Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1 heeft op 22 juni 1988 mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen over de lasopleidingen (kamerstuk 20400, nrs. 1 t/m 4). De commissie brengt van het gevoerde overleg als volgt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de Commissie 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter, Kraaijeveld-Wouters (CDA), Braams (VVD), Niessen (PvdA), Van der Vlies (SGP), Wallage (PvdA), Franssen (VVD), Jorritsma-Lebbink (VVD), Kamp (VVD), ondervoorzitter, Janmaat-Abee (CDA), Leijnse (PvdA), Nuis (D66), De Cloe (PvdA), Huys (PvdA), Lilipaly (PvdA), Wolffensperger (D66), Tuinstra (CDA), Van Gelder (PvdA), Frissen (CDA) en Van de Camp (CDA). Plv leden: Lankhorst (PPR), Lansink (CDA), Reitsma (CDA), Roosen-van Pelt (CDA), De Boer (CDA), Hermans (VVD), Vermeend (PvdA), Schutte (GPV), Verspaget (PvdA), Korthals (VVD), Van Rey (VVD), Van Es (PSP), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Groenman (D66), Netelenbos (PvdA), Buurmeijer (PvdA), Ter Veld (PvdA), Kohnstamm (D66), Boers-Wijnberg (CDA), Van lersel (CDA) en Oomen-Ruijten (CDA). Mevrouw Kamp (V.V.D.) onderschreef de beleidslijn, dat de overheid primair verantwoordelijk is voor een kwalitatief en kwantitatief hoog niveau van het reguliere onderwijs en de verantwoordelijkheid voor het volwassenenonderwijs in het algemeen aan het bedrijfsleven kan overlaten. Door de staatssecretaris is nu ook gesteld dat het reguliere onderwijs geheel gereed is voor de start van de nieuwe opzet van het lasonderwijs per 1 augustus a.s. Daarover zijn echter vragen gerezen. Zo wordt in de brief van het CNV betwijfeld of in het reguliere onderwijs al voldoende apparatuur beschikbaar is en of alle programma's al zijn ontwikkeld. Voorts is gesteld dat een aantal van 160 lessen lasonderwijs op LBO-niveau aan de zeer magere kant is; de gemiddelde leerling zou zeker 240 lesuren nodig hebben. Bovendien is betoogd dat pas met ingang van 1 augustus 1990 gerekend kan worden met een uitstroom van 4000 leerlingen per jaar, zodat er nog gedurende enige tijd een gat blijft tussen hetgeen het reguliere onderwijs aan gekwalificeerde krachten kan afleveren en de behoeften op de arbeidsmarkt. Daarnaast is door de RCO erop gewezen dat het wetsvoorstel contractactiviteiten nog niet door de Kamer is afgehandeld. Mede met het oog hierop pleit deze organisatie in ieder geval voor een soepel overgangsbeleid. In dit verband vroeg mevrouw Kamp nog aandacht voor de mogelijkheid dat scholen contractactiviteiten via nevenvestigingen aanbieden. Is bekend of scholen al in het verleden via nevenvestigingen lasonderwijs verzorgden? Vervolgens wees zij erop dat mensen die in het kader van volwasseneneducatie lascursussen volgen, de kosten daarvan grotendeels zelf moeten dragen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor werklozen. Ten behoeve van die groep worden veel scholingsprojecten opgezet, waarvoor Tweede Kamer, vergaderjaar , 20400, nr. 5 1

2 in het kader van het arbeidsvoorzieningenbeleid door de rijksoverheid geld is uitgetrokken. Mevrouw Kamp pleitte ervoor dat ook niet-werklozen van dergelijke regelingen kunnen profiteren, als zij een lascursus volgen om een betere positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen of dreigende werkloosheid af te wenden. Hier ligt, zo meende zij, een goede aanwendingsmogelijkheid voor een deel van die WIR-gelden die voor scholing bestemd zijn. Ten slotte vroeg zij of de aan de scholen gezonden circulaire nog daadwerkelijk tot ontslag van leerkrachten heeft geleid. Ook de heer Reitsma (C.D.A.) kon instemmen met de nieuwe structuur voor de lasopleidingen. Wel maakte hij er bezwaar tegen dat al voordat de Kamer een definitief oordeel had gegeven over de beleidsvoornemens, een circulaire naar de scholen is gezonden met de mededeling dat per 1 augustus a.s. de bekostiging van lascursussen ex artikel 75 WVO wordt beëindigd. Voortaan dient, zo meende hij, gewacht te worden totdat de Kamer zich over een voornemen heeft uitgesproken. Uit recent ingekomen brieven van het CNV en het NIL had hij begrepen, dat een aantal door de staatssecretaris verstrekte cijfers niet juist zouden zijn. Het gaat hier o.a. om het aantal mensen dat moet worden opgeleid tot leraar lassen. Dit aantal zou sterk onderschat zijn door de staatssecretaris. Hij vroeg hierover schriftelijk nadere informatie. Daarnaast is door deze organisaties gesteld dat er bij de nu gekozen opzet een tekort zal blijven aan mensen die een goede beheersing hebben van lastechnieken. En dat terwijl met de nieuwe structuur juist wordt beoogd de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten weg te nemen. De heer Reitsma drong erop aan dat de staatssecretaris een en ander nog eens onder ogen ziet. In ieder geval zal, zo meende hij, tot een overgangsregeling moeten worden gekomen, waarbij de subsidiëring van lascursussen niet al per 1 augustus a.s. wordt beëindigd. Om het dreigende gat tussen de huidige en de nieuwe structuur op te vangen, zou deze subsidiëring in het LBO nog twee jaar moeten worden verleend en in het leerlingwezen nog één jaar. Ten slotte wees ook de heer Reitsma op een groep die in de oude opzet wel kon profiteren van de bekostiging van lascursussen ex artikel 75 WVO, maar die in de nieuwe opzet tussen wal en schip terecht zal komen. Het betreft hier de groep oudere mensen die graag een lascursus willen volgen ter voorkoming van werkloosheid, of ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt. Hun werkgever is in het algemeen niet bereid de kosten van een dergelijke cursus te betalen, terwijl zij vrijwel nooit zelf die kosten kunnen dragen, gezien hun inkomen. Hij onderschreef de gedachte van mevrouw Kamp om een deel van de WIR-gelden ten behoeve van deze groep aan te wenden. De heer Worrell (P.v.d.A.) was het eens met de kritische opmerking over het te vroeg verzenden van de circulaire aan de scholen. Hij wees er daarbij nog op dat op 9 maart jl. door de staatssecretaris een vertraging in de beantwoording van de schriftelijke vragen werd aangekondigd, omdat de cijfers nog moesten worden bijgesteld, terwijl de circulaire al begin februari jl. aan de scholen is gestuurd. Hij meende dan ook de conclusie te kunnen trekken dat die circulaire is gebaseerd op onjuiste cijfers. Overigens was hij van oordeel dat de beantwoording van een aantal schriftelijke vragen de toets der kritiek niet kan doorstaan. Zo is bij voorbeeld in antwoord op vraag 17 alleen een opmerking gemaakt over het booglassen, terwijl de vraag een veel wijdere strekking had. Door deze minder goede beantwoording is het zicht op het geheel niet verbeterd. De heer Worrell kon instemmen met de nieuwe structuur voor lasonderwijs, in het bijzonder met het streven om in de kosten van lascursussen in de avonduren een bijdrage te vragen van de bedrijven die hiervan profijt hebben, dan wel van betrokkenen zelf. Ook hij wees echter op groepen die door deze nieuwe structuur kwetsbaar worden, zoals Tweede Kamer, vergaderjaar , 20400, nr. 5 2

3 langdurig werklozen die zelf de kosten vrijwel nooit kunnen dragen, of werknemers waarvan de werkgever niet in staat is een bijdrage in de kosten te verstrekken. Hij betreurde het ook dat op dit punt kennelijk geen enkele relatie is gelegd met het scholingsbeleid, zoals dat door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gevoerd. Hij meende dat het mogelijk moet zijn voor dit soort kwetsbare groepen tot een subsidieregeling te komen, met als randvoorwaarde bij voorbeeld een gunstig advies van het gewestelijk arbeidsbureau. Hij had uit de stukken begrepen dat resultaten van het nieuwe beleid pas met ingang van 1 augustus 1990 te verwachten zijn. Pas dan kan gerekend worden op een uitstroom van 4000 leerlingen op niveau 1; een dergelijke uitstroom is er uiteraard nog niet op 1 augustus a.s. Voor de overgangsperiode tot 1 augustus 1990 is echter geen enkele regeling getroffen en de waarschuwingen van het CNV, de RCO en het NIL leken de heer Worrell dan ook terecht. In ieder geval meende hij dat de nieuwe structuur niet al per 1 augustus a.s. kan ingaan en steunde hij het voorstel van de heer Reitsma om de subsidiëring nog enige tijd voort te zetten. Hij zou het betreuren als het op zichzelf juiste beleid dat de staatssecretaris voor ogen heeft, door een overhaaste invoering ervan op het spel zou worden gezet. Wel was hij benieuwd waar de heer Reitsma het hiervoor benodigde geld denkt te kunnen vinden. Financiële ruimte binnen de begroting 1988 is er niet, nu indertijd juist op dit punt tot een bezuiniging is besloten. Ten slotte stelde de heer Worrell nog enige concrete vragen. In de stukken had hij de stelling aangetroffen dat het LBO beroepskwalificerend onderwijs zou zijn, terwijl hij altijd had begrepen dat het LBO alleen beroepsvoorbereidend onderwijs was. Hij vroeg naar de achtergronden van deze stelling. Voorts wees hij erop dat lascursussen in de avonduren vaak worden gegeven door mensen uit de praktijk. In het algemeen zijn zij echter niet bevoegd tot het geven van lasonderwijs, hoewel ze zeer deskundig zijn. Is het mogelijk op dit punt een bepaalde regeling te treffen, waarmee wordt voorkomen dat deze mensen geen les meer zouden kunnen geven? Antwoord van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen De Staatssecretaris wees het verwijt dat zij de circulaire te vroeg aan de scholen zou hebben gezonden, geheel van de hand. De beleidsnotitie is al op 17 december jl. aan de Kamer aangeboden, waarbij is vermeld dat de nieuwe structuur met ingang van 1 augustus 1988 in werking zou treden. Met het oog op de rechtspositionele aspecten zou dan uiterlijk 1 mei 1988 de circulaire aan de scholen moeten zijn verzonden. In de loop van februari is door de Kamer een aantal schriftelijke vragen gesteld, maar daarbij heeft de Kamer niet laten weten dat zij voor 1 mei overleg wilde plegen over de circulaire aan de scholen en ook niet het verzoek gedaan om die circulaire niet te verzenden. De bewindsvrouwe meende dan ook dat zij op dit punt haar boekje niet te buiten is gegaan. Voorts herinnerde zij eraan dat al in de begroting voor 1986 was voorzien in enige bezuinigingsmaatregelen ter zake van het lasonderwijs, o.a. het stopzetten van de bekostiging van lascursussen voor volwassenen. Daarop is toen veel kritiek gekomen, in het bijzonder van de betrokken maatschappelijke organisaties, en zij is toen tot de conclusie gekomen dat het lasonderwijs veel meer structureel in het reguliere onderwijs zou moeten worden gegeven. Zij achtte het niet langer aanvaardbaar om voor het voorzien in de behoefte aan gekwalificeerde lassers sterk afhankelijk te zijn van avondcursussen ex artikel 75 WVO, of zelfs een beroep te moeten doen op lassers uit het buitenland. Vanaf 1986 worden de scholen dan ook al voorzien van inventaris en andere materialen voor het lasonderwijs, terwijl inmiddels ook is gewerkt aan het moderniseren van Tweede Kamer, vergaderjaar , 20400, nr. 5 3

4 de programma's voor het leerlingwezen en het LBO. Daarbij is gekozen voor modulering, juist met het oog op het scheppen van goede mogelijkheden voor cursussen voor volwassenen. Ongeveer de helft van de LBO-scholen beschikt op dit moment nog niet over MIG-MAG-apparatuur, maar daar wordt op termijn in voorzien. De streekscholen worden op zeer korte termijn van apparatuur voorzien. Als dat eenmaal is gebeurd, beschikken alle streek- en LBO-scholen over de apparatuur en de programma's die nodig zijn voor het geven van allerlei lascursussen. Het reguliere onderwijs is dan ook gereed om per 1 augustus a.s. in de nieuwe structuur te starten. In dit verband ging de staatssecretaris nader in op de opmerkingen over de te verwachten uitstroom, mede naar aanleiding van de brief van de RCO. De eerste uitstroom vanwege het LBO valt inderdaad pas per 1 augustus 1990 te verwachten. Het BBO is echter inmiddels al zo ver dat er in de tussenliggende periode geen gat zal vallen in het beschikbaar komen van gekwalificeerde lassers. De capaciteit van het leerlingwezen is nu zodanig dat er per 1 augustus a.s. ongeveer 5000 leerlingen kunnen worden geplaatst die een half jaar later gekwalificeerd weer kunnen uitstromen. Daarbij wees de bewindsvrouwe erop dat zolang de overheid de kosten van de cursussen ex artikel 75 WVO blijft dragen, het bedrijfsleven uiteraard niet al te zeer geneigd zal zijn om hun werknemers te laten opleiden in het kader van het leerlingwezen, waarvan de kosten niet alleen door de overheid, maar ook door het bedrijfsleven worden gedragen. Zij beaamde dat het aantal uitstromende gekwalificeerde lassers dat in de beantwoording van de schriftelijke vragen wordt genoemd, in het geheel niet overeenkomt met de door het NIL genoemde cijfers. Oorzaak hiervan is het eigen erkenningsbeleid dat het NIL voert. Dat betekent echter nog niet dat degenen die een niet door het NIL erkende lasopleiding hebben gevolgd, slecht opgeleid zouden zijn. Het NIL is bij uitstek het orgaan dat zich bezighoudt met de artikel 75-cursussen en heeft daarnaast een stem in het kapittel waar het gaat om het vaststellen van de exameneisen. Bij het reguliere onderwijs is echter vooral de inbreng van de Stichting Opleidingen Metaal van belang en deze stichting verwacht veel hogere uitstroomcijfers dan de RCO en het NIL. Vervolgens wees de staatssecretaris erop dat het wetsvoorstel contractactiviteiten alleen nieuwe mogelijkheden toevoegt aan de reeds bestaande. Ook nu hebben schoolbesturen al de vrijheid om een nevenstichting op te richten en via die stichting lascursussen te verzorgen. In de praktijk vindt dat al op grote schaal plaats. De 160 lesuren lasonderwijs in het jeugdonderwijs zijn inderdaad niet voldoende voor de opleiding tot allround gekwalificeerd lasser. Dit aantal is in principe toegesneden op de functie van het LBO (beroepsvoorbereidend onderwijs). Wel kunnen handige leerlingen met die 160 lesuren zich zodanig voorbereiden dat ze het eerste diploma verkrijgen. Het NIL gaat uit van 80 lesuren voor het standaardniveau, maar daarbij gaat het wel om volwassenen die in het algemeen sterk gemotiveerd zullen zijn. In antwoord op de vragen naar aanwending van een deel van de voor scholing bestemde WIR-gelden zei de bewindsvrouwe, dat de Kamer op korte termijn zal worden geïnformeerd over de bestemming die het kabinet aan deze gelden wil geven. Een groot deel van deze gelden zal bestemd zijn voor scholing van werklozen, maar een deel zal ook besteed worden aan bijscholing van werkenden. Zij zag dan ook wel enige mogelijkheden op dit punt, maar kon op dit moment geen concrete toezeggingen ter zake doen. In het SVM-wetsvoorstel zullen nadere voorstellen worden gedaan voor het probleem van mensen die onbevoegd lesgeven. Ook de staatssecretaris juichte het toe dat mensen die een vak «in hun vingers hebben», vaak bereid zijn die kennis over te dragen. Naar aanleiding van de circulaire zijn, voor zover op het ministerie bekend, 2,5 leerkrachten ontslagen. Betrokkenen vallen echter onder een Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 4

5 overgangsregeling en er kan van worden uitgegaan dat zij binnenkort weer aan de slag komen in het BBO en het LBO. Ten slotte ging zij in op het pleidooi om tot een overgangsregeling te komen. Zij was niet bereid de artikel 75-cursussen nog langer te subsidiëren. De ruimte daarvoor ontbreekt in de begroting en bovendien moet worden bedacht dat degenen die een dergelijke cursus volgden, altijd in een bevoorrechte positie hebben verkeerd. Voor andere cursussen moesten betrokkenen al veel langer zelf de kosten dragen, tenzij ze werkloos waren, want dan kon geprofiteerd worden van regelingen van het gewestelijk arbeidsbureau, die overigens ook golden voor lascursussen op streekscholen. De bewindsvrouwe voelde wel voor een overgangsregeling voor hoogstens een jaar, maar die zou in ieder geval geen stimulans voor werkgevers mogen inhouden om de opleidingen in het kader van het leerlingwezen dan nog maar een jaar langer links te laten liggen. Haar gedachten op dit punt gingen dan ook uit naar een bijdrage van 50% van de kosten, gedurende hoogstens één jaar te verstrekken voor leerlingen die in het kader van het leerlingwezen een lasopleiding gaan volgen. Zij kon nu nog niet aangeven ten laste van welke begrotingspost die bijdragen zouden moeten komen, maar zij achtte het zeker niet uitgesloten dat dit weer de inventarispost zou moeten worden. Discussie in tweede termijn Mevrouw Kamp pleitte ervoor om zo enigszins mogelijk de inventarispost te ontzien en vooral te letten op een mogelijke aanwending van WIR-gelden. De heer Reitsma achtte de nu aangekondigde overgangsmaatregel in principe juist. Hij vroeg wanneer de concrete uitwerking ervan te verwachten is. Voorts beklemtoonde hij nogmaals de zwakke positie van de groep die niet onder het leerlingwezen valt en ook geen gebruik kan maken van regelingen via het gewestelijk arbeidsbureau. Hij zou graag zien dat ook deze groep in staat wordt gesteld een lascursus te volgen, met het oog op het voorkomen van dreigende werkloosheid of het verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt, zonder zelf volledig de kosten ervan te hoeven dragen. Ook de heer Worrell vroeg nogmaals aandacht voor de groepen die in de nieuwe structuur tussen wal en schip kunnen vallen. Er is, zo meende hij, niets tegen om de werkgever de volledige kosten van een lascursus in rekening te brengen als die cursus in het bijzonder ten behoeve van het bedrijf wordt gevolgd. Dit betreft met name het lassen op de hogere kwalificatieniveaus. Ook achtte hij het niet bezwaarlijk om iemand die uitsluitend uit liefhebberij een lascursus gaat volgen, de kosten daarvan zelf te laten dragen. Het gaat alleen om groepen die in een zwakke positie verkeren, omdat zij niet in staat zijn zelf de kosten te dragen en ook geen gebruik kunnen maken van de regelingen via het gewestelijk arbeidsbureau. Daarnaast onderschreef hij de vraag van mevrouw Kamp om goed te letten op mogelijkheden van aanwending van WIR-gelden voor de overgangsmaatregel. Ten slotte drong hij erop aan dat in het komende cursusjaar regelmatig wordt nagegaan hoe het loopt met de nieuwe opzet, opdat zo nodig al tijdens dat jaar kan worden bijgestuurd. De Staatssecretaris herhaalde dat de Kamer binnenkort zal worden geïnformeerd over de aanwending van de WIR-gelden die in het bijzonder voor scholing zijn bestemd. De hierover gemaakte opmerkingen had zij goed in haar oren geknoopt, omdat ook zij liever geen nieuwe aanslag op de inventarispost zag. Ook de opmerking dat de overgangsmaatregel zich in het bijzonder zou moeten richten op de zwakke doelgroepen, in casu Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 5

6 de lagere kwalificatieniveaus, nam zij mee. Zij stelde zich verder voor, rond prinsjesdag de Kamer te berichten over de concrete vormgeving van de door haar voorgestelde overgangsmaatregel en in dat verband ook in te gaan op de positie van groepen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarbij kan het niet om grote aantallen mensen gaan, want werklozen en mensen die met werkloosheid worden bedreigd, kunnen al profiteren van de regelingen via het gewestelijk arbeidsbureau. Het leek haar overigens verstandig hierover nog contact op te nemen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De voorzitter van de commissie, Van Leijenhorst De griffier van de commissie, Janssen Tweede Kamer, vergaderjaar , 20400, nr. 5 6

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 96 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 2 NOTITIE 1. VOORGESCHIEDENIS Met als directe aanleiding mijn voornemen om de lascursussen te privatiseren, vond op 19

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20391 Buitenlandse militaire dienstplicht Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 17 december 1987 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22011 Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 3 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 961 Opleiding verplegende beroepen Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20863 Studiefinanciering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14februari 1990 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17 649 Taakverdeling en concentratie in het w.o. Nr. 57 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 27 juni 1985 De vaste Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 997 Plan van spreiding en situering SVIVI Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 mei 1991 De vaste Commissie voor onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20672 Ontwerp Plan van Scholen 1989-1991 Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 18 oktober 1988 De vaste Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18130 Goedkeuring van de op 24 februari 1983 te 's-gravenhage tot stand gekomen Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19 218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 1989 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt;

constaterende dat de Wet passend onderwijs scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor elke leerling oplegt; Passend onderwijs Aan de orde is het VAO Passend onderwijs (AO d.d. 18/12). Ik heet de staatssecretaris van harte welkom. Voorzitter. Wij hebben een interessante gedachtewisseling gehad in het algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 606 Het onderbrengen van de zorg, bestaande uit duurzaam verblijf en verzorging in een verzorgingshuis, in de aanspraken op grond van de Algemene

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2218 Vragen van het lid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer Regelingen en voorzieningen CODE 2.1.1.61 verwachte wijzigingen Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen door Tweede Kamer bronnen Nieuwsbericht ministerie van SZW d.d. 18.02.2014 TRA 2014, afl. 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 68 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 834 Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) Nr. 8 EINDVERSLAG Vastgesteld 13

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal Vergaderjaar VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar Nr. VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 september 1995 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 199e 27 728 Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20026 Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 908 Elektriciteitsplan 1989-1998 Nr. 7 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 7 maart 1989 De vaste Commissie voor Economische Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IMr. 94 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19123 Invoering van lesgeld voor boven 17-jarigen in het voortgezet onderwijs Nr. 4 VOORLOPIG VERSLAG Vastgesteld 7 november 1985 De vaste Commissie

Nadere informatie

Dit advies, gedateerd 3 april 2015, nr. W /l, bied ik U hierbij aan.

Dit advies, gedateerd 3 april 2015, nr. W /l, bied ik U hierbij aan. Nr. WJZ/877024(6633) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld:

Op de definitieve toekenningsbeschikking van de toeslagen staat het volgende vermeld: Rapport 2 p class="c2">rapport De Belastingdienst/Toeslagen: Hoe definitief is definitief? Datum: 10 april 2012 Rapportnr.:2012/059 Aanleiding onderzoek De Nationale ombudsman ontving medio 2011 een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23968 Mediabeleid Nr. 4 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 december 1994 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 356 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het treffen van een overgangsmaatregel

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a > Retouradres Postbus 6375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 6375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240

Rapport. Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 Rapport Datum: 6 november 2007 Rapportnummer: 2007/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de griffie van de rechtbank Rotterdam, sector civiel, heeft verzuimd om haar op 6 november 2006 ingeleverde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 615 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1998 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 januari 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 18174 Verslavingsproblematiek in de inrichtingen en het gevangeniswezen 19938 Ontvluchting uit het penitentiair complex op 22 augustus 1986 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 17370 Taak en functie van de PTT met betrekking tot informatieen telecommunicatietechnologie Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 19 april 1984 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 137 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19801 Binnenmilieu Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 10 juni 1987 De vaste Commissie voor Milieubeheer 1 heeft op 2 april 1987

Nadere informatie

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid.

./. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over doorstroming bij gesubsidieerde arbeid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Vaststellen Beleidsregels Huiswerkbegeleiding en Bijles Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl SZW/WB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 327 Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Verslag van een schriftelijk overleg. De voorzitter van de commissie Van Bochove. Adjunct-griffier van de commissie Janssen

Verslag van een schriftelijk overleg. De voorzitter van de commissie Van Bochove. Adjunct-griffier van de commissie Janssen Kamerstuk 31497, nr. 55 31 497 Passend Onderwijs Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d... Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 200 20 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 415 Dwang en drang en de hulpverlening aan verslaafden Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Müller-van

Nadere informatie

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen.

Te treffen maatregel voor deze doelgroep: Forfaitaire uitkering afhankelijk van de huwelijksduur van de betrokkenen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IMr. 40 BRIEF VAN HET LID BUURMEIJER Aan de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 724 Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23401 Beleidsvoornemens Politie 1994 IMr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 2 november 1993 De vaste Commissie voor Politie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 268 Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 681 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met versnelde invoering toets nieuwe opleiding Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XIV Ministerie van Landbouw en Visserij Nr. 99 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 322 Kinderopvang Nr. 309 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 september 2016 Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 190 Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (uitbreiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 449 Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat code) A Herdruk VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 november 2004 In de

Nadere informatie