ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP Uitvoeringsplan schuldhulpverlening ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER DATUM 26 februari Geachte mevrouw, heer, Het college heeft in haar collegewerkprogramma opgenomen dat zij met een plan zou komen voor het verder uitbreiden van schuldhulpverlening. Inmiddels is het 'uitvoeringsplan schuldhulpverlening ' vastgesteld in het college. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van het college om schulden te helpen voorkomen en ondersteuning te geven bij reeds ontstane schuldenproblematiek. Zo heeft het college geld uitgetrokken voor een aantal budgetteringscursussen (bestaande uit 8 lessen van 3 uur) waarin mensen wordt geleerd hoe zij verantwoord met geld kunnen omgaan. Dit kunnen werkzoekenden zijn die een reïntegratietraject volgen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een schuld bij de woningcorporatie. Er is ook geld uitgetrokken voor voorlichting op scholen (zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs). Het doel van de voorlichting is om jongeren te leren bewust met geld om te gaan en vaardigheden aan te leren waardoor financiële problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook gaat er extra geld naar Humanitas voor het 'project thuisadministratie'. Humanitas zet vrijwilligers in die mensen met financiële problemen thuis helpen met het ordenen en bijhouden van hun administratie. Het gaat (onder andere) om mensen waarvan een partner door overlijden of scheiding is weggevallen, ouderen met alleen AOW en nieuwkomers in Nederland. Teneinde te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering uit hun woning worden gezet vanwege huurachterstand of worden afgesloten van gas en elektriciteit worden afspraken gemaakt met woningcorporatie en energiebedrijf over de doorbetaling van vaste lasten uit de bijstandsuitkering.

2 Tot slot is in het plan de verwachting uitgesproken dat circa 800 mensen per jaar terecht kunnen bij Perspectief Schiedam (schuldhulpverlenende instantie van de gemeente) voor budgetadvisering of schuldregeling. Bij budgetadvies wordt advies gegeven over het opzetten van een overzichtelijke administratie, betalen van rekeningen, zelf onderhandelen met schuldeisers, etc. Schuldregeling houdt in dat Perspectief Schiedam bemiddelt tussen de klant en de schuldeiser om de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te onderzoeken. Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, De secretaris, ^ de burgemeester, S J.E. Diepe veen W.M. Verver-Aartsen

3 SG E W fc E N T E chiedam UITVOERINGSPLAN Schuldhulpverlening Gemeente Schiedam afdeling Inkomen december 2006

4 Colofon I-let uitvoeringsplan schuldhulpverlening is een uitgave van de Gemeente Schiedam, afdeling Inkomen Tekst André Hartman Correspondentieadres Gemeente Schiedam Postbus AD Schiedam 1(010) F (010)

5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Activiteiten gericht op preventie 5 3. Activiteiten gericht op curatie 9

6 1. Inleiding De fracties van PVDA, SP en CDA hebben in het coalitieakkoord het volgende opgenomen over schuldhulpverlening. "Het aantal mensen met problematische schulden neemt hand over hand toe. De mogelijkheden van schuldhulpverlening worden verruimd. Coalitiepartijen kiezen voor een integrale aanpak met een accent op voorkomen dat mensen opnieuw in de financiële problemen komen. Voorlichting om schulden te voorkomen, bijvoorbeeld aan jongeren en aan mensen die gebruik maken van voedselbanken, krijgt bijzondere aandacht". In het coliegewerkprogramma is opgenomen dat het college komt met een plan voor het verder uitbreiden van de schuldhulpverlening. Als doelstellingen voor schuldhulpverlening zijn opgenomen: het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid van jongeren door voorlichting te geven op scholen over het voorkomen van schulden (preventie). het aanbieden van budgetcursussen aan inwoners van Schiedam die niet (voldoende) in staat zijn om hun financiële huishouding te regelen (met risico van huisuitzetting, onverzekerd zijn voor ziektekosten, etc). aanbodontwikkeling voor specifieke doelgroepen. Met dit uitvoeringsplan schuldhulpverlening voor de jaren 2007 en 2008 wordt invulling gegeven aan bovenstaande doelstellingen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 en 3 worden de activiteiten benoemd die de afdeling Inkomen in de periode januari 2007 tot en met december 2008 gaat uitvoeren om de schuldenproblematiek te lijf te gaan. Per activiteit wordt aangegeven wat de doelstelling, is, welke resultaten worden verwacht, hoeveel budget nodig is, wie verantwoordelijk is en wanneer de activiteit wordt uitgevoerd. De activiteiten die gericht zijn op preventie (het voorkomen of vroegtijdig aanpakken van schulden) komen in hoofdstuk 2 aan de orde. De activiteiten die gericht zijn op curatie (hulp bij reeds ontstane schuldenproblematiek) worden in hoofdstuk 3 behandeld.

7 2. Activiteiten gericht op preventie In onderstaand overzicht komen de activiteiten aan de orde die zijn gericht op het voorkomen of vroegtijdig aanpakken van schulden. 1. Budgetteringscursussen Uit het oogpunt van preventie worden budgetteringscursussen georganiseerd om mensen te leren hoe zij een overzichtelijke administratie kunnen voeren, begrotingen kunnen maken en verantwoord met geld kunnen omgaan. Doelstelling Op jaarbasis worden 10 budgetteringscursussen georganiseerd voor gemiddeld 10 deelnemers per cursus (100 deelnemers per jaar). De cursussen bestaan uit 8 lessen van 3 uur met een doorlooptijd van 4 weken. Tot de doelgroep behoren in ieder geval: personen die deelnemen aan de Workfirstmethode via Schiewerk personen met een WWB uitkering die een traject volgen gericht op zorg, sociale activering of uitstroom naar werk personen met een (problematische) schuld bij woningcorporatie, energiebedrijf en/of zorgverzekeraar (op basis van een convenant tussen deze organisaties en de gemeente)» werknemers van Schiedamse bedrijven en instellingen die een convenant hebben gesloten met de gemeente over schuldenpreventie. Het doel van de cursussen is: de deelnemers bewust te maken van hoe zij met geld omgaan de deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om een verantwoorde financiële huishouding te voeren (opstellen van maand- en jaarbegroting, etc.) de deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij financiële problemen kunnen voorkomen of adequaat kunnen aanpakken. Na afloop van elke cursus wordt met de deelnemers op twee momenten een evaluatie gehouden. De eerste direct aan het eind van de cursus (mondeling en schriftelijk) en een volgende 6 maanden later. Hierdoor kan de effectiviteit van de cursussen over een langere tijd worden gemeten. De kosten van een budgetteringscursus (inclusief materiaalkosten) bedragen circa Uitgaande van 10 cursussen per jaar bedragen deze kosten dan op jaarbasis. Van bedrijven en instellingen wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van de cursussen. De werkelijke kosten voor de gemeente vallen dus lager uit.

8 De kosten voor de budgetteringscursussen worden gedekt uit: ,-- in 2007 ( = 5 cursussen) uit de Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006' (subsidie loopt tot 1 juni 2007) ,-- in 2007 ( = 5 cursussen) uit de structurele toevoeginti in de begroting van ,- in 2007 [ ,- in 2008 ( = 10 cursussen) uit de structurele toevoegiihg in de begroting van ,-vanaf Voor zover de cursussen onderdeel zijn van een reïntegratietraject kan bok financiële dekking worden gezocht in het werkdeel WWB. Zoals hiervoojr al aangegeven zullen de werkelijke kosten vermoedelijk lager uitvallen orrjdat deelnemende bedrijven en instellingen een bijdrage in de kosten gevraagd zal worden. 31 december Voorlichting jongeren Uit onderzoeken van Nibud blijkt dat bijna 40% van de werkende jongeren onder de 25 jaar een schuld heeft van gemiddeld 900 euro. Van de jongeren die nog bij hun ouders wonen, heeft één op de drie eeh schuld van 750 euro. Maar als ze daarna alleen wonen, is dit aantal verdubbeld en heeft maar liefst twee op de drie jongeren een schuld van gemiddeld 1750 euro. Ook veel scholieren op middelbare scholen kampen met schulden. Uit het oogpunt van preventie worden (gratis) voorlichtingsbijeenkomsten op middelbare scholen en basisscholen (groep 8) georganiseerd met als d<>el om te bereiken dat jongeren beter inzicht krijgen in hun financiën, en nadenken voor ze hun geld uitgeven. Doelstelling Op de Schiedamse scholen voor basisonderwijs (groep 8) en voortgezet onderwijs (15, 16, 17-jarigen) wordt voorlichting gegeven over het voorkomen van schulden. De voorlichting wordt klassikaal gegeven, ledere week wordt aan één klas voorlichting gegeven. Een voorlichting beslaat gemiddeld twee lesuren. Eind 2007 zal bekeken worden of het nodig is om de voorlichting aan de scholen uit te breiden. Het doel van de voorlichting is om jongeren te leren bewust met geld om te gaan en vaardigheden aan te leren waardoor financiële problemen in dé toekomst voorkomen kunnen worden. Direct aan het eind van de voorlichting wordt een (mondelinge en schriftelijke) evaluatie gehouden om de effectiviteit van de voorlichting te kunnen meten. De resultaten worden meegenomen bij de beoordeling of de voorlichting aan de scholen in 2008 uitgebreid zal worden.

9 De kosten van een voorlichting bedragen circa 100,-- per lesuur (inclusief materiaalkosten, ontwikkelkosten, etc). Uitgaande van 40 klassen x 2 lesuren per jaar bedragen de kosten circa op jaarbasis. Dekking De kosten voor de voorlichtingsbijeenkomsten kunnen worden gedekt ijit: circa 4.000,-- in 2007 uit de 'Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006' (subsidie loopt tot 1 juni 2007) circa 4.000,- in 2007 uit de structurele toevoeging in de begroeting van ,- in 2007 circa 8.000,- in 2008 uit de structurele toevoeging in de begrolting van ,- in Mogelijk vallen de kosten in 2008 hoger uit indien de voorlichting wordt uitgebreid. Datum gereed 31 december Doorbetalingen van vaste lasten Uit het oogpunt van preventie is het gewenst om heldere afspraken te maken met (in ieder geval) woningcorporatie, energiebedrijf en zorgverzekeraar over noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand. Indien in een vroegtijdig stadium afspraken gemaakt kunnen worden over de doorbetaling van huur, energielasten en ziektekostenpremie kan erger (bijvoorbeeld een woningontruiming) worden voorkomen. Doelstelling 2007 Convenanten afsluiten met woningcorporatie, energiebedrijf en zorgverzekeraar waarin afspraken worden gemaakt over doorbetaling vaste lasten via de uitkering. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget worden uitgevoerd. (voor het afsluiten van de convenanten) en teamleider Inkomensmanagement (voor de inhoudingen en doorbetalingen). Datum gereed 1 juli 2007 (afsluiten convenanten)

10 4. Thuisadministratie Een groeiend aantal mensen slaagt er niet in de eigen financiële huishouding op orde te houden. Uit ervaringen van professionele schuldhulpverlenerls blijkt dat veel problemen voorkomen kunnen worden als mensen tijdig hulp wordt geboden bij het ordenen en bijhouden van hun financiële administratie. In het 'project thuisadministratie' van Humanitas wordt deze hulp geboden door vrijwilligers die daar voldoende deskundig in zijn. De waarde van de inzet van vrijwilligers is (naast dat het minder financiële middelen vraagt), dat de vrijwilliger een gelijkwaardige relatie met de cliënt heeft en zelf bepaalt hoeveel tijd hij of zij wil inzetten. Door de laagdrempelige hulp wordt in een vroeg stadium ondersteuning geboden, opdat er geen echte ernstige problemen ontstaan, waardoor schuldhulpverlening noodzakelijk zou worden. Doelstelling 2007 Bij circa 50 cliënten ondersteuning bieden bij het ordenen en bijhouden van hun financiële administratie. Deze activiteit wordt uitbesteed aan Humanitas. Medio 2007 wordt een evaluatie verzorgd. Op basis van deze evaluatie zal worden besloten over de voortzetting van het project. \ Deze activiteit kost circa ,-- op jaarbasis. Dekking Deze kosten worden in 2007 gedekt uit de Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006'. Indien de evaluatie aanleiding geeft om het project in 2008 voort te zetten zal alsdan opnieuw dekking gezocht moeten worden voor dit project. Begeleidingscommissie waarin de gemeente Schiedam is vertegenwoordigd. Deze commissie bewaakt de voortgang van het project. Datum gereed 31 december 2007

11 3. Activiteiten gericht op curatie In onderstaand overzicht komen de activiteiten aan de orde die zijn gericht op ondersteuning bij reeds ontstane schuldenproblematiek. 5. Schuldbemiddeling/budgetadvisering als onderdeel van reïntegratie Bij reïntegratie moet in een zo vroeg mogelijk stadium aan de schulden problematiek worden gewerkt. Als dat niet gebeurt is er een gerede kanis dat de reïntegratie niet slaagt. De schuldenproblematiek kan het leven van een schuldenaar zo beheersen dat hij zich niet of onvoldoende kan concenteren op het (zoeken naar) werk. Ook zitten veel werkgevers niet te wachten op een werknemer met schulden. Door het regelen van de schulden krijgt de schuldenaar de rust om zich op een reïntegratietraject en/of een betaalde baan te richten. De hulpverlening bij reeds ontstane schulden kan bestaan uit budgetad /ies of schuldbemiddeling. Bij budgetadvies wordt advies gegeven over het opzetten van een overzichtelijke administratie, betalen van rekeningen, zelf onderhandelen met schuldeisers, etc. Bij schuldbemiadeling (of schuldregeling) wordt door Perspectief Schiedam bemiddeld tussen de klant en de schuldeiser om de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te onderzoeken. Indien ei een regeling tot stand is gekomen voert Perspectief Schiedam het financiee beheer uit. Dit houdt in dat het inkomen van de schuldenaar wordt ingehouden. Een deel wordt gereserveerd voor aflossing, het andere deel gaat naar pe schuldenaar. Het merendeel van de klanten komt overigens niet in aanmerking voor dleze schuldbemiddeling (of schuldregeling). Het kan bijvoorbeeld zijn dat de schulden niet problematisch zijn. Het kan ook zijn dat de schulden niet geregeld kunnen worden omdat schuldeisers niet mee zullen werken aa n een regeling. Doelstellingen) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 50 klanten per jaar schuldhulpverlening geboden kan worden als onderdeel van een traject gericht op zorg, sociale activering of uitstroom naar werk. Bij circa 90% (45 klanten) zal dit gaan om budgetadvies. Circa 10% van deze groep (5 klanten) komt in aanmerking voor schuldbemiddeling. Deze activiteit kan uit het reïntegratiebudget WWB worden gefinancierd Datum gereed 31 december 2008

12 6. Schuldbemiddeling/budgetadvisering overige klanten Naast de hiervoor beschreven doelgroep (activiteit 5) kunnen ook ande e inwoners van Schiedam met (problematische) schulden terecht bij de a deling Inkomen voor schuldbemiddeling of budgetadvisering. Er wordt geen inkomenseis gesteld voor toelating. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 800 klanten per jaar (zonder traject ge icht op zorg, sociale activering of werk) schuldhulpverlening geboden kan worden jn. Bij circa 95% (760 klanten) zal dit gaan om budgetadvies. Circa 5% var deze groep (40 klanten) komt in aanmerking voor schuldbemiddeling. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening wbrden uitgevoerd. Datum gereed i : 31 december Afgeven WSNP - verklaring In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) '\s bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor het afgeven van de zogenaamde WSNPverklaring. In deze verklaring wordt aangegeven welke inspanningen ziji verricht om een zogenaamde 'minnelijke regeling' te treffen. Via de WSNP kunnen kredietverstrekkers en andere schuldeisers gedwongen worden om mee te werken aan een afbetalingsregeling die voor de schuldenaar haalbaar is. Op basis van de WSNP - verklaring bepaalt de rechter of een schuldenaar in aanmerking komt voor een wettelijke schuldsanering. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 40 klanten per jaar een WSNP-verklaring wordt aangevraagd. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening worden uitgevoerd. Datum gereed 31 december

13 8. Budgetbeheer Onder budgetbeheer wordt verstaan dat het inkomen van de klant worct gestort op een aparte rekening waaruit uitgaven worden gedaan en reserveringen worden ingehouden. De afdeling Inkomen voert voor eer beperkt aantal klanten het budgetbeheer uit. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 10 klanten per jaar budgetbeheer worct uitgevoerd door Perspectief Schiedam. In 2007 zal de mogelijkheid worden onderzocht om het budgetbeheer bij een derde partij onder te brengen. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening warden uitgevoerd. Datum gereed 31 december Saneringskredieten Bij een saneringskrediet worden de schulden in één keer geheel of gedeeltelijk afgekocht. De schuldenaar heeft dan nog maar een schuld, namelijk bij de kredietinstelling, die hij afbetaalt in driejaar. Met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Rotterdam zijn afspraken gerhaakt over het verstrekken van saneringskredieten aan inwoners van Schiedam. De afdeling Inkomen dient een voorstel in bij de GKB Rotterdam en staat borg voor het krediet. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat aan circa 10 klanten per jaar een saneringskrediet wordt verstrekt. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening warden uitgevoerd. Datum gereed 31 december

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling

Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening. Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Budgetadvies, Budgetbeheer, Budgetbegeleiding, Minnelijke schuldregeling Meldpunt Budgetadvies & Schuldhulpverlening Het regelen van uw schulden Meldpunt Budgetadvies

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Wat kan de kredietbank voor u betekenen?

Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de kredietbank voor u betekenen? Wat kan de Kredietbank West-Brabant voor u betekenen? De Kredietbank West-Brabant, onderdeel van de directie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Gemeente Breda,

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde

Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Schuldbemiddeling als secundaire arbeidsvoorwaarde Werknemers met financiële problemen: het aantal groeit, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Natuurlijk

Nadere informatie

Schulden? Pak ze aan!

Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! Schulden? Pak ze aan! De meeste Nederlanders hebben op een of andere manier wel een schuld. Bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek, een doorlopend krediet, financiering voor een

Nadere informatie

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden Steeds meer mensen hebben problematische schulden. Ook in uw bedrijf werken misschien mensen met schulden. In deze folder vindt u informatie over de ondersteuning die de gemeente Capelle aan den IJssel

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

De derde weg; stabilisatie van schulden

De derde weg; stabilisatie van schulden De derde weg; stabilisatie van schulden Projectplan (pilot) d.d. 29 september 2004 A. Pilot: De derde weg; stabilisatie van schulden 1. Inleiding Dit projectplan wordt ingediend in het kader va n het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Welzijn Afdeling Sociale zaken en werkgelegenheid registratienummer: 2000005437 Naam: Marcel Stoutjesdijk, toestelnummer: 928 paraaf chef/hoofd sector paraaf

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief.

Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen. Van curatief naar preventief. Presentatie Voorkomen Huisuitzettingen Van curatief naar preventief. Gezamenlijke doelen Het voorkomen van of het vroegtijdig signaleren van huurachterstand om woningontruimingen te voorkomen. Zowel huurder,

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening voor uw werknemers

Schuldhulpverlening voor uw werknemers Schuldhulpverlening voor uw werknemers Werknemers met schulden Veel werkgevers hebben wel eens te maken met werknemers met problematische schulden. Dit kan (financiële) gevolgen hebben voor u als werkgever.

Nadere informatie

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Financiële problemen op de werkvloer Micha Aarts Nibud Nibud is een onafhankelijk kenniscentrum Doelstellingen: Verhogen zelfredzaamheid consument Voorkomen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg

Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening. Leidschendam-Voorburg 3 ^ ^ / 00Ü944O83 2 A JAN.21114 Gemeente Leidschendam-Voorburg vhomes /""N y wonen leven W O O n l n V B 8 t «Samenwerkingsovereenkomst Schuldhulpverlening Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

SEZO.SCHULDHULPVERLENING

SEZO.SCHULDHULPVERLENING SEZO.SCHULDHULPVERLENING Overzicht in financiën Aflossen van schulden Zelfstandig verder Schuldhulpverlening SEZO is de aanbieder van Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West. Inwoners

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen

Schuldbemiddeling. Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Schuldbemiddeling Hulp bij financiële problemen Als u te maken heeft met financiële problemen, schakel dan op tijd deskundige hulp in. Hoe eerder hoe beter.

Nadere informatie

Datum 4 juni 2010 Betreft Schuldhulpverlening; stand van zaken toezeggingen AO 17 december 2009

Datum 4 juni 2010 Betreft Schuldhulpverlening; stand van zaken toezeggingen AO 17 december 2009 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal

Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR10519_1 1 maart 2016 Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal Samenwerkingsovereenkomst Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal DE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

1 Achtergronden van problematische schulden 15

1 Achtergronden van problematische schulden 15 Inhoud Studiewijzer 11 1 Achtergronden van problematische schulden 15 1.1 Schulden en de huidige samenleving 16 1.2 Trends en tendensen in de samenleving 22 1.3 Disfunctionerende (overheids)instanties

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

U wilt uw schulden wegwerken

U wilt uw schulden wegwerken U wilt uw schulden wegwerken Wij helpen u daarbij gemeente Heumen gemeente Heumen Hebt u schulden en komt u er niet meer uit? Dan is het de hoogste tijd dat u in actie komt! Niemand kan uw geldproblemen

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening

Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening Jaarplan 2012 Preventie schuldhulpverlening Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Speerpunten 2012 pagina 4 2.1 Jongeren pagina 4 2.2 Samenwerking pagina

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 000 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 575 000 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Willems, Ingrid OCSW S2 RAD: RAD151028 woensdag 28 oktober 2015 BW: BW150922 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 28 oktober 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam

ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam PROBLEMATISCHE SCHULDEN EN ZELFREDZAAMHEID in Amsterdam oktober 2013 Steeds meer mensen hebben schulden en de schulden die zij hebben zijn groter dan voorheen. In 2012 melden 11% meer mensen zich bij kredietbanken

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek

Convenant Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant 2017-2021 Vroegtijdige signalering schuldenproblematiek Convenant vroegtijdige signalering en preventie Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning

Nadere informatie

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen;

waarbij het advies om de sociale wijkteams te betrekken bij het project vroegsignalering wordt overgenomen; B en W-nummer 15.0533; besluit d.d. 9-6-2015 Onderwerp Preventieplan Schuldhulpverlening Besluiten: 1. Het preventieplan schuldverlening vast te stellen met daarin maatregelen voor schuldpreventie rond

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden?

Inhoudsopgave. Schulden, hoe kom ik ervan af? Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? met schulden Inhoudsopgave 3 Schulden, hoe kom ik ervan af? 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 Ik kan de rekeningen niet meer betalen. Wat nu? Wat kan ik zelf doen aan mijn schulden? Bij wie kan ik terecht voor

Nadere informatie

Het voorgesprek. Welkom

Het voorgesprek. Welkom Het voorgesprek Welkom U heeft zicht aangemeld bij de gemeente voor Schuldhulpverlening, omdat u vindt dat u geen controle hebt over uw geld en uw uitgaven. Of u hebt van iemand gehoord dat u hulp kunt

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer og.r*4s.oos Inboeknummer oguoorszs Classificatienummer r 844 Sr Dossiernummer $29.607 g september 2003 Raads informatiebrief Betreft ontwikkelingen Stedelijk Steunpunt Schuldhulpverlening.

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad,

Gemeente Delft. Geachte leden van de raad, Samenleving Advies Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.n1 Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft

Nadere informatie

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016

Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Convenant Iedereen financieel fit! 4 december 2014 tot 1 januari 2016 Met de ondertekening van dit convenant verplichten partijen zich tot een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid met betrekking

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u!

Welzijn Ouderen. Schuldhulpverlening. Thuisadministratie. Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Welzijn Ouderen Thuisadministratie Schuldhulpverlening Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Schuldhulpverlening Ik geef maandelijks

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert

JAARVERSLAG Uw partner in schuldhulpverlening. Gemeente Nederweert JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Nederweert Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal dossiers 4 1.2 Dienstverlening PLANgroep

Nadere informatie

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche

Een goede aansluiting voorkomt vertraging. Deel 2. Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche datum februari 0 versie Auteur(s) I. Dudink M. Loeven WSNP BEWINDVOERING Een goede aansluiting voorkomt vertraging Deel Inwoners, afdeling Budgetondersteuning Inburgering en Sociale recherche bezoekadres

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091

BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 3738022 betreft Ledenraadpleging certicifering schuldhulpverlening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800686 Lbr. 08/091 bijlage(n)

Nadere informatie

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad,

Mlc. Gemeente Delft. drs. T.W. Andriessen 1,s. , burgemeester drs. G.A.A. Verkerk. Geachte leden van de raad, Samenleving Mlc Gemeente Delft Advies Westlandweg 40 2624 AD Delfl IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78,2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door G.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20030 Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. van Dun Onderwerp: Beleidsindicatoren

Nadere informatie

ONS KENMERK 08UIT10612 DOORK.IESNUMMER 010-246.5221

ONS KENMERK 08UIT10612 DOORK.IESNUMMER 010-246.5221 gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 HA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T01021') 1111 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Langestraat 24 Aan de gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 10 juli 2014 H. Teussink UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER (053)

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer augustus 2012 1 1. Inleiding Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid, zo ook in Ten Boer. De vraag naar schuldhulpverlening

Nadere informatie

08UIT07661 010-2191112

08UIT07661 010-2191112 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 1501 3100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3112DZ SCHIEDAM T 010 246 55 55 F 010 473 59 78 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2013. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2013. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2013 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2013: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. April 2014. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7940 6 mei 2011 Convenant gericht op het voorkomen en oplossen van wanbetaling van de nominale premie voor een zorgverzekering

Nadere informatie

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen

Jaarverslag Preventie 2011. Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag Preventie 2011 Bureau Schuldhulpverlening/GKB+ Gemeente Nijmegen Jaarverslag 2011: Preventie schuldhulpverlening. Bureau Schuldhulpverlening. Januari 2012. Pagina 2 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede.

College van Burgemeester en Wethouders Postbus AP Kerkrade. SP Kerkrade Kaardebol HV Kerkrade. Vragen artikel 38 inzake armoede. Aan: Van: Betreft: Antwoord: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 600 6460 AP Kerkrade SP Kerkrade Kaardebol 26 6467HV Kerkrade Vragen artikel 38 inzake armoede. Schriftelijk Datum: 18 september

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Schulden? Pak ze snel aan

Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Schulden? Pak ze snel aan Als u rekeningen niet of niet op tijd betaalt of een lening niet aflost, dan krijgt u schulden. Kunt u langere tijd geen rekeningen betalen of geen schulden

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

voorstel aan de raad Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Potijk, A. (Anna) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden Potijk, A. (Anna) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Werk en Inkomen Potijk, A. (Anna) Kenmerk 4385583 Vergadering Vergaderdatum 7 mei 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht Nee {behandeling}

Nadere informatie

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur

Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: uur Presentatie: mr. B. Kwakkenbos Datum: 6 april 2016 Duur Presentatie: 09.30 10.30 uur Definitie bewind Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING

VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING VOORBEELD OVEREENKOMST VOOR DE MINNELIJKE SCHULDREGELING De ondergetekenden: 1. Gemeente Oss, team schuldhulpverlening, hierna te noemen schuldhulpverlening, vertegenwoordigd door ; EN 2., geboren te op,

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer

JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2014/857 / RIS 2014-436 JAARVERSLAG 2013 Uw partner in schuldhulpverlening Gemeente Boxmeer Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanmeldingen & inzet dienstverlening 4 1.1 Aanmeldingen en aantal

Nadere informatie

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk

CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN. als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN als gevolg van een huurschuld tussen corporaties, Kredietbank en gemeente Moerdijk CONVENANT PREVENTIE HUISUITZETTINGEN ALS GEVOLG VAN EEN HUURSCHULD tussen Woningcorporatie

Nadere informatie

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind

De bewindvoerder. Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind De bewindvoerder Het verschil tussen bewindvoering Wsnp en beschermingsbewind Bewindvoering algemeen In de schuldhulpverlening wordt vaak gesproken over bewindvoering. Maar wat houdt dit in? En soms wordt

Nadere informatie

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016

Stand van zaken Minimabeleid Maart 2016 Minimabeleid Maart 2016 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015-2018 Op 7 juli 2015 heeft de gemeenteraad de nota Meer voor wie minder heeft vastgesteld. De nota richt zich op zes thema s: taboe

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

Datum: 18 mei 2011. Startnotitie schuldhulpverlening

Datum: 18 mei 2011. Startnotitie schuldhulpverlening Datum: 18 mei 2011 Startnotitie schuldhulpverlening 1. Inleiding Dit is de startnotitie waarin onderzoek wordt gedaan naar een nieuw uitvoeringsmodel voor de Lopikse schuldhulpverlening. Een aantal ontwikkelingen

Nadere informatie

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat?

Schulddienstverlening. (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening (SDV) Hoe werkt dat? Schulddienstverlening Bestaat uit een front-, mid- en backoffice Is onderdeel van de sector Z&I Gestationeerd in Mercado vloerveld 3b Balie SDV zit in het Stadskantoor

Nadere informatie