Protocol gebruik computernetwerk, internet, , sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media"

Transcriptie

1 Protocol gebruik computernetwerk, internet, , sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

2 Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook vragen om een bewuste manier van omgang met de vele mogelijkheden hiervan. Van belang is het besef dat je met berichtgeving via sociale media (of breder: via internet) kan bijdragen aan een positief imago en de goede naam van school maar dat een negatieve uiting de goede naam van school of personen kan schaden. CS Vincent van Gogh vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met internet en sociale media. Dit protocol dient ervoor een goede balans te vinden tussen verantwoord gebruik van internet, en sociale en mobiele media. Verder is hierin opgenomen het mediaprotocol, waarin wordt aangegeven hoe in voorkomende gevallen - de pers te woord gestaan en benaderd wordt. In dit protocol wordt gesproken over gebruikers en medewerkers van CS Vincent van Gogh. Waar het alleen personeelsleden betreft wordt de term medewerkers gebruikt. Waar het alle medewerkers, stagiaires, externe medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft wordt gesproken over gebruikers van CS Vincent van Gogh. Gelet op de snelle ontwikkeling van mobiele media zal het protocol jaarlijks worden herzien en zonodig worden bijgesteld. Het protocol bevat uitgebreide regelgeving voor de gebruikers van CS Vincent van Gogh. Naast het protocol is er specifiek voor wat betreft het gebruik van sociale media een document met richtlijnen opgesteld dat als hand-out kan worden uitgereikt. Hierin staan kort en helder de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van sociale media, als Hyves, Twitter, YouTube, etc. beschreven. Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Dit protocol geldt voor alle medewerkers, stagiaires, externe medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen, hierna te noemen: gebruikers, van CS Vincent van Gogh te Assen en Beilen. 1.2 Dit protocol bevat regels met betrekking tot het gebruik van het schoolnetwerk, internet en e- mail en het gebruik van mobiele telefoons/mobiele media. 1.3 Dit protocol richt zich op schoolgerelateerde berichten op internet of in sociale media of wanneer er een overlap is tussen, school, werk en privé. 1.4 Het mediaprotocol, waarin beschreven is hoe er omgegaan dient te worden met media (zijnde: pers) en websites, maakt deel uit van dit protocol. Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 2

3 Artikel 2. Uitganspunten 2.1 CS Vincent van Gogh erkent het belang van een netwerk, internet, en sociale media. 2.2 Dit protocol draagt bij aan een veilig school- en onderwijsklimaat. 2.3 Dit protocol bevordert dat de school en zijn gebruikers bij het gebruik van internet, en sociale media communiceren zoals dat past bij de missie en de visie van CS Vincent van Gogh. 2.4 De gebruikers houden rekening met de goede naam van de school en van een ieder die daarbij betrokken is. 2.5 Het protocol beschermt de school en haar gebruikers tegen zichzelf en anderen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van internet, en/of sociale media. Schoolnetwerk, en internet Artikel 3. Gebruik schoolnetwerk 3.1 Elke gebruiker die ingeschreven staat bij de centrale administratie van CS Vincent van Gogh heeft toegang tot het schoolnetwerk, internet en . Toegang wordt verstrekt door systeembeheer. 3.2 De eerste keer dat de gebruiker inlogt op het schoolnetwerk, wordt dit beschouwd als de totstandkoming van een overeenkomst tussen CS Vincent van Gogh en de gebruiker met betrekking tot de in dit protocol beschreven regels. Artikel 4. Gebruik 4.1 De gebruiker van het netwerk mag de faciliteiten kortstondig voor niet-zakelijk/persoonlijk verkeer gebruiken voor het ontvangen en verzenden van persoonlijke mailberichten zowel intern als extern, zolang dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden, voor anderen en/of voor de goede werking van het netwerk. 4.2 Het recht van de gebruiker om persoonlijke s te ontvangen en te verzenden is gebonden aan de voorwaarde dat het niet is toegestaan dreigende, (seksueel) intimiderende, racistische dan wel andere berichten te verzenden welke in strijd zijn met de grondslag van CS Vincent van Gogh en de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en/of de wet. 4.3 Bij het gebruik van gelden de in normale gedragsregels en algemeen aanvaarde maatschappelijke normen, die ook gelden voor schriftelijke correspondentie. 4.4 Medewerkers of derden die belast zijn met het beheer/onderhoud van de ICT-infrastructuur zullen de inhoud van zowel persoonlijke als zakelijke mailberichten niet lezen. Gegevens omtrent het aantal s, de adressen en andere data hieromtrent worden wel automatisch geregistreerd, voor zover vereist is in verband met wettelijke of contractuele verplichtingen. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis/steekproef of vanwege zwaarwichtige reden kunnen Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 3

4 plaatsvinden. Hiervan wordt altijd vooraf melding gemaakt door de systeembeheerder bij de voorzitter van College van bestuur en/of de sectordirecteur. Artikel 5. Gebruik internet 5.1 De gebruiker mag het internetsysteem kortstondig voor niet zakelijk/persoonlijk verkeer gebruiken, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden, voor anderen en/of voor de goede werking van het netwerk. 5.2 CS Vincent van Gogh behoudt zich het recht voor de toegang tot bepaalde sites te beperken en/of te verbieden. 5.3 CS Vincent van Gogh registreert/controleert geen persoonsgegevens over internetgebruik, zoals tijdsbesteding en bezochte sites, tenzij zulks voortvloeit uit wettelijke of contractuele verplichtingen. Dit laat onverlet dat controles op incidentele basis/steekproef of vanwege zwaarwichtige reden kunnen plaatsvinden. Hiervan wordt altijd vooraf melding gemaakt door de systeembeheerder bij de voorzitter van College van Bestuur en/of de sectordirecteur. Artikel 6. Gedragsregels schoolnetwerk en internet De infrastructuur voor elektronische communicatie kent een eigen vorm van kwetsbaarheid en een eigen vorm van beveiliging. Dit vraagt speciale aandacht op tenminste de volgende punten Gebruikersnaam/inlognaam en wachtwoord zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk voor alle acties die met behulp van zijn/haar gebruikersnaam worden uitgevoerd. 6.2 Het downloaden van grote bestanden en het installeren van software/applicaties is niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is verleend door de systeembeheerder. Deze toestemming wordt alleen verleend als eventuele licenties zijn betaald en als wordt voldaan aan de geldende rechten. 6.3 Bestanden die van buitenaf op het netwerk binnen komen, worden vooraf gescand op virussen. 6.4 Vertrouwelijke gegevens en organisatiegevoelige informatie mogen niet zonder toestemming naar buiten worden gestuurd. Iedere gebruiker wordt geacht het vertrouwelijk karakter en de organisatiegevoeligheid van gegevens te onderkennen. In geval van twijfel richt men zich tot de leidinggevende. 6.5 Het is niet toegestaan op internet sites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten. Ook het downloaden of verspreiden van dergelijk materiaal of materiaal dat anderszins in strijd is met de grondslag van CS Vincent van Gogh, met de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en/of de wet, is niet toegestaan. Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 4

5 6.6 De gebruiker verplicht zich het werkstation na gebruik af te sluiten tenzij anders aangegeven - teneinde ongeautoriseerd gebruik van het netwerk en energieverspilling te voorkomen. 6.7 De systeembeheerder kan tijdens zijn werkzaamheden data van gebruikers zien. De beheerder gaat hiermee op passende wijze om en betracht vertrouwelijkheid. Artikel 7. Gedragsregels 7.1 Het is niet toegestaan door middel van anoniem of onder een fictieve naam berichten te verspreiden. Ook is het verspreiden van dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten en kettingmail niet toegestaan. Ook het lastig vallen van personen via of het anderszins onethisch handelen via is niet toegestaan. 7.2 Het verzenden van een aan een grote groep gebruikers van CS Vincent van Gogh mag alleen als daarmee een duidelijk algemeen belang gediend is. Het verzenden van spam is niet toegestaan. 7.3 Het openen van ongevraagde bijlagen of mails en bijlagen waarvan de verzender bij de ontvanger onbekend is en waarvan het vermoeden bestaat dat de mail onveilig is, is niet toegestaan omdat de kans groot is dat het om een virus gaat. Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met de systeembeheerder. Artikel 8. Gebruik mobiele telefoons/mobiele media 8.1 Gebruik van mobiele telefoons/mobiele media is toegestaan, mits daarbij de algemeen geldende gedragsregels in acht genomen worden en anderen daarvan geen overlast of hinder ondervinden. 8.2 Het geluid van mobiele media, waaronder telefoons en/of beeld- en geluidsdragers dient in de gebouwen van de school altijd volledig te worden uitgeschakeld, behoudens op de daarvoor aangewezen plaatsen en/of met expliciete toestemming van een medewerker. Artikel 9. Gedragsregels mobiele telefoons/mobiele media 9.1 Het geluid van mobiele telefoons/mobiele media mag ingeschakeld zijn/worden buiten het schoolgebouw, op het schoolplein en in de aula. Als in de aula de telefoon gaat, mag de gebruiker aldaar opnemen maar hij/zij moet direct naar buiten lopen om daar het gesprek voort te zetten. 9.2 Het gebruik van mobiele telefoons/mobiele media/geluidsdragers voor het afspelen van audio/video in de aula is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik door middel van oordopjes en zolang anderen daarvan geen hinder ondervinden. Artikel 10. Sancties onjuist gebruik mobiele telefoon/mobiele media door leerlingen 10.1 Bij overtreding van art. 8.1 t/m 8.2 dient de leerling zijn/haar mobiele telefoon, inclusief simkaart, in te leveren bij de medewerker die daar om verzoekt. De medewerker levert de telefoon in bij de sectorleider, leerlingcoördinator of leerlingbegeleider. De leerling ontvangt zijn eigendom die dag terug om uur. De eerste keer dat dit gebeurt, krijgt de leerling een waarschuwing. De Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 5

6 tweede keer dat de mobiele telefoon/mobiele media wordt ingenomen, dient de leerling de telefoon twee dagen achter elkaar om uur in te leveren bij de sectorleider, leerlingcoördinator/leerlingbegeleider, waarna de leerling zijn eigendom die dagen om uur kan ophalen. Bij een derde overtreding wordt de mobiele telefoon/mobiele media wederom ingenomen en dient de leerling drie dagen achter elkaar de telefoon in te leveren, waarna de leerling zijn eigendom die dag om uur kan ophalen. In het geval de leerling vaker dan driemaal de regel overtreedt, wordt er door de betreffende sectorleider, leerlingcoördinator of leerlingbegeleider een passende sanctie opgelegd Het is medewerkers niet toegestaan om de inhoud van de ingenomen mobiele telefoon/mobiele media te bekijken. Leerlingen dienen de telefoon zelf uit te schakelen alvorens de mobiele telefoon/ wordt ingeleverd. Artikel 11. Gebruik sociale media 11.1 CS Vincent van Gogh onderkent het belang van sociale media De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van CS Vincent van Gogh en van een ieder die betrokken is bij school Het is gebruikers van CS Vincent van Gogh niet toegestaan tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding of de betreffende docent hiervoor toestemming is gegeven Het is gebruikers toegestaan om kennis en informatie te delen mits het geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie betreft en het andere betrokkenen niet schaadt De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij publiceert op de sociale media. De gebruiker dient zich er van bewust te zijn dat gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zijn en ook na verwijdering mogelijk nog zichtbaar zullen blijven Het is gebruikers niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te plaatsen tenzij hier uitdrukkelijke toestemming voor gegeven is door betrokkenen. Artikel 12. Gedragsregels sociale media 12.1 Gebruikers dienen de fatsoensnormen in acht te nemen Van medewerkers van CS Vincent van Gogh wordt verwacht dat zij op sociale media op professionele en integere wijze vrienden zijn met leerlingen. Gezien de gezagsverhouding tussen leerling en medewerker ligt de verantwoordelijkheid voor het bewaken van de grenzen van het toelaatbare bij de medewerker. Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 6

7 12.3 Gebruikers van CS Vincent van Gogh mogen schoolgerelateerde onderwerpen publiceren mits het geen vertrouwelijk of persoonsgebonden informatie over school, de medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft Als een gebruiker van CS Vincent van Gogh een privémening publiceert dient het bericht te worden voorzien van de mededeling dat het persoonlijke standpunten en meningen van de specifieke gebruiker zijn en dat deze losstaan van eventuele officiële standpunten van CS Vincent van Gogh. Verwarring over de privémening van een gebruiker of het standpunt van school dient te allen tijde voorkomen te worden Indien een gebruiker deelneemt aan een discussie die op welke wijze dan ook te maken heeft met CS Vincent van Gogh, dient vermeld te worden dat het een gebruiker van CS Vincent van Gogh is Het is een gebruiker niet toegestaan zich in sociale media negatief, dreigend, beledigend, discriminerend of in strijd met de grondslag van CS Vincent van Gogh, met de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en/of de wet uit te laten Een populaire versie van richtlijnen voor het gebruik van sociale media zijn in een separaat document vastgelegd. Dit document wordt verspreid als hand-out onder gebruikers en is ook terug te vinden op de website van school. Artikel 13. Sancties onjuist gebruik netwerk, mobiele media, internet, of media en sociale media 13.1 Voor gebruikers die in strijd handelen met dit protocol geldt dat ze zich mogelijk schuldig maken aan plichtsverzuim en/of verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie hierover wordt opgenomen in het personeelsdossier dan wel het leerlingdossier Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden rechtspositionele maatregelen worden genomen Indien het onjuist gebruik mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door CS Vincent van Gogh aangifte gedaan worden tegen de betreffende gebruiker bij de politie. Artikel 14. Toestemming gebruik beeld-/geluidmateriaal 14.1 In het kader van scholing van leerlingen, nascholing van docenten, intervisie en collegiale consultatie kunnen video-opnames gemaakt worden in de les en kunnen er foto s worden gemaakt van speciale activiteiten die worden gebruikt voor PR-doeleinden Bezwaar tegen het gebruik van beeld-/geluidmateriaal waarop leerlingen hoorbaar/zichtbaar zijn, kan door ouders/verzorgers kenbaar gemaakt worden bij inschrijving op school. Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 7

8 Artikel 15. Mediaprotocol 15.1 De vermelding van of verwijzing naar de naam CS Vincent van Gogh in contact met de media of in andere websites dan de site van school zelf, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf verkregen (van één van de leden van) de directie In principe treden de voorzitter van College van Bestuur en/of de sectordirecteuren op als woordvoerder naar de media en pers Medewerkers en leerlingen die een website hebben waarop een verwijzing naar CS Vincent van Gogh staat, is verplicht het adres van de website schriftelijk in te leveren bij één van de sectordirecteuren Producten of gegevens ontleend aan CS Vincent van Gogh mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van één van de directieleden vooraf aan derden beschikbaar worden gesteld Producten (zoals schriftelijk materiaal, beeldmateriaal, programma s, etc.) die door een personeelslid zijn gemaakt in relatie tot diens werk aan de school zijn eigendom van de school. Voor het gebruik van deze producten voor commerciële doeleinden door derden, is uitdrukkelijk toestemming van één van de directieleden vereist Namen van personeelsleden of leerlingen, gerelateerd aan CS Vincent van Gogh, mogen slechts gepubliceerd worden na voorafgaande toestemming door één van de directieleden Overtreding van deze regels kan in het uiterste geval leiden tot rechtspositionele sancties, afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen. Artikel 16. Slotbepaling In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de voorzitter van College van Bestuur van CS Vincent van Gogh na overleg met de sectordirectie. Artikel 17. Inwerkingtreding Dit protocol is vastgesteld door de voorzitter van College van Bestuur, de sectordirectie en de MR van CS Vincent van Gogh op 01 oktober 2012 en treedt in werking op 02 oktober Protocol gebruik computer netwerk, internet, mail, sociale media, mobiele telefoons en media 8

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Protocol Sociale Media Inleiding Sociale media zoals Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en dus ook niet bij iedereen die betrokken is bij

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst

Protocol Sociale Media Dr. Schaepmanstichting, mail- en internetgebruik zoals gebruikt wordt op de Schothorst Internetprotocol Binnen de dr. Schaepmanstichting is een internetprotocol van kracht. Dit internetprotocol wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht in het team en is te lezen op onze website: www.deschothorst.nl

Nadere informatie

Richtlijn. Social Media

Richtlijn. Social Media Richtlijn Social Media Versie november 2015 S 1. Inhoud 2. Inleiding... 3 2.1. Uitgangspunten... 3 2.2. Doelgroep en reikwijdte... 3 3. Social Media op school... 4 3.1. Voor alle gebruikers (medewerkers,

Nadere informatie

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, en mobiele telefoons.

Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet,  en mobiele telefoons. Protocol Sociale Media en elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC-middelen) zoals internet, e-mail en mobiele telefoons. Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Instagram

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Onderdeel: (sociale) media SVP 013 Versie 1.0 Inleiding Klassieke media zoals kranten, radio en tv en sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid

Nadere informatie

Protocol Digitale Media 2012

Protocol Digitale Media 2012 Protocol Digitale Media 2012 1 Inleiding Het CCNV wil samen met alle betrokkenen, optimaal gebruik maken van digitale media en heeft daarom dit protocol ontwikkeld. Onder digitale media verstaan we in

Nadere informatie

Beleid Social Media Januari 2016

Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Januari 2016 Beleid Social Media Tabijn januari 2016 Ten einde verantwoord om te gaan met Social Media op de Tabijn scholen hanteren we het volgende beleid: Alle scholen hanteren het

Nadere informatie

Protocol Sociale Media

Protocol Sociale Media Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Protocol Contactpersoon P. van de

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA PROTOCOL

SOCIAL MEDIA PROTOCOL SOCIAL MEDIA PROTOCOL Onderwerp Social Media protocol Van Hans Huizer, algemeen directeur Datum 14 maart 2017 Datum evaluatie Juni 2018 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. UITGANGSPUNTEN... 2 3. ACTUELE

Nadere informatie

Social Media Protocol VPCO De Viermaster

Social Media Protocol VPCO De Viermaster Social Media Protocol VPCO De Viermaster Versie 1.0 Totstandkoming en evaluatie Social Media Protocol Datum Behandeld in directieoverleg 4 maart 2014 Advies/instemming GMR Vastgesteld Bestuur Publicatie

Nadere informatie

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015

Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Code computergebruik - leerlingen 2014-2015 Tabor College houdt zich aan de Code Computergebruik. Deze geldt ook voor jou. In de praktijk betekent het dat als je regels van de code niet nakomt, je account

Nadere informatie

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl

Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Gerardusschool Klingerveld 6 Postbus 97 5750 AB DEURNE telefoon: 0493 314144 e-mail: gerardusschool@prodas.nl www.bs-gerardus.nl Deurne, 03-06-2015 Nummer 18 Beste ouders, graag maken wij u attent op het

Nadere informatie

Schoolprotocol sociale media

Schoolprotocol sociale media Schoolprotocol sociale media De Vrijheit 2016-2020 protocol sociale media Besproken team d.d. juni 2016 Instemming MR d.d. november 2016 Vastgesteld d.d. Bekend gemaakt d.d. Handtekening: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media

Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Protocol gebruik van Internet en Sociale Media Aanpassing: 17 mei 2016: protocol gebruik internet en sociale media Besproken in kenniskring ICT Besproken in directeurenoverleg: 7 juni 2016 Alle aanpassingen

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol Sociale Media De Ark

Protocol Sociale Media De Ark Protocol Sociale Media De Ark Schoolspecifiek protocol. 2016-2020 Versie: Januari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 3 Doelgroep en reikwijdte... 3 Voor de gebruikers (leerlingen en ouders/verzorgers)...

Nadere informatie

Internetprotocol SBO Diekmaat

Internetprotocol SBO Diekmaat Hoofdstuk 7 Internetprotocol SBO Diekmaat 7.1 Inleiding De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen deze mogelijkheid te bieden. Jonge kinderen

Nadere informatie

Social Mediaprotocol

Social Mediaprotocol Social Mediaprotocol Versie: februari 2014 Voorgenomen besluit : maart 2014 Behandeld in MR : juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Social media... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Inzet social media op het

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol social media Groenhorst Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: 10 september 2013 2 Protocol social media Groenhorst Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van leerlingen, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf (her)plaatst/ doorstuurt/ publiceert op sociale media en kan daarop aangesproken worden.

2. Iedereen is verantwoordelijk voor wat hij/zij zelf (her)plaatst/ doorstuurt/ publiceert op sociale media en kan daarop aangesproken worden. Reglement internet en sociale media De Bukehof Versie 2.0, februari 2016 Inleiding Sociale media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen en onderwijzend personeel. Het gebruik van sociale

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol social media

Protocol social media Protocol social media Voorwoord Sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving en de leefomgeving van studenten, hun ouders/verzorgers, personeelsleden en andere belanghebbenden

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA

ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA ONZE KINDEREN LEREN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA Het Brederocollege moedigt haar personeelsleden aan dat zij over voldoende kennis beschikken om de kinderen de benodigde sociale media vaardigheden aan te leren

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media 1. Inleiding Gebruik van het Internet, e-mail en andere elektronische informatie- en communicatiemiddelen is voor velen binnen het Hondsrug College

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Versie 3 juni 2014 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners

4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners Vademecum juni 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 Wie vallen er onder de code? 3 Algemene uitgangspunten 4 De omgang met leerlingen, ouders, collega s en externe partners 5 Scheiding werk en privé 6 Relatiegeschenken

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA

GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA GEDRAGSREGELS SOCIALE MEDIA Algemeen 1. Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet.

Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Mediaprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Het gebruik van Internet Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste

Gedragscode ICT ICT middelen en sociale media. Gedragscode ICT De Nieuwe Veste De Nieuwe Veste Inleiding Deze gedragscode geeft aan wat passend gebruik van ICT middelen waaronder e-mail, internet en clouddiensten en sociale media is voor medewerkers en leerlingen van De Nieuwe Veste.

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE JAN VAN BRABANT COLLEGE. gelet op de gegeven instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 14 april 2014;

INTEGRITEITSCODE JAN VAN BRABANT COLLEGE. gelet op de gegeven instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 14 april 2014; INTEGRITEITSCODE JAN VAN BRABANT COLLEGE Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant; gelet op de gegeven instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van 14 april 2014;

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We hebben een voorbeeldfunctie

Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We hebben een voorbeeldfunctie Waar we voor staan en Waarnaar we ons gedragen We hebben een voorbeeldfunctie Kernwaarden Binnen Primenius draait alles om de kinderen, om de kwaliteit van hun leven op school en de vorming van een hecht

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

Social Media Protocol

Social Media Protocol Social Media Protocol Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Uitgangspunten protocol... 4 Waarom... 4 Voor wie... 4 Bereik... 4 Introductie: Toepassing van social media... 5 Wat is social media...

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3.

Woonzorgcentrum Heemzicht. Sociale media reglement Woonzorgcentrum Heemzicht. Document YSNP 43058: Reglement Sociale Media medewerkers Revisie 3. Van Beleidsafdeling Ondersteunend Aan Betreft Woonzorgcentrum Heemzicht Directie en ICT beheer Medezeggenschapsraad (MR), Ondernemingsraad (OR) en/of Overlegorgaan Medewerkers Sociale media reglement Woonzorgcentrum

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Mediawijsheid en Internet Protocol

Mediawijsheid en Internet Protocol Mediawijsheid en Internet Protocol In ontwikkeling 1. Inleiding Kinderen moeten mediawijs worden gemaakt om ervoor te zorgen dat ze met behulp van media zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MIDDELEN

COMMUNICATIE- MIDDELEN Reglement voor het gebruik van COMMUNICATIE- MIDDELEN op het Fioretti College Vastgesteld in de directievergadering d.d. 07-02-2011 Ter kennisname aangeboden aan de medezeggenschapsraad d.d. 23-03-2011

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave

Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Mediaprotocol voor leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Doel van dit Mediaprotocol...2 01. Uitgangspunten...2 02. Afspraken...3 02.1 Internet...3 02.2 Schoolwebsite...3 02.3 Elektronische diensten:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave

Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers. Inhoudsopgave Mediaprotocol leerlingen document ouders en verzorgers Inhoudsopgave Doel van dit Mediaprotocol... 2 01. Uitgangspunten... 2 02. Afspraken... 2 02.1 Internet... 2 02.2 Schoolwebsite... 3 02.3 elektronische

Nadere informatie

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD. Gebruik je gezond verstand

Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD. Gebruik je gezond verstand Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet, Sociale Media en BYOD Gebruik je gezond verstand Beleid Jong Leren ten aanzien van het gebruik van Internet/Sociale Media en BYOD Om verantwoord

Nadere informatie

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem

Social media protocol. Versie: oktober 2015 Maaike van Adrichem Social protocol Versie: oktober 2015 Auteur: Maaike van Adrichem Inhoud Inleiding...2 Toepassingen van...3 Toepassing bij profilering...3 Toepassing in onderwijs...3 Toepassing in communicatie...3 Richtlijnen

Nadere informatie

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College

Leeuwarden, 19 januari 2016. ICT Gebruiksreglement Nordwin College Leeuwarden, 19 januari 2016 ICT Gebruiksreglement Nordwin College Belangrijk: Lees de voorwaarden in dit ICT gebruiksreglement aandachtig door. Nordwin College is alleen bereid u toegang tot haar ICT-

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs

Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs Regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) personeel TOF Onderwijs A. Onderstaande wetgeving heeft gevolgen voor het dagelijks gebruik van computers en internet

Nadere informatie

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Handreiking voor leerlingen (ouders) SBO De Branding over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, SBO De Branding, vallend onder Vereniging Christelijk Primair Onderwijs Spijkenisse (VCPO) willen dat onze

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Gedragscode. Stichting Respont. Vaststelling

Gedragscode. Stichting Respont. Vaststelling Gedragscode Stichting Respont Vaststelling 1-2-2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemeen 3 Kernwaarden Respont Houding en betrokkenheid Klantgericht Omgangsvormen Representativiteit Integriteit en belangenverstrengeling

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut)

Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut) Bijlage 2: Internetstatuut (Bewerking van modelstatuut van Kennisnet, bijlage bij het leerlingenstatuut) Inhoud Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Algemeen Het Internetstatuut Rechten en verplichtingen

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie