ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten."

Transcriptie

1 ICT-reglement AOC Friesland voor leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten. Dit reglement geeft de huisregels voor het gebruik van ICT-middelen van AOC Friesland door leerlingen, studenten, cursisten, medewerkers en gasten. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: ICT-middelen: De door of namens AOC Friesland ter beschikking gestelde computer- en netwerkfaciliteiten, waaronder hardware, zoals computers en printers; software, zoals computerprogramma s en computerbesturingssystemen. Onder ICT-middelen worden ook verstaan computers, pda s, elektronische gegevensdragers in welke vorm dan ook, die direct of indirect aangesloten dan wel gebruikt kunnen worden op, in of aan de computer- en netwerkfaciliteiten van AOC Friesland. De door of namens AOC Friesland ter beschikking gestelde voorzieningen voor elektronische informatie uitwisseling, waaronder internet, world wide web, , Livelink, en alle andere voorzieningen al dan niet met een gebruikersnaam en/of wachtwoord beschikbaar. De omschrijving van de voorzieningen is niet limitatief en kan worden aangevuld met voorzieningen zoals deze in de toekomst ter beschikking worden gesteld door AOC Friesland; Leerling, student, cursist: Een ieder die als zodanig bij AOC Friesland staat ingeschreven voor een voltijdopleiding, deeltijdopleiding, cursus, dan wel als extraneï. Medewerker: Een ieder met een vast of tijdelijk dienstverband bij AOC Friesland. Gast: Een ieder die niet als leerling, student, cursist of medewerker kan worden aangeduid en met toestemming van de beheerder van de ICT-middelen van AOC Friesland zijn toegelaten tot de genoemde ICT-middelen en voorzieningen. Gebruiker: Onder gebruiker wordt in dit reglement verstaan de leerling, student, cursist, medewerker of gast die gerechtigd is om gebruik te maken van de ICT-middelen van AOC Friesland. Beheerder: Het College van Bestuur van AOC Friesland en namens deze directie; de locatiedirecteur van de vestiging waar de ICT-middelen zich bevinden de door het College van Bestuur of door de locatiedirecteur aangewezen functionaris(sen).

2 Artikel 2. Vrij gebruik voor leerlingen, studenten, medewerkers en gasten Iedere leerling, student van AOC Friesland heeft voor de duur van zijn/haar inschrijving toegang tot de ICT-middelen. Iedere cursist van AOC Friesland heeft voor de duur van zijn/haar inschrijving en voor zover zijn of haar cursus dit vereist, toegang tot de ICT-middelen. Iedere medewerker van AOC Friesland heeft toegang tot de ICT-middelen voor de duur van zijn/haar dienstverband bij AOC Friesland. Alleen gasten met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder voor gebruik van de ICT-middelen van AOC Friesland, heeft toegang tot de ICT-middelen voorzover dit voor het bezoek van de gasten noodzakelijk is. Artikel 3. Gebruik in het teken van onderwijs De toegang van leerlingen, studenten en cursisten tot de ICT-middelen zoals omschreven in artikel 2 is bedoeld voor het aan AOC Friesland te volgen onderwijs en dient in dit kader te worden gebruikt. De ICT-middelen dienen voor werknemers en gasten uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun functie. Privé gebruik is slechts toegestaan voor zover het bedoeld gebruik van de ICT-middelen niet hindert, noch op een andere wijze in strijd is met dit reglement of de wet. Artikel 4. Commercieel gebruik Het is niet toegestaan om de ICT-middelen te gebruiken voor privé doeleinden met een commercieel oogmerk. De door AOC Friesland verstrekte adressen mogen niet worden gebruikt voor commerciële verspreiding naar derden. Artikel 5. Toegangscode De gebruiker mag alleen met een geldige toegangscode gebruik maken van het netwerk van AOC Friesland. Een toegangscode bestaat uit een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie. De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruiker is verantwoordelijk voor wat met de gebruikersnaam en de toegangscode wordt uitgevoerd. De gebruiker dient deze daarom geheim te houden. De gebruiker moet bij vaststellen van misbruik van zijn toegangscode direct contact opnemen met de beheerder van net netwerk van AOC Friesland. Het is zonder toestemming van de beheerder niet toegestaan andermans gebruikerscode, password en/of -adres te gebruiken. Artikel 6. Identiteits vervalsing Het inloggen onder een valse naam, het vervalsen van adresgegevens of anderszins, met als doel de identiteit van de afzender te verbergen en of de regels van dit reglement te omzeilen, is verboden.

3 Artikel 7. Beveiliging Iedere poging om geweigerde dienst, authenticatie of andere beveiligingsmaatregelen te doorbreken, en iedere niet geautoriseerde poging om toegang te krijgen tot enig ander account, cliënt, host, netwerk of dienst, is verboden. Het is ook niet toegestaan om zich al dan niet door middel van het doorbreken of kraken van een beveiligingscode, ongeoorloofd de toegang te verschaffen tot andermans gegevens, bestanden en/of computersystemen. Artikel 8. Overlast Bij het gebruik van de ICT-middelen is het niet toegestaan om berichten of mededelingen te verzenden, te plaatsen, toegankelijk te maken door middel van hyperlinks of anderszins openbaar te maken, waarvan de inhoud aanstootgevend, onzedelijk, discriminerend, opruiend, lasterlijk, beledigend, kwetsend, onbetamelijk of op andere wijze in strijd met de openbare orde of goede zeden kan worden beschouwd. Het gebruik van de ICT-middelen met het doel ongewenste te verspreiden of te verzamelen, is niet toegestaan. Gedrag met of nieuwsgroepen dat een duidelijke overlast veroorzaakt, onwettig is, of gericht is op het schaden van derden, is niet toegestaan. Artikel 9. Virussen Het is verboden om computervirussen te activeren en/of te verspreiden. Gebruikers zijn verplicht een gesignaleerd virus te melden bij de beheerder. Artikel 10. Schending van auteursrecht en intellectueel eigendom Gebruik van de ICT-middelen waardoor schending van auteursrecht en of ander intellectueel eigendom plaats vindt, bijvoorbeeld door het plaatsen of downloaden van software, muziek of boeken op of door middel van de netwerk faciliteiten, is verboden. Artikel 11. Toezicht Ingeval van overtreding van de in dit reglement gegeven voorschriften, dan wel bij reëel vermoeden van misbruik anderszins, kan het College van Bestuur of de door hem aangewezen beheerder, ten behoeve van een effectief toezicht, kennisnemen van alle op het netwerk of op daarmee verbonden systemen, aanwezige data. Indien hierbij de privacy van een medewerker geschonden dreigt te worden als gevolg van het feit dat het College van Bestuur of de beheerder kennis wil nemen van e- mail verkeer of andere al dan niet geautomatiseerde persoonlijke log- of gebeurtenisgegevens, zal dit niet eerder geschieden dan nadat de betrokken medewerker over de overtreding c.q. het misbruik is gehoord en de noodzaak van de kennisneming wordt vastgesteld. Elke gebruiker is verplicht, wanneer hiervoor aanleiding is, om aan een onderzoek dat door het bevoegd gezag of namens het bevoegd gezag wordt gedaan, volledige medewerking te verlenen en

4 zonodig de pc alsmede de daarop aanwezige bestanden en de bestanden op de netwerkfaciliteiten ter beschikking te stellen. Artikel 12. Overtreding van dit reglement Bij overtreding van het bepaalde in dit reglement kan de beheerder de nodige maatregelen nemen om deze overtreding te stoppen. Deze maatregelen kunnen voor een leerling, student of cursist een onmiddellijke ontzegging van de toegang tot de ICT-middelen voor de periode van maximaal 1 jaar betekenen. Sancties ten aanzien van leerlingen, studenten of cursisten worden in principe opgelegd door de locatiedirectie waaronder de betreffende leerling, student of cursist valt. Voor een medewerker of gast kunnen de maatregelen, met inachtneming van hoofdstuk H, artikel H- 43 en H-44 van de CAO Bve , leiden tot disciplinaire maatregelen. Artikel 13. Specificering van dit reglement Op basis van dit reglement worden voor leerlingen, studenten en cursisten en voor medewerkers en gasten afzonderlijke verkorte reglementen gebruikt, welke worden aangeduid met respectievelijk Gebruikersreglement ICT voor voor leerlingen, studenten en cursisten en Gebruikersreglement ICT voor medewerkers en gasten. De locatiedirecties van de locaties van AOC Friesland kunnen nadere regels stellen ten aanzien van het gebruik van de ICT-middelen welke zich in hun gebouwen bevinden. Bij tegenstrijdigheden gaat dit reglement voor. Artikel 14. Melding van overtredingen aan politie en justitie Indien de beheerder kennis neemt van onwettig gebruik van de ICT-middelen door een gebruiker kan hij naast de maatregelen zoals bedoeld in artikel 12, aangifte doen bij de politie of justitie. Wanneer de politie of justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om verzoekt, zullen alle relevante gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld.

5 Artikel 15. Melding onreglementair gedrag Waargenomen activiteiten in strijd met het bepaalde in dit reglement kunnen worden gemeld bij de beheerder(s), locatiedirectie of het College van Bestuur. Ook is het mogelijk een bericht te sturen naar het adres Alle meldingen zullen vertrouwelijk behandeld worden. Voorbeelden hiervan zijn; o gebruik van spelletjes; o storend gebruik van geluid; o chatten; o instellen van screensavers en/of achtergrondschermen; o overbodig bezet houden van hardware en randapparatuur; o overmatige netwerkbelasting genereren; o racistische uitingen; o seksistische uitingen; o schelden; o pornografie bekijken dan wel verspreiden; o illegaal kopiëren; o hacken; o gegevensmanipulatie; o verspreiding van virussen en illegale software; o bommen/junkmail verspreiden; o o opzettelijk beschadigen van hardware en randapparatuur; verspreiden van informatie met de ICT-voorzieningen van AOC Friesland die schadelijk zijn voor AOC Friesland dan wel AOC Friesland in een kwaad daglicht stellen. Artikel 16. Aansprakelijkheid AOC Friesland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de ICT-middelen en/of voorzieningen. AOC Friesland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de ICTmiddelen en voorzieningen en/of de informatie die via die weg wordt verspreid. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die hij door opzet, schuld of nalatigheid aan de ICTmiddelen of voorzieningen toebrengt. Gebruiker dient deze schade aan AOC Friesland te vergoeden. Gebruiker is aansprakelijk voor de schade die ontstaat voor AOC Friesland of derden als gevolg van de door AOC Friesland genomen sancties als genoemd in artikel 12. Gebruiker is tevens aansprakelijk voor alle schade welke ontstaan uit te nemen maatregelen en acties van AOC Friesland als gevolg activiteiten van de gebruiker welke in strijd zijn met dit reglement. Alle schade hieruit voortvloeiend dient de gebruiker aan AOC Friesland te vergoeden. Gebruiker vrijwaart AOC Friesland voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op hun rechten. Artikel 17. Onvoorziene omstandigheden In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beheerder.

6 Gebruikersreglement ICT voor leerlingen, studenten en cursisten. Spelregels Je bent gerechtigd om gebruik te maken van de mogelijkheden van de educatieve computer en netwerkvoorzieningen van school. Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Je weet dat je deze nooit aan een ander mag geven. Je voorkomt overlast en brengt geen schade toe aan apparatuur (computer, toetsenbord, muis, beeldscherm, printer, etc) en programmatuur (bijvoorbeeld virussen). Je weet dat het niet is toegestaan om het internet te gebruiken voor: - het bezoeken van websites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten en/of het bekijken of downloaden van dit materiaal; - het spelen van spelletjes of het downloaden hiervan; - winkelen; - gokken of deelname aan kansspelen; - chatten; Je voorkomt zoveel mogelijk belastend gebruik. Je weet dat het downloaden van muziek-, geluid- en filmbestanden, die geen onderwijsdoel dienen, niet is toegestaan. Je weet dat het omzeilen van de aangebrachte beveiliging niet is toegestaan. Je weet dat je geen wijziging mag aanbrengen in de apparatuur en de programmatuur van de computers en het netwerk van AOC Friesland. Alleen je eigen bestanden mag je op de daarvoor aangewezen plaats(en) bewaren of verwijderen. Je weet dat het niet is toegestaan om eigen programmatuur op de computers of het netwerk te installeren. Je weet dat de systeembeheerder te allen tijde om technische redenen mag ingrijpen, ook als hierdoor opgeslagen gegevens verloren gaan. Je weet dat je geen materiaal (tekst, beeld- en geluidsmateriaal) met de ICT-middelen van AOC Friesland, dan wel met eigen ICT-voorzieningen (computer, mobiele telefoon, (digitaal) fototoestel, geluidsrecorder, etc.) mag verspreiden, die schadelijk zijn voor AOC Friesland en/of haar gebruikers dan wel AOC Friesland en/of haar gebruikers in een kwaaddaglicht stellen. Je weet dat jouw locatie nog aanvullende regels voor gebruik van haar ICT-voorzieningen kan hebben. Indien dit het geval is weet je dat je ook aan deze regels moet houden. Je bent op de hoogte van en bekend met de inhoud van het ICT-reglement van AOC Friesland zoals dat is vastgesteld op.. Toezicht De beheerders en docenten houden toezicht op de naleving van het gebruikersreglement in elke ruimte waarin ICT-middelen van AOC Friesland worden gebruikt. Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd. Tevens zijn de beheerders en docenten bevoegd tot een controle op en internetgedrag van leerlingen, studenten en cursisten aan de hand van logbestanden. Sancties Sancties bij overtredingen zijn ter beoordeling van en worden in principe opgelegd door de locatiedirectie met in achtneming van hetgeen is bepaald in het ICT-reglement van AOC Friesland. Gebruikers zijn verplicht alle directe en indirecte schade, die zij door opzet, schuld of nalatigheid toebrengen, te vergoeden.

7 Gebruikersreglement ICT voor medewerkers en gasten Spelregels Je maakt op zinvolle wijze gebruik van de ICT-middelen, passend bij jouw functie binnen onze instelling. Je gebruikersnaam of namen en wachtwoord(en) voor de diverse deelsystemen van AOC Friesland waartoe je als gebruiker bent toegelaten zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden gegeven. Je zorgt er ook voor dat deze gegevens niet op een simpele wijze door derden kunnen worden achterhaald. Je voorkomt overlast en het toebrengen van schade aan apparatuur en programmatuur. Je weet dat het niet is toegestaan om het internet te gebruiken voor: - het bezoeken van websites die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten en/of het bekijken of downloaden van dit materiaal; - het spelen van spelletjes of het downloaden hiervan; - gokken of deelname aan kansspelen; Vanwege de beperkte ICT-capaciteit voorkomt de medewerker zoveel mogelijk belastend gebruik, zoals het downloaden van bestanden, die geen onderwijsdoel of onderwijsondersteunende taak dienen. Het omzeilen van de aangebrachte beveiliging is niet toegestaan. Het is niet toegestaan op eigen initiatief apparatuur- en of programmatuur-instellingen te wijzigen waarvan men kan vermoeden dat deze instellingen andere gebruikers tot last kunnen zijn of belemmerend kunnen werken. Vraag eerst de beheerder voordat je zo iets wilt doen. Het installeren van eigen software op een werkstation mag alleen met toestemming van de beheerder. Sla je bestanden regelmatig op. Doe dit op de daarvoor aangewezen plaats, dit zal een netwerkserver zijn in het netwerk van AOC Friesland. Doe dit niet op een werkstation. Van de bestanden op een werkstation worden back-ups gemaakt. Werkt een werkstation niet naar behoren, meld dit dan bij de beheerder. De beheerder is gerechtigd om een image, een gestandaardiseerde moment-opname van de harde schijf met instellingen en programmatuur,op het werkstation terug te plaatsen. Hierbij gaan door u aangebrachte wijzigingen (zoals later geïnstalleerde software en lokaal op het werkstation opgeslagen gegevens) verloren. Je bent bekend met en op de hoogte van het ICT-reglement van AOC Friesland zoals dat is vastgesteld op. Toezicht Om de toepassing van de spelregels te bevorderen houden de systeembeheerders toezicht op de naleving van het gebruikersreglement. Hun aanwijzingen dienen te worden opgevolgd. Sanctie Bij overtreding en eventuele schade kunnen de artikelen 12 tot en met 17 van het ICT-reglement van AOC Friesland van toepassing zijn.

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen

Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen Juli 2004 Voorwoord Dit is het reglement voor het gebruik van software, computer- en netwerkfaciliteiten van het ROC Nijmegen door deelnemers,

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen

Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen Reglement Computergebruik ICT-voorzieningen Artikel 1: Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: Faciliteiten Voorzieningen Betrokkene

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen

Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen Reglement Computergebruik en gebruik ICT-voorzieningen Pagina 1 van 8 Artikel 1 Begripsomschrijving In deze regeling wordt verstaan onder: Faciliteiten

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Artikel 1: Begripsomschrijving In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruikers: alle onder artikel

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

REGLEMENT COMPUTERGEBRUIK en NETWERKGEBRUIK TU/e 2012

REGLEMENT COMPUTERGEBRUIK en NETWERKGEBRUIK TU/e 2012 REGLEMENT COMPUTERGEBRUIK en NETWERKGEBRUIK TU/e 2012 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), gelet op artikel 7.57h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten

ICT regelement NNCZ. 1.1 Werken met computerfaciliteiten ICT regelement NNCZ In dit document wordt aangegeven welke huisregels binnen de NNCZ gelden voor het gebruik van Residentweb, SDB software, email en internet evenals andere applicaties, computers en netwerken.

Nadere informatie

Kwaliteitscholen: Communicatie en Marketingbureau C&T, handelend onder de naam Kwaliteitscholen.

Kwaliteitscholen: Communicatie en Marketingbureau C&T, handelend onder de naam Kwaliteitscholen. Interne gedragscode e-mail en internetgebruik Algemeen Kwaliteitscholen stelt haar medewerkers ICT-middelen en voorzieningen ter beschikking, zoals computers met software, internettoegang en e-mail. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015)

REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015) REGLEMENT GEBRUIK INTERNET- EN ICT-FACILITEITEN VOOR STUDENTEN VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM (2015) De Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: de EUR ) biedt Studenten de mogelijkheid gebruik te

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR

BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR BRUIKLEENOVEREENKOMST / GEBRUIKSVOORWAARDEN ICT APPARATUUR De Hogeschool van Amsterdam in deze vertegenwoordigd door Naam : verder te noemen de werkgever en Naam : Personeelsnummer : HvA-ID : Organisatie-eenheid

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Geodate.nl is een datingsite die voor leden toegankelijk is via internet en mobiele telefoon. Door lid te worden van Geodate.nl accepteer je de gebruiksvoorwaarden van Geodate.nl en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN

GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN Informatiebeveiliging NEN 7510 GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK COMPUTERFACILITEITEN 2010 3-83-8-2010 Hoorn VERSIEBEHEER Dit document staat onder versiebeheer. Onderstaande tabel betreft een historisch overzicht

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Reglement en gedragscode. Gebruik ICT - middelen

Reglement en gedragscode. Gebruik ICT - middelen Reglement en gedragscode Gebruik ICT - middelen Inhoudsopgave Inhoudsopgave......2 1. Begripsomschrijving......3 2. Overwegingen...4 3. Werkingssfeer......5 4. Geoorloofd gebruik......5 5. Ongeoorloofd

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst KPN Secure Mail Gebruikersovereenkomst 1 1. Begrippen De met een hoofdletter aangeduide begrippen in dit document hebben de navolgende betekenis: Dienst: alle hardware- en softwarecomponenten die tezamen

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Hoofdstuk 1 Definities en doeleinden Artikel 1 Definities In dit Protocol wordt verstaan onder: a. Gemeente: de gemeente De Marne. b. College: het College

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6

Algemene Voorwaarden & Huisregels Sportshowroom.nl, sep 2015 Bezoekers Sportshowroom.nl 1/6 ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISREGELS Inhoudsopgave: 1. Huisregels van Sportshowroom.nl pag. 2 2. Registratie van een account pag. 2 3. Plichten van bezoekers pag. 2 4. Spelregels en kwaliteitseisen pag. 3

Nadere informatie

Internetverkeer op de SKOB scholen 1.

Internetverkeer op de SKOB scholen 1. 1. Inleiding De ICT-voorzieningen die Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) beschikbaar stelt, worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning aan de bedrijfsvoering

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten

Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten (Acceptable Use Policy) Amsterdam, december 2013 Ferry J. de Jong Hoofd ICT Inhoudsopgave Reglement gebruiksregels ICT-faciliteiten (Acceptable Use Policy)...

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten Delta Lloyd XY 15418-0317 Inleiding In deze voorwaarden staan de afspraken tussen u en Delta Lloyd Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Schadeverzekering N.V.,

Nadere informatie

Huisregels en Ordemaatregelen Universiteit voor Humanistiek

Huisregels en Ordemaatregelen Universiteit voor Humanistiek Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en voorzieningen Artikel 1 Wijze van gebruik 1. Een ieder die gebruik maakt van gebouwen, terreinen of andere voorzieningen van de universiteit, daaronder

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0 Leerling reglement Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders Leerling reglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak... 2 2 Afspraken

Nadere informatie

Integriteits- en gedragscode ICT-functionarissen UM

Integriteits- en gedragscode ICT-functionarissen UM Integriteits- en gedragscode Datum 1 ste versie Registratie nummer Auteur 20 oktober 2004 ICTS/IS-2006- Bart van den 00124 Heuvel, ICTS STATUS: Definitieve Werkinstructie Wijzigingsbeheer Central Information

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn

Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Overeenkomst gebruik ipad en ICT-voorziening Revius Lyceum Doorn Het Revius Lyceum Doorn, nader te noemen school en ondergetekenden, nader te noemen ouder(s)/verzorger(s) en leerling, komen het volgende

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER

GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER GEBRUIKERSVOORWAARDEN COLUMBUS WEBSITES en COLUMBUS REISREPORTER 1. Toepasselijkheid De websites www.columbustravel.nl en www.columbusmagazine.nl worden geëxploiteerd door uitgeverij Columbus. Columbus

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr

Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT OF LIFE Monument of Life wordt beheerd door P2P Publishing BV, KvK nr 50561693. Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Het gebruik van Monument of Life is

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES

GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES GEBRUIKSVOORWAARDEN COMEDY CENTRAL WEBSITES Welkom op de Comedy Central website van VIMN Netherlands B.V. dat onderdeel is van het wereldwijd opererende Viacom-concern. Deze gebruiksvoorwaarden gelden

Nadere informatie

Internetstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda

Internetstatuut Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda Inhoud: Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk IV Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Hoofdstuk V Artikel 12 Het Internetstatuut

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens...

INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Hoofdstuk II Netiquette en gebruik... 3 Hoofdstuk III Misbruik... 4 Hoofdstuk IV Gebruik Persoonsgegevens... Internet Statuut INHOUD Hoofdstuk I Algemeen... 2 Artikel 1 Het Internetstatuut...2 Artikel 2 Rechten en verplichtingen leerlingen...2 Artikel 3 Rechten en verplichtingen school...2 Hoofdstuk II Netiquette

Nadere informatie

Multi-media statuut Wouw

Multi-media statuut Wouw Multi-media statuut Wouw 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN... 3 Artikel 1: Het multimediastatuut... 3 Artikel 2: Rechten en verplichtingen leerlingen... 3 Artikel 3: Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform

Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform BouwConnect Communicatie Platform Gebruiksovereenkomst BouwConnect Communicatie Platform juni 2012 Versie 1.0 Inhoud 1. BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2. TOEPASSELIJKHEID... 3 3. GEBRUIKSRECHT EN BETALINGSVERPLICHTING...

Nadere informatie