Tweede Kamer der Staten Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar De organisatie van het ambulancevervoer IYr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 1988 De vaste commissie voor de Volksgezondheid' heeft op 1 september 1988 mondeling overleg gevoerd met de staatssecretarissen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Binnenlandse Zaken over de o r 3anisatie van het ambulancevervoer (kamerstuk , nrs. 1 t/m." ). De commissie brengt als volgt verslag uit van het gevoerde over Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Müller-van Ast (PvdA), E. Terpstra (WD), Wöltgens (PvdA), Lansink (CDA), ondervoorzitter, Borgman (CDA), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Van der Heijden (CDA), Franssen (VVD), Laning-Boersema (CDA), Kamp (VVD), Nijhuis (VVD), De Kok (CDA), Janmaat-Abee (CDA), Huys (PvdA), Vriens-Auerbach (CDA), Tuinstra (CDA), Van Otterloo (PvdA), Hageman (PvdA) en Netelenbos (PvdA) Plv. leden: Eisma (D66), Ter Beek (PvdA), Jabaaij (PvdA), Hermans (VVD), Beckers-de Bruijn (PPR), Oomen-Ruijten (CDA), Esselink (CDA), Van der Vlies (SGP), Moor (PvdA), Vreugdenhil (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Frissen (CDA), Linschoten (VVD), Van Es (PSP), Schutte (GPV), Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), Weijers (CDA), Beinema (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Ter Veld (PvdA) en Vermeend (PvdA). De heer De Pree (PvdA) stemde in grote lijnen in met de voorstellen ter oplossing van de knelpunten, welke in het rapport van Twijnstra Gudde zijn gesignaleerd. Dat rapport maakt overigens duidelijk dat er geen reden is zonder meer over te gaan tot privatisering van het ambulancevervoer. Weliswaar hanteren de GGD'en in het algemeen hogere tarieven dan de particuliere vervoerders, maar daar zijn goede redenen voor. Zo wordt spoedvervoer dat in het algemeen duur vervoer is, vrijwel uitsluitend door de GGD'en verricht, terwijl voorts het personeel op de GGD-wagens meestal van kwalitatief hoger niveau is dan het personeel van particuliere vervoerders. De heer De Pree onderschreef de argumentatie van de bewindslieden om als bestuursvorm voor de CPA niet te kiezen voor de provinciale stichting, maar de voorkeur te blijven geven aan een gemeenschappelijke regeling. Bij een gemeenschappelijke regeling die zich uitsluitend richt op het ambulancevervoer, is participatie van particuliere vervoerders in het CPA-bestuur vrij eenvoudig te bereiken. Moeilijker wordt dit als het een gemeenschappelijke regeling betreft die niet alleen het ambulancevervoer, maar ook andere hulpverleningsdiensten omvat. Is het nadere beraad over de vraag hoe in dat geval de juridische vormgeving van die bestuurlijke participatie moet zijn, al afgerond? Ten aanzien van de gebiedsindeling pleit het rapport van Twijnstra Gudde voor verkleining van het aantal CPA-gebieden, ten einde deze te laten samenvallen met de gezondheidsregio's op grond van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV). Daarnaast speelt de gebiedsindeling in het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) een belangrijke rol. In een aantal gevallen blijkt er geen aansluiting te zijn tussen deze drie soorten gebieden. De heer De Pree vroeg of het mogelijk is die aansluiting alsnog te bereiken, al veronderstelde hij dat het nooit zal Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 1

2 lukken om alle soorten gebieden volledig op elkaar te laten aansluiten. In dit verband vroeg hij ook welke mogelijkheden de bewindslieden zien om in overleg met de provincies te komen tot CPA-gebieden die aan de norm van een inwonertal van voldoen. Of gaan zij ervan uit dat de provincies te zijner tijd zelf wel zullen ingrijpen, gezien de financiële problemen die rijzen bij te kleine CPA-gebieden? Anderzijds is het spoedig bereiken van schaalvergroting op dit vlak van groot belang in verband met de gewenste kwaliteitsverbetering die betaald zal moeten worden uit de bij grotere CPA-gebieden te bereiken kostenbesparing. De heer De Pree was het opgevallen dat op dit punt geen cijfers worden genoemd. Wat zal de kostenbesparing de komende jaren naar verwachting opleveren en hoeveel zal de gewenste kwaliteitsverbetering kosten? Uit het antwoord op vraag 36 zou overigens kunnen worden opgemaakt dat ook de bewindslieden niet verwachten dat de kwaliteitsverbetering geheel zal kunnen worden bekostigd uit te behalen besparingen. In dit antwoord wordt immers al gesproken over een lichte stijging van het rittarief als wordt besloten tot de minimumeis van een verpleegkundige als begeleider op de ambulance. De heer De Pree had begrepen dat binnenkort een nota zal verschijnen over kwaliteitsverbetering van het ambulancevervoer. Stemmen de bewindslieden in met hetgeen in het rapport van Twijnstra Gudde wordt gesteld over de noodzakelijke bezetting van een CPA en het kwaliteitsniveau van het personeel, in het bijzonder de centralist en de wagenbegeleider? Vooral de kleine gemengde vervoerbedrijven zullen naar verwachting nauwelijks aan die eisen kunnen voldoen. Nu het aantal ambulances nog te groot is en er dus nog enige sanering zal moeten plaatsvinden, ligt het voor de hand daarbij aan dergelijke kleine bedrijven voorrang te geven. Het lijkt nodig te komen tot uniforme tarieven binnen één CPA-gebied. De huidige verschillen zijn voor patiënten onbegrijpelijk. Daarbij zou nog wel onderscheid kunnen worden gemaakt tussen een tarief voor spoedvervoer en een tarief voor besteld vervoer. De heer De Pree vroeg een nadere uiteenzetting over hetgeen op blz. 10 van de brief van 12 januari jl. wordt gezegd over de afstemming van planning en tarifering. Gekozen is voor een werkwijze waarbij op provinciaal niveau met inbreng van alle betrokkenen plannen worden opgesteld. Als die plannen aan de gestelde eisen voldoen en ze toch het FOGM-budget te buiten gaan, op welke manier kan dan nog heroverweging plaatsvinden? Het lijkt erop dat de enige mogelijkheid dan nog is het doen van concessies aan de kwaliteit. Ten slotte vroeg de heer De Pree, mede naar aanleiding van het antwoord op vraag 22, nadere informatie over de mogelijke doorwerking van het rapport van de commissie-dekker op de structuur van het ambulancevervoer. Mevrouw Oomen-Ruijten (CDA) stelde vast dat een standpunt van het kabinet op het rapport van Twijnstra Gudde lang is uitgebleven. Kennelijk is er bijzonder veel overleg nodig geweest. Zelfs zal, zo blijkt uit de brief van 12 januari jl., op een aantal punten nog verder overleg moeten worden gevoerd. Ook zij gaf, wat de bestuursvorm betreft, de voorkeur aan een gemeenschappelijke regeling boven een provinciale stichting. In dit verband wees zij erop dat de particuliere vervoerders nog steeds geen gelijkwaardige plaats hebben kunnen verkrijgen. In de brief van 12 januari wordt weliswaar aangegeven dat deze kunnen deelnemen aan CPA-besturen, maar de wijze waarop dat kan gebeuren is nog steeds onderwerp van beraad. Zij vroeg zich af waarom hierover nog nader overleg nodig is. Voorts was het haar niet duidelijk welke rol de voorgestelde twee adviescommissies zouden kunnen spelen bij de oplossing van de nog bestaande knelpunten, zoals de bestuurlijke participatie van de particuliere vervoerders en de sterke kostenstijging sinds de invoering van de WAV, mede samenhangend met het aantal CPA's. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 2

3 In dit verband betwijfelde zij of er in de praktijk iets terecht zal komen van samenwerking met andere hulpverleningsdiensten, als die samenwerking in de desbetreffende regio zelf niet wordt gewenst. Zij vreesde als gevolg hiervan weer verdere kostenstijgingen. Kostenstijgingen zullen zich waarschijnlijk ook voordoen in verband met de gewenste kwaliteitsverbetering, in het bijzonder gezien de in het rapport van Twijnstra Gudde bepleite bezetting van de meldkamer. Hoe kunnen dergelijke kostenstijgingen overigens ingepast worden in het financiële kader dat wordt aangegeven door het FOGM? Zullen dan de bereikbaarheids" of paraatheidseisen moeten worden aangepast? Mevrouw Oomen meende voorts dat met de interimplanschaderegeling in feite de bedoeling van de WAV sluipend wordt uitgehold. Die wet gaat uit van een gelijkwaardige positie voor particuliere en overheidsvervoerders, maar als er een schaderegeling voor particuliere vervoerders is, zal al snel de gedachte opkomen dat het niet zo bezwaarlijk is hun belangen te schaden, omdat ze toch een vergoeding ontvangen. Zij bracht ten slotte als haar voorlopige conclusie naar voren dat een betere afstemming tussen CPA's en andere hulpverleningsdiensten zeer gewenst is. De eisen die genoemd worden voor een CPA- of geïntegreerde meldkamer, vond zij te hoog, zeker wat betreft de centralist. Daarnaast achtte zij het verontrustend dat er kennelijk meer aandacht is voor opwaardering van de meldkamer dan voor verbetering van de kwaliteit van het wérkelijke werk: dat op de ambulance zelf. De heer Franssen (VVD) herinnerde eraan dat bij de behandeling van de wijziging van de WAV in 1984 ook de vraag naar een mogelijke privatisering van het ambulancevervoer aan de orde is gekomen. Nu uit de brief van 12 januari jl. nog niet blijkt hoe de bewindslieden hierover nu denken, vroeg hij naar hun standpunt ter zake. Daarnaast constateerde hij dat in de brief van 12 januari twee mogelijkheden worden genoemd voor efficiencyvergroting, waaruit dan vervolgens kwaliteitsverbetering zou kunnen worden bekostigd: vergroting van de schaal van de CPA-gebieden, of samenwerking met andere hulpverleningsdiensten in een kleiner gebied. Hij verwachtte dat in de praktijk meestal voor de tweede mogelijkheid zal worden gekozen, omdat veelal de (overigens onjuiste) opvatting leeft dat bij bij voorbeeld één CPA voor de gehele provincie de bereikbaarheid en de kwaliteit van de hulpverlening in de knel zullen komen. Als inderdaad meestal voor die tweede mogelijkheid wordt gekozen, worden de nagestreefde efficiencyvergroting en kwaliteitsverbetering in sterke mate afhankelijk van de uitkomst van beslissingen op een ander niveau dan het centrale niveau. Bovendien is het mogelijk dat een lappendeken ontstaat, als de keuze opengelaten wordt. De vraag is of dan nog veel terecht zal komen van de gewenste kwaliteitsverbetering. De heer Franssen leek het daarom nodig dat de rijksoverheid meer greep krijgt op de mogelijkheden van efficiencyvergroting. In ieder geval zal het voor de Kamer mogelijk moeten zijn om jaarlijks na te gaan hoe de ontwikkelingen verlopen. Alleen dan kan worden afgewogen of wellicht richtlijnen moeten worden gegeven of de wet moet worden gewijzigd, dan wel bij voorbeeld het FOGM-budget voor ambulancevervoer moet worden vergroot. Hij was het eens met de keuze voor de gemeenschappelijke regeling als bestuursvorm. (Samenwerkende) gemeenten dienen naar zijn mening in de hulpverlening een essentiële rol te spelen. In dit verband vroeg hij of de coördinerende rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken ten aanzien van de WGR wel voldoende tot haar recht komt. Hij had de indruk gekregen dat in toenemende mate andere ministeries nauwelijks meer acht slaan op die wet. Hij pleitte voor het verplicht stellen van de adviescommissies, met het oog op coördinatie in de afstemming en versterking van de positie van de particuliere vervoerder. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 3

4 Ook hem was het niet duidelijk hoe tot heroverweging zou kunnen worden gekomen als na het indienen van de plannen, waaraan alle betrokken instanties hebben meegewerkt, blijkt dat het FOGM-budget wordt overschreden. Wie zal dan het initiatief tot die heroverweging nemen en op welke manier wordt de Kamer geïnformeerd als een heroverweging bij voorbeeld leidt tot maatregelen die de kwaliteit van de dienstverlening aantasten? Vervolgens stelde de heer Franssen een aantal vragen: - Wanneer kunnen de wetswijzigingen worden verwacht die op een aantal punten in de brief van 12 januari jl. worden aangekondigd? - Wat is het oordeel van de bewindslieden over de nu bestaande afwijkingen tussen CPA- en WGR-gebieden? - Zal binnenkort het rapport-balvert worden geactualiseerd? - Wanneer kan een standpunt tegemoet worden gezien over de nadere argumentatie voor de rol van de medisch leider en de functiedifferentiatie medisch leider/hoofd CPA? - Verdient het niet aanbeveling nog nadere adviezen in te winnen over de eisen die aan de personele bezetting van een gemengde centrale zouden moeten worden gesteld, in het bijzonder wat betreft de centralist? De meningen hierover lopen immers sterk uiteen. - Is het nog steeds de bedoeling tot een nationaal CPA-platform te komen? Ten slotte vroeg de heer Franssen om duidelijke afspraken over de wijze, waarop de Kamer van tijd tot tijd zal worden geïnformeerd over de verdere voortgang. De heer Nypels (D66) merkte op dat het probleem van de afstemming van planning en financiering redelijk lijkt te zijn opgelost. Wel zal in de praktijk moeten blijken of inderdaad in het geval overeenstemming ontbreekt, opnieuw overleg plaatsvindt. Om een aantal problemen op te lossen, lijken de volgende maatregelen verstandig: - Het opnieuw opstellen van spreidingsplannen, op een wijze zoals is voorgesteld in het rapport van de werkgroep WAV/WTG. - Het verhogen van de kwaliteitseisen in het eisenbesluit, zodanig dat overal in Nederland dezelfde kwaliteit kan worden geboden. Dit zal consequenties kunnen hebben voor in het bijzonder kleine bedrijven. - Met het oog hierop het soepel toepassen van de planschaderegeling. - Het vergroten van de CPA-gebieden, hetgeen kan leiden tot een efficiëntere verdeling van het vervoer en lagere kosten. De heer Nypels wees erop dat de kracht van deze maatregelen vooral is gelegen in de combinatie ervan. Alleen dan lijken kwaliteitsstijging en kostendaling mogelijk. Aan het voorstel tot combinatie van brandweer- en CPA-meldkamers zag hij gevaarlijke kanten zitten. Het kan leiden tot een competentiestrijd en bovendien heeft het belangrijke consequenties voor de opleiding van sommige personeelsleden. Zij zouden dan een dubbele opleiding moeten krijgen, zowel op verpleegkundig als op brandweergebied. Ten slotte signaleerde de heer Nypels dat de positie van de particuliere vervoerders en hun participatie in het CPA-bestuur discussiepunten blijven vormen. De overheid gaat ervan uit dat verdeling en uitvoering van het ambulancevervoer bij uitstek een overheidsaangelegenheid is in die gebieden waar overheidsvervoerders aanwezig zijn. Voor beëindiging van deze discussie leek het hem nodig dat de formele kwaliteitseisen worden opgetrokken, opdat de kwaliteit van de dienstverlening door particuliere vervoerders in het algemeen gelijkwaardig wordt aan die van de overheidsdiensten. Dan kan op die grond ook een gelijkwaardige deelname van de particuliere vervoerders in het CPA-bestuur worden geëist. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 4

5 Antwoord van de beide bewindslieden De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur beaamde dat een reactie op het rapport van Twijnstra Gudde lang op zich heeft laten wachten. Er moesten vele reacties van allerlei instanties op dat rapport worden verwerkt en in een intensief overleg tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en WVC moest, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, een aantal principieel politiek bestuurlijke vragen worden behandeld. In de brief van 12 januari jl. staan nu de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de bewindsman was verheugd te kunnen constateren dat die hoofdlijnen in het algemeen door de Kamer zijn onderschreven. Hij beaamde voorts dat sinds de invoering van de WAV in 1979 een aantal problemen is ontstaan. Wel is met deze wet een belangrijk doel bereikt, namelijk het wegnemen en voorkomen van wildgroei, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Een probleem wordt vooral gevormd door het feit dat er tal van betrokkenen zijn bij de uitvoering van deze wet: de rijksoverheid (bij voorbeeld waar het gaat om kwaliteitseisen), de provinciale overheid die zich bezighoudt met planning, de gemeentelijke overheid die zorgt voor de instandhouding van de CPA, en verzekeringsinstellingen, basisgezondheidsdiensten e.d. Met het oog hierop is vaak intensief overleg noodzakelijk. Daarnaast zijn verschillende organen en instanties bevoegd tot besluitvorming, een gevolg van het feit dat tariefstelling en planning in afzonderlijke wetten zijn geregeld. Ook met het oog hierop is dikwijls intensief overleg vereist. Verheugend is in ieder geval dat de bereidheid tot overleg aanwezig is, zoals is gebleken in de werkgroep WAV/WTG. Voorts is onlangs door de Nationale Raad de commissie ambulancehulpverlening geïnstalleerd waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn: LPCP, KNMG, basisgezondheidsdiensten, VNG, IPO, VNZ, de vervoersorganisaties KNVTO en FNOP en het ministerie van WVC. Ten aanzien van de aanpak van de nog openstaande punten zei de bewindsman dat het overleg met VNG en IPO over de verdere implementatie van de bestuursorganisatie voor de CPA's en over schaalgrootte en gebiedsindeling op korte termijn zal worden voortgezet. Daarnaast is het de bedoeling nog in de loop van de maand september een adviesaanvraag te richten aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid over het eisenbesluit ex artikel 3 WAV. Overleg over de opleiding van centralisten CPA zal binnenkort worden gestart en naar verwachting zal over de te stellen opleidingseisen nog in 1988 advies kunnen worden gevraagd aan de Nationale Raad. Voorts zal binnenkort aan deze raad advies worden gevraagd over enige specifieke zaken, zoals helikoptervervoer, buitenlandvervoer en ligtaxi's. Ten slotte zal naar verwachting in het najaar de actualisering van het rapport-balvert kunnen worden afgerond en zal de werkgroep planning-tarifering op zeer korte termijn haar werkzaamheden voortzetten. De staatssecretaris was afgestapt van zijn voornemen om een afzonderlijke nota over kwaliteitsverbetering te laten verschijnen. Dit zou alleen tot vertraging in de verdere voortgang kunnen leiden. Overigens zegde hij toe ernaar te zullen streven dat in het komende voorjaar een voortgangsnotitie aan de Kamer wordt gezonden. Hij onderkende dat in het algemeen de opvatting leeft dat de begeleider op een ambulance minimaal over verpleegkundige ervaring dient te beschikken. Uit een door de CPA's verstrekt overzicht van het opleidingsniveau van het huidige personeel op de wagens is gebleken, dat al ongeveer 60% van de begeleiders beschikt over dergelijke ervaring. Het leek hem dan ook reëel het eisenbesluit aan te passen, waarbij tevens een overgangsregeling zal worden getroffen ten behoeve van die personeelsleden die op dit moment nog niet aan de nieuw te stellen eisen voldoen. De bewindsman achtte het nodig de positie van particuliere vervoerders ten opzichte van overheidsvervoerders te versterken. Nu de Kamer Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 5

6 instemt met de gedachte dat de aangewezen bestuursvorm voor CPA's de gemeenschappelijke regeling is, zal nader overleg worden gevoerd met IPO en VNG over de concretisering van de bestuurlijke participatie van particuliere vervoerders. Er zijn op dit vlak verschillende mogelijkheden. Zo dienen provinciale staten op grond van artikel 4 WAV regels te stellen met betrekking tot de organisatie en de uitvoering van het ambulancevervoer, waarbij kan worden bepaald voor welke CPA's bestuurlijke betrokkenheid van particuliere vervoerders noodzakelijk wordt geacht. Ook zijn er mogelijkheden op grond van de WGR, zoals aangegeven in de brief van 12 januari jl. Dat de afstemming tussen planning en tarifering als een knelpunt wordt ervaren, achtte de staatssecretaris begrijpelijk. Het door de werkgroep WAV/WTG ter zake uitgebrachte rapport was al door hem onderschreven. Na de vaststelling van nieuwe regio-indelingen, nieuwe spreidingsplannen en nieuwe paraatheids- en ritverdelingsregelingen zal het proces van tariefvaststelling op gang worden gebracht. Met het oog hierop is al onder het regime van de WZV een interimschaderegeling getroffen die zo nodig zeker soepel zal worden toegepast. In dit verband ging de bewindsman nader in op hetgeen op blz. 10 van de brief was aangegeven over de afstemming van planning en tarifering. Hij wilde er voorlopig van uitgaan dat degenen die bij het overleg planning/tarifering zijn betrokken, rekening zullen houden met het F0GM-budget. Mochten de plannen toch leiden tot hogere uitgaven dan overeenkomt met dit budget, dan zouden ook de COTG-richtlijnen moeten worden aangepast, hetgeen vervolgens tot goedkeuring of afkeuring van die nieuwe richtlijnen zou moeten leiden. In die fase zal zeker volledige openbaarheid zijn opgetreden en kan ook de Kamer er desgewenst over spreken. Overigens zegde hij toe zo mogelijk in de voortgangsnotitie informatie te zullen geven over de vraag, of de door de provincies ingediende concept-spreidingsplannen al aanwijzingen bevatten voor een overschrijding van het FOGM-budget. Hij ging ervan uit dat de rapportage van de commissie-dekker in de komende jaren invloed zal hebben op de regelingen voor het ambulancevervoer, maar hij nam niet aan dat die invloed al spoedig zichtbaar zal worden. De mogelijke gevolgen voor deze sector zijn ook nog niet diepgaand bestudeerd. Overigens bevat de WAV al een aantal elementen die als gevolg van de rapportage van de commissie-dekker ook op andere terreinen zullen worden doorgevoerd, zoals een sterke decentralisatie. Daarnaast is in het antwoord op vraag 21 al aangegeven dat een regiobudget denkbaar is voor de ambulancehulpverlening. Dit past in hetgeen door de cornmissie-dekker is voorgesteld. Ten slotte zegde de staatssecretaris toe de nog openstaande vragen schriftelijk te zullen beantwoorden. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken wees naar aanleiding van de vragen over de positie van de particuliere vervoerders nog op het gestelde onder punt 1 op blz. 4 van de brief van 12 januari jl., waarin is aangegeven dat bij een enkelvoudige gemeenschappelijke regeling voor een CPA aan deze groep een plaats kan worden gegeven in het bestuur van die regeling. Als het gaat om een geïntegreerde gemeenschappelijke regeling, is waarschijnlijk het instellen van een bestuurscommissie de beste oplossing. In dat geval zal wel de desbetreffende gemeenschappelijke regeling moeten worden gewijzigd, maar dit kan gebeuren in het kader van de algemene herziening van bestaande gemeenschappelijke regelingen die is voorgeschreven in de WGR. De bewindsvrouwe ging ervan uit dat de provincies zo nodig een stimulerende rol in dezen zullen vervullen en eventueel een en ander bij verordening zullen voorschrijven. Als uiterste middel zouden desbetreffende bepalingen in de WAV of de WGR kunnen worden opgenomen, maar zij verwachtte niet dat dit ooit nodig zal zijn. Er is overigens geen formele verplichting om particuliere vervoerders te laten participeren in het CPA-bestuur. Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 6

7 Wat de afwijkingen van de CPA-gebiedsindeling met de WZV-regioindeling en de WGR-gebiedsindeling betreft, wees zij erop dat bij de gebiedsindeling voor CPA's als richtlijn geldt dat zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij de WGR-samenwerkingsgebieden. Afwijkingen van de WGR-indeling moeten ook steeds worden gemotiveerd. Zij toonde zich niet bezorgd over de thans bestaande afwijkingen, nu op grond van de WGR de CPA-gebiedsindeling toch vóór 1990 nader moet worden getoetst. Te verwachten valt dat bij die toetsing al een aantal nog bestaande afwijkingen zal komen te vervallen. Bovendien krijgt in de praktijk de eenheid van hulpverleningsregio's al steeds verder gestalte. Wel zal van tijd tot tijd moeten worden nagegaan of afwijkingen nog steeds gemotiveerd zijn, hetgeen overigens in de eerste plaats een taak van de provincie is. Voor de schaalgrootte van een CPA is in 1982 een richtlijn vastgesteld die een inwonertal van a noemt. In een aantal gevallen wordt die omvang inderdaad niet gehaald. Om tot efficiencyverbetering en kostenbeheersing te komen, is schaalvergroting derhalve aangewezen, maar daarnaast is er ook de mogelijkheid van integratie met andere hulpverleningsdiensten. De vraag welke mogelijkheid wordt gekozen, is in het bijzonder afhankelijk van de situatie in de betrokken regio. De bewindsvrouwe gaf de verzekering dat de WGR niet wegzakt uit de aandacht van andere ministeries, maar integendeel juist een steeds belangrijker rol gaat spelen. Hierop wordt nader ingegaan in de ter zake aan de Kamer toegezegde brief. Als gevolg van de aan een centralist van een gecombineerde meldkamer te stellen eisen zal wel enige kostenstijging optreden, maar anderzijds kunnen bij een geïntegreerde meldkamer besparingen worden bereikt door gemeenschappelijk gebruik van computers, huisvesting e.d. De brandweeropleiding is thans gegoten in de vorm van een opleiding in modulen. Bij de module centralist zullen dan de geneeskundige aspecten een belangrijke plaats krijgen. De staatssecretaris zag geen gevaarlijke kanten aan een gecombineerde meldkamer. Ongeveer één-derde van de meldkamers is thans al gecombineerd en de ervaringen hiermee zijn tot nu toe uitstekend. Niet alle deskundigheden zijn 24 uur per dag aanwezig, maar ze zijn wel altijd bereikbaar. Discussie in tweede termijn De heer De Pree (PvdA) vroeg over welke instrumenten de rijksoverheid beschikt om op vrij korte termijn te bereiken dat alle CPA-gebieden het streefgetal van inwoners halen. De meeste nu bestaande CPA-gebieden hebben minder dan inwoners en dat geeft financiële problemen. Bovendien zal juist schaalvergroting de besparingen moeten opleveren, welke nodig zijn voor de bekostiging van de kwaliteitsverbetering. Ook mevrouw Oomen-Ruijten (CDA) was bevreesd dat van kwaliteitsverbetering weinig terecht zal komen als niet spoedig kan worden gekomen tot schaalvergroting en meer samenwerking met andere hulpverleningsdiensten. Voorts merkte zij nog op dat haar vertrouwen in lagere overheden de afgelopen jaren nogal eens beschaamd is, waar het gaat om het geven van een gelijkwaardige positie aan particuliere vervoerders. Zij voelde daarom wel voor het treffen van een wettelijke regeling ter zake. De heer Franssen (VVD) zou het op prijs stellen als in de toegezegde voortgangsnotitie nader wordt ingegaan op de vraag, hoe de noodzakelijke efficiencyverbeteringen (waaruit de kwaliteitsverbetering dient te worden bekostigd) kunnen worden bereikt en hoe de participatie van de particuliere Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 7

8 vervoerders op een bevredigende manier kan worden geregeld. Daarnaast zou hij graag zien dat in deze notitie uiteen wordt gezet op welke wijze de Kamer erbij betrokken wordt als de afstemming van planning en tarifering moet leiden tot een heroverweging in verband met het overschrijden van het FOGM-budget. De heer Van der Vlies (SGP) was positief ten opzichte van de hoofdpunten van de brief van 12 januari jl. en sloot zich aan bij de meeste al gestelde vragen. In dit verband vroeg hij nog in het bijzonder aandacht voor de positie van de particuliere vervoerders. Hij verwachtte dat het in de praktijk in sommige gevallen toch nodig zal zijn om een wettelijk instrument te hanteren. Daarnaast vroeg ook hij, in navolging van mevrouw Oomen, speciale aandacht voor de kwaliteit van het personeel op de ambulance zelf. De heer Nypels (D66) was verheugd over de toezegging dat de planschaderegeling soepel zal worden toegepast. Een goede organisatie van het ambulancevervoer op lange termijn is zeker enige financiële offers waard. Verder beklemtoonde hij nogmaals de noodzaak om de verscheidene voorstellen tegelijkertijd uit te voeren. Alleen op die wijze, zo meende hij, is zowel kwaliteitsverbetering als kostenbeheersing te realiseren. Voorts ging ook hij ervan uit dat er een wettelijke bepaling zal moeten komen om de bestuurlijke participatie van particuliere vervoerders te waarborgen. Ten slotte zei hij de voorstellen inzake gecombineerde meldkamers het voordeel van de twijfel te geven. De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bevestigde dat in een aantal gevallen de norm van inwoners voor een CPA-gebied niet wordt gehaald. De rijksoverheid beschikt thans niet over een wettelijk instrument om naleving van die norm af te dwingen en de bewindsman stond huiverig tegenover het creëren van zo'n instrument, juist nu wordt gestreefd naar verantwoorde decentralisatie en er ruimte behoort te zijn voor een aanpassing aan specifieke situaties door de provinciale besturen. Anderzijds erkende hij het belang van schaalvergroting, vooral met het oog op de gewenste kwaliteitsverbetering die zal moeten worden bekostigd uit de bij schaalvergroting te behalen efficiencyvoordelen. In dit verband wees hij erop dat de provincies zelf ook belang hebben bij kwaliteitsverbetering. Hij ging er dan ook van uit dat in overleg met het IPO wel tot goede oplossingen in dezen kan worden gekomen. Hij zegde toe aan dit onderwerp nader aandacht te zullen geven in de voortgangsnotitie. Ten slotte gaf hij de verzekering dat in de adviesaanvraag aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid ook aandacht zal worden gegeven aan het grote belang van een kwalitatief goede zorgverlening op de ambulance zelf. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken zei voornemens te zijn in het overleg met het IPO opnieuw de positie van de particuliere vervoerders aan de orde te stellen en de besturen van die provincies waar problemen zijn gerezen over de positie van deze vervoeders, te verzoeken een verordening vast te stellen waarin deze positie bevredigend wordt geregeld. Zij zegde toe de Kamer te zullen informeren over de uitkomst van die contacten met de provincies. Voorts toonde zij zich bereid nogmaals met het IPO te spreken over de onderlinge afstemming van de verschillende gebiedsindelingen en te zijner tijd opnieuw een opgave te doen van de dan nog bestaande afwijkingen van de WGR-indeling. De voorzitter van de commissie, Haas-Berger De griffier van de commissie, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar , 20408, nr. 4 8

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20026 Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19218 Het verworven immuun deficiëntiesydroom (AIDS) Nr. 34 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 april 1989 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IMr. 94 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22011 Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 3 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 15317 Jeugdwelzijnsbeleid Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Bestuur Turfmarkt

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000.

Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur Nr.: 2000-18.717a/51/A.17, IWW. Groningen, 21 december 2000. Behandeld door : W.E. de Boer en R.J. Vos Telefoonnummer : (050) 316 4963 / 4061

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21980 Justitiële jeugdbescherming Nr. 10 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 1992 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17 877 Werving en Selectie Nr. 3 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19801 Binnenmilieu Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 10 juni 1987 De vaste Commissie voor Milieubeheer 1 heeft op 2 april 1987

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1992 Nr. 38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 25 september 1987 De vaste Commissie voor Landbouw'

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124

Rapport. Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014. Rapportnummer: 2014 /124 Rapport Rapport over een klacht over de Provincie Noord-Holland. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /124 20 14/124 d e Natio nale o mb ud sman 1/6 Klacht T evens klaagt hij erover dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 137 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 706 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap Nr. 3 herdruk 3 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA),

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 19 december 2007 Ons kenmerk DGW/BOI 2007/1822 Onderwerp Internetstemmen bij de waterschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19362 Regeling van overdracht en overname van wiskundige reserves in de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet Nr. 5 VOORLOPIG

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 547 Adoptie anders dan door een echtpaar Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 21 juli 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft over de notitie

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XIV Ministerie van Landbouw en Visserij Nr. 99 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1987-1988 19790 Sectorvorming en vernieuwing in het middelbare beroepsonderwijs Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237

Rapport. Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 Rapport Datum: 8 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/237 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV te Rijswijk op 22 december 2000 nog steeds niet had beslist op zijn aanvraag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2006 (25.10) (OR. en) PUBLIC 13773/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0162 (C S) LIMITE AGRIORG 80 AGRIFI 81 VERSLAG van: de Groep dierlijke producten

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 68 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende:

Met het oog op uw vragen en kritiek zijn kort samengevat mijn conclusies de volgende: Geachte mevrouw Stembor, U heeft mij een aantal stellingen/vragen voorgelegd. Ik heb daaruit opgemaakt dat u kritiek heeft op de onduidelijkheid over de verhouding tussen de Wbtv en de wet van 8 mei 1878,

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 908 Elektriciteitsplan 1989-1998 Nr. 7 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 7 maart 1989 De vaste Commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21442 Aandelenvervreemding Eurometaal Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Stemerdink (PvdA), Gualthèrie van Weezel (CDA), Frinking (CDA), ondervoor zittter,

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Alternatieve locaties baggerberging, provincie Utrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 6 augustus 2008 / rapportnummer 2015-43 1. OORDEEL OVER HET MER De provincie Utrecht is voornemens om

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 18174 Verslavingsproblematiek in de inrichtingen en het gevangeniswezen 19938 Ontvluchting uit het penitentiair complex op 22 augustus 1986 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 127 BRIEF

Nadere informatie

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De voorzitter van het overleg met de Bijzondere Commissie Burgerpersoneel Defensie (BCBPDEF); De centrales van overheidspersoneel toegelaten tot de BCBPDEF.

Nadere informatie

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland. 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Concept Convenant Voorraadbeheersing en Afstemming Werklocaties Flevoland Partijen: 1. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, 2. Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

College bouw ziekenhuisvoorzieningen College bouw ziekenhuisvoorzieningen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl SIGNALERINGSRAPPORT inzake WONEN EN ZORG OP MAAT Uitgebracht

Nadere informatie

Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038

Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw dr. E. Borst-Eilers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen Een Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038 G. van

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993

A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 Bijlage A Adviesaanvraag Toepassing van (genees-)middelen bij de behandeling van drugverslaving dd 6 april 1993 De Voorzitter van de Gezondheidsraad ontving de volgende brief, gedateerd 6 april 1993, nr

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie