Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen 2, hebben onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. 1 Samenstelling: Leden:Haas-Berger (P.v.d.A.), Dees (V.V.D.), Vacature C.D.A., Niessen (P.v.d.A.), Ginjaar-Maas (V.V.D.), Leerling (R.P.F.), De Pree (P.v.d.A.), Lankhorst (Groen Links), voorzitter, Van der Heijden (C.D.A.), Laning Boersema (C.D.A.), Dijkstal (V.V.D ), Janmaat-Abee (C.D.A.), Leijnse (P.v.d.A.), Doelman-Pel (C.D.A.), Wolffensperger (D66), Soutendijk-van Appeldoorn (C.D.A.), ondervoorzitter, Koetje (C.D.A.), Vliegenthart (P.v.d.A.), Versnel-Schmitz (D66), Apostolou (P.v.d.A.), Beijlen-Geerts (P.v.d.A.), Huibers (C.D.A.), Middel (P.v.d.A.) Plv. leden Vacature P.v.d.A., E.G. Terpstra (V.V.D.), De Leeuw (C.D.A.), Vacature P.v.d A., Van Heemskerck Pillis-Duvekot (V.V.D.), Van Middelkoop (G P.V.), Melkert (P.v.d.A.), Van Es (Groen Links), Esselink (C.D.A.), Van de Camp (C.D.A.), Hermans (V.V.D.), Frissen (C.D.A.), Moor (P.v.d.A.), Vriens-Auerbach (C.D.A.), Kohnstamm (D66), V.A.M. van der Burg (C.D.A.), Mulder-van Dam (C.D.A.), Van Nieuwen hoven (P.v.d.A.), Groenman (D66), Van Otterloo (P.v.d.A.), M.M. van der Burg (P v.d.a.), Hermes (C.D.A.). Van der Vlies (S.G.P.). 2 Onderwijs en Wetenschappen: Leden: Hermes (C.D.A.), Beinema (C.D.A.), Van Leijenhorst (C.D.A.), voorzitter, Niessen (P.v.d.A.), Ginjaar-Maas (V.V.D.), ondervoor zitter, Van der Vlies (S.G.P.). Lankhorst (Groen Links), Franssen (V.V.D.), Jorritsma-Lebbink (V.V.D.), Janmaat Abee (C.D.A.), Leijnse (P.v.d.A.), Nuis (D66), De Cloe (P.v.d.A.), Lilipaly (P.v.d.A.), Van Gelder (P.v.d.A.). Frissen (C.D.A.), Van de Camp (C.D.A.), Tuinstra (C.D.A.), Netelenbos 1. Algemeen Blz. 1 1 Kan de regering aangeven welke onderdelen van deze notitie bij komende wetsvoorstellen of nota's aan de orde zullen komen? Is de inhoud van de notitie niet teveel beperkt gebleven tot het terrein van het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening c.q. de internaten en de residentiële jeugdhulpverlening? Opvallend in dit verband is dan ook de eerste zin van paragraaf 6 slot. «Ontwikkelingen in het (voort gezet) speciaal onderwijs op hoofdlijnen sporen met ontwikkelingen op het terrein van het jeugdbeleid». Had ook geen aandacht geschonken moeten worden aan de problemen met jeugdigen in het reguliere lager beroepsonderwijs, waar geen inter naten bij zijn betrokken? (P.v.d.A.), Versnel Schmitz (D66), beijlen Geerts (P.v.d.A.), Huibers (C.D.A.), Quint-Maagdenberg )P v.d.a ), Plv. leden: Boers-Wijnberg (C.D.A.), reitsma (C.D.A.), Apostolou (P.v.d.A ), Kamp (V.V.D.), Schutte (G.P.V.). Willems (Groen Links), Dees (V.V.D.), Mulder-van Dam (C.D.A.), Buurmeijer (P.v.d.A.), Ter Veer (D66), Van Gijzel (P.v.d.A.), Huys (P.v.d.A.), Vermeend (P.v.d.A.), Deetman (C.D.A.), Lansink (C;D;A;), Roosen-van Pelt (C.D.A.), Witteveen-Hevinga (P.v.d.A.). Groenman (D66), Leerling (R.P.F.), Van lersel (C.D.A.), J.H. van den Berg (P.v.d.A.) F ISSN SDU uitgevenj 's Gravenhage 1990

2 4 Zou ook de problematiek van de jeugdwerkloosheid niet bij de in de notitie beschreven problematiek betrokken dienen te worden, om tot een volledig beeld te komen? 5 Waarom suggereert de titel van het kamerstuk dat het jeugd beleid in relatie tot het onderwijsbeleid wordt besproken, terwijl het uitsluitend gaat over de relatie tussen de jeugdhulpverlening en het onderwijsbeleid? 2. Jeugdbeleid en onderwijsbeleid 6 Sinds wanneer ligt de primaire verantwoordelijkheid voor jeugdigen op weg naar volwassenheid niet meer bij de ouders? Sociale verbanden komen in dit verband toch pas na die ouders? 7 Welke sociale verbanden worden hier precies bedoeld en hebben die een bepaalde prioriteitenvolgorde? Blz. 2 8 Kunnen reeds mededelingen worden gedaan of nadere informatie worden gegeven over de herspreiding van regionale voorzieningen en over de harmonisatie van normen? Welke criteria en uitgangspunten worden hierbij gehanteerd? 9 In hoeverre is herspreiding van regionale voorzieningen en harmoni satie van normen een overheidstaak? 10 Welke experimenten en steunfuncties en welke initiatieven gericht op kwaliteitsbevordering worden in deze paragraaf bedoeld? Blz Kan de regering aangeven om welke aantallen kinderen met problemen in het regulier onderwijs het gaat? Zijn er bepaalde probleemgebieden? 12 Waarom wordt er in de notitie voorbij gegaan aan de eventuele gevolgen van de invoering van de basisvorming in het onderwijs? 13 In hoeverre stroken de opmerkingen over het onderwijsvoorrangsbeleid en het speciaal onderwijs nog met de beleidsvoornemens van de staats secretaris van onderwijs en wetenschappen in het kader van zijn aange kondigde nota «Zorg op maat»? Wordt de in de notitie aangesneden problematiek opnieuw bezien in het kader van de nota «Zorg op maat»? 14 Indien gesteld wordt, dat de kracht van de aanpak van de residentiële hulpverlening gevonden wordt in de eenheid van het behandelings klimaat, in hoeverre spoort deze stelling dan met de in paragraaf 4.2

3 aangekondigde regionale aanpak? Welke specifieke knelpunten kunnen bij een regionaal beleid gaan ontstaan voor de jeugdigen in de residen tiële hulpverlening? 15 Waarom ontbreken in de in deze paragraaf genoemde opsomming de internaten voor kinderen met een zintuigelijke handicap? Blz Kunnen voorbeelden worden gegeven van samenwerkingsrelaties tussen scholen en semi-residentiële of ambulante jeugdhulpverlening, zoals hier bedoeld? 17 Kan de regering aangeven hoe de nauwe samenwerkingsrelatie tussen de internaten en de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs concreet tot uitdrukking wordt gebracht? 3. Jongeren in de jeugdhulpverlening en hun deelname aan (speciale vormen van) onderwijs 18 Waarom kan aan de uitslag van de enquête de conclusie verbonden worden dat niet alle internaten de behoefte hebben aan intern onderwijs? Correspondeert deze conclusie ook met het functioneren van de inter naten zelf, onder andere in vergelijking met hun financiële situatie? 19 Wat is er de oorzaak van dat de deelname aan het speciaal onderwijs van jongeren uit de landelijke residentiële voorzieningen hoger is dan uit de provinciale residentiële voorzieningen? 20 Moet de zin: «Maatregelen in het veld van de jeugdhulpverlening hebben dus gevolgen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs» zo worden verstaan dat de jeugdhulpverlening bij de landelijke internaten minder effect heeft? 21 Beschikt het ministerie over nadere onderbouwingen ten aanzien van de relatie tussen het reguliere onderwijs en de jeugdhulpverlening, op basis waarvan verantwoorde beleidsbeslissingen kunnen worden genomen? 22 In hoeverre is een terughoudend beleid van de kant van de overheid gewenst, wanneer we de stijgende omvang van de problematiek ten aanzien van hulpbehoevende jongeren signaleren? 23 In hoeverre kan de problematiek van het stijgende aantal allochtone jongeren in ernstige crisissituaties voor wat betreft het hoofdstuk onderwijs worden terugverwezen naar de autonomie van de school en de vrijheid van onderwijs?

4 24 Welke concrete voornemens zijn er met betrekking tot de zorgver breding naar deze groep jongeren in relatie tot deze crisisproblematiek en met betrekking tot preventie van de kant van het onderwijs? 25 Waaruit bestaat concreet de verdere afstemming en intensivering van de samenwerking tussen de jeugdhulpverlening en onderwijs? Blz Welke zijn de 4 internaten voor zeer intensieve behandeling? (De 20 landelijke residentiële voorzieningen worden in bijlage II genoemd.) 4. Jeugdhulpverlening in relatie tot het reguliere onderwijs 27 Als het regulier onderwijs onvoldoende is toegerust om kinderen met ernstige psycho-sociale problemen goed te kunnen helpen, hoe kan dan in het regulier onderwijs een actief beleid gevoerd worden, gericht op een zo breed mogelijke zorg in het basis en voortgezet onderwijs? (Zie ook de tekst van de inleiding.) 28 Kan de regering aangeven in hoeverre de bestrijding van ongewenst gedrag door de leerkracht voortkomt uit de klasse-grootte? 29 Hoe is het te verklaren dat er in de notitie gesproken wordt over het terugdringen van de zware vormen van hulpverlening, terwijl de behoefte daaraan nog steeds toeneemt? 30 In hoeverre wordt het onder 3.1. (Preventiebeleid) genoemde aantoonbare risico subjectief bepaald? 31 Waaruit bestaat concreet het preventief beleid en hoe is de samenhang tussen onderwijs, welzijnsvoorzieningen en mogelijke andere betrokken instellingen? 32 Aan welke concrete invulling van een opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorgers wordt in deze paragraaf gedacht? Hoever reikt hier het gezag van de overheid? 33 Wat wordt bedoeld met «...het bewerkstelligen van veranderingen in de omgeving van de jeugdigen en de samenleving zijn belangrijke methodieken»? 34 In hoeverre beïnvloedt de overheid de nascholingsprogramma's die de leerkrachten beter toerusten? Worden lacunes verwacht als gevolg van het gewijzigde beleid met betrekking tot de nascholing (budget naar de autonome school)?

5 35 Wat wordt er gedaan om de in deze paragraaf genoemde vroegtijdige signalering daadwerkelijk tot een succes te maken? Blz Wanneer kan de notitie over gericht preventiebeleid worden verwacht? 37 Waaruit bestaan de activiteiten van de Vereniging Wisselwerking en hoe is de relatie van deze vereniging met het onderwijs, zowel formeel als informeel? In hoeverre zijn de werkzaamheden van deze vereniging succesvol voor de betrokken scholen en organisaties? 38 Waaruit vloeit de gedachte voort, dat op zichzelf de afschaffing van de vierjarigen-maatregel in de onderhavige problematiek enig soelaas kan bieden? 39 Betreft de deskundigheidsbevordering van leerkrachten alle leerkrachten en PABO-studenten? Wordt in de toekomst meer dan nu aandacht besteed aan de pedagogische en didactische vaardigheden tijdens de PABO-opleiding? Zal deze aandacht ten koste van andere vaardigheden gaan? 40 Welke zijn de extra personele en financiële faciliteiten (en hoe groot is hun omvang), die worden genoemd voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, activiteiten als verbetering van de leerlingbesprekingen en de invoering van een gedifferentieerd onderwijs? Op welke regelingen wordt hier gedoeld? 41 In hoeverre botst de opmerking over het belang van de remedial teaching met het beleid dat de minister van Onderwijs en Weten schappen ten aanzien van remedial teaching voert? 42 In hoeverre sporen de opmerkingen over de «leerlinggewichten» met de praktijk? Bekend is toch, dat daarmee veelal uitsluitend de klasse deler omlaag is gebracht! 43 De mate van aandacht die een kind nodig heeft wordt op basis van een vooraf bepaalde schaal vastgesteld. Hoe kunnen de te verwachten problemen voortijdig gemeten worden en in een vaste schaalverdeling worden ondergebracht? Blz Wat is het beleidsvoornemen ten aanzien van de 8 scholen voor beroepsonderwijs in de internaten, in relatie tot de plannen rond de invoering van basisvorming, zowel voor wat betreft de onderwijs-inhou delijke voornemens als de voornemens met betrekking tot brede scholen gemeenschapsvorming?

6 45 Kan de regering aangeven op grond van welk besluit extra faciliteiten worden verstrekt aan vakscholen verbonden aan vakinternaten? Is dit besluit gebaseerd op de Wet voortgezet onderwijs? 46 Hoe vaak komt het voor dat extra leerlingen de internaatscholen bezoeken? 47 Is er reeds een besluit genomen over de extra taciliteitenregeling voor vakinternaatsscholen in verband met de zogenaamde daghulp voor schoolgaande jeugd? Kan hierover duidelijkheid worden gegeven voor de Kamerbehandeling van deze notitie? 48 Met wie zal er overleg plaatsvinden over de zogenaamde daghulp voor schoolgaande jeugd en wanneer zijn daar resultaten van te verwachten? 5. Jeugdhulpverlening in relatie tot het (voortgezet) speciaal onderwijs Blz Moet de zin: «Voor de subsidiegever zijn dit «gewone» scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die etc.» zo worden verstaan dat er ook nog scholen voor speciaal onderwijs verbonden aan internaten bestaan, die niet aan alle subsidievoorwaarden behoeven te voldoen om voor bekostiging in aanmerking te komen? En zo ja, welke zijn dat? Mag deze zin ook zo worden verstaan dat hier niet onder vallen de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verbonden aan landelijke internaten voor zintuiglijk gehandicapte kinderen, maar die wel moeten voldoen aan alle subsidievoorwaarden? 50 Om welke redenen kunnen externe leerlingen niet voor de extra facili teitenregeling worden meegerekend? 51 «Het komende spreidingsbeleid in het kader van de Wet op de Jeugd hulpverlening kan eveneens voor scholen tot gevolg hebben dat hun voortbestaan ernstig wordt bedreigd doordat een internaat wordt gesloten of verplaatst» staat in deze paragraaf te lezen. Is het niet aan te bevelen dergelijke gevolgen te voorkomen door een minder rigoreus spreidingsbeleid? Kapitaalvernietiging is toch geen goede zaak! 52 Hoeveel scholen worden in hun bestaan bedreigd bij de uitvoering van het spreidingsplan in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening? 53 Hoe worden de samenwerkingsverbanden van speciaal en regulier onderwijs gestimuleerd? 54 Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is in de samenwerking een cruciale rol toebedacht. Hoe is deze rol te realiseren als in de enquête geconcludeerd wordt dat maatregelen in het (voortgezet)

7 speciaal onderwijs slechts gevolgen hebben voor een relatief beperkt aantal jeugdhulpverleningspupillen, omdat de deelname van deze pupillen aan reguliere onderwijsvormen (onverwacht) hoog blijkt te zijn? 6. Jeugdhulpverlening gericht op niet-schoolgaande jeugd Blz Wanneer zal het Aktieplan Voortijdige Schoolverlaters de Tweede Kamer bereiken? 56 Had in deze paragraaf ook geen relatie gelegd moeten worden met het rapport over de Randgroepjongeren (kamerstuk )? 57 Op welke wijze worden problemen of stoornissen van lichamelijke aard via de zogenaamde vormingsactiviteiten verminderd of opgeheven? 58 Waarom ontbreekt in de opsomming van leerplichtambtenaren, (voortgezet) speciaal onderwijs, beroepsonderwijs etc. het vormingswerk? 59 Heeft de projectgroep zijn eindrapportage over de daghulpvariant reeds gereed? De voorzitter van de bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, Lankhorst De voorzitter van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen, Van Leijenhorst De griffier van de bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, Roosens De griffier van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen, Hillen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21980 Justitiële jeugdbescherming Nr. 10 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 1992 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 415 Dwang en drang en de hulpverlening aan verslaafden Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Müller-van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20391 Buitenlandse militaire dienstplicht Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 17 december 1987 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 938 Beleidsbrief kindermïshandeling Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 10juni 1991 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20863 Studiefinanciering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14februari 1990 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 4 LIJST VAN ANTWOORDEN Ontvangen 21 augustus 1990 Hierbij bieden wij u, mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 997 Plan van spreiding en situering SVIVI Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 mei 1991 De vaste Commissie voor onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 19504 Overheidsbeleid en homoseksualiteit Nr. 20 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 12 maart 1992 De vaste Commissie voor welzijn en cultuur 1 heeft ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19 218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 1989 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23401 Beleidsvoornemens Politie 1994 IMr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 2 november 1993 De vaste Commissie voor Politie 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 834 Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 957 Wijziging kiesstelsel 26 976 Positie van de Eerste Kamer Nr. 3 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 maart 2000 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 315 Decentralisatieproces maatschappelijke opvang Nr. 3 HERDRUK 3 1 Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Van Rey (VVD), voorzitter, Terpstra

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 000 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 892 Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met samenwerking tussen onbekostigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerïe van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20418 Wijziging van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) betreffende een aantal bepalingen ten aanzien van nascholing Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 712 Wijziging van de wet op de Jeugdhulpverlening in verband met het klachtrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 17 juli 1996 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22684 Verslavingsproblematiek Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 23 oktober 1992 De vaste Commissie voor Volksgezondheid' heeft de regering een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 849 Etnische minderheden in de krijgsmacht Nr. 3 ' Samenstelling: Leden: Ter Beek (PvdA), Keja (VVD), De Kwaadsteniet (CDA), Engwirda (D66),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 472 Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 961 Opleiding verplegende beroepen Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20026 Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der StatenGeneraal Vergaderjaar VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar Nr. VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 555 Decemberverslag 1995 van de Algemene Rekenkamer Nr. 5 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 maart 1996 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19218 Het verworven immuun deficiëntiesydroom (AIDS) Nr. 34 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 april 1989 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 19637 Vluchtelingenbeleid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 september 1995 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22655 Juniverslag 1992 van de Algemene Rekenkamer Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 november 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 96 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19 521 Nieuwe informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETEN- SCHAPPEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20596 De voltooiing van de interne markt Nr. 20 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 8 januari 1990 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid' heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 706 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap Nr. 3 herdruk 3 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22472 Wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet, de Spoorwegpensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet in verband met invoering van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 21 860 Weer samen naar school Nr. 63 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 368 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de medeverzekering van WSF-gerechtigden Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 3 juni

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Welzijnswerk en Jeugdhulpverlening Fonds Collectieve Belangen 1995/1996 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8256 Bijvoegsel Stcrt. d.d.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996±1997 28 augustus 1997 Lijst van commissies, delegaties en fracties Postadres : Postbus 20018, 2500 EA 's-gravenhage Bezoekersadres : Lange Poten 4,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 434 (R 1550) Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 255 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de jaarrekening van stichtingen en verenigingen die een onderneming in stand

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 662 Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender Wet 1935 in verband met de volledige wederzijdse erkenning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroon (AIDS) Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 7 november 1985 Ter voorbereiding van het mondeling overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 10 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 22 december 1999 De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 724 Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22300X11 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 25 juni 2003 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport OVERZICHT van stemmingen in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 022 Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Van der Linden (CDA), Blauw (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Weisglas (VVD), Terpstra (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 Nr. 35

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 156 Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 960 Lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs Nr. 1 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 april 1998 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 689 Onderzoek integratiebeleid Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk VI Ministerie van Justitie Nr. 30 ' Samenstelling: Leden: Haas Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 514 Wijziging van de wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting (aanvullende bijdrage) Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 007 Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 2 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22563 Problematiek van de Koerden Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 17 september 1992 De vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken'

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie