Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015."

Transcriptie

1 Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project SLIM uit de spits wordt in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen uitgevoerd om de verkeersdoorstroming op en binnen de RegioRing te bevorderen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen, gevestigd te Nijmegen, is de opdrachtgever van SLIM uit de spits en de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. ARS Traffic & Transport Technology B.V., gevestigd te Den Haag, is de opdrachtnemer van SLIM uit de spits en de verwerker van persoonsgegevens. Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari Uw persoonsgegevens SLIM uit de spits verzamelt, beheert en verwerkt persoonsgegevens voor het werven van deelnemers, het meten en analyseren van het mobiliteitsgedrag van deelnemers en het uitkeren van een beloning aan deelnemers in de vorm van spaarpunten, de zogenaamde spitspunten. Het gaat om de volgende gegevens: Deelnemergegevens (deelnemerstype CS en AS, zie artikel 3): naam, adres, woonplaats, adres en telefoonnummer(s); adres werkgever; alle kentekens die geregistreerd staan op het woonadres en de kentekens van leaseauto s of poolauto s waarvan de deelnemer of huisgenoten gebruikmaken; deelnemersnummer; gebruikersnaam en wachtwoord persoonlijke pagina website; enquête status (ingevuld/niet ingevuld). Deelnemergegevens (deelnemerstype PS, zie artikel 3): naam, adres, woonplaats, adres; kenteken (optioneel); gebruikersnaam en wachtwoord persoonlijke pagina website; enquête status (ingevuld/niet ingevuld). Registratie van ritten met vast opgestelde camera s: Kenteken met tijd, datum en locatie. Registratie van ritten met de SLIM App (zie artikel 3): Posities met tijd en datum, toestel identificatie, deelnemersnummer en reiswijze. Enquêtegegevens Antwoorden op enquêtevragen. De registraties van ritten worden (in geaggregeerde vorm, dus niet meer herleidbaar tot individuele gegevens) ook gebruikt voor verkeersinformatie en verkeerskundig onderzoek. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het project en door partijen die voor het project werkzaam zijn. Er zijn maatregelen getroffen conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) om zeker te stellen dat de gegevens met passende

2 zorg en veiligheid opgeslagen en verwerkt worden. Het inwinnen en verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van SLIM uit de spits is aangemeld bij het CBP. 2. Hoe komt SLIM uit de spits aan mijn NAW- en kentekengegevens? SLIM uit de spits is het vervolgproject van SLIM Prijzen RegioRing en SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid aangevuld met nieuwe aanmeldingen voor dit project. De binnen SLIM uit de spits gebruikte NAW-gegevens zijn de gegevens die u zelf heeft verstrekt bij aanmelding voor SLIM Prijzen RegioRing, SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid of SLIM uit de spits. Mogelijk bent u via een brief benaderd voor deelname aan SLIM uit de spits of een van de twee voorgaande SLIM Prijzen projecten. De NAW-gegevens die daarvoor gebruikt zijn, zijn afkomstig uit de database van de RDW. SLIM uit de spits heeft daartoe aan de RDW een lijst vertrekt met kentekens die frequent zijn waargenomen tijdens de spitsperiode in het projectgebied gedurende een zogenaamde referentiemeting. De RDW heeft daarop een lijst geleverd met NAW-gegevens van de betreffende kentekenhouders, waarbij echter niet is aangegeven welk kenteken bij welke NAW-gegeven hoort. SLIM uit de spits wist tot het moment van aanmelden (waarbij u zelf gegevens verstrekte) dus alleen dat u tot de doelgroep van frequente rijders behoort, maar niet welke auto van u is en dus ook niet waar en wanneer u gezien bent. 3. Registratie reisgedrag of positie deelnemers De doelstelling van het project is te bevorderen dat er tijdens de spitsperiode minder auto s op de Regioring Arnhem Nijmegen en in het gebied binnen de ring rijden. Deelnemers worden beloond als ze hieraan een bijdrage leveren. Het project SLIM uit de spits kent drie typen deelnemers, waarvoor op verschillende wijze rit- of positiegegevens worden vastgelegd en verwerkt om de beloning te bepalen: Camera Spitsmijder (CS) - Kentekenregistratie via camera s: Voorafgaand aan deelname aan het project SLIM uit de spits of de eerdere spitsmijdenprojecten is met behulp van cameraregistraties op de Regioring het spitspuntenbudget van potentiële deelnemers berekend. Tijdens het project SLIM uit de spits wordt op basis van vergelijkbare cameraregistraties het actuele reisgedrag van de deelnemers gevolgd. Ritten tijdens de spitsperiode leiden tot een afwaardering van het spitspuntenbudget. Om sluipverkeer te detecteren zijn naast de camera s op de RegioRing ook camera s geplaatst op strategische plaatsen binnen de RegioRing. De camera s worden uitsluitend gebruikt om het kenteken van autoverkeer te registreren, in combinatie met het passagetijdstip en de locatie. De registraties worden ook gebruikt om verkeerskundige gegevens uit af te leiden, zoals actuele reistijden, die echter niet meer tot personen zijn te herleiden. Snelheidsovertredingen en voertuigkenmerken zijn niet relevant voor SLIM uit de spits en worden dus niet geregistreerd.

3 App Spitsmijder (AS) - Ritregistratie via de SLIM App en controle via camera s: De deelnemer aan SLIM uit de spits krijgt tijdens het project de keuze om, in plaats van ritregistratie via de camera s mee te doen met ritregistraties via de SLIM App. Via de SLIM App kan de deelnemer aangeven of er gereisd wordt, en zo ja op wat voor manier, bijvoorbeeld eigen auto, carpoolen, of OV. De App stuurt geregeld de positie van de deelnemer door naar SLIM uit de spits. De ingewonnen positiegegevens tijdens de spitsperiode worden gebruikt om het reisgedrag te bepalen en op basis daarvan de beloning voor gerealiseerde spitsmijdingen vast te stellen. De ritregistratie via de SLIM App is beschikbaar op bepaalde ios en Android smartphones en tablets en maakt gebruik van positiebepaling op basis van GPS, GSM en/of WiFi, afhankelijk van de functionaliteiten en instellingen van de smartphone. Voorafgaand aan deelname aan het project SLIM uit de spits is met behulp van cameraregistraties op de Regioring de hoogte van de weekbeloning van de deelnemers berekend. Tijdens het project SLIM uit de spits wordt aan de hand van de positieregistraties het reisgedrag van de App Spitsmijder en de daarmee samenhangende beloning bepaald. Met behulp van de eerder genoemde camera s kan het opgegeven reisgedrag worden geverifieerd. De positie- en tijdsmetingen die door de App worden geleverd, worden ook (anoniem) gebruikt voor verkeerskundig onderzoek en het verbeteren van de verkeersinformatie in de regio. PositieSpeler (PS) - Locatieregistratie via de SLIM App en controle via camera s: De deelnemer aan SLIM uit de spits kan er ten slotte voor kiezen om deel te nemen als Positiespeler. Via de SLIM App wordt voortdurend de locatie van de deelnemer tijdens de spits vastgelegd, zodat kan worden vastgesteld of de deelnemer een door Stadsregio Arnhem Nijmegen bepaalde locatie tijdens een vooraf aangegeven tijdvenster al dan niet passeert. Als voldaan wordt aan een dergelijke challenge volgt een beloning. De ritregistratie via de SLIM App is beschikbaar op bepaalde ios en Android smartphones en tablets en maakt gebruik van positiebepaling op basis van GPS, GSM en/of WiFi, afhankelijk van de functionaliteiten en instellingen van de smartphone. De positie- en tijdsmetingen die door de App worden geleverd, worden ook (anoniem) gebruikt voor verkeerskundig onderzoek en het verbeteren van de verkeersinformatie in de regio. 4. Verzamelen, beheren en verwerken van persoonsgegevens Het verzamelen, opslaan en verwerken van de persoonsgegevens verloopt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens. Kentekenregistraties van niet-deelnemers worden na ontvangst uit het verzamelsysteem gewist, waarbij de gegevens echter wel in anonieme en geaggregeerde vorm worden gebruikt voor verkeerskundig onderzoek en

4 verkeersinformatie. Registratie van spitsritten en posities van deelnemers worden verwerkt in een analysesysteem dat de meetgegevens koppelt aan de deelnemers en deze tot projectresultaten (beloningen) verwerkt. Deelnemers kunnen de registraties van hun ritten nazien op hun persoonlijke pagina (zie artikel 8). De verwerking is beperkt tot die gegevens die relevant zijn voor het verwerkingsdoel. 5. Controle op misbruik van de dienstverlening van SLIM uit de spits Bij de RDW wordt regelmatig een controle op de actualiteit van voertuigkentekens en adresgegevens van deelnemers gedaan. Dit gebeurt met instemming en medewerking van de RDW en Rijkswaterstaat en is in overeenstemming met de Wbp. De RDW heeft hiervoor een melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer Beveiliging van uw gegevens De databases met cameraregistraties en andere persoonsgegevens en de website hebben veiligheidsvoorzieningen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, wordt misbruikt of dat uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden gewijzigd. Alleen geautoriseerd personeel, dat een geheimhoudingsverklaring heeft getekend, heeft toegang tot uw gegevens. De database en de website worden in overeenstemming met de Wbp en de richtlijnen van het CBP afdoende beschermd. Hierdoor wordt geborgd dat op een juiste, zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. De samenwerking tussen de Stadsregio Arnhem Nijmegen (opdrachtgever en verantwoordelijke) en ARS Traffic & Transport Technology B.V. (opdrachtnemer en bewerker) is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, waarin onder andere is bepaald welke beveiligingsmaatregelen de bewerker treft. De Stadsregio Arnhem Nijmegen ziet erop toe dat de bewerker de gegevens slechts gebruikt om de gegeven opdracht uit te voeren en dat deze de beveiligingsverplichtingen nakomt. 7. Bewaren van uw persoonsgegevens Gegevens van personen die zich hebben aangemeld voor deelname aan het project, maar hun deelname nog niet hebben bevestigd, worden bewaard tot 3 maanden na het einde van de aanmeldingsperiode, waarna zij worden verwijderd uit de database van SLIM uit de spits. Gegevens van deelnemers aan SLIM uit de spits worden ten behoeve van analyses bewaard tot 1 jaar na de looptijd van het project, waarna hun persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de database. Persoonsgegevens worden overigens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doeleinden. In de bij dit privacy statement behorende bijlage is een tabel opgenomen waarin is vastgelegd welke gegevens met welk doel maximaal hoe lang bewaard worden. N.B. Versleutelde kentekens van zowel deelnemers als niet-deelnemers worden in anonieme vorm gebruikt voor verkeerskundig onderzoek en voor het maken van verkeersinformatie. De daartoe ingewonnen kentekens worden zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur vernietigd, tenzij ze tevens gebruikt worden voor een van de in de

5 bijlage genoemde doelen. In dat gevallen zijn de in de bijlage genoemde bewaartermijnen van toepassing. 8. Inzage in uw gegevens U kunt uw persoonsgegevens, zoals die bij ons bekend bij SLIM uit de spits opvragen via Gebruik hierbij als onderwerp Gegevens SLIM uit de spits en vermeldt hoe we u kunnen bereiken. Er zal dan contact met u worden opgenomen. U hebt het recht op correctie van persoonsgegevens. Een eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingetrokken. Hieruit volgt automatisch een beëindiging van deelname aan het project. Deelnemers aan het SLIM uit de spits project hebben toegang tot een afgeschermde en beveiligde persoonlijke webpagina waar zij inzage hebben in hun gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, adres, telefoonnummer, gebruikersnaam, geregistreerde kentekens, postcode en huisnummer werkadres, spitspuntenbudget (voor CS) of beloning (voor AS en PS), referentieniveau en afwaarderingen (spitsritten voor CS). Tot deze en alle andere gegevens hebben verder alleen geautoriseerd personeel, dat een geheimhoudingsverklaring heeft getekend, toegang. 9. Afmelden Als deelnemer kunt u op ieder moment eenzijdig besluiten uw verdere deelname aan SLIM uit de spits te beëindigen. Opzeggingen dienen vooraf schriftelijk of per plaats te vinden bij de Servicedesk met vermelding van de door u gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd; in voorkomende gevallen zal de eerste dag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd. Na afmelding worden geen nieuwe gegevens meer vastgelegd over uw reisgedrag. 10. Vragen en meer informatie Indien u vragen heeft kunt u, tijdens de openingstijden (op werkdagen van uur, tijdens schoolvakanties regio Zuid voor het basisonderwijs van 9:00-17:00 uur), telefonisch contact opnemen met de servicedesk SLIM uit de spits onder telefoonnummer Ook kunt u een sturen naar Stadsregio Arnhem Nijmegen, april 2014

6 Bijlage: Tabel bewaartermijnen Privacy Statement Type gegevens Reden voor het verwerken en bewaren Bewaartermijn Cameraregistraties: Kenteken, Datum, Tijd en Locatie De kentekenregistraties tijdens de referentiemeting zijn bedoeld voor selectie van mogelijke nieuwe deelnemers zowel voor (directe) werving als toelating tot het project als Spitsmijder Tijdens het project (en buiten de referentiemetingen) zijn de kentekenregistraties van rond de afgesproken spitstijden (en alleen op werkdagen) nodig voor het berekenen van beloningen en controles op correcte uitvoering. Voor App Spitsmijders worden de gegevens niet voor de beloningsberekening gebruikt maar wel voor controle op het voldoen aan de voorwaarden en projectanalyses. Voor Positie Spelers worden de gegevens alleen voor analyses gebruikt. Hiervoor dient de deelnemer (optioneel) zijn/haar kentekens op te geven. De kentekenregistraties van de referentiemeting worden bewaard tot 6 maanden na het einde van de referentiemeting. Kentekenregistraties van deelnemers binnen de spitsperioden op werkdagen worden bewaard tot 1 jaar na looptijd van het project. Niet-deelnemer registraties en alle registraties buiten de met de opdrachtgever afgesproken spitsperioden worden na 1 dag verwijderd.

7 Type gegevens Reden voor het verwerken en bewaren Bewaartermijn Naam, adres en woonplaats gegevens in relatie tot een kenteken (bron RDW) Basis deelnemergegevens voor Spitsmijder deelnemers: Kenteken(s), naam, adres, woonplaats, adres en telefoonnummer, naam en postcode werkgever, gebruikersnaam en wachtwoord, resultaten uit de referentiemeting, en enquête status Na selectie van mogelijke nieuwe deelnemers kunnen NAW gegevens bij de RDW worden opgevraagd voor het toesturen van een uitnodigingsbrief voor het project en maximaal 1 herinnering. Gedurende het project worden controles uitgevoerd op o.a. het juist bijhouden van kentekenwijzigingen. Hiervoor levert de RDW een wel/niet kloppend indicatie aan. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het SLIM uit de Spitsproject voor spitsmijdende deelnemers (contact onderhouden met deelnemers, webshop producten afleveren en project evaluaties). Vanwege projectevaluatie zijn deze gegevens ook nodig na het einde van het project. N.B. dit geldt alleen voor Camera en App Spitsmijders Tot 3 maanden na ontvangst gegevens vanuit de RDW Tot 1 jaar na looptijd project

8 Type gegevens Reden voor het verwerken en bewaren Bewaartermijn Basis gegevens voor niet Spitsmijder deelnemers (Positie Spelers): Kenteken(s) (optioneel), naam, adres, woonplaats, adres, en gebruikersaam en wachtwoord Ritregistraties via de SLIM App: Tijd, locatie, toestel identificatie, en deelnemersnummer Service Desk registraties Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het SLIM uit de Spitsproject voor niet spitsmijdende deelnemers (contact onderhouden met de deelnemers, webshop producten afleveren en projectevaluaties). Het opgeven van kenteken(s) is optioneel. N.B. dit geldt alleen voor Positiespelers De GPS gegevens worden verzameld via WiFi, GSM of GPS locatiebepaling in de SLIM App (afhankelijk van de instellingen op het toestel) en zijn nodig voor de uitvoering van het SLIM uit de spitsproject voor Smartphone Spitsmijder Deelnemers. Hiermee worden beloningen bepaald en controles uitgevoerd. N.B. dit geldt alleen voor App Spitsmijders Voor correcte ondersteuning van deelnemersvragen en klachten houdt het project gegevens bij m.b.t. alle inkomende communicatie Tot 1 jaar na looptijd project Tot 1 jaar na looptijd project Tot 1 jaar na looptijd project

9 Type gegevens Reden voor het verwerken en bewaren Bewaartermijn Enquête gegevens Ten behoeve van de monitoring en evaluatie van SLIM uit de Spits in relatie tot andere mobiliteitsprojecten in de regio en in Nederland worden gestandaardiseerde enquêtes gehouden onder deelnemers. Vragen zijn voornamelijk optioneel te beantwoorden en bestaan uit vragen omtrent samenstelling van het huishouden, reisgedrag, werksituatie en tevredenheid over het project. De gegevens worden verzameld ten behoeve het ministerie van Infrastructuur en Milieu die deze gegevens geanonimiseerd krijgt vanuit het project. 3 maanden na afloop van de enquêteperiode

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie 1.0 5 april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname Versie 1.1 31 augustus 2012 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Versie 3.0 23 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord In de periode zomer t/m najaar 2015 vinden op de A12 tussen Veenendaal en Knooppunt Grijsoord werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V

Is een merk van: CashWijzer B.V Is een merk van: CashWijzer B.V. - 1 - Cashwijzer Algemeen Privacy statement Dit is het Privacy Statement van Cashwijzer B.V. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van onze

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver.

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de websites en apps van McDiver. Privacy Policy Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden niet ongevraagd met derden gedeeld en je kunt zelf beslissen welke gegevens je wel of juist niet online wilt delen. Benieuwd naar alle

Nadere informatie

Privacyverklaring FMdesk bv

Privacyverklaring FMdesk bv Privacyverklaring FMdesk bv Deze privacyverklaring heeft betrekking op www.fmdesk.nl, www.support.fmdesk.nl en de klantensites die onder het label FMdesk aan klanten ter beschikking worden gesteld. Via

Nadere informatie

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens

Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV. Werken met Persoonsgegevens Privacy & Security Statement / Werkend Nederland BV Inleiding Werkend Nederland werkt met persoonsgegevens. We zijn ons hiervan bewust en gaan integer om met uw gegevens. In dit document kunt u lezen hoe

Nadere informatie

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug In de periode zomer 2014 t/m najaar 2015 vinden op de A12 op de Galecopperbrug bij Utrecht werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn erop gericht

Nadere informatie

Hermes BV maakt gebruik van Cookies op haar website. Lees hier meer over in de Cookieverklaring

Hermes BV maakt gebruik van Cookies op haar website. Lees hier meer over in de Cookieverklaring Privacyvoorwaarden Hermes garandeert dat jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. In dit reglement lees je hoe Hermes met je gegevens omgaat binnen het spaarprogramma Credits4miles.

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

1 Voorwaarden voor Deelname

1 Voorwaarden voor Deelname 1 Voorwaarden voor Deelname Van 3 juli 2017 tot en met 15 november 2019 (inclusief nameting) voert ARS Traffic & Transport Technology (vanaf nu ARS) in opdracht van De Verkeersonderneming het project Maaster

Nadere informatie

aertery privacy statement 1 januari 2016

aertery privacy statement 1 januari 2016 1. Algemeen Aertery is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar Gebruikers. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier de gegevensverwerking geschiedt en voor welke

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 24 april 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie

Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Handleiding Spitsvrij-smartphone applicatie Versie: 18 maart 2013 Om met Spitsvrij mee te doen heb je een iphone 4 of 5 nodig met ios5 of hoger of een Android smartphone versie 2.3 of hoger, met een touchscreen

Nadere informatie

@ ARS I Traffic & Transport Technology

@ ARS I Traffic & Transport Technology @ ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Q&A t.b.v. website SPRR.MC. 0009 SPRR.MC.0009 Q&A

Nadere informatie

concretiseren binnen de door de Wbp gestelde kaders.] Voorts zal de WV Schieland dit

concretiseren binnen de door de Wbp gestelde kaders.] Voorts zal de WV Schieland dit PROTOCOL Het protocol Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zoals bedoeld in artikel 9 van het huishoudelijk reglement, is vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 2 en lid 3 van de statuten van WV Schieland

Nadere informatie

Privacy Protocol - CityTraffic

Privacy Protocol - CityTraffic Privacy Protocol - CityTraffic Onderzoeksbureau CityTraffic B.V. (hierna ook: we/wij, ons/onze) is dé specialist op het gebied van passantentellingen. Dankzij onze hoogwaardige techniek zijn wij, in samenwerking

Nadere informatie

Privacyverklaring Amsio BV

Privacyverklaring Amsio BV Privacyverklaring Amsio BV Via de website en de diensten van hostingbedrijf Amsio BV (www.amsio.com en www.netwerkstatus.nl) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Amsio bv

Nadere informatie

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden:

Fitnessscout verwerkt persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats,  adres, afgenomen diensten) voor de volgende doeleinden: Privacy Statement Uiteraard hecht u grote waarde aan uw privacy. Daarom vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V.

PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. PRIVACY STATEMENT Inspiration 360 B.V. Dit privacy statement informeert u over de wijze waarop Inspiration 360 B.V. ( hierna: I360 ) uw gegevens verwerkt door middel van uw gebruik van de website www.inspiration360.nl

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

IMMA Programma van Eisen

IMMA Programma van Eisen IMMA Programma van Eisen Marktconsultatie bijeenkomst Postillion Hotel Bunnik Ron Peerenboom 25 augustus 2015 1 Agenda Doel IMMA Projecten -> Percelen Basis en Plus pakket IMMA PvEvsProject PvE Nulmeting

Nadere informatie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op Privacy verklaring Via de site van hostingbedrijf https://www.hostingw.nl/ worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. HostingW acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Privacy Protocol - PFM Netherlands

Privacy Protocol - PFM Netherlands Privacy Protocol - PFM Netherlands PFM Netherlands B.V. (hierna ook: we/wij, ons/onze) is dé specialist op het gebied van passanten en bezoekerstellingen. Dankzij onze hoogwaardige techniek zijn wij, in

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht

Privacyreglement Qwyl coaching. Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht Privacyreglement Qwyl coaching Qwyl coaching Geusseltweg 41D 6225XS Maastricht 1 Inhoudopgave Inhoudopgave..2 1. Begripsbepalingen.3 1.1 Persoonsgegevens...3 1.2 Persoonsregistratie..3 1.3 Geregistreerde.3

Nadere informatie

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. - adres. - Betalingsgegevens

!!!! Privacyverklaring Hosting on Demand B.V. - NAW gegevens. - Telefoonnummer. - Factuuradres. -  adres. - Betalingsgegevens Onze Privacy Policy Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Website on Demand van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Stadsnaam onder nummer 01340455. Ongeautoriseerd

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn

Privacy reglement. 28 juli 2011. Privacyreglement Surplus Welzijn Privacy reglement 28 juli 2011 I. Algemene bepalingen In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - Persoonsgegevens Gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

Sesamo Verkort Privacyreglement

Sesamo Verkort Privacyreglement Sesamo Verkort Privacyreglement Sesamo verzamelt via jouw Smartphone data over jouw verplaatsingsgedrag als reiziger. Dit doet zij in opdracht van Studio Bereikbaar. Deze data wordt verwerkt en op een

Nadere informatie

De verwerking van gegevens via deze App is gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer [ ].

De verwerking van gegevens via deze App is gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer [ ]. Privacy statement VAAR App De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens door middel van de VAAR App berust bij New Skool Media in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Watersportverbond

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE

HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE HANDREIKING: PRIVACYVERKLARING VOOR DE GEMEENTELIJKE WEBSITE Versie 1.00 3 juli 2017 Wanneer burgers op zoek zijn naar informatie over hoe de gemeente met privacy omgaat gaan ze meestal naar de privacyverklaring

Nadere informatie

Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016

Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016 Privacyverklaring Drebbl versie 1 maart 2016 Via de Drebbl app, dienst en/of website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Drebbl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacyreglement AnkervandeRiet

Privacyreglement AnkervandeRiet Privacyreglement AnkervandeRiet AnkervandeRiet Willem van Nassaulaan 49 5212 TC s-hertogenbosch info@ankervanderiet.nl Inleiding Op grond van artikel 74 van de wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl

Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Privacy- en cookieverklaring solvo.nl Via de website www.solvo.nl en de applicatie (app) van Solvo B.V. (hierna: Solvo ) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solvo vindt

Nadere informatie

Welke typen gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Welke typen gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden? Privacy Statement Dit Privacy Statement betreft de verwerking van persoonsgegevens (hierna Gegevens ) via www.mundipharma.nl (hierna Website ), het verwerken van gegevens van klanten van Mundipharma Pharmaceuticals

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV.

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Inhoud Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Credits sparen Artikel 4 Credits

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011)

Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 099 Naam Privacyreglement Handhaving voetgangersgebied gemeente Nijmegen (2011) Publicatiedatum 16 november 2011 Opmerkingen - Vaststelling van het Privacyreglement

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacy Statement Keytech Groningen

Privacy Statement Keytech Groningen Privacy Statement Keytech Groningen Inleiding Keytech Groningen is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar flexwerkers, kandidaten en werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V.

PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. PRIVACYBELEID STICHTING SECTORINSITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK, EN SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V. EN STL WERK B.V. Beleid over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co

Privacy Beleid Internet KPMG Meijburg & Co Privacy Beleid Internet Referentie 5703/IK/- pagina 2 Inleiding Deze website wordt geëxploiteerd door en B.V. gevestigd te Amsterdam, en, voorzover van toepassing, mede ten behoeve van Special Services

Nadere informatie

Privacyreglement. van. DoorWerk

Privacyreglement. van. DoorWerk Privacyreglement van DoorWerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 01-01-2010 Dit privacyreglement dient als basis voor het vastleggen door het reïntegratiebedrijf hoe het omgaat met de privacy en de

Nadere informatie

Privacyreglement Work-Sjop

Privacyreglement Work-Sjop Privacyreglement Work-Sjop Work-Sjop is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten. persoonsgegevens zijn in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Privacy Statement WeHelpen.nl

Privacy Statement WeHelpen.nl Privacy Statement WeHelpen.nl WeHelpen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit privacy statement vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens WeHelpen verwerkt, op welke

Nadere informatie

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan?

KNSA-MODEL. Informatiebrochure. Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? KNSA-MODEL Informatiebrochure Privacy binnen de KNSA en de bij haar aangesloten schietsportverenigingen Hoe wordt met uw persoonsgegevensomgegaan? EUCLIDESLAAN 1 POSTBUS 3045 3502 GB UTRECHT Tel: +31 (0)88

Nadere informatie

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 De Fietscoalitie werkt samen met lokale partijen aan méér fietsers en minder files in het doelgebied, te weten Westpoort/ Sloterdijk - Zaanstad.

Nadere informatie

Privacy reglement publieke XS-Key

Privacy reglement publieke XS-Key Privacy reglement publieke XS-Key Dit is het Privacy reglement behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV (hierna te noemen SL ). 1. Definities In dit reglement worden de navolgende begrippen

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun

Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Titel Privacyreglement Humanitas DMH JobRun Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.5 / 13 januari 2017 Opgesteld door / Afdeling / Functie Bert Hessel adviseur

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv

Privacyreglement. Van der Horst & Starke bv Privacyreglement Van der Horst & Starke bv Versie november 2015 1 Verwerking persoonsgegevens van der Horst & Starke bv Regeling voor de bescherming van persoonsgegevens van personen die door van der Horst

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa.

Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. Dit Privacystatement is van toepassing op alle producten en diensten van BlueNovius B.V., waaronder MedKey en Poh- educa. MedKey is een single sign- on dienst waarbij medische professionals na eenmalige

Nadere informatie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie

Privacyreglement van Talenta. christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement van Talenta christelijk bureau voor jobcoaching en re-integratie Privacyreglement Talenta Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT ACCORD

PRIVACY STATEMENT ACCORD PRIVACY STATEMENT ACCORD Accord neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Accord altijd in overeenstemming

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie