1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne."

Transcriptie

1 Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden met hoofdletter geschreven en hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis: a. studenten E-bike campagne: een project waarbij de ANDERS VOF in samenwerking met Advier B.V. en de Gemeente Nijmegen onderzoekt of studenten voor het woonstudieverkeer tegen een bepaalde vergoeding bereid zijn te reizen met een E-fiets in plaats van de auto. c. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden alsmede de wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden. d. Beloningperiode: de periode waarbinnen de Deelnemer Spitsmijdingen kan registreren die betrekking hebben op het woon-studieverkeer van de Deelnemer en op basis waarvan de Deelnemer Credits kan opbouwen. e. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan de studenten E-bike campagne. f. GPS verbinding: de GPS (global positioning system) verbinding. Op basis van de GPS verbinding in combinatie met de Reis je Rijk App kan de locatie van een Smartphone worden bepaald en kunnen reisbewegingen worden geregistreerd. g. Internet verbinding: de mobiele of draadloze internet verbinding waarvan de Deelnemer al dan niet op basis van een overeenkomst met een telecomaanbieder of derde gebruik maakt door middel van een Smartphone. Aan het gebruik van de Reis je Rijk App in combinatie met een Internet verbinding kunnen kosten zijn verbonden. Leverancier is geen partij bij de rechtsverhouding tussen de Deelnemer en de telecomaanbieder of derde ter zake het gebruik van de mobiele of draadloze internet verbinding en neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid. h. Klantenservice: de klantenservice tot welke de Deelnemer zich kan richten voor het stellen van vragen, opmerkingen of informatie over en/of de deelname aan de studenten E- bike campagne. De klantenservice is per bereikbaar. Voor de contactinformatie kunt u terecht op

2 Algemeen 2. Met de uitvoering van de studenten E-bike campagne wordt onderzocht of Deelnemer bereid is om zijn auto reizen met de E-bike af te leggen in het geval van het gratis ter beschikking stellen van deze fiets. Tijdens de uitvoering van studenten E-bike campagne is geen gedefinieerd niveau van dienstverlening aanwezig. 3. De studenten E-bike campagne heeft een maximale looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 juli 2017 of tot elk moment dat er besloten wordt om wegens onvoorziene omstandigheden de Actie te stoppen. 4. Voor de uitvoering van de studenten E-bike campagne wordt gebruik gemaakt van diensten en/of producten die ter beschikking worden gesteld door derden. Deelnemer is tijdens de uitvoering van de studenten E-bike campagne, en bij gebruik van de ter beschikking gestelde applicaties en functionaliteiten, zelf verantwoordelijk en neemt alle verantwoordelijkheid. Registratie 5. Voor deelname aan de studenten E-bike campagne is de Deelnemer gehouden zich te registreren in de Ring-Ring applicatie conform de daarop aangegeven instructies. 6. Voor de registratie zijn derden gerechtigd om de persoonsgegevens, adresgegevens en het adres van de Deelnemer te vragen en te gebruiken voor verdere communicatie omtrent de studenten E-bike campagne. 7. De Deelnemer dient bij de registratie aannemelijk te maken en naar waarheid te verklaren dat hij/zij: student is en hij/zij studeert aan een wettelijk erkende voortgezet onderwijsinstelling in Arnhem of Nijmegen; voor de duur van de studenten E-bike campagne voor het woon-studieverkeer / woon-werkverkeer gebruik zal gaan maken van de Ring Ring applicatie en de E-fiets.

3 Deelnemerselectie 9. De registratie van gebruikers kan indien het aantal aanmeldingen de verwachting overstijgt gesloten worden en het gebruik van de app dan wel het uitkeren van de beloningen in gevaar brengt. 10. Op basis van de ontvangen registratie wordt beoordeeld of de Deelnemer in aanmerking komt voor deelname aan de studenten E-bike campagne. Anders VOF houdt zich het recht voor om de deelname aan de studenten E-bike campagne aan de Deelnemer te ontzeggen en/of de Deelnemer op een wachtlijst te plaatsen. 11. Indien de Deelnemer het registratieproces volledig heeft afgerond en Leverancier aan de Deelnemer kenbaar heeft gemaakt dat de Deelnemer in aanmerking komt voor deelname aan de studenten E-bike campagne, ontvangt Deelnemer verdere instructie hoe de Ring Ring app te downloaden en waar de E-bike op te halen. Registratie van reisbewegingen 12. De registratie van reisbewegingen van de Deelnemer vindt plaats met de Ring Ring App. Registratie reisbewegingen als Spitsmijdingen 13. De Deelnemer verkrijgt door middel van zijn Account inzage in de reisbewegingen van de Deelnemer die door de Ring Ring App zijn geregistreerd. 14. Ingeval de Deelnemer vermoedt dat de in het Account weergegeven aantal reisbewegingen van de Deelnemer niet juist is, dient de Deelnemer zich te wenden tot de Klantenservice. 15. Indien blijkt dat de Deelnemer niet toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van de verplichting als bedoeld in artikel 14, kan ertoe besloten worden om de Deelnemer alsnog de gelegenheid te bieden om de reisbewegingen die betrekking hebben op het woon-studieverkeer van de Deelnemer in de betreffende maandperiode(n) toe te kennen. Deelnameperiode 16. De Deelnemer kan gedurende de looptijd van de studenten E-bike campagne registreren en op basis daarvan gebruik maken van de ter beschikking gestelde E-bike. 17. Deelnemer gaat akkoord met een minimum gebruik van 2,5 dag per week. En registreert dit middels de Ring Ring App. De geregistreerde ritten worden beschouwd als leidend. 18. de deelnameperiode eenzijdig gewijzigd en/of te beperkt worden

4 Verval recht op deelname. 25. Indien het minimum gebruik van 2,5 dag per week niet wordt gehaald kan er door leverancier eenzijdig besloten worden deelname per direct te stoppen. In een dergelijk geval zal Deelnemer de E-bike conform de gebruikersvoorwaarden in goede staat opleveren. 26. Indien bij Leverancier het vermoeden bestaat dat de registratie is opgebouwd door middel van oneigenlijk gebruik van de Ring Ring App, zoals fraude, misbruik en/of manipulatie, of dat het geregistreerde ritten niet zijn verkregen overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, kan het vrijblijvend gebruik van de E-bike per direct stop gezet worden. Onderzoek 27. Met het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden geeft de Deelnemer om gedurende en/of na afloop van deelname aan de studenten E-bike campagne te worden benaderd voor aanbiedingen en/of onderzoeksactiviteiten, onder meer bestaande uit het verzoek tot het verlenen van medewerking aan het geven van interviews en het invullen van enquêtes. Privacy 28. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden geeft de Deelnemer toestemming aan Leverancier om zijn/haar reisgedrag en -bewegingen te monitoren. Tevens verleent de Deelnemer toestemming voor het verwerken van de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van het verrichten van onderzoek naar de verbetering van de mobiliteit in de regio Arnhem Nijmegen, onder de voorwaarde dat de daaruit voortvloeiende onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden tot de Deelnemer en anonimiteit is gewaarborgd. 29. De Deelnemer dient Leverancier gedurende de deelname aan de studenten E-bike campagne zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van iedere wijziging van persoonsgegevens en/of adresgegevens of van andere gegevens die middels het invullen van de registratie- en/of aanvraagformulieren zijn opgegeven. De gevolgen van het niet tijdig op de hoogte stellen van de wijziging van persoonsgegevens zijn voor de Deelnemer. 30. De Deelnemer is verplicht om Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen ingeval gedurende de deelname aan de studenten E-bike campagne zijn/haar studie bij de opgegeven wettelijk erkende voortgezet onderwijsinstelling in Zuid-Limburg eindigt of binnen een periode van dertig (30) dagen zal eindigen.

5 Aanvullingen en wijzigingen 31. Leverancier kan haar dienstverlening, de daarop betrekking hebbende aanwijzingen en/of de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Over aanvullingen en wijzigingen wordt de Deelnemer tijdig bericht. De Deelnemer die niet akkoord gaat met een aanvulling of wijziging dient dit binnen veertien (14) dagen na bedoeld bericht schriftelijk aan Leverancier te melden. Leverancier is in dat geval gerechtigd om het recht op deelname van de Deelnemer aan de Actie Reis je Rijk binnen tien (10) dagen na de mededeling tot non-acceptatie te ontzeggen. Beëindiging van deelname aan de studenten E-bike campagne 32. De deelname van de Deelnemer aan de studenten E-bike campagne eindigt na het eindigen van de looptijd van de studenten E-bike campagne als bepaald in artikel 3, als ook in geval van het eindigen van de studie van de Deelnemer bij de opgegeven wettelijk erkende voortgezet onderwijsinstelling in Arnhem Nijmegen.

6 Tussentijdse beëindiging van deelname aan de Actie Reis je Rijk 33. Indien de Deelnemer in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of Leverancier onregelmatigheden constateert bij de deelname van de Deelnemer aan de Actie Reis je Rijk, heeft Leverancier het recht om de deelname van de Deelnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op het uitkeren van het opgebouwde Beloningtegoed. 34. Indien Leverancier constateert dat binnen de Beloningenlooptijd gedurende één maand geen Spitsmijdingen van de Deelnemer zijn geregistreerd, is Leverancier gerechtigd om de deelname van de Deelnemer aan de Actie Reis je Rijk te beëindigen. Beëindiging van de Actie Reis je Rijk 35. Leverancier kan ertoe besluiten om de looptijd van de Actie Reis je Rijk voortijdig te beëindigen. Bij voortijdige beëindiging vervalt automatisch het recht van de Deelnemer tot deelname aan de Actie Reis je Rijk. In geval van de voortijdige beëindiging van de Actie Reis je Rijk zal Leverancier de Deelnemer daarover tijdig informeren en heeft de Deelnemer in afwijking van het bepaalde recht op de volledige uitbetaling van het door de Deelnemer opgebouwde Beloningtegoed per datum beëindiging, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 26. Aansprakelijkheid 36. Leverancier is behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade ten gevolge van en/of voortvloeiende uit de deelname door de Deelnemer aan de Actie Reis je Rijk. Overige- en slotbepalingen 37. Voor vragen en/of informatie over deze Algemene Voorwaarden kan de Deelnemer zich rechtstreeks wenden tot de Klantenservice. 38. Ingeval de Deelnemer door derden wordt benaderd in het kader van het geven van informatie en/of interview(s) over de deelname aan de Actie Reis je Rijk, is de Deelnemer gehouden om de Klantenservice daarover te informeren. 39. Op de rechtsverhouding tussen Leverancier en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Algemeen 1. Deze productvoorwaarden zijn vanaf 1 december 2016 van toepassing de actie OV- PROBEERKAART. 2. Met de actie 'OV-PROBEERKAART'

Nadere informatie

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 24 september 2014 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge

Nadere informatie

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge Fiets

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge Fiets Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge Fiets 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 24 september 2014 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge

Nadere informatie

Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar Begrippen Groningen Bereikbaar Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie die zorgt voor een goede samenwerking en een gecoördineerde

Nadere informatie

Productvoorwaarden Slimmer Reizen Actieweken E-bike

Productvoorwaarden Slimmer Reizen Actieweken E-bike Productvoorwaarden Slimmer Reizen Actieweken E-bike 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 augustus 2015 van toepassing op de deelname aan de Slimmer Reizen Actieweken E-bike. Begrippen 2. De hierna

Nadere informatie

Productvoorwaarden Maastricht Bereikbaar Fiets en E-bike Beloningsactie

Productvoorwaarden Maastricht Bereikbaar Fiets en E-bike Beloningsactie 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 oktober 2015 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Maastricht Bereikbaar Fiets en E-bike Beloningsactie. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Slim Studeren, Slim Reizen

Productvoorwaarden Slim Studeren, Slim Reizen Productvoorwaarden Slim Studeren, Slim Reizen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 december 2014 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Actie Slim Studeren, Slim Reizen. Begrippen 2. De

Nadere informatie

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge OV

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge OV Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge OV 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 24 september 2014 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Beter Benutten Zwolle Kampen

Deelnamevoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Beter Benutten Zwolle Kampen Deelnamevoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Beter Benutten Zwolle Kampen Begrippen Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een samenwerkingsorganisatie die zorgt voor een goede samenwerking en een gecoördineerde

Nadere informatie

Productvoorwaarden Slimmer Reizen Actieweken OV

Productvoorwaarden Slimmer Reizen Actieweken OV 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 augustus 2015 van toepassing op de deelname aan de Slimmer Reizen Actieweken OV. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Ontdek het OV

Productvoorwaarden Ontdek het OV Productvoorwaarden Ontdek het OV 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 5 oktober 2015 van toepassing op de deelname aan de actie Ontdek het OV. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen worden in

Nadere informatie

Productvoorwaarden P+R Noord Abonnement

Productvoorwaarden P+R Noord Abonnement Productvoorwaarden P+R Noord Abonnement' 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 februari 2016 van toepassing op de deelname aan het P+R Noord Abonnement. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Bruikleenformulier Probeer een E-bike Najaarsactie

Bruikleenformulier Probeer een E-bike Najaarsactie Pagina 1 van 3 Bruikleenformulier Probeer een E-bike Najaarsactie Vul dit bruikleenformulier volledig in. U vindt alle gegevens in de bevestigingsmail. Print het formulier uit, onderteken het formulier

Nadere informatie

Productvoorwaarden Probeer een E-bike Zomeractie

Productvoorwaarden Probeer een E-bike Zomeractie 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 23 juni 2014 van toepassing op de aanvraag en de deelname aan Probeer een E-bike Zomeractie. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Algemene

Nadere informatie

Productvoorwaarden Ontdek de E-bike Particulier

Productvoorwaarden Ontdek de E-bike Particulier 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 2 februari 2017 van toepassing op de aanvraag en de deelname aan het Project Ontdek de E-bike Particulier. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen worden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Voorjaarsactie Samen Slim Reizen

Productvoorwaarden Voorjaarsactie Samen Slim Reizen Productvoorwaarden Voorjaarsactie Samen Slim Reizen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 17 april 2015 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Voorjaarsactie Samen Slim Reizen. Begrippen 2.

Nadere informatie

Productvoorwaarden Ontdek het OV

Productvoorwaarden Ontdek het OV Productvoorwaarden Ontdek het OV 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2017 van toepassing op de deelname aan de actie Ontdek het OV. Begrippen 2. De hierna gedefinieerde begrippen worden in

Nadere informatie

Productvoorwaarden Voorjaarsactie Samen Slim Reizen

Productvoorwaarden Voorjaarsactie Samen Slim Reizen Productvoorwaarden Voorjaarsactie Samen Slim Reizen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 17 april 2015 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Voorjaarsactie Samen Slim Reizen. Begrippen 2.

Nadere informatie

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Syntus app

Algemene voorwaarden Syntus app Algemene voorwaarden Syntus app Door Syntus B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer. Wij verzoeken u de Algemene

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app

Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app Gebruikersvoorwaarden mijndoomijn portaal / app versie april 2016 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de software "mijndoomijn". Lees deze goed door. Zodra u de gebruikersvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV.

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Inhoud Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Credits sparen Artikel 4 Credits

Nadere informatie

STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE)

STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE) STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden SAFE: de voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden. Campagne: dit is crowdfundingcampagne die een student

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Star TXT WIFI B3410W met Skullcandy headset. 1.1. Actie: promotie actie zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven.

ACTIEVOORWAARDEN Star TXT WIFI B3410W met Skullcandy headset. 1.1. Actie: promotie actie zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven. ACTIEVOORWAARDEN Star TXT WIFI B3410W met Skullcandy headset Artikel 1 Definities 1.1. Actie: promotie actie zoals hierna onder artikel 3.1 is beschreven. 1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 3.4. bedoelde

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

voorraad strekt) of 75 retour.

voorraad strekt) of 75 retour. TAB Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan vanaf 9 april 2012 tot en met 6 mei 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden afvalbonus.nl

Algemene voorwaarden afvalbonus.nl Definities Algemene voorwaarden afvalbonus.nl Maart 2013 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van afvalbonus.nl. Schriftelijk: berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze. Afvalbonus.nl:

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Bapp. Aanvullende voorwaarden Ziggo Aanvullende voorwaarden Per september 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Mobiel 3 Artikel 3 Installatie en aanvang Abonnement 3 Artikel

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden

Zakelijk Hosted Bellen. Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted Aanvullende Voorwaarden Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Zakelijk Hosted 4 Artikel 3 Aangaan, duur en beëindiging

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App.

Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Gebruiksvoorwaarden Mijn Volkswagen Bedrijfswagens App. Volkswagen legt uit. Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016

Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 Bijzondere voorwaarden voor Rabo Ipayou 2016 1 Rabo Ipayou: Betaal elkaar direct via je 06 De Rabo Ipayou app is een smartphone app waarmee u een betaling kunt doen door gebruik van een Nederlands 06-nummer

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen.

Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. Algemene voorwaarden voor gebruik Juridische Helpdesk Voordat u gebruik maakt van de diensten van de Juridische Helpdesk van Xpert Sociale Zaken, verzoeken wij u deze voorwaarden te lezen. 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Privacyverklaring Nemop.nl

Privacyverklaring Nemop.nl Privacyverklaring Nemop.nl Algemeen De internetsite Nemop.nl is eigendom van Nemop V.O.F. (hierna te noemen: Nemop). Nemop respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Spelregels Win 1 van de 3 e-bikes 2017

Spelregels Win 1 van de 3 e-bikes 2017 Spelregels Win 1 van de 3 e-bikes 2017 Versie 1, 11 mei 2017 1 Aanmelden 1.1 Deelname aan de actie geschiedt online via de website kilometervreter.nl. 1.2 De aanmelding dient volledig, correct en naar

Nadere informatie

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier)

Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Voorwaarden Preproductieomgeving DigiD (Leverancier) Datum 15 mei 2012 Versie 4.0 Artikel 1 Begrippen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken.

Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken. Algemene voorwaarden meesterstudent.nl Versie 2 11 2012 Dit document bestaat uit 6 pagina s en 10 hoofdstukken. 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden van Meesterstudent.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers

Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Voorwaarden Kortingsregeling Tweewielers Inleiding: de aard van de Kortingsregeling Tweewielers De Kortingsregeling Tweewielers heeft als hoofddoel om automobilisten in (de regio) Rotterdam gemiddeld minimaal

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN CONSTAMED B.V. PATIËNTEN 1. Definities 1.1 Applicatie: de applicatie van CONSTAMED waarvoor de artsen zich kunnen registreren en waarvan de artsen kunnen gebruik maken. Via de applicatie kunnen de Arts en de Patiënt met elkaar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld.

glasvezelnetwerken (FttH: glasvezel tot in huis) bedoeld. Algemene Voorwaarden Glasvezel- vergelijken.nl Welkomopwww.glasvezel- vergelijken.nl(glasvezel- vergelijken.nl)endankvoorjebezoek. Glasvezel- vergelijken.nliseenvergelijkingssiteophetgebiedvandienstenover100%

Nadere informatie

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 De Fietscoalitie werkt samen met lokale partijen aan méér fietsers en minder files in het doelgebied, te weten Westpoort/ Sloterdijk - Zaanstad.

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE Dr. Oetker Nederland ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE 2015 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Bistro Flammkuchen winactie 2015 (verder

Nadere informatie

Gebruikersbepalingen

Gebruikersbepalingen Gebruikersbepalingen In deze gebruikersovereenkomst worden alle afspraken en voorwaarden vastgelegd van de overeenkomst tussen jou (waarnaar wij verwijzen als "jij", "jou" of "jouw", waaronder wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical 100 ste

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie:

Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: Algemene voorwaarden ValkLoyal ValkBonus 5 actie: ACTIEVOORWAARDEN ValkBonus 5 cadeau Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de actie ValkBonus 5 korting

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 5 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 5 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden;

Algemene Veilingvoorwaarden: deze algemene veilingvoorwaarden; Algemene Veiling Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vidaxl B.V., gevestigd te Venray (KvK nummer 52904822 ) en van de aan haar gelieerde (rechts-)personen, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA

Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA Algemene voorwaarden ACTIEVOORWAARDEN CHIO SPAARPROGRAMMA Deze actievoorwaarden (hierna te noemen de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de het Chio spaarprogramma (de "Actie") die wordt georganiseerd

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie 1.0 5 april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie

SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Algemene leveringsvoorwaarden 2008/2009 SCAI / Scholten Communicatie Advies en Implementatie Kvk 09187392 Btw NL 022656170B01 1. Toepasselijkheid 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Deel I: aanvragen account / accepteren algemene voorwaarden

Deel I: aanvragen account / accepteren algemene voorwaarden Deel I: aanvragen account / accepteren algemene voorwaarden Art. 1 Toegang InDat en werkstandby.nl 1. De vrije werker verkrijgt toegang tot het vrije werkers-platform werkstandby.nl na registratie en acceptatie

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 6 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux )

Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Voorwaarden voor lidmaatschap voor individuele leden van de Obstacle Course Racing Association Benelux ( OCRA Benelux ) Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die lid wil worden van de OCRA

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie