht werken 18 Eigen

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016. Gemeente Stichtse Vecht Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Stichtse Vecht Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Maatschappelijk en financieel belang 3 2. Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Heerenveen Concept Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Gelezen het advies aan burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221

ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer augustus 2012 1 1. Inleiding Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid, zo ook in Ten Boer. De vraag naar schuldhulpverlening

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,

Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie