Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker"

Transcriptie

1 Met nieuwe energie in de regio arnhem Nijmegen v Pagina 2 Slimme distributie Stef Weijers: er is niet één oplossing die zaligmakend is. Pagina 3 MARN en MRA voor regionale aanpak energie en klimaat Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker ARN: Put your money where your heart is Nu of nooit voor investeringsbesluit vergistingsinstallatie Afvalverwerker ARN, gevestigd op de grens van Nijmegen West en Weurt, combineert het verbranden van huishoudelijk afval met de productie van energie. Dit voorjaar nog besluit het bedrijf over de bouw van een vergistingsinstallatie op eigen terrein waarin GFT-afval tot groen gas kan worden verwerkt. Kansen grijpen Marcel Thijsen: duurzaamheid koppelen aan bestaande opgaven. Pagina 5 Startbijeenkomst Veel bouwstenen, nu vooral dingen gaan doen! Pagina 7 Halfgeleider Margreet van Gastel: overheid moet verbindingen leggen. Pagina 7 Echt Achterhoek Tafel van Groenlo wil regionale energiemaatschappij oprichten. Pagina 8 Koele maatregelen Gevolgen klimaatverandering ijlen nog tientallen jaren door. Tijdens de startbijeenkomst De Groene Kracht met nieuwe energie in de regio Arnhem Nijmegen, bleek dat het thema energie en klimaat lééft in de stadsregio. Meer dan 150 deelnemers deden mee en bedachten met elkaar tientallen ideeën voor nieuwe en kansrijke projecten. Twee ogenschijnlijk stille maanden later is er veel gebeurd. Tijd om een tussenbalans op te maken. Energie en klimaat komen niet uit de lucht vallen. Met het programma Eureka werkten regionale partners, waaronder MARN en MRA, samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen al vanaf 2007 aan verbetering van de regionale luchtkwaliteit. Eureka kwam voort uit het Nationaal Programma Luchtkwaliteit. De samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties legde de regio geen windeieren. Met een kapitaal van circa euro werd maar liefst 10 miljoen euro aan subsidies opgehaald. Tegelijk werd een aanzienlijke vermindering van fijn stof en stikstof dioxide concentraties gerealiseerd. Nut en noodzaak Samen met MARN en MRA zette de stadsregio met Eureka in op een betere luchtkwaliteit en tevens een (nog) betere regionale leefbaarheid en bereikbaarheid. Al doende groeide het besef dat er méér nodig is. Gas en olie worden in snel tempo duurder en onze afhankelijkheid van verre en instabiele regio s groeit. Daarnaast ontstaat bij verbranding van fossiele brandstoffen koolstofdioxide (CO2), dat fors bijdraagt aan het broeikaseffect en klimaatverandering. De MARN en MRA ontwikkelden een eigen klimaatbeleid. Een en ander leidde ertoe dat beide samenwerkingsverbanden de stadsregio begin 2010 verzochten een gezamenlijk regionaal programma voor energie en klimaat op te stellen. De vraag die nu voorligt is welke gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de stadsregio hierin wil nemen. Medio maart zal het algemene bestuur van de stadsregio zich hierover uitspreken. lees verder op pag. 2 >> Nu al produceert ARN warmte die in de vorm van (groene) stroom geleverd wordt aan het openbare net, voldoende voor het verbruik van een stad van circa huishoudens. Was energie oorspronkelijk een bijproduct, tegenwoordig is bijna 25% van de omzet van ARN afkomstig uit de levering van energie. Nu nog fungeert ARN als overslagstation voor het GFT-afval uit de regio. De beoogde vergistingsinstallatie zal brandstof uit GFT-afval gaan produceren. Lokaal vervoer op brandstof uit lokaal afval, zou het credo kunnen worden. Daarmee biedt de toepassing een alternatief voor fossiele brandstoffen. Bovendien levert het gebruik van groen gas tot 75% minder uitstoot van CO2 op. Wat is de stand van zaken betreffende het besluit tot de bouw van een nieuwe vergistingsinstallatie? Gegarandeerde aanvoer GFT-afval De kosten van de vergistingsinstallatie bedragen 15 miljoen euro. De ARN heeft haast met het investeringsbesluit, maar kampt nog met een aantal onzekerheden. De investeringkosten moeten voor een belangrijk deel worden terugverdiend via het tarief voor de verwerking van het GFT-afval uit de tien MARN-gemeenten, die gezamenlijk de regio Nijmegen vormen. De MARN, voor een krappe 40% medeaandeelhouder van de ARN, is in de hoedanigheid van klant evenwel ook gebaat bij een laag tarief voor het verwerken van haar GFT-afval. De besluitvorming met betrekking tot het vergisten van het GFT-afval is nog niet rond. Duurzaamheid heeft op de korte termijn een prijs, aldus projectcoördinator Arnoud Rozestraten van de ARN. Als de gemeenten de opties voor verwerking van GFT-afval puur op prijs gaan vergelijken en de goedkoopste optie kiezen, is de kans op duurzame verwerking binnen de regio voorlopig verkeken. Samenwerking met de MARN is van groot belang. Wij zijn met elkaar in onderhandeling en wij hebben er alle vertrouwen in dat we er samen uit komen. lees verder op pag. 2 >> v 1

2 Randvoorwaarden samenwerking steeds duidelijker Nu of nooit voor investeringsbesluit vergistingsinstallatie >> Vervolg artikel pag. 1 >> Vervolg artikel pag. 1 Koers van de agenda De startbijeenkomst De Groene Kracht heeft niet alleen veel ideeën opgeleverd, maar ook aanwijzingen gegeven voor de koers van een gezamenlijke aanpak. Hoe concreter hoe beter klinkt uit de mond van velen. De agenda zal in hoofdzaak uit concrete projecten moeten bestaan waarvan de resultaten op kortere termijn zichtbaar zijn. Projecten waarvan de resultaten door grote én kleine gemeenten voelbaar zijn. Die de lokale klimaatprogramma s niet vervangen maar vooral aanvullen. En die gedragen en uitgevoerd worden door de regionale samenwerkingsverbanden MARN en MRA en door maatschappelijke partners waaronder het bedrijfsleven, hogeschool en universiteiten. Uitvoeren binnen bestaande opgaven Het is de taak van de overheid om verbindingen tussen partijen te leggen, initiatieven te stimuleren, kennisoverdracht te faciliteren en smoel te tonen richting subsidieverstrekkers. Zodat met relatief geringe investeringen veel kan worden bereikt. In die zin kan de nieuwe regionale energie en klimaatagenda de ingezette koers van het Eureka-programma volgen. Het is de kunst om maatregelen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat uit te voeren binnen bestaande opgaven op het gebied van economische zaken, wonen en ruimte. Denk bijvoorbeeld aan duurzame nieuwbouw, collectieve inkoop van groene stroom, gemeenschappelijke aanbesteding van openbare verlichting of de verwerking van gemeentelijke groene afvalstromen. Maatregelen die consequent een besparing opleveren op de begroting van gemeenten en burgers. Economische spin off Nut en noodzaak alleen leggen in tijden van teruglopende budgetten onvoldoende gewicht in de schaal om met volle overtuiging voor energie en klimaat te gaan. Het is wenselijk dat de stadsregioraad een zorgvuldige afweging maakt: behoren energie en klimaat tot de prioriteiten, en kunnen we ons nu veroorloven om te anticiperen op bedreigingen op de lange termijn? Juist daarom zal een energie en klimaatagenda verbonden moeten worden met kansen op het vlak van onder meer economie, mobiliteit en RO, en met gegeven assets zoals bijvoorbeeld de gunstige ligging van de regio ten opzichte van snelwegen, waterwegen en spoor. Onder deze voorwaarden is het mogelijk de stap te zetten naar een gezamenlijke energie en klimaatagenda Energie en klimaat lééft in de regio; partners willen; het is nu aan de overheid om kansen zoals bus op banaan een krachtige zet te geven. Stroperig subsidietraject Vooralsnog is het niet zeker of de provincie Gelderland over de brug komt met financiële steun voor de vergistingsinstallatie. Hetzelfde geldt voor subsidie vanuit Agentschap.nl. Daar zit wat ons betreft te weinig beweging in, meent Rozestraten. Het rijk biedt subsidiemogelijkheden voor duurzame innovatie op het gebied van Milieu en Technologie. De innovatie bij ARN zit hem niet in de nieuwe vergistingsinstallatie an sich, maar wel in het integreren van het vergisten en het nacomposteren. Door deze technische innovatie wordt voorkomen dat er een vervuilende afvalwaterstroom vrijkomt. Dat betreft een door ontwikkeling van de traditionele vergistingstechniek. Lokale levering groen gas Een derde factor van betekenis voor de mogelijke keuze voor productie van groen gas is de aanbesteding van de OV-concessie in de stads regio. Die zou een langjarige afnamegarantie kunnen bieden. Hoewel ARN het groene gas ook elders kwijt zal kunnen, gaat de voorkeur uit naar de opwerking van regionaal afval tot lokaal te leveren groen gas. In totaal zal ARN jaarlijks 38 miljoen kilo GFT-afval kunnen verwerken tot brandstof voor circa 38 miljoen autokilo meters. Onlangs startte de stads regio de aanbestedingsprocedure voor het regionale openbare vervoer. Met de definitieve selectie van de winnende vervoerder zal ook duidelijkheid ontstaan over de rol van de ARN als mogelijke leverancier van duurzame brandstof. De ARN verwerkt onder meer het huisvuil van huishoudens in de MARN-gemeenten. Van GFT-afval tot groen gas Groen gas wordt gemeten in aardgasequivalenten. GFT-afval wordt eerst vergist tot biogas. Biogas bestaat voor 60% uit methaan (chemische naam voor het hoofdbestanddeel van aardgas). Het biogas wordt opgewerkt tot groen gas. In dit proces wordt koolstofdioxide (CO2) eruit gehaald en blijft 90% methaan over. Daarmee is groen gas een milieuvriendelijk alternatief voor de fossiele brandstof aardgas. De koolstof dioxide kan als bijproduct worden afgevangen en gebruikt in de (kas)tuinbouw als groeimiddel. Aanvragers willen sowieso met elkaar door Regions of knowledge Hoe kunnen we stedelijke en regionale distributie slim aan elkaar koppelen? Die vraag staat centraal in het project Regions of Knowledge, waarvoor de regio recent subsidie heeft aangevraagd in Brussel. Partners Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), Lindus, Cornelissen Transport, Buck Consultants en de Stadsregio Arnhem Nijmegen hopen met dit project veel kennis op te doen en uit te wisselen. Daardoor kan de (letterlijk) gunstige positie van de regio nog beter worden benut. Met LZV-combinaties zijn eenderde minder kilometers nodig voor transport Stef Weijers is lector Logistiek en Allianties aan de HAN en tevens penvoerder namens de samenwerkende partijen. Weijers: Om de problematiek van stedelijke en regionale distributie op te lossen is medewerking nodig van zowel bestuurders van de steden als van de transporterende en verladende bedrijven zelf. Punt is dat beide partijen heel verschillende agenda s hebben en niet dezelfde taal spreken. De politiek is gefocust op het vergroten van de leefbaarheid en toegankelijkheid van onder andere de binnenstad, beperking van geluidsoverlast en een goede doorstroming van het verkeer. Voor gemeentebestuurders is de stad vaak het kader. Efficiënt netwerk Transporteurs hebben een andere agenda, vervolgt Weijers. Hun belang zit hem vooral in verhoging van het serviceniveau richting opdrachtgevers en in de inrichting van een efficiënt regionaal en (inter)nationaal netwerk. Uiteindelijk gaat het transportbedrijven natuurlijk om een rendabele bedrijfsvoering. Zowel politiek als bedrijfsleven zijn echter gebaat bij een slimme kop peling van stedelijke en regionale distributie. In Regions of Knowledge brengen we partijen bij elkaar en werken we samen met de kennisinstellingen aan slimme oplossingen. Europees project De aanvraag betreft een project waaraan behalve de regio Arnhem Nijmegen de regio s Lyon, Antwerpen, Valencia, Bologna en Noord Hongarije deelnemen. In eerste instantie nam de stadsregio het initiatief om hier in de regio de koppen bij elkaar te steken. In totaal is er een krappe 3 miljoen euro beschikbaar, waarvan de stadsregio zo n euro in de wacht hoopt te slepen. Uitwisseling met anderen Het project is in eerste instantie gericht op kennisontwikkeling en uitwisseling tussen de Europese regio s. Er is niet één oplossing die zaligmakend is, aldus Weijers. Juist de context en de omstandigheden bepalen wat werkt. Daarnaast biedt het project een partner als Cornelissen Transport ook de gelegenheid om het netwerk van collega-transporteurs in deelnemende regio s Antwerpen en Lyon uit te breiden. Regions of Knowledge is zeker geen puur onderzoeksproject, benadrukt Weijers. Het gaat juist ook om de uitwisseling van kennis en ervaringen, bijvoorbeeld via bijeenkomsten en een website. Die uitwisseling zal leiden tot meer kennis, maar ook tot plannen. We gaan samen een joint action program maken, waarin we slimme alternatieven gaan ontwikkelen en vanuit het project begeleiden. Wat moet je wel doen, en wat juist niet? Klik Weijers stelt dat de geschiedenis tot nu toe bewijst dat er nog geen panklaar recept is voor een succesvol stedelijk èn regionaal distributiebeleid. Het gaat er nu om de juiste partijen bij elkaar te brengen en de samenwerking goed te organiseren, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De eerste stap is in het kader van deze subsidieaanvraag in ieder geval al gelukt. Of de aanvraag wordt gehonoreerd wordt in de loop van volgend jaar duidelijk. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan willen de partners toch met elkaar door. Er is wel een klik, aldus Weijers. 2

3 Marcel Thijsen wil vaart maken met regionale energie en klimaatagenda Geen tijd meer voor Echternachse processie terug; maar er is inderdaad wel een vliegwiel nodig om het proces te veranderen. Overheid en bedrijfsleven moeten samen voorbeeldprojecten starten waarin nieuwe technologieën worden uitgewerkt. Dat vergt een voorinvestering. Die kan betaald worden uit besparingen door collectieve aanbesteding van diensten en goederen. Waar staan we over een jaar? Eind 2011 staan de eerste projecten op het gebied van energieneutraal bouwen in de steigers. Eind 2011 zijn we als lokale overheden druk bezig met aanpassing van regelgeving waardoor duurzame initiatieven en projecten makkelijker van de grond komen. Marcel Thijsen heeft geen enkele twijfel over het belang van energie en klimaat op de politieke agenda. Het is het een kwestie van prioriteiten stellen, aldus het bestuurslid van de MARN, in het dagelijks leven wethouder in Wijchen. Over zestig jaar zijn de fossiele brandstoffen op. Het is nu of nooit. Doen we niets, dan schepen we onze (klein)kinderen op met een schuld waar de kredietcrisis niets bij is. Een jaar geleden vroegen MARN en MRA de stadsregio een regionale uitvoeringsagenda voor energie en klimaat op te stellen. Het algemene bestuur van de stadsregio wil eerst een principiële afweging, en neemt energie en klimaat mee in een dit voorjaar te houden takendiscussie. Hoe kijkt Thijsen daar tegenaan? Begrijpelijk dat, nu de lokale begrotingen onder druk staan, die vraag nog eens expliciet gesteld wordt in de stadsregioraad. Duurzaamheid is echter niet los te koppelen van bestaande opgaven, bijvoorbeeld in de woningbouw of in het openbaar vervoer. We moeten bestaande projecten en programma s zuinig, duurzaam en toekomstbestendig uitvoeren. De kansen liggen voor het grijpen. Partijen in de regio willen nu concreet aan de slag. Wat gaat u doen? De overheid kan zeker bijdragen, maar is geen grootgeldautomaat. Er zijn veel kansen voor het bedrijfsleven, waarbij de overheid kan faciliteren. Er zijn altijd honderd redenen om iets níet te doen. De overheid kan helpen door obstakels niet leidend te laten zijn, door méé te denken en door creatief met bijvoorbeeld juridische hindernissen om te gaan. Als overheid moeten we ons afvragen: heeft regelgeving nog wel het gewenste effect? Zo mag een woningcorporatie woningen bouwen tot maximaal 2 ton. Die regel is er om ook lagere inkomens in aanmerking te laten komen. Terwijl een investering van euro extra toekomstige bewoners elk jaar weer een aanzienlijke besparing op stookkosten oplevert. Wat kunnen bedrijfsleven en onderwijsorganisaties zelf doen? Er is nog veel onderzoek nodig, onder meer naar de meest efficiënte vorm van energie. Onderwijs en wetenschap hebben daar een rol en een adviesfunctie in. Het bedrijfsleven beweegt mee met de markt: over 10 jaar worden er uitsluitend energieneutrale woningen gebouwd. De overheid moet die trend faciliteren met richtlijnen die deze ontwikkeling stimuleren. Wat is de meerwaarde van een regionale uitvoeringsagenda? Collectieve inkoop van stroom in 2009 heeft de MARN gemeenten behalve een groencertificaat een besparing van maar liefst 1 miljoen euro opgeleverd. Met schaalv kunnen we veel doen. Denk bijvoorbeeld aan het collectief aanbesteden van afvalverwerking de grondstof van de toekomst. Zo heeft elk dossier zijn eigen ideale schaalgrootte; regionaal, nationaal of soms zelf Europees. Waar liggen op korte termijn de grootste kansen voor energie en klimaat? Op korte termijn liggen de grootste kansen in duurzame woningbouw, in aardgas en biogas en in de koppeling daarvan met de openbaar vervoerconcessie. Als grootaandeelhouder van de ARN wil de MARN een vergistinginstallatie laten bouwen. Door een collectief contract met de deelnemende gemeenten verzekert de ARN zich van een gegarandeerde aanvoer van groenafval, wat de gemeenten op hun beurt lagere tarieven en meer duurzaamheid oplevert. De OV concessie is een enorme kans, in die zin dat die een juist een continue afzet zou garanderen. Welke kansen op (middel)lange termijn mogen we als regio beslist niet laten liggen? Op de middel- en lange termijn liggen er kansen in het gebruik van afval als grondstof. Anders gezegd gaat het erom een kringloop te maken waarbij natuurlijke en industriële goederen opnieuw gebruikt kunnen worden. Zo ligt er nu meer koper op de stort dan in oude kopermijnen zelf, terwijl de prijs door het plafond gaat. Meestal gaan de kosten voor de baat uit. Waar moet hier in de regio het geld voor energie en klimaat vandaan komen? Duurzaamheid is onderdeel van de moderne economie. Investeringen verdienen zich Our bin suffers from obesity Wat kunnen we als individu zelf al doen? Het individu heeft de grootste macht! Als individu kunnen we recyclebare producten kopen en ons afval nog meer scheiden een kleine moeite! Bij grote investeringen als een auto of een woning kunnen we ons afvragen hoe duurzaam en toekomstbestendig die zijn. Als collectief heeft het individu een grote macht denk aan multinationals als BP en Shell die worden afgerekend op hun bijdragen aan een duurzame aarde. Ook de overheid mag af en toe best bang zijn voor die vraag vanuit het individu: En wat doet ú? 3

4 Startbijeenkomst in beeld Veel interactie tijdens de startbijeenkomst De Groene Kracht op 26 november jongstleden. Deelnemers, van links naar rechts: Jos IJkhout (Bureau Stroom) en Bart de Bruin (MARN) Zaal Arjan van den Broek (Electrabel) Margreet van Gastel (stadsregio), Annelies van der Kolk (provincie Gelderland) en Esther Jacobs (dagvoorzitter) Albert Anijs (Arnhem), Martijn Mentink en Paul Manders (stadsregio) Links: Ruud Mooij (Overbetuwe) Frits Witjes (Overbetuwe), Paul Stein (provincie Gelderland), Marianne de Wit (Arnhem) Birgit Hendriks (Binnenstadservice), Michiel Hustinx (Nijmegen) en Pieter Hameetman (BAM Vastgoed BV) Paul Manders (stadsregio), Marc de Kroon (Arnhem), Jan Luijten (Nijmegen) Marcel Thijsen (Wijchen) en Pieter Leroy (RUN) Arrien Sietsma (Arnhem) en Myrthe Stevens (Agentschap.NL) Arrien Sietsma (Arnhem) en Ron Josten (stadsregio) Marc de Kroon (Arnhem) Ron Josten (stadsregio) en Herman Wagter (Askary) Ruud Mooij (Overbetuwe) en Erik Heinrich (Renkum) slimme mobiliteit slimme mobiliteit Groene Economie 4

5 Waardering startbijeenkomst Deelnemers willen concretisering ideeën Ruim een derde van de deelnemers aan de startbijeenkomst De Groene Kracht eind november vorig jaar vulde de digitale evaluatie in. De bijeenkomst scoorde een ruime voldoende. Een groot deel van de respondenten gaf aan grote behoefte te hebben aan concretisering van ideeën. inhoud startbijeenkomst 7,5 resultaat startbijeenkomst 6,8 opbouw en variatie programma 7,8 inhoud workshops 7 resultaat workshops 6,5 Kansrijke projecten Het hart van de startbijeenkomst De Groene Kracht werd gevormd door een zestal workshops, gecentreerd rond de thema s energietransitie, energieneutraal bouwen, groene economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deelnemers aan de workshops brachten tientallen ideeën in. Hieronder treft u enkele highlights aan. Ga voor het volledige verslag (per workshop) naar Naar energieneutraal bouwen Hoe zorgen we ervoor dat alle nieuwbouw in de regio in 2020 energieneutraal is zoals het Kabinet wil? Op diverse plekken in Nederland wordt al geëxperimenteerd met energieneutraal bouwen. Die kennis en ervaring moet worden overgedragen naar onze regio en vertaald naar concrete projecten. Daarnaast is er een transitiepad nodig waaruit blijkt hoeveel % van de woningbouw bijvoorbeeld in 2014 energieneutraal moet zijn. 2. Stel een E-label in, gekoppeld aan vergroening van de WOZ. 3. Bundel innovatiekracht bij corporaties en doe het samen. 4. Haal VVE s over de streep met subsidies, duurzaamheidleningen, ontzorging, en neem hiervoor voldoende tijd. Op de man af gevraagd Een aantal deelnemers werd op de man/vrouw af gevraagd wat opviel tijdens de startbijeenkomst, en wat volgens hem/haar het belangrijkste resultaat is. bestuurders, helaas weinig regioraadsleden. Resultaat: Veel goede ideeën met draagvlak; ook voor een groene OV concessie. Rijden op een banaan! Erik Heinrich, wethouder gemeente Renkum: Opvallend: Zeer gemêleerd gezelschap met veel deelnemers uit het bedrijfsleven. Ik bespeurde een algemeen gevoel: wij moeten nu vooral dingen gaan doen en niet meer te veel blijven praten; de handen uit de mouwen, aan het werk. Gijs Gerrits, strategisch beleidsmedewerker milieu, gemeente Beuningen: Opvallend:. een grote belangstelling vanuit overheid, bedrijfsleven en de kennisinstituten. Resultaat: Het enorme enthousiasme bij de aanwezigen is een goed fundament om met groene kracht de regio te verduurzamen! Johan Noppe, manager strategie en vastgoed, Portaal: Opvallend: Het onderwerp leeft enorm in de regio! Resultaat: Er zijn veel bouwstenen aangereikt voor de regionale agenda. Die moeten we dan wel gaan maken. Jan Luijten, adviseur duurzame ontwikkeling, gemeente Nijmegen: Opvallend: Goed bezochte bijeenkomst; veel positieve energie die zegt dat we moeten doorgaan. Veel enthousiaste Barry de Vries, onderzoeker Alterra, WUR: Opvallend: Veel mensen met enthousiasme, voornamelijk vanuit de energiehoek. De belangstelling voor klimaatadaptatie lijkt marginaal; is het de moeite waard hierop in te zetten? Resultaat: Belangrijkste resultaat van de bijeenkomst is draagvlak; het lijkt erop dat de stadsregio nu aan zet is. Arjan van den Broek, directeur Productie Electrabel Nederland N.V.: Opvallend: dat er heel veel bekenden waren. Wat is hier van het belang? Uiteindelijk gaan we samen oplossingen maken. Zo een bijeenkomst is elkaar weer zien, gedachten uitwisselen en samen ergens over nadenken. Als we zo samen komen, dan komen oplossingen op termijn vanzelf. Resultaat: De opgedane inspiratie. Als ik die kan doorgeven aan ondernemers en medewerkers, dan mobiliseren we nog meer mensen. Monique van Merrebach, beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid, gemeente Rheden: Opvallend: veel partijen aanwezig met verschillende achtergronden en eigen doelstellingen. Maar toch met grotendeels een gemeenschappelijk belang als het gaat over klimaat en energie. Resultaat: Er zijn veel ideeën geopperd en kansen benoemd. Nu de (groene) krachten bundelen! 1. Committeer je als overheid aan een concreet stappenplan. 2. Stel een daadkrachtige Taskforce in, die mogelijke blokkades tackelt. Koppel er gedreven lokale en regionale bestuurders aan. 3. Organiseer betrokkenheid van burgers, corporaties en hypotheekverstrekkers. 4. Focus op snelle successen, zoals: - Snelle vergunning voor bouw van energieneutrale woningen - Geen WOZ voor energieneutrale woningen - Een groene hypotheek voor energieneutrale woningen Investeren in verduurzaming bestaande woningen Door de betrokkenheid van bewoners te vergroten en door succesvolle voorbeelden zichtbaar te maken kan verduurzaming van de bestaande voorraad versneld worden. Ontwikkel daarbij een aanpak-op-maat voor eigenaren, corporaties en VVE s. 1. Pak verduurzaming per wijk aan en zorg dat er een flow ontstaat. Nieuwe energie, transitie naar energievoorziening in de toekomst Duurzame opwekking van nieuwe energie is een must om CO2-neutraal te worden. Het gelijkmatiger uitsmeren van de energievraag over de dag helpt ook. De hamvraag blijft: hoe gaan wij groene energie in de regio realiseren? Conclusie van de deelnemers aan deze workshop luidt: de transitie moet ook geld kunnen opleveren. Decentraal en kleinschalig opgezette projecten hebben de voorkeur. Het is de kunst om op regionaal niveau een sluitende keten op te zetten. 1. Bedrijven stimuleren om zonne-energie op te wekken. Bijvoorbeeld door beloning van zonne-energie en inno vaties met gunstige aanbestedingregels. Of stimulering door de WOZ te verlagen. lees verder op pag. 6 >> 5

6 Kansrijke projecten >> Vervolg artikel pag. 5 Provinciale isolatiemaatregel succesvol 2. Biobased proefprojecten uitbreiden. Van groenafval en agrarische restproducten naar brandstof. Het gaat om het ophalen van kennis, het samenbrengen van partijen, het organiseren van de logistiek en het opschalen van lokale projecten. 3. Lokale, kleinschalige projecten organiseren met snel en zichtbaar resultaat. Bijvoorbeeld zonnepanelen of vergisting op wijkniveau. Succesfactoren zijn het mobiliseren van inwoners, het versnellen van milieuprocedures, creatieve financiering en het uitdragen van best practices door gemeenten. Groene economie, EMT bedrijven als motor van transitie De regio Arnhem Nijmegen telt bedrijven in de EMT (energie en milieu technologie), waarin totaal mensen werkzaam zijn. Hoe kunnen we de sector versterken en ons als regio met deze sector profileren? 1. Koppel nieuwe bedrijfjes ofwel jonge honden aan zogenaamde oude rotten. 2. Stimuleer groen gas door vraag (markt) en aanbod (productie) aan elkaar te koppelen. Goed voorbeeld is de aanbesteding van het regionale openbare vervoer aan groene energie uit lokaal en regionaal afval. 3. Geef als overheid meer helderheid t.a.v. randvoorwaarden en breng deskundigheid in (bijvoorbeeld door het mobiliseren van kennisinstellingen). Over schone en slimme mobiliteit gesproken De regio Arnhem Nijmegen is buitengewoon gunstig gelegen ten opzichte van vaar- en snelwegen en (inter)nationale hotspots van economische bedrijvigheid. Volop kansen dus voor transport en logistiek. Hoe kunnen we onze koploperspositie in duurzaam vervoer versterken? 1. Het is de kunst om bedrijven meer ladingen te laten bundelen. Overheden zullen verladende bedrijven en winkeliers moeten verplichten tot slimme stadsdistributie. 2. De regio Arnhem Nijmegen kan zich ontwikkelen tot een centrum of knooppunt voor alternatieve brandstoffen (Green Fuel Valley) door regionaal verworven biomassa te vergisten naar groengas of biolng. 3. We kunnen de bereikbaarheid verbeteren en de totale verkeersdruk verminderen door het nieuwe werken en leren te koppelen aan slimme ICT-toepassingen. Klimaatverandering en hoe we ons kunnen aanpassen Samen met de stadsregio werken de gemeenten Arnhem en Nijmegen in het project Future Cities (zie elders in deze uitgave het artikel: Prettige leefomgeving bij weer of geen weer). Hoe kunnen de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen in de gebouwde omgeving anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast? 1. Zet een bewustwordingsprogramma op om de problematiek en de urgentie daarvan onder de aandacht te brengen van bestuurders, ambtenaren, corporaties en ontwikkelaars. 2. Begin met relatieve quick wins, zoals bijvoorbeeld isolatie van publieke gebouwen, stedenbouwkundig ontwerp gericht op natuurlijke koeling, geen platte daken voor scholen en verzorgingshuizen, groene gevels en een klimaattoets in de procedure voor bestemmingsplannen. 3. Pas de Natural Step Methode toe: een systematische en wetenschappelijke methode om duurzaamheid in de maatschappij, maar ook in bedrijven en ruimtelijke planning te implementeren. Woningeigenaren kunnen via hun gemeente subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. De provincie Gelderland heeft voor 2011 maar liefst 5 miljoen euro gereserveerd, ten opzichte van 1,4 miljoen in De regeling is voor eigenaren van woningen voor 1980 met een WOZ-waarde tot euro. De bijdrage is 500 euro per woning voor het isoleren van dak, buitenmuur en begane grondvloer (de schil van de woning). Boost voor bedrijfsleven Op basis van een inventarisatie bij alle gemeenten besloot Provinciale Staten in november voor 2011 substantieel meer geld uit te trekken voor de maatregel. Nu al stroomt het aantal aanvragen binnen bij de deelnemende gemeenten. Gedeputeerde Annelies van der Kolk reageert verheugd op het grote animo voor de regeling: Met name de isolatie van dak, gevel en vloer levert een grote besparing op. Isolatie verlaagt de woonlasten, geeft meer comfort en draagt bij aan een energiezuinig en klimaatbestendig Gelderland. Bovendien levert elke euro subsidie het lokale en regionale bedrijfsleven gemiddeld 6 euro omzet op. Het beschikbare bedrag zal vrijwel zeker benut worden. Gevoelig voor prikkel Uit proefprojecten in 2008 en 2009 bleek dat woningeigenaren wel willen isoleren, maar als puntje bij paaltje komt toch vaak andere prioriteiten stellen. Een grote groep bewoners blijkt gevoelig voor een eenmalige financiële prikkel. Die bedraagt eenderde van de gemaakte kosten tot een maximum van 500 euro. Bewoners kunnen bij hun eigen gemeente informatie inwinnen en hun aanvraag indienen. MARN verzorgt back office De isolatieregeling is een mooi voorbeeld van complementaire samenwerking tussen lokale, regionale en provinciale overheden. De MARN immers handelt namens de bij haar aangesloten gemeenten de aanvragen af. Veel gemeenten hebben daar zelf onvoldoende capaciteit voor. Door de back office aan de MARN uit te besteden kan de regeling efficiënter en goedkoper uitgevoerd worden. De regeling maakt deel uit van het Gelderse Klimaatprogramma Belangrijke doelen zijn het aanpakken van de energiehuishouding en het verminderen van de CO2-uitstoot, met een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 als einddoel. Gelderland moet vóór 2050 klimaatbestendig zijn ingericht. Gedeputeerde Annelies van der Kolk: De subsidie is goed voor het klimaat én de regionale economie. 6

7 Margreet van Gastel overtuigd van voordelen samenwerking Regionale profilering sleutel tot succes Als voorzitter van de MRA, wethouder in Arnhem en lid van het dagelijkse bestuur van de stadsregio pleit Margreet van Gastel voor een sterkere profilering van de regio. Het is de hoogste tijd om als regio aan de weg te timmeren, en bij Den Haag in beeld te komen. Van Gastel stelt vast dat de regio daar onvoldoende in slaagt: We dreigen achter het net te vissen. Het is nodig om onze stem in het rijks- en Europees beleid te laten doorklinken. Dat kan je als gemeente nooit alleen. De stadsregio is in dat opzicht een prachtige organisatie, maar helaas zijn de voordelen bij de regiogemeenten nog niet genoeg bekend. Daar ligt nog wel een taak. Brussel als vehikel Dat neemt niet weg dat Van Gastel een optimistisch toekomstbeeld heeft. Over tien jaar is iedereen in Nederland en daarbuiten er van doordrongen dat er in deze regio heel veel gebeurt op het gebied van energie en klimaat. Na Arnhem Energiestad en Groningen Energy Valley gaan wij hier in de stadsregio voor Energy Hill! Van Gastel meent dat de sleutel tot succes ligt in samenwerking en eenduidige regionale profilering, juist in deze periode van recessie. De regio zou daarmee sterker moeten inzetten op het binnenhalen van Europese subsidies. Ook in technische zin verdient Brussel meer aandacht, aldus Van Gastel. Subsidietrajecten vergen specifieke expertise. Ik ben er zeker van dat een subsidiebureau zichzelf zou terugverdienen. Overheid als halfgeleider Als voorzitter van de MRA kijkt Van Gastel met voldoening terug op de startbijeenkomst De Groene Kracht. Een groene economie als motor voor energie en klimaat moet natuurlijk vooral komen vanuit de onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven zelf. Ik zie de overheid vooral als een halfgeleider die de weg effent en verbindingen legt. Dat vergt een alerte en actieve Achterhoek timmert aan de weg De Achterhoek produceert voldoende biomassa om in 2020 alle huishoudens in de regio van energie te voorzien. De Tafel van Groenlo, een platform van Achterhoekse ondernemers, kennisinstellingen en overheid heeft al vijf concrete pilotprojecten in de startblokken staan. Het wachten is nog op aanpassingen in regelgeving door het Rijk. Eind november overhandigde de medio 2009 opgerichte Tafel van Groenlo drie moties aan een delegatie van de Tweede Kamer waarin op aanpassing wordt aangedrongen. Praktisch zelfvoorzienend in energie Door opschaling van een aantal pilotprojecten op het gebied van duurzame energieopwekking verwacht de regio in 2020 praktisch zelfvoorzienend te worden. Met de pilotprojecten worden lokaal en regionaal biogas en zonne-energie opgewekt voor lokaal en regionaal gebruik. De enorme hoeveelheid biomassa in de Achterhoek kan 100 miljoen kubieke meter biogas opleveren. Ook energie uit zon kan een grote bijdrage leveren. De projecten zijn gericht op de productie van onder meer biogas uit (verse) mest en lokale biomassa afvalstromen tot zonne-energie uit een grid van publieke en private daken in de regio. Een blik in de keuken van onze buren leert dat de Achterhoek een actieve lobby voert om proefregio te worden op het gebied van duurzame energieopwekking. De Achterhoek combineert een groene omgeving met innovatiekracht maar heeft wel steun van het Rijk nodig om haar ambities waar te maken. Het gaat daarbij onder meer om aanpassing van milieuwetgeving en fiscale maatregelen. opstelling. Door het organiseren van een startbijeenkomst hebben we betrokken partijen een platform bezorgd en met elkaar in contact gebracht. De Open Days is een jaarlijks EUevent in Brussel waarbij steden en regio s hun economische groeipotentie presenteren. Het thema van 2011 is smart, sustainable and inclusive growth. Van Gastel zet in op profilering van de regio Arnhem Nijmegen met focus op groene energie en smart grids. Inzet Van Gastel hamert op de noodzaak van doortrekking van de A15. Daar moet nu eens een finale klap op worden gegeven! Doortrekking garandeert een betere doorstroming op het regionale wegennet en een verbetering van de luchtkwaliteit. Op kortere termijn ziet zij veel potentie in vergisting van groen afval op Roelofshoeve en in Bergerden voor openbaar vervoer en transport. Als overheid kunnen we een rol spelen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. En een vulpunt op IJsseloord hebben we al! Economisch interessant De Tafel van Groenlo wil een regionale energiemaatschappij oprichten om de financieel technische kant van de pilotprojecten in goede banen te leiden. Deze Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) zal onder meer subsidiestromen, bancaire arrangementen en borgstellingen moeten regelen. Daarnaast zal de regionale energiemaatschappij toezien op de uitgifte van aandelen en het sluiten van contracten met afnemers en leveranciers. De Tafel van Groenlo verwacht dat het opwekken van biogas de regio in de toekomst geen windeieren zal leggen. De Tweede Kamerleden reageerden positief op de voorstellen. Het Achterhoekse platform houdt druk op de Haagse ketel en hoopt in de loop van dit jaar op concrete vorderingen. Meer informatie: Binnenstadservice in Beuningen? Is Binnenstadservice ook voor de gemeente Beuningen een goed concept? Om daar achter te komen laat Beuningen een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het onderzoek richt zich op de interesse onder winkeliers en bedrijven en stelt ook een financiële prognose op voor de eerste twee jaar. Binnenstadservice helpt uitstoot van schadelijke uitlaatgassen te verminderen. Dat kan door leveranties aan winkels en bedrijven in de (binnen)stad slim te bundelen op een locatie aan de rand van de stad, en vervolgens in kleine, schone voertuigen naar de binnenstad te vervoeren. Zowel Arnhem als Nijmegen hebben een vestiging. Eerder dit jaar besloot ook Wijchen de kansen voor Binnenstadservice te onderzoeken. Het onderzoek is in een afrondende fase. Collectief aanbesteden gemeentelijk groenafval Gezamenlijke aanbesteding van de verwerking van gemeentelijk groenafval is efficiënter, goedkoper en vriendelijker voor het klimaat. Gemeenten produceren een grote hoeveelheid groenafval, zoals snoeihout, bermmaaisel, houtsnippers en grof hout. Door collectieve (Europese) aanbesteding van een grote hoeveelheid (bio)massa ineens hopen de stadsregiogemeenten financiële winst te boeken en CO2-uitstoot te verminderen. Dat laatste gebeurt doordat met deze biomassa duurzame energie wordt geproduceerd. Eerst wordt een inventarisatie gemaakt van de omvang van de biomassastromen. Daarnaast wordt een programma van eisen en een bestek opgesteld. Uit de marktscan die eind januari plaatsvindt zal blijken welke marktpartijen interesse hebben. Het aanbestedingstraject wordt naar verwachting dit najaar afgerond. Eerste publieke waterstoftankstation van Nederland Op 3 december jl. ging in Arnhem het eerste publieke waterstoftankstation van Nederland open. Het tankstation is onderdeel van HyMove, een ambitieus project in de regio Arnhem om ervaring op te doen met het gebruik van waterstof in bussen en auto s. De officiële openingshandeling van het tankstation bestond uit een eerste tankbeurt van onder meer de Honda Clarity en de overhandiging van een Fiat Doblo aan de gemeente Arnhem. Een OV-bus op waterstof zal nog voor de zomer in de dienstregeling van Connexxion rijden. De initiatiefnemers van het HyMove-project, waaronder overheden, bedrijfsleven en HAN, zien het project als onderdeel van een verkenning van schone en klimaatneutrale manieren van vervoer. De waterstoftankzuil bij AVIA tankstation VéBé van Steijn in Arnhem zal overigens volgend jaar verhuizen naar bedrijventerrein Kleefse Waard en dan een veel grotere capaciteit krijgen. Truck van de toekomst Truck van de Toekomst is een subsidi eprogramma van het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het stimuleert het testen van nieuwe technologieën om vrachtverkeer schoner te laten rijden. Bijvoorbeeld door rijden op LNG (Liquefied Natural Gas). LNG is een goed alternatief voor diesel EEV, maar er zijn in Nederland nog nauwelijks vulpunten. De gemeente Nijmegen en de stadsregio laten een subsidieaanvraag opstellen voor de aanschaf van ongeveer 20 LNG-trucks en minimaal één vulpunt in de regio. Uit een eerste gespreksronde met een aantal belangrijke lokale en regionale transportbedrijven blijkt dat er zeker belangstelling is. 7

8 Kort door de bocht! Zeven stellingen over energie en klimaat Prettige leef omgeving bij weer of geen weer In de Van Muijlwijkstraat in Arnhem wordt dit jaar begonnen met een onderzoek naar het effect van bomen en groene gevels op de binnen- en buitentemperatuur. Na een nulmeting worden in de straat tijdelijke maatregelen genomen als bomen (in bakken) en een groene gevel. Daarna wordt de straat opnieuw doorgemeten. De proef is mede mogelijk gemaakt dankzij het Europese subsidieproject Future Cities. Collectieve verwarming in Groot Holthuizen / Zevenaar Isolatie bestaande woningvoorraad Monique van Merrebach en Gijs Gerrits, beide werkzaam op het gebied van milieu en duurzaamheid in respectievelijk de gemeenten Rheden en Beuningen, lieten zich uit de tent lokken. 1. duurzame energie is een probleem voor het kabinet Gijs: Duurzame energie is geen probléém voor het kabinet maar juist een oplossing, voor het kabinet, het bedrijfsleven en voor burgers. Duurzame energie levert een bijdrage aan een schone economie, aan meer werkgelegenheid en het is een boost voor het kennispotentieel in dit land. Monique: De bijgestelde opgave (van 20 naar 14% duurzame energie in 2020) is géén signaal om nu maar achterover te gaan leunen. Met het huidige aandeel van 4% gaan we in Nederland nog niet zo hard. De Europese norm zal voor het kabinet nog een hele opgave zijn. 2. er bestaat geen lokaal klimaatbeleid, hoogstens een stapel projecten Monique: Op lokaal niveau worden veel projecten uitgevoerd die vaak heel succesvol zijn, maar uiteindelijk slechts een kleine bijdrage leveren aan de aanpak van het probleem. Wat niet wegneemt dat die projecten van groot belang zijn voor het creëren van bewustzijn en draagvlak onder inwoners. Maar om meters te kunnen maken moeten we de handen ineen slaan. Gijs: Om een significante bijdrage te leveren aan CO2 reductie is enkel en alleen lokaal klimaatbeleid onvoldoende. Gemeenten moeten samenwerken om gemeente overstijgende klimaatambities waar te maken. Door opschaling kunnen we meer kansrijke projecten concretiseren. Monique: Juist op dit niveau kan de stadsregio als verlengd lokaal bestuur een belangrijke rol spelen. 3. energie en klimaat gaan niet over milieu maar over economie Monique: Energie en klimaat gaan over beide. Gijs: Wereldwijd staan we voor een mooie en tegelijk grote opgave: het duurzaam inrichten van onze woon-, werk- en leef wereld. Daarvoor is een duurzame economie nodig; een beter milieu is één van de resul taten van dit transitieproces. 4. Klimaatbeleid stimuleert de lokale economie Gijs: Waar! Klimaatbeleid schept kansen voor vernieuwende technieken en het komt de lokale werkgelegenheid ten goede. Monique: Denk aan de aanpak van de bestaande woningvoorraad. Zeker nu er nauwelijks nieuw gebouwd wordt ligt daar veel werk voor lokale en regionale bouwbedrijven, zoals aannemers, glas zetters- en isolatiespecialisten. 5. een groene economie vraagt om meer overheid en minder markt Monique: Een groene economie kan alleen slagen als er voldoende te verdienen valt. Gijs: In het begin van de transitie naar een groene economie is het aan de overheid om projecten aan te jagen en te stimuleren. Uiteindelijk zal de markt haar eigen weg vinden en hoeft de overheid alleen te faciliteren. 6. burgers zijn nog niet klaar voor duurzame energie Monique: Er vindt al veel voorlichting plaats en er is nog heel veel nodig. Bij voorkeur op maat gesneden voorlichting, niet alleen gericht op burgers, maar ook op bedrijfsleven, ontwikkelaars, installatiebedrijven en overheden zelf. Gijs: Voorlichting is niet genoeg. Financiële prikkels blijven gewenst. Vergelijk het aantal zonnepanelen op woningen in ons land eens met Duitsland. Daaruit blijkt dat je met goed financieel beleid veel kan bereiken. 7. niets doen is de beste strategie Gijs: Niets doen is een gemiste kans voor de ontwikkeling van de regio op het gebied van kennis en techniek. Niets doen betekent dat we de rekening (onbetaalbare energielasten, achterblijvende bedrijvigheid, geen kennisontwikkeling, risico s van klimaatverandering) later keihard gepresenteerd krijgen. Monique: We hebben als land al veel te lang niet hard genoeg gelopen. Op veel terreinen zijn we al ingehaald. Zonne-energie is booming business in Duitsland en China. Windenergie zijn we al kwijt aan koploper Denemarken. Het wordt hoog tijd dat Nederland als kennis- en technologieland een tandje bijzet. Samen met Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg behoort de stadsregio tot de koplopers op het gebied van klimaatadaptatie. Hans van Ammers, senior beleidsadviseur openbare ruimte bij de gemeente Arnhem, legt uit wat het Future Cities project gemeenten te bieden heeft. Ook al stoppen we morgen met fossiele brandstoffen, de gevolgen voor het klimaat ijlen nog vijftig jaar door. Begrijpelijk dat gemeenten focussen op vermindering van CO2-uitstoot, maar laten we ons tegelijkertijd voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Groene daken en gevels We krijgen vaker en langer te maken met perioden van extreme hitte, droogte en neerslag, aldus Hans van Ammers. Aan het omgaan met veel water zijn we in Nederland wel gewend. Daarom ligt binnen Future Cities de nadruk op hitte. Volgend jaar komt er een regionale hittekaart die de opwarming van bebouwde omgeving in beeld brengt. Die is er nu al van Arnhem. Aan een kaart voor Nijmegen wordt momenteel gewerkt. Daarnaast levert het project straks een toolbox op waarmee gebruikers kunnen uitrekenen wat de kosten en baten van aanpassingsmaatregelen zijn. Wat is bijvoorbeeld het effect van een enkel groen dak, van aanplanting in een straat, een wijk of een hele gemeente. Aanbevelingen op maat Natuurlijk is dat interessant voor de steden, maar net zo goed voor wijken en winkelcentra in kleinere steden en dorpen, aldus Van Ammers. Een stedenbouwkundige werkzaam bij gemeente of architectenbureau krijgt straks inzicht in het effect van bepaalde maatregelen. Wat doet bijvoorbeeld meer water of groen in het centrum; en wat levert het gebruik van duurzame energie op, of corridors voor windcirculatie in de stedelijke inrichting? Afhankelijk van de bestuurlijke prioriteiten (bijvoorbeeld vermindering van gezondheidsrisico s of een aantrekkelijker stadscentrum) leidt dat tot aanbevelingen voor de inrichting van dorp of stad. Van regionale naar nationale toolbox Om te voorkomen dat de in Future Cities project opgebouwde kennis na beëindiging van het project eind 2012 niet verloren gaat, participeert de Stadsregio Arnhem Nijmegen in het Nationale kennisprogramma Kennis voor Klimaat. Kennis voor Klimaat is het programma dat onderzoek doet naar de gevolgen van de klimaatverandering voor het ruimtegebruik in Nederland. Praktisch gezien levert Kennis voor Klimaat straks ook een nationale toolbox op waarin alle informatie te vinden is over klimaatadaptatie.. Meer informatie: en www. klimaatonderzoeknederland.nl Colofon Dit is een uitgave van MARN, MRA en Stadsregio Arnhem Nijmegen Januari 2011 Tekst: Stadsregio Arnhem Nijmegen Fotografie: Luuk van der Lee, Velp Vormgeving: Mooijekind Ontwerpers, Loenen (Gld.) Druk: Totdrukwerk, Apeldoorn 8

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton.

Mest, afval en rioolslib. Groen gas: Duurzame n rgi 4 heeft g ldhong r. Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties. MAART 2011newton. newton 1 MAART 2011newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties kennis mensen zaken dialoog inspiratie e.on newton 11 Groen gas: Mest, afval en rioolslib Duurzame nrgi 4 heeft gldhongr Rotterdam ambitieus

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7

Inhoudsopgave. MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 1 2 Inhoudsopgave MARKT Ontwikkelen van ondernemerschap 5 Innovatieve marktorganisatie en de coöperatie 6 Verbrede teelt, cross-overs & waardecreatie 7 Uitkoopfonds voor in de weg liggende woningen 27

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie