Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders"

Transcriptie

1 Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Versie april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project SLIM uit de spits wordt in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen uitgevoerd om de verkeersdoorstroming in het gebied van de RegioRing te bevorderen. Met deze maatregel stimuleert de Stadsregio weggebruikers om, tegen een vergoeding in de vorm van spaarpunten, buiten de Spits te rijden, met een andere vorm van vervoer te reizen (OV/fiets/carpoolen) of thuis te werken of op bepaalde tijden (buiten de spits) bepaalde knooppunten te passeren. Zodoende wordt de hinder op en binnen de RegioRing beperkt. De Deelnemers aan SLIM uit de spits zijn oud-deelnemers aan voormalige Spitsmijden projecten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen (zoals SLIM Prijzen RegioRing en SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid) of hebben geen historie als deelnemer binnen deze projecten. Alle Deelnemers worden op een gelijke manier behandeld. Voor oud-deelnemers worden persoonlijke eigenschappen zoals referentieniveau zoveel mogelijk gecontinueerd. Binnen SLIM uit de spits zijn twee groepen deelnemers actief: Gebaseerd op cameranetwerk - Deze groep kent een type deelnemer: o Camera Spitsmijder, een voortzetting van de wijze van spitsmijden en daaraan gekoppelde registratieprincipes zoals gebruikt in deze voormalige projecten; Gebaseerd op SLIM App - Deze groep kent twee type deelnemers: o App Spitsmijder: Vergelijkbaar met Camera Spitsmijder, met grootste verschillen de methode van registratie (GPS in plaats van Camera) en een wekelijkse in plaats van maandelijkse beloning; o Positiespeler: Een beloning verdienen door middel van het passeren van een specifieke locatie binnen het projectgebied binnen een aangegeven tijdsinterval dat buiten de spits ligt. Deze Voorwaarden voor deelname beschrijven de Voorwaarden waaronder weggebruikers van de RegioRing als Camera of App Spitsmijder kunnen deelnemen aan SLIM uit de spits. Van alle begrippen in deze Voorwaarden voor deelname, die beginnen met een hoofdletter, is de voor deze Voorwaarden geldende definitie in Bijlage A opgenomen.

2 1 Toepasselijkheid Voorwaarden voor deelname 1.1 Deelname aan SLIM uit de spits is vrijwillig. Een Kentekenhouder kan alleen aan SLIM uit de spits deelnemen indien deze Voorwaarden voor deelname en het privacy statement volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. 1.2 Het accepteren van de Voorwaarden voor deelname en het privacy statement doet de Kentekenhouder tijdens het aanmeldproces door de box Akkoord aan te vinken op de Website dan wel in de SLIM App voorafgaand aan de bevestiging van deelname. Na volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van de Voorwaarden voor deelname is de Kentekenhouder Aspirant Deelnemer. Na bevestiging van de deelname door de Stadsregio Arnhem Nijmegen wordt de deelname definitief. 1.3 Door deelname aan SLIM uit de spits sluit de Deelnemer een privaatrechtelijke overeenkomst met de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen treedt op als rechtspersoon in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. ARS Traffic & Transport Technology B.V. vertegenwoordigt de stadsregio in SLIM uit de spits. De Servicedesk van ARS Traffic & Transport Technology onderhoudt het contact met de Kentekenhouder en Deelnemer. 1.4 Door acceptatie van de Voorwaarden voor deelname verklaart de Aspirant Deelnemer als privé persoon deel te nemen aan het project. 1.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname door een Deelnemer aan SLIM uit de spits. 1.6 SLIM uit de spits heeft als doelstelling om door middel van een incentiveprogramma te zorgen voor een lager verkeersaanbod tijdens de Spits op en binnen de RegioRing. Deelnemers die handelen in strijd met deze doelstelling kunnen van deelname uitgesloten worden. 2 Deelnemerselectie en aanmelding 2.1 Oud-deelnemers van SLIM Prijzen RegioRing komen in aanmerking voor deelname aan SLIM uit de spits onder de voorwaarde dat zij tot het einde van het project op 31 augustus 2012 als deelnemer stonden geregistreerd en zij zich voor 1 april 2013 als Deelnemer aan SLIM uit de spits hebben aangemeld na daartoe te zijn uitgenodigd binnen SLIM Prijzen RegioRing. 2.2 Oud-deelnemers van SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid komen in aanmerking voor deelname aan SLIM uit de spits onder de voorwaarde dat zij tot het einde van het project op 31 maart 2013 als deelnemer stonden geregistreerd. Als onderdeel van het project SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid zijn deelnemers van de mogelijkheid tot deelname aan SLIM uit de spits op de hoogte gesteld. 2.3 Voor toelating van Kentekenhouders die geen oud-deelnemer zijn van SLIM Prijzen RegioRing of SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen in de periode januari 2013 t/m maart 2013 een Referentiemeting gehouden. Kentekenhouders van wie tijdens deze Referentieperiode gedurende 5 Werkweken gemiddeld meer dan het door de Stadsregio Arnhem

3 Nijmegen vastgestelde minimale aantal Spitsritten per week zijn geregistreerd komen in aanmerking voor deelname aan SLIM uit de spits. 2.4 De Stadsregio Arnhem Nijmegen is gerechtigd de voor het project naar haar oordeel meest geschikte Kentekenhouders te selecteren en uit te nodigen voor deelname. De stadsregio behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen. 2.5 Per Woonadres kan maximaal één Kentekenhouder deelnemen aan SLIM uit de spits. 2.6 De Kentekenhouder is verplicht bij aanmelding voor deelname alle kentekens die op zijn Woonadres geregistreerd zijn te registreren dan wel aan te vullen op de website Ook is de Deelnemer verplicht de kentekens van personenauto s die niet zijn geregistreerd op het Woonadres van de Deelnemer, maar die de Deelnemer, of een ander persoon, woonachtig op hetzelfde Woonadres ter beschikking staan voor gebruik (bijvoorbeeld lease- of poolauto) te registreren dan wel aan te vullen. 2.7 Het is de Kentekenhouders van personenauto s, die worden ingezet als taxi of voor koeriers- of andere bezorgdiensten, niet toegestaan deel te nemen aan SLIM uit de spits. 2.8 Kentekenhouders die zich aanmelden voor SLIM uit de spits maar niet voldoen aan de voorwaarden genoemd zoals in 2.1, 2.2 en 2.3 kunnen worden gevraagd of hun gegevens bewaard mogen worden voor het aanbieden van alternatieve mogelijkheden om bij te dragen aan de doelstelling zoals genoemd onder Deelnemers aan SLIM uit de spits kunnen kiezen voor deelname via de kentekenregistraties door de door de Stadsregio Arnhem Nijmegen geplaatste kentekenherkenningscamera s op en binnen de RegioRing (de zgn Camera Spitsmijders ) of via GPS registratie door de SLIM App op de smartphone van de Deelnemer (de zgn App Spitsmijders). De keuze is van invloed op de verplichtingen van de Deelnemer en de mogelijke beloning in Spitspunten. Zie art. 9.1 t/m Deelnemers kunnen wisselen tussen Camera Spitsmijder en App Spitsmijder door deze keuze aan te geven op de website respectievelijk in de SLIM App. De actuele wijze waarop deze keuze aangegeven kan worden en de voorwaarden waaronder de wisseling kan worden gemaakt is altijd op gepubliceerd. 3 Voertuigregistratie van Deelnemers 3.1 De Stadsregio Arnhem Nijmegen gebruikt voor de vaststelling van het Normale reisgedrag van de Deelnemer die in aanmerking komt voor deelname als oud-deelnemer aan SLIM Prijzen RegioRing (zie art. 2.1), de referentieniveaus van de kentekens van zijn Deelnemersauto s voorafgaand aan zijn deelname aan SLIM Prijzen RegioRing. 3.2 De Stadsregio Arnhem Nijmegen gebruikt voor de vaststelling van het Normale reisgedrag van de Deelnemer, die in aanmerking komt voor deelname als oud-deelnemer aan SLIM Prijzen

4 Werkzaamheden Zuid (zie art. 2.2), de referentieniveaus van de kentekens van zijn Deelnemersauto s voor het gehele gebied van de RegioRing voorafgaand aan zijn deelname aan SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid. 3.3 De Stadsregio Arnhem Nijmegen gebruikt voor de vaststelling van het Normale reisgedrag van de Deelnemer, die geen oud-deelnemer is aan SLIM uit de spits of SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid, de kentekenregistraties van de kentekens van zijn Deelnemersauto s tijdens de Referentiemeting in de periode januari 2013 t/m maart 2013 of een nader te bepalen Referentieperiode zoals vastgesteld door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 3.4 Door de acceptatie van deze Voorwaarden verklaart de Deelnemer zich akkoord met het door de Stadsregio Arnhem Nijmegen vastgestelde Normale reisgedrag zoals bepaald in 3.1 t/m 3.3 en de vertaling naar het Referentieniveau en het Spitspuntenbudget respectievelijk de mogelijk te belonen mijdingen zoals bepaald in art. 8.2 t/m Medewerking verlenen aan onderzoek 4.1 De Deelnemer zal gedurende en direct na afloop van de Deelnameperiode worden benaderd voor in totaal maximaal vier enquêtes en interviews over zijn deelname aan SLIM uit de spits en verleent hieraan zijn volledige medewerking. De resultaten van de enquêtes en het gemeten reisgedrag worden, geanonimiseerd, gebruikt voor evaluatie van het project en het aan SLIM uit de spits verbonden onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Deelnemer zal naar beste eer en geweten aan deze verzoeken meewerken. 5 Kennisnemen van informatie 5.1 De Deelnemer dient toegang te hebben tot internet. 5.2 De Servicedesk zal de Deelnemer regelmatig relevante informatie voor SLIM uit de spits toesturen per . De Deelnemer is akkoord met het toesturen van deze informatie en zal minimaal eenmaal per week de controleren op berichten van SLIM uit de spits. 5.3 De Camera Spitsmijder heeft via zijn persoonlijke pagina op de website inzage in zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), adres, postcode en huisnummer van werkgever) en kenteken(s), het Referentieniveau, het Spitspuntensaldo, het Spitspuntenbudget en de Afwaarderingen. 5.4 De App Spitsmijder heeft via zijn persoonlijke pagina op de website inzage in zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), adres, postcode en huisnummer van werkgever) en kenteken(s), het Referentieniveau en het Spitspuntensaldo. 6 Wijzigingen van informatie van de Deelnemer 6.1 De Deelnemer is verplicht wijzigingen, zoals aanschaf van (lease)auto s en verkoop/wissel van (lease)auto s ten aanzien van de Deelnemerauto s en aanschaf/verkoop van overige kentekens, zoals

5 die van motoren en aanhangers, binnen 5 Werkdagen na het ontstaan van de wijziging schriftelijk of per aan de Servicedesk te melden. 6.2 Indien gedurende de Deelnameperiode de tijdens de aanmelding op de website geregistreerde gegevens (NAW-gegevens, adres, telefoonnummer(s), werkadres) wijzigen, dan is de Deelnemer verplicht de wijzigingen binnen 5 Werkdagen na het ontstaan ervan schriftelijk of per e- mail te melden aan de Servicedesk. 6.3 Verzoeken van de Servicedesk om (her)bevestiging van de persoonlijke gegevens zullen binnen 5 Werkdagen worden beantwoord door de Deelnemer. Indien de Deelnemer in gebreke blijft bij de verstrekking van deze gegevens of niet tijdig antwoordt op een verzoek tot (her)bevestiging, kan de bijschrijving van opgebouwde Spitspunten worden opgeschort of komen te vervallen en/of kan de deelname eenzijdig door de Stadsregio Arnhem Nijmegen worden beëindigd. 6.4 Iedere afwijking van het Normale reisgedrag van de Deelnemer gedurende een periode van meer dan 4 weken die niet is veroorzaakt door het deelnemen aan SLIM uit de spits zal door de Deelnemer binnen 5 Werkdagen nadat de afwijking zich is gaan voordoen aan de Servicedesk worden gemeld. Voorbeelden van langdurige onderbrekingen zijn een langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, een langdurige vakantie of een langdurig verblijf elders, en een verandering van woon- of werkadres. In die gevallen wordt geen Spitspuntenbudget opgebouwd en worden er geen Spitspunten bijgeschreven bij het Spitspuntensaldo gedurende de periode van de onderbreking. 6.5 De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft bij wijziging van persoonlijke gegevens zoals woon- en/of werkadres en kenteken(s), en in andere gevallen waarin zij dit geraden acht, het recht om het Spitspuntenbudget of zelfs de deelname van de Deelnemer te herzien. 6.6 De Referentieniveaus kunnen alleen worden aangepast in geval van situaties als bedoeld in art. 6.4 en Beloningenlooptijd 7.1 De startdatum van de Beloningenlooptijd van SLIM uit de spits is de eerste Werkdag van de maand volgend op de maand waarin de deelname door de Stadsregio Arnhem Nijmegen als bedoeld in art. 1.2 is bevestigd (niet eerder dan 1 april 2013). 7.2 In afwijking van art. 7.1 geldt voor oud-deelnemers aan SLIM Prijzen RegioRing die in aanmerking komen voor SLIM uit de Spits (zie art. 2.1) dat zij per 1 april 2013 starten met de opbouw van de beloning. 7.3 In afwijking van art. 7.1 geldt voor oud-deelnemers aan SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid die in aanmerking komen voor SLIM uit de Spits (zie art. 2.2) dat zij na 1 april 2013 starten met de opbouw van de beloning vanaf het moment dat ze hun deelname hebben bevestigd door middel van het accepteren van deze voorwaarden tijdens het aanmeldingsproces.

6 7.4 De Beloningenlooptijd is tot en met beëindiging van deelname door Deelnemer of beëindiging van het project door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 7.5 De Stadsregio Arnhem Nijmegen is gerechtigd om de Beloningenlooptijd van het project te wijzigen, zonder dat Deelnemers hieraan rechten of aanspraken kunnen ontlenen. 8 Referentieniveaus en Spitspuntenbudget 8.1 Artikelen zijn alleen van toepassing op Camera Spitsmijders: 8.2 De Deelnemer krijgt, voorafgaand aan iedere kalendermaand, een Spitspuntenbudget toegekend op basis van zijn of haar Referentieniveau. 8.3 De Referentieniveaus van de Deelnemers zijn bepaald als in art 3.1, 3.2 en 3.3. Deze niveaus worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal Spitsritten per Werkweek. 8.4 Het Spitspuntenbudget wordt als volgt berekend: het Referentieniveau wordt omgerekend naar het aantal Spitsritten per Werkdag en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de maand om te komen tot een Maandreferentieniveau. Van alle Deelnemerauto s wordt het Maandreferentieniveau bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de Beloning voor een Spitsmijding om te komen tot het Spitspuntenbudget. 8.5 De Beloning voor een Spitsmijding kan gedurende het project variëren. Op is altijd de actuele beloning in te zien. 8.6 Officiële Feest- en Vakantiedagen worden niet meegerekend bij het vaststellen van het Spitspuntenbudget (zie art 8.4). 8.7 Artikelen zijn alleen van toepassing op App Spitsmijders: 8.8 De Deelnemer krijgt, voorafgaand aan iedere Werkweek, een Spitsmijd-Challenge voorgesteld op basis van zijn of haar Referentieniveau en eventueel het reisgedrag uit de voorgaande Werkweken. 8.9 De Referentieniveaus van de Deelnemers zijn bepaald als in art 3.1, 3.2 en 3.3. Deze niveaus worden uitgedrukt in het gemiddeld aantal Spitsritten per Werkweek Het aantal mogelijke Spitsmijdingen dat verdiend kan worden per Werkweek staat gelijk aan het Referentieniveau De Beloning voor een Spitsmijding kan gedurende het project variëren. Op is altijd de actuele beloning in te zien Officiële Feest- en Vakantiedagen tellen niet mee bij het vaststellen van het aantal mogelijke mijdingen.

7 9 Verdienen van de Spitspunten 9.1 Artikelen zijn alleen van toepassing op Camera Spitsmijders: 9.2 Tijdens deelname worden Spitsritten van Deelnemerauto s van Camera Spitsmijders geregistreerd door middel van kentekenherkenningscamera s die geplaatst zijn op de RegioRing en op belangrijke vaste en/of tijdelijke meetpunten daarbinnen. 9.3 Iedere keer dat een Spitsrit wordt gemaakt met een Deelnemerauto wordt een hoeveelheid van Spitspunten van het Spitspuntenbudget van de Deelnemer afgewaardeerd. Het aantal afgewaardeerde Spitspunten per Spitsrit is gelijk aan de Beloning voor een Spitsmijding zoals gepubliceerd op Tijdens officiële Feest- en Vakantiedagen vindt geen Afwaardering plaats. 9.5 Artikelen zijn alleen van toepassing op App Spitsmijders: 9.6 De Spitsritten van App Spitsmijders worden via de SLIM App geregistreerd. Voor elke geregistreerde rit kan de Deelnemer een Spitspunten tegoed opbouwen dat onafhankelijk is van het tegoed dat met het mijden van de spits is opgebouwd. De opbouw van dit tegoed wordt gepubliceerd op de website. 9.7 App Spitsmijders zijn verplicht de SLIM App actief te hebben tijdens de Spits en dagelijks in de SLIM App aan te geven óf zij een Spitsrit maken en welke modaliteit zij gebruiken (eigen auto, OV, carpool, etc). Wanneer de SLIM App gedurende een Spits niet in staat is te loggen of de SLIM App logt een verplaatsing in de RegioRing zonder dat de modaliteit is aangegeven, wordt aangenomen dat de Deelnemer een Spitsrit heeft gemaakt gedurende de betreffende spits. App Spitsmijders dienen er tevens voor zorg te dragen dat de SLIM App minimaal tweemaal per dag (telkens na de Spits) over een dataverbinding beschikt (WiFi of GPRS) zodat de ingewonnen gegevens verstuurd kunnen worden. Indien de SLIM App een storing vertoont, is de App Spitsmijder verplicht dit binnen 24 uur aan de Servicedesk van SLIM uit de spits te melden. 9.8 App Spitsmijders hebben de mogelijkheid om mee te doen aan Challenges waarmee zij Spitspunten kunnen verdienen. De Challenges worden door SLIM uit de spits op weekbasis aangeboden en de App Spitsmijder moet deze accepteren om in aanmerking te komen voor de bijbehorende beloning. De SLIM App biedt een overzicht van de beschikbare Challenges en de mogelijkheid een of meerdere hiervan te accepteren. 9.9 Tijdens officiële Feest- en Vakantiedagen kunnen geen mijdingen worden verdiend De kentekenherkenningscamera s registreren zowel de kentekens van App Spitsmijders als Camera Spitsmijders. Deze kentekenregistraties van alle Deelnemers worden gebruikt voor evaluaties en controles.

8 10 Uitkeren van het Resterend Spitspuntenbudget en verdiende spitspunten 10.1 Artikelen zijn van toepassing op Camera Spitsmijders: 10.2 Na het einde van elke kalendermaand wordt het Resterend Beloningsbudget van die maand door de Stadsregio Arnhem Nijmegen vastgesteld Het Resterend Spitspuntenbudget wordt voor het einde van de maand, volgend op de beloningsmaand bijgeschreven bij het totale Spitspuntensaldo De Spitspunten van het Spitspuntensaldo zijn te besteden aan cadeaus binnen de webshop, die onderdeel uitmaakt van de Website Bij beëindiging van de deelname, zal het nog bij te schrijven Resterend Spitspuntenbudget of tegoed worden vastgesteld per de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum of de door de Stadsregio Arnhem Nijmegen bepaalde beëindigingdatum Na beëindiging deelname is het opgespaarde Spitspuntensaldo (zie art. 10.5) nog 3 maanden beschikbaar voor besteding in de webshop (zie art. 10.4). Na deze termijn vervalt het saldo Artikelen zijn van toepassing op App Spitsmijders: 10.8 Na het einde van elke Werkweek worden de verdiende Spitspunten van die Werkweek vastgesteld De verdiende Spitspunten van een bepaalde Werkweek worden na deze Werkweek bijgeschreven bij het totale Spitspuntensaldo De Spitspunten van het Spitspuntensaldo zijn te besteden aan cadeaus binnen de webshop, die onderdeel uitmaakt van de Website Bij beëindiging van de deelname, zal het nog bij te schrijven Resterend Spitspuntenbudget of tegoed worden vastgesteld per de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum of de door de Stadsregio Arnhem Nijmegen bepaalde beëindigingdatum Na beëindiging deelname is het opgespaarde Spitspuntensaldo (zie art ) nog 3 maanden beschikbaar voor besteding in de webshop (zie art ). Na deze termijn vervalt het saldo. 11 Looptijd SLIM uit de Spits en beëindiging deelname 11.1 De Deelnemer is gerechtigd om op ieder moment eenzijdig zijn verdere deelname aan SLIM uit de spits te beëindigen. Opzeggingen dienen vooraf schriftelijk of per plaats te vinden bij de Servicedesk met vermelding van de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd, in voorkomend geval zal de eerste Werkdag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd.

9 11.2 De Stadsregio Arnhem Nijmegen kan bij het niet navolgen van de bepalingen in deze Voorwaarden voor deelname, of het wegvallen van de grond voor deelname besluiten deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen De Stadsregio Arnhem Nijmegen kan te allen tijde besluiten de deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen De Stadsregio Arnhem Nijmegen kan besluiten het project eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle Deelnemers de deelname vervalt De Looptijd van SLIM uit de spits is van 1 april 2013 tot 1 januari De aard van het project is om met tijdelijke beloningsprikkels een duurzame verandering in het reisgedrag teweeg te brengen. Om in overeenstemming met deze doelstelling te blijven kan de Stadsregio Arnhem Nijmegen besluiten om de deelname van Deelnemers die reeds meerdere jaren beloning ontvangen in het kader van SLIM uit de spits of andere in deze voorwaarden genoemde projecten te beëindigen. 12 Vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer 12.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan de inhoud van de website elektronische nieuwsbrieven, s en enquêtes te vermenigvuldigen, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM uit de spits is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) Op de Website van SLIM uit de spits is een privacy statement gepubliceerd. In dit privacy statement staat o.a. aangegeven welke informatie SLIM uit de spits over de Deelnemer verzamelt. Door acceptatie van deze Voorwaarden op de wijze zoals bepaald in art. 1.2, gaat de Deelnemer uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van dit privacy statement. 13 Publiciteit 13.1 Indien een Deelnemer door de pers wordt benaderd over SLIM uit de spits of zelf deze toenadering wil zoeken, stelt de Stadsregio Arnhem Nijmegen het op prijs als de Deelnemer de Servicedesk hierover informeert. 14 Wijzigingen Voorwaarden voor deelname 14.1 De Stadsregio Arnhem Nijmegen is gerechtigd de Voorwaarden voor deelname eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden voor deelname worden vooraf aan de Deelnemer gecommuniceerd. Krachtens artikel 11.1 kan de Deelnemer vervolgens besluiten zijn deelname te beëindigen.

10 15 Klachten, vragen en opmerkingen 15.1 Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen kunnen Deelnemers contact opnemen met de Servicedesk. 16 Onregelmatigheden 16.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan om Spitspunten te verdienen en te behouden als gevolg van enig handelen of nalaten dat in strijd is met deze Voorwaarden, dan wel met de uitgangspunten van SLIM uit de spits. Hieronder worden in ieder geval de volgende situaties verstaan: de Deelnemer of zijn huisgenoot bestuurt tijdens de Spits, op de wegen waarop Afwaarderingen kunnen plaatsvinden, een andere auto dan een Deelnemerauto zonder dit aan de Servicedesk te melden; de Deelnemer is verhuisd zonder de Servicedesk daarvan op de hoogte te brengen; de Deelnemer is van werkadres veranderd zonder de Servicedesk daarvan op de hoogte te brengen Indien de Deelnemer zich niet houdt aan de Voorwaarden voor deelname, dan kan de Deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname en zal bijschrijving van het Resterend Spitspuntenbudget of tegoed bij het Spitspuntensaldo niet plaatsvinden Steekproefsgewijs controleert de Servicedesk in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de persoonlijke gegevens van Deelnemers met medewerking van de RDW De Servicedesk zal bij het vermoeden dat zij onjuiste of onvolledige gegevens heeft ontvangen, contact opnemen met de Deelnemer en om een verklaring en toelichting vragen Bij het vermoeden van enig handelen of nalaten als bedoeld in art of gerede twijfel aan de juistheid van de kentekenregistraties wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld om de waarnemingen te verklaren. Indien naar het oordeel van de Stadsregio Arnhem Nijmegen een deugdelijke verklaring ontbreekt, leidt dat tot uitsluiting van deelname zonder uitbetaling van het resterende Spitspuntenbudget of tegoed en zal de deelname worden beëindigd De Stadsregio Arnhem Nijmegen behoudt zich het recht voor om onterecht uitgekeerde Spitspunten op de Deelnemer te verhalen alsmede alle overige schade die als gevolg van het in art genoemde handelen of nalaten wordt geleden. Indien de Stadsregio in verband hiermee een vordering in een gerechtelijke procedure tegen de (gewezen) Deelnemer instelt, is de Deelnemer gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. 17 Aansprakelijkheid 17.1 SLIM uit de spits is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. De Stadsregio Arnhem Nijmegen, noch de partijen en personen die bij de uitvoering van SLIM uit de spits zijn ingeschakeld, zijn jegens de Deelnemer op enige wijze aansprakelijk voor directe schade en gevolgschade ten gevolge van de deelname aan SLIM uit de spits, van welke aard en omvang dan ook, noch op enige andere wijze iets verschuldigd aan de Deelnemer.

11 17.2 De in art genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen gesloten derdenbeding Indien in rechte niettemin zou worden geoordeeld dat de Stadsregio Arnhem Nijmegen of haar hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de Spitspunten die betreffende Deelnemer zou hebben kunnen ontvangen voor zijn deelname aan SLIM uit de spits De Deelnemer vrijwaart de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de deelname aan SLIM uit de spits Voor zover een Deelnemer door deelname aan SLIM uit de spits kosten maakt, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten. 18 Overige bepalingen 18.1 Door acceptatie van de Voorwaarden als bedoeld in art. 1.1 verklaart de Deelnemer zich akkoord met iedere beslissing die in het kader van SLIM uit de spits wordt genomen, ongeacht de inhoud van de beslissing. De Deelnemer kan naar aanleiding hiervan geen rechten en/of aanspraken tegenover de Stadsregio Arnhem Nijmegen of enige andere partij doen gelden. Ook voor het overige kunnen aan deelname aan SLIM uit de spits geen andere rechten en/of aanspraken worden ontleend dan bepaald in deze Voorwaarden Indien één of meer van deze Voorwaarden zou(den) worden vernietigd dan wel indien in rechte zou komen vast te staan dat één of meer van deze Voorwaarden nietig is/zijn, laat dit de geldigheid van de overige Voorwaarden onverlet De Stadsregio Arnhem Nijmegen behoudt zich het recht voor om de opzet van SLIM uit de spits gedurende de looptijd aan te passen. De Deelnemer heeft het recht om in dat geval zijn deelname aan SLIM uit de spits te beëindigen. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 19.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem Beslissingen, handelingen en mededelingen van welke aard en met welke inhoud dan ook, in het kader van SLIM uit de spits zijn niet vatbaar voor bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

12 Bijlage A Begrippenlijst Begrip Afwaardering Definitie De vermindering van het Beloningsbudget met Spitspunten indien de Deelnemer een Spitsrit maakt. Aspirant Deelnemer Avondspits Een Kentekenhouder die zich aangemeld heeft voor deelname, maar nog wacht op bevestiging van deelname door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De periode tussen en uur op een Werkdag. Beloning Beloningenlooptijd Challenge Positie Challenge Spitsmijden Challenge Deelnemer App Spitsmijder Camera Spitsmijder Camera Spitsmijder: Het als gevolg van een Spitsmijding achterwege blijven van een Afwaardering na afloop van een Spits tijdens welke in het kader van SLIM uit de spits wordt gestreefd naar Spitsmijdingen. App Spitsmijder: Het vanwege het realiseren van een Spitsmijden Challenge ontvangen van Spitspunten. Positiespeler: Het vanwege het realiseren van een Positie Challenge ontvangen van Spitspunten. Het deel van de Looptijd, waarin Deelnemers een Beloning in de vorm van Spitspunten voor de door hen gerealiseerde Spitsmijdingen ontvangen, te weten: vanaf de eerste Werkdag na acceptatie van de Voorwaarden door Deelnemer en bevestiging van de deelname door de Stadsregio Arnhem Nijmegen (niet eerder dan 1 april 2013) tot en met beëindiging van deelname door Deelnemer of de Stadsregio Arnhem Nijmegen Een doelstelling waarmee door middel van het mijden van de Spits Spitspunten zijn te verdienen. Een doelstelling waarmee door middel van het passeren van een specifieke locatie binnen het projectgebied binnen een aangegeven tijdsinterval Spitspunten zijn te verdienen. Een doelstelling waarmee door middel van het vaker mijden van de Spits dan verwacht wordt op basis van het Referentieniveau Spitspunten zijn te verdienen. De natuurlijke persoon die deelneemt aan SLIM uit de spits en als zodanig bij SLIM uit de spits is geregistreerd, inclusief de kentekens van de Deelnemerauto( s). De Deelnemer wiens reisgedrag tijdens deelname wordt vastgesteld aan de hand van logging via de SLIM App. De beloning in Spitspunten die deze Deelnemer ontvangt is opgebouwd uit de geregistreerde Spitsmijdingen (vermenigvuldigd met de beloning per Spitsmijding) eventueel aangevuld met punten die zijn toegekend als gevolg van het loggen van ritten en het halen van Challenges. Het maximaal aantal te belonen Spitsmijdingen is gelimiteerd door het Referentieniveau. De Deelnemer wiens reisgedrag tijdens deelname wordt vastgesteld aan de hand van kentekenherkenningscamera s die door SLIM uit de spits op en binnen de RegioRing zijn/worden geplaatst. De beloning in Spitspunten die deze Deelnemer ontvangt wordt vastgesteld door het verschil in aantal Spitsritten

13 met het Spitspuntenbudget in een kalendermaand vermenigvuldigd met de beloning per Spitsmijding. Deelnemerauto Deelnameperiode Feest- en Vakantiedagen Kentekenhouder Looptijd Maandreferentieniveau Normaal reisgedrag Ochtendspits Een personenauto waarvan het kenteken bij de RDW is geregistreerd op naam van een Deelnemer, danwel op zijn Woonadres, of een personenauto die ter beschikking staat voor gebruik door de Deelnemer of een ander persoon, woonachtig op hetzelfde Woonadres. Zie Beloningenlooptijd. De erkende feestdagen, vakantiedagen en blokdagen die vallen tussen een nationale feest- of vakantiedag en een weekend, een en ander mede conform de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakte officiële schoolvakanties voor het basisonderwijs in de regio Zuid. De natuurlijke persoon die houder is van een Nederlands kenteken. De periode vanaf 1 april 2013 tot 1 januari Voor de periode waarin beloningen kunnen worden verdiend, zie Beloningenlooptijd. het Referentieniveau wordt omgerekend naar het aantal Spitsritten per Werkdag en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de maand om te komen tot een Maandreferentieniveau. Van alle Deelnemerauto s wordt het Maandreferentieniveau bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de Beloning voor een Spitsmijding om te komen tot het Spitspuntenbudget Het reisgedrag van de Deelnemer op of binnen de RegioRing in de Spits ten tijde van de Referentieperiode. De periode tussen en 9.00 uur op een Werkdag. Positiespeler Referentiemeting Referentieniveau Referentieperiode RegioRing Resterend Spitspuntenbudget Spits De Deelnemer wiens reisgedrag tijdens deelname wordt vastgesteld aan de hand van logging via de SLIM App. De beloning in Spitspunten die deze Deelnemer ontvangt is opgebouwd uit binnen het aangegeven tijdsinterval passeren van de locatie horende bij de Positie Challenge. Het maximaal aantal te belonen Positie Challenges is gelimiteerd is 1 per spits. De meting van het Referentieniveau tijdens de Referentieperiode. Het vastgestelde niveau van gebruik van een personenauto door de eigenaar of gebruiker in het aangegeven gebied dat tijdens de Referentieperiode is gemeten. Dit niveau wordt uitgedrukt in het gemiddeld aantal Spitsritten per Werkweek. De periode waarin het Referentieniveau van de Deelnemer is gemeten voorafgaand aan zijn deelname aan SLIM uit de spits. De A12, A15, A50, A73 en A325 en de wegen binnen dit gebied. Een overzichtskaart staat gepubliceerd op Het aantal Spitspunten dat resteert nadat het Spitspuntenbudget is verminderd met de Afwaarderingen. Ochtendspits of Avondspits.

14 Servicedesk Spitsmijden / Spitsmijding Spitspunten Spitspuntenbudget Spitspuntensaldo Spitsrit(ten) Stadsregio Arnhem Nijmegen Contactcentrum voor Kentekenhouders en (Aspirant) Deelnemers, gevestigd ten kantore van ARS Traffic & Transport Technology. De contactgegevens zijn: Servicedesk SLIM uit de spits, Postbus 85911, 2508 CP Den Haag. Telefoon: Fax: De openingstijden zijn uur, tijdens schoolvakanties regio Zuid voor het basisonderwijs 9:00-17:00 uur. Website Het vermijden / de vermijding van een Spitsrit door een Deelnemer waar de Deelnemer deze vóór zijn deelname wel reed. De punten die de Deelnemer kan verdienen met het maken van een Spitsmijding of andere activiteit waarvoor de Stadsregio Arnhem Nijmegen een Spitspunten beloning heeft vastgesteld. Het actuele aantal Spitspunten van een Spitsmijding wordt altijd op gepubliceerd. Het budget voor de Camera Spitsmijder dat volgt als het Referentieniveau wordt omgerekend naar het aantal Spitsritten per Werkdag en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de maand om te komen tot een Maandreferentieniveau. Van alle Deelnemerauto s wordt het Maandreferentieniveau bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de Beloning voor een Spitsmijding om te komen tot het Spitspuntenbudget. Een uitgewerkt voorbeeld van een dergelijke berekening is op de Website gepubliceerd. Het actuele aantal Spitspunten van een Spitsmijding wordt altijd op gepubliceerd. Het totaal aan Spitspunten dat de Deelnemer voor besteding is vrijgegeven. Rit(ten) gemaakt op of binnen de RegioRing met Deelnemerauto s tijdens een Werkdag en gedurende de Spits. De partij met wie de Deelnemer door accepteren van de Voorwaarden voor Deelname een overeenkomst sluit. Voorwaarden De Voorwaarden voor deelname aan uit de spits. Website De website van SLIM uit de spits, te weten Werkdag Een van de weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Feest- en Vakantiedagen. Werkweek Een kalenderweek van maandag tot en met zondag waarin 5 Werkdagen voorkomen, daarbij rekening houdend met Feest- en Vakantiedagen. Woonadres Adres volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname Versie 1.1 31 augustus 2012 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie 1.0 5 april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord In de periode zomer t/m najaar 2015 vinden op de A12 tussen Veenendaal en Knooppunt Grijsoord werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug In de periode zomer 2014 t/m najaar 2015 vinden op de A12 op de Galecopperbrug bij Utrecht werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn erop gericht

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Syntus app

Algemene voorwaarden Syntus app Algemene voorwaarden Syntus app Door Syntus B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer. Wij verzoeken u de Algemene

Nadere informatie

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV.

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Inhoud Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Credits sparen Artikel 4 Credits

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Spitsvrij

Algemene Voorwaarden. Spitsvrij Algemene Voorwaarden Spitsvrij Datum: 18 februari 2013 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Definities 3 3. Algemeen 5 4. Voorwaarden en regels tijdens deelname 6 5. Registratieapparatuur 8 6. Additionele

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Deze voorwaarden (hierna te noemen: Dienstvoorwaarden) zijn van toepassing op de dienst Vodafone TV Anywhere (hierna: de App ), die wordt aangeboden door Vodafone

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Spitsmijden in de trein

Algemene Voorwaarden. Spitsmijden in de trein Algemene Voorwaarden Spitsmijden in de trein Versie 1.2 Datum: 4 oktober 2012 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Definities 3 3. Algemene Voorwaarden 5 4. Voorwaarden voor deelname 6 5. App (Ritregistratiemiddel)

Nadere informatie

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ).

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ). Actievoorwaarden Fanmail voor Sochi Samenvatting 1. Actieperiode loopt van 31 januari 2014 tot en met 23 februari 2014; 2. Stuur een Fanmail bericht via elkedagsupporter.nl en accepteer de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen.

Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de 1e dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1a: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3, 12 of 24 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014

100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 100% GRATIS!! Waanzinnige WK-actie 2014 Nog nooit eerder vertoond. Beantwoord vier WK-FINALE vragen en doe mee voor 100% cashback op je aankoop plus andere mooie prijzen. 1e Prijs Win een MEET & GREET

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 24 september 2014 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Algemeen 1. Deze productvoorwaarden zijn vanaf 1 december 2016 van toepassing de actie OV- PROBEERKAART. 2. Met de actie 'OV-PROBEERKAART'

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat; MUSEUMKAART ALGEMENE VOORWAARDEN MUSEUMKAARTHOUDERS artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016

Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 Reglement van de kilometervreter - (e)bike-regeling mei 2016 De Fietscoalitie werkt samen met lokale partijen aan méér fietsers en minder files in het doelgebied, te weten Westpoort/ Sloterdijk - Zaanstad.

Nadere informatie

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl.

2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn via www.hollandia.nl. Actievoorwaarden Gratis 50 spaarpunten Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden (de actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de gratis 50 spaarpunten ( actie ) die wordt georganiseerd door FrieslandCampina

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd. 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Actievoorwaarden. 1. Algemeen

Actievoorwaarden. 1. Algemeen Actievoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Toptech/AV/W&S/2015 1

Toptech/AV/W&S/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het werven en selecteren van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) "Toptech":

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

89 85 KVK:280.871.76 I

89 85 KVK:280.871.76 I Algemene Voorwaarden DigitaleFactuur Haagweg 4 G5-G6 2311 AA Leiden T:071-513 89 85 KVK:280.871.76 I http://www.digitalefactuur.nl E info@digitalefactuur.nl 1 1. Algemeen 1.1 Partijen bij deze overeenkomst

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Inschrijfformulier hondenworkshop

Inschrijfformulier hondenworkshop Inschrijfformulier hondenworkshop Locatie: Datum: Gegevens deelnemer: Naam: Telefoon: E-mail: Gegevens hond indien u deze mee wilt brengen: Naam: Leeftijd: Ras: Geslacht: Kan uw hond bij andere honden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN EINDHOVEN AIRPORT Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Exploitant en op

Nadere informatie

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Thornico Building Rotterdam te organiseren groeikas010 actie (hierna te noemen de actie ).

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Thornico Building Rotterdam te organiseren groeikas010 actie (hierna te noemen de actie ). 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Thornico Building Rotterdam te organiseren groeikas010 actie (hierna te noemen de actie ). 1.2 Door deelname aan de actie verklaart

Nadere informatie

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen

Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Mobiliteitsmaatregel Slim Prijzen Slim Prijzen: minder verkeershinder De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt hard om de regio bereikbaar te houden. De komende jaren staan op de RegioRing (A12, A50, A325,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE)

STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE) STUDENTS ACQUIRE FUNDING FOR EDUCATION (SAFE) Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden SAFE: de voorwaarden genoemd in deze algemene voorwaarden. Campagne: dit is crowdfundingcampagne die een student

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ).

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ). ACTIEVOORWAARDEN Get on Board Game LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV. Januari 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN KION GASTOUDERBUREAU BV Januari 2014 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de vraagouder en de gastouder met KION Gastouderbureau BV, verder ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 6 jaar Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical - 6 jaar van SvO B.V.. Door deel te nemen aan

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie