Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen 2, hebben onderstaande vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd. 1 Samenstelling: Leden:Haas-Berger (P.v.d.A.), Dees (V.V.D.), Vacature C.D.A., Niessen (P.v.d.A.), Ginjaar-Maas (V.V.D.), Leerling (R.P.F.), De Pree (P.v.d.A.), Lankhorst (Groen Links), voorzitter, Van der Heijden (C.D.A.), Laning Boersema (C.D.A.), Dijkstal (V.V.D ), Janmaat-Abee (C.D.A.), Leijnse (P.v.d.A.), Doelman-Pel (C.D.A.), Wolffensperger (D66), Soutendijk-van Appeldoorn (C.D.A.), ondervoorzitter, Koetje (C.D.A.), Vliegenthart (P.v.d.A.), Versnel-Schmitz (D66), Apostolou (P.v.d.A.), Beijlen-Geerts (P.v.d.A.), Huibers (C.D.A.), Middel (P.v.d.A.) Plv. leden Vacature P.v.d.A., E.G. Terpstra (V.V.D.), De Leeuw (C.D.A.), Vacature P.v.d A., Van Heemskerck Pillis-Duvekot (V.V.D.), Van Middelkoop (G P.V.), Melkert (P.v.d.A.), Van Es (Groen Links), Esselink (C.D.A.), Van de Camp (C.D.A.), Hermans (V.V.D.), Frissen (C.D.A.), Moor (P.v.d.A.), Vriens-Auerbach (C.D.A.), Kohnstamm (D66), V.A.M. van der Burg (C.D.A.), Mulder-van Dam (C.D.A.), Van Nieuwen hoven (P.v.d.A.), Groenman (D66), Van Otterloo (P.v.d.A.), M.M. van der Burg (P v.d.a.), Hermes (C.D.A.). Van der Vlies (S.G.P.). 2 Onderwijs en Wetenschappen: Leden: Hermes (C.D.A.), Beinema (C.D.A.), Van Leijenhorst (C.D.A.), voorzitter, Niessen (P.v.d.A.), Ginjaar-Maas (V.V.D.), ondervoor zitter, Van der Vlies (S.G.P.). Lankhorst (Groen Links), Franssen (V.V.D.), Jorritsma-Lebbink (V.V.D.), Janmaat Abee (C.D.A.), Leijnse (P.v.d.A.), Nuis (D66), De Cloe (P.v.d.A.), Lilipaly (P.v.d.A.), Van Gelder (P.v.d.A.). Frissen (C.D.A.), Van de Camp (C.D.A.), Tuinstra (C.D.A.), Netelenbos 1. Algemeen Blz. 1 1 Kan de regering aangeven welke onderdelen van deze notitie bij komende wetsvoorstellen of nota's aan de orde zullen komen? Is de inhoud van de notitie niet teveel beperkt gebleven tot het terrein van het speciaal onderwijs en de jeugdhulpverlening c.q. de internaten en de residentiële jeugdhulpverlening? Opvallend in dit verband is dan ook de eerste zin van paragraaf 6 slot. «Ontwikkelingen in het (voort gezet) speciaal onderwijs op hoofdlijnen sporen met ontwikkelingen op het terrein van het jeugdbeleid». Had ook geen aandacht geschonken moeten worden aan de problemen met jeugdigen in het reguliere lager beroepsonderwijs, waar geen inter naten bij zijn betrokken? (P.v.d.A.), Versnel Schmitz (D66), beijlen Geerts (P.v.d.A.), Huibers (C.D.A.), Quint-Maagdenberg )P v.d.a ), Plv. leden: Boers-Wijnberg (C.D.A.), reitsma (C.D.A.), Apostolou (P.v.d.A ), Kamp (V.V.D.), Schutte (G.P.V.). Willems (Groen Links), Dees (V.V.D.), Mulder-van Dam (C.D.A.), Buurmeijer (P.v.d.A.), Ter Veer (D66), Van Gijzel (P.v.d.A.), Huys (P.v.d.A.), Vermeend (P.v.d.A.), Deetman (C.D.A.), Lansink (C;D;A;), Roosen-van Pelt (C.D.A.), Witteveen-Hevinga (P.v.d.A.). Groenman (D66), Leerling (R.P.F.), Van lersel (C.D.A.), J.H. van den Berg (P.v.d.A.) F ISSN SDU uitgevenj 's Gravenhage 1990

2 4 Zou ook de problematiek van de jeugdwerkloosheid niet bij de in de notitie beschreven problematiek betrokken dienen te worden, om tot een volledig beeld te komen? 5 Waarom suggereert de titel van het kamerstuk dat het jeugd beleid in relatie tot het onderwijsbeleid wordt besproken, terwijl het uitsluitend gaat over de relatie tussen de jeugdhulpverlening en het onderwijsbeleid? 2. Jeugdbeleid en onderwijsbeleid 6 Sinds wanneer ligt de primaire verantwoordelijkheid voor jeugdigen op weg naar volwassenheid niet meer bij de ouders? Sociale verbanden komen in dit verband toch pas na die ouders? 7 Welke sociale verbanden worden hier precies bedoeld en hebben die een bepaalde prioriteitenvolgorde? Blz. 2 8 Kunnen reeds mededelingen worden gedaan of nadere informatie worden gegeven over de herspreiding van regionale voorzieningen en over de harmonisatie van normen? Welke criteria en uitgangspunten worden hierbij gehanteerd? 9 In hoeverre is herspreiding van regionale voorzieningen en harmoni satie van normen een overheidstaak? 10 Welke experimenten en steunfuncties en welke initiatieven gericht op kwaliteitsbevordering worden in deze paragraaf bedoeld? Blz Kan de regering aangeven om welke aantallen kinderen met problemen in het regulier onderwijs het gaat? Zijn er bepaalde probleemgebieden? 12 Waarom wordt er in de notitie voorbij gegaan aan de eventuele gevolgen van de invoering van de basisvorming in het onderwijs? 13 In hoeverre stroken de opmerkingen over het onderwijsvoorrangsbeleid en het speciaal onderwijs nog met de beleidsvoornemens van de staats secretaris van onderwijs en wetenschappen in het kader van zijn aange kondigde nota «Zorg op maat»? Wordt de in de notitie aangesneden problematiek opnieuw bezien in het kader van de nota «Zorg op maat»? 14 Indien gesteld wordt, dat de kracht van de aanpak van de residentiële hulpverlening gevonden wordt in de eenheid van het behandelings klimaat, in hoeverre spoort deze stelling dan met de in paragraaf 4.2

3 aangekondigde regionale aanpak? Welke specifieke knelpunten kunnen bij een regionaal beleid gaan ontstaan voor de jeugdigen in de residen tiële hulpverlening? 15 Waarom ontbreken in de in deze paragraaf genoemde opsomming de internaten voor kinderen met een zintuigelijke handicap? Blz Kunnen voorbeelden worden gegeven van samenwerkingsrelaties tussen scholen en semi-residentiële of ambulante jeugdhulpverlening, zoals hier bedoeld? 17 Kan de regering aangeven hoe de nauwe samenwerkingsrelatie tussen de internaten en de scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs concreet tot uitdrukking wordt gebracht? 3. Jongeren in de jeugdhulpverlening en hun deelname aan (speciale vormen van) onderwijs 18 Waarom kan aan de uitslag van de enquête de conclusie verbonden worden dat niet alle internaten de behoefte hebben aan intern onderwijs? Correspondeert deze conclusie ook met het functioneren van de inter naten zelf, onder andere in vergelijking met hun financiële situatie? 19 Wat is er de oorzaak van dat de deelname aan het speciaal onderwijs van jongeren uit de landelijke residentiële voorzieningen hoger is dan uit de provinciale residentiële voorzieningen? 20 Moet de zin: «Maatregelen in het veld van de jeugdhulpverlening hebben dus gevolgen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs» zo worden verstaan dat de jeugdhulpverlening bij de landelijke internaten minder effect heeft? 21 Beschikt het ministerie over nadere onderbouwingen ten aanzien van de relatie tussen het reguliere onderwijs en de jeugdhulpverlening, op basis waarvan verantwoorde beleidsbeslissingen kunnen worden genomen? 22 In hoeverre is een terughoudend beleid van de kant van de overheid gewenst, wanneer we de stijgende omvang van de problematiek ten aanzien van hulpbehoevende jongeren signaleren? 23 In hoeverre kan de problematiek van het stijgende aantal allochtone jongeren in ernstige crisissituaties voor wat betreft het hoofdstuk onderwijs worden terugverwezen naar de autonomie van de school en de vrijheid van onderwijs?

4 24 Welke concrete voornemens zijn er met betrekking tot de zorgver breding naar deze groep jongeren in relatie tot deze crisisproblematiek en met betrekking tot preventie van de kant van het onderwijs? 25 Waaruit bestaat concreet de verdere afstemming en intensivering van de samenwerking tussen de jeugdhulpverlening en onderwijs? Blz Welke zijn de 4 internaten voor zeer intensieve behandeling? (De 20 landelijke residentiële voorzieningen worden in bijlage II genoemd.) 4. Jeugdhulpverlening in relatie tot het reguliere onderwijs 27 Als het regulier onderwijs onvoldoende is toegerust om kinderen met ernstige psycho-sociale problemen goed te kunnen helpen, hoe kan dan in het regulier onderwijs een actief beleid gevoerd worden, gericht op een zo breed mogelijke zorg in het basis en voortgezet onderwijs? (Zie ook de tekst van de inleiding.) 28 Kan de regering aangeven in hoeverre de bestrijding van ongewenst gedrag door de leerkracht voortkomt uit de klasse-grootte? 29 Hoe is het te verklaren dat er in de notitie gesproken wordt over het terugdringen van de zware vormen van hulpverlening, terwijl de behoefte daaraan nog steeds toeneemt? 30 In hoeverre wordt het onder 3.1. (Preventiebeleid) genoemde aantoonbare risico subjectief bepaald? 31 Waaruit bestaat concreet het preventief beleid en hoe is de samenhang tussen onderwijs, welzijnsvoorzieningen en mogelijke andere betrokken instellingen? 32 Aan welke concrete invulling van een opvoedingsondersteuning aan ouders/verzorgers wordt in deze paragraaf gedacht? Hoever reikt hier het gezag van de overheid? 33 Wat wordt bedoeld met «...het bewerkstelligen van veranderingen in de omgeving van de jeugdigen en de samenleving zijn belangrijke methodieken»? 34 In hoeverre beïnvloedt de overheid de nascholingsprogramma's die de leerkrachten beter toerusten? Worden lacunes verwacht als gevolg van het gewijzigde beleid met betrekking tot de nascholing (budget naar de autonome school)?

5 35 Wat wordt er gedaan om de in deze paragraaf genoemde vroegtijdige signalering daadwerkelijk tot een succes te maken? Blz Wanneer kan de notitie over gericht preventiebeleid worden verwacht? 37 Waaruit bestaan de activiteiten van de Vereniging Wisselwerking en hoe is de relatie van deze vereniging met het onderwijs, zowel formeel als informeel? In hoeverre zijn de werkzaamheden van deze vereniging succesvol voor de betrokken scholen en organisaties? 38 Waaruit vloeit de gedachte voort, dat op zichzelf de afschaffing van de vierjarigen-maatregel in de onderhavige problematiek enig soelaas kan bieden? 39 Betreft de deskundigheidsbevordering van leerkrachten alle leerkrachten en PABO-studenten? Wordt in de toekomst meer dan nu aandacht besteed aan de pedagogische en didactische vaardigheden tijdens de PABO-opleiding? Zal deze aandacht ten koste van andere vaardigheden gaan? 40 Welke zijn de extra personele en financiële faciliteiten (en hoe groot is hun omvang), die worden genoemd voor de deskundigheidsbevordering van leerkrachten, activiteiten als verbetering van de leerlingbesprekingen en de invoering van een gedifferentieerd onderwijs? Op welke regelingen wordt hier gedoeld? 41 In hoeverre botst de opmerking over het belang van de remedial teaching met het beleid dat de minister van Onderwijs en Weten schappen ten aanzien van remedial teaching voert? 42 In hoeverre sporen de opmerkingen over de «leerlinggewichten» met de praktijk? Bekend is toch, dat daarmee veelal uitsluitend de klasse deler omlaag is gebracht! 43 De mate van aandacht die een kind nodig heeft wordt op basis van een vooraf bepaalde schaal vastgesteld. Hoe kunnen de te verwachten problemen voortijdig gemeten worden en in een vaste schaalverdeling worden ondergebracht? Blz Wat is het beleidsvoornemen ten aanzien van de 8 scholen voor beroepsonderwijs in de internaten, in relatie tot de plannen rond de invoering van basisvorming, zowel voor wat betreft de onderwijs-inhou delijke voornemens als de voornemens met betrekking tot brede scholen gemeenschapsvorming?

6 45 Kan de regering aangeven op grond van welk besluit extra faciliteiten worden verstrekt aan vakscholen verbonden aan vakinternaten? Is dit besluit gebaseerd op de Wet voortgezet onderwijs? 46 Hoe vaak komt het voor dat extra leerlingen de internaatscholen bezoeken? 47 Is er reeds een besluit genomen over de extra taciliteitenregeling voor vakinternaatsscholen in verband met de zogenaamde daghulp voor schoolgaande jeugd? Kan hierover duidelijkheid worden gegeven voor de Kamerbehandeling van deze notitie? 48 Met wie zal er overleg plaatsvinden over de zogenaamde daghulp voor schoolgaande jeugd en wanneer zijn daar resultaten van te verwachten? 5. Jeugdhulpverlening in relatie tot het (voortgezet) speciaal onderwijs Blz Moet de zin: «Voor de subsidiegever zijn dit «gewone» scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, die etc.» zo worden verstaan dat er ook nog scholen voor speciaal onderwijs verbonden aan internaten bestaan, die niet aan alle subsidievoorwaarden behoeven te voldoen om voor bekostiging in aanmerking te komen? En zo ja, welke zijn dat? Mag deze zin ook zo worden verstaan dat hier niet onder vallen de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verbonden aan landelijke internaten voor zintuiglijk gehandicapte kinderen, maar die wel moeten voldoen aan alle subsidievoorwaarden? 50 Om welke redenen kunnen externe leerlingen niet voor de extra facili teitenregeling worden meegerekend? 51 «Het komende spreidingsbeleid in het kader van de Wet op de Jeugd hulpverlening kan eveneens voor scholen tot gevolg hebben dat hun voortbestaan ernstig wordt bedreigd doordat een internaat wordt gesloten of verplaatst» staat in deze paragraaf te lezen. Is het niet aan te bevelen dergelijke gevolgen te voorkomen door een minder rigoreus spreidingsbeleid? Kapitaalvernietiging is toch geen goede zaak! 52 Hoeveel scholen worden in hun bestaan bedreigd bij de uitvoering van het spreidingsplan in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening? 53 Hoe worden de samenwerkingsverbanden van speciaal en regulier onderwijs gestimuleerd? 54 Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs is in de samenwerking een cruciale rol toebedacht. Hoe is deze rol te realiseren als in de enquête geconcludeerd wordt dat maatregelen in het (voortgezet)

7 speciaal onderwijs slechts gevolgen hebben voor een relatief beperkt aantal jeugdhulpverleningspupillen, omdat de deelname van deze pupillen aan reguliere onderwijsvormen (onverwacht) hoog blijkt te zijn? 6. Jeugdhulpverlening gericht op niet-schoolgaande jeugd Blz Wanneer zal het Aktieplan Voortijdige Schoolverlaters de Tweede Kamer bereiken? 56 Had in deze paragraaf ook geen relatie gelegd moeten worden met het rapport over de Randgroepjongeren (kamerstuk )? 57 Op welke wijze worden problemen of stoornissen van lichamelijke aard via de zogenaamde vormingsactiviteiten verminderd of opgeheven? 58 Waarom ontbreekt in de opsomming van leerplichtambtenaren, (voortgezet) speciaal onderwijs, beroepsonderwijs etc. het vormingswerk? 59 Heeft de projectgroep zijn eindrapportage over de daghulpvariant reeds gereed? De voorzitter van de bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, Lankhorst De voorzitter van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen, Van Leijenhorst De griffier van de bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid, Roosens De griffier van de vaste Commissie voor onderwijs en wetenschappen, Hillen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21980 Justitiële jeugdbescherming Nr. 10 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 1992 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20863 Studiefinanciering Nr. 11 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 14februari 1990 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 997 Plan van spreiding en situering SVIVI Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 mei 1991 De vaste Commissie voor onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 834 Preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 24 april 1991

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 529 Het bevolkingsvraagstuk en bevolkingsbeleid binnen de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 6 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 330 Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 400 VIII Vaststelling van de begrotïng van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23265 Begrotingsadministratiesystemen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 12 november 1993 De Commissie voor de Rijksuitgaven' heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerïe van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19160 Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 maart 1986 De vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22684 Verslavingsproblematiek Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 23 oktober 1992 De vaste Commissie voor Volksgezondheid' heeft de regering een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19218 Het verworven immuun deficiëntiesydroom (AIDS) Nr. 34 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 april 1989 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 706 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap Nr. 3 herdruk 3 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 19637 Vluchtelingenbeleid Nr. 78 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20418 Wijziging van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) betreffende een aantal bepalingen ten aanzien van nascholing Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22563 Problematiek van de Koerden Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 17 september 1992 De vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22655 Juniverslag 1992 van de Algemene Rekenkamer Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 19 november 1992 De Commissie voor de Rijksuitgaven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20596 De voltooiing van de interne markt Nr. 20 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 8 januari 1990 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid' heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20026 Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22011 Hoofdlijnen van een nieuwe uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen Nr. 15 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 3 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-06 Onderwijsraad Nr. 14 1 Samenstelling: Leden: Van der Linden (CDA), Blauw (VVD), Van Nieuwenhoven (PvdA), Weisglas (VVD), Terpstra (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk VIM Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 96 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar 1992

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 5 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 901 Minderhedenbeleid 1995 Nr. 22 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 september 1995 De vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 937 Wijziging van de Jachtwet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 1995 De vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 724 Studiefinanciering Nr. 28 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 1998 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 513 Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 12 januari 1996

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 397 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20326 Regeringsstandpunt Eindrapport Landelijk Overleg Voetbalvandalisme Nr. 4 ' Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19801 Binnenmilieu Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 10 juni 1987 De vaste Commissie voor Milieubeheer 1 heeft op 2 april 1987

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 760 Beleid inzake XTC Nr. 6 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 juni 1995 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 673 Instelling van de Raad voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Wet op de VROM-raad) Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 6 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 318 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21442 Aandelenvervreemding Eurometaal Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Stemerdink (PvdA), Gualthèrie van Weezel (CDA), Frinking (CDA), ondervoor zittter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 971 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 547 Adoptie anders dan door een echtpaar Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 21 juli 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft over de notitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 23 900 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 692 Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten c.a. Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 12 november 1997 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22547 De CITES-conferentie (Kyoto, 2-13 maart 1992) Nr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 maart 1992 De vaste Commissie voor landbouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1992 Nr.

Nadere informatie

58ste vergadering Woensdag 15 maart 1995

58ste vergadering Woensdag 15 maart 1995 58ste vergadering Woensdag Aanvang 13.00 uur Voorzitter: Deetman Tegenwoordig zijn 128 leden, te weten: Adelmund, Apostolou, Van Ardennevan der Hoeven, Augusteijn-Esser, Beinema, Van den Berg, Biesheuvel,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23577 Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 februari 1994 De vaste Commissie voor Financiën 1, belast

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20657 Verplichte toekenning van een toeslag voor de overheveling van opslagpremies (Wet overhevelingstoeslag opslagpremies) IMr. 7 EINDVERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 21 501-09 Transportraad Nr. 56 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 23 mei 1996 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat 1 heeft op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IMr. 94 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 17294 De ruimtevaart in de jaren '80 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 15 april 1983 De vaste Commissie voor het Wetenschapsbeleid 1 heeft ter voorbereiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21440 Inwerkingtreding van het Besluit huisvesting legkippen Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 9 april 1991 Alvorens de schriftelijke voorbereiding van

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 19637 Vluchtelingenbeleid Nr. 72 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 4 oktober 1990 De vaste Commissies voor Welzijn en Cultuur 1 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21860 Weer samen naar school Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar 1993 Nr.

Nadere informatie

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ;

Gelet op artikel 70a, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 77a van de Wet op het voortgezet onderwijs ; Besluit van 31 maart 2010 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de wijziging van enkele en van het leerlinggebonden budget Op de voordracht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 418 Wijziging van de Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1986, 289) betreffende een aantal bepalingen ten aanzien van nascholing Nr. 5 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20672 Ontwerp Plan van Scholen 1989-1991 Nr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 18 oktober 1988 De vaste Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente?

Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Preventief jeugdbeleid Typetest Onder welk type valt uw gemeente? Dienstverlening Jeugd en Onderwijs Vooraf Hoe kijkt uw gemeente aan tegen preventief jeugdbeleid? En welke rol speelt uw gemeente in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk XVI Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 137 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 XI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruïmtelijke Ordening

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1980-1981 16628 Machtiging tot oprichting van de Stichting Opbouw Open Universiteit Nr.5 VERSLAG Vastgesteld 2 april 1981 In de vaste Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 226 Oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief «Initiative

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (onderdeel Milieubeheer)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 18174 Verslavingsproblematiek in de inrichtingen en het gevangeniswezen 19938 Ontvluchting uit het penitentiair complex op 22 augustus 1986 Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19827 Afslanking Rijksoverheid 1988-1992 Nr. 38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 25 september 1987 De vaste Commissie voor Landbouw'

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 342 Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met integreren van het middelenbeheer van de

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009.

Voorstel Een verordening vast te stellen tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld 2009. Aan de gemeenteraad Roden, 4 april 2012 G E M E E N T E t N OORDENVEL Agendapunt: 6.2/1104201 Documentor.: RV12.0222 RaaJdduM \2_ Beaktit: Onderwerp aanpassing verordening leerlingenvervoer gemeente Noordenveld

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs

Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Op weg naar effectiviteitonderzoek in het cluster 4 onderwijs Een verkenning van de doelgroep en de werkwijze Drs. R. Stoutjesdijk & Prof. Dr. E.M. Scholte M.m.v. Drs. H. Leloux-Opmeer Inhoudsopgave Introductie

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie