Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid' heeft op 26 november 1987 mondeling overleg gevoerd met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over het financieel beleid basisgezondheidsdiensten (kamerstuk 20026, nr. 1). Van het gevoerde overleg brengt de commissie als volgt verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Müller-Van Ast (PvdA), E. Terpstra (VVD), Wöltgens (PvdA), Lansink (CDA), ondervoorzitter. Borgman (CDA), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Van der Heijden (CDA), Franssen (VVD), Laning-Boersema (CDA), Kamp (VVD), Nijhuis (VVD), De Kok (CDA), Janmaat-Abee (CDA), Huys (PvdA), Vriens-Auerbach (CDA), Tuinstra (CDA), Van Otterloo (PvdA), Hageman (PvdA) en Netelenbos (PvdA). Plv. leden: Eisma (D66), Ter Beek (PvdA), Jabaaij (PvdA), Hermans (VVD), Beckers de Bruijn (PPR), Oomen-Ruijten (CDA), Esselink (CDA), Van der Vlies (SGP), Moor (PvdA), Vreugdenhil (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Frissen (CDA), Linschoten (VVD), Van Es (PSP), Schutte (GPV), Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), Weijers (CDA), Beinema (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Ter Veld (PvdA) en Vermeend (PvdA). Mevrouw Vriens-Auerbach (C.D.A.) verklaarde dat zij veel belang hecht aan de collectieve preventie en uit dien hoofde aan de taken van de basisgezondheidsdiensten. Zij ging ervan uit dat de staatssecretaris de Kamer in een zeer vroegtijdig stadium zou betrekken bij de besluitvorming over nieuwe vormen van financiering in het kader van de nieuwe gemeentewet en de uitvoering van het regeringsstandpunt over het rapport van de commissie-dekker. Zij achtte het onmogelijk op grond van het Financieel overzicht gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn 1988 (FOGM) een duidelijk inzicht te krijgen in de diverse kostensoorten. De in verschillende nota's aangekondigde maatregelen die betrekking hebben op de basisgezondheidsdiensten, kan men hierin niet direct terugvinden. Als in 1988 het gehele land basisgezondheidsdiensten heeft, zouden de totale kosten moeten zijn 14,6 miljoen a f3,40 = 49,64 miljoen en voor de jeugdtandzorg 14,6 miljoen a 40 cent = 5,8 miljoen, samen ruim 55 miljoen alléén voor de Stimuleringsregeling en de jeugdtandzorg. In het FOGM is echter een totaal bedrag van 50 miljoen opgenomen, ook voor de jaren 1989 en volgende. Daarin zouden dan de medische milieukunde, de epidemiologie, de projectsubsidies, het experiment sportartsen en een post diversen mede zijn begrepen. Welke bedragen zijn nu precies voor de laatste groep uitgetrokken, in het bijzonder medische milieukunde en epidemiologie, indien de diensten in het gehele land deze deskundigen hebben? Is er al enig zicht op de invoering en de financiering van de organisatie van de civiele eerste geneeskundige hulpverlening bij rampen? In het FOGM 1988 wordt niet apart melding gemaakt van de voor jeugdtandzorg nodige 2,9 miljoen. Welke zijn de consequenties van het niet vrij kunnen maken van dit bedrag voor de basisgezondheidsdiensten, zowel voor de diensten die inmiddels een mondhygiënist hebben aange- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 1

2 steld als de diensten die voornemens zijn in 1988 een mondhygiënist in dienst te nemen? In het kader van de voor preventie hard- en vaatziekten uitgetrokken 3 miljoen vroeg mevrouw Vriens welk deel hiervan voor de basisgezondheidsdiensten is en wat daarvoor moet worden gedaan. Ook was zij benieuwd naar het bedrag van 3 miljoen voor «overige uitgaven». Kan de staatssecretaris duidelijkheid scheppen over het aantal bij de basisgezondheidsdiensten aan te trekken sociaal-geneeskundigen en over hetgeen zij kunnen doen in het kader van de extra 17 miljoen die voor AIDS zijn uitgetrokken? Wat gebeurt er in de regio's waar een gemeente blijft weigeren aan de oprichting van een basisgezondheidsdienst mee te werken? Al met al wees mevrouw Vriens erop dat het van groot belang is een totaal inzicht te krijgen in alle taken van de basisgezondheidsdienst, met de daarbij behorende financiën, zodat de Kamer zélf, bij ontbrekende financiële middelen, de prioriteiten kan stellen. Bij mevrouw Kamp (V.V.D.) zijn bij vergelijking van de brief van 29 juni 1987 (kamerstuk 20026, nr. 1) en het FOGM 1988 dezelfde vragen gerezen als bij mevrouw Vriens. Zij vroeg voorts, binnen welke termijn sprake zal zijn van een situatie zonder «witte vlekken». Vervolgens vroeg zij of de eerste hulpverlening bij rampenbestrijding in de toekomst op kosten van WVC zal moeten worden georganiseerd. Of zullen hiervoor financiën beschikbaar komen in het kader van de civiele verdediging (BiZa)? De VNG heeft opgemerkt dat de huidige regelgeving ten aanzien van de basisgezondheidsdiensten in de WVG en de overige regelgeving erg gedetailleerd is. In het standpunt van de regering met betrekking tot de invoering van de aanbevelingen van de commissie-dekker zal ooit artikel 59 van de WVG aan de orde komen. Als dit heel lang gaat duren, zou mevrouw Kamp ervoor zijn, op dit moment al te pogen tot vereenvoudiging van de regelgeving voor de basisgezondheidsdiensten te komen. Zal er na de intrekking van de WVG een andere wettelijke basis voor de basisgezondheidsdiensten komen? Mevrouw Kamp pleitte ervoor de tandarts onderdeel te laten zijn van de personeelsformatie in het kader van algemene preventieve zorg. Zij vroeg zich ook af, of de medisch-milieukundigen door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur betaald moesten worden of door dat van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In de CBS-statistiek inzake de financiële gegevens van de basisgezondheidsdiensten valt op dat per landsdeel het aandeel personeelskosten enorm verschilt. Kan de staatssecretaris daarvoor een verklaring geven? In het kader van de automatisering pleitte mevrouw Kamp ten slotte voor uniforme gegevensstromen. Mevrouw Hageman (P.v.d.A.) informeerde of de basisgezondheidsdiensten bij de Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) alléén preventieve of ook curatieve taken hebben. Naar haar mening dient men bij SOA voorlichting, preventie en behandeling, evenmin als bij de TBC-bestrijding, niet te scheiden. Op welke termijn zal in de 12 provincies en de 4 grote steden de TBC-bestrijding in de basisgezondheidsdiensten zijn geïntegreerd? Als de algehele integratie eenmaal een feit is geworden, zullen dan de kosten van de TBC-bestrijding niet sterk dalen? Volgens de brief van de staatssecretaris zullen eind van de 60 te verwachten diensten voldoen aan de eisen. Hoeveel aanvragen liggen er op dit moment en hoeveel zijn ervan gehonoreerd? Hoeveel denkt de staatssecretaris er in 1988 te kunnen honoreren? Het heeft mevrouw Hageman verbaasd dat in de begrotingswijziging 1987 niet is voorgesteld de post voor de basisgezondheidsdiensten te verhogen. Het voor 1988 beschikbaar gestelde extra bedrag is niet Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 2

3 genoeg. Zal dit in de Voorjaarsnota worden geregeld of zal de Stimuleringsregeling tot 1 januari 1990 worden verlengd? Waarom staat de vergoedingsregeling voor mondhygiënisten voor 1988 niet op de begroting? In het verslag van de Nationale Ombudsman is te lezen dat milieuklachten, voor zover daarbij aspecten van volksgezondheid zijn betrokken, door de basisgezondheidsdiensten worden behandeld. Waar moet een burger een klacht deponeren als hij of zij woont in een gebied waar nog geen basisgezondheidsdienst bestaat of waar nog geen deskundig personeel op het gebied van de medische milieuklachten aanwezig is? Mevrouw Hageman sloot zich aan bij de vragen van mevrouw Vriens over de onduidelijkheid met betrekking tot de geraamde bedragen. Op blz. 188 van het FOGM 1988 staat dat de basisgezondheidsdiensten voornamelijk worden gefinancierd door rijk en gemeenten, hetgeen haar versluierend voorkwam, aangezien de gemeenten het leeuwedeel betalen. De ene dienst is ook duurder dan de andere, omdat sommige gemeenten hebben besloten extra taken, zoals de logopedie, te bekostigen. Een en ander maakt een goede onderlinge vergelijking erg moeilijk. Ondanks de Stimuleringsregeling en de aanloopkostensubsidie dienen de gemeenten overigens de overheadkosten bij de jeugdgezondheidszorg volledig zelf te betalen. Met betrekking tot de civiel-geneeskundige hulpverlening bij rampen wees mevrouw Hageman op het advies van de Raad voor de Gemeentefinanciën. Wat is het standpunt ter zake van de staatssecretaris? Ten slotte wees zij op het verslag 1985 van de Algemene Rekenkamer, waarin deze aandringt op een inhoudelijke verduidelijking van de taken van basisgezondheidsdiensten door middel van uitvoeringsbesluiten ex artikel 59 van de WVG. Het uitblijven van algemene maatregelen van bestuur ter zake levert in de praktijk grote problemen op. Antwoord van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur De staatssecretaris verklaarde aan de basisgezondheidsdiensten een duurzame waardevolle functie te blijven toekennen, speciaal op het gebied van het gezondheidsbeleid. Daarbij gaat het niet alleen om de algemene preventie zorg, maar ook om een aantal aspecten van specifieke preventie zorg. Indien de WVG in de toekomst wordt ingetrokken in het kader van het rapport van de commissie-dekker, zal een andere wettelijke basis voor de basisgezondheidsdiensten moeten worden gezocht. In financiële zin wordt naar vermogen ook prioriteit aan de basisgezondheidsdiensten gegeven. Zo was in 1987 sprake van een intensivering; ook voor 1988 is dit het geval, omdat dan 9 miljoen extra voor de basisgezondheidsdiensten beschikbaar zijn, nog afgezien van de intensivering van de AIDS-bestrijding. Natuurlijk zijn de financiële mogelijkheden niet onbegrensd, maar de staatssecretaris zei ernaar te streven de prioriteit voor de basisgezondheidsdiensten ook in de jaren na 1988 gestalte te geven. Elk jaar worden binnen de prioriteitenstelling in het kader van de opstell ing van het FOGM de mogelijkheden bekeken, zodat hij een echte meerjarenplanning tot zijn spijt niet mogelijk achtte. Primair achtte hij het van belang dat er in het land een sluitend net van diensten ontstaat. In 1988 zullen 52 van de 60 beoogde diensten zijn gerealiseerd, zodat er dan nog acht «witte vlekken» overblijven, die in de jaren daarna dienen te worden ingevuld. Mevrouw Hageman herinnerde er bij interruptie aan dat in juni is medegedeeld dat die 52 diensten eind 1987 zouden zijn gerealiseerd. Daarom had het haarverbaasd datgeen extra middelen waren uitgetrokken. In dit verband wees zij ook op de onderuitputting, waarvan op de desbetreffende begrotingspost sprake is geweest, en op het advies van de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 3

4 Algemene Rekenkamer haast te maken met de algemene maatregelen van bestuur ex artikel 59 van de WVG. De staatssecretaris antwoordde dat in de brief van 29 juni 1987 werd gedoeld op het aantal aanvragen. Het extra geld dat nodig is voor de verhoging van het aantal van 44 tot 52, zit in het budget voor Aanvankelijk konden begrotingsbedragen inderdaad niet gebruikt worden, bij voorbeeld omdat allerlei gemeenschappelijke regelingen nog niet rond waren. In de jaren daarna was de hoeveelheid middelen te gering, zodat op die manier een stuwmeer was ontstaan. In 1987 is de onderuitputting gebruikt om dit stuwmeer weg te werken. Door mevrouw Vriens is terecht in herinnering gebracht dat in ,8 miljoen nodig zou zijn voor de algemene preventieve taken van de basisgezondheidsdiensten, als er geen witte vlekken meer waren. In 1987 was daarvoor beschikbaar 34 miljoen; in 1988 zal het worden geïntensiveerd tot 43 miljoen. Ten einde op de 8 resterende basisgezondheidsdiensten de stimuleringsregeling van toepassing te kunnen verklaren, zijn nog 6,8 miljoen nodig. Ten behoeve van de epidemiologie en de medische milieukunde zijn beschikbaar 1 respectievelijk 2 miljoen. Voor jeugdgezondheidszorg is 25 miljoen uitgetrokken, waarbij dient te worden opgemerkt dat de gemeenten daarnaast hieraan nog 80 besteden, een bedrag dat het rijk enkele jaren geleden via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds naar de gemeenten heeft overgeheveld. De gemeenten hebben de beleidsvrijheid nog andere aspecten van zorg onder de basisgezondheidsdiensten te brengen, zoals de logopedie en het ambulancevervoer. Daarom is in sommige landsdelen het aandeel personeelslasten veel hoger dan in andere. Voor jeugdtandzorg is op de begroting 2,9 miljoen uitgetrokken. Om in het gehele land tot invulling van de jeugdtandzorg te komen, zullen in de komende jaren nog 2,9 miljoen extra nodig zijn ten behoeve van mondhygiëniste(n)s. Een forse post wordt gevormd door de bestrijding van specifieke infectieziekten, namelijk 44,2 miljoen. Voor preventie hart- en vaatziekten is dan nog 3 miljoen uitgetrokken. De totale rijksbijdrage voor de basisgezondheidsdiensten komt op 120,2 miljoen. In de komende jaren zijn voor opvulling van de witte vlekken, de jeugdtandzorg en de epidemiologie nog 12 miljoen extra nodig. De medische milieukunde heeft op verschillende terreinen raakvlakken met de basisgezondheidsdiensten. In dit verband vallen te noemen: de beoordeling van en voorlichting over de gezondheidsrisico's van grondvervuiling, onderzoek naar de gevolgen voor bewoners van de uitstoot bij bepaalde chemische processen. Vanuit de algemene taakstelling op het gebied van de hygiëne zijn als voorbeelden te noemen het onderzoek naar de sanitaire hygiëne, bij voorbeeld in keukens van bejaardenoorden en verpleeginrichtingen. Bij ernstige milieu-incidenten vinden de werkzaamheden plaats in nauwe samenwerking met andere instanties, in het bijzonder de inspectie milieuhygiëne en het RIVM. De rol van de basisgezondheidsdienst op dit terrein is dan (zoals in het algemeen geldt) in feite meer van coördinerende en stimulerende aard. De 3 miljoen in het kader van preventie hart- en vaatziekten zijn bedoeld om een experiment mogelijk te maken, waarbij vijf basisgezondheidsdiensten en 100 huisartsen zijn betrokken. Op de geneeskundige hulpverlening bij rampen zal nader worden teruggekomen in het kader van een wetsvoorstel ter zake, dat thans bij de adviesorganen ligt. Wel kan worden gezegd dat de hiermee gepaard gaande kosten zullen worden gefinancierd via het rampenbestrijdingsbudget, dat zijn bron vindt in het voormalige BB-artikel op de begroting van Binnenlandse Zaken. In het algemeen zullen volgens de nieuwe gemeentewet de specifieke uitkeringen aan gemeenten via het Gemeentefonds moeten lopen, indien er niet per 1 januari 1989 een wettelijke basis voor is. Zulk een wettelijke Tweede Kamer, vergaderjaar , 20026, nr. 2 4

5 basis voor de basisgezondheidsdiensten kan worden gevonden in hoofdstuk IX van de WVG, dat strikt formeel gezien nog niet is ingevoerd, omdat de daarvoor benodigde middelen nog niet zijn aangewezen. Dit hoofdstuk bevat voor de gemeenten de verplichting om basisgezondheidsdiensten in stand te houden. Eventueel kunnen gedeputeerde staten weigerachtige gemeenten een aanwijzing geven. Mocht echter in het kader van het rapport van de commissie-dekker de WVG worden ingetrokken (dan wel hoofdstuk IX niet worden ingevoerd) dan kan worden gedacht aan een aparte wet. Discussie hierover vindt in een breder kader plaats in verband met de bepalingen van de nieuwe gemeentewet. De staatssecretaris zegde toe, de uitkomsten van dit overleg in de loop van 1988 aan de Kamer te zullen doen toekomen. Met betrekking tot de AIDS-bestrijding zal nog een uitgebreide commissievergadering naar aanleiding van de desbetreffende nota plaatsvinden. De staatssecretaris meende dat de basisgezondheidsdiensten bij de preventie en bestrijding op dit gebied een heel belangrijke functie hebben, die in de komende jaren helaas nog zal moeten worden geïntensiveerd: 27 formatieplaatsen zijn bestemd voor sociaal verpleegkundigen in het kader van de niet-curatieve SOA-bestrijding, die zich ook met AIDS bezighouden. Bij de basisgezondheidsdiensten in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem bestaan de zogenaamde alternatieve testfaciliteiten Verder spelen de basisgezondheidsdiensten vaak een belangrijke rol in de 32 regionale AIDS-coördinatieplatforms. Ten aanzien van de SOA-bestrijding bij basisgezondheidsdiensten gaat het om de niet-curatieve activiteiten. Alleen in de laagdrempelige poliklinieken voor geslachtsziektenbestrijding in de vier grote steden worden curatieve activiteiten ontwikkeld. Met betrekking tot de TBC-bestrijding merkte de staatssecretaris op dat preventieve en curatieve aspecten in de praktijk moeilijk te onderscheiden zijn. De voornaamste taak betreft het bewaken van eventueel weer optredende explosies. De TBC-bestrijding is in de basisgezondheidsdiensten geïntegreerd in Noord-Brabant, Limburg, Flevoland en Zeeland. Verwacht wordt dat die integratie in 1988 volledig haar beslag krijgt in de overige provincies, met uitzondering wellicht van Overijssel, waar nog nader overleg nodig is in verband met huisvestingsproblemen. Hier doet zich het probleem voor dat men een evenredige regionale toedeling wenst van het provinciale huisvestingsbudget wat niet past in het landelijk beleid. Aangezien de basisgezondheidsdiensten onderling veel contact hebben, zei de staatssecretaris te verwachten dat met betrekking tot automatisering een goede afstemming zal plaatsvinden. Belangrijk achtte hij het in dit verband dat men zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande gegevensstromen. Ten slotte ingaande op de kritiek van de Algemene Rekenkamer, zei hij dat allereerst de gemeenten in staat moeten worden gesteld een financiële vertaling te geven van de wettelijke taken en dat daarna pas de desbetreffende wettelijke bepalingen in werking kunnen worden gesteld. Beraadslaging in tweede termijn Mevrouw Vriens-Auerbach drong er nogmaals op aan, zodra meer bekend is over de nieuwe financieringsgrondslag, de Kamer bij de besluitvorming te betrekken opdat zij de inhoudelijke invulling van de bekostigingsgrondslag ook zal kunnen beïnvloeden. Te zijner tijd zag zij dan ook graag een totaal overzicht tegemoet van de taken van de basisgezondheidsdiensten in de eindfase, met de daarbij behorende financiën. Voor een goede afweging is een totaal plaatje nodig. Kan de staatssecretaris bevestigen dat, nu vaststaat dat in 1988 niet alle basisgezondheidsdiensten kunnen worden gefinancierd, de aanloopregeling wordt verlengd tot 1 januari 1990? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 2 5

6 Ten slotte informeerde zij of, indien één gemeente binnen het gebied van een gemeenschappelijke regeling weigerachtig is, ook zulk een individuele gemeente kan worden verplicht in de gemeenschappelijke regeling deel te nemen. Mevrouw Kamp vroeg de staatssecretaris duidelijker aan te geven binnen welke termijn de toekomstige wettelijke basis, met de definitieve bekostigingsgrondslag, geregeld zal zijn. Waar precies is nu nog sprake van witte vlekken? Zal VROM nog bijdragen aan de financiering van de medische milieukunde? Mevrouw Hageman herinnerde eraan dat haar fractie naar aanleiding van de slotwet 1985 heeft gevraagd waarom in artikel 159 niet een overboeking naar 1986 heeft plaatsgevonden ex artikel 12 van de Comptabiliteitswet, vooral omdat wel 9 miljoen zijn overgeboekt naar andere posten waar van een overschrijding sprake was. Zij wees erop dat de voorganger van de staatssecretaris het wél eens was met de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het uitblijven van algemene maatregelen van bestuur. Verder merkte zij op, benaderd te zijn door verschillende basisgezondheidsdiensten, die ongerust zijn geworden omdat zij hebben begrepen dat over 1987 en 1988 niet genoeg geld beschikbaar is, terwijl niet duidelijk is of de stimuleringsregeling wordt verlengd tot 1 januari Wil de staatssecretaris nog ingaan op de integratie van de TBC-bestrijding in de provincie Zuid-Holland? In het algemeen drong zij aan op versnelling van het integratiebeleid ter zake, omdat hiermee naar haar mening een belangrijke bezuiniging is gemoeid. Zij verzocht de staatssecretaris alsnog in te gaan op de problematiek van de overheadkosten en op haar vraag naar aanleiding van het verslag van de Nationale Ombudsman. Ten slotte constateerde zij een verschil van inzicht ten aanzien van de seksueel overdraagbare aandoeningen. In de grote steden is inderdaad sprake van laagdrempelige poliklinieken, maar in de regio kunnen basisgezondheidsdiensten een curatieve rol spelen, waar men soms moeite heeft bij SOA de eigen huisarts te consulteren. De staatssecretaris antwoordde dat de problematiek van de specifieke uitkeringen aan de gemeenten breder is dan de basisgezondheidsdiensten. Hierover vindt op ambtelijk niveau overleg met ministerie van Binnenlandse Zaken plaats. Er zal naar worden gestreefd, dat ruim voor het zomerreces duidelijkheid ontstaat over de te varen koers. In eerste termijn had de staatssecretaris getracht een totaal overzicht te geven, waaruit onder meer blijkt dat voor de taken die de diensten op grond van wet- en regelgeving hebben, in de komende jaren nog 12 miljoen extra nodig zijn, onderverdeeld in 6,8 miljoen Stimuleringsregeling, 2,3 miljoen epidemiologie en 2,9 miljoen jeugdtandzorg. Daarnaast zou in de komende tijd besloten kunnen worden, in het kader van het gezondheidsbeleid extra taken aan de basisgezondheidsdiensten toe te delen. Dit wordt vaak in nota's vastgelegd. Dit staat echter los van de structurele financiering van het basistakenpakket van de diensten. In 1988 kan nog niet alles gerealiseerd worden. Er zullen dus nog nieuwe intensiveringen nodig zijn om tot het sluitende netwerk te kunnen komen. Jegens weigerachtige gemeenten heeft de provincie een aanwijzingsbevoegdheid op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Indien het desbetreffende hoofdstuk van de WVG wordt ingevoerd, ontstaat de wettelijke verplichting een basisgezondheidsdienst in stand te houden. Overigens is ook de Stimuleringsregeling bedoeld als prikkel tot oprichting van een dienst. Soms, waar vele gemeenten bij het treffen van een gemeenschappelijke regeling zijn betrokken en gemeenten ook nog dikwijls eigen school(tand-)artsendienten hebben, is veel overleg en dus Tweede Kamer, vergaderjaar , 20026, nr. 2 6

7 meer tijd nodig. Witte vlekken treft men vooral nog in het westen des lands aan. Desgevraagd, zegde de staatssecretaris toe nog schriftelijk te zullen laten weten om welke lokaties het precies gaat. Wat de financiering betreft, zal voor de resterende acht diensten wederom in de zomer van 1988 een afweging moeten plaatsvinden, waarbij binnen het totale Volksgezondheidsbudget hoge prioriteit aan de basisgezondheidsdiensten zal worden gegeven. Voor de medische milieukunde wordt geen financiering via het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ontvangen, wat mede voortkomt uit het feit dat deze discipline berust op de taken van basisgezondheidsdiensten zoals ze in de WVG zijn omschreven. Op de vraag van mevrouw Hageman over de overboekingen in 1985/'86 antwoordde de staatssecretaris dat de Minister van Financiën geen toestemming heeft gegeven voor een overboeking ex artikel 12 van de Comptabiliteitswet. Met de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer was hij het inhoudelijk wel eens, maar het in werking stellen van het desbetreffende hoofdstuk van de WVG kan pas plaatsvinden, wanneer toereikende financiële voorwaarden zijn geschapen. Overigens is bestuurlijk/organisatorisch zowel als in financieel opzicht door tal van gemeenten en door het rijk sinds de start al veel werk verzet, zodat thans sprake is van een veelbelovende situatie. Voor de staatssecretaris stond in elk geval vast dat in een adequaat gezondheidsbeleid, met veel nadruk op preventie, de basisgezondheidsdiensten een cruciale rol moeten vervullen. Hij verwees overigens naar de discussies over de Nota Mevrouw Vriens-Auerbach herhaalde het zo jammer te vinden dat de Kamer het werk van de basisgezondheidsdiensten niet in totaliteit kan beoordelen en beïnvloeden. Nu is nog steeds sprake van een circulairestroom en tal van specifieke subsidies. De staatssecretaris antwoordde dat op verschillende terreinen, zoals de sportmedische zorg, nog allerlei experimenten plaatsvinden. Een en ander kan, na evaluatie van de resultaten, leiden tot integratie in het wettelijke takenpakket van de basisgezondheidsdiensten. Hetzelfde geldt voor het experiment preventie hart- en vaatziekten. Mevrouw Vriens-Auerbach informeerde of de bepaling niet kan vervallen dat, zodra een dienst is opgericht, binnen één jaar de gehele formatie moet zijn ingevuld. Dan zouden nieuwe diensten wellicht eerder werkelijk kunnen beginnen, zonder dat concessies aan de kwaliteit worden gedaan doordat men zich gedwongen is aan die stringente voorwaarde te voldoen. De staatssecretaris antwoordde op grond van zijn ervaringen redelijk optimistisch te zijn over de invulling van de resterende witte vlekken. Met goede wil en extra intensivering moeten de problemen die zich in het komende jaar voordoen, zeker opgelost kunnen worden. De suggestie van mevrouw Vriens zal hij meenemen, want hij wil, voor zover de formele regelgeving het toelaat, een flexibele houding innemen. De kritische opmerkingen van de Nationale Ombudsman die zijn aangehaald door mevrouw Hageman, zullen kunnen vervallen, indien het sluitend netwerk van basisgezondheidsdiensten eenmaal is gerealiseerd. Wat de SOA-bestrijding betreft, bleef de staatssecretaris bij zijn standpunt, in het bijzonder omdat ervoor wordt gewaakt dat naast de bestaande voorzieningen bij de basisgezondheidsdiensten allerlei curatieve taken worden ondergebracht. Een dergelijke wildgroei moet worden voorkomen. Burgers die om redenen van privacy niet naar de Tweede Kamer, vergaderjaar , 20026, nr. 2 7

8 eigen huisarts willen, kunnen ook bij de vier laagdrempelige poliklinieken voor SOA-bestrijding in de grote steden terecht. De voorzitter van de commissie, Haas-Berger De griffier van de commissie, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar , 20026, nr. 2 8

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20391 Buitenlandse militaire dienstplicht Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 17 december 1987 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 19 218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroom (AIDS) Nr. 37 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 oktober 1989 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19218 Het verworven immuun deficiëntiesydroom (AIDS) Nr. 34 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 april 1989 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20408 De organisatie van het ambulancevervoer IYr. 4 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 6 oktober 1988 De vaste commissie voor de Volksgezondheid'

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroon (AIDS) Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 7 november 1985 Ter voorbereiding van het mondeling overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen.

3. Op 26 juni 2007 diende verzoekster een klacht in omdat zij tot op dat moment het verschuldigde bedrag nog niet had ontvangen. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster, advocate, klaagt erover dat het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de vergoeding proceskosten en griffierecht ten bedrage van 360,- niet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 415 Dwang en drang en de hulpverlening aan verslaafden Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Müller-van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18670 Academisering in de eerste lijn en ambulante geestelijke gezondheidszorg Nr. 6 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 juni 1988

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW

Bijlage(n): Antwoorden op vragen van de vaste kamercommissie SZW Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA S-GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting voor het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XIV Ministerie van Landbouw en Visserij Nr. 99 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer

Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 12 september 2016 Onderwerp: aanpassen regelingen bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer Bijlagen: - rapport Directeur of college, Advies over het bestuursmodel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2015Z17139 en 2015Z17325

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) Nr. 8 EINDVERSLAG Vastgesteld 13

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 9a 24 138 Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid I VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 468 Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad

Raadsvergadering, 29 januari 2008. Voorstel aan de Raad Raadsvergadering, 29 januari 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 206 Agendapunt: 8 Datum: 11 december 2007 Onderwerp: Vaststelling speerpunten uit de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg

Collegevoorstel 105/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, Programma openbare gezondheidszorg 105/2003 Registratienummer 3.1327 Opgesteld door, telefoonnummer L.Deurloo, 2230 Programma openbare gezondheidszorg Portefeuillehouder G.J.M. van Rumund Onderwerp van het voorstel financiering jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20200 Hoofdstuk XV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IMr. 94 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 933 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT 09I003223 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MUSKUSRATTENBESTRIJDING NOORD- BRABANT De dagelijks besturen van - Het waterschap Brabantse Delta, zetelende te Breda - Het waterschap Aa en Maas, zetelende te s-hertogenbosch

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20 270 Wijziging van Hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 Agenda 10 februari 1995 Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN

vra2000vws.017 LIJST VAN VRAGEN vra000vws.07 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 000 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 813 EU Structuurfondsen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTERS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ, VAN

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: 2011.04525 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Mens en Maatschappij Agenda nr. : 11, 2011/20 Voorstel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 21980 Justitiële jeugdbescherming Nr. 10 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 oktober 1992 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant

Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant Reglement Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant stelt conform artikel 58 e.v. van de Wet op de Jeugdzorg een

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19952 Tandprothetici Nr. 4 VOORLOPIG VERSLAG Vastgesteld 14 juli 1987 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft de eer als volgt verslag

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 Rijksbegroting van het jaar 1985 18600 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J.

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J. Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer mr. K.G. de Vries Staatssecretaris van Financiën de heer drs. W.J. Bos Bijlagen -- Inlichtingen bij W.M.C. van Zaalen Onderwerp Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1982-1983 Rijksbegroting voor het jaar 1983 17600 Hoofdstuk XVI Departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 46 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 497 Vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 122b 25 114 Regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering nieuwkomers) MEMORIE VAN

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 221 Agendapunt: 15 ONDERWERP Arts, Marian RB S1 RAD: RAD121212 2012-12-12T00:00:00+01:00 BW: BW131029 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 december 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 230 Besluit van 18 mei 2009, houdende wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap (vaststelling duur zwangerschap) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen Directie Beschermen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 220 Seksueel overdraagbare aandoeningen (Soa) Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd

Tijdstip Onderwerp. 01. 10.30 Opening en mededelingen Bijgevoegd Agenda bestuurlijke commissie Milieu en Mobiliteit Datum: donderdag 14 april 2011, 10.30 12.30 uur Plaats: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag, Deetman zaal Tijdstip Onderwerp Bijlage 01. 10.30 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen voor

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19700 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (onderdeel Milieubeheer)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 31 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 5 april 1989 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38024] Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Conceptbegroting Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Voorgesteld besluit 1. Aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 15317 Jeugdwelzijnsbeleid Nr. 163 BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster en andere bewoners van een woning nabij een hoogspanningsleiding te Hoogeveen klagen erover, dat de bij de instandhouding van het leidingstelsel betrokken overheidsinstanties,

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeente van 16 maart 2007 wendde verzoekster zich opnieuw tot de Nationale ombudsman. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster had een aanvraag ingediend om een WVG-voorziening, die de gemeente Wageningen had afgewezen, en het bezwaar dat verzoekster hiertegen had ingesteld, had de gemeente ongegrond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 21 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 706 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap Nr. 3 herdruk 3 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA),

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 38 Burgerzaken 21 oktober 2008 onderwerp Uitvoeringsnota Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2008-2011 Inleiding Op grond van Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT

NIEUWSBRIEF. Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT NIEUWSBRIEF Integrale Jeugdgezondheidszorg Regio WEST BRABANT Inleiding: Op 1 januari 2003 krijgen gemeenten de regie over de totale preventieve Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor kinderen tot 19 jaar. Naast

Nadere informatie

2013D34445 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D34445 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D34445 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20436 Schijnerkenningen IMr. 3 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 31 augustus 1988 De vaste Commissie voor Justitie' heeft op 9 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 397 Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Nadere informatie

O P L E G N O T I T I E

O P L E G N O T I T I E O P L E G N O T I T I E Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur Datum 26 juni 2014 Onderwerp Voorstel invulling nieuwe Basispakket JGZ per 1 januari 2015 Bijlage ten behoeve

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie