Omnia. Omnía Wonen. OmniaWonen. tussen. en Stichting Huurdersorg anisatie. S am enw e rk ing sou e r e enle om st

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omnia. Omnía Wonen. OmniaWonen. tussen. en Stichting Huurdersorg anisatie. S am enw e rk ing sou e r e enle om st"

Transcriptie

1 Omnia S am enw e rk ing sou e r e enle om st tussen OmniaWonen en Stichting Huurdersorg anisatie Omnía Wonen December 2016

2 S.H.O.W Samenwerkingsovereenkomst december 20 I 6 o**#> Ondergetekenden, Stichting Omnia Wonen, hierna te noemen Omnia Wonen en stichting Huurdersorganisatie Omnia \Monen, hierna te noemen de S.H.o.W. In overlueging nemende dat: - Omnia Wonen verantwoordelijk is voor het beleid en beheer inzake het totale woningbestand; - de S.H.O.W. de belangen behartigt van alle huurders en bewoners van Omnia Wonen; - Omnia Wonen en de S.H.O.W. afsprakenwillen maken over de toepassing en uitwerking van de Wet op het overleg huurders-verhuurders (hierna te noemen WHOV), de Woningwet 2015 en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btrv) inzake het overleg tussen verhuurder en huurdersorganisatie. Omnia Wonen de S.H.O.W. erkent in de zin van artikel I, lid l, onder punt f van de \MHOV verklaren het onderstaande te zijn overeengekomen. BEGRIPPEN. Artikel I l De S.H.O.W. is een organisatie bestaande uit huurders, die de belangenvan huurders, bewoners en toekomstige huurders behartigt en namens de huurders als huurdersorganisatie optreedt in de zin van artikel l, tid I onder f van de WOHV. Een bewonerscommissie, bewonersvereniging of bewonersbelangengroep, hierna te noemen bewonerscommissie, is een organisatie van bewoners, die geacht wordt de belangen van de bewoners te behartigen van woningen in eigendom of beheer van omnia wonen in één of meer complexen, buurten, straten of wijken. Huurder: huurder van een woongelegenheid, die een huurovereenkomst is aangegaan met Omnia Wonen. Bewoner: onder bewoner wordt naast huurder verstaan degene, die met instemming van de huurder zijn hoofdverblijfplaats in de gehuurde woning heeft en de leeftijd van l8 jaar heeft bereikt. Complex: een verzameling van tenminste vijfentwintig in elkaars nabijheid gelegen woningen van Omnia \ivonen die financieel, administratief, euê bouwwijze of anderszins een eenheid vormen. Pagina 2 van 13

3 Samenwerkingsovereenkomst december 20 I O o*''i#> Wonen wetgeving: \Met op het overleg huurder verhuurder (wohv) ook genoemd de overlegwet, de woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. omnia \Monen: een stichting, statutair gevestigd te Amersfoort, en kantoorhoudende te 3841 KS Harderwijk, Scheepssingel 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: De stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel l9 Woningwet. UITG.H,NGSPUNTEN SAMENIIIERKING. Artikel2 t De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel: a. het beleid, en daarmee het product, van Omnia Wonen aan krnraliteit te doenwinnen door bewonersbelangen in de voorbereiding te betrekken; b. Omnia \Monen door middel van overleg mogelijkheden te bieden om de dienstverlening aan haar huurders en bewoners te optimaliseren; c. de s.h.o.w. goede mogelijkheden te bieden om de belangen te behartigen van degene, die zij vertegenwoordigt; d. een goede verstandhouding te realiseren/bewerkstelligen, gebaseerd op gestructureerd overleg in wederzijds respect en vertrouwen; e. regels en procedures af te spreken om het overleg tussen Omnia \lvonen en de S.H.O.W. te verduidelijken, te structureïen en een goede overlegsituatie te bevorderen; f. de samenwerking, communicatie en overleg tussen huurders en verhuurder zo goed mogelijk te laten verlopen; g. de rol, taken en bevoegdheden van de s.h.o.w. in het kader van de wetgeving te verduidelijken en in relatie met Omnia Wonen nader in te rnrllen'; h. afspraken te maken over de uitgangspunten voor de financiering van de werkzaamheden van de S.H.O.W.; Met de S.H.O.W. wordt een afzonderlijke overeenkomst gesloten, waarin vastgelegd wordt hoe informatie, overleg, advies- en instemmingsrecht worden geregeld met bewonerscommissies van huurders van woongelegenheden van Omnia Wonen. Deze overeenkomst, zoals bedoeld in artikel6 van de WOHV, is daanran een verdere uitwerking en aafinrlting. Deze overeenkomst laat de bestaande rechtsverhouding tussen Omnia Wonen en de individuele huurders onverlet. omnia wonen en de s.h.o.w. zullen nieuwe bewoners attent maken op de participatiemogelijkheden van en door huurders. Pagina 3 van 13

4 S.H.O.W Samenwerkingsovereenkomst december O*rri"#> 'Wonen REPRESENTATIEF EN DEMOCRATISCIT FUNCTIONEREN Artikel3 l De S.H.O.W. neemt de vorm van een stichting aan. In de statuten van de S.H.O.W. zijn de doelstellingen van de stichting vastgelegd. De S.H.O.\M. heeft ten doel de belangen van de bewoners van woningen in beheer of eigendom van Omnia Wonen te behartigen. De S.H.O.W. zal daartoe actief naar buiten treden om de huurders te informeren en te betrekken bij haar werkzaamheden. Omnia Wonen erkent de S.H.O.\IV., als gesprekspartner voor alle ondennrerpen van beheer en beleid, die voor de huurders van belang kunnen zijn, onder voorwaarde dat: a. het bestuur van de S.H.O.W wordt gekozen of aangewezen door en uit huurders; b. de S.H.O.W. alle huurders van wooneenheden van Omnia Wonen in de gelegenheid stelt zich te informeren en/of betrokken te worden bij de s.h.o.w.; c. de S.H.O.\/V. informeert de huurders van haar activiteiten en betrekt haar bij standpuntbepaling; d. de S.H.O.W. één maal per jaar een vergadering uitschrijft voor de huurders, waarin zij verantwoording aflegt van haar activiteiten en ingenomen standpunten in het verstreken jaar en haar plannen bespreekt voor het eerst volgende jaar; Omnia \Monen ontvangt een afschrift van de notulen van dit overleg; e. de S.H.O.W. alle huurders van Omnia Wonen in de gelegenheid stelt zich aan te melden als participant van de S.H.O.W., houdt aangemelde huurders bij op een lijst en betrekt hen bij belangrijke standpuntbepaling. OVERLEG Artikel4 l De basis voor recht op overleg is vastgesteld in de WHOV. Partijen overleggen periodiek tenminste tweemaal per jaar aan de hand van êen agenda, die in goed overleg tussen beide partijen wordt opgesteld. Buiten het periodiek overleg kan op verzoek van beide partijen overleg plaatsvinden zo dikrvijls als dit in de ogen van de verzoeker gewenst is. Het verslag van de overlegvergadering wordt opgesteld door de S.H.O.\M. en binnen drie weken na de vergadering aan de deelnemers toegezonden. Bij het verslag za1 een afsprakenlijst met afhandelingstermijnen worden toegevoegd. Het verslag zal in het volgende overleg ter vaststelling worden voorgelegd. Pagina 4 van 13

5 SHg'W, Samenwerkingsovereenkomst december 2016 o*r,i"{> 4. Buiten het periodieke overleg kan op verzoekvan de S.H.o.w. of omnia Wonen overleg plaatsvinden als dit door de verzoeker gewenst wordt geacht, bijvoorbeeld naar aanleiding van de informatie verstrekt volgens artikel s van deze overeenkomst Indien het ondenverp een spoedeisend karakter heeft, kunnen partijen overeenkomen een tussentijdse vergadering bijeen te roepen. De datum en de agenda van het overleg worden door partijen in gezamenlijkheid vastgesteld. Vergezeld van een schriftelijke toelichting zullen de datum en agenda minimaal twee weken voor het overleg aan de deelnemers worden toegezonden. omnia wonen en de s.h.o.w. stellen aan het begin van het jaar een overlegagenda vast. Het overleg wordt afwisselend voorgezeten door omnia wonen en de s.h.o.w. INFORNfifi,TIE Artikel S l. Omnia Wonen verstrekt informatie aan de S.H.O.W. op verzoek, dan wel uit eigener beweging, over zijn beleid en beheer die voor de s.h.o.w. van wezenlijk belang kan zijn. Dit recht op informatie betreft in elk geval de ondennrerpen en documenten die zijn genoemd in Bijlagen I en II van deze overeenkomst. Bijlage I 'Overzicht bevoegdheden volgens WOHV, Bijlage II 'overzicht bevoegdheden volgens de woningwet en Btiv'. 2. Deze verplichting geldt niet voor informatie waanran het bedrijfsbelang van Omnia Wonen zich verzet. Partijen kunnen afspraken maken over het vertrouwelijk behandelen van stukken. 3. Met betrekking tot de lokale woonopgave (prestatieafspraken) heeft S.H.O.W. recht op dezelfde informatie als de gemeente. RECHT Op (GEK\ITALTFICEERD) ADVTES Artikel6 t. De s.h.o.w. kan omnia wonen te allen tijde, gevraagd en ongewaagd, adviseren over alle ondenrerpen van beleid en beheer, conform adviesprocedure in artikel S van de WHOV. 2. De S.H.O.\M. kan ook in andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid Omnia Wonen ongevïaagd adviseren over onderruuerpen van beheer en beleid die Pagina 5 van 13

6 S'H'OI /' Samenwerkingsovereenkomst december 2016 o*",#> voor de huurders van wezenlijk belang zijn. 3. In geval van advisering als bedoeld in de WHOV, stuurt Omnia Wonen schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk zes weken zijn reactie aan de s.h.o.w. INSTEMMINGSRECHT Artikel 7 l. Omnia Wonen voert een voornemen tot fusie slechts uit na instemming van de s.h.o.w. t 2. Omnia ÏVonen voert een voornemen tot wijziging van het beleid inzake de vaststelling van de servicekosten slechts uit na instemming van de S.H.O.W.z Dit beleid heeft betrekking op aanpassingen in de wijze van afrekening van de servicekosten en aanpassingen in het servicekostenbeleid die van toepassing zijn voor het hele woningbezit van Omnia ïllonen. TINANCIËN EN FAGILITEITEN Artikel S l Omnia Wonen vergoedt de kosten voor zover die redelijkerwijs noodzakelijk zijnvoor de activiteitenvan de S.H.O.ïII., zie bijlage III. Omnia \Monen kan de vergoeding van de kosten genoemd in het eerste lid (gedeeltelijk) veruangen door eenverstrekking in natura. Op basis van een jaarplan, inclusief een activiteitenplan, met bijbehorende begroting, doet S.H.O.W. jaarlijks voor I november een verzoek voor een financiële bijdrage. Omnia Wonen zal de voorelenomen uitgaven in redelijkheid toetsen op het doel van de bestedingen en de geplande activiteiten van de S.H.O.1IV. De bijdrage die vastgesteld is, wordt in twee halfjaarlijkse termijnen ter beschikking gesteld. De beslissing wordt door Omnia Wonen vóór I januari van enig jaar genomen en bekend gemaakt aan de S.H.O.W. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan Omnia \Monen in het jaanrerslag over het gevoerde beleid en de besteding van de middelen. In de jaarlijkse controle van de jaarrekening neemt de huisaccountant van Omnia Wonen de 1 Woningwet 2015 artikel 53 'WOHV artikel 5a Pagina 6 van 13

7 qhg'ry, Samenwerkingsovereenkomst december 2016 O*rri"#> Wonen administratie van de S.H.O.W. door en beoordeelt of er een deugdelijke administratie wordt bijgehouden. 8. De S.H.O.W. zorgt er voor, dat elk jaar vóór I maart de verantwoording van het voorgaande jaar gereed ligt voor toetsing door de huisaccountant van Omnia Wonen. 9. Het jaarverslag is beschikbaar voor huurders en belangstellenden. 10. Het vermogen van de S.H.O.W. mag niet groter worden dan 5.000,00. Is er een grotere reser:\re aanwezig, dan wordt daar bij de toekenning van het nieuwe budget rekening mee gehouden. I l. Bij dreigende overschrijding van het budget treedt de penningmeester in overleg met Omnia Wonen. 12. Onvoorziene kosten die buiten de begroting vallen of de geraamde kosten te boven gaan, worden door de S.H.O.W. vooraf voorgelegd aan Omnia Wonen. omnia \Monen kan deze kosten na goedkeuring alsnog vergoeden. VOORDRÀ,CIITSRECHT Artikel9 l. De S.H.O.W. heeft het recht om voor 2 leden, maar ten minste een derde deel van de Raad van Commissarissen, een bindende voordracht te doen. 2. De voordracht van commissarissen door de huurdersorganisaties is gebaseerd op de, door de RvC aan te leveren, profielschets en moet voldoen aan de eisen die op basis van de Woningwet worden gesteld. 3. Om belangenverstrengeling te voorkomen kan een bestuurslid van de s.h.o.w. als ook de partner niet worden voorgedragen voor een Iidmaatschap van de RvC. 4. Leden van de RvC en hun partners kunnen niet toegelaten worden tot het bestuur van de S.H.O.W. GESCHILTENREGELING Artikel l0 l. z. Geschillen die voortvloeien uit de toepassing, uitvoering en/of interpretatie van deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Huurcommissie, afdeling Geschillencommissie wohv en/of aan de kantonrechter. Indien de kantonrechter constateert dat sprake is van een schending door de verhuurder van de verplichtingen uit deze wet waardoor de verzoeker is benadeeld, kan hij bepalen dat, voor zovêr het geschil betrekking heeft op Pagina Z van 13

8 .l S'H'O'W SamenwerkingsovereenkomstdecemberZ0lG o*aifíp n - Wonen door de verhuurder voorgenomen beleid, de uitvoering van dat beleid wordt opgeschort totdat het verzuim is hersteld Indien de kantonrechter wordt verzocht te bepalen dat een door de verhuurder genomen besluit tot wijziging van zijn beleid niet mag worden uitgevoerd, kan de kantonrechter bepalen dat een zodanig besluit niet mag worden uitgevoerd, indien: a. dat besluit afwijkt van een advies als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de WHOV en b. de verhuurder de beslissing tot afwijking van het advies niet heeft onderbouwd of de verhuurder naar het oordeel van de kantonrechter onder afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot afwijking van het advies had kunnen komen. Wanneer de huurcommissie, op een verzoek van de huurdersorganisatie, bewonerscommissie, huurder of verhuurder uitspraak heeft gedaan, worden partijen geacht te zijn overeengekomen wat in die uitspraak is vastgesteld, tenzij een van hen binnen acht weken nadat aan hen afschrift van die uitspraak is verzonden, een beslissing van de rechter heeft gevorderd over het punt vuaarover de huurcommissie om een uitspraak was verzocht. Tegen een beslissing krachtens dit lid is geen hogere voorziening toegelaten. DIIUR EN WIIZTGTNG VAN pe OVEREENKOMST. Artikel I I l Deze overeenkomst is aangegaanvoor onbepaalde tijd en treedt inwerking met ingang van de ondertekening van deze overeenkomst. Elke vijf jaar zal deze overeenkomst en de aard en inhoud van het overleg tussen partijen worden geëvalueerd. Partijen kunnen deze overeenkomst opzeggen. Eenzijdige opzegging geschiedt schriftelijk en gelet op de inhoud en strekking van deze overeenkomst met redenen omkleed en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zes maanden. Voordat partijen deze overeenkomst conform het vorige lid opzeggen, zal er overleg tussen partijen plaatsvinden. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd als partijen hierover overeenstemming hebben bereikt. De wijziging(en) word(t) (en) schriftelijk vastgelegd en ondertekend door partijen. Indien de S.H.O.W. niet langer voldoet aan de wettelijke vereisten van artikel I, eerste lid onder f, van de WOHV kan Omnia Wonen de overeenkomst beëindigen conform het vierde lid. Omnia Wonen geeft de S.H.O.W. gedurende de opzegtermijn van zes maanden de gelegenheid alsnog aan de Pagina 8 van 13

9 q HOry' Samenwerkingsovereenkomst december 2016 d o*ni"7} wettelijke eisen te voldoen. 7. Bij wijziging van wet- en regelgeving inzake het overleg tussen huurders en omnia wonenwordt de samenwerkingsovereenkomst zo nodig en in onderling overleg aangepast. Aldus overeen tekomen en in tweevoud opgemaakt te HARDERWIJK, 14 december 20lG Namens Omnia Wonen: Directeur-bestuurder Namens de S.H.O.W.: /: "{t{é" BIILfi,GEN: I Overzicht bevoegdheden volgens Wet overleg huurders verhuurder il Overzicht bevoegdheden volgens de Woningwet en Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting III Vergoedingen Pagina 9 van 13

10 S'H'O'W' Samenwerkingsovereenkomst december 20lG o*,,i;#> Wonen Bijlage I Overzicht bevoegdheden volgens \triet overleg huurders verhuurder De WOHV onderscheidt drie rechten voor de huurdersvertegenwoordiging: l. recht op informatie (en overleg) 2. gelaralificeerd adviesrecht 3. instemmingsrecht voor alle ondennrerpen die in het schema worden genoemd geldt dat de huurdersvertegenwoordiging recht heeft op informatie indien zij daarom verzoekt. Het recht op overleg is hier automatisch aan gekoppeld. Uiteraard kan de huurdersvertegenwoordiging altijd op eigen initiatief een advies uitbrengen. Het gekralificeerd adviesrecht volgens de WOHV bestaat als er sprake is van voorgenomen wijziging van het beleid of beheer. Omnia Wonen dient de huurdersvertegenwoordiging op eigen initiatief te informeren over voorgenomen wijzigingen. Er geldt een wettelijke adviestermijn van 6 weken, waarbinnen de voorgenomen wijziging van het beleid niet mag worden doorgevoerd. In enkele gevallen is sprake van instemmingsrecht, dat wil zeggen dat een voorgenomen wijziging van het beleid pas kan worden uitgevoerd na instemming van de huurdersorganisatie. Schema bevoegd heden h u u rdersorgan isatie S. H.O.W. Onderwerpen a. Het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving. Strateg isch voorraadbeleid/portefeu i llepla n. Meerjarenbeleid en -begroting onderhoud. Procedure (mutatie-)onderhoud. Procedure reparatieonderhoud. Beleid basiskwaliteit. Meerjarig onderhoudsprogramma complex b. Het slopen, renoveren, verwerven, vervreemden en bezwaren van woongelegenheden Sloop en vervangende nieuwbouw. Afweging en argumentatie herstructurering. Algemeen nieuwbouwbeleid: huur, prijsklasse, doelgroep. Sociaal plan/statuut (incl. vergoedingen). Programma van eisen vervangende nieuwbouw van complex Woningverbetering en energiebesparing. Algemeen beleid en procedure woningverbetering. Beleid energiebesparing. Tegemoetkomingen overlast en onkosten bewoners Aan- en verkoop huurwoningen. Aan- en verkoopbeleid algemeen. Participatie huurders in gemengde complexen Bevoegdheden r-2 L-2 c. Het toewijzings- en verhuurbeleid L-z. Woonruimteverdelingsbeleid en monitoring. Beleidsmatige uitzonderingen woonruimteverdeling (urgentie). Beleid en procedure bij verhuizing (oplevering, opnamestaat). Beleid en vergoedingen zelf aangebrachte veranderingen (zav) d. De door de verhuurder in het algemeen te hanteren voorwaarden van de L-2 overeenkomst van huur en verhuur. Algemene huurvoorwaarden. Procedure aangaan en beëindigen huurovereenkomsten Pagina l0 van 13

11 S.HOW n Samenwerkingsoverêenkomst december 2016 O*rri"í> Wonen Onderwerpen Bevoegdheden. Beleid schuldsanering en (voorkomen van) huisuitzetting e. Het beleid inzake de huurprijzen. Huurprijsbeleid alg. (differentiatie, streefhuren, harmonisatie). Huurprijsbeleid geliberaliseerde woningen. Huurprijsbeleid na woningverbetering/energiebesparing f. De samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de bewoning, het betrekken van een woongelegenheid en het huisvesten van personen. Beleid ten aanzien van de vaststelling van de servicekosten (aanpassingen servicekostenbeleid vóor het hele woningbezit van de corporatie). Procedure afrekening servicekosten. Wijziging servicekostenpakketten op onderdelen. Implementatie Warmtewet bij collectieve installaties L-2 t t Een voorstel tot fusie als bedoeld in de artikelen 312 en 313 van Boek 2 van het L-2 Burgerlijk Wetboek. Fusievoornemens en samenwerkingsverbanden. Gevolgen fusie voor huurders ten aanzien van prijskwaliteitverhoudi ng, dienstverleni ng, kwal iteitsinvesteri ngen, zeggenschap h. Het beleid inzake de leefbaarheid in buurten en wijken waar de betrokken 1-2 woongelegenheden of complexen zijn gelegen, atsmede inzake herstructurering van die buurten of wijken. Algemeen beleid leefbaarheid, onderhoud en verbetering woonomgeving. Het beleid ten aanzien van woonoverlast i. Het beleid inzake het bijdragen aan het tot stand brengen van huisvesting voor L-z ouderen, gehandicapten en personen die zorg of begeéiding behoeven. Algemeen beleid voor wonen en zorg. Programma van eisen van nieuwbouwcomplex voor ouderen i. Overeenkomsten met betrekking tot servicekosten als bedoeld in artikel 237, derde lid van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten met betrekking tot het beheer van het verhuurder. contracten tussen verhuurder den leverancier(s) van diensten en service, algemeen voor hele woningbezit. Beheerovereenkomst L-2 k. Uitspraken van de klachtencommissie waarbij Omnia Wonen is aangesloten 1. Jaaroverzicht of -verslag van klachtencommissie l. De beoogde inhoud van de prestatieafspraken tussen de verhuurder en een of L-2 meer gemeenten in geval van onderhandelingen over zulke prestatieafspraken. Inzet verhuurder voor de prestatieafspraken met de gemeente Pagina ll van 13

12 S'H'O'W Samenwerkingsovereenkomst december 20lG o*"i"jé> Bijlage II Overzicht bevoegdheden volgens de 1lloningrrvet en Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting De \lvoningwet 2015 kent een aantal specifieke rechten en bevoegdheden toe aan de huurdersorganisatie van toegelaten instellingen o Visie geven aan de minister bij eenverzoek om toelating o Instemmingsrecht bij fusies en aangaan van verbindingen o Recht op het houden van een huurdersraadpleging o Bindende voordracht 2 of meer commissarissen, ten minste l/3 deel, maar huurderscommissarissen mogen niet de meerderheid krijgen o Huurdersorganisatie mag Ondernemerskamer om een onderzoek naar de corporatie verzoeken o Huurdersorganisatie ontvangt jaarlijks vóór l-7 o Jaarrekening en jaanrerslag o Accountantsverklaring o Volkshuisvestingsverslag o Overzichtverantwoordingsgegevens o Toegelaten instelling maakt overzicht van voorgenomen werkzaamheden voor eerstkomende vijf jaar ('bod') en voert hierover overleg met huurdersorganisatie o Toegelaten instelling stuurt het bod vóór l-7 aan huurdersorganisatie en nodigt huurdersorganisatie uit voor overleg met gemeente (prestatieafspraken) mits er een \Moonvisie van de gemeente is o Toegelaten instelling stuurt vóór l5 december de gemaakte afspraken aan huurdersorganisatie o Visitatierapport (lx per 4 jaar) is ondennrerp overleg met huurdersorganisatie o Toegelaten instelling stelt reglementen op over o Sloop en ingrijpende verbetering o Vergoedingen bij sloop en ingrijpende verbetering en overlegt hierover met huurdersorganisatie o Zienswijze geven aan minister van huurdersorganisatie bij verkoop van gereguleerd bezit aan niet-toegelaten instelling en van een gemengd complex o Huurdersorganisatie geeft zienswijze op administratieve scheiding of juridische scheiding van het bezit en heeft recht op overleg met corporatie daarover. Pagina 12 van 13

13 S ïg'ry' Samenwerkingsovereenkomst december 2016 o*"l"*> BIIL'AGE III: Vergoedingen De volgende werkzaamheden/benodigdheden van de huurdersorganisatie komen in aanmerking voor vergoeding in geld of natura als bedoeld in artikel g van de samenwerkingsovereenkomst: Kantoorfaciliteiten (vergaderruimte, kantoorbenodigdheden, ict-apparatuur) Algemene kosten (vergadering, catering e.d.) Excursie of groepsactiviteit (eenmaal per jaar) Vergoeding voor bestuursleden Aanschaf relevante literatuur,/abonnementen Lidmaatschap van de Nederlandse Woonbond of soortgelijke organisatie Lidmaatschap van stedelijke huurdersorganisatie Communicatiemateriaal ten behoeve van de huurders, zoals foldermateriaal en drukkosten i. Websenrices,/digitale communicatie j. Scholing. Voor het algemeen bestuur ten minste drie scholingsdagen per jaar. k. Reiskosten l. Noodzakelijke verzekeringen trt. Inschakeling van deskundigen voor ondersteuning en advisering h. Overige kosten waarover overeenstemming is tussen de verhuurder en de huurdersorganisatie 13 van 13

14