Versie: 1.0 Datum: 1 oktober Integriteitscode ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT"

Transcriptie

1 Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT

2 Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op medewerkers die ICT-systemen beheren. De EUR hanteert als voorwaarde voor aanstelling dat kandidaten voor functies met verregaande bevoegdheden op ICTsystemen de integriteitscode ondertekenen. Beheerders van ICT-systemen bij de EUR beschikken vanuit hun functie over die verregaande bevoegdheden binnen informatieverwerkende systemen. Door de ondertekening van deze integriteitscode committeert u zich nadrukkelijk aan de specifieke verantwoordelijkheden die de omgang met (privacy)gevoelige gegevens met zich meebrengen. De ondertekende integriteitscode wordt in uw personeelsdossier bewaard. Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam Artikel 1 1. Deze integriteitscode is van toepassing op beheerders van ICT-systemen van de EUR en is een verbijzondering van artikel 1.8 en 1.16 van de CAO Nederlandse Universiteiten van 1 maart 2010 tot 1 januari Onder beheerders van ICT-systemen wordt voor de toepassing van deze code verstaan: a. medewerkers die in dienst zijn van de EUR en vanwege beheerswerkzaamheden beschikken over verregaande bevoegdheden binnen ICT-systemen. Dit geldt voor alle medewerkers die activiteiten uitvoeren op het gebied van Functioneel Beheer; Technisch beheer; Applicatiebeheer, b. alle overige medewerkers die vallen binnen de familiefunctie ICT van het Hay-profiel en bepaalde organisatieonderdeel-specifieke functies waarop de Integriteitscode van toepassing is verklaard door de beheerder van het betreffende onderdeel. c. derden die beheerwerkzaamheden aan ICT-systemen van de EUR verrichten. Artikel 2 Onverminderd het in de wet, de CAO voor Nederlandse Universiteiten en deze code bepaalde, zijn beheerders van ICT-systemen verplicht tot geheimhouding van wat hen uit hoofde van hun functie ter kennis komt voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband c.q. werkzaamheden bij de EUR. Artikel 3 De in artikel 2 bedoelde verplichting bestaat niet voor zover een goede uitoefening van de functie schending van de geheimhouding noodzakelijk maakt. Artikel 4 Conform artikel 12 lid 1 Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken beheerders van ICT-systemen de persoonsgegevens waartoe ze toegang hebben slechts in opdracht van het CvB van de EUR of van directeuren, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Integriteitscode ICT v1.0.doc Page 2 of 5

3 Artikel 5 Conform artikel 12 lid 2 Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn beheerders van ICTsystemen verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan ze uit hoofde van hun functie kennis nemen, tenzij enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht dan wel uit hun taak of uit bepalingen van het Reglement 1 de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Deze geheimhoudingsbepaling is een verplichting op grond van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 272 lid 1 Wetboek van Strafrecht. Artikel 6 Tegen beheerders van ICT-systemen die de geheimhouding als beschreven in artikel 5 schenden wordt aangifte gedaan wegens overtreding van artikel 272 lid 1 Wetboek van Strafrecht, waarop een gevangenisstraf of geldboete kan staan. Artikel 7 Beheerders van ICT-systemen zullen gericht onderzoek naar handelingen die in strijd zijn met het Reglement, conform artikel 5 c uit het Reglement, alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke opdracht van het CvB uitvoeren. Artikel 8 Indien bij steekproefsgewijze algemene controle op informatiestromen en/of het gebruik van ICT-systemen of bij onderzoek naar aanleiding van incidenten kennis genomen wordt van de inhoud van documenten of van medewerkers of studenten van de EUR geldt de geheimhoudingsverplichting van de beheerders van ICT-systemen als bedoeld in artikel 1.16 van de CAO Nederlandse Universiteiten niet ten opzichte van het CvB of de directeuren. Artikel 9 Beheerders van ICT-systemen houden zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden en in het bijzonder bij het gebruik van ICT-systemen en overige ICT-faciliteiten van de EUR aan de bestaande wettelijke bepalingen en richtlijnen. Artikel 10 Beheerders van ICT-systemen zullen zich bij de uitoefening van hun werkzaamheden onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan de reputatie van de EUR of van het organisatieonderdeel van de EUR waarvoor ze werkzaam zijn. Dit houdt in ieder geval in dat beheerders van ICT-systemen geen publieke uitlatingen doen over mogelijk zwakke plekken in de beveiliging van ICT-systemen van de EUR. Artikel 11 Beheerders van ICT-systemen zullen bij het gebruik van informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Dit houdt in ieder geval in dat de beheerders van ICT-systemen maatregelen nemen om te voorkomen dat derden informatie te zien krijgen, die niet voor hen bestemd is. Artikel 12 Beheerders van ICT-systemen zullen al wat redelijkerwijs van hen verlangd mag worden, doen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van de gegevens die aanwezig zijn op de voor hen toegankelijke ICT-systemen. 1 Reglement voor Computer en Netwerkgebruik: Integriteitscode ICT v1.0.doc Page 3 of 5

4 Artikel 13 Beheerders van ICT-systemen hebben specifieke bevoegdheden, benodigd voor het uitvoeren van werkzaamheden direct voortvloeiend uit hun functie en/of taken. Beheerders van ICT-systemen mogen deze bevoegdheden niet door anderen laten gebruiken. Artikel 14 Het gebruik van de aan beheerders van ICT-systemen toegekende specifieke bevoegdheden is werkgerelateerd. Beheerders van ICT-systemen mogen de bevoegdheden niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor werkzaamheden direct voortvloeiend uit hun functie en/of taken. Artikel 15 Het niet naleven van deze integriteitscode kan gezien worden als plichtsverzuim. Artikel 16 Deze code kan worden aangehaald als Integriteitscode ICT en treedt in werking op 1 januari Ondergetekende verklaart bij het ondertekenen van de Integriteitscode ICT akkoord te gaan met de regels en voorwaarden zoals die in dit document zijn opgesteld. Naam: Datum: Plaats: Handtekening voor akkoord: Integriteitscode ICT v1.0.doc Page 4 of 5

5 Appendix Uit de CAO Nederlandse Universiteiten: Artikel 1.8 Algemeen 2. De werknemer is gehouden zijn functie naar zijn beste vermogen uit te oefenen, zich te gedragen als een goed werknemer en te handelen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven. Artikel 1.16 Geheimhouding 1. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 2. De in lid 1 bedoelde verplichting bestaat niet tegenover hen, die delen in de verantwoordelijkheid voor een goede uitoefening van zijn functie door de werknemer, noch tegenover hen, wier medewerking bij die uitoefening noodzakelijk is te achten, indien en voor zover deze zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich daartoe verplichten. Het in de vorige zin gestelde geldt met inachtneming van wettelijke bepalingen inzake het beroepsgeheim. Artikel 6.10 Algemeen Indien een werkgever aan een werknemer van een openbare universiteit een disciplinaire maatregel oplegt, is het bepaalde in deze paragraaf van toepassing. Artikel 6.12 Disciplinaire maatregelen 1. De werkgever kan aan de werknemer die zich aan plichtsverzuim schuldig maakt een disciplinaire maatregel opleggen welke in verhouding staat tot het plichtsverzuim. 2. Plichtsverzuim omvat zowel het overtreden van enig voorschrift als het doen of nalaten van iets, wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. 3. De werkgever kan met betrekking tot het opleggen van een disciplinaire maatregel nadere regels vaststellen. Wet bescherming persoonsgegevens - Artikel 12: 1. Een ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 2. De personen, bedoeld in het eerste lid, voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Het 2 de lid van artikel 272 Wetboek van Strafrecht is niet van toepassing. Wetboek van Strafrecht - Artikel 272: 1. Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie. 2. Indien dit misdrijf tegen een bepaald persoon gepleegd is, wordt het slechts vervolgd op diens klacht. Reglement voor gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten - Artikel 5c: Het CvB van de EUR behoudt zich het recht voor in het kader van onderzoek na gerezen verdenking van handelen in strijd met dit Reglement, gerichte controle uit te laten voeren door de toezichthouder op het - en netwerkverkeer van individuele gebruikers. Integriteitscode ICT v1.0.doc Page 5 of 5

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft

REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft REGLEMENT EX ARTIKEL 5:65 Wft Inleiding: BinckBank N.V. dient krachtens artikel 5:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) een reglement vast te stellen waarin regels worden gesteld ten aanzien van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET DIGITALE NETWERK VAN WAGENINGEN UR (WURnet) 1. Werkingssfeer van dit Reglement 1.1 Dit Reglement is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de informatie technologie

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam

Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Reglement voor het gebruik van computer- en netwerkfaciliteiten Grafisch Lyceum Rotterdam Artikel 1: Begripsomschrijving In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruikers: alle onder artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Verwerking persoonsgegevens personeel de Kempel

Privacyreglement Verwerking persoonsgegevens personeel de Kempel Privacyreglement Verwerking persoonsgegevens personeel de Kempel - 1 - Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 PARAGRAAF 2 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 PARAGRAAF

Nadere informatie

Privacyreglement P-Centrum Nederland. Algemene bepalingen

Privacyreglement P-Centrum Nederland. Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1 Definities/ begripsbepalingen 1.1 P-Centrum Nederland B.V. De rechtspersoon P-Centrum Nederland B.V.; verder te noemen: P-Centrum, gevestigd te Arnhem. 1.2 Persoonsgegevens Elk gegeven

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Privacy Reglement versie 1.0. 1 januari 2013. Medewerkers

Privacy Reglement versie 1.0. 1 januari 2013. Medewerkers Privacy Reglement versie 1.0 1 januari 2013 Medewerkers Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Administratiekantoor : de organisatie die zich bezighoudt met de verwerking van personeelsgegevens

Nadere informatie

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden

Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden CvB/111015 Heerenveen, 25 oktober 2011 Reglement Verwerking en Bescherming Persoonsgegevens OSG Sevenwolden Inleiding OSG Sevenwolden beheert veel gegevens van haar medewerkers en leerlingen. Dat is nodig

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet Persoons Registraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen aan een Europese Richtlijn.

Nadere informatie

Privacyreglement RadarGroep

Privacyreglement RadarGroep Privacyreglement RadarGroep Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 2 Artikel 2 Verantwoordelijkheid en bewerking 2 Artikel 3 Voorwaarden en doel verwerking 2 Artikel 4 In de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles

PRIVACYREGLEMENT THAELES BV. Baarlo, 15 september 2010. Privacyreglement Thaeles PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Baarlo, 15 september 2010 Privacyreglement Thaeles 15 september 2010 PRIVACYREGLEMENT THAELES BV Artikel 1 - Begrippen In deze regeling wordt verstaan onder: a) Thaeles: Thaeles

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.enz.enz. Allen die deze zullen zien of horen

Nadere informatie

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading

Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading Privacyreglement Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading 1 Inleiding Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (hierna

Nadere informatie

Privacyreglement Kinderopvang Purmerend

Privacyreglement Kinderopvang Purmerend Privacyreglement Kinderopvang Purmerend 1. Toepassing Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal binnen Stichting Kinderopvang Purmerend

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking personele gegevens Minkema College

Privacyreglement verwerking personele gegevens Minkema College 2013.313 Privacyreglement verwerking personele gegevens Minkema College ingaande 1-1-2014 Concept Privacyreglement Minkema College 1 januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen

Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen Reglement en gedragscode gebruik ICT-middelen 1 van 1. INHOUD 1. INHOUD... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 3. OVERWEGINGEN... 4 4. WERKINGSSFEER... 5 5. GEOORLOOFD GEBRUIK... 5 6. ONGEOORLOOFD GEBRUIK...

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1

Privacyreglement. September 2010 Versie definitief HRM 1 Privacyreglement Artikel 1 Definities In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens verstaan onder: 1. de wet: de Wet bescherming Persoonsgegevens. 2.

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Privacyreglement verwerking persoonsgegevens Cambium College Beleidsstuk Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Leerling: persoon die onderwijs volgt op een school voor primair,

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010

PRIVACYREGLEMENT. STICHTING PRISMA Mei 2005. Evaluatie d.d. maart 2010 PRIVACYREGLEMENT STICHTING PRISMA Mei 2005 Evaluatie d.d. maart 2010 Privacyregelement/OnderzoekenVerantwoording/januari2007/ evaluatie maart 2010 is onderdeel van de Stichting Prisma ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie