Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen 2, hebben onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. 1 Samenstelling: Leden:Haas-Berger (P.v.d.A.), Dees (V.V.D.), Vacature C.D.A., Niessen (P.v.d.A.), Ginjaar-Maas (V.V.D.), Leerling (R.P.F.), De Pree (P.v.d.A.), Lankhorst (Groen Links), voorzitter, Van der Heijden (C.D.A.), Laning Boersema (C.D.A.), Dijkstal (V.V.D ), Janmaat-Abee (C.D.A.), Leijnse (P.v.d.A.), Doelman-Pel (C.D.A.), Wolffensperger (D66), Soutendijk-van Appeldoorn (C.D.A.), ondervoorzitter, Koetje (C.D.A.), Vliegenthart (P.v.d.A.), Versnel-Schmitz (D66), Apostolou (P.v.d.A.), Beijlen-Geerts (P.v.d.A.), Huibers (C.D.A.), Middel (P.v.d.A.) Plv. leden Vacature P.v.d.A., E.G. Terpstra (V.V.D.), De Leeuw (C.D.A.), Vacature P.v.d A., Van Heemskerck Pillis-Duvekot (V.V.D.), Van Middelkoop (G P.V.), Melkert (P.v.d.A.), Van Es (Groen Links), Esselink (C.D.A.), Van de Camp (C.D.A.), Hermans (V.V.D.), Frissen (C.D.A.), Moor (P.v.d.A.), Vriens-Auerbach (C.D.A.), Kohnstamm (D66), V.A.M. van der Burg (C.D.A.), Mulder-van Dam (C.D.A.), Van Nieuwen hoven (P.v.d.A.), Groenman (D66), Van Otterloo (P.v.d.A.), M.M. van der Burg (P v.d.a.), Hermes (C.D.A.). Van der Vlies (S.G.P.). 2 Onderwijs en Wetenschappen: Leden: Hermes (C.D.A.), Beinema (C.D.A.), Van Leijenhorst (C.D.A.), voorzitter, Niessen (P.v.d.A.), Ginjaar-Maas (V.V.D.), ondervoor zitter, Van der Vlies (S.G.P.). Lankhorst (Groen Links), Franssen (V.V.D.), Jorritsma-Lebbink (V.V.D.), Janmaat Abee (C.D.A.), Leijnse (P.v.d.A.), Nuis (D66), De Cloe (P.v.d.A.), Lilipaly (P.v.d.A.), Van Gelder (P.v.d.A.). Frissen (C.D.A.), Van de Camp (C.D.A.), Tuinstra (C.D.A.), Netelenbos 1. Algemeen Blz. 1 1 Kan de regering aangeven welke onderdelen van deze notitie bij komende wetsvoorstellen of nota's aan de orde zullen komen? Is de inhoud van de notitie niet teveel beperkt gebleven tot het terrein van het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening c.q. de internaten en de residentiële jeugdhulpverlening? Opvallend in dit verband is dan ook de eerste zin van paragraaf 6 slot. «Ontwikkelingen in het (voort gezet) speciaal onderwijs op hoofdlijnen sporen met ontwikkelingen op het terrein van het jeugdbeleid». Had ook geen aandacht geschonken moeten worden aan de problemen met jeugdigen in het reguliere lager beroepsonderwijs, waar geen inter naten bij zijn betrokken? (P.v.d.A.), Versnel Schmitz (D66), beijlen Geerts (P.v.d.A.), Huibers (C.D.A.), Quint-Maagdenberg )P v.d.a ), Plv. leden: Boers-Wijnberg (C.D.A.), reitsma (C.D.A.), Apostolou (P.v.d.A ), Kamp (V.V.D.), Schutte (G.P.V.). Willems (Groen Links), Dees (V.V.D.), Mulder-van Dam (C.D.A.), Buurmeijer (P.v.d.A.), Ter Veer (D66), Van Gijzel (P.v.d.A.), Huys (P.v.d.A.), Vermeend (P.v.d.A.), Deetman (C.D.A.), Lansink (C;D;A;), Roosen-van Pelt (C.D.A.), Witteveen-Hevinga (P.v.d.A.). Groenman (D66), Leerling (R.P.F.), Van lersel (C.D.A.), J.H. van den Berg (P.v.d.A.) F ISSN SDU uitgevenj 's Gravenhage 1990

2 4 Zou ook de problematiek van de jeugdwerkloosheid niet bij de in de notitie beschreven problematiek betrokken dienen te worden, om tot een volledig beeld te komen? 5 Waarom suggereert de titel van het kamerstuk dat het jeugd beleid in relatie tot het onderwijsbeleid wordt besproken, terwijl het uitsluitend gaat over de relatie tussen de jeugdhulpverlening en het onderwijsbeleid? 2. Jeugdbeleid en onderwijsbeleid 6 Sinds wanneer ligt de primaire verantwoordelijkheid voor jeugdigen op weg naar volwassenheid niet meer bij de ouders? Sociale verbanden komen in dit verband toch pas na die ouders? 7 Welke sociale verbanden worden hier precies bedoeld en hebben die een bepaalde prioriteitenvolgorde? Blz. 2 8 Kunnen reeds mededelingen worden gedaan of nadere informatie worden gegeven over de herspreiding van regionale voorzieningen en over de harmonisatie van normen? Welke criteria en uitgangspunten worden hierbij gehanteerd? 9 In hoeverre is herspreiding van regionale voorzieningen en harmoni satie van normen een overheidstaak? 10 Welke experimenten en steunfuncties en welke initiatieven gericht op kwaliteitsbevordering worden in deze paragraaf bedoeld? Blz Kan de regering aangeven om welke aantallen kinderen met problemen in het regulier onderwijs het gaat? Zijn er bepaalde probleemgebieden? 12 Waarom wordt er in de notitie voorbij gegaan aan de eventuele gevolgen van de invoering van de basisvorming in het onderwijs? 13 In hoeverre stroken de opmerkingen over het onderwijsvoorrangsbeleid en het speciaal onderwijs nog met de beleidsvoornemens van de staats secretaris van onderwijs en wetenschappen in het kader van zijn aange kondigde nota «Zorg op maat»? Wordt de in de notitie aangesneden problematiek opnieuw bezien in het kader van de nota «Zorg op maat»? 14 Indien gesteld wordt, dat de kracht van de aanpak van de residentiële hulpverlening gevonden wordt in de eenheid van het behandelings klimaat, in hoeverre spoort deze stelling dan met de in paragraaf 4.2

3 aangekondigde regionale aanpak? Welke specifieke knelpunten kunnen bij een regionaal beleid gaan ontstaan voor de jeugdigen in de residen tiële hulpverlening? 15 Waarom ontbreken in de in deze paragraaf genoemde opsomming de internaten voor kinderen met een zintuigelijke handicap? Blz Kunnen voorbeelden worden gegeven van samenwerkingsrelaties tussen scholen en semi-residentiële of ambulante jeugdhulpverlening, zoals hier bedoeld? 17 Kan de regering aangeven hoe de nauwe samenwerkingsrelatie tussen de internaten en de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs concreet tot uitdrukking wordt gebracht? 3. Jongeren in de jeugdhulpverlening en hun deelname aan (speciale vormen van) onderwijs 18 Waarom kan aan de uitslag van de enquête de conclusie verbonden worden dat niet alle internaten de behoefte hebben aan intern onderwijs? Correspondeert deze conclusie ook met het functioneren van de inter naten zelf, onder andere in vergelijking met hun financiële situatie? 19 Wat is er de oorzaak van dat de deelname aan het speciaal onderwijs van jongeren uit de landelijke residentiële voorzieningen hoger is dan uit de provinciale residentiële voorzieningen? 20 Moet de zin: «Maatregelen in het veld van de jeugdhulpverlening hebben dus gevolgen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs» zo worden verstaan dat de jeugdhulpverlening bij de landelijke internaten minder effect heeft? 21 Beschikt het ministerie over nadere onderbouwingen ten aanzien van de relatie tussen het reguliere onderwijs en de jeugdhulpverlening, op basis waarvan verantwoorde beleidsbeslissingen kunnen worden genomen? 22 In hoeverre is een terughoudend beleid van de kant van de overheid gewenst, wanneer we de stijgende omvang van de problematiek ten aanzien van hulpbehoevende jongeren signaleren? 23 In hoeverre kan de problematiek van het stijgende aantal allochtone jongeren in ernstige crisissituaties voor wat betreft het hoofdstuk onderwijs worden terugverwezen naar de autonomie van de school en de vrijheid van onderwijs?

4 24 Welke concrete voornemens zijn er met betrekking tot de zorgver breding naar deze groep jongeren in relatie tot deze crisisproblematiek en met betrekking tot preventie van de kant van het onderwijs? 25 Waaruit bestaat concreet de verdere afstemming en intensivering van de samenwerking tussen de jeugdhulpverlening en onderwijs? Blz Welke zijn de 4 internaten voor zeer intensieve behandeling? (De 20 landelijke residentiële voorzieningen worden in bijlage II genoemd.) 4. Jeugdhulpverlening in relatie tot het reguliere onderwijs 27 Als het regulier onderwijs onvoldoende is toegerust om kinderen met ernstige psycho-sociale problemen goed te kunnen helpen, hoe kan dan in het regulier onderwijs een actief beleid gevoerd worden, gericht op een zo breed mogelijke zorg in het basis en voortgezet onderwijs? (Zie ook de tekst van de inleiding.) 28 Kan de regering aangeven in hoeverre de bestrijding van ongewenst gedrag door de leerkracht voortkomt uit de klasse-grootte? 29 Hoe is het te verklaren dat er in de notitie gesproken wordt over het terugdringen van de zware vormen van hulpverlening, terwijl de behoefte daaraan nog steeds toeneemt? 30 In hoeverre wordt het onder 3.1. (Preventiebeleid) genoemde aantoonbare risico subjectief bepaald? 31 Waaruit bestaat concreet het preventief beleid en hoe is de samenhang tussen onderwijs, welzijnsvoorzieningen en mogelijke andere betrokken instellingen? 32 Aan welke concrete invulling van een opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorgers wordt in deze paragraaf gedacht? Hoever reikt hier het gezag van de overheid? 33 Wat wordt bedoeld met «...het bewerkstelligen van veranderingen in de omgeving van de jeugdigen en de samenleving zijn belangrijke methodieken»? 34 In hoeverre beïnvloedt de overheid de nascholingsprogramma's die de leerkrachten beter toerusten? Worden lacunes verwacht als gevolg van het gewijzigde beleid met betrekking tot de nascholing (budget naar de autonome school)?

5 35 Wat wordt er gedaan om de in deze paragraaf genoemde vroegtijdige signalering daadwerkelijk tot een succes te maken? Blz Wanneer kan de notitie over gericht preventiebeleid worden verwacht? 37 Waaruit bestaan de activiteiten van de Vereniging Wisselwerking en hoe is de relatie van deze vereniging met het onderwijs, zowel formeel als informeel? In hoeverre zijn de werkzaamheden van deze vereniging succesvol voor de betrokken scholen en organisaties? 38 Waaruit vloeit de gedachte voort, dat op zichzelf de afschaffing van de vierjarigen-maatregel in de onderhavige problematiek enig soelaas kan bieden? 39 Betreft de deskundigheidsbevordering van leerkrachten alle leerkrachten en PABO-studenten? Wordt in de toekomst meer dan nu aandacht besteed aan de pedagogische en didactische vaardigheden tijdens de PABO-opleiding? Zal deze aandacht ten koste van andere vaardigheden gaan? 40 Welke zijn de extra personele en financiële faciliteiten (en hoe groot is hun omvang), die worden genoemd voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, activiteiten als verbetering van de leerlingbesprekingen en de invoering van een gedifferentieerd onderwijs? Op welke regelingen wordt hier gedoeld? 41 In hoeverre botst de opmerking over het belang van de remedial teaching met het beleid dat de minister van Onderwijs en Weten schappen ten aanzien van remedial teaching voert? 42 In hoeverre sporen de opmerkingen over de «leerlinggewichten» met de praktijk? Bekend is toch, dat daarmee veelal uitsluitend de klasse deler omlaag is gebracht! 43 De mate van aandacht die een kind nodig heeft wordt op basis van een vooraf bepaalde schaal vastgesteld. Hoe kunnen de te verwachten problemen voortijdig gemeten worden en in een vaste schaalverdeling worden ondergebracht? Blz Wat is het beleidsvoornemen ten aanzien van de 8 scholen voor beroepsonderwijs in de internaten, in relatie tot de plannen rond de invoering van basisvorming, zowel voor wat betreft de onderwijs-inhou delijke voornemens als de voornemens met betrekking tot brede scholen gemeenschapsvorming?

6 45 Kan de regering aangeven op grond van welk besluit extra faciliteiten worden verstrekt aan vakscholen verbonden aan vakinternaten? Is dit besluit gebaseerd op de Wet voortgezet onderwijs? 46 Hoe vaak komt het voor dat extra leerlingen de internaatscholen bezoeken? 47 Is er reeds een besluit genomen over de extra taciliteitenregeling voor vakinternaatsscholen in verband met de zogenaamde daghulp voor schoolgaande jeugd? Kan hierover duidelijkheid worden gegeven voor de Kamerbehandeling van deze notitie? 48 Met wie zal er overleg plaatsvinden over de zogenaamde daghulp voor schoolgaande jeugd en wanneer zijn daar resultaten van te verwachten? 5. Jeugdhulpverlening in relatie tot het (voortgezet) speciaal onderwijs Blz Moet de zin: «Voor de subsidiegever zijn dit «gewone» scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die etc.» zo worden verstaan dat er ook nog scholen voor speciaal onderwijs verbonden aan internaten bestaan, die niet aan alle subsidievoorwaarden behoeven te voldoen om voor bekostiging in aanmerking te komen? En zo ja, welke zijn dat? Mag deze zin ook zo worden verstaan dat hier niet onder vallen de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verbonden aan landelijke internaten voor zintuiglijk gehandicapte kinderen, maar die wel moeten voldoen aan alle subsidievoorwaarden? 50 Om welke redenen kunnen externe leerlingen niet voor de extra facili teitenregeling worden meegerekend? 51 «Het komende spreidingsbeleid in het kader van de Wet op de Jeugd hulpverlening kan eveneens voor scholen tot gevolg hebben dat hun voortbestaan ernstig wordt bedreigd doordat een internaat wordt gesloten of verplaatst» staat in deze paragraaf te lezen. Is het niet aan te bevelen dergelijke gevolgen te voorkomen door een minder rigoreus spreidingsbeleid? Kapitaalvernietiging is toch geen goede zaak! 52 Hoeveel scholen worden in hun bestaan bedreigd bij de uitvoering van het spreidingsplan in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening? 53 Hoe worden de samenwerkingsverbanden van speciaal en regulier onderwijs gestimuleerd? 54 Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is in de samenwerking een cruciale rol toebedacht. Hoe is deze rol te realiseren als in de enquête geconcludeerd wordt dat maatregelen in het (voortgezet)

7 speciaal onderwijs slechts gevolgen hebben voor een relatief beperkt aantal jeugdhulpverleningspupillen, omdat de deelname van deze pupillen aan reguliere onderwijsvormen (onverwacht) hoog blijkt te zijn? 6. Jeugdhulpverlening gericht op niet-schoolgaande jeugd Blz Wanneer zal het Aktieplan Voortijdige Schoolverlaters de Tweede Kamer bereiken? 56 Had in deze paragraaf ook geen relatie gelegd moeten worden met het rapport over de Randgroepjongeren (kamerstuk )? 57 Op welke wijze worden problemen of stoornissen van lichamelijke aard via de zogenaamde vormingsactiviteiten verminderd of opgeheven? 58 Waarom ontbreekt in de opsomming van leerplichtambtenaren, (voortgezet) speciaal onderwijs, beroepsonderwijs etc. het vormingswerk? 59 Heeft de projectgroep zijn eindrapportage over de daghulpvariant reeds gereed? De voorzitter van de bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, Lankhorst De voorzitter van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen, Van Leijenhorst De griffier van de bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, Roosens De griffier van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen, Hillen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 834 Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 726 Criminaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 april 1998 De vaste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22011 Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 3 september

Nadere informatie

http://overheid-op.sdu.nl/cgi-bin/search/session=anonymous@3a1904059707/action=search04-jun-04 11:53:04 AM

http://overheid-op.sdu.nl/cgi-bin/search/session=anonymous@3a1904059707/action=search04-jun-04 11:53:04 AM Overheid.nl Zoekresultaten In onderstaand overzicht zijn de Officiële Publicaties 1 t/m 10 van 27 gesorteerd op publicatiedatum weergegeven, die beantwoorden aan uw zoekopdracht. Pagina's 1 2 3 volgende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 556 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 januari 1996 Ter voorbereiding van een nota-overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 18100 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19 132 Versterking management onderwijsinstellingen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Ontvangen 4 juli 1986 Procedure 1 Op 18 februari 1985

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20903 De arbeidsmarkt en het midden en kleinbedrijf Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 5 april 1990 De vaste Commissie voor het

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) voor het jaar 1992 Nr. 10

Nadere informatie

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008

2004-165. Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 2004-165 Beleidskader jeugdzorg 2005-2008 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Cultuur en Welzijn op 17 november 2004 - provinciale staten op 15 december 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 600 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003 Nr. 121 VERSLAG

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur IMr. 158 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG A VOORLOPIG

Nadere informatie

58ste vergadering Woensdag 15 maart 1995

58ste vergadering Woensdag 15 maart 1995 58ste vergadering Woensdag Aanvang 13.00 uur Voorzitter: Deetman Tegenwoordig zijn 128 leden, te weten: Adelmund, Apostolou, Van Ardennevan der Hoeven, Augusteijn-Esser, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 532 Wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 13 1 23 778 Bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet educatie en beroepsonderwijs) MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013

AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 AANPAK IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES MAART 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Decentralisatie AWBZ: Begeleiding en Persoonlijke verzorging 4 1.1 Zorg op grond van de AWBZ 4 1.2 Wat is het doel van AWBZ

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 57 1 Samenstelling: Leden: Terpstra (VVD), voorzitter, Biesheuvel

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

2008D09515. Lijst van vragen totaal. 1 Stand van zaken «Doe normaal contracten». Wanneer kan de benodigde wetgeving hiervoor tegemoet worden gezien?

2008D09515. Lijst van vragen totaal. 1 Stand van zaken «Doe normaal contracten». Wanneer kan de benodigde wetgeving hiervoor tegemoet worden gezien? 2008D09515 Lijst van vragen totaal 1 Stand van zaken «Doe normaal contracten». Wanneer kan de benodigde wetgeving hiervoor tegemoet worden gezien? 2 Waar staat het bedrag van 400 000 euro in de begroting

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 938 Leeftijdsgrenzen in wet- en regelgeving Nr. 10 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2000 Een aantal in de vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 131 Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning) D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie