Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Academisering in de eerste lijn en ambulante geestelijke gezondheidszorg Nr. 6 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 22 juni 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid' heeft op 26 mei 1988 mondeling overleg gevoerd met de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur over de voortgangsnotitie inzake de academisering in de eerste lijn en ambulante geestelijke gezondheidszorg (Kamerstuk , nrs. 4 e.v.). De staatssecretaris was onder anderen vergezeld van de heer drs. A.J.M. Zengerink van de afdeling Inhoudelijke Aspecten Eerstelijnsgezondheidszorg. Van het gevoerde overleg brengt de commissie als volgt verslag uit. Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Haas-Berger (PvdA), voorzitter, Müller-van Ast (PvdA), E. Terpstra (VVD), Wöltgens (PvdA), Lansink (CDA), ondervoorzitter. Borgman (CDA), Leerling (RPF), De Pree (PvdA), Van der Heijden (CDA), Franssen (VVD), Laning-Boersema (CDA), Kamp (VVD), Nijhuis (VVD), De Kok (CDA), Janmaat-Abee (CDA), Huys (PvdA), Vriens-Auerbach (CDA), Tuinstra (CDA), Van Otterloo (PvdA), Hageman (PvdA) en Netelenbos (PvdA). Plv. leden: Eisma (D66), Ter Beek (PvdA), Jabaaij (PvdA), Hermans (VVD), Beckers-de Bruijn (PPR), Oomen-Ruijten (CDA), Esselink (CDA), Van der Vlies (SGP), Moor (PvdA), Vreugdenhil (CDA), Rempt-Halmmans de Jongh (VVD), Frissen (CDA), Linschoten (VVD), Van Es (PSP), Schutte (GPV), Gerritse (CDA), Buurmeijer (PvdA), Weijers (CDA), Beinema (CDA), Van Nieuwenhoven (PvdA), Ter Veld (PvdA) en Vermeend (PvdA). Mevrouw Kamp (V.V.D.) vond de titel van de voortgangsnotitie verwarrend; de inhoud van de notitie heeft uiteindelijk alleen betrekking op de universitaire huisartsenpraktijken (UHP's). De vraag is of academisering van de eerstelijnsgezondheidszorg niet meer omvat. Het is onduidelijk of de geestelijke volksgezondheid ook onder de titel van deze notitie moet worden begrepen. Voorts zijn er wensen om de verpleegkundige zorg en de fysiotherapie te academiseren, wat het werkveld nog groter maakt. Kan de staatssecretaris de titel van de voortgangsnotitie nader toelichten? Mevrouw Kamp vroeg de staatssecretaris in dit verband naar de situatie van het RIAGG in Maastricht. Uit de brief van 12 april 1988 blijkt dat de medische faculteiten een financiële bijdrage leveren aan de UHP's. Van het ministerie van WVC krijgen de universiteiten dan wel de UHP's gulden via de Tijdelijke Stimuleringsregeling. De beroepsopleidingen komen sinds kort voor rekening van het desbetreffende vakministerie; de kosten daarvan moeten dus worden doorberekend in de tarieven. Mevrouw Kamp vroeg daarom hoelang de tijdelijke regeling voor financiering door middel van een rijksbijdrage blijft gehandhaafd. Zij betreurde het dat in de notitie niet wordt ingegaan op het verband tussen de UHP en het vestigingsbeleid van huisartsen. Zij vond het ook jammer dat niet wordt ingegaan op het inkomen van de UHP. Kan de staatssecretaris hierover alsnog meer informatie verschaffen? De notitie is procedureel van opzet en weinig inhoudelijk. Hoewel onder punt 2 de vier doelstellingen van het beleid worden genoemd, blijkt niet Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 1

2 uit de notitie welke daarvan worden bereikt. Is de staatssecretaris bereid hierover in een volgende voortgangsnotitie te rapporteren? Mevrouw Kamp vroeg tot slot of de patiënt die is ingeschreven bij de UHP vrij is in de keuze van specialisten als hij wordt doorverwezen. Mevrouw Netelenbos (P.v.d.A.) was met mevrouw Kamp van mening dat de titel van de notitie de lading niet dekt en vroeg daarom ook om helderheid. Zij was teleurgesteld over het tempo waarin een en ander zich voltrekt. Tijdens de bespreking van de notitie in 1985 is afgesproken dat binnen driekwart jaar een voortgangsnotitie zou verschijnen, maar inmiddels is het Wellicht kan worden afgesproken wanneer een volgende voortgangsnotitie kan worden verwacht. Het bevreemdde mevrouw Netelenbos dat deze notitie alleen door de staatssecretaris is ondertekend, terwijl de brief van 17 oktober 1984 mede was ondertekend door de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Dit kan niet helemaal worden verklaard uit het feit dat de verantwoording voor de medische vervolgopleidingen is overgedragen van het ministerie van O&W naar dat van WVC, want er komen meer aspecten aan de orde. In de notitie noemt de staatssecretaris de relatieve onderbelichting van de extramurale vakken in het geheel van het medisch curriculum een probleem. Voorts wordt opgemerkt dat de autonomie van de universiteiten als gevolg van de HOAK-nota een belangrijk knelpunt kan zijn. Indien de doelstellingen van het WVC-beleid in de knel komen door die van de minister van Onderwijs en Wetenschappen, zou een visie van de minister van Onderwijs en Wetenschappen op zijn plaats zijn. Het leek mevrouw Netelenbos ook verstandig de minister hierbij te betrekken, omdat hij verantwoordelijk is voor de basisopleiding en ervoor moet zorgen dat medische faculteiten voldoende financiële middelen inzetten voor de ontwikkeling van UHP's. In de notitie wordt gesteld dat in het plaatselijk veld van de gezondheidszorg vaak weerstanden ontstaan zodra een universiteit bekend maakt van plan te zijn een UHP op te richten. Men ervaart dit in enkele gevallen als bedreigend en als een oneerlijke vorm van concurrentie. Hoe is dit knelpunt ontstaan? Welke ervaringen zijn opgedaan met artsen die geen vrije ondernemer zijn, maar bij voorbeeld in een groepspraktijk werken? De staatssecretaris meldt in de notitie dat hij een Begeleidingscommissie heeft ingesteld. Mevrouw Netelenbos was benieuwd naar de exacte taakopdracht en samenstelling van die commissie. Blijkens de notitie hebben de ziektekostenverzekeraars zitting in deze Begeleidingscommissie. Welke verzekeraars zijn dat, de ziekenfondsen of de particuliere ziektekostenverzekeraars? Zij kreeg de indruk dat de commissie zich vooral moet richten op de (middel-)lange termijn. Betekent dit geen vertraging in het werk? Het is vreemd dat de Begeleidingscommissie de verzoeken tot subsidiëring van de UHP's zal beoordelen, hoewel de criteria voor subsidiëring niet bekend zijn. Heeft de staatssecretaris inzicht in de besteding van die subsidie? De Begeleidingscommissie heeft ook tot taak een visie en ontwikkelingsplan uit te werken. Wanneer zal die taak worden afgerond en wanneer kan daarover in de Kamer worden gesproken? De interim-beroepsopleiding tot huisarts zal in 1990 worden geëvalueerd en de staatssecretaris is van mening dat bespreking van dit onderwerp tot die tijd moet wachten. Mevrouw Netelenbos wilde niettemin een vraag stellen. De taak van de huisartsenopleider wordt nu beter gefinancierd dan in het verleden. Betekent dit dat er ook kwalitatieve eisen met betrekking tot bij voorbeeld her- en bijscholing worden gesteld aan de huisartsopleider? De staatssecretaris financiert een wetenschappelijk onderzoek om meer inzicht te verkrijgen in de voorwaarden om een initiatief tot oprichting Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 2

3 en instandhouding van een UHP te doen slagen. Wat is dat voor een onderzoek? Door wie wordt het verricht en waarom? In de notitie wordt gesproken over het vernieuwingsfonds ten behoeve van de Rijksuniversiteit Limburg en de Vrije Universiteit te Amsterdam. De uitbreiding van de activiteiten verliep in eerste instantie nogal stroef. Is daarin verbetering aangebracht? Mevrouw Laning-Boersema (C.D.A.) vond het tempo waarin de ontwikkelingen plaatsvinden teleurstellend. De duidelijke taakverdeling tussen de ministeries van O&W en WVC achtte zij een positieve ontwikkeling. Het minister van O&W blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscurriculum voor de opleiding tot basisarts inclusief de plaats en aandacht voor de extramurale vakken in het pakket. De vraag is evenwel hoe aan de relatieve onderbelichting van de extramurale vakken een einde kan worden gemaakt, gezien de autonomie van de universiteiten en de marginale bemoeienis van het ministerie van O&W met de ontwikkeling van het basiscurriculum. Het feit dat de voortgangsnotitie niet is ondertekend door de minister van Onderwijs en Wetenschappen, bracht mevrouw Laning op de vraag of de minister zich heeft teruggetrokken. Het ministerie van O&W stimuleert onderzoek op het terrein van de eerstelijnsgezondsheidszorg door aan de Rijksuniversiteit Limburg en de Vrije Universiteit te Amsterdam extra middelen ter beschikking te stellen. Dit onderzoek zou, ondanks de autonomie van de universiteiten, getoetst moeten worden aan het belang voor de eerstelijnsgezondheidszorg en de maatschappelijke relevantie, aldus mevrouw Laning. Die toetsing zou kunnen plaatsvinden via periodiek overleg met de Instelling voor wetenschappelijk onderwijs over de besteding van gelden. Zij was tevreden over de overdracht van verantwoordelijkheid voor de bekostiging en inhoud van de medische en tandheelkundige vervolgopleiding van het ministerie van O&W naar dat van WVC. Kan de staatssecretaris iets meer zeggen over de financiering? Het kernpunt van het beleid, de totstandkoming van UHP's, brengt echter het probleem met zich mee dat UHP's enerzijds behoren tot het instrumentarium van de universiteit en anderzijds tot de beroepsopleiding en dus ressorteren onder WVC. De staatssecretaris heeft een duidelijke lijn gekozen voor de bevordering van de totstandkoming van UHP's door de Tijdelijke Stimuleringsregeling. De onduidelijkheid ligt echter bij de universiteiten. De staatssecretaris uit zich positief over de bijdragen van de medische faculteiten om de UHP's uit te breiden of tot stand te doen komen en illustreert dit aan de hand van een overzicht. Juist gezien dit overzicht was mevrouw Laning minder optimistisch gestemd. Zij noemde een paar voorbeelden. Het bedrag dat de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen beschikbaar stelt, is de al jarenlang bestaande steun aan de universitaire groepspraktijk. De universiteit berekende eerst geen huur, maar gaat dat nu wel doen. De Rijksuniversiteit Limburg betaalde , maar deed dat uit het vernieuwingsfonds. De post opgevoerd door Utrecht bestaat voor een groot deel uit wat vroeger affiliatiegelden werden genoemd. In al deze gevallen is dus geen sprake van reservering of speciaal toegewezen bedragen voor academisering van huisartsenpraktijken zoals bedoeld in de subsidieregeling. Mevrouw Laning vroeg een reactie op de werkelijke besteding van de door de staatssecretaris zo positief genoemde toekenning door de medische faculteiten. Heeft de staatssecretaris enig inzicht in de feitelijke besteding van de gelden van de Tijdelijke Stimuleringsregeling sinds 1987 of komt dat pas bij de evaluatie van de Begeleidingscommissie aan de orde? De vaststelling van de staatssecretaris dat de ontwikkeling van de UHP's nog in een experimentele fase verkeert is al jaren juist, aldus mevrouw Laning. Zij meende dat terecht een Begeleidingscommissie is ingesteld en verwachtte daar veel van. De evaluatie zag zij met belangstelling tegemoet. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 3

4 Zij achtte het vooral van belang dat een goed contact tot stand komt met de colleges van bestuur van de universiteiten. Zij opperde dat de vertegenwoordiging via de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten uit de kring van de besturen der medische faculteiten, wellicht kan worden versterkt vanuit het ministerie van O&W. Mevrouw Laning vroeg ten slotte om een regelmatige voortgangsrapportage. Zij zou graag een wezenlijke vooruitgang zien, want dat had zij in deze notitie gemist. Het antwoord van de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezond heid en Cultuur De Staatssecretaris beaamde de opmerkingen over de trage voortgang. Om deze te bevorderen heeft hij kort na zijn aantreden de Tijdelijke Stimuleringsregeling vastgesteld. Op het moment dat de voortgangsrapportage werd opgesteld, waren de tekenen nog niet al te hoopgevend, maar nadien bleek dat de universiteiten bereid zijn uit eigen middelen activiteiten te financieren. UHP's zijn primair een taak van de universitaire instellingen en de opleidingen zelf. Het ministerie van WVC voert een stimulerend beleid door het beschikbaarstellen van financiële middelen en overleg. De staatssecretaris verwachtte dat de Begeleidingscommissie academisering eerstelijnsgezondheidszorg een goed platform zal zijn voor een snellere en betere ontwikkeling van de UHP's. De leden hebben gesteld dat de titel van de notitie pretentieus is. De voortgangsnotitie heeft hetzelfde Kamerstuknummer als voorgaande stukken en heeft daarom dezelfde titel. In de notitie wordt overigens wel gewezen op een project in Leiden, waar een experiment wordt uitgevoerd met de academisering van de fysiotherapie. Vanaf 1984 zijn drie trajecten gekozen voor de academisering: de UHP's, de fysiotherapie in Leiden, en de RIAGG'en in Limburg. Daarom is het op zichzelf terecht die onderwerpen onder de gekozen titel te rubriceren, zij het dat in deze voortgangsnotitie uitsluitend op de UHP's wordt ingegaan. In 1984 is besloten de invulling van de academisering van de ambulante geestelijke gezondheidszorg over te laten aan betrokken partijen, dat wil zeggen universiteiten en RIAGG'en. Partijen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor een inhoudelijk en financieel gereglementeerde samenwerkingsovereenkomst. In 1985 is een overeenkomst gesloten tussen de Rijksuniversiteit Limburg en het RIAGG Maastricht. De AGGZ heeft voor deze lijn gekozen, omdat in de ambulante geestelijke gezondheidszorg minder mogelijkheden zijn tot academisering dan in de huisarts geneeskunde. De RIAGG'en dateren pas van 1983 en de integratie van alle werksoorten binnen de RIAGG'en heeft vooralsnog de hoogste prioriteit. Daarnaast hebben de RIAGG'en zelf aangegeven dat zij eerder prioriteit geven aan na-en bijscholing binnen de sector zelf, dan aan academisering. Dat heeft ertoe geleid dat recentelijk zeven regionale instituten voor nascholing zijn opgericht. Uitgangspunt is dat de kosten van patiëntenzorg door het RIAGG worden betaald uit het normale budget, terwijl de kosten van onderzoek en onderwijs, het academiseringselement, voor rekening van de universiteit komen. Dat betekent dus dat, indien een universiteit niet bereid is om onderzoek en onderwijs te financieren, die academisering bij een RIAGG moeilijk of niet van de grond kan komen. Het RIAGG heeft wel enige substitutievrijheid in het budget; binnen zekere grenzen kan het op grond van prioriteitenstelling ook in het COTG-budget enige substitutie toepassen. Op basis van een COTG-richtlijn moet een verevening plaatsvinden voor alle RIAGG'en. In Maastricht leidt dat tot vermindering van het budget. Het RIAGG Maastricht zou als gevolg daarvan niet langer kunnen voldoen aan de samenwerkingsovereenkomst. De staatssecretaris achtte Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 4

5 die argumentatie niet helemaal terecht, omdat de COTG-richtlijn al bekend was toen de samenwerkingsovereenkomst tot stand kwam. Om enig soelaas te bieden, wordt van de zijde van het ministerie bemiddeld om de regeling soepel toe te passen, zodat de samenwerkingsovereenkomst niet in gevaar komt. In de ambulante geestelijke gezondheidszorg is bewust niet voor een stimuleringsregeling en extra financiële middelen van het ministerie gekozen. Op voorhand hoeft geen verband te bestaan tussen de Stimuleringsregeling en een eventuele andere financiering van de medische vervolgopleiding, zo vervolgde de staatssecretaris. De Stimuleringsregeling geldt in ieder geval voor vier jaar. Na de evaluatie die dan zal plaatsvinden, kan zij vier jaar worden verlengd. Hieruit blijkt al dat de regeling als zodanig los kan worden gezien van een eventueel nieuw bekostigingssysteem van de medische vervolgopleiding. De Begeleidingscommissie kan dat bij de evaluatie onder de loep nemen. De verantwoordelijkheid voor de medische vervolgopleiding is per 1 januari 1988 van O&W overgedragen aan WVC. Daarna zijn op ambtelijk niveau gesprekken begonnen over een ander bekostigingssysteem, onder andere met de financiers. Over het verloop van die gesprekken is nog niet veel te melden. De staatssecretaris wilde wel in het algemeen opmerken dat ten aanzien van de versterking van de eerste lijn in de loop van de jaren een aantal concrete beslissingen is genomen. Hij wees bij voorbeeld op de verlenging van de beroepsopleiding tot huisarts tot twee jaar. Ook de rechtspositie van de huisarts in opleiding is aanzienlijk verbeterd. Natuurlijk is er een verband met het vestigingsbeleid, want dat geldt voor elke huisarts die zich vestigt. De indruk is dat zich bij de vestiging van een UHP in het algemeen geen complicaties voordoen. Er zijn twee situaties denkbaar, aldus de staatssecretaris. Een reeds gevestigde praktijk wordt geacademiseerd, in welk geval het vestigingsbeleid geen blokkerende rol speelt. Bij vestiging van een nieuwe huisarts is het van groot belang dat tijdig overleg wordt gevoerd met de plaatselijke huisartsenvereniging en met het college van B&W. Hij kon niet zonder meer waarborgen of de verscheidene doelstellingen van de Stimuleringsregeling worden bereikt. Daarom heeft de Begeleidingscommissie onder meer tot taak een evaluatie-onderzoek uit te voeren. De Begeleidingscommissie heeft drie taken. In de eerste plaats moet zij criteria ontwikkelen voor het toetsen van de jaarlijkse subsidieaanvragen. Daarbij is de Stimuleringsregeling een eerste maatstaf, maar het is belangrijk dat daarvoor betere criteria worden opgesteld; het experimentele stadium duurt al te lang. In de tweede plaats zal een ontwikkelingsplan worden opgesteld, dat niet voor eind 1989 zal verschijnen, omdat prioriteit wordt gegeven aan de korte termijn ontwikkelingen en de criteria. In de derde plaats zal na vier jaar een evaluatie worden opgesteld. In de Begeleidingscommissie zijn de verzekeraars vertegenwoordigd door de VNZen de KLOZ. Datalle betrokkenen in de Begeleidingscommissie zijn vertegenwoordigd, zal een extra stimulans betekenen voor de ontwikkeling van UHP's, aldus de staatssecretaris. Een patiënt van een UHP is in geen geval aangewezen op specialisten van een academisch ziekenhuis. De patiënt hoeft daar geen genoegen mee te nemen. De minister van Onderwijs en Wetenschappen heeft om twee redenen afgezien van ondertekening van de voortgangsnotitie. In de eerste plaats omdat de verantwoordelijkheid voor de medische vervolgopleiding is overgedragen aan het ministerie van WVC. In de tweede plaats kent het ministerie van O&W op basis van de HOAK-nota meer waarde toe aan de autonomie van de instelling. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de instellingen zelf. Daarom is het ministerie ook niet vertegenwoordigd in de Begeleidingscommissie, maar zijn de medische faculteiten vertegenwoordigd door de VSNU. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 5

6 De staatssecretaris bevestigde dat er weerstanden zijn in het plaatselijk veld. Hij kon niet zeggen of dat bij groepspraktijken anders is. Uit de vooruitgang die wordt geboekt, blijkt echter wel dat die weerstanden niet onoverbrugbaar zijn. De snelheid van het begin van het academiseringsproces is negatief beïnvloed door een scala van factoren. Dat heeft geleid tot weerstanden en blokkades op korte termijn. Ook hier zullen de Stimuleringsregeling en de Begeleidingscommissie een positief resultaat bevorderen. De Stimuleringsregeling is in de Staatscourant gepubliceerd, maar is niet afzonderlijk in afschrift aan de Tweede Kamer gestuurd. De regeling is als bijlage bij de voortgangsnotitie gevoegd. Onlangs is de Stichting Beroepsopleiding opgericht. Deze stichting zal als werkgever optreden voor huisartsen in opleiding. Zij kan een rechtspositieregeling voor artsen in opleiding opstellen en uitvoeren. De staatssecretaris merkte overigens op dat, naast de ontwikkeling van de UHP's, natuurlijk ook de vele affiliatieovereenkomsten van belang blijven voor het verband tussen onderzoek en onderwijs enerzijds en de uitvoerende gezondheidszorg anderzijds. Uit de stukken kan worden afgeleid dat ongeveer 25 procent van alle huisartspraktijken op de een of andere manier een affiliatieovereenkomst met de opleidingsinstituten heeft. Het wetenschappelijk onderzoek, genoemd in de notitie, wordt in Groningen verricht. Inmiddels is een tussenrapport verschenen dat een inventarisatie en beschrijving van de huidige problemen bevat. Het rapport is min of meer een bevestiging van hetgeen in de voortgangsnotitie wordt weergegeven. In september zal een eindrapport verschijnen waarin beleidsaanbevelingen zullen worden verwoord. De Kamer zal dit rapport te gelegener tijd ontvangen. De staatssecretaris wees erop dat het vernieuwingsfonds niet onder zijn verantwoordelijkheid valt. Het vernieuwingsfonds wordt in 1990 opgeheven. De vraag hoe dan verder, is primair een zaak van de universiteiten. Zij zullen bij de eigen budgetverdeling en prioriteitsstelling moeten bezien wat mogelijk is. Het ministerie van WVC levert een extra bijdrage door middel van de Stimuleringsregeling. De medische faculteiten stellen middelen ter beschikking voor de ontwikkeling van UHP's. Dat is op zich een verheugend feit; het geld zou ook op andere manieren besteed kunnen worden. Het interne begrotingsbeleid is immers een aangelegenheid van de universiteiten zelf. De bijdrage van gulden van de Rijksuniversiteit Limburg wordt uit het vernieuwingsfonds betaald. In 1987 is in Leiden niet de volle aanspraak naar de UHP gegaan, omdat uit het bedrag ook de academisering van de fysiotherapie werd betaald. In 1988 wordt de volledige bijdrage van WVC gebruikt voor de UHP in Leiden; daarnaast wordt het fysiotherapie-experiment voortgezet. Rotterdam heeft in 1987 geen bijdrage ontvangen, omdat de subsidieaanvrage pas omstreeks november 1987 werd ontvangen. Op verzoek van de staatssecretaris gaf de heer ZENGERINK een toelichting op de concrete projecten. - De Rijksuniversiteit Leiden houdt zich bezig met de ontwikkeling van protocollen; de opsporing van risicofactoren bij patiënten ten behoeve van preventie; onderwijs aan arts-assistenten in opleiding tot huisarts; het ontwikkelen van de automatisering in de huisartspraktijk. - De Katholieke Universiteit Nijmegen houdt zich bezig met de automatisering; een project monitoring chronische patiënten; monitoring van patiënten met hypertensie, hart- en vaatziekten, gewrichtsaandoeningen en suikerziekte. - De Vrije Universiteit Amsterdam houdt zich bezig met training van huisartsopleiders; het ontwikkelen van toetsen om de resultaten van de opleiding zichtbaar te maken; het ontwerpen en uittesten van onderwijsmateriaal. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 6

7 - De Rijksuniversiteit Utrecht houdt zich bezig met klinisch patiëntgebonden onderzoek; het ontwikkelen van onderwijsmethoden en modellen - De Universiteit van Amsterdam houdt zich bezig met het trainen van huisartsassistenten in registratie en classificatie van patiëntgebonden informatie; de ontwikkeling van onderwijsmodellen die een goede registratie en classificatie van informatie mogelijk maakt; de ontwikkeling van een training in consultvoering voor de artsen die opgeleid worden; het opzetten van onderzoek naar het verwijsgedrag van de huisarts en naar de zogenaamde interdoktervariantie. - De Rijksuniversiteit Limburg houdt zich bezig met onderzoek naar het onderwijs zelf, in het bijzonder naar het meten van de studieprestaties; het begeleiden van huisartsopleiders; de opleiding van huisartsopleiders. - De Rijksuniversiteit Groningen houdt zich bezig met het opzetten van een mobiliteitsregistratie ten behoeve van kennisoverdracht en een test naar de informatie-uitwisseling tussen huisartspraktijken, ziekenhuizen en laboratoria. De UHP zal hier een modelfunctie vervullen voor het onderwijs in de huisartspraktijken die verder een relatie hebben met de universiteit. - De Erasmus Universiteit Rotterdam houdt zich bezig met informatisering UHP; door middel van de toepassing van informaticatechnologie zal worden getracht het huisartsgeneeskundig handelen zichtbaar en overdraagbaar te maken; de samenwerking van de huisarts met andere beroepsgroepen; het ontwikkelen van onderwijsmodellen ten behoeve van de opleiding tot huisarts. Tot slot merkte de heer Zengerink op dat in alle universitaire huisartsinstituten de vaardigheid van de stafleden op peil wordt gehouden. Discussie in tweede termijn Mevrouw Kamp stond volledig achter het beleid dat de staatssecretaris voert in samenwerking met de minister van Onderwijs en Wetenschappen. De Kamer heeft zich uitgesproken voor een overheid op afstand; daarom zou het onjuist zijn om de minister van Onderwijs en Wetenschappen toch overal bij te betrekken. Bij iedere faculteit is inmiddels, zoals blijkt uit de bijdragen, de UHP erkend, ook al is de bijdrage niet overal even hoog. Zij hoopte dat de bemiddeling van de staatssecretaris ertoe leidt dat het COTG het RIAGG Maastricht iets tegemoet zal treden. Als dat niet het geval is, is de staatssecretaris dan bereid zelf een bijdrage te leveren? Mevrouw Netelenbos was het niet eens met het feit dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen zo op afstand blijft. Dat is niet in overeenstemming met de afspraken die zijn gemaakt in de HOAK-nota en het HOOP. De instellingen zijn weliswaar primair zelf verantwoordelijk, maar uiteindelijk blijft de minister verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. In het HOOP zijn veel aanvragen opgenomen van instellingen die al of niet door de minister zullen worden gehonoreerd. Daardoor heeft hij op enige afstand invloed op de mogelijkheden van universiteiten om zaken te ontwikkelen. De minister dient zich verantwoordelijk te voelen voor de academisering in de eerste lijn, wat zichtbaar zal moeten worden in toewijzingen in het HOOP. Mevrouw Netelenbos vroeg daarom of in een volgende voortgangsnotitie de visie van de minister van Onderwijs en Wetenschappen kan worden opgenomen. Zij vroeg de staatssecretaris de commissie eerder dan 1990 op de hoogte te brengen van het ontwikkelingsplan academisering van de Begeleidingscommissie. Mevrouw Laning stelde vast dat het beleid van de staatssecretaris tot tevredenheid stemt; het probleem ligt duidelijk aan de andere kant. De minister van Onderwijs en Wetenschappen houdt zich terecht op afstand Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 7

8 van taken die zijn overgedragen aan de universiteit, maar waar het gaat om zulke grote bedragen zou de Kamer misschien kritische vragen moeten stellen en wijziging brengen in toedelingen. Ook zou de positie van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in de Begeleidingscommissie moeten worden versterkt, zodat meer druk kan worden uitgeoefend op het beleid van de universiteiten. Zij bleef bij haar mening dat de optimistische visie van de staatssecretaris op de bijdragen van de universiteiten niet terecht is, omdat hier geen sprake is van oprechte steun voor de extramurale vakken en de eerstelijn. De Staatssecretaris antwoordde dat de minister van Onderwijs en Wetenschappen natuurlijk voor het beleid ten aanzien van de medische faculteiten verantwoordelijk is. De «overheid op afstand» laat onverlet dat het ministerie eigen procedures heeft voor controle op de besteding van de middelen. Daarnaast vindt op tal van terreinen interdepartementaal overleg plaats. De staatssecretaris zegde toe de opmerkingen van de leden van de commissie door te geleiden naar de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Hij zegde toe de vraag over een tussentijdse rapportage over het ontwikkelingsplan te bespreken met de Begeleidingscommissie. Hij wees er evenwel op dat de activiteiten van de Begeleidingscommissie in de eerste periode vooral betrekking hebben op ontwikkeling van de criteria. De staatssecretaris had niet het voornemen het RIAGG Maastricht een bijdrage te verstrekken. De problemen moeten worden opgelost door temporisering van de verevening van het COTG. Het COTG heeft laten weten die mogelijkheid in welwillende overweging te nemen. Daarbij komt dat vanaf 1 januari 1989 de factor produktie mede bepalend zal zijn voor de hoogte van het budget van de RIAGG'en. Voor het RIAGG Maastricht zal dat naar verwachting positief uitwerken. De staatssecretaris achtte een jaarlijkse voortgangsrapportage praktisch niet haalbaar. De financiële bijdrage op grond van de Stimuleringsregeling zal vanaf 1988 structureel voor de acht medische faculteiten gelden. Het is de vraag of dan ieder jaar wel nieuws te melden is. In de memorie van toelichting bij de begroting kan een overzicht worden opgenomen van de werkzaamheden van de Begeleidingscommissie. Via de schriftelijke vragenprocedure bij de begroting kan dan eventueel om verdere informatie worden gevraagd. Hij onderschreef de zorg over de extramurale vakken, die nogal eens in de verdrukking lijken te raken. In die zin heeft hij zich met de minister van Onderwijs en Wetenschappen verstaan. Als er zorgelijke ontwikkelingen zijn die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de opleidingen en dus op de kwaliteit van de gezondheidszorg later, kan dat voor de staatssecretaris reden zijn, zijn opinie naar voren te brengen, hetzij via interdepartementaal overleg, hetzij via de ministerraad. De voorzitter van de commissie, Haas-Berger De griffier van de commissie, De Gier Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 6 8

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 29 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 30 mei 1988 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid 1 heeft onderstaande

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20026 Financieel beleid basisgezondheidsdiensten Nr. 2 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 15 december 1987 De vaste Commissie voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 808 Inkomensbeleid 1989 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 28 oktober 1988 De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-21 800 IX B Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IX B (Ministerie van Financiën) voor het jaar Nr. 25 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1991-199 300 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) voor het jaar199

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 19218 Het verworven immuun deficiëntiesydroom (AIDS) Nr. 34 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 26 april 1989 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18039 Sportbeleid Nr.7 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1982-1983 en in het vergaderjaar 1983-1984 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 20400 Lasopleidingen Nr. 5 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 1 september 1988 De vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 19218 Het verworven immuun deficiëntie-syndroom (AIDS) Nr. 13 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA) voorzitter.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22 300 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Rijksbegroting voor het jaar 1987 19 700 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 28 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 20

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21 300 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) voor het jaar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 16 709 Sportbeoefening door gehandicapten Nr. 10 1 Samenstelling: Leden: Nypels (D66), Worrell (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Müller-van Ast (PvdA)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19218 Het verworven immuun deficiëntiesyndroon (AIDS) Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 7 november 1985 Ter voorbereiding van het mondeling overleg

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 16815 Toelatingscriteria numerus fixus-studierichtingen voor het studiejaar 1981-1982 Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad

Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad ÜT? R>2 3 Advies niet-ambtelijke adviescommissie WOB. Onderwijsraad Aan de minister van onderwijs en wetenschappen, de heer drs. W.J. Deetman, Postbus 25000, 2700 LZ Zoetermeer. Nassaulaan 6 2514 JS 's-gravenhage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Jeugdwelzijn BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN CULTUUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Rijswijk,

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de sector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Bestemd voor scholen voor voortgezet.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18927 Vrijwilligerswerk op de terreinen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 5 september 1985 De vaste Commissies

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 961 Opleiding verplegende beroepen Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Worrell (PvdA), Hermes (CDA), Beinema (PvdA), Van Leijenhorst (CDA), voorzitter,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 706 Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap Nr. 3 herdruk 3 1 Samenstelling: Leden: Haas-Berger (PvdA), Stoffelen (PvdA), Kosto (PvdA),

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door de heer C te D, tegen E te F en G te H Zaak : Schadevergoeding, wettelijke rente Zaaknummer : 2012.03079 Zittingsdatum : 11 september

Nadere informatie

Rapport. Openbaar Klacht over UWVWerkbedrijf uit Amsterdam. Datum: 29 juli 2011. Rapportnummer: 2011/217

Rapport. Openbaar Klacht over UWVWerkbedrijf uit Amsterdam. Datum: 29 juli 2011. Rapportnummer: 2011/217 Rapport Openbaar Klacht over UWVWerkbedrijf uit Amsterdam. Datum: 29 juli 2011 Rapportnummer: 2011/217 2 KLACHT Verzoekster klaagt erover dat het UWVWerkbedrijf te Amsterdam haar klacht gegrond heeft verklaard

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17514 25 juni 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2014, nr. 598670, tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk VIII Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 127 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 18 386 Besluit afbreking zwangerschap Nr. 31 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 5 april 1989 De vaste Commissie voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen Nr. 172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 4 maart 2016 De vaste commissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 772 Beleidsdoorlichting Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST Overwegende dat: 1. het academisch ziekenhuis op grond van wet en regelgeving, waaronder de WHW, als instelling onder meer taken heeft op het

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten

Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Zelftest clie ntondersteuning voor gemeenten Aanleiding Op 16 oktober heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om een zelftest aan gemeenten aan te reiken die gemeenteraden,

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 24 oktober 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK Burgerschap en Informatiebeleid www.rijksoverheid.nl Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 21452 Jeugdbeleid en Onderwijsbeleid Nr. 3 LIJSTVAN VRAGEN Vastgesteld 15 mei 1990 De bijzondere Commissie voor het jeugdwelzijnsbeleid 1 en de

Nadere informatie

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002 Aan de Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1 Onderwerp Advies departementale

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.020 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan

Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan Raamovereenkomst Educatie Gemeente Den Haag ROC Mondriaan De gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. S. Dekker, wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT

3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT 3.1.3. Onderzoekspublicaties door JOINT In chronologische volgorde. Periode 1974-1989 Ordner 1 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening van de samenwerkende samenwerkingsorganen: Verslag Joint-Conferentie

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1991-1992 22152 Voorlichtingscampagnes van het Rijk Nr. 3 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 1991 De Commissie voor de Rijksuitgaven 1 legt over dit rapport

Nadere informatie

Datum 27 juni 2016 Betreft Medicamenteuze abortus in de vroege fase van de zwangerschap door de huisarts

Datum 27 juni 2016 Betreft Medicamenteuze abortus in de vroege fase van de zwangerschap door de huisarts > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN

DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN DE PROCEDURE IN TUCHTZAKEN VAN DE ORDE DER GENEESHEREN Inleiding. Nico Biesmans, Magistraat-assessor Provinciale Raad van Antwerpen Bij de oprichting van de Orde der Geneesheren heeft de wetgever het toezicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22 800 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur)

Nadere informatie

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen

Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen. Verslag van bevindingen Bedrijfscommissie voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Verslag van bevindingen Verslag van de hoorzitting op 15 mei 2007 inzake het verzoek om bemiddeling dan wel advies van de ondernemingsraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19465 19905 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1985 Verslag van de Algemene Rekenkamer over 1986 Nr. 25 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038

Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw dr. E. Borst-Eilers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen Een Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038 G. van

Nadere informatie

ez02000001 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 20 december 2001

ez02000001 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 20 december 2001 ez02000001 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 20 december 2001 Sinds najaar 2000 is het BioPartner-programma operationeel. Dit programma heeft ten doel om het aantal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk XI Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 55 BRIEF VAN DE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 497 Passend onderwijs Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19 582 Het toeristisch en recreatief onderwijs Nr. 2 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 17554 Beleid inzake het starten van een (eigen) bedrijf Nr. 24 ' Samenstelling: Leden: Salomons (PvdA), voorzitter, Van der Linden (CDA), Van Erp

Nadere informatie

10 juli 2013 2013/04. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 8 maart 2013

10 juli 2013 2013/04. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 8 maart 2013 BESLISSING Datum uitspraak : 10 juli 2013 Zaaknummer : 2013/04 Appellante : Secretaris van de Stichting Raadsliedenwerk Veenweiden, mw W.J.B.I. Kraak Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19258 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet (gelijkstelling niet-gehuwde personen met gehuwden of echtgenoten) Nr. 8 EINDVERSLAG Vastgesteld 13

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (Tekst geldend op: 29-07-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 juli 2008, nr. MEVA/ABA/2860370, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17949 30 juni 2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. WJZ / 14104796, tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 676 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 1 I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 2 ONDERWERPEN Aansprakelijkheid Titelbescherming wet BIG Voorbehouden handelingen Experimenteerartikel

Nadere informatie

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad; Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2015, nr. , tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing (Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing) Handelend

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Voorzitter van de overlegvergadering met de Universitaire Commissie voor Georganiseerd Overleg De Gezamenlijke Vakorganisaties Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2

Hoofdstuk 1: Algemeen... 2. Artikel 1: Begrippen... 2. Hoofdstuk 2: Toetreding tot PiA... 2. Artikel 2: Toetreding... 2 Tot uitwerking van en in overeenstemming met de Statuten vastgesteld in de bestuursvergadering van: 2 april 2013, ten kantore van St. Professionals in Advice, Beurs World Trade Center, 7 de etage, suite

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 20 890 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 050 Wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen.

2. Verzoeker diende bij SenterNovem een subsidieaanvraag in voor de productie van energie door middel van fotovoltaïsche zonnepanelen. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, hem heeft geïnformeerd over de termijn waarbinnen op zijn subsidieaanvraag

Nadere informatie