Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant"

Transcriptie

1 Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

2 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, - en internetgebruik 4. Algemeen toezicht en gericht onderzoek 5. Sancties 6. Bezwaar 7. Slotbepalingen Deel 2 Deelnemers 1. Algemene uitgangspunten 2. Computer-, - en internetgebruik 3. Algemeen toezicht en gericht onderzoek 4. Naleving 5. Bezwaar 6. Slotbepalingen Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

3 Woord vooraf Het ROC-West Brabant stelt zijn medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en deelnemers , telefoons en internet ter beschikking. Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers en deelnemers hiermee op een verantwoorde en adequate manier omgaan. Zowel medewerkers als deelnemers dienen zich te onthouden van gedragingen die opzettelijk schade toebrengen aan de werkzaamheden aan het ROC West-Brabant of in strijd zijn met de gangbare opvattingen van fatsoen en behoorlijk gedrag in het onderlinge verkeer, een en ander mede gezien in het licht van de doelstelling van het ROC West-Brabant. Om medewerkers en deelnemers bekend te maken met hetgeen het ROC West-Brabant ten aanzien van het gebruik van , telefoon en internet verantwoord en adequaat acht, is deze gedragscode opgesteld waaraan medewerkers en deelnemers zich dienen te houden. Tevens beoogt deze gedragscode tegen te gaan dat medewerkers en deelnemers hinder ondervinden van ongewenst gebruik van , telefoon en internet. Gestreefd wordt naar een goede balans tussen gericht onderzoek naar verantwoord - en internetgebruik en bescherming van de privacy van medewerkers en deelnemers. De gedragscode bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bestemd voor medewerkers, het tweede voor deelnemers. Deze gedragscode zal gepubliceerd worden op het ROC-portaal RocWeb. Het ROC West-Brabant draagt er zorg voor dat medewerkers en deelnemers kennis kunnen nemen van deze gedragscode. Ook zal vanaf de invoeringsdatum bij het opstarten van de systemen de volgende mededeling bij het inloggen worden getoond: De gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC West-Brabant is van toepassing. Uw computer- en telefoongebruik kan worden gecontroleerd op onjuist gebruik of misbruik. Bovendien wordt deze gedragscode opgenomen in het deelnemersreglement en zullen in ieder computerlokaal de 10 Regels voor de deelnemers m.b.t. het gebruik van computers van het ROC West Brabant conform bijlage 1 duidelijk kenbaar worden gemaakt. Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

4 Deel 1 Medewerkers Deze gedragscode stelt regels aan het gebruik van computer, , telefoon en internet binnen het ROC West-Brabant en geeft voorschriften over de wijze waarop toezicht op en onderzoek naar de naleving ervan plaats vinden. Algemeen toezicht heeft ten doel systeem- en netwerkbeveiliging. Gericht onderzoek naar persoonsgegevens over - en internetgebruik heeft als hoofddoelen: tegengaan van ongewenst gedrag; tegengaan van oneigenlijk gebruik van , telefoon en internet; naleving afspraken over verboden gebruik; voorkomen van negatieve publiciteit. 1. Definitie Medewerker: een ieder die valt onder het begrip werknemer zoals omschreven in artikel A-43 CAO-BVE, alsmede een ieder, uitgezonderd een deelnemer, die op andere basis toegang/account heeft tot de ITvoorzieningen die het ROC West-Brabant in haar gebouwen ter beschikking stelt. 2. Algemene uitgangspunten 2.1. De gedragscode is van toepassing op alle computer, telefoon-, en internetgebruik met behulp van ITvoorzieningen die het ROC West-Brabant ter beschikking stelt. De gedragscode beoogt de gangbare normen die van toepassing zijn op het gebruik van communicatiemiddelen specifiek voor computer-, telefoon-, en internetgebruik te formuleren De door het ROC West-Brabant aan medewerkers verleende accounts zijn strikt persoonlijk. Het is dan ook niet toegestaan informatie over de gebruikersnaam of wachtwoord/ toegangscodes aan derden te verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor een adequate uitoefening van de werkzaamheden. Degene aan wie de accounts zijn verstrekt, is verplicht al hetgeen te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht om misbruik van de verstrekte accounts te voorkomen De medewerker kan zich tot de portefeuillehouder in het College van Bestuur wenden met het verzoek voor een volledig overzicht van zijn bewerkte persoonsgegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 2.4.De medewerker kan het ROC West-Brabant verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 2.5.Indien door nalatigheid, hetzij door opzet van de gebruiker systemen of het netwerk (gedeeltelijk) wordt platgelegd of hieraan op andere wijze schade wordt veroorzaakt zal de gebruiker het gebruik van deze voorzieningen worden ontzegd. Schaden en kosten kunnen door het ROC op de gebruiker worden verhaald. 2.6.Het gebruik van en internet wordt gerekend tot de normale bedrijfscultuur van het ROC West- Brabant. Medewerkers worden geacht de berichten in hun mailbox tijdig te lezen ter bevordering van een adequate communicatie. 3. Computer-, telefoon-, - en internetgebruik 3.1. De door het ROC West-Brabant beschikbaar gestelde , telefoon en toegang tot internet dienen uitsluitend te worden gebruikt ten behoeve van de functie-uitoefening Het is medewerkers in beginsel niet toegestaan , telefoon en internet voor privé-doeleinden te gebruiken Medewerkers onthouden zich van handelingen die een goede functie-uitoefening belemmeren, de over dit punt is nog geen overeenstemming bereikt met de CMR Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

5 goede naam van het ROC West-Brabant schade kunnen toebrengen, in strijd zijn met de binnen het ROC West-Brabant geldende normen- en waarden, onrechtmatig of strafbaar zijn Het is in ieder geval niet toegestaan godslasterlijke, dreigende, (seksueel) intimiderende, (kinder-) pornografische dan wel racistische of anderszins discriminerende berichten te versturen Het is in ieder geval niet toegestaan bewust internetsites te bezoeken die godslasterlijk, (kinder-) pornografisch, racistisch of anderszins discriminerend materiaal bevatten. 3.6 Het is in ieder geval niet toegestaan software te gebruiken welke niet door ROC West-Brabant is aangeleverd of waarvoor vooraf geen schriftelijke toestemming tot gebruik is verkregen van ROC West-Brabant. 3.7 Het is in ieder geval niet toegestaan handelingen te verrichten welke gericht zijn op het aanmaken, binnenhalen, en/of verspreiden van virussen in welke vorm dan ook, almede handelingen te verrichten welke gericht zijn op het ongewenst benaderen en/of binnendringen van computers en computersystemen (hacken) 3.8. Opslag en verwerking van onrechtmatig verkregen informatie of informatie waarvan het bezit strafbaar is, zijn niet toegestaan, ook niet voor privé-doeleinden Het gebruik van en internet mag geen onevenredige belasting vormen voor de IT-infrastructuur van het ROC West-Brabant. 4. Algemeen toezicht en gericht onderzoek 4.1. Algemeen toezicht door een daartoe aangewezen functionaris van de dienst ITC en de andere IT-eenheden heeft ten doel systeem- en netwerkbeveiliging. Algemeen toezicht houdt in het zorgdragen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot (persoons)gegevens, systemen en netwerken ICT-functionarissen hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens over - en internetgebruik die tot personen herleidbaar zijn. ICT-functionarissen nemen zodanige maatregelen dat een passend beveiligingsniveau wordt bereikt gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen Verkeersgegevens (gegevens over afzender, bestemming, datum, tijd, hoeveelheid en omvang) over Computer-, telefoon-, - en internetgebruik worden in beginsel niet langer bewaard dan zes maanden. Ingeval van een vermoeden van onjuist gebruik kunnen deze gegevens langer worden bewaard totdat de noodzaak daartoe is vervallen Bij een vermoeden van onjuist gebruik als bedoeld in de artikelen 3.2 t/m 3.7 wordt de betreffende medewerker zo spoedig mogelijk door de leidinggevende op zijn/haar gedrag aangesproken. Gericht onderzoek vindt slechts plaats naar aanleiding van gerechtvaardigde vermoedens dan wel constatering van onjuist gebruik zoals bedoeld in de artikelen 3.3 t/m 3.7. Het onderzoek beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van en internet en vindt plaats na schriftelijke opdracht van het diensthoofd ICT. Het College van Bestuur ontvangt een afschrift van deze opdracht en een schriftelijk verslag van de resultaten van het onderzoek. Indien het onderzoek geen aanleiding geeft tot verdere maatregelen wordt het schriftelijk verslag vernietigd berichten van (C)MR-leden in functie, bedrijfsartsen en andere medewerkers met een vertrouwensfunctie zijn in beginsel uitgesloten van gericht onderzoek. Dit geldt niet voor het algemene toezicht op de systeem- en netwerkbeveiliging Alleen bij zwaarwegende redenen vindt na schriftelijke toestemming van de portefeuillehouder in het College van Bestuur gericht onderzoek naar inhoud van plaats. In de schriftelijke toestemming worden deze redenen genoemd De medewerker ten wiens laste een onderzoek als bedoeld in artikel 4.4 of 4.6 plaatsvindt, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de aanleiding, uitvoering en het resultaat van het onderzoek. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven over de aangetroffen gegevens. Het verstrekken van informatie aan de medewerker wordt uitgesteld indien het onderzoek daardoor wordt geschaad Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door het ROC-West-Brabant aan te leveren software. Zaken die niet in ROC-systemen en PC s thuishoren zoals eigen en/of illegale software, films en muziek, Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

6 worden in opdracht van het diensthoofd ICT verwijderd. De medewerker wordt hierover vooraf geïnformeerd tenzij het onderzoek daardoor wordt belemmerd. 5. Sancties Als een medewerker de in deze gedragscode vastgelegde regels overtreedt, zal deze hierover door de verantwoordelijke leidinggevende worden aangesproken. De inhoud van het gesprek wordt schriftelijk bevestigd. Op grond van het overtreden van de regels van deze gedragscode kunnen, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, disciplinaire maatregelen getroffen worden zoals waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag. 6. Bezwaar 6.1. De medewerker ten aanzien van wie gericht onderzoek als bedoeld in artikel 4.4 of 4.6 is of wordt uitgevoerd kan daartegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur binnen vier weken nadat de medewerker is ingelicht over het onderzoek. Een ingediend bezwaar schort getroffen of te treffen maatregelen niet op Het College van Bestuur reageert schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar. Indien het bezwaar als bedoeld in het vorige lid gegrond wordt verklaard, worden de door middel van de onderzoeksmaatregelen verkregen gegevens terstond vernietigd. Tevens worden eventuele maatregelen ingetrokken indien deze - naar achteraf blijkt uit het nader onderzoek - ten onrechte zijn genomen. 7. Slotbepalingen 7.1. Deze gedragscode is tot stand gekomen met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad De Wet Bescherming Persoonsgegevens is onverkort van toepassing Het College van Bestuur kan deze gedragscode met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad wijzigen of intrekken. Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

7 Deel 2 - Deelnemers Deze gedragscode stelt regels aan het gebruik van computer-, en internet binnen het ROC West- Brabant en geeft voorschriften over de wijze waarop toezicht op en onderzoek naar de naleving ervan plaats vindt. Algemeen toezicht heeft ten doel systeem- en netwerkbeveiliging. Gericht onderzoek naar persoonsgegevens over - en internetgebruik heeft als hoofddoelen: tegengaan van ongewenst gedrag; tegengaan van oneigenlijk gebruik van en internet; naleving afspraken over verboden gebruik; voorkomen van negatieve publiciteit. 1. Algemene uitgangspunten 1.1. De gedragscode is van toepassing op alle - en internetgebruik met behulp van IT-voorzieningen die de het ROC West-Brabant in zijn gebouwen ter beschikking stelt. De gedragscode beoogt de gangbare normen die van toepassing zijn op het gebruik van communicatiemiddelen specifiek voor e- mail- en internetgebruik te formuleren De door het ROC West-Brabant aan deelnemers verleende accounts zijn strikt persoonlijk. Het is dan ook niet toegestaan informatie over de gebruikersnaam of wachtwoord/ toegangscodes aan derden te verstrekken. Degene aan wie de accounts zijn verstrekt, is verplicht al hetgeen te doen dan wel na te laten wat redelijkerwijs van hem/haar mag worden verwacht om misbruik van de verstrekte accounts te voorkomen De deelnemer kan zich tot de algemeen directeur van de instelling wenden met het verzoek voor een volledig overzicht van zijn bewerkte persoonsgegevens. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 1.4.De deelnemer kan het ROC West-Brabant verzoeken zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift zijn. Het verzoek wordt binnen 4 weken beantwoord. 1.5.Indien door nalatigheid, hetzij door opzet van de gebruiker systemen of het netwerk (gedeeltelijk) wordt platgelegd of hieraan op andere wijze schade wordt veroorzaakt zal de gebruiker het gebruik van deze voorzieningen worden ontzegd. Schaden en kosten kunnen door het ROC op de gebruiker worden verhaald. Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

8 2. Computer-, - en internetgebruik 2.1. De door het ROC West-Brabant beschikbaar gestelde computer, en toegang tot internet dienen uitsluitend te worden gebruikt ten behoeve van de studie. 2.2.De maker dan wel verzender van een elektronisch bericht vermeldt altijd zijn naam, zakelijk adres en onderwerp. 2.3.Het is absoluut niet toegestaan godslasterlijke, dreigende, (seksueel) intimiderende, (kinder-) pornografische dan wel racistische of anderszins discriminerende berichten te versturen Het is absoluut niet toegestaan bewust internetsites te bezoeken die godslasterlijk, (kinder-) pornografisch, racistisch of anderszins discriminerend materiaal bevatten Opslag en verwerking van onrechtmatig verkregen informatie of informatie waarvan het bezit strafbaar is, zijn niet toegestaan, ook niet voor privé-doeleinden. Bovendien mag het gebruik van computer, en internet geen onevenredige belasting vormen voor de IT-infrastructuur van het ROC West-Brabant. 2.6.Het is in ieder geval niet toegestaan software te gebruiken welke niet door ROC West-Brabant is aangeleverd of waarvoor vooraf geen schriftelijke toestemming tot gebruik is verkregen van ROC West-Brabant. 2.7 Het is in ieder geval niet toegestaan handelingen te verrichten welke gericht zijn op het aanmaken, binnenhalen, en/of verspreiden van virussen in welke vorm dan ook, almede handelingen te verrichten welke gericht zijn op het ongewenst benaderen en/of binnendringen van computers en computersystemen (hacken) 3. Algemeen toezicht en gericht onderzoek 3.1. Algemeen toezicht door een daartoe aangewezen functionaris van de dienst ICT en de andere ITeenheden heeft als doel systeem- en netwerkbeveiliging. Algemeen toezicht houdt in het zorgdragen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot (persoons)gegevens, systemen en netwerken ICT-functionarissen hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens over - en internetgebruik die tot personen herleidbaar zijn. ICT-functionarissen nemen zodanige maatregelen dat een passend beveiligingsniveau wordt bereikt gelet op de risico s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen Verkeersgegevens (gegevens over afzender, bestemming, datum en tijd) over - en internetgebruik worden in beginsel niet langer bewaard dan zes maanden. Ingeval van een vermoeden van onjuist gebruik kunnen deze gegevens langer worden bewaard totdat de noodzaak daartoe is vervallen Bij een vermoeden van onjuist gebruik als bedoeld in de artikelen 2.2. t/m 2.5 wordt de betreffende deelnemer zo spoedig mogelijk op zijn/haar gedrag aangesproken. Gericht onderzoek vindt slechts plaats naar aanleiding van gerechtvaardigde vermoedens dan wel constatering van onjuist gebruik zoals bedoeld in de artikelen 2.3 t/m 2.5. Het onderzoek beperkt zich in principe tot verkeersgegevens van het gebruik van en internet en vindt plaats na schriftelijke opdracht van de algemeen directeur van het betreffende instituut. De portefeuillehouder in het College van Bestuur ontvangt een afschrift van deze opdracht en een schriftelijk verslag van de resultaten van het onderzoek. Indien het onderzoek geen aanleiding geeft tot verdere maatregelen wordt het schriftelijk verslag vernietigd Alleen bij zwaarwegende redenen vindt na schriftelijke toestemming van de algemeen directeur controle op inhoud van plaats. In de schriftelijke toestemming worden deze redenen genoemd De deelnemer te wiens laste een onderzoek als bedoeld in artikel 3.4 of 3.5 plaatsvindt, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk geïnformeerd over de aanleiding, de uitvoering en het resultaat van het onderzoek. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld uitleg te geven over de aangetroffen gegevens. Het verstrekken van informatie aan de deelnemer wordt uitgesteld indien het onderzoek daardoor wordt geschaad Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door het ROC-West-Brabant aan te leveren software. Zaken die niet in het ROC West-Brabant -systemen en PC s thuishoren zoals eigen en/of illegale software, Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

9 films en muziek, worden na overleg met de betrokken direct leidinggevende verwijderd. De deelnemer wordt hierover vooraf geïnformeerd tenzij het onderzoek daardoor wordt belemmerd. 4. Naleving Wanneer naar het oordeel van het ROC West-Brabant sprake is van onjuist gebruik van de door het ROC West-Brabant beschikbaar gestelde middelen, zullen betreffende deelnemers daarop worden aangesproken en eventueel passende maatregelen worden genomen. In ernstige gevallen kan tot schorsing en/of verwijdering van de deelnemer besloten worden. 5. Bezwaar 5.1. De deelnemer ten aanzien van wie gericht onderzoek als bedoeld in artikel 3.4 of 3.5 is of wordt uitgevoerd kan daartegen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij de algemeen directeur van de instelling binnen vier weken nadat de deelnemer is ingelicht over het onderzoek. Een ingediend bezwaar schort getroffen of te treffen maatregelen niet op De algemeen directeur reageert schriftelijk en gemotiveerd binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar. Indien het bezwaar als bedoeld in het vorige lid gegrond wordt verklaard, worden de door middel van de controlemaatregelen verkregen gegevens terstond vernietigd. Tevens worden eventuele maatregelen ingetrokken indien deze - naar achteraf blijkt uit het nader onderzoek - ten onrechte zijn genomen. 6. Slotbepalingen 6.1. Deze gedragscode is tot stand gekomen met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad De Wet bescherming persoonsgegevens is onverkort van toepassing Het College van Bestuur kan deze gedragscode met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad wijzigen of intrekken. Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

10 Bijlage 1 10 Regels voor de deelnemers m.b.t. het gebruik van computers van het ROC West Brabant 1. Het gebruik van computers is alleen toegestaan als er een docent of toezichthouder in de ruimte aanwezig is. 2. Roken, eten en drinken in de computerruimte is verboden. 3. Het bezoek aan pornografische, gewelddadige, racistische, en andere niet-ethische Internetsites is verboden. 4. Aansluiten of ontkoppelen van hardware is alleen geoorloofd als de docent of beheerder hiervoor toestemming heeft verleend en zelf in de ruimte aanwezig is. 5. Installeren of wijzigen van software is alleen toegestaan als de docent of beheerder hiervoor opdracht heeft gegeven en zelf in de ruimte aanwezig is. 6. Down- en uploaden van bestanden via Internet mag alleen na toestemming van de docent of beheerder. 7. Indien hardware of software niet correct werkt moet dit worden doorgegeven aan de docent of beheerder. 8. Chatten zonder voorafgaande toestemming van docent of lokaalbeheerder is niet toegestaan. 9. Na beëindigen van een PC sessie moet de computer volgens de regels worden afgesloten, de werkruimte moet netjes worden achtergelaten. 10. De computer wordt niet gebruikt voor spelletjes. Indien men zich niet aan deze regels houdt kan de directie de deelnemer het recht tot toegang tot de computerruimtes en het gebruik van computers ontzeggen. Alle schade, zoals reparatiekosten en tijd, die ontstaat door het niet of onvoldoende naleven van de bovenstaande regels zal worden verhaald op de deelnemer. Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei van 10

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten Universiteit Twente 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Woord vooraf Pagina 4 1. Definities Pagina 6 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 7 4.

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Regeling ICT- en Internetgebruik Universiteit Leiden. Versie 1.0 4-11-2014

Regeling ICT- en Internetgebruik Universiteit Leiden. Versie 1.0 4-11-2014 1 Regeling ICT- en Internetgebruik Universiteit Leiden Versie 1.0 4-11-2014 Deze Regeling stelt de regels omtrent het gebruik van ICT en internet faciliteiten die door de Unive r- siteit Leiden ter beschikking

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen

Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Protocol gebruik dienstauto's en elektronische rittenregistratie Omgevingsdienst Groningen Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, Overwegende dat het wenselijk is een regeling vast te stellen

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen

Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. 9287 1 december 2015 Regelingverwerken en controleren computergebruik waterschap Vechtstromen Kenmerk: B2015/u925 Het dagelijks bestuur

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen

Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen Netwerkreglement voor Deelnemers en Medewerkers ROC Nijmegen Juli 2004 Voorwoord Dit is het reglement voor het gebruik van software, computer- en netwerkfaciliteiten van het ROC Nijmegen door deelnemers,

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail

Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Protocol gebruik computernetwerk, internet en e-mail Hoofdstuk 1 Definities en doeleinden Artikel 1 Definities In dit Protocol wordt verstaan onder: a. Gemeente: de gemeente De Marne. b. College: het College

Nadere informatie

Privacyreglement en internet gebruik

Privacyreglement  en internet gebruik opgericht 1 augustus 1932 Privacyreglement e-mail en internet gebruik Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : donderdag 29 mei 2008 Versie : 29052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities,

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs

Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Privacyreglement PIT kinderopvang & onderwijs Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PIT kinderopvang & onderwijs en de daaronder vallende kindcentra, of een

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

Privacyreglement - en internetgebruik

Privacyreglement  - en internetgebruik Privacyreglement e-mail- en internetgebruik Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag gelet op: - het feit dat de gemeente Den Haag aan degenen die bij haar organisatie werkzaam

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Model Werknemersreglement OOH

Model Werknemersreglement OOH Model Werknemersreglement OOH Protocol Internet en E-mailgebruik werknemers OOH Model Werknemersreglement 0 Inhoud: 1 Reglement ICT- en internetgebruik voor werknemers... 2 2 Uitgangspunten... 2 3 Computergebruik...

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk

R e g i s t r a t i e k a m e r. ..'s-gravenhage, 27 december Ons kenmerk 99.O Onderwerp Monitoring computernetwerk R e g i s t r a t i e k a m e r..'s-gravenhage, 27 december 1999.. Onderwerp Monitoring computernetwerk Naar aanleiding van uw brief van 23 november 1999 waarin u reageert op vragen die de Registratiekamer

Nadere informatie

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste Inleiding Deze gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen waaronder e-mail, internet en clouddiensten en sociale media is voor medewerkers en leerlingen van De Nieuwe Veste.

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht; Klokkenluidersregeling KSU Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Versie Datum Wijzigingen 1.0 Initieel document Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling)

Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) Regeling melden misstand (klokkenluidersregeling) datum: 29-11-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. werknemer: degene die krachtens arbeidsovereenkomst arbeid verricht

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2014.1295 RIS 280440 PROTOCOL VOERTUIGVOLGSYSTEEM GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, met instemming van de Centrale Ondernemingsraad. Besluit:

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC)

Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) PROTOCOL voor het gebruik van Elektronische Informatie- en Communicatiemiddelen (EIC) bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. Vastgesteld door het Centraal Directie

Nadere informatie

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND

REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND REGELING MELDEN VERMOEDEN MISSTAND Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer: de persoon die werkt of heeft gewerkt voor de Veiligheidsregio Utrecht zoals bedoeld in

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Onlinediensten augustus 2011 aanvullende voorwaarden Onlinediensten KPN B.V. versie augustus 2011 I n H o u d 1: BEGRIPSBEPALINGEN... 2 2: TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST...

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg

Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Reglement bescherming persoonsgegevens studenten Universiteit van Tilburg Dit reglement bevat, conform de wet bescherming persoonsgegevens, regels voor een zorgvuldige omgang met het verzamelen en verwerken

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0978 d.d. 5-11-2013 Onderwerp Het vaststellen van het Regionaal Privacyreglement en het Regionaal Reglement E-mail en Internetgebruik als gevolg van de vorming van Servicepunt 71 en na wijziging

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LANDER

PRIVACYREGLEMENT LANDER PRIVACYREGLEMENT LANDER Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1:1 In dit reglement wordt onder de benaming LANDER tevens verstaan de Stichting LANDER- Plus; ter wille van de leesbaarheid wordt genoemde

Nadere informatie

Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens

Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens Regeling ICT voorzieningen en persoonsgegevens Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Account: toegangsrechten tot ICT-voorzieningen; 2.

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst

KPN Secure Mail. Gebruikersovereenkomst KPN Secure Mail Gebruikersovereenkomst 1 1. Begrippen De met een hoofdletter aangeduide begrippen in dit document hebben de navolgende betekenis: Dienst: alle hardware- en softwarecomponenten die tezamen

Nadere informatie

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016

Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 CVDR Officiële uitgave van Metropoolregio Eindhoven. Nr. CVDR425614_1 28 juni 2017 Regeling Vermoeden Misstand Metropoolregio Eindhoven 2016 Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, besluit;

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET GEBRUIK VAN DIGITALE FACILITEITEN

PROTOCOL VOOR HET GEBRUIK VAN DIGITALE FACILITEITEN PROTOCOL VOOR HET GEBRUIK VAN DIGITALE FACILITEITEN Dit stuk beschrijft de regeling voor het gebruik van alle digitale faciliteiten van het Martinuscollege voor medewerkers, leerlingen en gasten. Onder

Nadere informatie

004 Privacyreglement

004 Privacyreglement 004 Privacyreglement toelichting reglement Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. Bekendmaking privacyreglement 2 Artikel 3. Reikwijdte 3 Artikel 4. Opname van persoonsgegevens in

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie