Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Sportbeoefening door gehandicapten Nr Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA) ondervoorzitter. Knol (PvdA), Beckersde Bruijn (PPR), E. Terpstra (VVD), Castricum (PvdA), Borgman (CDA), Van Vlijmen (CDA), Van der Vlies (SGP), Oomen Ruijten (CDA), Van der Heijden (CDA), Franssen (VVD), Jorritsma-Lebbink (VVD), Laning-Boersema (CDA) voorzitter. De Kok (CDA), Janmaat- Abee (CDA), De Cloe (PvdA), Huys (PvdA), Vriens Auerbach (CDA), Van Otterloo (PvdA), en Netelenbos (PvdA). Plv. leden: Groenman (D66), Niessen (PvdA), De Beer (VVD), Herfkens (PvdA), Van Es (PSP), Kamp (VVD), Schaefer (PvdA), Beinema (CDA), Hennekam (CDA), Leerling (RPF), Doelman-Pel (CDA), Kraaijeveld-Wouters (CDA), Nijhuis (VVD), Krajenbrink (CDA), Weijers (CDA), Soutendijk-van Appeldoorn (CDA), Hummel (PvdA), Kombrink (PvdA), Schutte (GPV), Ter Veld (PvdA) en Leijnse (PvdA) 2 Samenstelling: Laden: Keja (VVD), Van der Sanden (CDA), Worrell (PvdA) voorzitter, Beinema (CDA) ondervoorzitter, Kraaijeveld Wouters (CDA), Hermans (VVD), Buurmeijer (PvdA), Niessen (PvdA), De Pree (PvdA), Groenman (D66), Lankhorst (PPR), Oomen-Ruijten (CDA), Ter Veld (PvdA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Van der Heijden (CDA), Kamp (VVD), Dijkstal (VVD), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Lilipaly (PvdA), Frissen (CDA), Esselink (CDA) en Koetje (CDA) Plv. leden: Ploeg (VVD), Laning-Boersema (CDA), Van Es (PSP), Tuinstra (CDA), Doelman-Pel (CDA), E. Terpstra (VVD), Hageman (PvdA), Van Otterloo (PvdA), Schaefer (PvdA), Eisma (D66), Van der Vlies (SGP), Krajenbrink (CDA), Verspaget (PvdA), Müller-van Ast (PvdA), Vriens-Auerbach (CDA), Van Heemskerk Pillis-Duvekot (VVD), Schutte (GPV), Wolffensperger (D66), Huys (PvdA), Jabaaij (PvdA), Gerritse (CDA), Hennekam (CDA) en Leerling (RPF). VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14 oktober 1987 De vaste Commissies voor het Gehandicaptenbeleid' en voor Welzijn en Cultuur 2 hebben op 17 september 1987 mondeling overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de voortgangsnotitie Sportbeoefening door gehandicapten (16 709, nr. 9). De staatssecretaris werd tijdens het overleg terzijde gestaan door enige ambtenaren van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De commissie heeft de eer van het gevoerde overleg als volgt verslag uit te brengen. Vragen en opmerkingen uit de commissie De heer Keja (V.V.D.) toonde zich verheugd over de voortgangsnotitie die is verschenen vijf jaar na het uitbrengen van de eerste nota Sportbeoefening door gehandicapten. Hij was van mening dat in deze periode al veel is bereikt. Terwijl vroeger de sport voor gehandicapten een medisch tintje had, wordt deze nu in de eerste plaats als sport beschouwd. Destijds was de kritiek van de V.V.D.-fractie dat de nota tot stand was gekomen zonder noemenswaardig overleg met de organisaties voor gehandicaptensport. Nu is de Federatie Sport Gehandicapten (FSG) vertegenwoordigd in het Nationaal Sport Overleg en is sprake van goed en structureel overleg met de overheid. Ook valt op dat in het verleden integratie van gehandicapten in validensportorganisaties uitzondering was, terwijl dezen nu hun reglementen dusdanig hebben aangepast dat ook gehandicapten kunnen deelnemen. De heer Keja kon daarom instemmen met het positieve standpunt van de staatssecretaris. Een dissonant vormen de problemen binnen de FSG. Ook al is de verleiding groot na het horen van de Nederlandse Sportbond Geestelijk Gehandicapten (NSG), toch beschouwde de heer Keja de gerezen problemen als een interne aangelegenheid. De politiek moet zich hiermee niet bemoeien voor hierom wordt gevraagd door de FSG, de NSG en de Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten (SNFSG). Wel sprak dit lid de hoop uit dat de betrokken partijen hun samenwerking zullen hervatten. Deze is immers nodig om sport voor gehandicapten net zo vanzelfsprekend te doen zijn als voor validen. De heer Keja vond dat de voortgangsnotitie een goede beschrijving geeft van de ontwikkelingen van de gehandicaptensport; hij miste Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 1

2 daarentegen in de beleidsvoornemens een krachtige stimulans om de gehandicaptensport verder te bevorderen. De staatssecretaris verdient veel lof voor het feit dat - in deze tijd van ombuigingen - de gehandicaptensport wordt ontzien. Toch zou meer geld beschikbaar moeten komen voor de opleiding en begeleiding van de vele vrijwilligers, die er zoveel voor over hebben om de gehandicaptensport mogelijk te maken. De heer Keja stelde voor hiervoor gelden binnen het sportbudget over te hevelen naar de gehandicaptensport. Immers, een gelijkwaardige plaats voor de gehandicaptensport in de sportsector vraagt een gelijke behandeling. Ook de NSF en de NSG pleiten hiervoor. De mogelijkheden die de overheid heeft worden vooral vertaald in formatieplaatsen, enerzijds naar de aangesloten organisaties van de FSG en de NSG, anderzijds naar het bureau van de FSG. Vooral de NSG is ontevreden over de hem toegewezen formatieplaatsen. Vindt de staatssecretaris deze kritiek terecht? Verdient het geen overweging een aantal formatieplaatsen van de Stichting Spel en Sport (SSS) over te hevelen naar de sportorganisaties? De landelijke sportorganisaties zijn nu zelfstandig genoeg om de ondersteuning van de SSS te kunnen missen. De heer Keja zei weliswaar voor integratie van gehandicapten te zijn - niet alleen in de sportsector -, maar hij verzette zich ertegen dat de overheid de gehandicapte oplegt hoe en in welke verbanden deze aan sport deelneemt. De gehandicapte moet kunnen kiezen of hij sport in geïntegreerd verband of bij gehandicaptensportorganisaties beoefent. In dit verband onderschreef dit lid het pleidooi van de FSG voor een driesporenbeleid. In de notitie wordt, aldus de heer Keja, nauwelijks ingegaan op de stormachtige ontwikkelingen van gehandicaptensport op regionaal niveau. Ook de provinciale sportraden nemen immers een steeds belangrijker plaats in. De resultaten van een onderzoek naar sportdeelneming door gehandicapten van het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) zijn interessant. Het is echter een manco dat personen beneden de 15 jaar zijn uitgesloten van dit onderzoek. Immers, juist de ontwikkelingen ten aanzien van sportdeelneming door jeugdige gehandicapten zijn verrassend. Ook moet het deelnemen aan sport bij juist deze groep worden gestimuleerd. Omdat sport een steeds belangrijker plaats inneemt bij revalidatie, moeten activiteiten zoals in Heliomare worden ondersteund. De heer Keja verzocht de staatssecretaris met de revalidatiecentra in overleg te treden en te bevorderen dat de sporttherapie in het revalidatieproces een structurele plaats krijgt. Dit zou bij voorbeeld in de erkenningsvoorwaarden kunnen worden opgenomen. Dan zou een revalidatiecentrum in plaats van een fysiotherapeut en sportbegeleider kunnen aanstellen. Het voorwaardenscheppend beleid van het ministerie beperkt zich dan ook niet meer tot de afdeling Sportzaken. Een belangrijke voorwaarde voor de gehandicaptensport is de toegankelijkheid van de accommodaties. De heer Keja stemde daarom niet in met het voornemen van de staatssecretaris met de aanpassing van accommodaties slechts één jaar verder te gaan. Hij betwijfelde of de situatie op dit punt wel zo goed is. Dit geldt ook voor de passieve recreatie. Het voornemen om een voorlichtingsfunctionaris aan te stellen bij de FSG is moeilijk te rijmen met de opvatting van de sportorganisaties dat het bureau eerder moet worden ingekrompen dan uitgebreid. Zou het niet de voorkeur verdienen de promotiefunctionaris aan te stellen binnen de bestaande formatie door een herverdeling van taken? De hele structuur van de ESG zal immers worden doorgelicht. De Federatie Paardrijden Gehandicapten heeft zich met succes ingezet voor paardrijden door gehandicapten. Deels wordt het therapeutisch paardrijden door gehandicapten vergoed door het Ziekenfonds. Azivo in Den Haag wil deze vergoeding per 1 januari 1988 stoppen. Kan de staatssecretaris hierbij bemiddelen zodat deze vergoeding blijft bestaan? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 2

3 De heer Keja concludeerde dat de grootste vooruitgang van de afgelopen jaren is dat de gehandicapte sporter in de eerste plaats als sporter wordt gezien. Dit proces zal nog worden versterkt door de Werelspelen in Assen. De heer De Kok (C.D.A.) merkte op dat bij de behandeling van de nota «Sportbeoefening door gehandicapten» in een u.c.v. op 19 april 1982 is vastgesteld dat de gehandicapte sporter zich in een achterstandssituatie bevond. Als oorzaken werden aangemerkt: de houding van de maatschappij, het gebrek aan informatie en stimulatie, de onaangepaste structuur, onaangepaste voorzieningen, onvoldoende kadervorming en de vervoersproblematiek. De taak van de overheid was het coördineren, stimuleren en scheppen van voorwaarden. De CDA.fractie heeft zich toen uitgesproken voor de sportbeoefening in geïntegreerd verband met eventueel gehandicaptensportorganisaties als complementaire voorziening. De landelijke sportorganisaties moeten de aandacht voor de gehandicapten als deel van hun taak gaan beschouwen, ook wegens de financiële beperkingen. De heer De Kok was nog steeds voorstander van integratie, waarbij voor gehandicaptensport een gelijkwaardige positie wordt ingeruimd in de validensportorganisaties, maar was mèt de heer Keja van mening dat de gehandicapte zelf eventueel moet kunnen kiezen voor een gehandicaptensportorganisatie. De heer De Kok stemde in met de voorliggende notitie, die niets anders kan zijn dan inventariserend en beschrijvend. Hij maakte bezwaar tegen de financiering van de gehandicaptensport: de gehandicaptensport zou structureel moeten worden gefinancierd en niet door middel van collectes en charitatieve acties. Hij zag echter wel in dat acties - gezien de beperkte financiële middelen van de overheid - niet zullen kunnen worden gemist. Ook vroeg dit lid aandacht voor het feit dat gehandicaptensportorganisaties 100 procent subsidie van de meerkosten van de gehandicaptensport vragen, alvorens de gebruikelijke regeling «subsidiëring sportorganisaties» wordt toegepast. Dit lid pleitte daarmee niet voor een aparte subsidieregeling, maar wees er wel op dat de gehandicaptensport met meerkosten kampt en ook nog sponsoring mist. In de notitie wordt gesteld dat een belangrijk deel van de landelijke gehandicaptenorganisaties naar verwachting binnen afzienbare tijd in financiële problemen zal komen. Heeft de staatssecretaris inzicht in de financiële situatie van de gehandicaptensportorganisaties? Als hij dit niet heeft, wil hij dan een onderzoek instellen? De heer De Kok onderschreef de opvatting van de heer Keja, die in de uitgebreide commissievergadering over sport van 11 mei 1987 heeft gesteld dat de Stichting de Nationale Sporttotalisator (SNS) moet worden gestimuleerd tot produktievernieuwing. Het accent zou bij de vaststelling van de verdeelsleutel moeten worden verschoven naar de gehandicaptenorganisaties wegens de eerder genoemde meerkosten en het ontbreken van sponsoring. Biedt de begroting van WVC overigens nog ruimte voor financiële ondersteuning van de «Special Olympics»? Het streven naar bundeling van krachten moet worden voortgezet. In dit verband betreurde de heer De Kok het dat de NSG zijn lidmaatschap van de FSG heeft opgezegd, omdat er problemen zijn met betrekking tot de verdeelsleutel, de «overhead»-kosten en de eigen identiteit. Te betreuren is ook dat het einde van de vete nog niet in zicht is. Wat is de reactie van de staatssecretaris op dit geschil? Waarom is de subsidiëring voor een opleidingscoördinator van de NSG uitgesteld? Bekend is dat de NSG zich hoofdzakelijk richt op de thuiszittende geestelijk gehandicapten; 9 procent hiervan is bij de NSG geregistreerd. Minder bekend is hoe zij hun sport bedrijven en welke sporten zij uitoefenen. Ook is niet bekend hoeveel ongeorganiseerde geestelijk gehandicapte sporters er zijn en hoevelen lid zijn van organisaties buiten de NSG. Voor de ontwikkeling van een gericht sportbeleid voor geestelijk gehandicapten Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 3

4 is een inventarisatie gewenst. Hoeveel geestelijk gehandicapte sporters zouden kunnen worden overgenomen door validensportorganisaties? Hoe staat het met de afstemming van bewegingsprogramma's van scholen, inrichtingen en de georganiseerde sport van NSG of de validensportorganisaties? Van bundeling en tegengaan van versnippering is nog weinig terechtgekomen. Kunnen de validensportorganisaties en scholen voor speciaal onderwijs hierin geen grotere taak krijgen? De bundeling van krachten door gezamenlijke huisvesting is vastgelopen. Wordt ook in de toekomst door het ministerie een bijdrage verstrekt in de kosten van verhuizing? Deze vorm van bundeling is immers kostenbesparend. Gehandicaptensport is sterk afhankelijk van de vervoersmogelijkheden, aldus de heer De Kok. Het initiatief in Zeeland, de oprichting van de «Stichting Vervoer Gehandicaptensport», is in dit verband toe te juichen. De toegankelijkheid van sportaccommodaties voor gehandicapten is aanzienlijk verbeterd. Bij het inventariseren van de resterende knelpunten zouden ook de consulenten gehandicaptensport moeten worden betrokken. Speciale aandacht vroeg dit lid voor de toegankelijkheid van zwembaden, opdat een groter aantal gehandicapten hiervan gebruik zou kunnen maken. Eventueel moet een herschikking van middelen plaatsvinden voor dit doel. Ook de toegankelijkheid van accommodaties voor passieve recreatie zou moeten worden verbeterd. De heer De Kok stelde vast dat gehandicapten nu worden toegelaten tot het CIOS. Hij stelde voor de aanstelling van de afgestudeerde gehandicapten te bevorderen door middel van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW). Alle fracties in de Tweede Kamer hebben in een gezamenlijke brief aan het Bestuur van de Vierdaagse van Nijmegen van 12 maart 1987 erop aangedrongen dat «rolstoelwandelaars» worden toegelaten tot de Vierdaagse. Dit is immers bij uitstek een evenement voor integratie van gehandicapten in de samenleving wegens het sportieve en sociale karakter van de Vierdaagse. Hij besefte dat de staatssecretaris hier geen bemoeienis mee heeft maar wilde toch zijn teleurstelling over de gang van zaken nogmaals laten blijken. De heer De Kok besloot met de stelling dat het als «gewoon» moet worden gezien dat gehandicapten meedoen aan sportwedstrijden die worden georganiseerd door validensportorganisaties. Aanwezigheid van autoriteiten om startschoten te geven of linten door te knippen achtte hij eerder beledigend voor de gehandicapten dan bemoedigend. De heer Van Otterloo (P.v.d.A.) merkte op dat in de notitie wordt gesproken over de afbakening van de taak van de rijksoverheid enerzijds en van de gemeenten en gehandicaptensportorganisaties anderzijds. Hij wees er echter op dat juist door bezuinigingen van de rijksoverheid in het kader van de Welzijnswet gemeenten financiële problemen hebben gekregen en er soms zelfs niet in slagen zwembaden open te houden, waarvan gehandicapten het eerst de dupe worden. De heer Van Otterloo vond de beleidsvoornemens te algemeen, zoals op het punt van de toelating van gehandicapte studenten tot het CIOS. Er worden niet echt belemmeringen weggenomen. Ook het feit dat de rijksoverheid in 1988 ongeveer evenveel middelen ter beschikking zal stellen als in 1987 is niet voldoende omdat gemeenten al jaren hebben moeten bezuinigen. De rijksoverheid heeft een taak door middel van subsidiëring. Wat zijn de conclusies van de «Werkgroep Toegankelijkheid Overdekte Sportaccommodaties»? Is er meer duidelijkheid over het geld dat nodig is om accommodaties aan te passen? De heer Van Otterloo miste overigens in de notitie het punt van toegankelijkheid van sportaccommodaties voor passieve sportbeoefening. Ook gehandicapten wonen immers graag sportwedstrijden bij. Vooral als gevolg van maatregelen ter bestrijding van het voetbalvandalisme kunnen gehandicapten vaak geen voetbalwedstrijden meer bijwonen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 4

5 Is de staatssecretaris voornemens te bemiddelen in het conflict tussen de FSG en de NSG? Overweegt hij een andere verdeling van de financiële bijdragen aan deze organisaties? Vindt de staatssecretaris één overkoepelende organisatie voor de gehandicaptensport te gekunsteld? De heer Van Otterloo zag niet in welke rol de Kamer kan spelen in het conflict tussen de FSG en de NSG, hoewel hij dit onverkwikkelijk vond. Dit lid onderschreef de bezwaren van de heer De Kok tegen de huidige financiering van de gehandicaptensport: door collectes en charitatieve acties. Buiten de verwerving van fondsen dient de rijksoverheid voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen, zodat de gehandicaptensport een vaste financiële grondslag heeft. De huidige financiering berust op het bestendigen van toevallig gegroeide omstandigheden. De heer Van Otterloo verklaarde voorstander te zijn van sportbeoefening door gehandicapten en niet-gehandicapten in geïntegreerd verband, maar ook hij vond dat dit de gehandicapte niet moet worden opgelegd. Het meedoen van gehandicapten aan recreatieve sport - ook aan de Vierdaagse van Nijmegen - leidt tot verbroedering en moet uit dien hoofde ook worden bevorderd. Ten slotte was de heer Van Otterloo van mening dat personen die gehandicapt zijn als gevolg van een medische ingreep zoals een transplantatie eerder thuishoren bij de reguliere sport dan bij gehandicaptensport. De heer Eisma (D66) zei waardering te hebben voor deze notitie, waarin de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de Nota Sportbeoefening als leidraad dienen. Weliswaar juichte hij het toe dat de FSG is betrokken bij de totstandkoming van de notitie, maar waarom is niet overlegd met de NSG, het Permanent Overleg Overheden in de Sport en het Nationaal Sport Overleg? Hoe is de samenstelling van de lnterdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid (ISG) en welke ministeries zijn hierin vertegenwoordigd? In het algemeen bepleitte dit lid een betere afstemming van het beleid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur op dat van andere ministeries. Evenals de leden De Kok en Van Otterloo was de heer Eisma van mening dat de gehandicaptensport structureel moet worden gefinancierd uit de rijksbegroting, hoofdstuk Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en niet afhankelijk moet zijn van inkomsten uit acties. De heer Eisma bracht de problemen tussen de FSG en de NSG in herinnering en verklaarde geen voorstander te zijn van afzonderlijke subsidies. Eerder zou een overdracht van bevoegdheden moeten worden nagestreefd. Hoever is de commissie van goede diensten gevorderd met haar bemiddelingspoging? Neemt de NSG deel aan de «special Olympics»? Ten slotte vond de heer Eisma dat, als de gehandicaptensportorganisaties erin slagen hun taken doelmatiger te vervullen door bundeling van menskracht en gezamenlijke huisvesting en daarbij meer formatieplaatsen vragen, de staatssecretaris dit in welwillende overweging moet nemen om aldus de bundeling krachtiger te bevorderen. Antwoord van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur De staatssecretaris zette uiteen dat de voortgangsnotitie is bedoeld als evaluatie van het gevoerde beleid. Doelstelling van het overheidsbeleid inzake gehandicaptensport is integratie van gehandicapten in de sportsector door middel van een driesporenbeleid, waarbij de gehandicapte uiteraard de vrijheid houdt om te kiezen. De drie sporen zijn: sportstimulering, het op peil houden van de voorzieningen en bundeling van krachten. De sportstimulering is een belangrijke taak voor de rijksoverheid en de provincies. Er wordt getracht de eerste belemmering voor de gehandicapte weg te nemen door hem te Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 5

6 stimuleren aan sport te doen, onder andere door middel van voorlichtingsbrochures. Daarnaast heeft de FSG plannen voor een actie die is gericht op de bevordering van het deelnemen van gehandicapten aan sport. Het tweede spoor is het op peil houden van de sportinfrastructuur door middel van subsidies aan sportorganisaties. Op het ogenblik zijn er acht landelijke organisaties; gehandicapten bedrijven in georganiseerd verband sport. Het derde spoor is de bundeling van organisaties. De instrumenten daarbij zijn echter beperkt, omdat de sportorganisaties autonoom zijn en een eigen identiteit willen behouden. De bundeling van menskracht en huisvesting wordt gesteund door het ministerie. De staatssecretaris zei bereid te zijn bundeling te bevorderen door een beperkte reallocatie van middelen binnen het hoofdstuk Sport van de begroting van WVC op grond van een goed plan. De marges zijn echter gering. De gehandicaptensport wordt voor het grootste deel gefinancierd uit contributies, bijdragen van SNS en de werving van fondsen. De staatssecretaris zei ernaar te streven de begroting van sportzaken op peil te houden. Desondanks zijn de mogelijkheden voor financiering uit de rijksbegroting beperkt. Misschien kan de produktvernieuwing van de SNS - zoals voorgesteld in de motie-worrell tijdens de u.c.v. van 11 mei een oplossing bieden. De staatssecretaris verklaarde zich bereid de SNS te verzoeken bij de voorstellen tot verdeling van gelden rekening te houden met de grotere kosten van de gehandicaptensport. De staatssecretaris wees op het verband tussen de moties-worrell inzake het vaststellingsrecht en de instantloterij. Hij verklaarde zich bereid daarop terug te komen, mede gelet op het advies van de commissie-van Aardenne. Volgens berekeningen van de FSG is de gehandicaptensport 25 procent duurder dan de validensport. De staatssecretaris zegde toe de meerkosten van 25 procent te zullen betrekken bij de gesprekken over organisatiestructuur, menskracht en middelen. Daarbij achtte de staatssecretaris het noodzakelijk inzicht te krijgen in het realiteitsgehalte van die 25 procent, de gehanteerde vergelijkingsbasis en op wie de meerkosten drukken. Ten aanzien van de toegankelijkheid van de sportaccommodaties merkte de staatssecretaris op dat hij, als zich knelpunten voordoen, de mogelijkheid middelen ter beschikking te stellen uit de p.m. begrotingspost voor aanpassing van accommodaties wil bezien. De provinciale consulenten revalidatie zullen bij de inventarisatie van de toegankelijkheidsproblemen kunnen worden betrokken. Deze inventarisatie zal worden gecoördineerd door de provinciale sportraden. De toegankelijkheid van zwembaden laat vooral in de grote steden nog te wensen over. Ook op dit punt worden knelpunten geïnventariseerd door de «Werkgroep Toegankelijkheid Overdekte Sportaccommodaties». De staatssecretaris merkte op dat degenen die sportaccommodaties aanleggen ook rekening moeten houden met de toegankelijkheid daarvan. De werkgroep geeft voorrang aan de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor actieve sportbeoefening. Niettemin zegde de staatssecretaris toe de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor passieve sportbeoefening aan de orde te stellen in het Permanent Overleg Overheden in de Sport. In de eerste plaats zijn ook hiervoor de gemeenten verantwoordelijk. De staatssecretaris verklaarde niet bereid te zijn de formatieplaatsen gehandicaptensport van de Stichting Sport en Spel over te hevelen naar de gehandicaptensportorganisaties. Uit onderzoek blijkt immers dat deze stichting goede resultaten boekt. Bovendien is het aantal formatieplaatsen al beperkt en zou overheveling de versnippering versterken. De commissie van goede diensten in het conflict tussen de FSG en de NSG heeft inmiddels een rapport opgesteld. Hoewel uit het rapport blijkt dat de problemen groot zijn, blijft de staatssecretaris er naar streven dat de sportorganisaties hun krachten bundelen wat betreft menskracht, financiën en huisvesting. Hij zal binnenkort een gesprek hebben met de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 6

7 NSG en de Stichting Nationaal Fonds, als opdrachtgeefster van de commissie. De staatssecretaris merkte op dat hij evenals de Kamer een brief heeft gezonden aan het Bestuur van de Vierdaagse van Nijmegen waarin hij heeft meegedeeld dat het niet toelaten van gehandicapten in strijd is met het beginsel van integratie van gehandicapten. Hij zegde toe een afschrift van zijn brief aan de vaste Commissies voor het Gehandicaptenbeleid en voor Welzijn en Cultuur te sturen.* Een gedeelte van het nationaal geschenk ter gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van prins Bernhard en prinses Juliana is ter beschikking gesteld voor de aanschaf en exploitatie van aangepaste busjes voor het vervoer van gehandicapte sporters. De Stichting Nationaal Fonds zal beslissen over het aantal busjes en de plaatsen waar deze zullen worden ingezet; dit zal in het algemeen daar zijn waar zich de grootste knelpunten voordoen. Het onderzoek van het ITS was niet gericht op personen beneden de 15 jaar wegens vergelijkbaarheid met onderzoek. Ook hebben deze personen meer mogelijkheden om sport te bedrijven in schoolverband. Bezien zal worden of bij een volgend onderzoek ook aan deze personen aandacht kan worden besteed. De staatssecretaris zegde toe, zodra hij meer informatie heeft over de mogelijkheid van deelneming door geestelijk gehandicapten aan de Wereldspelen, de Kamer hierover in te lichten. In de interdepartementale Stuurgroep Gehandicaptenbeleid zijn onder andere de volgende ministeries vertegenwoordigd: Onderwijs en Wetenschappen, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Binnenlandse Zaken. Een voorbeeld van interdepartementale samenwerking is de toelating van gehandicapte studenten tot het CIOS. Voorts zal het rapport van de commissie-van Doorn over interdepartementale samenwerking nadere informatie geven. De staatssecretaris achtte de suggestie van de heer De Kok om de aanstelling van afgestudeerde gehandicapten te bevorderen door middel van de WAGW zinvol. Hij gaf er echter de voorkeur aan dat gehandicapten de normale weg volgen omdat zij ook zonder de WAGW kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het concept van de voortgangsnotitie is besproken met de FSG, terwijl de notitie pas is voorgelegd aan het Nationaal Sport Overleg na totstandkoming, omdat de procedures dit voorschrijven. De gehandicaptensport wordt vooral regionaal en lokaal georganiseerd om een groter draagvlak te hebben voor de gehandicaptensportvoorzieningen. De provinciale sportraden spelen hierbij een stimulerende rol. De staatssecretaris zegde toe in een gesprek met de Vereniging van revalidatiecentra in Nederland (VRIN) een meer centrale plaats van sporttherapie in het revalidatieproces te bepleiten. De promotie- en voorlichtingsfunctionaris bij het bureau van de FSG speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van sportbeoefening door gehandicapten en kan daarom niet worden gemist. Voor de financiering van de Paralympics heeft de Stichting Nationaal Fonds Gehandicapten een oplossing gevonden. Ten slotte stelde de staatssecretaris dat gehandicaptensport in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de organisaties en haar leden. Gedachtenwisseling in tweede termijn De heer De Kok vond dat de bundeling van menskracht en huisvesting in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid van de gehandicapten- * Afschrift van brief is gezonden op 2 sportorganisaties behoort. Desnoods moet een bundeling worden oktober 1987 bevorderd door deze als voorwaarde te verbinden aan subsidiëring. Tweede Kamer, vergaderjaar , 16709, nr. 10 7

8 Dit lid had de suggestie gedaan aanstelling van gehandicapten die afstuderen aan het CIOS te bevorderen door middel van de WAGW, omdat zij weinig kansen hebben waar al 600 ClOS-afgestudeerden werkloos zijn. De heer Van Otterloo plaatste kanttekeningen bij de opvatting van de staatssecretaris met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid ten opzichte van die van de sportorganisaties. Immers, ook de rijksoverheid heeft als subsidiegever een verantwoordelijkheid; de autonomie van de sportorganisaties is beperkt. De verantwoordelijkheid van de rijksoverheid kan niet worden afgeschoven op de gemeenten, omdat deze met financiële problemen hebben te kampen door verminderde rijksbijdragen. De belemmeringen waarmee een gehandicapte sporter wordt geconfronteerd zijn voor een groot deel te wijten aan het financiële beleid van de rijksoverheid. Dit lid vroeg of het ter beschikking stellen van f meer in 1988 dan in 1987 voor stimuleringsactiviteiten voldoende is. Wat is de plafond voor reallocatie van middelen ten behoeve van een aanpassing van sportaccommodaties? De heer Eisma was van mening dat de staatssecretaris de bundeling van menskracht en huisvesting van de organisaties krachtiger moet bevorderen. Hoe is de samenstelling van de commissie van goede diensten? De staatssecretaris verklaarde de bundeling van de invalidensportorganisaties te willen bevorderen door het geven van prikkels. De commissie van goede diensten bestond uit de leden Toxopeus, mevrouw Terpstra en Mellema. De taakverdeling tussen rijksoverheid en sportorganisaties is vastgelegd in een convenant met de NSF. De staatssecretaris lichtte toe dat binnen het sportbudget reallocaties mogelijk zijn bij de behandeling van de begroting. Er wordt in 1988 f meer dan in 1987 ter beschikking gesteld voor stimuleringsactiviteiten organisatorische integratie. Ook tracht de FSG fondsen te verwerven bij het bedrijfsleven. De voorzitter van de vaste Commissie voor het Gehandicaptenbeleid, Laning-Boersema De voorzitter van de vaste Commissie voor Welzijn en Cultuur, Worrell De griffier van de vaste Commissie voor het Gehandicaptenbeleid, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 10 8

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20026 Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19218 Het verworven immuun deficiëntiesydroom (AIDS) Nr. 34 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 april 1989 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 4 ' Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IMr. 94 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21980 Justitiële jeugdbescherming Nr. 10 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 1992 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 18326 De ontruimingen in de Molukse wijk te Capeile aan den IJssel Nr. 2 ' Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), G. C. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1992 Nr. 38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 25 september 1987 De vaste Commissie voor Landbouw'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XIV Ministerie van Landbouw en Visserij Nr. 99 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 137 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 961 Opleiding verplegende beroepen Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 19504 Overheidsbeleid en homoseksualiteit Nr. 20 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 12 maart 1992 De vaste Commissie voor welzijn en cultuur 1 heeft ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 849 Etnische minderheden in de krijgsmacht Nr. 3 ' Samenstelling: Leden: Ter Beek (PvdA), Keja (VVD), De Kwaadsteniet (CDA), Engwirda (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk VI Ministerie van Justitie Nr. 30 ' Samenstelling: Leden: Haas Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 17370 Taak en functie van de PTT met betrekking tot informatieen telecommunicatietechnologie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 19 april 1984 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 Rijksbegroting voor het jaar 1983 17600 Hoofdstuk XVI Departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 46 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur IMr. 158 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 706 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap Nr. 3 herdruk 3 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroon (AIDS) Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 7 november 1985 Ter voorbereiding van het mondeling overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) Nr. 8 EINDVERSLAG Vastgesteld 13

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 20 september 2013 Corr. nr.: 2013.14572 Onderwerp : Voorstel inzake afbouw exploitatiesubsidie buitensportverenigingen Programma : 6.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1986-1987 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN. VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 Rijksbegroting voor het jaar 1982 17100 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 110 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES (anoniem) Rolnummer: RP98.033 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 18174 Verslavingsproblematiek in de inrichtingen en het gevangeniswezen 19938 Ontvluchting uit het penitentiair complex op 22 augustus 1986 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19801 Binnenmilieu Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 10 juni 1987 De vaste Commissie voor Milieubeheer 1 heeft op 2 april 1987

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19362 Regeling van overdracht en overname van wiskundige reserves in de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet Nr. 5 VOORLOPIG

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19827 Afslanking rijksoverheid 1988-1990 Nr. 41 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 25 september 1987 De vaste Commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 547 Adoptie anders dan door een echtpaar Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 21 juli 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft over de notitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23401 Beleidsvoornemens Politie 1994 IMr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 2 november 1993 De vaste Commissie voor Politie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17554 Beleid inzake het starten van een (eigen) bedrijf Nr. 24 ' Samenstelling: Leden: Salomons (PvdA), voorzitter, Van der Linden (CDA), Van Erp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 96 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21442 Aandelenvervreemding Eurometaal Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Stemerdink (PvdA), Gualthèrie van Weezel (CDA), Frinking (CDA), ondervoor zittter,

Nadere informatie

Ons kenmerk Rfv/1999079288 Doorkiesnummer 070-3027232

Ons kenmerk Rfv/1999079288 Doorkiesnummer 070-3027232 De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Inlichtingen bij G.A. van Nijendaal Onderwerp Stimulering kinderopvang Uw kenmerk DJB/PJB-993207 Ons kenmerk

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 567 Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 7 juli 1999 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 Rijksbegroting voor het jaar 1982 17100 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 130 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 93 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 997 Plan van spreiding en situering SVIVI Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 mei 1991 De vaste Commissie voor onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 Nr. 11

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 31 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 5 april 1989 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20863 Studiefinanciering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14februari 1990 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1981-1982 Rijksbegroting voor het jaar 1982 17100 Hoofdstuk XVII Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne Nr. 70 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT

FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT FACILITEITENREGELING ONDERNEMINGRAAD KERNDEPARTEMENT 2008 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze bijlage wordt verstaan onder: a. minister: de minister

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 073 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM BEMIDDELING INZAKE EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 180 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem;

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; Nadere regels subsidies gemeente Kaag en Braassem Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel 11 december 2012; - gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 434 (R 1550) Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur,

Nadere informatie

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Jaarplan 2015. november 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl november 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Samenstelling 6 2.1. Organisatie 6 2.2. Samenstelling Rekenkamer 6 3. Missie

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-233 d.d. 17 juli 2013 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mr. A.P. Luitingh, en mr. J.Th. de Wit, leden, en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 r 070-342 43 44 DEN HAAG E voorlichbng@rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 Rijksbegroting voor het jaar 1981 16400 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr.74 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 Nr. 12 VERSLAG

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees

het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. B.J. van Hees 106796 - Beroep tegen ontslag wegens opheffing van de betrekking gegrond omdat de werkgever een onjuiste afvloeiingssystematiek hanteert; BVE in het geding tussen: UITSPRAAK de heer A, wonende te B, appellant,

Nadere informatie