Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord"

Transcriptie

1 Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord In de periode zomer t/m najaar 2015 vinden op de A12 tussen Veenendaal en Knooppunt Grijsoord werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn erop gericht de A12 te verbreden naar 2x3 rijstroken. De Provincie Gelderland neemt maatregelen om de hinder tijdens de werkzaamheden te beperken. Gedurende de werkzaamheden in 2015 is één van de maatregelen SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. Met deze maatregel stimuleert de Provincie weggebruikers om, tegen een vergoeding, buiten de Spits te reizen, met een andere vorm van vervoer te reizen (OV/fiets/carpoolen) of thuis te werken. Beoogd wordt de verkeershinder op de A12 te beperken zonder de verkeersstromen te verplaatsen naar andere wegen. Deze Voorwaarden voor deelname beschrijven de Voorwaarden waaronder gebruikers van de A12 kunnen deelnemen aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. Van alle begrippen in deze Voorwaarden voor deelname, die beginnen met een hoofdletter, is de voor deze Voorwaarden geldende definitie in bijlage 1 opgenomen. Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid Voorwaarden voor deelname Deelnemerselectie en aanmelding Voertuigregistratie van Deelnemers Kennisnemen van informatie Wijzigingen van informatie van de Deelnemer Beloningenlooptijd Referentieniveaus en Beloningsbudget Verdienen van de Beloning Uitkeren van het Resterend Beloningsbudget Beëindiging deelname Vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer Publiciteit Wijzigingen Voorwaarden voor deelname Klachten, vragen en opmerkingen Onregelmatigheden Aansprakelijkheid Toepasselijk recht... 5 Bijlage 1: Begrippenlijst... 7 Bijlage 2: mijdingsgebied... 10

2 1. Toepasselijkheid Voorwaarden voor deelname 1.1 Een Aspirant deelnemer kan alleen aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord deelnemen indien deze Voorwaarden voor deelname volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd. 1.2 Het volledig en onvoorwaardelijk accepteren van de Voorwaarden voor deelname doet de Aspirant deelnemer door tijdens het aanmeldproces de checkbox Akkoord aan te vinken op de Website voorafgaand aan de bevestiging van deelname. Nadat de Provincie de deelname eveneens heeft bevestigd, wordt de deelname definitief. De Aspirant deelnemer is dan Deelnemer. 1.3 Door deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord sluit de Deelnemer een privaatrechtelijke overeenkomst met de Provincie Gelderland. De Provincie Gelderland treedt op als rechtspersoon in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. ARS Traffic & Transport Technology B.V. vertegenwoordigt de Provincie in SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. De Servicedesk van ARS Traffic & Transport Technology onderhoudt het contact met de Aspirant deelnemer en Deelnemer. 1.4 Deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord is vrijwillig. 1.5 SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord heeft als doelstelling om door middel van financiële en andersoortige stimuli ervoor te zorgen dat er in de Spits minder verkeer op de A12 tussen Veenendaal en Knooppunt Grijsoord rijdt, zonder dat dit leidt tot een toename van verkeer op het Onderliggend Wegennet zoals opgenomen op de kaart in bijlage 2. Deelnemers die handelen in strijd met deze doelstelling kunnen van deelname uitgesloten worden en hun eventueel opgebouwde Beloningsbedrag verliezen. 2. Deelnemerselectie en aanmelding 2.1 Gebruikers van een Personenauto komen in aanmerking voor deelname aan een Beloningsrichting van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord (Beloningsrichting OSOW en/of ASOW), indien hun Auto tijdens de Referentiemeting tenminste een Selectieniveau in de betreffende Beloningsrichting(en), gebaseerd op het reisgedrag op de A12, gelijk aan 4,0 heeft behaald. 2.2 De Provincie is gerechtigd de voor het project meest geschikte Aspirant deelnemers te selecteren en uit te nodigen voor deelname. De Provincie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen voor deelname zonder nadere opgave van redenen te weigeren of op een wachtlijst te plaatsen. 2.3 Per woonadres kan maximaal één persoon deelnemen aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. Het woonadres van de Deelnemer dient overeen te stemmen met het adres van inschrijving. 2.4 De Aspirant deelnemer is verplicht bij aanmelding voor deelname de kentekens van alle Personenauto s die op zijn woonadres geregistreerd staan te registreren op de Website alsmede de kentekens van Personenauto s die niet zijn geregistreerd op het woonadres van de Aspirant deelnemer, maar die ter beschikking staan voor gebruik (bijvoorbeeld lease-, huur- of pool-auto) door de Aspirant deelnemer of een ander persoon, woonachtig op hetzelfde woonadres. De kentekens van deze Deelnemersauto s worden in SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord allen geregistreerd bij de Deelnemer. De Aspirant deelnemer verklaart expliciet toestemming hiervoor te hebben van de gebruikers van zijn Deelnemersauto('s) en kan deze toestemming desgevraagd overleggen. 2.5 Het is de vaste gebruikers van Personenauto s, die worden ingezet als taxi, voor koeriers- of andere bezorgdiensten, niet toegestaan deel te nemen aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. 2.6 Het gebruik van een motorrijwiel kan op zichzelf geen grond zijn voor deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord zoals bedoeld in Voertuigregistratie van Deelnemers 3.1 De Provincie Gelderland gebruikt voor de vaststelling van het reisgedrag van de Deelnemers de kentekenregistraties van de kentekens van alle Deelnemersauto s op het Hoofdwegennet en het Onderliggend Wegennet op Werkdagen tussen en uur. 3.2 Na afloop van de Deelnameperiode worden de kentekens niet langer als onderdeel van de deelname geregistreerd. 4. Kennisnemen van informatie 4.1 De Deelnemer dient toegang te hebben tot internet en te beschikken over een adres. 4.2 De Deelnemer heeft via zijn persoonlijke pagina op de website inzage in zijn persoonlijke gegevens en kenteken(s), het Beloningsbudget, de Beloning, de gereden Spitsritten en de Referentieniveaus in alle Beloningsrichtingen waarin men deelneemt. 4.3 De Servicedesk zal de Deelnemer regelmatig relevante informatie over SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord toesturen per . De Deelnemer geeft toestemming voor het toesturen van deze informatie en zal minimaal eenmaal per week de controleren op berichten van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e- pagina 2 van 10

3 mailadres en dient elke wijziging in zijn adres direct aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord te melden. De deelnemer kan geen beroep doen op het niet ontvangen van berichten, omdat het e- mailadres niet (meer) klopt of omdat berichten in een spamfilter achterblijven of wegens (technische) problemen bij de deelnemer en/of bij de provider van deelnemer. 4.4 De deelnemer geeft, met het akkoord gaan met deze voorwaarden, toestemming om tot één jaar na afloop van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord te worden benaderd met nieuwe mobiliteitsproducten en/of diensten, die zijn ontwikkeld in opdracht van (of samenspraak met) de Provincie Gelderland. 5. Wijzigingen van informatie van de Deelnemer 5.1 De Deelnemer is verplicht wijzigingen ten aanzien van de Deelnemersauto s binnen 5 Werkdagen na het ontstaan van de wijziging schriftelijk of per aan de Servicedesk te melden. 5.2 Indien gedurende de Deelnameperiode de tijdens de aanmelding op de website geldende gegevens van de Deelnemer of de reguliere gebruiker(s) van diens Deelnemersauto( s) wijzigen, dan is de Deelnemer verplicht de wijzigingen binnen 5 Werkdagen na het ontstaan ervan schriftelijk of per e- mail te melden aan de Servicedesk. 5.3 Verzoeken van de Servicedesk om (her)bevestiging van de persoonlijke gegevens zullen binnen 5 Werkdagen worden beantwoord door de Deelnemer. Indien de Deelnemer in gebreke blijft bij de verstrekking van deze gegevens, kan de uitbetaling van opgebouwde Beloningen worden opgeschort of komen te vervallen en/of kan de deelname eenzijdig door de Provincie worden beëindigd. 5.4 Iedere onderbreking van het Normale reisgedrag van de Deelnemersauto( s) gedurende een periode van meer dan 4 weken die niet is veroorzaakt door het deelnemen aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord zal door de Deelnemer binnen 5 Werkdagen nadat aan de Deelnemer duidelijk is geworden dat de periode van onderbreking 4 weken of langer gaat duren, aan de Servicedesk worden gemeld. Voorbeelden van dergelijke onderbrekingen zijn een langdurige ziekte, zwangerschapsverlof, een langdurige vakantie en een verandering van huis- of werkadres. In die gevallen wordt geen Beloning opgebouwd en uitgekeerd gedurende de periode van de onderbreking. 5.5 De Provincie Gelderland heeft bij wijziging van persoonlijke gegevens zoals woon- en/of werkadres en kenteken(s), en in andere gevallen waarin de Provincie dit geraden acht, het recht om het Beloningsbudget of zelfs de deelname van de Deelnemer te herzien. 5.6 De Referentieniveaus kunnen alleen worden aangepast in geval van situaties als bedoeld in art. 5.4 en Beloningenlooptijd 6.1 De startdatum van de Beloningenlooptijd voor de Beloningsrichting OSOW is 14september 2015 en voor aanmeldingen na die datum de eerste Werkdag na de bevestiging van deelname door de Provincie Gelderland. De startdatum van de Beloningenlooptijd voor de Beloningsrichting ASWO is 19 oktober 2015 en voor aanmeldingen na die datum de eerste Werkdag na de bevestiging van deelname door de Provincie Gelderland. 6.2 De Beloningenlooptijd OSOW loopt vanaf de eerste Werkdag na bevestiging van deelname (niet eerder dan 14 september 2015) tot en met 23 oktober 2015, tenzij er sprake is van een eerdere beëindiging van deelname door Deelnemer of de Provincie. De Beloningenlooptijd ASWO loopt vanaf de eerste Werkdag na bevestiging van deelname (niet eerder dan 19 oktober 2015) tot en met 27 november 2015, tenzij er sprake is van een eerdere beëindiging van deelname door Deelnemer of de Provincie. 6.3 De Provincie is gerechtigd om de Beloningenlooptijd van OSOW en/of ASWO te wijzigen, zonder dat Deelnemers hieraan rechten of aanspraken kunnen ontlenen. 7. Referentieniveaus en Beloningsbudget 7.1 De Deelnemer krijgt, voorafgaand aan een Beloningsperiode, een Beloningsbudget toegekend op basis van zijn Hoofdwegennet Referentieniveau in die betreffende Beloningsrichting. 7.2 De Hoofdwegennet Referentieniveaus betreffen het aantal voertuigpassages op het Hoofdwegennet in de betreffende Beloningsrichting gedurende 4 Werkweken, en zijn bepaald over een periode van 4 Werkweken voorafgaand aan de deelname. De periode van 4 Werkweken is geselecteerd uit de nulmetingsperiode van 7 Werkweken en betreft de 4 Werkweken die gezamenlijk leiden tot het hoogste Referentieniveau. De gehanteerde nulmetingsperiode wordt vastgesteld op het moment van aanmelding. 7.3 Het Beloningsbudget volgt uit het HWN Referentieniveau, gedeeld door 20 en vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de Beloningsperiode maal het Beloningsbedrag, gesommeerd over alle Deelnemersauto s van de Deelnemer. 7.4 Feest- en Vakantiedagen worden niet meegerekend bij het vaststellen van het Beloningsbudget. 7.5 De geldelijke waarde van het Beloningsbedrag kan gedurende het project op last van de Provincie pagina 3 van 10

4 variëren. De actuele waarde hiervan wordt altijd op de Website gepubliceerd. De Deelnemers worden tenminste 1 week voor de inwerkingtreding van de wijziging per over een dergelijke wijziging geïnformeerd. Indien de Deelnemer met deze wijziging niet akkoord is, kan hij gebruiken maken van zijn recht conform artikel Verdienen van de Beloning 8.1 Elke keer dat met een Deelnemersauto tijdens de Spits een Spitsrit gemaakt wordt op het Hoofdwegennet in een Beloningsrichting waarin deze deelneemt, wordt een bedrag ter grootte van het Beloningsbedrag van het Beloningsbudget van de Deelnemer afgewaardeerd. 8.2 Elke keer dat met een Deelnemersauto een Spitsrit wordt gemaakt op het Onderliggend Wegennet in een Beloningsrichting waarin deze deelneemt wordt een bedrag ter grootte van het Beloningsbedrag van zijn Beloningsbudget afgewaardeerd. 8.3 Tijdens Feest- en Vakantiedagen vindt geen Afwaardering plaats. 8.4 Nimmer kan de situatie ontstaan waarin het Resterend Beloningsbudget minder wordt dan Uitkeren van het Resterend Beloningsbudget 9.1 Na het einde van een Beloningenlooptijd wordt het Resterend Beloningsbudget voor de betreffende Beloningsrichting vastgesteld. 9.2 Het Resterend Beloningsbudget wordt binnen 3 maanden na de Beloningenlooptijd betaald op het rekeningnummer dat de Deelnemer bij aanmelding heeft opgegeven tenzij de Deelnemer nadien een wijziging van rekeningnummer heeft doorgegeven. 9.3 Bij beëindiging van de deelname, zal het nog uit te keren Resterend Beloningsbudget worden vastgesteld tot de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum of de door de Provincie bepaalde beeindigingdatum. 9.4 De Beloning, die de Deelnemer vanuit SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord ontvangt, is vrijgesteld van inkomstenbelasting. 10. Beëindiging deelname 10.1 De Deelnemer is gerechtigd om op elk moment eenzijdig zijn verdere deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord te beëindigen. Opzeggingen dienen vooraf schriftelijk of per plaats te vinden met vermelding van de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd, in voorkomend geval zal de eerste dag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd De Provincie Gelderland kan bij het niet navolgen van de bepalingen in deze Voorwaarden voor deelname of het wegvallen van de grond voor deelname, besluiten deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen per een door de Provincie vast te stellen beëindigingsdatum Als geconstateerd wordt dat met de Deelnemersauto s van een Deelnemer geen, te weinig of te veel Spitsmijdingen worden gerealiseerd, kan de Provincie besluiten de deelname van deze Deelnemer eenzijdig te beëindigen De Provincie kan besluiten het project of afzonderlijke Beloningenlooptijden binnen het project eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle Deelnemers de deelname vervalt. 11. Vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer 11.1 De Deelnemer neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle gegevens, waarvan hij kennis heeft gekregen in het kader van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord en waarvan duidelijk is, of kan zijn, dat die gegevens geheim dienen te blijven of waarvan de Provincie geheimhouding wenst De melding van de verwerking van persoonsgegevens is, overeenkomstig hetgeen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voorschrijft, gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De Provincie Gelderland handelt binnen de wettelijke privacyregelgeving en stelt persoonsgebonden informatie niet ter beschikking aan derden voor andere doeleinden dan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord, tenzij een onherroepelijk rechterlijk vonnis of vordering door het Openbaar Ministerie de Provincie daartoe verplicht De gegevens van de Deelnemers aan het project blijven ten behoeve van de vaststelling van de Beloning bewaard gedurende de Looptijd van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord of zoveel langer als noodzakelijk is om het project administratief af te handelen Alle resultaten uit enquêtes en interviews van de Deelnemer en alle metingen door de camera s worden in volledig geanonimiseerde vorm verwerkt in de onderzoeksrapportages. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar personen zodat de Wet Bescherming Persoonsgegevens daarop niet van toepassing is 11.5 Op de Website van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord is een privacy statement gepubliceerd. pagina 4 van 10

5 12. Publiciteit 12.1 Indien een Deelnemer door de pers wordt benaderd over SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord of zelf deze toenadering wil zoeken, verzoekt de Provincie de Deelnemer de Servicedesk hierover te informeren. 13. Wijzigingen Voorwaarden voor deelname 13.1 De Provincie Gelderland is gerechtigd de Voorwaarden voor deelname eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden voor deelname worden vooraf aan de Deelnemer gecommuniceerd. Krachtens artikel 10.1 kan de Deelnemer vervolgens besluiten zijn deelname te beëindigen. 14. Klachten, vragen en opmerkingen 14.1 Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen kunnen Deelnemers contact opnemen met de Servicedesk. 15. Onregelmatigheden 15.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan door middel van oneigenlijk gedrag een Beloning te verdienen. Hieronder worden in ieder geval de volgende situaties verstaan (niet uitputtend): - Structurele wijzigingen in het reisgedrag van diens Deelnemersauto( s) die niet het gevolg zijn van deelname aan het project zonder de Servicedesk daarvan op de hoogte te brengen, - Het gebruik van diens Deelnemersauto( s) vertoont gedrag waarvan de Deelnemer kan weten dat dit niet bijdraagt aan de doelstelling van het project Indien de Deelnemer zich niet houdt aan de Voorwaarden voor deelname, dan kan de Deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname en zal uitbetaling van het Resterend Beloningstegoed niet plaatsvinden Steekproefsgewijs controleert de Servicedesk persoonlijke gegevens van Deelnemers. Hiertoe zal zij onder andere een vergelijking (laten) maken tussen de door de Deelnemer geregistreerde gegevens en de gegevens in het kentekenregister van de RDW De Servicedesk zal bij het vermoeden dat zij onjuiste of onvolledige gegevens heeft ontvangen, contact opnemen met de Deelnemer en om een verklaring en toelichting vragen. De Deelnemer zal, conform artikel 5.3 binnen 5 Werkdagen dit verzoek beantwoorden Bij het vermoeden van onregelmatigheden of gerede twijfel aan de juistheid van de kentekenregistraties wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld om de waarnemingen te verklaren. Indien een deugdelijke verklaring niet tijdig wordt verstrekt, zie artikel 5.3, of geheel ontbreekt, leidt dat tot uitsluiting van deelname zonder uitbetaling van het Resterend Beloningsbudget en zal de deelname worden beëindigd De Provincie behoudt zich het recht voor om de deelname van Deelnemers die de termijnen zoals genoemd in 5.1, 5.2, 5.3 of 5.4 laten verlopen, te beëindigen en het recht op uitkering van het Resterend Beloningsbudget in deze gevallen te laten vervallen De Provincie behoudt zich het recht voor om onterecht uitgekeerde Beloningen op de Deelnemer te verhalen. 16. Aansprakelijkheid 16.1 SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. De Provincie Gelderland, noch zijn hulppersonen, zijn jegens de Deelnemer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord, van welke aard en omvang dan ook Indien in rechte niettemin zou worden geoordeeld dat de Provincie of zijn hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de betreffende Deelnemer zou hebben kunnen ontvangen voor zijn deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord De Deelnemer vrijwaart de Provincie voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord Voor zover een Deelnemer door deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord kosten maakt, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten. 17. Toepasselijk recht 17.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te s-gravenhage. pagina 5 van 10

6 17.2 Beslissingen, handelingen en mededelingen van welke aard en met welke inhoud dan ook, in het kader van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord zijn niet vatbaar voor bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht. pagina 6 van 10

7 Bijlage 1: Begrippenlijst Begrip Afwaardering Aspirant deelnemer Auto Avondspits Beloning Beloningenlooptijd Beloningsbedrag Beloningsbudget Beloningsperiode Beloningsrichting Beloningsrichting ASWO Beloningsrichting OSOW Deelnemer Deelnemersauto Deelnameperiode Feest- en Vakantiedagen Definitie De vermindering van het Beloningsbudget met het Beloningsbedrag indien de Deelnemer een Spitsrit maakt op het Hoofdwegennet of Onderliggend Wegennet in een Beloningsrichting waarin men deelneemt. Een persoon die begonnen is met de aanmelding voor deelname, maar nog wacht op bevestiging van deelname door de Provincie. Een motorvoertuig (in de zin van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op 4 of meer wielen, met uitzondering van landbouwwerktuigen en traktoren). Het tweede van beide tijdsintervallen van de Spitstijden op een Werkdag. Het als gevolg van een Spitsmijding achterwege blijven van een Afwaardering na afloop van een Spits tijdens welke in het kader van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord wordt gestreefd naar Spitsmijdingen. Het deel van de Looptijd, waarin Deelnemers een Beloning voor de door hen gerealiseerde Spitsmijdingen ontvangen, te weten: Voor Beloningsrichting OSOW: vanaf de eerste Werkdag na acceptatie van de Voorwaarden door Deelnemer (niet eerder dan 14 september 2015) tot en met beeindiging van deelname door Deelnemer of de Provincie (niet later dan 23 oktober 2015). Voor Beloningsrichting ASWO: vanaf de eerste Werkdag na acceptatie van de Voorwaarden door Deelnemer (niet eerder dan 19 oktober 2015) tot en met beëindiging van deelname door Deelnemer of de Provincie (niet later dan 27 november 2015). Het als gevolg van een Spitsmijding op een Werkdag achterwege blijven van een Afwaardering na afloop van een Spits gedurende een Beloningenlooptijd. De geldelijke waarde hiervan kan gedurende het project variëren en wordt op de Website gepubliceerd. Het budget dat volgt uit de HWN Referentieniveaus, gedeeld door 20 en vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de Beloningsperiode maal het Beloningsbedrag, gesommeerd over alle Deelnemersauto s. Het tijdsinterval binnen de Beloningenlooptijd, aan het begin waarvan een nieuw Bestedingstegoed aan de Deelnemers wordt toegekend, dat gedurende dat tijdsinterval wordt gereduceerd met Afwaarderingen. De Beloningsperiode beslaat in principe de Werkdagen uit de Beloningenlooptijd Zie Beloningsrichting OSOW en Beloningsrichting ASWO Tijdens de Avondspits de rijrichting van West naar Oost Tijdens de Ochtendspits de rijrichting van Oost naar West De natuurlijke persoon die deelneemt aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord en als zodanig, inclusief diens Deelnemersauto s bij SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord is geregistreerd. Een Personenauto waarvan het kenteken is geregistreerd op naam van een Deelnemer, danwel op zijn woonadres, of een Personenauto die ter beschikking staat voor gebruik door de Deelnemer of een ander persoon, woonachtig op hetzelfde woonadres. Zie Beloningenlooptijd De erkende feest- en vakantiedagen en blokdagen die vallen tussen een nationale feest- of vakantiedag en een weekend, een en ander mede conform de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakte officiële schoolvakanties voor het voortgezet onderwijs in de regio Midden, met uitzondering van de herfstvakantie. pagina 7 van 10

8 Hoofdwegennet, HWN De verzameling meetpunten bedoeld om voertuigen welke over de A12 bij Ede rijden te registreren. Looptijd Normale reisgedrag Ochtendspits Onderliggend Wegennet Personenauto Provincie / Provincie Gelderland Referentiemeting Referentieperiode Referentieniveau Resterend Beloningsbudget Selectieniveau De periode vanaf september 2015 t/m december Voor de periode waarin beloningen kunnen worden verdiend, zie Beloningenlooptijd Het reisgedrag van de Deelnemer op het Hoofdwegennet tijdens de Spits ten tijde van de Referentieperiode. Het eerste van beide tijdsintervallen van de Spitstijden op een Werkdag. De verzameling meetpunten bedoeld om voertuigen welke een alternatieve route voor de A12 gebruiken te registreren Een Auto met een maximum toegestane massa van minder dan 3500 kg, voorzien van een Nederlands kenteken, niet zijnde een lichte bedrijfswagen ( grijs kenteken ). De partij waarmee de Deelnemer door accepteren van de Voorwaarden voor Deelname een overeenkomst sluit. De meting van het Referentieniveau tijdens de Referentieperiode. Een periode van 4 Werkweken waarin wordt gemeten wat het niveau van regulier gebruik van het Hoofdwegennet is door een eigenaar of gebruiker van een Personenauto tijdens de Spits op Werkdagen. De periode van 4 Werkweken wordt geselecteerd uit de nulmetingsperiode van 7 Werkweken. De nulmetingsperiode wordt voorafgaand aan de aanmelding vastgesteld door de Provincie. Een kaart waarop de bij geldende registratiepunten zijn aangegeven is op de Website gepubliceerd. Het voor een Personenauto vastgesteld niveau van regulier gebruik ervan tijdens Spitstijden op het Hoofdwegennet. Het bedrag dat resteert nadat het Beloningsbudget is verminderd met de Afwaarderingen. Zie Selectieniveau OSOW en Selectieniveau ASWO Selectieniveau OSOW Het voor een Personenauto vastgesteld niveau van regulier gebruik ervan tijdens het tijdsinterval op Werkdagen van 07:00 09:00 op de A12 ter hoogte van Ede in de richting Utrecht. Selectieniveau ASWO Het voor een Personenauto vastgesteld niveau van regulier gebruik ervan tijdens het tijdsinterval op Werkdagen van 16:00 18:00 op de A12 ter hoogte van Ede in de richting Arnhem. Servicedesk Contactcentrum voor (potentiële) Deelnemers, gevestigd ten kantore van ARS Traffic & Transport Technology. De contactgegevens zijn: Servicedesk Spitsmijden SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord, Postbus 85911, 2508 CP Den Haag. Telefoon: Fax: Website Spits Een van de beide tijdsintervallen van de Spitstijden, de Ochtend- of de Avondspits. Spitsmijden / Spitsmijding Het door een Deelnemer geen gebruik maken van diens Deelnemersauto( s) in een deelnemende Beloningsrichting tijdens de spits, waar deze dat voor diens Deelnameperiode wel deed. Spitsritten Ritten gemaakt op de Hoofdwegennet of Onderliggend Wegennet met Deelnemersauto's tijdens een Werkdag en gedurende een Spits. Spitstijden De tijdsintervallen op Werkdagen van s ochtends 06:30 uur tot 09:30 uur en s avonds van 15:30 uur tot 18:30 uur (Nederlandse tijd). Voorwaarden De Voorwaarden voor deelname aan SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord. Website De website van SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord, te weten Werkdag Een van de weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Feesten Vakantiedagen. Werkweek Een kalenderweek van maandag tot en met zondag waarin 5 Werkdagen voorkomen, daarbij rekening houdend met Feest- en Vakantiedagen. pagina 8 van 10

9 pagina 9 van 10

10 Bijlage 2: mijdingsgebied Figuur 1 Mijdingsgebied. Om binnen SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord een beloning te verdienen voor het mijden van de A12 moet het hele omlijnde gebied worden gemeden. pagina 10 van 10

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug In de periode zomer 2014 t/m najaar 2015 vinden op de A12 op de Galecopperbrug bij Utrecht werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn erop gericht

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname Versie 1.1 31 augustus 2012 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie 1.0 5 april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Versie 3.0 23 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie

Nadere informatie

1 Voorwaarden voor Deelname

1 Voorwaarden voor Deelname 1 Voorwaarden voor Deelname Van 3 juli 2017 tot en met 15 november 2019 (inclusief nameting) voert ARS Traffic & Transport Technology (vanaf nu ARS) in opdracht van De Verkeersonderneming het project Maaster

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

Saldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan

Saldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan Begrippenlijst behorende bij IMMA PvE v4.0 Term Acceptatie Afwaardering Afwaarderingslocaties Basis pakket Belonen Beloning Beloningenlooptijd Beloningenrekening Beloningsperiode Beloningsrichting Beloningstegoed

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Syntus app

Algemene voorwaarden Syntus app Algemene voorwaarden Syntus app Door Syntus B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer. Wij verzoeken u de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Spitsmijden in de trein

Algemene Voorwaarden. Spitsmijden in de trein Algemene Voorwaarden Spitsmijden in de trein Versie 1.2 Datum: 4 oktober 2012 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Definities 3 3. Algemene Voorwaarden 5 4. Voorwaarden voor deelname 6 5. App (Ritregistratiemiddel)

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. FlowPatrol

Algemene Voorwaarden. FlowPatrol Algemene Voorwaarden FlowPatrol Datum: 08-12-2015 Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene Voorwaarden... 5 2.1. Doel van het Contract... 5 2.2. Duur van het Contract... 5 2.3. Werkingssfeer/toepasselijkheid...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Spitsvrij

Algemene Voorwaarden. Spitsvrij Algemene Voorwaarden Spitsvrij Datum: 18 februari 2013 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Definities 3 3. Algemeen 5 4. Voorwaarden en regels tijdens deelname 6 5. Registratieapparatuur 8 6. Additionele

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Actievoorwaarden Canon Academy

Actievoorwaarden Canon Academy Actievoorwaarden Canon Academy Algemeen Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de promotionele actie Canon Academy (hierna: "de Actie"). De plaats waar Deelnemer een Actiemodel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van Allego B.V. Voorwaarden - Allego B.V versie november 2017

Gebruiksvoorwaarden. Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van Allego B.V. Voorwaarden - Allego B.V versie november 2017 Gebruiksvoorwaarden 2 Versie november 2017 Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden laadpunten van Allego B.V. Voorwaarden - Allego B.V. 2017 - versie november 2017 Expoitatievoorwaarden - Allego

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Artikel 1 Definities 1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat kader

Nadere informatie

2017 INNOVACTORY INTERNATIONAL B.V. Pagina 1

2017 INNOVACTORY INTERNATIONAL B.V. Pagina 1 1 BEGRIPPEN 1.1 De hierna gedefinieerde begrippen worden in deze Deelname Voorwaarden met hoofdletter geschreven en hebben in deze Deelname Voorwaarden de volgende betekenis: 1.1.1 Accountgegevens: Het

Nadere informatie

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Algemeen 1. Deze productvoorwaarden zijn vanaf 1 december 2016 van toepassing de actie OV- PROBEERKAART. 2. Met de actie 'OV-PROBEERKAART'

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: Geheimhouder en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers

Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV.

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Inhoud Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Credits sparen Artikel 4 Credits

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL DEEL A INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanbod: het aanbod dat door de ondernemer aan de verkoper

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar Begrippen Groningen Bereikbaar Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie die zorgt voor een goede samenwerking en een gecoördineerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT

Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Algemene Actievoorwaarden SECOND SCREEN DE VOORSTELLING DIE GESCHIEDENIS SCHRIJFT Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Second Screen De voorstelling die geschiedenis schrijft van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V.

Is een merk van: CashWijzer B.V. Is een merk van: CashWijzer B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN CASHWIJZER B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Abonnement de doorlopende Opdracht

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema

Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Algemene Actievoorwaarden Soldaat van Oranje De Musical 100 ste geboortedag Erik Hazelhoff Roelfzema Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de actie Soldaat van Oranje - De Musical 100 ste

Nadere informatie

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Deze voorwaarden (hierna te noemen: Dienstvoorwaarden) zijn van toepassing op de dienst Vodafone TV Anywhere (hierna: de App ), die wordt aangeboden door Vodafone

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V.

Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. Algemene Voorwaarden der Kinderen Verzuimvizie B.V. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verzuimvizie: (Medewerkers van) Verzuimvizie, statutair gevestigd te Hulsberg en door

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Inschrijfformulier hondenworkshop

Inschrijfformulier hondenworkshop Inschrijfformulier hondenworkshop Locatie: Datum: Gegevens deelnemer: Naam: Telefoon: E-mail: Gegevens hond indien u deze mee wilt brengen: Naam: Leeftijd: Ras: Geslacht: Kan uw hond bij andere honden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V.

Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V. Algemene actievoorwaarden promotioneel kansspel Xenos Nederland B.V. Versie: 1.0 / 11 augustus 2015 Deze voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie Prijzen Vangen

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2

ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2 ACTIEVOORWAARDEN Mountain Dew Titanfall 2 LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016 Inschrijfvoorwaarden NHL Artikel 1 Begripsbepalingen In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: a NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt gehouden; b

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO Vastgesteld door de directie: 01 februari 2016 Ingangsdatum: 01 februari 2016 Versie Opgesteld Beschrijving Gecontroleerd 1.0 U. Samipersad Originele versie J. Petronella Indien

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ).

ACTIEVOORWAARDEN. 2. Deze Actie loopt van 8 juli uur t/m 01 augustus uur (de Actieperiode ). ACTIEVOORWAARDEN Get on Board Game LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl

Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Algemene voorwaarden theoriekoning.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan theoriekoning.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Spelvoorwaarden W!N de VW UP

Algemene Spelvoorwaarden W!N de VW UP Algemene Spelvoorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: a. aanbieder: Entergaming B.V., statutair

Nadere informatie

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat;

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat; Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. GetPrize

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

speciaal internetplatform, deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden.

speciaal internetplatform,  deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden. Actievoorwaarden Volkswagen Memory Lane Samenvatting 1. De actieperiode loopt van 7 november 2016 tot en met 27 februari 2017. 2. Tijdens deze actieperiode kunnen Volkswagen fans verhalen indienen op een

Nadere informatie

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken

22 oktober 2015. Privacyreglement Stichting Tuchtrecht Banken Inhoudsopgave Artikel 1: Definities... 3 Artikel 2: Reikwijdte Privacyreglement... 4 Artikel 3: Verantwoordelijke en bewerker... 4 Artikel 4: Doeleinden... 4 Artikel 5: Categorieën van Betrokkenen... 4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Vervoer van personen met personenauto s Sociaal Fonds 1996/1997 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8622 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 28-10-1996,

Nadere informatie