ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER 010-2465221"

Transcriptie

1 gemeente Schiedam t.a.v. Leden van de Gemeenteraad Burgemeester en wethouders Postbus EA Schiedam Stadskantoor Stadserf DZ Schiedam T F W UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP Uitvoeringsplan schuldhulpverlening ONS KENMERK DOORK1ESNUMMER DATUM 26 februari Geachte mevrouw, heer, Het college heeft in haar collegewerkprogramma opgenomen dat zij met een plan zou komen voor het verder uitbreiden van schuldhulpverlening. Inmiddels is het 'uitvoeringsplan schuldhulpverlening ' vastgesteld in het college. Met dit plan wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling van het college om schulden te helpen voorkomen en ondersteuning te geven bij reeds ontstane schuldenproblematiek. Zo heeft het college geld uitgetrokken voor een aantal budgetteringscursussen (bestaande uit 8 lessen van 3 uur) waarin mensen wordt geleerd hoe zij verantwoord met geld kunnen omgaan. Dit kunnen werkzoekenden zijn die een reïntegratietraject volgen, maar bijvoorbeeld ook mensen met een schuld bij de woningcorporatie. Er is ook geld uitgetrokken voor voorlichting op scholen (zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs). Het doel van de voorlichting is om jongeren te leren bewust met geld om te gaan en vaardigheden aan te leren waardoor financiële problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Ook gaat er extra geld naar Humanitas voor het 'project thuisadministratie'. Humanitas zet vrijwilligers in die mensen met financiële problemen thuis helpen met het ordenen en bijhouden van hun administratie. Het gaat (onder andere) om mensen waarvan een partner door overlijden of scheiding is weggevallen, ouderen met alleen AOW en nieuwkomers in Nederland. Teneinde te voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering uit hun woning worden gezet vanwege huurachterstand of worden afgesloten van gas en elektriciteit worden afspraken gemaakt met woningcorporatie en energiebedrijf over de doorbetaling van vaste lasten uit de bijstandsuitkering.

2 Tot slot is in het plan de verwachting uitgesproken dat circa 800 mensen per jaar terecht kunnen bij Perspectief Schiedam (schuldhulpverlenende instantie van de gemeente) voor budgetadvisering of schuldregeling. Bij budgetadvies wordt advies gegeven over het opzetten van een overzichtelijke administratie, betalen van rekeningen, zelf onderhandelen met schuldeisers, etc. Schuldregeling houdt in dat Perspectief Schiedam bemiddelt tussen de klant en de schuldeiser om de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te onderzoeken. Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Schiedam, De secretaris, ^ de burgemeester, S J.E. Diepe veen W.M. Verver-Aartsen

3 SG E W fc E N T E chiedam UITVOERINGSPLAN Schuldhulpverlening Gemeente Schiedam afdeling Inkomen december 2006

4 Colofon I-let uitvoeringsplan schuldhulpverlening is een uitgave van de Gemeente Schiedam, afdeling Inkomen Tekst André Hartman Correspondentieadres Gemeente Schiedam Postbus AD Schiedam 1(010) F (010)

5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Activiteiten gericht op preventie 5 3. Activiteiten gericht op curatie 9

6 1. Inleiding De fracties van PVDA, SP en CDA hebben in het coalitieakkoord het volgende opgenomen over schuldhulpverlening. "Het aantal mensen met problematische schulden neemt hand over hand toe. De mogelijkheden van schuldhulpverlening worden verruimd. Coalitiepartijen kiezen voor een integrale aanpak met een accent op voorkomen dat mensen opnieuw in de financiële problemen komen. Voorlichting om schulden te voorkomen, bijvoorbeeld aan jongeren en aan mensen die gebruik maken van voedselbanken, krijgt bijzondere aandacht". In het coliegewerkprogramma is opgenomen dat het college komt met een plan voor het verder uitbreiden van de schuldhulpverlening. Als doelstellingen voor schuldhulpverlening zijn opgenomen: het vergroten van de maatschappelijke zelfredzaamheid van jongeren door voorlichting te geven op scholen over het voorkomen van schulden (preventie). het aanbieden van budgetcursussen aan inwoners van Schiedam die niet (voldoende) in staat zijn om hun financiële huishouding te regelen (met risico van huisuitzetting, onverzekerd zijn voor ziektekosten, etc). aanbodontwikkeling voor specifieke doelgroepen. Met dit uitvoeringsplan schuldhulpverlening voor de jaren 2007 en 2008 wordt invulling gegeven aan bovenstaande doelstellingen. Leeswijzer In hoofdstuk 2 en 3 worden de activiteiten benoemd die de afdeling Inkomen in de periode januari 2007 tot en met december 2008 gaat uitvoeren om de schuldenproblematiek te lijf te gaan. Per activiteit wordt aangegeven wat de doelstelling, is, welke resultaten worden verwacht, hoeveel budget nodig is, wie verantwoordelijk is en wanneer de activiteit wordt uitgevoerd. De activiteiten die gericht zijn op preventie (het voorkomen of vroegtijdig aanpakken van schulden) komen in hoofdstuk 2 aan de orde. De activiteiten die gericht zijn op curatie (hulp bij reeds ontstane schuldenproblematiek) worden in hoofdstuk 3 behandeld.

7 2. Activiteiten gericht op preventie In onderstaand overzicht komen de activiteiten aan de orde die zijn gericht op het voorkomen of vroegtijdig aanpakken van schulden. 1. Budgetteringscursussen Uit het oogpunt van preventie worden budgetteringscursussen georganiseerd om mensen te leren hoe zij een overzichtelijke administratie kunnen voeren, begrotingen kunnen maken en verantwoord met geld kunnen omgaan. Doelstelling Op jaarbasis worden 10 budgetteringscursussen georganiseerd voor gemiddeld 10 deelnemers per cursus (100 deelnemers per jaar). De cursussen bestaan uit 8 lessen van 3 uur met een doorlooptijd van 4 weken. Tot de doelgroep behoren in ieder geval: personen die deelnemen aan de Workfirstmethode via Schiewerk personen met een WWB uitkering die een traject volgen gericht op zorg, sociale activering of uitstroom naar werk personen met een (problematische) schuld bij woningcorporatie, energiebedrijf en/of zorgverzekeraar (op basis van een convenant tussen deze organisaties en de gemeente)» werknemers van Schiedamse bedrijven en instellingen die een convenant hebben gesloten met de gemeente over schuldenpreventie. Het doel van de cursussen is: de deelnemers bewust te maken van hoe zij met geld omgaan de deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij in staat zijn om een verantwoorde financiële huishouding te voeren (opstellen van maand- en jaarbegroting, etc.) de deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij financiële problemen kunnen voorkomen of adequaat kunnen aanpakken. Na afloop van elke cursus wordt met de deelnemers op twee momenten een evaluatie gehouden. De eerste direct aan het eind van de cursus (mondeling en schriftelijk) en een volgende 6 maanden later. Hierdoor kan de effectiviteit van de cursussen over een langere tijd worden gemeten. De kosten van een budgetteringscursus (inclusief materiaalkosten) bedragen circa Uitgaande van 10 cursussen per jaar bedragen deze kosten dan op jaarbasis. Van bedrijven en instellingen wordt een bijdrage gevraagd in de kosten van de cursussen. De werkelijke kosten voor de gemeente vallen dus lager uit.

8 De kosten voor de budgetteringscursussen worden gedekt uit: ,-- in 2007 ( = 5 cursussen) uit de Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006' (subsidie loopt tot 1 juni 2007) ,-- in 2007 ( = 5 cursussen) uit de structurele toevoeginti in de begroting van ,- in 2007 [ ,- in 2008 ( = 10 cursussen) uit de structurele toevoegiihg in de begroting van ,-vanaf Voor zover de cursussen onderdeel zijn van een reïntegratietraject kan bok financiële dekking worden gezocht in het werkdeel WWB. Zoals hiervoojr al aangegeven zullen de werkelijke kosten vermoedelijk lager uitvallen orrjdat deelnemende bedrijven en instellingen een bijdrage in de kosten gevraagd zal worden. 31 december Voorlichting jongeren Uit onderzoeken van Nibud blijkt dat bijna 40% van de werkende jongeren onder de 25 jaar een schuld heeft van gemiddeld 900 euro. Van de jongeren die nog bij hun ouders wonen, heeft één op de drie eeh schuld van 750 euro. Maar als ze daarna alleen wonen, is dit aantal verdubbeld en heeft maar liefst twee op de drie jongeren een schuld van gemiddeld 1750 euro. Ook veel scholieren op middelbare scholen kampen met schulden. Uit het oogpunt van preventie worden (gratis) voorlichtingsbijeenkomsten op middelbare scholen en basisscholen (groep 8) georganiseerd met als d<>el om te bereiken dat jongeren beter inzicht krijgen in hun financiën, en nadenken voor ze hun geld uitgeven. Doelstelling Op de Schiedamse scholen voor basisonderwijs (groep 8) en voortgezet onderwijs (15, 16, 17-jarigen) wordt voorlichting gegeven over het voorkomen van schulden. De voorlichting wordt klassikaal gegeven, ledere week wordt aan één klas voorlichting gegeven. Een voorlichting beslaat gemiddeld twee lesuren. Eind 2007 zal bekeken worden of het nodig is om de voorlichting aan de scholen uit te breiden. Het doel van de voorlichting is om jongeren te leren bewust met geld om te gaan en vaardigheden aan te leren waardoor financiële problemen in dé toekomst voorkomen kunnen worden. Direct aan het eind van de voorlichting wordt een (mondelinge en schriftelijke) evaluatie gehouden om de effectiviteit van de voorlichting te kunnen meten. De resultaten worden meegenomen bij de beoordeling of de voorlichting aan de scholen in 2008 uitgebreid zal worden.

9 De kosten van een voorlichting bedragen circa 100,-- per lesuur (inclusief materiaalkosten, ontwikkelkosten, etc). Uitgaande van 40 klassen x 2 lesuren per jaar bedragen de kosten circa op jaarbasis. Dekking De kosten voor de voorlichtingsbijeenkomsten kunnen worden gedekt ijit: circa 4.000,-- in 2007 uit de 'Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006' (subsidie loopt tot 1 juni 2007) circa 4.000,- in 2007 uit de structurele toevoeging in de begroeting van ,- in 2007 circa 8.000,- in 2008 uit de structurele toevoeging in de begrolting van ,- in Mogelijk vallen de kosten in 2008 hoger uit indien de voorlichting wordt uitgebreid. Datum gereed 31 december Doorbetalingen van vaste lasten Uit het oogpunt van preventie is het gewenst om heldere afspraken te maken met (in ieder geval) woningcorporatie, energiebedrijf en zorgverzekeraar over noodzakelijke betalingen uit de toegekende bijstand. Indien in een vroegtijdig stadium afspraken gemaakt kunnen worden over de doorbetaling van huur, energielasten en ziektekostenpremie kan erger (bijvoorbeeld een woningontruiming) worden voorkomen. Doelstelling 2007 Convenanten afsluiten met woningcorporatie, energiebedrijf en zorgverzekeraar waarin afspraken worden gemaakt over doorbetaling vaste lasten via de uitkering. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget worden uitgevoerd. (voor het afsluiten van de convenanten) en teamleider Inkomensmanagement (voor de inhoudingen en doorbetalingen). Datum gereed 1 juli 2007 (afsluiten convenanten)

10 4. Thuisadministratie Een groeiend aantal mensen slaagt er niet in de eigen financiële huishouding op orde te houden. Uit ervaringen van professionele schuldhulpverlenerls blijkt dat veel problemen voorkomen kunnen worden als mensen tijdig hulp wordt geboden bij het ordenen en bijhouden van hun financiële administratie. In het 'project thuisadministratie' van Humanitas wordt deze hulp geboden door vrijwilligers die daar voldoende deskundig in zijn. De waarde van de inzet van vrijwilligers is (naast dat het minder financiële middelen vraagt), dat de vrijwilliger een gelijkwaardige relatie met de cliënt heeft en zelf bepaalt hoeveel tijd hij of zij wil inzetten. Door de laagdrempelige hulp wordt in een vroeg stadium ondersteuning geboden, opdat er geen echte ernstige problemen ontstaan, waardoor schuldhulpverlening noodzakelijk zou worden. Doelstelling 2007 Bij circa 50 cliënten ondersteuning bieden bij het ordenen en bijhouden van hun financiële administratie. Deze activiteit wordt uitbesteed aan Humanitas. Medio 2007 wordt een evaluatie verzorgd. Op basis van deze evaluatie zal worden besloten over de voortzetting van het project. \ Deze activiteit kost circa ,-- op jaarbasis. Dekking Deze kosten worden in 2007 gedekt uit de Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006'. Indien de evaluatie aanleiding geeft om het project in 2008 voort te zetten zal alsdan opnieuw dekking gezocht moeten worden voor dit project. Begeleidingscommissie waarin de gemeente Schiedam is vertegenwoordigd. Deze commissie bewaakt de voortgang van het project. Datum gereed 31 december 2007

11 3. Activiteiten gericht op curatie In onderstaand overzicht komen de activiteiten aan de orde die zijn gericht op ondersteuning bij reeds ontstane schuldenproblematiek. 5. Schuldbemiddeling/budgetadvisering als onderdeel van reïntegratie Bij reïntegratie moet in een zo vroeg mogelijk stadium aan de schulden problematiek worden gewerkt. Als dat niet gebeurt is er een gerede kanis dat de reïntegratie niet slaagt. De schuldenproblematiek kan het leven van een schuldenaar zo beheersen dat hij zich niet of onvoldoende kan concenteren op het (zoeken naar) werk. Ook zitten veel werkgevers niet te wachten op een werknemer met schulden. Door het regelen van de schulden krijgt de schuldenaar de rust om zich op een reïntegratietraject en/of een betaalde baan te richten. De hulpverlening bij reeds ontstane schulden kan bestaan uit budgetad /ies of schuldbemiddeling. Bij budgetadvies wordt advies gegeven over het opzetten van een overzichtelijke administratie, betalen van rekeningen, zelf onderhandelen met schuldeisers, etc. Bij schuldbemiadeling (of schuldregeling) wordt door Perspectief Schiedam bemiddeld tussen de klant en de schuldeiser om de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de totale schuldenlast te onderzoeken. Indien ei een regeling tot stand is gekomen voert Perspectief Schiedam het financiee beheer uit. Dit houdt in dat het inkomen van de schuldenaar wordt ingehouden. Een deel wordt gereserveerd voor aflossing, het andere deel gaat naar pe schuldenaar. Het merendeel van de klanten komt overigens niet in aanmerking voor dleze schuldbemiddeling (of schuldregeling). Het kan bijvoorbeeld zijn dat de schulden niet problematisch zijn. Het kan ook zijn dat de schulden niet geregeld kunnen worden omdat schuldeisers niet mee zullen werken aa n een regeling. Doelstellingen) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 50 klanten per jaar schuldhulpverlening geboden kan worden als onderdeel van een traject gericht op zorg, sociale activering of uitstroom naar werk. Bij circa 90% (45 klanten) zal dit gaan om budgetadvies. Circa 10% van deze groep (5 klanten) komt in aanmerking voor schuldbemiddeling. Deze activiteit kan uit het reïntegratiebudget WWB worden gefinancierd Datum gereed 31 december 2008

12 6. Schuldbemiddeling/budgetadvisering overige klanten Naast de hiervoor beschreven doelgroep (activiteit 5) kunnen ook ande e inwoners van Schiedam met (problematische) schulden terecht bij de a deling Inkomen voor schuldbemiddeling of budgetadvisering. Er wordt geen inkomenseis gesteld voor toelating. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 800 klanten per jaar (zonder traject ge icht op zorg, sociale activering of werk) schuldhulpverlening geboden kan worden jn. Bij circa 95% (760 klanten) zal dit gaan om budgetadvies. Circa 5% var deze groep (40 klanten) komt in aanmerking voor schuldbemiddeling. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening wbrden uitgevoerd. Datum gereed i : 31 december Afgeven WSNP - verklaring In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) '\s bepaald dat de gemeente verantwoordelijk is voor het afgeven van de zogenaamde WSNPverklaring. In deze verklaring wordt aangegeven welke inspanningen ziji verricht om een zogenaamde 'minnelijke regeling' te treffen. Via de WSNP kunnen kredietverstrekkers en andere schuldeisers gedwongen worden om mee te werken aan een afbetalingsregeling die voor de schuldenaar haalbaar is. Op basis van de WSNP - verklaring bepaalt de rechter of een schuldenaar in aanmerking komt voor een wettelijke schuldsanering. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 40 klanten per jaar een WSNP-verklaring wordt aangevraagd. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening worden uitgevoerd. Datum gereed 31 december

13 8. Budgetbeheer Onder budgetbeheer wordt verstaan dat het inkomen van de klant worct gestort op een aparte rekening waaruit uitgaven worden gedaan en reserveringen worden ingehouden. De afdeling Inkomen voert voor eer beperkt aantal klanten het budgetbeheer uit. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat voor circa 10 klanten per jaar budgetbeheer worct uitgevoerd door Perspectief Schiedam. In 2007 zal de mogelijkheid worden onderzocht om het budgetbeheer bij een derde partij onder te brengen. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening warden uitgevoerd. Datum gereed 31 december Saneringskredieten Bij een saneringskrediet worden de schulden in één keer geheel of gedeeltelijk afgekocht. De schuldenaar heeft dan nog maar een schuld, namelijk bij de kredietinstelling, die hij afbetaalt in driejaar. Met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) Rotterdam zijn afspraken gerhaakt over het verstrekken van saneringskredieten aan inwoners van Schiedam. De afdeling Inkomen dient een voorstel in bij de GKB Rotterdam en staat borg voor het krediet. Doelstelling(en) 2007 en 2008 De verwachting is dat aan circa 10 klanten per jaar een saneringskrediet wordt verstrekt. Deze activiteit kan binnen het bestaande budget schuldhulpverlening warden uitgevoerd. Datum gereed 31 december

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Schuldhulpverlening loont!

Schuldhulpverlening loont! Schuldhulpverlening loont! Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 Auteur: Erik Verkade Afdeling: Team Economische Zaken Datum: 5 november 2012 Corsanummer: T12.13797 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Waarom

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie 6 2.2 Uitgangspunten 6 2.3 Rolverdeling 7 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksrapport. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Tina van der Laag (141038) Datum: 25 juni 2014 Onderzoeksrapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NHL Hogeschool Leeuwarden HBO Rechten Afstudeercoördinator:

Nadere informatie

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld

SOCIALE ZAKEN. Mensenschuld SOCIALE ZAKEN Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012-2015 Mensenschuld Kadernota schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Smallingerland Kadernota schuldhulpverlening Mensenschuld Pagina 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 3 12ini02353 1. Onderwerp: Beleidsplan schulddienstverlening 2012-2015 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken GEMEENTE Haarlemmerliede en Spaarnwoude Heemstede, juni 2012 Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Gl 3 Gemeents Oostzsan VERZONDEN 1 O JUNI 2ÖIS Gemeentehuis ezoekadres Kerkbuurt 4, 1 51 1 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 5 30 AA WortTier Telefoon 075

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam

Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam 0 Strategisch Beleid Productenboek Schuldhulpverlening Amsterdam Conform Herontwerp Schuldhulpverlening 2011-2012 DWI Bureaus voor schuldhulpverlening Stadsdelen 2 Inhoud Inhoud 3 1 Inleiding 7 2 Processchema

Nadere informatie

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK

Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening NVVK Versie 2.0 mei 2012 ` Blad 2 2012, NVVK De inhoud van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, bewerkt en toegepast door leden van de NVVK zonder voorafgaande

Nadere informatie

Betreft voorstellen voor verandering van onderdelen van het beleid inzake bijstand en schuldhulpverlening

Betreft voorstellen voor verandering van onderdelen van het beleid inzake bijstand en schuldhulpverlening 1 Betreft voorstellen voor verandering van onderdelen van het beleid inzake bijstand en schuldhulpverlening Renkum, 31 augustus 2014 / verzonden 4 september 2014 Aan het College van B&W van Renkum, Vooruitlopend

Nadere informatie

Visie Schuldhulpverlening 2012-2015

Visie Schuldhulpverlening 2012-2015 Bijlage bij RV2011.140 Visie Schuldhulpverlening 2012-2015 Opgesteld door: mevrouw C. Banas MA 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 3 1.3 Totstandkoming 3 1.4 Leeswijzer 3 2.

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Int12.1410 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Brummen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de kaderstellling

Nadere informatie

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting

De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting De aanpak van schulden bij dreigende huisuitzetting Een verkenning in Rotterdam en Amsterdam Dorieke Wewerinke Linda van den Dries Judith Wolf Impuls Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg gedreven door

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Deze brochure geeft belangrijke informatie over de verschillende regelingen voor mensen met een minimum inkomen Inhoud Inkomens- en vermogensgrenzen Bijzondere

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren

KBR: een tussenbalans. Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren KBR: een tussenbalans Een onderzoek naar de maatregelen die de Kredietbank Rotterdam neemt om de dienstverlening te verbeteren gemeentelijke ombudsman Rotterdam juli 2011 Colofon Het onderzoeksteam van

Nadere informatie