Visie Schuldhulpverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Schuldhulpverlening 2012-2015"

Transcriptie

1 Bijlage bij RV Visie Schuldhulpverlening Opgesteld door: mevrouw C. Banas MA 1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Afbakening Totstandkoming Leeswijzer 3 2. Huidige situatie Omgevingsanalyse Knelpunten/problematiek 4 3. Visie Visie landelijke overheid Lokale uitgangspunten 5 4. Aanpak 7 5. Uitwerking op operationeel niveau 8 6. Financiële effecten 9 Bijlage 1. Eisen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 10 Bijlage 2. Wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering 11 Bijlage 3. Klantprofielen 12 Bijlage 4. Resultaten benchmark Bijlage 5. Voorbeelden van best practices 14 Bijlage 6. Proces schuldhulpverlening 16 2

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenten in Nederland zijn met het besluit van de Tweede Kamer tot de wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht een vorm van integrale schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners met (problematische) schulden. Op basis van dat besluit wordt deze visienota van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden gepresenteerd. Naar verwachting wordt de wet op 1 juli 2012 van kracht. Met deze wet krijgt de gemeente de regierol op de integrale schuldhulpverlening toegewezen en wordt het uitvoeren van schuldhulpverlening een gemeentelijke taak. In Nederland is in 2010 het aantal aanmeldingen schuldhulpverlening erg gestegen. In Bussum, Naarden en Muiden is ook het aantal aanmeldingen gestegen, maar het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een schuldregeling is redelijk stabiel gebleven. De andere aanmeldingen komen niet in aanmerking voor een schuldregeling en kunnen in aanmerking komen voor budgetcoaching of budgetbeheer. Er dienen keuzes te worden gemaakt om integrale schuldhulpverlening te ontwikkelen. Zo moet er een richting en doelstelling worden bepaald. De in deze nota gestelde kaders zullen door het college worden uitgewerkt in een uitvoeringsnota. Door de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening is er een kans voor de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden om een nieuwe structuur in de schuldhulpverlening op te bouwen. Tien jaar geleden is dat voor het laatst gedaan. 1.2 Afbakening Deze nota vervangt de Nota integrale schuldhulpverlening uit Naast het wettelijke kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt in de nieuwe nota aangesloten bij de bestaande strategische kaders, zoals het Wmo beleid, het coalitieakkoord en Bloeien door Snoeien. Vanzelfsprekend is er ook een koppeling met de doelstellingen op het gebied van werk en inkomen (programma 9). Conform de wettelijke eis wordt er elke vier jaar een nota vastgesteld door de gemeenteraad. 1.3 Totstandkoming Op basis van wettelijke eisen, onderzoeken van best practices en het uitvoeren van een benchmark over 2010, gecombineerd met de wensen van de gemeente is deze visie tot stand gekomen. De visie is getoetst door het operationeel sectoroverleg WWZ. Dit is een overleg dat plaatsvindt in het kader van de Wmo waar allerlei maatschappelijke organisaties en woningbouwcorporaties bij betrokken worden om Wmo-gerelateerde zaken binnen de gemeente te bespreken. Omdat er een duidelijke verbinding is met de betrokken organisaties van de Wmo- doelgroepen en de schuldhulpverlening-doelgroepen is dit een goed gremium om de ontwikkeling van integrale schuldhulpverlening in te bespreken. 1.4 Leeswijzer De nota gaat allereerst in op de huidige situatie met een omgevingsanalyse. Daarna wordt aangegeven vanuit welke uitgangspunten de komende jaren ( ) effectieve schuldhulpverlening wordt georganiseerd. 3

4 2. Huidige situatie 2.1 Omgevingsanalyse Bussum, Naarden en Muiden zijn gemeenten met een hogere levensstandaard dan gemiddeld in Nederland. De schulden komen veelal voort uit een scheve verhouding tussen inkomsten en uitgaven. Steeds meer komt dit voor bij inwoners met een hoger inkomen. Schulden zijn bovendien vaak gerelateerd aan andere problemen in het leven van de inwoner. De huidige schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Versa en afdeling Sociale Zaken. Voor schuldsanering worden diensten afgenomen van de Kredietbank Nederland (voorheen Stadsbank Midden-Nederland). Er is geen directe inzet op preventie, wel indirect bij de begeleiding op het gebied van re-integratie, inburgering en algemeen maatschappelijk werk, De klant kan zich aanmelden bij Versa of Sociale Zaken. In een voorgesprek wordt dan gekeken of de klant voor een schuldregeling in aanmerking komt of dat andere producten meer van toepassing zijn. Daarnaast wordt er gekeken of de schulden op zichzelf staan, of dat er meer problemen een rol spelen naast de schulden. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald of de klant wordt doorverwezen naar de Kredietbank. Een andere mogelijkheid is dat er budgethulp wordt aangeboden die wordt uitgevoerd door de Kredietbank, Sociale Zaken, of Versa. In de uitvoering voldoen we op dit moment aan de basiseisen van de nieuwe wet. Maar is er geen geformaliseerde aanpak en zijn er beperkte werkafspraken op papier. Er vindt een basale centrale registratie plaats. Hier zit ruimte om de schuldhulpverlening optimaal te gaan organiseren. 2.2 Knelpunten/problematiek In de uitvoering zijn enkele aandachtspunten van belang: - De wetgeving beoogt grotere inzet dan nu; - Er is op dit moment nog geen gerichte inzet op preventie; - We zien stijgende aantallen inwoners met schuldenproblematiek met een hulpvraag; - De problemen van mensen cumuleren. Dat vraagt om een multidisciplinaire, integrale aanpak; - Het hebben van schulden werkt belemmerend op participatie in de maatschappij (Wmo doelstelling) en daarmee op het bereiken van financiële zelfredzaamheid (re-integratie doelstelling); - De huidige registratie biedt geen mogelijkheden voor gerichte sturing op output en kwaliteit; - De uitvoering wordt gekenmerkt door een ad hoc aanpak, er is geen geformaliseerde aanpak en er zijn geen procesbeschrijvingen. In de nasleep van de kredietcrisis wordt er meer aanspraak op schuldhulpverlening gedaan. Dat vraagt om een andere aanpak. Het zijn niet alleen de minima die in de schulden belanden, maar juist ook inwoners die met een plotselinge inkomensdaling te maken krijgen en vervolgens bijvoorbeeld de hypotheek niet meer kunnen opbrengen. De doelgroep verschuift dus. Zoals eerder vermeld blijft het aantal schuldregelingen voor Bussum nog redelijk constant. De komende tijd krijgt de gemeente meer taken die van invloed kunnen zijn op de toeloop van schuldhulpverlening. Mogelijk is er een overlap in de doelgroep. Het is nu nog niet te overzien hoe dat financieel uitpakt voor individuele burgers en of dat leidt tot meer druk op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Hieronder vallen de wijziging van de Awbz, de Wet Werken Naar Vermogen en de transitie jeugdzorg. Hoe deze nieuwe ontwikkelingen zich verhouden tot schuldhulpverlening is uiteengezet in de bijlage. De nieuwe wet schuldhulpverlening komt onder de Algemene Wet Bestuursrecht te vallen. Dit houdt in dat er een bezwaar- en beroepsprocedure in gang kan worden gezet als een inwoner het niet eens is met een besluit van de gemeente. Voor een schuldentraject wordt dan ook een beschikking afgegeven waar in gemotiveerd wordt weergegeven waarom iemand wel of niet voor een schuldentraject in aanmerking komt. 4

5 3. Visie Schulden kunnen de participatie van mensen negatief beïnvloeden omdat financiële zekerheid een basale levensbehoefte is dat van invloed kan zijn op verschillende leefgebieden. Het borgen van de participatie van mensen met schulden in de samenleving staat dan ook centraal in deze visienota. Vanuit deze basis is de nota opgesteld. 3.1 Visie landelijke overheid Gemeenten zijn zoals gezegd verplicht integrale schuldhulpverlening te verzorgen. In de wet wordt de volgende definitie van integrale schuldhulpverlening gehanteerd: Bij schuldhulpverlening dient er niet alleen aandacht te zijn voor het oplossen van de financiële problemen van een klant, maar ook voor eventuele omstandigheden die op enigerlei wijze in verband kunnen staan met de financiële problemen van een klant. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om psychosociale factoren, relatieproblemen, de woonsituatie, de gezondheid, de verslaving of de gezinssituatie. Vaak staan schulden niet op zichzelf, maar zijn er meer problemen, bijvoorbeeld op het psychosociale vlak. Zonder dat die problemen worden aangepakt kunnen de schulden ook niet worden opgelost of is de kans op recidive na het oplossen van de schulden groter. Wanneer gesproken wordt over problematische schulden kunnen deze schulden zelfs invloed hebben op de gehele kwaliteit van leven, zoals de gezondheid, woonomstandigheden, voedingspatroon e.d. 1 De gemeente is volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de instelling om de regierol op te pakken ten aanzien van de uitvoering van deze schuldhulpverlening. De gemeente is ook verantwoordelijk dat er alles aan gedaan wordt iemand een minnelijk traject aan te kunnen bieden, zodat de kans klein wordt dat de schulden in het gerechtelijke traject inkomen. Omdat de gemeente vanuit het Rijk de regierol krijgt opgelegd en de beschikkingen zal moeten verlenen zal de toegang tot schuldhulpverlening via de gemeente moeten lopen. 3.2 Lokale uitgangspunten Schulden hangen niet per definitie samen met te weinig geld hebben, maar ook vaak met een levensstijl die niet past bij het inkomen. Hierdoor richten we ons in de schuldhulpverlening ook niet primair op armoedebestrijding. Het is belangrijk dat mensen die in schulden verkeren in een zo vroeg mogelijk stadium in een integrale setting worden bereikt zodat de schulden zo min mogelijk oplopen. Zoals aangegeven in het coalitieakkoord en het Wmo beleidsplan vindt de gemeente de participatie van haar inwoners van groot belang. Iedereen doet mee in de samenleving, ook mensen met schulden. De gemeente wil sterker inzetten op preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering mogelijk maken. Bovenstaande visie op schuldhulpverlening is uitgewerkt in 7 concrete uitgangspunten; 1. Integrale aanpak door maatwerk Door de brede definitie die door de rijksoverheid aan integrale schuldhulpverlening wordt gegeven, is het kunnen bieden van maatwerk aan de klant een vereiste. De uitdaging is dan om het proces schuldhulpverlening voldoende flexibel, maar ook voldoende gestructureerd aan te bieden. Dit lijkt paradoxaal, maar als de structuur als basis dient waarbij flexibiliteit in de verschillende soorten hulpverlening wordt ingebouwd, is dit wel degelijk realiseerbaar. De klant kan dan geholpen worden met een plan op basis van de individuele situatie. Om dit te realiseren in de praktijk kan er gebruik worden gemaakt van klantprofielen. Een omschrijving van de methode klantprofielen is uiteengezet in bijlage 4. 1 SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Hogeschool Utrecht en Regioplan

6 2. Kijk op de vraag achter de vraag In de praktijk is het realiseren van een schuldregeling centraal komen staan. De dienstverlening heeft daardoor een erg financieel-technisch karakter gekregen. Hoe kunnen wij de dreiging van een huisuitzetting zo snel mogelijk wegnemen, de situatie stabiliseren, de schuldregeling starten en in overleg gaan met de schuldeisers en de schuldenaar tijdens de schuldregeling die drie jaar duurt in bescherming nemen met een relatief dure vorm van beheer (inkomensbeheer)? Dit zijn allemaal belangrijke zaken. De klant zelf is echter te veel op de achtergrond gekomen. Het werken aan motivatie, vaardigheden of achterliggende belemmeringen is ook belangrijk voor een succesvolle aanpak. Welke problemen schuilen achter de schuldenproblematiek? 3. Snelle aanpak en doorgeleiding Problematische schuldsituaties moeten zo veel mogelijk voorkomen worden en als mensen dat nodig hebben, moet er voldoende toegang zijn tot andere soorten hulpverlening, waarbij schuldhulpverlening als laagdrempelige toegang kan dienen. Hiervoor is het van belang (en ook een eis in de nieuwe wet) om een verbinding te leggen met ketenpartners, zoals woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk en GGD waarbij de regie bij de gemeente ligt. 4. Gebruik de eigen kracht De dienstverlening krijgt een meer activerend karakter, gericht op het versterken van de financiële kracht van de inwoners met schulden. Niet langer het schuldenvrij maken van schuldenaren maar een klant die zelf sturing geeft en werkt aan het financieel sterker worden. Het uitgangspunt is dat motivatie ook wordt gevoed door het zelf kunnen in plaats van toekijken hoe anderen het voor jou doen. Omdat motivatie zo n belangrijke rol speelt worden recidivisten die binnen 5 jaar na uitval of afloop van een eerder schuldentraject weer een beroep doen op de schuldhulpverlening hiervan uitgesloten, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om ze toch toe te laten. 5. Preventie in 3 fases Preventie blijft een belangrijke schakel binnen de schuldhulpverlening. Het gaat dan om preventie in brede zin. Niet alleen het voorkomen van schulden maar ook het tijdig opsporen van schulden (vroegsignalering) en het voorkomen van terugval in schulden (nazorg). De gemeente wil sterker inzetten op preventieve maatregelen en vroegtijdige signalering mogelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld door signalering en vroegmelding mogelijk te maken door daar afspraken over te maken met andere maatschappelijke organisaties, de eerder genoemde ketenpartners. Het proces zal in elkaar over moeten lopen, want onder nazorg om recidive te voorkomen valt ook preventie, namelijk preventie op het risico weer in de schulden te belanden als er geen langdurige aanpassing in levensstijl plaatsvindt. Preventie voorkomt kostbare interventies in een later stadium. 6. Een heldere diagnose en een transparant proces Succesvolle schuldhulpverlening vraagt om een heldere diagnose en een transparant proces. Helderheid richting de klant met betrekking tot het traject en wat daarvoor nodig is. En helderheid in de uitvoeringsorganisatie om de voortgang goed te kunnen registreren en monitoren. Een accurate diagnose is van belang vanwege de bestuursrechtelijke context waarin schuldhulpverlening door de nieuwe wetgeving is gezet. De klant heeft duidelijke rechten en plichten en de gemeente heeft een duidelijke verantwoordelijkheid. Bovendien moet voor een effectieve dienstverlening de hulpvraag (en eventuele achterliggende hulpvragen) goed in beeld worden gebracht. 7. Extra aandacht voor gezinnen met minderjarige kinderen. Voorkomen moet worden dat kinderen de dupe worden van de schulden van de ouders. Er is een risico dat de kinderen dan op latere leeftijd ook schuldenaar worden. Verbanden worden gelegd met het minimabeleid om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Naast verbetering van de financiële situatie via het minimabeleid, kan overwogen worden een aanbod te creëren voor oudere kinderen om bewustwording bij te brengen over de waarde van geld zodat de kans kleiner wordt dat zij zelf in de schulden raken. Door de problematiek van een gezin waar schulden spelen in de breedte te bekijken kunnen preventieve maatregelen genomen worden in het gezin om de situatie van de kinderen te verbeteren, bijvoorbeeld met signalering en doorverwijzing vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. 6

7 4. Aanpak Diverse mogelijkheden kunnen worden aangeboord om de visie vorm te geven in het verdere beleid. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de huidige praktijk voort te zetten. Zoals er nu aan schuldhulpverlening gewerkt wordt, voldoen we aan de basale voorwaarden van het rijk. Daarbij zetten we niet tot nauwelijks in op preventie van schulden en op nazorg. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat investeringen op deze gebieden juist leiden tot kostenbesparingen op de lange termijn, omdat voorkomen wordt dat mensen in een dure schuldregeling terecht komen. Verdergaan zoals nu past dan ook onvoldoende bij de hierboven beschreven uitgangspunten. Een andere mogelijkheid is om de schuldhulpverlening helemaal anders in te gaan richten. Daarbij valt te denken aan alles zelf uit te voeren, zonder dat de specifieke schuldhulpproducten uitbesteed worden aan de kredietbank. Voorheen is echter gebleken dat dit hoge kosten en veel investering in personeel met zich meebrengt voor een relatief kleine gemeente. Voordeel is dat hiermee de gehele regie in handen komt van de gemeente waardoor de sturing nog strakker plaats kan vinden. Met het oog op de bezuinigingen en de inhaalslag op efficiency die de organisatie wil behalen met bloeien door snoeien geniet het groots opzetten van de schuldhulpverlening niet de voorkeur. Dan rest er nog een mogelijkheid om het huidige proces te intensiveren, als middenweg. De wensen met betrekking tot preventie, integraliteit, sturing en nazorg worden daarin opgenomen. We voldoen immers al aan de basale criteria van de wet, maar met een betere inrichting van de schuldhulpverlening en meer aandacht voor preventie en vroegsignalering denken we een grote verbeterslag te kunnen maken in de uitvoering en daarmee ook in de uiteindelijke kosten. Naar aanleiding van bovenstaande argumenten wordt geadviseerd om het huidige proces te intensiveren. 7

8 5. Uitwerking op operationeel niveau Om te komen tot invulling van de schuldhulpverlening binnen de in hoofdstuk 3 gestelde visie en uitgangspunten. Hiervoor zijn de volgende stappen noodzakelijk: - Opstart van een laagdrempelig gemeentelijk budgetloket met een niet-stigmatiserende uitstraling. Verbinding kan worden gezocht met al bestaande loketten zoals Wijzer of het KCC. Zo kan men eerder uit de eigen kracht putten; - Om de regiefunctie gedegen uit te voeren vindt aanmelding plaats via de gemeente, in het loket. Zo wordt de kwaliteit geborgd en kan de klant snel geholpen worden; - Afspraken over vroegsignalering en doorverwijzing met ketenpartners om problematische schulden zoveel mogelijk te voorkomen; - Duidelijke procesbeschrijvingen voor de diagnose en begeleiding van klanten (zelfmelders en doorverwezen klanten) om zo juridische dekking te realiseren en maatwerk te kunnen leveren; - Duidelijke procesbeschrijvingen en procesafspraken voor doorverwijzing van klanten voor schuldhulpverlening en hulpverlening op andere belemmerende problemen om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen; - Ontwikkeling vanuit het budgetloket van doelgroepgerichte activiteiten zoals voorlichting op scholen om zo vorm te geven aan preventie van schulden in de toekomst van kinderen. 8

9 6. Financiële effecten Om de regie van schuldhulpverlening in handen te houden bij de gemeente is de visie om de schuldhulpverlening intern uit te gaan voeren. De daadwerkelijke producten (bijv. schuldregelingen, budgetbeheer en budgetcoaching) blijven vooralsnog uitbesteed aan de Kredietbank. Door verbeterde afspraken met de Kredietbank en verbeterde werkprocedures wordt verwacht, naar de prognose van de kredietbank, dat Bussum ,- euro in 2012 besteedt aan schuldhulpverleningproducten. Dat is conform de begroting 2012 en in lijn met de uitgaven in De personeelsinzet valt onder de uitvoeringskosten. De verwachting is dat door de nieuwe interne manier van werken ook kosten bespaard zullen worden. Onderzoek 2 heeft uitgewezen dat een intensivering van de preventieve inspanningen op de schuldhulpverlening uiteindelijk leidt tot een besparing in de kosten. Een schuldregeling is namelijk veel duurder dan een adviesgesprek. Als klanten van de schuldhulpverlening eerder met de problemen komen, kunnen ergere problemen voorkomen worden. Een kostenstijging op de lange termijn wordt daardoor niet verwacht, maar juist een besparing. Het is wel mogelijk dat de kosten op de korte termijn iets zullen stijgen omdat er extra inzet nodig is om het huidige proces te intensiveren. 2 SCHULDHULPVERLENING LOONT! Een onderzoek naar de kosten en baten van schuldhulpverlening. Hogeschool Utrecht en Regioplan

10 Bijlage 1. Eisen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) zijn: - Gemeenten moeten een beleidsplan schrijven. Daarin moet worden ingegaan op de beoogde resultaten, het borgen van de kwaliteit en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen; De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulpverlening worden per gemeente voor een periode van maximaal vier jaar opgesteld. Vervolgens zal het college van b&w verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de uitvoering van de schuldhulpverlening in de gemeente; - Gemeenten mogen schuldhulpverlening weigeren aan personen die fraude hebben gepleegd of al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening; - Ingezetenschap is vereist voor een eventueel recht op schuldhulpverlening; - Het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld, moet binnen vier weken plaatsvinden. De gemeente moet de klant goed informeren over de verwachte doorlooptijden. Voor bedreigende schulden geldt een maximum van drie werkdagen; - Gemeenten kunnen de rechtbank verzoeken een moratorium in te stellen. Voor een periode van maximaal zes maanden mogen schuldeisers dan geen (nieuwe) incassomaatregelen nemen; - Zodra de wet in werking treedt valt de schuldhulpverlening binnen het kader van de Algemene wet bestuursrecht. Gemeenten moeten dan aangeven hoe het schuldhulpverleningaanbod eruit ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Ook is bezwaar en beroep mogelijk op genomen besluiten (bijvoorbeeld over toekenning of uitsluiting) en de Wet Dwangsom is van toepassing; - Gemeenten moeten plannen maken die gericht zijn op preventie en nazorg. 10

11 Bijlage 2. Wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op de uitvoering 1. Wijzigingen Awbz: - De pakketmaatregel Awbz van 2009, waardoor klanten op grond van alleen een psychosociale grondslag geen Awbz-zorg meer ontvangen en vallen onder de Wmo; - De overheveling van de Awbz-functie Begeleiding naar de Wmo vanaf 2013 voor nieuwe klanten en vanaf 2014 voor bestaande. Voor deze klanten is het mogelijk dat de eigen zorgkosten erg oplopen, waardoor het risico op schulden groter wordt. - Het eventueel verlagen van de IQ-grens voor Awbz-zorg van 85 naar 70. Door deze maatregelen gaan steeds meer klanten die voorheen begeleiding ontvingen vanuit de Awbz (soms ook hulp bij het voeren van een financiële administratie) naar de gemeente. De vraag is wat nodig is ter ondersteuning van deze klanten bij het voeren van hun financiële administratie. De vragen daarbij zijn: Wat kan de klant zelf? Wat is te organiseren aan hulp via het persoonlijke en informele netwerk? Wat is op te vangen via algemene voorzieningen en welke zo goedkoop mogelijk individuele voorzieningen blijven nodig om deze doelgroep (vaak structureel) te ondersteunen? 2. Wet Werken Naar Vermogen - Door de beoogde nieuwe Wet werken naar vermogen komen de regelingen voor mensen in de WWB Wajonger, WIJ, en Wsw (sociale werkvoorziening) onder één nieuwe regeling te vallen (deels geldt dat alleen voor nieuwe klanten). Voor het naar vermogen werken is het hebben van een financieel stabiele situatie van groot belang. Jongeren hebben financiële stabiliteit nodig om weer naar school te gaan en de vereiste startkwalificaties te halen. - Vooruitlopend op de nieuwe wet wordt de Wet werk en bijstand vanaf 2012 aangescherpt, dat leidt o.a. tot het hanteren van een huishoudinkomen. Een huishouden van twee of meer volwassen personen ontvangt dan maximaal de bijstandsnorm voor een gezin. Meerderjarige kinderen en hun ouders (en eventuele grootouders) doen gezamenlijk een aanvraag voor bijstand, die dan ten hoogste wordt aangevuld tot de norm voor een echtpaar. In sommige gezinnen leidt dat tot een aanzienlijke inkomensachteruitgang. Vanzelfsprekend bedoeld om meer mensen naar vermogen te laten werken, maar indirect kan het tijdelijk leiden tot een hogere druk op de armoedevoorzieningen en schuldhulpverlening. 3. Transitie Jeugdzorg Jongeren raken steeds vaker in de schulden met bijvoorbeeld mobiele abonnementen, makkelijk te verkrijgen leningen en de wens om mooie (merk) kleding te dragen. Omdat jongeren een kwetsbare groep vormen die nog wel kneedbaar zijn en makkelijker andere gewoontes aanleren is dit een belangrijke doelgroep in de schuldhulpverlening. Andersom wordt schuldhulpverlening ook meegenomen in het preventieve jeugdzorgbeleid van Bussum. In 2015 komt de jeugdzorg naar de gemeente. Dit maakt een integrale aanpak vanuit de gemeente mogelijk. Bovendien is de verwachting dat juist die groepen die in de jeugdzorg zitten ook eerder te maken kunnen krijgen met schulden omdat zij zich minder makkelijk zelf kunnen handhaven dan die jongeren die niet in verband staan met de jeugdzorg. 11

12 Bijlage 3. Klantprofielen De schuldhulpverlening is onderhevig aan een verandering die te maken heeft met de bewustwording dat niet iedereen aan een schuldenvrije toekomst geholpen kan worden. Hanteerbare schulden zal in sommige situaties het hoogst haalbare blijken te zijn. Deze verandering heeft consequenties voor de organisatie van de schuldhulpverlening. In de nieuwe manier van werken is het van belang dat de schuldhulpverlener zo snel mogelijk kan beoordelen wat er in een individueel geval het hoogst haalbare is en vaststelt wat de schuldenaar zelf kan en moet doen en welke ondersteuning de gemeente kan bieden; advies, 100% schuldenvrij, hanteerbare schulden. Heel concreet betekent dit dat de klantmanager afweegt of een schuldenaar al dan niet wordt toegelaten tot een traject om een schuldregeling te treffen. Om het hoogst haalbare in te kunnen schatten is inzicht nodig van het schuldenpakket, motivatie van de klant en vaardigheden van de klant. Klantprofielen helpen bij het maken deze inschatting. In onderstaande is gebruik gemaakt van het Tilburgs kwadrant waarbij wordt uitgegaan van de regelbaarheid van de schuld afgezet tegen de regelbaarheid van de klant. De regelbaarheid van de schuld heeft te maken met het wel of niet ontbreken van schulden die niet voor schuldregeling in aanmerking komen zoals sommige CJIB-schulden of betwiste schulden. Schuldenaar Schuldsituatie Wel regelbaar Niet regelbaar Wel regelbaar Niet regelbaar Schuldsituatie is oplosbaar met schuldregeling Stabilisatie is enige mogelijkheid met eventuele doorverwijzing naar maatschappelijke organisatie. Mogelijkheden ( schuldregelen, stabiliseren of geen oplossing) hangen af van het individuele dossier Gemeente kan (nog) niets of nauwelijks iets betekenen. Eventueel doorverwijzen naar een maatschappelijke organisatie. Of de klant regelbaar is hangt af van diens motivatie en vaardigheden. Als iemand onvoldoende of niet is gemotiveerd wordt het lastiger om te bepalen wat het hoogst haalbare is. De vraag is dan of met een inzet die redelijk te noemen is de klant voldoende gemotiveerd te krijgen is. Het tekort aan vaardigheden is vatbaar voor compensatie. Motivatie is niet te compenseren en bepaald uiteindelijk wat het hoogst haalbare is. In schema: Welk traject iemand gaat doorlopen (advies, schuldregelen of stabilisatie) hangt af van de mate waarin iemand gemotiveerd is (te krijgen), de mate waarin (financiële) vaardigheden aanwezig zijn en het wel of niet bestaan van regelbare schulden. Om een tekort op het terrein van de (financiële) vaardigheden aan te vullen heeft de gemeente Bussum de mogelijkheid de klant te verwijzen naar het maatschappelijk werk voor het volgen van bijvoorbeeld een budgetcursus of naar het vrijwilligerswerk voor ondersteuning bij bijvoorbeeld taalvaardigheden. Is er op het psychosociale vlak een oorzaak die de motivatie negatief beïnvloed bestaat in de gemeente Bussum de mogelijkheid de klant te verwijzen naar het maatschappelijk werk, verslavingszorg of psychiatrie. 12

13 Bijlage 4. Resultaten benchmark over 2010 In 2011 is er met de resultaten van 2010 een benchmark naar schuldhulpverlening uitgevoerd. Enkele zaken vielen daarbij op: Er zijn beperkt afspraken over vroegsignalering. Wij hebben in tegenstelling tot veel andere gemeenten geen wachtlijst. Doorverwijzing is niet standaard van en naar de woningbouwcorporaties, energieleveranciers en maatschappelijk werk waar dat in veel gemeentes wel het geval is. Geslaagde schuldregelingen is gemiddeld met 0.6 geslaagde schuldregelingen per 1000 inwoners De nadruk ligt bij onze gemeenten op budgetbegeleiding, in plaats van inkomensbeheer. Per inwoner, per minima huishouden en per klant in de schuldhulpverlening geven we minder uit dan gemeentes met een vergelijkbare grootte. 13

14 Bijlage 5. Voorbeelden van Best Practices Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van best practices in schuldhulpverlening. Meer van deze voorbeelden zijn te vinden op effectieveschuldhulp.nl en schuldpreventiewijzer.nl. 1. Vroeg erop af gemeente Amsterdam Doel activiteit Voorkomen van escalatie van beginnende problematische schulden- aanpak schulden en oorzaak. Aanpak Corporaties melden huurders met een huurachterstand van 2 maanden aan voor Vroeg Eropaf, nog voordat ingrijpende incassomaatregelen zijn genomen. Op basis van signaal crediteur contact leggen met beginnende wanbetalers, bij voorkeur d.m.v. huisbezoek. Betalingsproblemen vanaf 2 maanden worden gemeld door woningcorporaties, energiebedrijven en zorgverzekeraar. Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening leggen contact (bij voorkeur d.m.v. huisbezoek). Te bespreken:- oorzaak wanbetaling- plan van aanpak oplossing wanbetaling (incl. wegnemen oorzaken)- hoe structurele betalingen herstellen- Met minimaal 50% van de gemelde wanbetalers vindt een uitgebreid gesprek plaats en direct aansluitend benodigde hulpverlening. Realiseren van contact wordt gestimuleerd door de uitvoerende organisatie uitsluitend te betalen voor geslaagde contacten (no cure, no pay). Onderbouwing voor gekozen aanpak Voorkomt escalatie schulden (en uithuiszettingen). Schuldpakket nog niet complex en daardoor beter oplosbaar. Voor- en nadelen Arbeidsintensief, daardoor kostbaar. Wordt in later stadium 'terugverdiend'. Bespaart debiteur veel onrust. Uitvoerder Opdrachtgever: gemeente Amsterdam/ stadsdelen. Uitvoering: maatschappelijke dienstverlening. Samenwerkingspartijen Woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraar, stadsdelen, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, DWI. Kosten In 2010 ca meldingen. In 50% sprake van geslaagde interventie. Kosten geslaagde melding: 3000x 500 (totaal ca. 1,5 miljoen) Gemiddelde kosten per melding: 250. Opbrengsten Minder uithuiszettingen / afsluitingen / bronheffingen. Schuldregelingverzoeken in eerder stadium, daardoor minder complex. Evaluatie Berenschot (oktober 2010): rendabele aanpak. Looptijd Oorspronkelijke looptijd: 2 jaar (2009, 2010). Inmiddels voor onbepaalde tijd verlengd. 2. Ping Drachten Doel activiteit Eén centraal punt in de gemeente voor vragen over schulden, lenen, financiën en minimaregelingen. Ping fungeert ook als toegangspoort tot de schuldhulpverlening van de kredietbank. Aanpak en beoogd resultaat Ping is op werkdagen van uur uur een open spreekuur op het gemeentehuis. Doordat mensen langs kunnen komen voor advies, wordt hopelijk in een vroeg stadium erger 14

15 voorkomen: preventie dus. Ook dient Ping als een soort filter: het voorkomen van onterechte doorverwijzingen naar de schuldhulpverlening. Onderbouwing voor gekozen aanpak Ping legt de regie over de schuldhulpverlening en preventie weer uitdrukkelijk terug daar waar het hoort: de gemeente. Voor- en nadelen Veel mensen weten Ping inmiddels te vinden, gemiddeld unieke contacten per week. Succes en laagdrempeligheid heeft ook een keerzijde: doordat de gemeente nu beter zicht heeft op mensen met financiële problemen, zijn er ook meer doorverwijzingen naar de schuldhulpverlening. Kosten lopen daardoor sterk op. Uitvoerder De gemeente is verantwoordelijk voor de personele invulling van Ping Drachten. Samenwerkingspartijen Ping is een concept van de Kredietbank Nederland. Kosten Dankzij een subsidie van de provincie zijn de kosten van Ping relatief laag voor de gemeente: ,- (1FTE). Zonder subsidie zouden de kosten waarschijnlijk ,- bedragen. De kosten van de schuldhulpverlening zelf zijn gestegen van circa naar ruim ,-. Opbrengsten In de eerste 18 maanden een stijging van 100% van het aantal klanten bij de Kredietbank. Betere bereikbaarheid van de gemeente. Preventie sterk verbeterd, veel mensen zijn in Ping geholpen met advies en voorlichting. Betere samenwerking met de Kredietbank en andere organisaties. Looptijd Duurzaam 15

16 Bijlage 6. Proces Schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Notitie Schulddienstverlening

Notitie Schulddienstverlening Notitie Schulddienstverlening 2017-2020 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Terminologie... 3 2. Pilot Ketensamenwerking Armoedebestrijding... 4 3. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)... 4 3.1 doelstellingen...

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 352092 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie!

Armoedebeleid. Welkom bij deze presentatie! Armoedebeleid Welkom bij deze presentatie! Algemeen Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Congres Sociale zekerheid in beweging

Congres Sociale zekerheid in beweging Kluwerschulinck.nl Congres Sociale zekerheid in beweging De werkwijze en succesvolle aanpak van de Kredietbank Groningen 2 1 Groningse Kredietbank (GKB) Onderdeel van de dienst Sociale Zaken en Werk van

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Visie en uitgangspunten... 5 2.1 Visie 5 2.2 Uitgangspunten 5 2.3 Rolverdeling 6 3 Doelstellingen, resultaat en doorlooptijden...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren

Beleidsnota Schuldhulpverlening. Wijdemeren Beleidsnota Schuldhulpverlening Wijdemeren 2012-2015 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Huidige situatie in Wijdemeren... 3 GEVOLGEN VAN DE WET VOOR DE PRAKTIJK... 4 KNELPUNTEN... 5 3. Visie... 6 4. Financieel

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening *BI.0170008* NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2017 Nummer raadsnota: BI.0170008 Onderwerp: beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 Portefeuillehouder: Vissers Bijlagen: 1. beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen

Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann. Naar efficiënter werken met klantprofielen Juni 2012 Roeland van Geuns Nadja Jungmann Naar efficiënter werken met klantprofielen Achtergrond Uitvoering schuldhulpverlening in transitie Loslaten beleidsdoel iedereen schulden vrij Bezuinigingen Toename

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray

Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray Beleidsplan Schuldhulpverlening Venray 2012-2015 Februari 2012 1 Inhoudsopgave Aanleiding p. 3 Visie p. 3 Doelen p. 3 Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken p. 3 Financiële dekking en risico

Nadere informatie

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015.

BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. BELEIDSPLAN GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING ONDERBANKEN 2012-2015. 1. Aanleiding. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt per 1 juli 2012 in werking, met uitzondering van artikel 5 en 11.

Nadere informatie

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden?

Purmerend, 3. Voor welke doelgroep willen we schuldhulpverlening aanbieden? Agendanummer: 1109 Registratienummer: 602120 Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Inleiding De beleidsinzet en de wijze van uitvoering van schuldhulpverlening moeten

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 2013-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Visie... 2 2.1 Schuldhulpverlening is nodig... 3 2.2 Sociale redzaamheid... 3 2.3 Dienstverlening op maat... 3 2.4 Integrale

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Notitie: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Inhoud: Sector/afdeling: Cluster Samenleving/team Zorg, Werk en Inkomen Samensteller: B.G. Aaftink Versie/Concept: 2 Datum: 10 september 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder.

Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Samenvatting Het college heeft besloten tot vaststelling van de regeling schuldhulpverlening 2017 en verder. Daarnaast is besloten tot het verlenen van mandaat aan de Kredietbank Limburg voor het indienen

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Goirle 2015-2017 Mei 2012/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 2 Visie op schuldhulpverlening... 6 2.1 De wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 6 2.2

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk & Inkomen Samenwerking A2-Gemeenten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard 2013-2017 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom 2013-2016 April 2013 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom...

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2013 2016 1. Inleiding...2 1.1 Korte geschiedenis van schuldhulpverlening landelijk en lokaal...2 1.2 Maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente...2 1.3 De komst

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding I Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet bepaalt dat gemeenten de taak hebben om regie te voeren op schuldhulpverlening (SHV).

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Schuldhulpverlening 2.1.9 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 1 Dossier 610 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 610 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Beleidsplan schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening

Bijlage 1. Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening Bijlage 1 Startnotitie wettelijk kader minnelijke schuldhulpverlening 1. Inleiding Een belangrijk uitgangspunt van kabinetsbeleid is het voorkomen en wegnemen van drempels die participatie in gevaar brengen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel)

O12.001512. Titel beleidsnota Titel beleidsnota. Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) O12.001512 Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Titel beleidsnota Titel beleidsnota Titel onder titel beleidsnota (optioneel) onder titel (optioneel) onder titel (optioneel) 0 Voorwoord De gemeente

Nadere informatie

PLAN SCHULDHULPVERLENING

PLAN SCHULDHULPVERLENING PLAN SCHULDHULPVERLENING 2012-2016 Afdeling: Dienstverlening, team Sociale Zaken Auteur: M. Souren Datum: 16 april 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Wettelijk en algemeen kader 4 Hoofdstuk 2:

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Naar een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening

Naar een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening Naar een effectievere en efficiëntere schuldhulpverlening Een verdere uitwerking van het onderdeel schuldhulpverlening uit het beleidsplan Meedoen naar vermogen van de afdeling Sociale Zaken. Aanleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015 In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening in de gemeente Loon op Zand voor de periode 2012-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622

Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 Gescand archih datum _ Bijlage 3 Producten 1 2 MAART 2015 1788622 De gemeente en haar partners bieden verschillende producten aan op het gebied van schuldhulpverlening: Preventie en vroegsignalering Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015

Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Nota schuldhulpverlening Heusden 2012-2015 Inleiding Schuldenproblematiek is de afgelopen jaren gestegen op de ranglijst van maatschappelijke problemen. Het aantal mensen met schulden groeit en de economische

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond 3 1.1 Schuldhulpverlening 3 1.2 Algemeen beleidskader 3 1.3.Opbouw beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Bijzondere bijstand

Bijlage 1: Bijzondere bijstand 07.0001914 Bijlage 1: Bijzondere bijstand Individuele bijzondere bijstand Niet iedereen zal een duidelijk beeld hebben van wat bijzondere bijstand precies inhoudt. Daarom wordt hierbij een korte omschrijving

Nadere informatie

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan: Integrale schuldhulpverlening 2012-2015 1. Inleiding 3 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 4 1.2 Juridische context 4 1.3 Actuele ontwikkelingen in de samenleving 4 1.4 Algemeen beleidskader

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 13 4.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT v RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer 1109 Registratienummer raad 602120 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 602121 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeenteraad. Cc college van b&w. Geachte leden van de gemeenteraad, Retouradres: Postbus 19157, 2500 CD Den Haag Aan De gemeenteraad Cc college van b&w Uw kenmerk Ons kenmerk RK/2016.14_RIS 294217 Doorkiesnummer 070-3532048 E-mailadres rekenkamer@denhaag.nl Aantal bijlagen

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening Beleidsplan Schuldhulpverlening 2013 2015 12.16043 Inhoudsopgave: Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Uitgangspunten van schuldhulpverlening... 4 Participatie en beperken maatschappelijke kosten zijn de aanleiding...

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding van de Wgs op 1 juli 2012 is de zorgplicht van gemeenten op het

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Visie en uitgangspunten... 6 2.1 Visie... 6 2.2 Uitgangspunten... 6 2.3 Rolverdeling... 7 3 Doelstellingen, resultaat

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein 2012-2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein 2012-2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein 2012-2016 Mei 2012 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 3 2. Schuldhulpverlening in IJsselstein... 4 3. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Lopik

Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Lopik Beleidsplan Integrale schuldhulpverlening Lopik 2012-2016 1 Inhoudsopgave 1. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2. Schuldhulpverlening Lopik 3. Visie en uitgangspunten 3.1 Toelichting algemene uitgangspunten

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1

SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 SCHULDHULPVERLENING september 2013 1 2 Inhoudsopgave Als schulden een probleem worden... 4 Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 5 Wanneer kom ik in aanmerking voor schuldhulpverlening? 5 Waaruit bestaat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden

Datum 10 december 2014 Betreft Kamervragen van de leden Yïcel (PvdA) en Schouten (CU) over onoplosbare schulden > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson

Gevangen in Schuld. over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering. door Marc Anderson Gevangen in Schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering door Marc Anderson Hoe vorm te geven aan een sluitende aanpak van problematische schulden bij cliënten

Nadere informatie

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017

2. Beleidsvisie en beleidsplan Schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening Sint-Michielsgestel 2017 1. Aanleiding Aanleiding om deze Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017 vast te stellen, is de opheffing van ISD Optimisd

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 66773. Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019

GEMEENTEBLAD. Nr. 66773. Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66773 26 mei 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 2 2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening p.

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016)

AH 2445 2016Z06667. Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) AH 2445 2016Z06667 Antwoord van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 2 mei 2016) 1 Kent u het bericht Een op de zeven Hagenaars heeft schulden 1) en de daarbij behorende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie

Schulden in de leefwereld en de systeemwereld. Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Schulden in de leefwereld en de systeemwereld Therese Steur Rotterdamse Sociale Alliantie Doorverwijzingen naar Rotterdamse Sociale Alliantie Kritische burgers die signalen opvangen van bewoners bedreigd

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag

De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag RIS 295513 4 november 2016 De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag De schuldenbank: aanpak armoede en schulden in Den Haag Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012 2015 gemeente Staphorst April 2012 Samenvatting Aanleiding voor het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal

Beleidsplan schuldhulpverlening Een passend verhaal GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leudal. Nr. 183289 23 december 2016 Beleidsplan schuldhulpverlening 2017 2020 Een passend verhaal 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het beleidsplan Sinds de inwerkingtreding

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Introductie Deze Beraadsgroep kent 19 deelnemers. Saskia Westerink en Jardy ten Kleij zullen informatie geven over de schuldhulpverlening in Almere. Jardy ten Kleij is de projectleider van PLANgroep Almere.

Nadere informatie

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016

Grip op geld. Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Grip op geld Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Oktober 2012 Samenvatting Inleiding Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen of hebben

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2012-2016. Gemeente Tubbergen en Dinkelland

Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2012-2016. Gemeente Tubbergen en Dinkelland Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2012-2016 Gemeente Tubbergen en Dinkelland Inhoudsopgave Samenvatting p. 3 Hoofdstuk 1. Inleiding p. 4 1.1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening p. 4 1.2

Nadere informatie

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening

- : ; Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening 1 V ì - : ; ť Schuldpreventie als onderdeel van schulddienstverlening Inleiding De vaststelling van de 'Actualisatie Beleidskader schuldhulpverlening' in de raadvergadering van 27 april 2011 is de start

Nadere informatie

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken

Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Effectieve schuldhulp, een stand van zaken Dr. Nadja Jungmann Een organisatie van de Master in het sociaal werk en sociaal beleid (KU Leuven i.s.m. hogescholen)

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Oldebroek 2016-2019 Datum : 19-10-2015 Steller : K. Slijkhuis 1 Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Samenvatting onderzoek doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Beleidsplan integrale schuldhulpverlening Dantumadiel, Dongeradeel en Schiermonnikoog 2012-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Visie en uitgangspunten 5 3. Aspecten van schuldhulpverlening 12 4.

Nadere informatie

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp

2013-2016. schuldhulpverlening. Beleidsnotitie Gemeentelijke. Op weg naar effectieve schuldhulp Beleidsnotitie Gemeentelijke schuldhulpverlening Op weg naar effectieve schuldhulp 2013-2016 Gemeente Woudenberg Afdeling Ontwikkeling en Beleid Roelie Lammers-Zandberg Postbus @gemwoudenberg.nl (033)

Nadere informatie

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep?

2. Worden alleen mensen die zich aanmelden via de sociale dienst doorverwezen naar de PLANgroep? Vragen raadslid dhr. J. Koelman (fractie SP) ex artikel 35 Rvo betreffende Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Boxmeer (RIS 2012-441) en Jaarverslag 2013 PLANgroep, Uw partner

Nadere informatie

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK

PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK PREVENTIEPLAN SCHULDHULPVERLENING RIDDERKERK 2015-2016 Preventieplan Ridderkerk AvdP pag.1 Inhoud Waarom is preventie zo belangrijk?... 3 Uitgangspunten in de keten van hulpverlening... 3 Wat gaan we doen

Nadere informatie

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen

Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Schuldhulpverlening gemeente Gouda Nota van Conclusies en Aanbevelingen Rekenkamer Gouda - CONCEPT EN VERTROUWELIJK - Versie d.d. 12 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Onderzoekskader schuldhulpverlening in Gouda

Nadere informatie

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer

Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012. Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Concept raadsvoorstel t.b.v. rondetafelgesprek 31 mei 2012 Vergadering gemeenteraad d.d. 14 juni 2012 Agenda nummer Portefeuillehouder: wethouder M. Joostens Onderwerp: Beleidsnota schuldhulpverlening

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Leiden: maatwerk voor zelfredzaamheid

Schuldhulpverlening in Leiden: maatwerk voor zelfredzaamheid Schuldhulpverlening in Leiden: maatwerk voor zelfredzaamheid Samenvatting De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten een plan te maken met daarin een weergave van het lokale schuldhulpverleningsbeleid.

Nadere informatie

Samenvatting... 3 Inleiding... 5

Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening... 7 1.1 Achtergrond van de wet... 7 1.2 Beleidsplan Schuldhulpverlening...

Nadere informatie

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief

GEMEENTE WADDINXVEEN. Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening Werken aan een nieuw perspectief GEMEENTE WADDINXVEEN Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2012 Werken aan een nieuw perspectief Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Opbouw beleidsplan... 3 2 VISIE en UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer

Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer Plan schuldhulpverlening 2012 2015 Gemeente Ten Boer augustus 2012 1 1. Inleiding Schuldhulpverlening is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid, zo ook in Ten Boer. De vraag naar schuldhulpverlening

Nadere informatie

KADERNOTITIE SCHULDHULPVERLENING. 2012 t/m 2015. Gemeente Ede Februari 2012

KADERNOTITIE SCHULDHULPVERLENING. 2012 t/m 2015. Gemeente Ede Februari 2012 KADERNOTITIE SCHULDHULPVERLENING 2012 t/m 2015 Gemeente Ede Februari 2012 Kadernotitie schuldhulp 2012 tot en met 2015 - gemeente Ede februari 2012 1 INHOUD 1. Inleiding 03 1.a Aard en omvang van de schuldenproblematiek

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20030 Datum collegebesluit: 3 juni 2013 Agendapunt: 11 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. van Dun Onderwerp: Beleidsindicatoren

Nadere informatie

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015

Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id zaak_zaaknummer Werk, Inkomen en Zorg team WISTA steller ECP Vogels doorkiesnummer +31 77 3596833 registratienummer datum 1 oktober

Nadere informatie

Beleidsplan. Integrale Schuldhulpverlening 2014-2017. gemeente Baarn

Beleidsplan. Integrale Schuldhulpverlening 2014-2017. gemeente Baarn Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2014-2017 gemeente Baarn Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding...2 1.1 Achtergrond...2 1.2 Huidige situatie...2 1.3 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)...3 1.4

Nadere informatie

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011

memo de gemeenteraad M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo aan onderwerp de gemeenteraad Schuldhulpverlening van M.J.C. Suijker (wethouder) datum 29 november 2011 memo Hierbij bericht ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, over de stand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 52 Uitgifte: 22 oktober 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 8 oktober 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie