Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler"

Transcriptie

1 Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Positiespeler Versie april 2013 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project SLIM uit de spits wordt in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen uitgevoerd om de verkeersdoorstroming in het gebied van de RegioRing te bevorderen. Met deze maatregel stimuleert de Stadsregio weggebruikers om, tegen een vergoeding in de vorm van spaarpunten, buiten de Spits te rijden, met een andere vorm van vervoer te reizen (OV/fiets/carpoolen) of thuis te werken of op bepaalde tijden (buiten de spits) bepaalde knooppunten te passeren. Zodoende wordt de hinder op en binnen de RegioRing beperkt. De Deelnemers aan SLIM uit de spits zijn oud-deelnemers aan voormalige Spitsmijden projecten binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen (zoals SLIM Prijzen RegioRing en SLIM Prijzen Werkzaamheden Zuid) of hebben geen historie als deelnemer binnen deze projecten. Alle Deelnemers worden op een gelijke manier behandeld. Binnen SLIM uit de spits zijn twee groepen deelnemers actief: Gebaseerd op cameranetwerk - Deze groep kent een type deelnemer: o Camera Spitsmijder, een voortzetting van de wijze van spitsmijden en daaraan gekoppelde registratieprincipes zoals gebruikt in deze voormalige projecten; Gebaseerd op SLIM App - Deze groep kent twee type deelnemers: o App Spitsmijder: Vergelijkbaar met Camera Spitsmijder, met grootste verschillen de methode van registratie (GPS in plaats van Camera) en een wekelijkse in plaats van maandelijkse beloning; o Positiespeler: Een beloning verdienen door middel van het passeren van een specifieke locatie binnen het projectgebied binnen een aangegeven tijdsinterval dat buiten de spits ligt. Deze Voorwaarden voor deelname beschrijven de Voorwaarden waaronder weggebruikers van de RegioRing die als Positiespeler kunnen deelnemen aan SLIM uit de spits. Van alle begrippen in deze Voorwaarden voor deelname, die beginnen met een hoofdletter, is de voor deze Voorwaarden geldende definitie in Bijlage A opgenomen. 1 Toepasselijkheid Voorwaarden voor deelname 1.1 Deelname aan SLIM uit de spits is vrijwillig. Een Positiespeler kan alleen aan SLIM uit de spits deelnemen indien deze Voorwaarden voor deelname en het privacy statement volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd.

2 1.2 Het accepteren van de Voorwaarden voor deelname en het privacy statement doet de Positiespeler tijdens het aanmeldproces door de box Akkoord aan te vinken op de Website dan wel in de SLIM App voorafgaand aan de bevestiging van deelname. 1.3 Door deelname aan SLIM uit de spits sluit de Positiespeler een privaatrechtelijke overeenkomst met de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen treedt op als rechtspersoon in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek. ARS Traffic & Transport Technology B.V. vertegenwoordigt de stadsregio in SLIM uit de spits. De Servicedesk van ARS Traffic & Transport Technology onderhoudt het contact met de Deelnemer. 1.4 Door acceptatie van de Voorwaarden voor deelname verklaart de potentiële Deelnemer als privé persoon deel te nemen aan het project en wordt deze daardoor Deelnemer. 1.5 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname door een Deelnemer aan SLIM uit de spits. 1.6 SLIM uit de spits heeft als doelstelling om door middel van een incentiveprogramma te zorgen voor een lager verkeersaanbod tijdens de Spits op en binnen de RegioRing. Deelnemers die handelen in strijd met deze doelstelling kunnen van deelname uitgesloten worden. 2 Deelnemerselectie en aanmelding 2.1 Per Woonadres kunnen meerdere personen als Positiespeler deelnemen aan SLIM uit de spits. 2.2 De Positiespeler wordt gevraagd bij aanmelding voor deelname alle kentekens die op zijn Woonadres geregistreerd zijn te registreren dan wel aan te vullen op de website hiertoe bestaat echter geen verplichting. Dit geldt ook voor de kentekens van personenauto s die niet zijn geregistreerd op het Woonadres van de Deelnemer, maar die de Deelnemer, of een ander persoon woonachtig op hetzelfde Woonadres, wel ter beschikking staan voor gebruik (bijvoorbeeld lease- of pool-auto s). 2.3 Het is de Kentekenhouders van personenauto s die worden ingezet als taxi of voor koeriers- of andere bezorgdiensten, niet toegestaan deel te nemen aan SLIM uit de spits. 2.4 Positiespelers van SLIM uit de spits nemen deel op basis via GPS registratie door de SLIM App op zijn/haar smartphone te installeren. 2.5 Als de Deelnemer voldoet aan de criteria voor deelname als Camera Spitsmijder of App Spitsmijder dan wordt de keuze voor deelname op één van deze wijzen aangeboden tijdens de aanmeldprocedure. Indien de Deelnemer van beide wijzen van deelname afziet wordt de optie geboden door te gaan als Positiespeler. Een eenmaal gemaakte keuze kan niet worden veranderd. Een Positiespeler kan niet later een Camera Spitsmijder of App Spitsmijder worden.

3 3 Voertuigregistratie van Deelnemers 3.1 Indien de Positiespeler vrijwillig de in 2.2 genoemde kentekens verstrekt dan gebruikt de Stadsregio Arnhem Nijmegen deze als extra mogelijkheid alleen voor verkeerstechnisch onderzoek. 4 Medewerking verlenen aan onderzoek 4.1 De Deelnemer zal gedurende en direct na afloop van de Deelnameperiode worden benaderd voor in totaal maximaal vier enquêtes en interviews over zijn deelname aan SLIM uit de spits en verleent hieraan zijn volledige medewerking. De resultaten van de enquêtes en het gemeten reisgedrag worden, geanonimiseerd, gebruikt voor evaluatie van het project en het aan SLIM uit de spits verbonden onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Deelnemer zal naar beste eer en geweten aan deze verzoeken meewerken. 5 Kennisnemen van informatie 5.1 De Deelnemer dient toegang te hebben tot de App en internet. 5.2 De Servicedesk zal de Deelnemer regelmatig relevante informatie voor SLIM uit de spits toesturen per . De Deelnemer is akkoord met het toesturen van deze informatie en zal minimaal eenmaal per week de controleren op berichten van SLIM uit de spits. 5.3 De Positiespeler heeft via zijn persoonlijke pagina op de App en website inzage in zijn persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), adres, het Spitspuntensaldo en kentekens. 6 Wijzigingen van informatie van de Deelnemer 6.1 De Deelnemer wordt verzocht wijzigingen van vrijwillig verstrekte informatie, zoals aanschaf van (lease)auto s en verkoop/wissel van (lease)auto s ten aanzien van de Deelnemerauto s en aanschaf/verkoop van overige kentekens, zoals die van motoren en aanhangers, binnen 5 Werkdagen na het ontstaan van de wijziging schriftelijk of per aan de Servicedesk te melden. 6.2 Indien gedurende de Deelnameperiode de tijdens de aanmelding op de website geregistreerde gegevens (NAW-gegevens, adres, telefoonnummer(s)) wijzigen, dan is de Deelnemer verplicht de wijzigingen binnen 5 Werkdagen na het ontstaan ervan schriftelijk of per te melden aan de Servicedesk. 6.3 Verzoeken van de Servicedesk om (her)bevestiging van de persoonlijke gegevens zullen binnen 5 Werkdagen worden beantwoord door de Deelnemer. Indien de Deelnemer in gebreke blijft bij de verstrekking van deze gegevens zoals aangeduid in art. 6.2 of niet tijdig antwoordt op een verzoek tot (her)bevestiging, kan de bijschrijving van opgebouwde Spitspunten worden opgeschort of komen te vervallen en/of kan de deelname eenzijdig door de Stadsregio Arnhem Nijmegen worden beëindigd.

4 6.4 De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft bij wijziging van persoonlijke gegevens en in andere gevallen waarin zij dit geraden acht, het recht om de deelname van de Deelnemer te herzien. 7 Beloningenlooptijd 7.1 De startdatum van de Beloningenlooptijd van SLIM uit de spits is de eerste Werkdag na de registratie van de Deelnemer als Positiespeler (niet eerder dan 1 april 2013). 7.2 De Beloningenlooptijd is tot en met beëindiging van deelname door Deelnemer of beëindiging van het project door de Stadsregio Arnhem Nijmegen. 7.3 De Stadsregio Arnhem Nijmegen is gerechtigd om de Beloningenlooptijd van het project te wijzigen, zonder dat Deelnemers hieraan rechten of aanspraken kunnen ontlenen. 8 Beloningsstructuur 8.1 De Deelnemer krijgt, voorafgaand aan iedere Werkweek, een Positie-Challenge voorgesteld op basis van zijn of haar historie en eventueel het reisgedrag uit de voorgaande Werkweken. 8.2 De Beloning voor een Positie-Challenge kan gedurende het project variëren. Op is altijd de actuele beloning in te zien. 8.3 Officiële Feest- en Vakantiedagen tellen niet mee bij het vaststellen van de beloningen. 9 Verdienen van de Spitspunten 9.1 Positiespelers hebben de mogelijkheid om mee te doen aan Challenges waarmee zij Spitspunten kunnen verdienen. De Challenges worden door SLIM uit de spits op weekbasis aangeboden en de Positiespeler moet deze accepteren om in aanmerking te komen voor de bijbehorende beloning. 9.2 De posities ten opzichte van de aangewezen knelpunten van Positiespelers worden via de SLIM App geregistreerd. Voor elke gerealiseerde positie-challenge, kan de Deelnemer een Spitspunten tegoed opbouwen. De opbouw van dit tegoed wordt gepubliceerd op de website. 9.2 Per spits kan maximaal voor één Positie Challenge Spitspunten worden verdiend. 9.3 Positiespelers zijn verplicht de SLIM App actief te hebben tijdens de Spits. Wanneer de SLIM App gedurende een Spits niet in staat is te loggen, wordt aangenomen dat de Deelnemer geen Positie Challenge heeft gemaakt gedurende de betreffende spits. 9.4 De kentekenherkenningscamera s registreren de kentekens van Positiespelers die vrijwillig kentekens hebben opgegeven. Deze kentekenregistraties van alle Deelnemers worden gebruikt voor evaluaties.

5 10 Uitkeren van verdiende Spitspunten 10.1 Na het einde van elke Werkweek worden de verdiende Spitspunten van die Werkweek vastgesteld door de Stadsregio Arnhem Nijmegen De verdiende Spitspunten van een bepaalde Werkweek worden na deze Werkweek bijgeschreven bij het totale Spitspuntensaldo De Spitspunten van het Spitspuntensaldo zijn te besteden aan cadeaus binnen de webshop die onderdeel uitmaakt van de Website Bij beëindiging van de deelname zal het nog bij te schrijven Resterend Spitspunten tegoed worden vastgesteld per de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum of de door de Stadsregio Arnhem Nijmegen bepaalde beëindigingdatum Na beëindiging deelname is het opgespaarde Spitspuntensaldo (zie art. 10.4) nog 3 maanden beschikbaar voor besteding in de webshop (zie art. 10.3). Na deze termijn vervalt het saldo. 11 Looptijd SLIM uit de Spits en beëindiging deelname 11.1 De Deelnemer is gerechtigd om op ieder moment eenzijdig zijn verdere deelname aan SLIM uit de spits te beëindigen. Opzeggingen dienen vooraf schriftelijk of per plaats te vinden bij de Servicedesk met vermelding van de door de Deelnemer gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd. In voorkomend geval zal de eerste Werkdag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd De Stadsregio Arnhem Nijmegen kan bij het niet navolgen van de bepalingen in deze Voorwaarden voor deelname, of het wegvallen van de grond voor deelname, besluiten deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen De Stadsregio Arnhem Nijmegen kan te allen tijde besluiten de deelname van de Deelnemer eenzijdig te beëindigen De Stadsregio Arnhem Nijmegen kan besluiten het project eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle Deelnemers de deelname vervalt De Looptijd van SLIM uit de spits is van 1 april 2013 tot 1 mei De aard van het project is om met tijdelijke beloningsprikkels in het duurzame reisgedrag verandering van Deelnemers teweeg te brengen. Om in overeenstemming met deze doelstelling te blijven kan de Stadsregio Arnhem Nijmegen besluiten om de deelname te beëindigen van Deelnemers die reeds meerdere jaren beloningen hebben ontvangen in het kader van SLIM uit de spits. 12 Vertrouwelijkheid informatie van de Deelnemer 12.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan de inhoud van de website elektronische nieuwsbrieven, s en enquêtes te vermenigvuldigen, distribueren of tegen

6 vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Stadsregio Arnhem Nijmegen SLIM uit de spits is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) Op de Website van SLIM uit de spits is een privacy statement gepubliceerd. In dit privacy statement staat o.a. aangegeven welke informatie SLIM uit de spits over de Deelnemer verzamelt. Door acceptatie van deze Voorwaarden op de wijze zoals bepaald in art. 1.2, gaat de Deelnemer uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van dit privacy statement. 13 Publiciteit 13.1 Indien een Deelnemer door de pers wordt benaderd over SLIM uit de spits of zelf deze toenadering wil zoeken, stelt de Stadsregio Arnhem Nijmegen het op prijs als de Deelnemer de Servicedesk hierover informeert. 14 Wijzigingen Voorwaarden voor deelname 14.1 De Stadsregio Arnhem Nijmegen is gerechtigd de Voorwaarden voor deelname eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Voorwaarden voor deelname worden vooraf aan de Deelnemer gecommuniceerd. Krachtens artikel 11.1 kan de Deelnemer vervolgens besluiten zijn deelname te beëindigen. 15 Klachten, vragen en opmerkingen 15.1 Bij eventuele klachten, vragen en opmerkingen kunnen Deelnemers contact opnemen met de Servicedesk. 16 Onregelmatigheden 16.1 Het is de Deelnemer niet toegestaan om Spitspunten te verdienen en te behouden als gevolg van enig handelen of nalaten dat in strijd is met deze Voorwaarden, dan wel met de uitgangspunten van SLIM uit de spits Indien de Deelnemer handelt in strijd met de Voorwaarden voor deelname, dan kan de Deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname en zal bijschrijving van het resterend tegoed bij het Spitspuntensaldo niet plaatsvinden Steekproefsgewijs controleert de Servicedesk in opdracht van de Stadregio Arnhem Nijmegen de persoonlijke gegevens van Deelnemers met medewerking van de RDW De Servicedesk zal bij het vermoeden dat zij onjuiste of onvolledige gegevens heeft ontvangen, contact opnemen met de Deelnemer en om een verklaring en toelichting vragen Bij het vermoeden van enig handelen of nalaten als bedoeld in art of gerede twijfel aan de juistheid van de registraties wordt de Deelnemer in de gelegenheid gesteld om de waarnemingen te verklaren. Indien een deugdelijke verklaring naar het oordeel van de Stadsregio Arnhem Nijmegen

7 ontbreekt, leidt dat tot uitsluiting van deelname zonder uitbetaling van het resterende Spitspunten tegoed en zal de deelname worden beëindigd De Stadsregio Arnhem Nijmegen behoudt zich het recht voor om onterecht uitgekeerde Spitspunten op de Deelnemer te verhalen alsmede alle overige schade die als gevolg van het in art genoemde handelen of nalaten wordt geleden. Indien de Stadsregio in verband hiermee een vordering in een gerechtelijke procedure tegen de (gewezen) Deelnemer instelt, is de Deelnemer gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. 17 Aansprakelijkheid 17.1 SLIM uit de spits is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. De Stadsregio Arnhem Nijmegen, noch de partijen en personen die bij de uitvoering van SLIM uit de spits zijn ingeschakeld, zijn jegens de Deelnemer op enige wijze aansprakelijk voor directe schade en gevolgschade ten gevolge van de deelname aan SLIM uit de spits, van welke aard en omvang dan ook, noch op enige andere wijze iets verschuldigd aan de Deelnemer De in art genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen gesloten derdenbeding Indien in rechte niettemin zou worden geoordeeld dat de Stadsregio Arnhem Nijmegen of haar hulppersonen aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de Spitspunten die betreffende Deelnemer zou hebben kunnen ontvangen voor zijn deelname aan SLIM uit de spits De Deelnemer vrijwaart de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de deelname aan SLIM uit de spits Voor zover een Deelnemer door deelname aan SLIM uit de spits kosten maakt, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten. 18 Overige bepalingen 18.1 Door acceptatie van de Voorwaarden als bedoeld in art. 1.1 verklaart de Deelnemer zich akkoord met iedere beslissing die in het kader van SLIM uit de spits wordt genomen, ongeacht de inhoud van de beslissing. De Deelnemer kan naar aanleiding hiervan geen rechten en/of aanspraken tegenover de Stadsregio Arnhem Nijmegen of enige andere partij doen gelden. Ook voor het overige kunnen aan deelname aan SLIM uit de spits geen andere rechten en/of aanspraken worden ontleend dan bepaald in deze Voorwaarden Indien één of meer van deze Voorwaarden zou(den) worden vernietigd dan wel indien in rechte zou komen vast te staan dat één of meer van deze Voorwaarden nietig is/zijn, laat dit de geldigheid van de overige Voorwaarden onverlet.

8 18.3 De Stadsregio Arnhem Nijmegen behoudt zich het recht voor om de opzet van SLIM uit de spits gedurende de looptijd aan te passen. De Deelnemer heeft het recht om in dat geval zijn deelname aan SLIM uit de spits conform artikel 11.1 te beëindigen. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 19.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem Beslissingen, handelingen en mededelingen van welke aard en met welke inhoud dan ook, in het kader van SLIM uit de spits zijn niet vatbaar voor bezwaar en beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

9 Bijlage A Begrippenlijst Begrip Avondspits Definitie De periode tussen en uur op een Werkdag. Beloning Beloningenlooptijd Challenge Spitsmijden Challenge Positie Challenge Deelnemer App Spitsmijder Camera Spitsmijder Positiespeler Camera Spitsmijder: Het als gevolg van een Spitsmijding achterwege blijven van een Afwaardering na afloop van een Spits tijdens welke in het kader van SLIM uit de spits wordt gestreefd naar Spitsmijdingen. App Spitsmijder: Het vanwege het realiseren van een Spitsmijden Challenge ontvangen van Spitspunten. Positiespeler: Het vanwege het realiseren van een Positie Challenge ontvangen van Spitspunten. Het deel van de Looptijd, waarin Deelnemers een Beloning in de vorm van Spitspunten voor de door hen gerealiseerde Spitsmijdingen ontvangen, te weten: vanaf de eerste Werkdag na acceptatie van de Voorwaarden door Deelnemer en bevestiging van de deelname door de Stadsregio Arnhem Nijmegen (niet eerder dan 1 april 2013) tot en met beëindiging van deelname door Deelnemer of de Stadsregio Arnhem Nijmegen Een doelstelling waarmee door middel van het mijden van de Spits Spitspunten zijn te verdienen. Een doelstelling waarmee door middel van het vaker mijden van de Spits dan verwacht wordt op basis van het Referentieniveau Spitspunten zijn te verdienen. Een doelstelling waarmee door middel van het passeren van een specifieke locatie binnen het projectgebied binnen een aangegeven tijdsinterval Spitspunten zijn te verdienen. De natuurlijke persoon die deelneemt aan SLIM uit de spits en als zodanig bij SLIM uit de spits is geregistreerd, inclusief de kentekens van de Deelnemerauto( s). De Deelnemer wiens reisgedrag tijdens deelname wordt vastgesteld aan de hand van logging via de SLIM App. De beloning in Spitspunten die deze Deelnemer ontvangt is opgebouwd uit de geregistreerde Spitsmijdingen (vermenigvuldigd met de beloning per Spitsmijding) eventueel aangevuld met punten die zijn toegekend als gevolg van het loggen van ritten en het halen van Challenges. Het maximaal aantal te belonen Spitsmijdingen is gelimiteerd door het Referentieniveau. De Deelnemer wiens reisgedrag tijdens deelname wordt vastgesteld aan de hand van kentekenherkenningscamera s die door SLIM uit de spits op en binnen de RegioRing zijn/worden geplaatst. De beloning in Spitspunten die deze Deelnemer ontvangt wordt vastgesteld door het verschil in aantal Spitsritten met het Spitspuntenbudget in een kalendermaand vermenigvuldigd met de beloning per Spitsmijding. De Deelnemer wiens reisgedrag tijdens deelname wordt vastgesteld aan de hand van logging via de SLIM App. De beloning in Spitspunten die deze Deelnemer ontvangt is opgebouwd uit binnen het aangegeven tijdsinterval passeren

10 Deelnemerauto Deelnameperiode Feest- en Vakantiedagen Kentekenhouder Looptijd Normaal reisgedrag Ochtendspits van de locatie horende bij de Positie Challenge. Het maximaal aantal te belonen Positie Challenges is gelimiteerd is 1 per spits. Een personenauto waarvan het kenteken bij de RDW is geregistreerd op naam van een Deelnemer, dan wel op zijn Woonadres, of een personenauto die ter beschikking staat voor gebruik door de Deelnemer of een ander persoon, woonachtig op hetzelfde Woonadres. Zie Beloningenlooptijd. De erkende feestdagen, vakantiedagen en blokdagen die vallen tussen een nationale feest- of vakantiedag en een weekend, een en ander mede conform de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakte officiële schoolvakanties voor het basisonderwijs in de regio Zuid. De natuurlijke persoon die houder is van een Nederlands kenteken. De periode vanaf 1 april 2013 tot 1 mei Voor de periode waarin beloningen kunnen worden verdiend, zie Beloningenlooptijd. Het reisgedrag van de Deelnemer op of binnen de RegioRing in de Spits ten tijde van de Referentieperiode. De periode tussen en 9.00 uur op een Werkdag. Referentiemeting Referentieniveau Maandreferentieniveau Referentieperiode Resterend Spitspuntenbudget Spits Servicedesk Spitsmijden / Spitsmijding De meting van het Referentieniveau tijdens de Referentieperiode. Het vastgestelde niveau van gebruik van een personenauto door de eigenaar of gebruiker in het aangegeven gebied dat tijdens de Referentieperiode is gemeten. Dit niveau wordt uitgedrukt in het gemiddeld aantal Spitsritten per Werkweek. het Referentieniveau wordt omgerekend naar het aantal Spitsritten per Werkdag en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de maand om te komen tot een Maandreferentieniveau. Van alle Deelnemerauto s wordt het Maandreferentieniveau bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de Beloning voor een Spitsmijding om te komen tot het Spitspuntenbudget De periode waarin het Referentieniveau van de Deelnemer is gemeten voorafgaand aan zijn deelname aan SLIM uit de spits. Het aantal Spitspunten dat resteert nadat het Spitspuntenbudget is verminderd met de Afwaarderingen. Ochtendspits of Avondspits. Contactcentrum voor Kentekenhouders en (Aspirant) Deelnemers, gevestigd ten kantore van ARS Traffic & Transport Technology. De contactgegevens zijn: Servicedesk SLIM uit de spits, Postbus 85911, 2508 CP Den Haag. Telefoon: Fax: De openingstijden zijn uur, tijdens schoolvakanties regio Zuid voor het basisonderwijs 9:00-17:00 uur. Website Het vermijden / de vermijding van een Spitsrit door een Deelnemer waar de Deelnemer deze vóór zijn deelname wel reed.

11 Spitspunten Spitspuntenbudget Spitspuntensaldo Spitsrit(ten) Stadsregio Arnhem Nijmegen De punten die de Deelnemer kan verdienen met het maken van een Spitsmijding of andere activiteit waarvoor de Stadsregio Arnhem Nijmegen een Spitspunten beloning heeft vastgesteld. Het actuele aantal Spitspunten van een Spitsmijding wordt altijd op gepubliceerd. Het budget voor de Camera Spitsmijder dat volgt als het Referentieniveau wordt omgerekend naar het aantal Spitsritten per Werkdag en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal Werkdagen in de maand om te komen tot een Maandreferentieniveau. Van alle Deelnemerauto s wordt het Maandreferentieniveau bij elkaar opgeteld en vermenigvuldigd met de Beloning voor een Spitsmijding om te komen tot het Spitspuntenbudget. Een uitgewerkt voorbeeld van een dergelijke berekening is op de Website gepubliceerd. Het actuele aantal Spitspunten van een Spitsmijding wordt altijd op gepubliceerd. Het totaal aan Spitspunten dat de Deelnemer voor besteding is vrijgegeven. Rit(ten) gemaakt op of binnen de RegioRing met Deelnemerauto s tijdens een Werkdag en gedurende de Spits. De partij met wie de Deelnemer door accepteren van de Voorwaarden voor Deelname een overeenkomst sluit. Voorwaarden De Voorwaarden voor deelname aan uit de spits. Website De website van SLIM uit de spits, te weten Werkdag Een van de weekdagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Feest- en Vakantiedagen. Werkweek Een kalenderweek van maandag tot en met zondag waarin 5 Werkdagen voorkomen, daarbij rekening houdend met Feest- en Vakantiedagen. Woonadres Adres volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. RegioRing De A12, A15, A50, A73 en A325 en de wegen binnen dit gebied. Een overzichtskaart staat gepubliceerd op

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname Versie 1.1 31 augustus 2012 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Voorwaarden voor deelname SLIM uit de spits Camera en App Spitsmijders Versie 3.0 23 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord

Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord Voorwaarden voor deelname SLIM uit de Spits A12 Ede Grijsoord In de periode zomer t/m najaar 2015 vinden op de A12 tussen Veenendaal en Knooppunt Grijsoord werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug

Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug Voorwaarden voor deelname Spitsmijden Galecopperbrug In de periode zomer 2014 t/m najaar 2015 vinden op de A12 op de Galecopperbrug bij Utrecht werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn erop gericht

Nadere informatie

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015.

Deelname aan het project is geheel vrijwillig. Het project start op 1 april 2013 en duurt tot 1 januari 2015. Privacy Statement 29 april 2014 SLIM uit de spits is een initiatief van Stadsregio Arnhem Nijmegen, de deelnemende gemeenten, de provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het

Nadere informatie

1 Voorwaarden voor Deelname

1 Voorwaarden voor Deelname 1 Voorwaarden voor Deelname Van 3 juli 2017 tot en met 15 november 2019 (inclusief nameting) voert ARS Traffic & Transport Technology (vanaf nu ARS) in opdracht van De Verkeersonderneming het project Maaster

Nadere informatie

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne.

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Productvoorwaarden Reis je Rijk 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 september 2016 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de studenten E-bike campagne. Begrippen De hierna gedefinieerde begrippen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Syntus app

Algemene voorwaarden Syntus app Algemene voorwaarden Syntus app Door Syntus B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09102634, kantoorhoudend aan de Visbystraat 5, 7418 BE te Deventer. Wij verzoeken u de Algemene

Nadere informatie

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV.

Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Actievoorwaarden De volgende Actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma Credits4miles van Hermes BV. Inhoud Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Credits sparen Artikel 4 Credits

Nadere informatie

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen...

Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. 1. Algemeen... 2. 2. Deelname... 2. 3. Prijzen... 1 Nieuwebaan.NL 2015 Actievoorwaarden Kandidaten Nederland Schrijf je in op Nieuwebaan.nl en maak een jaar lang kans op 6 maanden gratis een Mini rijden*. Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen...

Nadere informatie

Reglement B-Riders mei 2015

Reglement B-Riders mei 2015 Reglement B-Riders mei 2015 B-Riders zijn Brabanders die de auto laten staan en de fiets of de e-bike pakken naar het werk. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Benutten van het ministerie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen.

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt. In geen geval worden persoonsgegevens doorgegeven aan derde partijen. Actievoorwaarden medaille actie Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Medaille Kanjers. De Actie wordt aangeboden door De Banketgroep, gevestigd te 5048 AB Tilburg, Nederland, aan het adres

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2016 Actievoorwaarden Nederland «Laat nu uw auto APK keuren en maak kans op 1 van de 10 auto s t.w.v. 10.000,-.*» Inhoud 1. Algemeen... 2 2. Deelname... 2 3. Prijzen... 3 4. Winnaars...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE

ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE ACTIEVOORWAARDEN EN UITLEG WIN DE HELFT VAN UW AANKOOPBEDRAG TERUG ACTIE & MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE 10 PRACHTIGE PRIJZEN ACTIE Deelnemers van de Acties zijn gebonden aan de bepalingen van deze Actievoorwaarden

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel

Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Voorwaarden Studentenfietsregeling voor het goede doel Inleiding: de aard van de Studentenfietsregeling voor het goede doel De Studentenfietsregeling heeft als hoofddoel om studenten in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNFIETSVERKOPEN.NL DEEL A INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Aanbod: het aanbod dat door de ondernemer aan de verkoper

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Canon Academy

Actievoorwaarden Canon Academy Actievoorwaarden Canon Academy Algemeen Deze actievoorwaarden ("Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de promotionele actie Canon Academy (hierna: "de Actie"). De plaats waar Deelnemer een Actiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Spitsvrij

Algemene Voorwaarden. Spitsvrij Algemene Voorwaarden Spitsvrij Datum: 18 februari 2013 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Definities 3 3. Algemeen 5 4. Voorwaarden en regels tijdens deelname 6 5. Registratieapparatuur 8 6. Additionele

Nadere informatie

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.2 Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Algemene actievoorwaarden Digital Radio 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Digital Radio (onderdeel Stichting Radio Advies Bureau en/of zijn opvolgers)

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. Actievoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Unique Music te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andersoortige acties (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-PROBEERKAART' van Groningen Bereikbaar Algemeen 1. Deze productvoorwaarden zijn vanaf 1 december 2016 van toepassing de actie OV- PROBEERKAART. 2. Met de actie 'OV-PROBEERKAART'

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende voorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen. ACTIEVOORWAARDEN NH EN SKY RADIO THAT S ME CAMPAGNE Aanvullende actievoorwaarden NH That s Me campagne, een actie in samenwerking met Sky Radio. 0. ALGEMEEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over privacy van weggebruikers in het lader van het onderzoek Spitsmijden in Brabant Statenfractie Partij voor de Vrijheid H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC S-HERTOGENBOSCH Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ).

toepassing op de Stuur Fanmail naar Sochi en win een up! (hierna: de Actie ). Actievoorwaarden Fanmail voor Sochi Samenvatting 1. Actieperiode loopt van 31 januari 2014 tot en met 23 februari 2014; 2. Stuur een Fanmail bericht via elkedagsupporter.nl en accepteer de algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere

Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Vodafone Dienstvoorwaarden TV Anywhere Deze voorwaarden (hierna te noemen: Dienstvoorwaarden) zijn van toepassing op de dienst Vodafone TV Anywhere (hierna: de App ), die wordt aangeboden door Vodafone

Nadere informatie

speciaal internetplatform, deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden.

speciaal internetplatform,  deelname, kans om tot winnaar gekozen te worden. Actievoorwaarden Volkswagen Memory Lane Samenvatting 1. De actieperiode loopt van 7 november 2016 tot en met 27 februari 2017. 2. Tijdens deze actieperiode kunnen Volkswagen fans verhalen indienen op een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Spitsmijden in de trein

Algemene Voorwaarden. Spitsmijden in de trein Algemene Voorwaarden Spitsmijden in de trein Versie 1.2 Datum: 4 oktober 2012 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Definities 3 3. Algemene Voorwaarden 5 4. Voorwaarden voor deelname 6 5. App (Ritregistratiemiddel)

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach

Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach Productvoorwaarden Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge - Coach 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 24 september 2014 van toepassing op de aanvraag en deelname aan de Burn Fat Not Fuel Najaars Challenge

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg

Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg Bosch Car Service 2017 Actievoorwaarden België & Luxemburg «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans op 100 korting.» «Boek online uw afspraak op www.boschcarservice.be en maak kans

Nadere informatie

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt.

1.4 Gebruiker: Iedere gebruiker die via een uiting van een affiliate één of meer producten en/of diensten afneemt. Algemene Voorwaarden Onderstaand treft u de voorwaarden aan die van toepassing zijn op deelname aan het affiliateprogramma van MobileMoney. Als u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden wordt verondersteld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de

Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de 1. PRIVACY Wanneer u een (proef)abonnement neemt, een overeenkomst sluit of contact opneemt met de www.asbestarchivering.nl, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor interim managers

Algemene voorwaarden voor interim managers Algemene voorwaarden voor interim managers 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Iedere interim manager die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden via deze site is gebonden aan onderstaande

Nadere informatie

Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar

Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar Productvoorwaarden actie 'OV-probeerkaart' van Groningen Bereikbaar Begrippen Groningen Bereikbaar Groningen Bereikbaar is een samenwerkingsorganisatie die zorgt voor een goede samenwerking en een gecoördineerde

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN - 123GESLAAGD.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 123GESLAAGD V.O.F., gevestigd te s-gravenhage, hierna te noemen: Tussenpersoon. De wederpartij van Tussenpersoon is een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Nadere informatie

Saldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan

Saldo ten bate van een individuele Deelnemer, dat telkens aan Begrippenlijst behorende bij IMMA PvE v4.0 Term Acceptatie Afwaardering Afwaarderingslocaties Basis pakket Belonen Beloning Beloningenlooptijd Beloningenrekening Beloningsperiode Beloningsrichting Beloningstegoed

Nadere informatie

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat;

deze Algemene Voorwaarden; de natuurlijke persoon op wiens naam de Museumkaart staat; MUSEUMKAART ALGEMENE VOORWAARDEN MUSEUMKAARTHOUDERS artikel 1 Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Zij worden met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002

e ARS SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief 2.2 Definitief 2-8-2010 SPRR 210002 e ARS I Traffic & Transport Technology Documentinformatie Titel Subtitel Document ID Document naam Versie Status Datum Project naam Project nummer SPRR Uitnodigingsbrief SPRR.MC.0008 SPRR.MC.0008 Uitnodigingsbrief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd.

Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd op De Nieuwe Regeling 2005 (DNR 2005) die in de bouwadvieswereld veel wordt gehanteerd. 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vakantieweken

Actievoorwaarden Vakantieweken Actievoorwaarden Vakantieweken Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Vakantieweken (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris

Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris Actievoorwaarden Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland Paris 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een weekend weg voor vier personen naar Disneyland

Nadere informatie

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017

Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Actievoorwaarden Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 Algemeen Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zoover Vakantiefoto van het Jaar 2017 (hierna te

Nadere informatie

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Coöperatieve Vereniging KasCoöperatie U.A. Versie 26 juli 2013 Artikel 1 Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen KasCoöperatie U.A.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

24-08-2015. Actievoorwaarden

24-08-2015. Actievoorwaarden Actievoorwaarden Algemeen: Deze voorwaarden (hierna te noemen: de Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de Actie Televizier-Ring (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de BankGiro

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie