Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ISjanuari De vaste Commissie voor financiën 1 brengt als volgt verslag uit van een schriftelijk overleg dat zij heeft gevoerd met de minister en de staatssecretaris van Financiën over de implementatie van EG-richtlijnen door het ministerie van Financiën. De brieven die in het kader van dit overleg zijn gewisseld volgen hierna in de bijlagen I en II. De voorzitter van de commissie, Koning De griffier van de commissie, De Gier 1 Samenstelling: Leden: Koning (VVD) voorzitter, Van Houwe lingen (CDA), Schutte (GPV), De Korte (VVD), Tommel (D66), Linschoten (VVD), Paulis (CDA), Vermeend (PvdA), Brouwer (Groen Links), G. H. Terpstra (CDA), Melkert (PvdA) ondervoorzitter, Smits (CDA), Reitsma (CDA), Vreugdenhil (CDA), Vriens Auerbach (CDA), Van Rijn-Vellekoop (PvdA), Van der Vaart (PvdA), G. de Jong (CDA), Ybema (D66), Witteveen-Hevinga (PvdA), M. Zijlstra (PvdA), A. de Jong (PvdA), Kersten (PvdA). Plv. leden: Blaauw (VVD), Leers (CDA), Van Dis (SGP), Van Erp (VVD), Groenman (D66), Weisglas (VVD), Gerritse (CDA), Schoots (PvdA), Rosenmöller (Groen Links), Hillen (CDA), Van Traa (PvdA), Wolters (CDA), Van de Camp (CDA), Schartman (CDA), De Leeuw (CDA). Van Zijl (PvdA), Verspaget (PvdA), Van lersel (CDA), Wolffensperger (D66), Leerling (RPF), Van Nieuwenhoven (PvdA), Lonink (PvdA), Van Otterloo (PvdA) F ISSN SDU uitgeverij 's Gravenhage Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-, IX B, nr. 25

2 Centrale directie geving, juridische en bestuurlijke zaken Brief van de minister en de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage, 21 december 1990 De vaste Commissie voor financiën heeft op 15 november 1990 verzocht haar te informeren over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen het Ministerie van Financiën de EG-richtlijnen die staan vermeld in het aan u door de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aangeboden Kamerstuk , nr. 26, heeft geïmplementeerd. In de bijlagen doe ik U een overzicht van de gevraagde gegevens toekomen. Bijlage I betreft een overzicht van de richtlijnen waarvan de termijn is verstreken. Hieruit blijkt dat de Richtlijnen 84/568, 85/611 en 88/220 inmiddels zijn geïmplementeerd. Richtlijn 90/237 is abusievelijk opgenomen in de lijst van richtlijnen die niet tijdig zijn uitgevoerd. Deze richtlijn behelst een louter technische aanpassing van Richtlijn 85/362/EEG in verband met de herziening van de tarief en statistiekno menclatuur van de EG, naar welke nomenclatuur in laatstgenoemde richtlijn wordt verwezen. Nederland heeft onmiddellijk bij de inwerkingtreding van die herziening op 1 januari deze op eigen initiatief laten doorwerken in de nationale Wetgeving ter uitvoering van Richtlijn 85/362/EEG. Daarmee werd vooruitgelopen op Richtlijn 90/237 van 4 mei Van Nederlandse zijde is de Europese Commissie in kennis gesteld van de wijze waarop de Nederlandse geving reeds is aangepast in verband met de genoemde herziening. Daarbij is een technische kanttekening gepiaatst bij de wijze waarop de herziening is verwerkt in Richtlijn 90/237. Dit laatste heeft ten onrechte de indruk gewekt dat nog geen uitvoering zou zijn gegeven aan hetgeen met de richtlijn is beoogd. Bijlage II bevat de gegevens met betrekking tot de richtlijnen waarvoor de termijn nog niet is verstreken. De Ministervan Financiën, W. Kok De Staatssecretaris van Financiën, M.J.J. van Amelsvoort Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-, IX B, nr. 25

3 Bijlage Overzicht van richtlijnen waarvan de termijn is verstreken Richtlijn Benaming Termijn Wetgeving Stadium Streef datum 84/568 kredietverzekering regeling 85/611 en 88/220 88/295 89/440 90/237 ICBE's en amvb overheidsop drachten (leveringen) wijziging overheidsop drachten (werken) en amvb vrijstelling belast bij invoer zie opmerking in begelei dende brief «Wijziging beschikking toelating kredietverzekerings maatschappijen» is op 1 oktober in de Staatscourant gepubliceerd Wet toezicht beleggingsinstel lingen en de daarbij behorende amvb zijn op 15 oktober 1990 in werking getreden Eerste Kamer heeft verslag uitgebracht Amvb ligt bij Raad van State (opm. wordt behandeld doot BIZA) Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-, IX B, nr. 25

4 Bijlage II Overzicht van richtlijnen waarvan de termijn nog niet is verstreken Richtlijn Benaming Termijn Wetgeving Stadium Streef datum 88/627 89/117 89/298 89/299 89/465 89/592 89/646 89/647 90/434 90/435 aandelen jaarrekeningen erkenning aanbieding prospectus effectenverkeer kredietinstellingen omzetbelasting transacties van ingewijden bepaalde onder delen e richtlijn Bankwezen kredietinstellingen fusierichtlijn moeder dochter richtlijn /fondsre gletnent/ amvb en Min. regeling richtlijnen DNB richtlijnen DNB regeling 2e Kamer heeft eindverslag uitgebracht wordt zeer binnenkort behandeld in de Ministerraad (Justitie is eerst verantwoordelijke) - : ligt bij Eerste Katner - amvb/fondsre glement: ambtelijke - min. regeling: in afgerond; publikatie in Staatscourant op korte termijn voorlopig verslag 2e Kamer is uitgebracht sontwerp tot wijziging van de misbruik voorenschap is in ambtelijke afgerond; publikatie in Staatscourant op korte termijn in in de hoeft pas in 1993in werking te treden tweede en vierde Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-, IX B, nr. 25

5 Aan de minister van Financiën de heer W. Kok Aan de staatssecretaris van Financiën Op 11 oktober 1990 heeft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken een geactualiseerd overzicht van de verwerking van de EG-richtlijnen in het nationale recht aangeboden aan de Kamer (Kamerstuk , nr. 26). Uit het overzicht blijkt dat vijf Richtlijnen niet tijdig door Uw ministerie zijn verwerkt in de Nederlandse geving. De vaste Commissie voor financiën verzoekt U haar mee te delen wanneer de bedoelde EG-richt lijnen nu zullen worden geïmplementeerd. Tevens zou zij het op prijs stellen van U te vernemen op welke wijze en wanneer door Uw ministerie uitvoering zal worden gegeven aan EG-richtlijnen waarvan de termijn nog niet is verstreken. De griffier van de vaste Commissie voor financiën, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-, IX B, nr. 25

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van ter beurze genoteerde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 255 Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het sluitend maken van het identificatiesysteem A ADVIES RAAD VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 34 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 september 1995 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XIII Ministerie van Economische Zaken Nr. 46 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

2 Vergaderjaar 2014-2015

2 Vergaderjaar 2014-2015 TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2014-2015 34 243 Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8 mei 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21860 Weer samen naar school Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 579 Besluit van 13 december 2013, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de invoering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 452 Belastingen als beleidsinstrument 27 177 Vergroening van het fiscale stelsel Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 augustus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 260 Visumverlening in Schengenverband Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 december 2003 De commissie voor de Rijksuitgaven 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 303 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG A VOORLOPIG

Nadere informatie

31753 Rechtsbijstand. Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31753 Rechtsbijstand. Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31753 Rechtsbijstand Nr. 83 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2014 Inleiding Tijdens de regeling van werkzaamheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 D MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 29 november 2013 Onder verwijzing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 45 Besluit van 8 februari 2010, houdende wijziging van het Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 420 Uitkomsten Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer Nr. 9 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 17 december

Nadere informatie

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen

De Koning. Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op. 1. Teruggaaf BPM bij export motorrijtuigen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Koning Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl AFP/ 2015/435 Uw brief (kenmerk) Datum 8 juni 2015 Betreft Nader

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie