ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media"

Transcriptie

1 ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR

2 Deze gedragscode geeft de wijze aan waarop in de organisatie wordt omgegaan met de ICT-faciliteiten van ROC Leeuwenborgh. Daarnaast bevat hij richtlijnen voor de omgang met sociale media zoals twitter en facebook. Het gaat om regels ten aanzien van verantwoord gebruik van de faciliteiten en over de wijze waarop controle op het gebruik mag plaatsvinden. Nieuwe technologieën bieden ons steeds meer mogelijkheden en gemak, waar we als deelnemer en medewerker van ROC Leeuwenborgh graag gebruik van maken, maar er zijn ook risico s aan verbonden. Het is daarom in ieders belang, zowel voor medewerkers als deelnemers, dat we goede afspraken maken over het gebruik ervan. De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen van deze gedragscode: - De aangeboden computerfaciliteiten zijn bedoeld voor gebruik in het kader van de functie of studie. We hebben vaak te maken met bedrijfsgevoelige informatie en daar dient iedereen dus verantwoordelijk mee om te gaan. - Essentieel is dat, evenals in de normale wereld bij het gebruik van ITfaciliteiten en/of het gebruik van sociale media de fatsoensnormen in acht worden genomen. - Gebruik internet/ is nodig om werk goed te kunnen doen. Onjuist hiermee omgaan kost tijd en capaciteit van mensen en apparatuur, en brengt diverse risico s met zich mee. Zoals bijvoorbeeld extreme belasting van de server door een te hoog dataverkeer. Hierdoor ondervinden anderen overlast. - Het uitgangspunt is dat iedereen professioneel en integer handelt. Toch kan het voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de faciliteiten en in dat geval heeft het ROC Leeuwenborgh een controle bevoegdheid en de bevoegdheid adequate maatregelen te nemen. - Om deze bevoegdheid te kunnen uitoefenen worden bepaalde gegevens geregistreerd en geïnventariseerd, Uiteraard zijn we hierbij aan regels gebonden en hanteren we uiterste zorgvuldigheid. In de volgende hoofdstukken is de gedragscode per onderdeel verder uitgewerkt. 2

3 1. Werkingssfeer 1.1. Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers en deelnemers van ROC Leeuwenborgh alsmede personen die gebruik maken van de IT-faciliteiten van ROC Leeuwenborgh of in een bijzondere relatie staan met onze instelling De in lid 1 vermelde personen worden in het vervolg van deze gedragscode vaak aangeduid als 'gebruiker'. 2. Gebruik algemeen 2.1. De aan de gebruiker ter beschikking gestelde computerfaciliteiten zijn bedoeld voor gebruik in het kader van de taak/functie-uitoefening respectievelijk studie of opleiding De gebruiker houdt zich aan de algemene instructies voor het gebruik van computerfaciliteiten Het is niet toegestaan computerfaciliteiten van ROC Leeuwenborgh te gebruiken of te exploiteren voor commerciële doeleinden anders dan die welke voortvloeien uit hoofde van de taak/functievervulling of studie bij ROC Leeuwenborgh Toegang tot computerfaciliteiten van ROC Leeuwenborgh wordt verleend op basis van een combinatie van gebruikersnaam (vierletter code of OV-nummer) en een persoonlijk wachtwoord of andere vergelijkbare identificatie- en authenticatiemiddelen. Deze zijn persoonlijk en niet overdraagbaar De door ROC Leeuwenborgh ter beschikking gestelde programmatuur, hardware, gegevensbestanden of documentatie mogen niet ongeautoriseerd worden gekopieerd of ter beschikking worden gesteld aan derden. 3. Regels en voorwaarden voor het gebruik van en internet 3.1. Het gebruik van het aan de gebruiker op persoonlijke titel ter beschikking gestelde adres is strikt persoonlijk Het is de gebruiker niet toegestaan om door middel van a) een niet voor hem geldend adres te gebruiken. b) met behulp van de computerfaciliteiten van het ROC Leeuwenborgh spam te versturen. c) voor andere gebruikers bestemde berichten doelbewust ongeautoriseerd te lezen, kopiëren, wijzigen, door te sturen of te vernietigen. d) informatie te verzenden die strijdig is met de wet of de goede zeden. e) elektronische kettingbrieven of waarschuwingsberichten van virussen aan (groepen van) gebruikers te verzenden. f) auteursrechtelijk beschermd materiaal, waaronder programmatuur, teksten, beeldmateriaal of muziek, te kopiëren, te downloaden via de faciliteiten van ROC Leeuwenborgh, of 3

4 materiaal van ROC Leeuwenborgh of derden ter beschikking te stellen zonder toestemming van de rechthebbende. Bovendien moet bij het downloaden alles in het werk worden gesteld om het binnenhalen van bijv. virussen te voorkomen en de beschikbaarheid van de computerfaciliteiten voor anderen niet in gevaar te brengen Een gebruiker mag informatie die op het intranet van ROC Leeuwenborgh is geplaatst niet kopiëren en op enigerlei wijze verspreiden over/op het internet Een gebruiker mag zich op het internet niet ongeoorloofd toegang verschaffen tot niet-openbare bronnen of toegangsrechten van (gebruikers van) ROC Leeuwenborgh misbruiken en hierdoor deze bronnen aan derden ter beschikking stellen. 4. Gebruik van Sociale media 4.1. De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school en van een ieder die betrokken is bij de school tijdens de onderwijsactiviteiten is het in de regel niet toegestaan actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven Het is toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media Wees ervan bewust dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht Het is voor gebruikers niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school gerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven Gebruikers nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan heeft ROC Leeuwenborgh het recht passende maatregelen te nemen Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten van de onderwijsinstelling en het is aan de medewerker om dit te voorkomen. 5. Privacy, toezicht en controle 5.1. Controle op het gebruik van computerfaciliteiten, waaronder en internet, vindt alleen plaats in het kader van deze gedragscode en het beheer van de computerfaciliteiten. 4

5 5.2. In het kader van technisch systeem- en netwerkbeheer vindt vastlegging van gebruikers- en verkeerinformatie (logging) plaats. Deze gegevens worden niet langer dan een periode van zes maanden bewaard Ten behoeve van het beheer van de computerfaciliteiten wordt de op het netwerk aangesloten apparatuur en programmatuur regelmatig geïnventariseerd. De hieruit verzamelde gegevens worden door de beheerder vastgelegd en worden alleen ingezet voor het beheer van computerfaciliteiten en niet voor andere doeleinden gebruikt Het hoofd van de Bedrijfsdienst van ROC Leeuwenborgh heeft het recht om in opdracht van het College van Bestuur na een gerezen verdenking van handelen in strijd met deze gedragscode, in het kader van een onderzoek voor een beperkte periode gerichte controle uit te laten voeren door de beheerder op -, netwerkverkeer of internetgebruik van individuele gebruikers. Van deze controle wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, die met de gebruiker wordt besproken Bij geconstateerde (beveiligings)incidenten heeft de beheerder het recht om gebruikers de toegang tot computers en/of netwerken (tijdelijk) te ontzeggen Elektronische berichten van werknemers met een bijzondere vertrouwensfunctie zoals bedrijfsartsen en vertrouwenspersonen, zijn in beginsel uitgesloten van persoonlijke controle. Dit geldt niet voor de controle op de beveiliging van het berichtenverkeer Indien hiertoe gedwongen of gesommeerd door een vertegenwoordiging van de rechterlijke macht, zal het College van Bestuur medewerking verlenen aan verstrekking van informatie aangaande gebruik van computerfaciliteiten door individuele gebruikers. 6. Sancties 6.1. Een medewerker die handelt in strijd met deze regeling maakt zich mogelijk schuldig aan plichtsverzuim. Een deelnemer maakt zich mogelijk schuldig aan wangedrag Bij constatering van handelen in strijd met deze code, de algemene gedragsregels, het bedrijfsbelang of de algemeen geldende normen en waarden kunnen afhankelijk van de aard ernst van de overtreding maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen inhouden: a) Het voor kortere of langere tijd geen, of strikt geclausuleerd, gebruik te mogen maken van de ROC Leeuwenborgh ITfaciliteiten. b) voor deelnemers een maatregel zoals bedoeld in artikel 10 en 11 van de Algemene Voorwaarden van de Onderwijsovereenkomst c) voor werknemers: kan het College van Bestuur een sanctie opleggen conform hetgeen hierover met betrekking tot disciplinaire maatregelen is vastgelegd in de vigerende CAO-BVE. 5

6 7. Overige bepalingen 7.1. Deze gedragscode kan met inachtneming van de ter zake geldende voorschriften door het College van Bestuur worden aangevuld en gewijzigd Het College van Bestuur zal wijzigingsvoorstellen ten aanzien van deze gedragscode aan de ondernemingsraad en de Deelnemersraad ter instemming voorleggen conform de Wet en/of het vigerende reglement Het College van Bestuur informeert de gebruikers over de inhoud van deze code, waaronder hetgeen over toezicht en controle is opgenomen In alle gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist het College van Bestuur Deze gedragscode is door het College van Bestuur vastgesteld op 26 februari

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Artikel 1: Begripsomschrijving In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruikers: alle onder artikel

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie

Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 28 mei 2009 Integriteitscode de Sleutels 28 mei 2009 2 INHOUDSOPGAVE Integriteitscode 2009 De betrouwbare organisatie 1. Voorwoord 4 2. Organisatiebrede

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken.

1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. 1. Algemeen 1.1 Beelen Internetdiensten, hierna te noemen BI exploiteert diverse websites, waaronder de website Harderwijkse Zaken. Beelen Internetdiensten is geregistreerd bij het Handelsregister onder

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY

BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY BREDE MELDPLICHT DATALEKKEN, PREVENTIE EN PRIVACY Informatiebeveiliging - nummer 7-2013 13 Mr. dr. M.(Mirjam) H. Elferink is werkzaam als advocaat bij KienhuisHoving in Enschede in de praktijkgroep Intellectuele

Nadere informatie