Omnia. Omnía Wonen. OmniaWonen. tussen. en Stichting Huurdersorg anisatie. S am enw e rk ing sou e r e enle om st

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omnia. Omnía Wonen. OmniaWonen. tussen. en Stichting Huurdersorg anisatie. S am enw e rk ing sou e r e enle om st"

Transcriptie

1 Omnia S am enw e rk ing sou e r e enle om st tussen OmniaWonen en Stichting Huurdersorg anisatie Omnía Wonen December 2016

2 S.H.O.W Samenwerkingsovereenkomst december 20 I 6 o**#> Ondergetekenden, Stichting Omnia Wonen, hierna te noemen Omnia Wonen en stichting Huurdersorganisatie Omnia \Monen, hierna te noemen de S.H.o.W. In overlueging nemende dat: - Omnia Wonen verantwoordelijk is voor het beleid en beheer inzake het totale woningbestand; - de S.H.O.W. de belangen behartigt van alle huurders en bewoners van Omnia Wonen; - Omnia Wonen en de S.H.O.W. afsprakenwillen maken over de toepassing en uitwerking van de Wet op het overleg huurders-verhuurders (hierna te noemen WHOV), de Woningwet 2015 en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btrv) inzake het overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie. Omnia Wonen de S.H.O.W. erkent in de zin van artikel I, lid l, onder punt f van de \MHOV verklaren het onderstaande te zijn overeengekomen. BEGRIPPEN. Artikel I l De S.H.O.W. is een organisatie bestaande uit huurders, die de belangenvan huurders, bewoners en toekomstige huurders behartigt en namens de huurders als huurdersorganisatie optreedt in de zin van artikel l, tid I onder f van de WOHV. Een bewonerscommissie, bewonersvereniging of bewonersbelangengroep, hierna te noemen bewonerscommissie, is een organisatie van bewoners, die geacht wordt de belangen van de bewoners te behartigen van woningen in eigendom of beheer van omnia wonen in één of meer complexen, buurten, straten of wijken. Huurder: huurder van een woongelegenheid, die een huurovereenkomst is aangegaan met Omnia Wonen. Bewoner: onder bewoner wordt naast huurder verstaan degene, die met instemming van de huurder zijn hoofdverblijfplaats in de gehuurde woning heeft en de leeftijd van l8 jaar heeft bereikt. Complex: een verzameling van tenminste vijfentwintig in elkaars nabijheid gelegen woningen van Omnia \ivonen die financieel, administratief, euê bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Pagina 2 van 13

3 Samenwerkingsovereenkomst december 20 I O o*''i#> Wonen wetgeving: \Met op het overleg huurder verhuurder (wohv) ook genoemd de overlegwet, de woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. omnia \Monen: een stichting, statutair gevestigd te Amersfoort, en kantoorhoudende te 3841 KS Harderwijk, Scheepssingel 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel l9 Woningwet. UITG.H,NGSPUNTEN SAMENIIIERKING. Artikel2 t De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel: a. het beleid, en daarmee het product, van Omnia Wonen aan krnraliteit te doenwinnen door bewonersbelangen in de voorbereiding te betrekken; b. Omnia \Monen door middel van overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar huurders en bewoners te optimaliseren; c. de s.h.o.w. goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degene, die zij vertegenwoordigt; d. een goede verstandhouding te realiseren/bewerkstelligen, gebaseerd op gestructureerd overleg in wederzijds respect en vertrouwen; e. regels en procedures af te spreken om het overleg tussen Omnia \lvonen en de S.H.O.W. te verduidelijken, te structureïen en een goede overlegsituatie te bevorderen; f. de samenwerking, communicatie en overleg tussen huurders en verhuurder zo goed mogelijk te laten verlopen; g. de rol, taken en bevoegdheden van de s.h.o.w. in het kader van de wetgeving te verduidelijken en in relatie met Omnia Wonen nader in te rnrllen'; h. afspraken te maken over de uitgangspunten voor de financiering van de werkzaamheden van de S.H.O.W.; Met de S.H.O.W. wordt een afzonderlijke overeenkomst gesloten, waarin vastgelegd wordt hoe informatie, overleg, advies- en instemmingsrecht worden geregeld met bewonerscommissies van huurders van woongelegenheden van Omnia Wonen. Deze overeenkomst, zoals bedoeld in artikel6 van de WOHV, is daanran een verdere uitwerking en aafinrlting. Deze overeenkomst laat de bestaande rechtsverhouding tussen Omnia Wonen en de individuele huurders onverlet. omnia wonen en de s.h.o.w. zullen nieuwe bewoners attent maken op de participatiemogelijkheden van en door huurders. Pagina 3 van 13

4 S.H.O.W Samenwerkingsovereenkomst december O*rri"#> 'Wonen REPRESENTATIEF EN DEMOCRATISCIT FUNCTIONEREN Artikel3 l De S.H.O.W. neemt de vorm van een stichting aan. In de statuten van de S.H.O.W. zijn de doelstellingen van de stichting vastgelegd. De S.H.O.\M. heeft ten doel de belangen van de bewoners van woningen in beheer of eigendom van Omnia Wonen te behartigen. De S.H.O.W. zal daartoe actief naar buiten treden om de huurders te informeren en te betrekken bij haar werkzaamheden. Omnia Wonen erkent de S.H.O.\IV., als gesprekspartner voor alle ondennrerpen van beheer en beleid, die voor de huurders van belang kunnen zijn, onder voorwaarde dat: a. het bestuur van de S.H.O.W wordt gekozen of aangewezen door en uit huurders; b. de S.H.O.W. alle huurders van wooneenheden van Omnia Wonen in de gelegenheid stelt zich te informeren en/of betrokken te worden bij de s.h.o.w.; c. de S.H.O.\/V. informeert de huurders van haar activiteiten en betrekt haar bij standpuntbepaling; d. de S.H.O.W. één maal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten en ingenomen standpunten in het verstreken jaar en haar plannen bespreekt voor het eerst volgende jaar; Omnia \Monen ontvangt een afschrift van de notulen van dit overleg; e. de S.H.O.W. alle huurders van Omnia Wonen in de gelegenheid stelt zich aan te melden als participant van de S.H.O.W., houdt aangemelde huurders bij op een lijst en betrekt hen bij belangrijke standpuntbepaling. OVERLEG Artikel4 l De basis voor recht op overleg is vastgesteld in de WHOV. Partijen overleggen periodiek tenminste tweemaal per jaar aan de hand van êen agenda, die in goed overleg tussen beide partijen wordt opgesteld. Buiten het periodiek overleg kan op verzoek van beide partijen overleg plaatsvinden zo dikrvijls als dit in de ogen van de verzoeker gewenst is. Het verslag van de overlegvergadering wordt opgesteld door de S.H.O.\M. en binnen drie weken na de vergadering aan de deelnemers toegezonden. Bij het verslag za1 een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden toegevoegd. Het verslag zal in het volgende overleg ter vaststelling worden voorgelegd. Pagina 4 van 13

5 SHg'W, Samenwerkingsovereenkomst december 2016 o*r,i"{> 4. Buiten het periodieke overleg kan op verzoekvan de S.H.o.w. of omnia Wonen overleg plaatsvinden als dit door de verzoeker gewenst wordt geacht, bijvoorbeeld naar aanleiding van de informatie verstrekt volgens artikel s van deze overeenkomst Indien het ondenverp een spoedeisend karakter heeft, kunnen partijen overeenkomen een tussentijdse vergadering bijeen te roepen. De datum en de agenda van het overleg worden door partijen in gezamenlijkheid vastgesteld. Vergezeld van een schriftelijke toelichting zullen de datum en agenda minimaal twee weken voor het overleg aan de deelnemers worden toegezonden. omnia wonen en de s.h.o.w. stellen aan het begin van het jaar een overlegagenda vast. Het overleg wordt afwisselend voorgezeten door omnia wonen en de s.h.o.w. INFORNfifi,TIE Artikel S l. Omnia Wonen verstrekt informatie aan de S.H.O.W. op verzoek, dan wel uit eigener beweging, over zijn beleid en beheer die voor de s.h.o.w. van wezenlijk belang kan zijn. Dit recht op informatie betreft in elk geval de ondennrerpen en documenten die zijn genoemd in Bijlagen I en II van deze overeenkomst. Bijlage I 'Overzicht bevoegdheden volgens WOHV, Bijlage II 'overzicht bevoegdheden volgens de woningwet en Btiv'. 2. Deze verplichting geldt niet voor informatie waanran het bedrijfsbelang van Omnia Wonen zich verzet. Partijen kunnen afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. 3. Met betrekking tot de lokale woonopgave (prestatieafspraken) heeft S.H.O.W. recht op dezelfde informatie als de gemeente. RECHT Op (GEK\ITALTFICEERD) ADVTES Artikel6 t. De s.h.o.w. kan omnia wonen te allen tijde, gevraagd en ongewaagd, adviseren over alle ondenrerpen van beleid en beheer, conform adviesprocedure in artikel S van de WHOV. 2. De S.H.O.\M. kan ook in andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid Omnia Wonen ongevïaagd adviseren over onderruuerpen van beheer en beleid die Pagina 5 van 13

6 S'H'OI /' Samenwerkingsovereenkomst december 2016 o*",#> voor de huurders van wezenlijk belang zijn. 3. In geval van advisering als bedoeld in de WHOV, stuurt Omnia Wonen schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk zes weken zijn reactie aan de s.h.o.w. INSTEMMINGSRECHT Artikel 7 l. Omnia Wonen voert een voornemen tot fusie slechts uit na instemming van de s.h.o.w. t 2. Omnia ÏVonen voert een voornemen tot wijziging van het beleid inzake de vaststelling van de servicekosten slechts uit na instemming van de S.H.O.W.z Dit beleid heeft betrekking op aanpassingen in de wijze van afrekening van de servicekosten en aanpassingen in het servicekostenbeleid die van toepassing zijn voor het hele woningbezit van Omnia ïllonen. TINANCIËN EN FAGILITEITEN Artikel S l Omnia Wonen vergoedt de kosten voor zover die redelijkerwijs noodzakelijk zijnvoor de activiteitenvan de S.H.O.ïII., zie bijlage III. Omnia \Monen kan de vergoeding van de kosten genoemd in het eerste lid (gedeeltelijk) veruangen door eenverstrekking in natura. Op basis van een jaarplan, inclusief een activiteitenplan, met bijbehorende begroting, doet S.H.O.W. jaarlijks voor I november een verzoek voor een financiële bijdrage. Omnia Wonen zal de voorelenomen uitgaven in redelijkheid toetsen op het doel van de bestedingen en de geplande activiteiten van de S.H.O.1IV. De bijdrage die vastgesteld is, wordt in twee halfjaarlijkse termijnen ter beschikking gesteld. De beslissing wordt door Omnia Wonen vóór I januari van enig jaar genomen en bekend gemaakt aan de S.H.O.W. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan Omnia \Monen in het jaanrerslag over het gevoerde beleid en de besteding van de middelen. In de jaarlijkse controle van de jaarrekening neemt de huisaccountant van Omnia Wonen de 1 Woningwet 2015 artikel 53 'WOHV artikel 5a Pagina 6 van 13

7 qhg'ry, Samenwerkingsovereenkomst december 2016 O*rri"#> Wonen administratie van de S.H.O.W. door en beoordeelt of er een deugdelijke administratie wordt bijgehouden. 8. De S.H.O.W. zorgt er voor, dat elk jaar vóór I maart de verantwoording van het voorgaande jaar gereed ligt voor toetsing door de huisaccountant van Omnia Wonen. 9. Het jaarverslag is beschikbaar voor huurders en belangstellenden. 10. Het vermogen van de S.H.O.W. mag niet groter worden dan 5.000,00. Is er een grotere reser:\re aanwezig, dan wordt daar bij de toekenning van het nieuwe budget rekening mee gehouden. I l. Bij dreigende overschrijding van het budget treedt de penningmeester in overleg met Omnia Wonen. 12. Onvoorziene kosten die buiten de begroting vallen of de geraamde kosten te boven gaan, worden door de S.H.O.W. vooraf voorgelegd aan Omnia Wonen. omnia \Monen kan deze kosten na goedkeuring alsnog vergoeden. VOORDRÀ,CIITSRECHT Artikel9 l. De S.H.O.W. heeft het recht om voor 2 leden, maar ten minste een derde deel van de Raad van Commissarissen, een bindende voordracht te doen. 2. De voordracht van commissarissen door de huurdersorganisaties is gebaseerd op de, door de RvC aan te leveren, profielschets en moet voldoen aan de eisen die op basis van de Woningwet worden gesteld. 3. Om belangenverstrengeling te voorkomen kan een bestuurslid van de s.h.o.w. als ook de partner niet worden voorgedragen voor een Iidmaatschap van de RvC. 4. Leden van de RvC en hun partners kunnen niet toegelaten worden tot het bestuur van de S.H.O.W. GESCHILTENREGELING Artikel l0 l. z. Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Huurcommissie, afdeling Geschillencommissie wohv en/of aan de kantonrechter. Indien de kantonrechter constateert dat sprake is van een schending door de verhuurder van de verplichtingen uit deze wet waardoor de verzoeker is benadeeld, kan hij bepalen dat, voor zovêr het geschil betrekking heeft op Pagina Z van 13

8 .l S'H'O'W SamenwerkingsovereenkomstdecemberZ0lG o*aifíp n - Wonen door de verhuurder voorgenomen beleid, de uitvoering van dat beleid wordt opgeschort totdat het verzuim is hersteld Indien de kantonrechter wordt verzocht te bepalen dat een door de verhuurder genomen besluit tot wijziging van zijn beleid niet mag worden uitgevoerd, kan de kantonrechter bepalen dat een zodanig besluit niet mag worden uitgevoerd, indien: a. dat besluit afwijkt van een advies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de WHOV en b. de verhuurder de beslissing tot afwijking van het advies niet heeft onderbouwd of de verhuurder naar het oordeel van de kantonrechter onder afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot afwijking van het advies had kunnen komen. Wanneer de huurcommissie, op een verzoek van de huurdersorganisatie, bewonerscommissie, huurder of verhuurder uitspraak heeft gedaan, worden partijen geacht te zijn overeengekomen wat in die uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat aan hen afschrift van die uitspraak is verzonden, een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt vuaarover de huurcommissie om een uitspraak was verzocht. Tegen een beslissing krachtens dit lid is geen hogere voorziening toegelaten. DIIUR EN WIIZTGTNG VAN pe OVEREENKOMST. Artikel I I l Deze overeenkomst is aangegaanvoor onbepaalde tijd en treedt inwerking met ingang van de ondertekening van deze overeenkomst. Elke vijf jaar zal deze overeenkomst en de aard en inhoud van het overleg tussen partijen worden geëvalueerd. Partijen kunnen deze overeenkomst opzeggen. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst met redenen omkleed en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden. Voordat partijen deze overeenkomst conform het vorige lid opzeggen, zal er overleg tussen partijen plaatsvinden. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd als partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. De wijziging(en) word(t) (en) schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen. Indien de S.H.O.W. niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten van artikel I, eerste lid onder f, van de WOHV kan Omnia Wonen de overeenkomst beëindigen conform het vierde lid. Omnia Wonen geeft de S.H.O.W. gedurende de opzegtermijn van zes maanden de gelegenheid alsnog aan de Pagina 8 van 13

9 q HOry' Samenwerkingsovereenkomst december 2016 d o*ni"7} wettelijke eisen te voldoen. 7. Bij wijziging van wet- en regelgeving inzake het overleg tussen huurders en omnia wonenwordt de samenwerkingsovereenkomst zo nodig en in onderling overleg aangepast. Aldus overeen tekomen en in tweevoud opgemaakt te HARDERWIJK, 14 december 20lG Namens Omnia Wonen: Directeur-bestuurder Namens de S.H.O.W.: /: "{t{é" BIILfi,GEN: I Overzicht bevoegdheden volgens Wet overleg huurders verhuurder il Overzicht bevoegdheden volgens de Woningwet en Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting III Vergoedingen Pagina 9 van 13

10 S'H'O'W' Samenwerkingsovereenkomst december 20lG o*,,i;#> Wonen Bijlage I Overzicht bevoegdheden volgens \triet overleg huurders verhuurder De WOHV onderscheidt drie rechten voor de huurdersvertegenwoordiging: l. recht op informatie (en overleg) 2. gelaralificeerd adviesrecht 3. instemmingsrecht voor alle ondennrerpen die in het schema worden genoemd geldt dat de huurdersvertegenwoordiging recht heeft op informatie indien zij daarom verzoekt. Het recht op overleg is hier automatisch aan gekoppeld. Uiteraard kan de huurdersvertegenwoordiging altijd op eigen initiatief een advies uitbrengen. Het gekralificeerd adviesrecht volgens de WOHV bestaat als er sprake is van voorgenomen wijziging van het beleid of beheer. Omnia Wonen dient de huurdersvertegenwoordiging op eigen initiatief te informeren over voorgenomen wijzigingen. Er geldt een wettelijke adviestermijn van 6 weken, waarbinnen de voorgenomen wijziging van het beleid niet mag worden doorgevoerd. In enkele gevallen is sprake van instemmingsrecht, dat wil zeggen dat een voorgenomen wijziging van het beleid pas kan worden uitgevoerd na instemming van de huurdersorganisatie. Schema bevoegd heden h u u rdersorgan isatie S. H.O.W. Onderwerpen a. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving. Strateg isch voorraadbeleid/portefeu i llepla n. Meerjarenbeleid en -begroting onderhoud. Procedure (mutatie-)onderhoud. Procedure reparatieonderhoud. Beleid basiskwaliteit. Meerjarig onderhoudsprogramma complex b. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden Sloop en vervangende nieuwbouw. Afweging en argumentatie herstructurering. Algemeen nieuwbouwbeleid: huur, prijsklasse, doelgroep. Sociaal plan/statuut (incl. vergoedingen). Programma van eisen vervangende nieuwbouw van complex Woningverbetering en energiebesparing. Algemeen beleid en procedure woningverbetering. Beleid energiebesparing. Tegemoetkomingen overlast en onkosten bewoners Aan- en verkoop huurwoningen. Aan- en verkoopbeleid algemeen. Participatie huurders in gemengde complexen Bevoegdheden r-2 L-2 c. Het toewijzings- en verhuurbeleid L-z. Woonruimteverdelingsbeleid en monitoring. Beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling (urgentie). Beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat). Beleid en vergoedingen zelf aangebrachte veranderingen (zav) d. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de L-2 overeenkomst van huur en verhuur. Algemene huurvoorwaarden. Procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomsten Pagina l0 van 13

11 S.HOW n Samenwerkingsoverêenkomst december 2016 O*rri"í> Wonen Onderwerpen Bevoegdheden. Beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting e. Het beleid inzake de huurprijzen. Huurprijsbeleid alg. (differentiatie, streefhuren, harmonisatie). Huurprijsbeleid geliberaliseerde woningen. Huurprijsbeleid na woningverbetering/energiebesparing f. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen. Beleid ten aanzien van de vaststelling van de servicekosten (aanpassingen servicekostenbeleid vóor het hele woningbezit van de corporatie). Procedure afrekening servicekosten. Wijziging servicekostenpakketten op onderdelen. Implementatie Warmtewet bij collectieve installaties L-2 t t Een voorstel tot fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het L-2 Burgerlijk Wetboek. Fusievoornemens en samenwerkingsverbanden. Gevolgen fusie voor huurders ten aanzien van prijskwaliteitverhoudi ng, dienstverleni ng, kwal iteitsinvesteri ngen, zeggenschap h. Het beleid inzake de leefbaarheid in buurten en wijken waar de betrokken 1-2 woongelegenheden of complexen zijn gelegen, atsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken. Algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving. Het beleid ten aanzien van woonoverlast i. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor L-z ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeéiding behoeven. Algemeen beleid voor wonen en zorg. Programma van eisen van nieuwbouwcomplex voor ouderen i. Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurder. contracten tussen verhuurder den leverancier(s) van diensten en service, algemeen voor hele woningbezit. Beheerovereenkomst L-2 k. Uitspraken van de klachtencommissie waarbij Omnia Wonen is aangesloten 1. Jaaroverzicht of -verslag van klachtencommissie l. De beoogde inhoud van de prestatieafspraken tussen de verhuurder en een of L-2 meer gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken. Inzet verhuurder voor de prestatieafspraken met de gemeente Pagina ll van 13

12 S'H'O'W Samenwerkingsovereenkomst december 20lG o*"i"jé> Bijlage II Overzicht bevoegdheden volgens de 1lloningrrvet en Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting De \lvoningwet 2015 kent een aantal specifieke rechten en bevoegdheden toe aan de huurdersorganisatie van toegelaten instellingen o Visie geven aan de minister bij eenverzoek om toelating o Instemmingsrecht bij fusies en aangaan van verbindingen o Recht op het houden van een huurdersraadpleging o Bindende voordracht 2 of meer commissarissen, ten minste l/3 deel, maar huurderscommissarissen mogen niet de meerderheid krijgen o Huurdersorganisatie mag Ondernemerskamer om een onderzoek naar de corporatie verzoeken o Huurdersorganisatie ontvangt jaarlijks vóór l-7 o Jaarrekening en jaanrerslag o Accountantsverklaring o Volkshuisvestingsverslag o Overzichtverantwoordingsgegevens o Toegelaten instelling maakt overzicht van voorgenomen werkzaamheden voor eerstkomende vijf jaar ('bod') en voert hierover overleg met huurdersorganisatie o Toegelaten instelling stuurt het bod vóór l-7 aan huurdersorganisatie en nodigt huurdersorganisatie uit voor overleg met gemeente (prestatieafspraken) mits er een \Moonvisie van de gemeente is o Toegelaten instelling stuurt vóór l5 december de gemaakte afspraken aan huurdersorganisatie o Visitatierapport (lx per 4 jaar) is ondennrerp overleg met huurdersorganisatie o Toegelaten instelling stelt reglementen op over o Sloop en ingrijpende verbetering o Vergoedingen bij sloop en ingrijpende verbetering en overlegt hierover met huurdersorganisatie o Zienswijze geven aan minister van huurdersorganisatie bij verkoop van gereguleerd bezit aan niet-toegelaten instelling en van een gemengd complex o Huurdersorganisatie geeft zienswijze op administratieve scheiding of juridische scheiding van het bezit en heeft recht op overleg met corporatie daarover. Pagina 12 van 13

13 S ïg'ry' Samenwerkingsovereenkomst december 2016 o*"l"*> BIIL'AGE III: Vergoedingen De volgende werkzaamheden/benodigdheden van de huurdersorganisatie komen in aanmerking voor vergoeding in geld of natura als bedoeld in artikel g van de samenwerkingsovereenkomst: Kantoorfaciliteiten (vergaderruimte, kantoorbenodigdheden, ict-apparatuur) Algemene kosten (vergadering, catering e.d.) Excursie of groepsactiviteit (eenmaal per jaar) Vergoeding voor bestuursleden Aanschaf relevante literatuur,/abonnementen Lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond of soortgelijke organisatie Lidmaatschap van stedelijke huurdersorganisatie Communicatiemateriaal ten behoeve van de huurders, zoals foldermateriaal en drukkosten i. Websenrices,/digitale communicatie j. Scholing. Voor het algemeen bestuur ten minste drie scholingsdagen per jaar. k. Reiskosten l. Noodzakelijke verzekeringen trt. Inschakeling van deskundigen voor ondersteuning en advisering h. Overige kosten waarover overeenstemming is tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie 13 van 13

14

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

B w. Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door B w Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huurdersbelangen BeterWonen Partijen Verhuurder: Almelose Woningstichting Beter Wonen, Hierna te noemen de verhuurder, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Schildwolde, 14 mei 2009 Pagina 2 Samenwerkingsovereenkomst PARTIJEN Stichting Woningbouw Slochteren, hierna te noemen de verhuurder, in deze vertegenwoordigd door De heer D.E.

Nadere informatie

Bewonerscommissie protocol

Bewonerscommissie protocol Bewonerscommissie protocol Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Bewonerscommissie 4 Artikel 3 Vereniging van Eigenaren 5 Artikel 4 Erkenning en representativiteit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. Huurdersvereniging SAVAH. Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging SAVAH en Stichting Trifolium Woondiensten Boskoop Wijziging samenwerkingsovereenkomst 1 juli 2009 blad 1 Inhoudsopgave Artikel I - Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Stichting De Huismeesters en Stichting Huurdersraad De Huismeesters Groningen, december 2008 Samenwerkingsovereenkomst, december 2008 Pagina van 7 Samenwerkingsovereenkomst Stichting

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Samen Sterk en Woningcorporatie Woonservice Drenthe Datum 7 januari 014 Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel Doelstelling

Nadere informatie

Participatieovereenkomst

Participatieovereenkomst Participatieovereenkomst tussen Woningstichting Haag Wonen en de Huurdersorganisaties Bewonersraad Haag Wonen Huurdersvereniging Haag Wonen 2011 Inleiding 4 Artikel 1 Doel van de overeenkomst 4 Artikel

Nadere informatie

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden.

In hoofdstuk 1 wordt uiteengezet wat de beide wettelijke regelingen nu eigenlijk inhouden. 1. INLEIDING Woningstichting hecht er veel belang aan dat tussen haar en de vertegenwoordigers van haar huurders een constructieve samenwerking bestaat. Daartoe is het nodig dat er periodiek overleg is

Nadere informatie

Reglement bewonerscommissies

Reglement bewonerscommissies Reglement bewonerscommissies Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Bewonerscommissie Bewonersvergadering Bewonersoverleg Complexoverleg Contactpersoon Huurder Een door Mozaïek Wonen

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Studentenwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hierna te noemen: het Complex) Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna

Nadere informatie

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 -

Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/de Alliantie Amsterdam - 1 - Kruisjeslijst Huurdersplatform Palladion/Alliantie Amsterdam Op 25 juni 2007 ondertekende Huurdersplatform Palladion en de Alliantie de kruisjeslijst die deel uit maakt van de op 1 oktober 2007 ondertekende

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM HUURDERSPLATFORM PALLADION SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DE ALLIANTIE AMSTERDAM EN HUURDERSPLATFORM PALLADION 2 oktober 2007 Inleiding Ondergetekenden, Huurdersplatform Palladion gevestigd aan Westmallepad 8 te Amsterdam, in deze zin

Nadere informatie

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 -

Kruisjeslijst AAHA/Alliantie - 1 - Kruisjeslijst behorende bij de samenwerkingsovereenkomst de Alliantie dd. 8 maart 2002 en ondertekend op 7 maart 2006 Op 8 maart 2002 ondertekende samenwerkingsovereenkomst en de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst.

Nadere informatie

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES

Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES Oktober 2009 HANDLEIDING VOOR BEWONERSCOMMISSIES 1 Inhoudsopgave Reglement bewonerscommissies Checklist voor toepassen Overlegwet Samenvatting Overlegwet Suggesties voor inwerkprogramma Suggesties voor

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie Huurdersparticipatie WonenBreburg, versie maart 2014 1 Huurdersparticipatie WonenBreburg 1. Waarom participatie? In deze toelichting worden de belangrijkste aspecten van de huurdersparticipatie

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren

Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren Reglement Geschillencommissie woningcorporaties Walcheren I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Bestuur: het bestuursorgaan van de betreffende corporatie;

Nadere informatie

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Geschillenadviescommissie Ymere Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE

REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE REGLEMENT VAN DE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE van Stichting Ymere Dit reglement is de uitwerking van artikel 27 van de statuten van Stichting Ymere. Het gewijzigde reglement is vastgesteld op 5 juli 2011

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector?

Nieuwe Woningwet. Wat verandert er in de sociale huursector? Nieuwe Woningwet Wat verandert er in de sociale huursector? NIEUWE WONINGWET Maart 2015 Nederlandse Woonbond Samenstelling Nederlandse Woonbond Voor de tekst in deze brochure is gebruikt gemaakt van gegevens

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc.

Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Samenwerkingsovereenkomst tussen Wooninc. en Stichting Huurdersplatform Wooninc. Eindhoven, december 2014 Inhoudsopgave I. Algemene bepalingen... 4 II. Doelstelling en uitgangspunten... 4 III. Gesprekspartners

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING WONEN ZUID ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTIKEL 1: DEFINITIES Commissie: de klachtencommissie

Nadere informatie

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1

Reglement. Geschillencommissie. Vestia. Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 Reglement Geschillencommissie Vestia Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 februari 2015 Pagina 1 1. Begrippen 1.1 In dit reglement wordt verstaan onder: (a) Corporatie: Vestia gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan

Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! Overeenkomst Cliëntenraad. Senioren Zorg Plan Dé thuiszorg die zich om ú bekommert! en Senioren Zorg Plan Begrippen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: 1. zorgaanbieder - Senioren Zorg Plan, Achillestraat 108- bg, 1076 RJ te Amsterdam 2.

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) Verzonden op 31 augustus 2015 Woonruimte Huurwoningen XXXXXXX te Amsterdam Hierna te noemen: het Complex Verzoeker Naam:

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009

Mozaïek Wonen. Overlegwet-overeenkomst 2009. Versie 3.1 9 september 2009 Mozaïek Wonen Overlegwet-overeenkomst 2009 en Reglement voor bewonerscommissies 2009 Versie 3.1 9 september 2009 Inhoudsopgave 1 Overlegwet-overeenkomst 2009 3 2 Reglement bewonerscommissies 2009 12 Bijlage

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies

Samen bouwen aan beter wonen. Reglement bewonerscommissies Samen bouwen aan beter wonen Reglement bewonerscommissies Inhoud 1. Wat is een bewonerscommissie? 3 2. De Overlegwet, de overeenkomst en dit reglement 4 3. Erkenning en vertegenwoordiging 4 4. Communicatie

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimten Woningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hierna te noemen het Complex Zaaknummer Verzoeker Naam: Hierna te noemen:

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

GESCHILLENCOMMISSIE WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Als u een klacht hebt, meldt u die natuurlijk bij GoedeStede. Maar als we onverhoopt samen geen oplossing vinden, kunt u daarna terecht bij de onafhankelijke geschillencommissie. Welke klachten? Bij de

Nadere informatie

AANSLUITINGSOVEREENKOMST

AANSLUITINGSOVEREENKOMST 1 AANSLUITINGSOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland, kantoorhoudende te u, ingeschreven in het handelsregister onder nummer u; hierna ook te noemen:

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING

MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING MEDEZEGGENSCHAPSVARIANTEN BIJ EXTRAMURALISERING Inleiding In deze nota wordt de huidige stand van zaken rondom medezeggenschap van cliënten en huurders beschreven en de knelpunten die zich daarbij voordoen.

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest

Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Reglement Geschillencommissie Stichting GroenWest Inhoud Pagina 1. Begrippen... 5 2. Doel van de commissie... 5 3. Taak van de commissie... 5 4. Functioneren van de commissie... 5 5. Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS

INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS INFORMATIEFOLDER VOOR HUURDERS Huurdersorganisatie Vulcanus www.ho-vulcanus.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 2. BEWONERSPARTICIPATIE...2 3. ROL BEWONERSCOMMISSIE...2 4. BEWONERSCOMMISSIE...3 Verkiezingsprocedure

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik

Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Klachtencommissie Woningcorporaties Regio Utrecht Klachtenreglement Deelnemende corporaties: Jutphaas Wonen (Nieuwegein), Mitros (Utrecht en Nieuwegein), Viveste (Houten), Woningbouwvereniging Lopik Artikel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UNIVERSITAIR CENTRUM PSYCHIATRIE (UCP) EN CLIËNTENRAAD UCP INLEIDING: 2 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 2 ARTIKEL 2 DOELSTELLING EN DOELEN 3 ARTIKEL 3 SAMENSTELLING EN BENOEMING 3

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Mediationovereenkomst

Mediationovereenkomst Mediationovereenkomst De mediator, Math Boesten, kantoorhoudende te Voerendaal, bereikbaar via: Postbus 23036, 6367 ZG te Voerendaal En Partij a. Partij b. Komen hierbij overeen: 1. Mediation Partijen

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD 1 HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ONBEPAALDE TIJD DE ONDERGETEKENDEN: 1. STICHTING JONGEREN HUISVESTING TWENTE, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende aan de Lasondersingel 178, hierna te noemen:

Nadere informatie

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG

+XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG +XXURYHUHHQNRPVWRQ]HOIVWDQGLJHZRRQHHQKHLG (campuscontract) Verhuurder In deze huurovereenkomst wordt verstaan onder: Ymere: de Stichting Ymere, gevestigd te Amsterdam, hierbij vertegenwoordigd door een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 586 Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie)

Nadere informatie

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Reglement. Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Reglement Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De Klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Lid / Leden: Een lid of leden van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte... Hierna te noemen: complex... Verzoeker Naam: Bewonerscommissie... Hierna te noemen: Bewonerscommissie

Nadere informatie

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen

Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen Reglement Geschillenadviescommissie Woonvereniging Patrimonium Havensteder Woonstad Rotterdam Woonplus Schiedam Maasdelta Groep 3B Wonen -1- REGLEMENT GEZAMENLIJKE GESCHILLENADVIESCOMMISSIE 1. Begrippen

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep

Reglement Commissie van beroep Vastgesteld door de Ledenraad op 21 mei 2007 inwerkingtreding op 28 augustus 2007 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Reglement 2 Artikel 2 Commissie van Beroep 2 Artikel 3 Samenstelling en werkwijze Commissie

Nadere informatie

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015

VOORBEELD. Woningwet 2015. Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties. Eerste druk, mei 2015 Woningwet 2015 Tekst en uitleg voor huurdersorganisaties Eerste druk, mei 2015 WONINGWET 2015 Eerste druk, mei 2015 2015 Nederlandse Woonbond Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE REGLEMENT OUDERCOMMISSIE Inleiding De Flintstones kinderopvang bv, Den Haag en de oudercommissie wil de advisering van de ouders via een oudercommissiereglement vastleggen. Dit reglement omvat geen regels

Nadere informatie

beleid: juli 2004, versie: 2014

beleid: juli 2004, versie: 2014 Geschillencommissie beleid: juli 2004, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..)

Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..) Reglement Wijkbudget versie 2.1 (goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op..) Definities: Bewonerscommissie: Contactpersoon: Wijkinformatiebijeenkomst: Complex: Huurdersplatform: Budgetcommissie:

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING

OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING OVEREENKOMST INZAKE BEHEER EN BEWARING ONDERGETEKENDEN: 1. Robeco Institutional Asset Management B.V., gevestigd te Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Coolsingel 120; en 2. Stichting Bewaarder

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (hierna: Wohv) Zaaknummer WOHV 043 Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: XXXXXXXXXXXXXXX de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

Artikel 1 - Geschillencommissie

Artikel 1 - Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie inzake de kwaliteit van Marktonderzoek zoals bedoeld in artikel 21 lid 2 van de statuten van de MarktonderzoekAssociatie MOA vastgesteld door het Bestuur van de MOA op 11

Nadere informatie

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND

REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND REGLEMENT REGIONALE KLACHTENCOMMISSIE SOCIALE VERHUURDERS NOORD- KENNEMERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het

Nadere informatie

Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1

Meerjarenplan HHW. Een vooruitblik op 2013-2018. Bestuur HHW. Vastgesteld AV 9 oktober 2012. Pagina 1 Meerjarenplan HHW Een vooruitblik op 2013-2018 Bestuur HHW Vastgesteld AV 9 oktober 2012 Pagina 1 Inleiding... 3 De huurdersorganisatie van de toekomst... 3 Wie zijn wij: vereniging... 3 Wat doen we: doelstelling...

Nadere informatie

samenwerkingsovereenkomst

samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst 1. inleiding anleiding voor een nieuwe samenwerking(sovereenkomst) In 2013 concludeerden we dat de samenwerking tussen Progressie 1 en Woonvisie aan vernieuwing toe is. Een veranderende

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM

Ministerie van Economische Zaken. Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T. collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven

O V E R E E N K O M S T. collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven Vereniging Onderhoudsfonds Het Witte Dorp Stichting Beheer Onderhoudsfonds Het Witte Dorp O V E R E E N K O M S T collectieve uitvoering van schilderwerk aan de panden van het Witte Dorp te Eindhoven 1.

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN mercatus SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMKLAPWONINGEN De ondergetekenden: De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid MERCATUS, gevestigd en kantoorhoudende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder aav het

Nadere informatie

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht

Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Klachtenreglement Woningstichting Maasvallei Maastricht Artikel 1 Begrippen. In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Maasvallei: Woningstichting Maasvallei Maastricht, gevestigd te Maastricht. Maasvallei

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang

Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Reglement Klachtenloket ouders/oudercommissie Kinderopvang Telefoon: 0900-1877 ( 0,20 per gesprek) maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl Postadres: Postbus 96802,

Nadere informatie

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht

Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Reglement Geschillen adviescommissie Portaal Utrecht Een klacht wat nu? Een klacht wilt u het liefst oplossen met mensen die er direct mee te maken hebben. En dat wil Portaal ook. Maar wat als u een klacht

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE --------------------------

RAAMOVEREENKOMST. tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- RAAMOVEREENKOMST tussen ZONNEBLOEM UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en DE VERENIGING BOND VAN UITVAARTVERENIGINGEN IN DE PROVINCIE -------------------------- welke de voorwaarden bevat waaronder partijen zullen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte 73 woningen in de... te... Hierna te noemen:... Verzoeker Naam: Bewonerscommissie... Hierna te noemen: Bewonerscommissie

Nadere informatie

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland

REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland REGLEMENT inzake bijdragen in de kosten van verhuizing bij renovatie van Woningbouwvereniging Gelderland artikel 1: Definities 1.1 Voor toepassing van het bij dit reglement bepaalde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015)

Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) Herzieningswet De betekenis voor de gemeente en regio; de relaties op lokaal niveau Stand van zaken (feb 2015) De Herzieningswet ligt voor vaststelling bij de Eerste Kamer. Deze Wet gaat over taken, toezicht

Nadere informatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie

Verslag bewonerscommissieavond. Thema: overlegwet. Presentatie Verslag bewonerscommissieavond Thema: overlegwet Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma (Tweede Oudeheselaan) Datum: maandag 6 februari 2012 Aanwezig: 14 personen Commissies: BHPP, Delsenhof, Leuvensehof,

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING. Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BESLUIT TOEGELATEN INSTELLINGEN VOLKSHUISVESTING Vergelijking van het concept en definitieve BTIV bij de Woningwet DAEB portefeuille Niet-DAEB portefeuille Governance Implementatietrajecten

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst

Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Bijlage 3. Werkovereenkomst Werkovereenkomst Volgnummer Datum :... :... Overeenkomst Eigenaar Verhuurder (verder Verhuurder) met Huurder betreffende Werk door of namens Verhuurder aan de woning van Huurder,

Nadere informatie

Uitspraak van de Huurcommissie

Uitspraak van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Wet op het overleg huurders verhuurder (WOHV) Woonruimte Huurwoningen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verzoeker Naam: Hierna te noemen: Vertegenwoordigd door: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nadere informatie

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder.

f. Huurdersorganisatie: De door de deelnemende corporaties erkende huurdersorganisatie(s) in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Reglement klachtenadviescommissie Stichting deltawonen, Woningstichting SWZ, Woningstichting Openbaar Belang, Stichting Beter Wonen IJsselmuiden en Stichting SallandWonen Artikel 1 Begrippen In dit reglement

Nadere informatie