Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie"

Transcriptie

1 Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's-gravenhage 1980

2 ISBN

3 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Postbus EA 's-gravenhage Telefoon (070) Kantooradres: Plein nr. 2 's-gravenhage Aan de Minister-President Minister van Algemene Zaken Uw brief van 0atum 21mei s kenmerk /PRB/cdv Ondemerp Plaat~ en toekomst Van de Nederlandse industrie Hierbij doen wij U het rapport "Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie" toekomen. Dit rapport vormt het resultaat van een veelomvattende studie, waarbi j uitvoerig is nagegaan welk beleid de overheid ten aanzien van de Nederlandse industrie kan voeren. Het onderwerp is van diverse kanten bezien en vervolgens samenvattend behandeld in hoofdstuk 6. De slotparagraaf van dat hoofdstuk bevat nogmaals - in zeer kort bestek - de hoofdgedachten die het rapport dragen en de aanbevelingen. Mede gezien de urgentie van het in het rapport behandelde vraagstuk lijkt een spoedige uitspraak van de Regering over die hoofdgedachten en aanbevelingen gewenst. Het rapport gaat vergezeld van een minderheidsstandpunt van het lid van de Raad, prof.dr. A.H.J.J. Kolnaar. Wij verzoeken U het rapport op de agenda van de Ministerraad te plaatsen. De Voorzitter, Ir. Th./Quen6 De Secretaris, Dr. P.R. Baehr

4 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Achtergronden Keuze van het ondewerp Eerdere bemoeienis van de Raad met het probleem van de structuur van de Nederlandse economie Veranderingen in de doelstelling: economische en niet-economische doeleinden Selectieve continu'iteit als actueel probleem Visie op de industriele samenleving Verhouding tot de ontwikkelingslanden 11 Probleemstelling 11 Algemene probleemstelling 11 Specifieke structuurcomponent: sectorstructuur in dynamisch perspectief 12 Generieke structuurcomponent 13 Fundering van het structuurbeleid 13 Generiek versus specifiek gericht beleid 13 Structuurbeleid en economische orde 15 Opzet van de studie 16 Methodologie 16 Strategische opzet van de studie 17 Samenstelling van de projectgroep en adviseurs 18 STRUCTUUR EN GROEl 20 Groei en specialisetie van de Nederlandse industrie 20 lnleiding 20 Retrospectieve beschouwing 20 Prospectieve beschouwing 27 Concluderende beschouwing 34 Huidige tendenties in de Nederlandse economie 36 De ontwikkelingen in de jaren zeventig 36 De Nederlandse economie nader bezien 37 De sectorstructuur 42 De ontwikkeling van de afzet 44, De comparatieve voordelen van de Nederlandse industrie De ontwikkeling van de investeringen in bedrijven De ontwikkeling van de werkgelegenheid De lopende rekening van de betalingsbalans Conclusies De Sectorstructuur op (middel-)lange termijn: modelstudies 60' Inleiding: anatomie van de multisector benadefing 60 Enkele toekomstige ontwikkelingen in de determinanten per bedrijfstak respectievelijk per sector 62 De modelstudies 68 De modeluitkomsten: basisvariant en beleidsvarianten 70 Conclusies 82 Bijlagen Beleidsrelevante sectorindeling Basissectorindeling Voor de analyse gekozen sectorindeling TECHNIEK, INNOVATIE EN MANAGE- MENT Techniek lnleiding Elektronica Energie Chemie Een toekomstbeeld van regionale specialisatie Schets van het proces van technische innovatie lnleiding lnnovatiebevordering Operationele kenmerken van het technische innovatieproces Schets van enkele exernplarische bedrijfstakken 111 lnleidng 111 De Nederlandse chemie 112 De meubelindustrie 120 De elektrotechnische industrie 124 Bijlage Lijst van deskundigen Meubelindustrie 131 FACETEN 132 lnleiding 132 Milieu 133 lnleiding 133 Beschikbaarheid van gegevens 133 Selectie van relevante karakteristieken en indicatoren 136 Normstelling 142 Energie 149 Optimelisering 154 lnleiding 154 De doelvariabelen De iteraties INSTlTUTlONELE VORMGEVING EN BE- LElD Economisch beleid en sectorstructuurbeleid Fundering van anticiperend sectorstructuurbeleid Plaats van het preventief sectorstructuurbeleid in het totale economische beleid Algemene condities voor het voeren van een sectorstructuurbeleid lmplementering van anticiperend sactor- (structuur)beleid: het intewentiekader Grenzen ten aanzien van het overheidsbeleid: een recapitulatie Voorzieningen en bestuurlijke organisatie Het voorgestelde interventiekader tegen de achtergrond van het EG-recht: mogelijke knelpunten 186

5 5.2 Sectorstructuurbeleid en internationaal handelsbeleid lnleiding Aandachtsvelden van het beleid Enkele opmerkingen over de exportpositie Uitgangspunten van een toekomstig exportbeleid Enkele lijnen van het toekomstige exportbeleid Innovatie: een analyse van kennispotentieel, kennisoverdracht en overheidsbeleid lnleiding Natuuiwetenschappelijk kennispotentieel bij het Hoger Onderwijs Kennisoverdracht ten behoeve van kennistoepassing Een 0 & 0-organisatie van de KMO De grote ondernemingen die over eigen 0 & 0-faciliteiten beschikken Omgevingskaders en overheidsbeleid Vootwaardenbeleid Beheersbaarheid van ontwikkelingen in wetenschap, techniek en industrie Milieuhygienisch beleid Energiebeleid 251 Bijlage Technisch innovatiebeleid binnen TNO ten aanzien van de kleine en middelgrote onderneming 258 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 266 De ratio en opzet van dit onderzoek 266 Het belang van de structuur als beleids- Parameter: preliminaire overwegingen 267 Het verloop van het aanpassingsproces: marktstelsel en omgevingskader 269 Economische vooruitzichten op middellange termijn 271 Structurele achtergronden van de economische situatie en vooruitzichten 277 Structuurbeleid: urgentie en beleidsalternatieven 285 Het specifiek en gericht structuurbeleid: potentie, condities en beperkingen 289 Activering van ons technisch innovatiepotentieel 299 Afweging van generiek en specifiek structuurbeleid: plus- en minpunten 301 Aanbevelingen 309 Minderheidsstandpunt van het lid van de Raad Prof. Dr. A. H. J. J. Kolnaar 312

6 1.l. Achtergronden 1.1.l. Keuze van het onderwerp In september 1978 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Rege- ' ringsbeleid (WRR) zijn werkprogramma voor de tweede Raadsperiode ( ). De ((Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie)) (PTNI) werd daarin genoemd als Ben van de centrale projecten. Met deze keuze heeft de Raad niet de positie van de industrie eenzijdig willen benadrukken, maar mede op historische gronden (zie par ) leek het alleszins gerechtvaardigd de industrie nader te onderzoeken en te toetsen op haar potentie voor de economische ontwikkeling. Met deze keuze wordt niet zonder meer de stimulering van de industrie als uitgangspunt gekozen. In deze studie worden de technologische en economische ontwikkelingen aan een groot aantal criteria (waaronder ook milieu en energie) getoetst. Een genuanceerde en evenwichtige benadering staat derhalve voorop. Met ccstructuur), van de econornie bedoelt men doorgaans de opbouw van het produktieapparaat volgens verschillende indelingscriteria. Dit is in de eerste plaats de opbouw naar sectoren en bedrijfstakken; voorts de regionalespreiding en ook we1 deverdeling over bedrijven van verschillende grootte. Sectorstructuurbeleid is gericht op het realiseren van de sociaal-economi- ' sche en facet-doelstellingen door middel van een naar sectoren gedifferentieerd beleid. Dit houdt in: - operationaliseren van de doelstellingen door ze naar de sectoren toe te vertalen; - na afweging komen tot stimulering, bijsturing en herstructurering. Het sectorstructuurbeleid onderscheidt zich daarrnede van het sectorbeleid, dat poogt het gebeuren binnen een bepaalde sector te be'invloeden. Deze be'invloeding kan plaatsvinden door de overheid, rnaar ook door de ondernemingen en de vakorganisaties die binnen de sector opereren. De overheid voert dit beleid op grond van overwegingen van algemeen belang, zij probeert bij te dragen tot de realisering van de algemene, sociaal-economische en facetdoelstelling. Sectorbeleid is derhalve een onderdeel van het sectorstructuurbeleid. De hierboven geschetste ingang zullen wij hierverder als specifiekestructuurcomponent aanduiden. Daarnaast iser een generieke structuurcomponent als kostenpeil, infrastructuurl en kennis- en innovatiepotentieel1, die mede de concurrentiepositie bepalen en langs die weg van invloed zijn op de realisering van de beleidsdoelstellingen. In deze studie zullen wij de structuur in zijn algemeenheid opvatten als die kenmerken van een economie waaraan kan worden afgeleid of, respectievelijk in hoeverre, er sprake is van een bestendige aanpassing aan de internationale concurrentieverhoudingen om - gegeven de data -te voldoen aan doelstellingen van economische en niet-economische aard Eerdere bemoeienis van de Raad met het probleem van de structuur van de Nederlandse economie In 1974 heeft de Raad in zijn tweede rapport aan de Regering gepleit voor een meer ge'integreerde beleidsvoorbereiding op langeretermijn met betrek- ' Deze hebben zowel een specifiek als een generiekaspect.

7 king tot de structuur van de Nederlandse economie. In het advies werd aangedrongen op een algemene beleidsnota die aangeeft welke ontwikkeling van de economische structuur van ons land door de Regering wenselijk wordt geacht: d3p dit gebied geldt dat duidelijkheid omtrent de beleidsvoornemens een voorwaarde is voor het slagen van het beleid; en die duidelijkheid ontbreekt. Weliswaar zijn de economische doelstellingen die vanouds gelden nog steeds van kracht, maar men Zal de economische structuur thans mede willen toetsen aan andere overwegingen. Tot welke concrete prioriteiten dit leidt, staat niet vast; wij bepleiten dat het wordt nagegaan*. De Regering heeft vervolgens haar beleid uiteengezet in de Nota inzake de selectieve groei (Economische Structuurnota), 1976, Tweede Kamer, zitting , 13955, nrs Veranderingen in de doelstelling: economische en niet-econornische doeleinden De Raad heeft zich bij zijn advies in 1974vooral laten leiden door de overweging dat het accent in het structuurbeleid gaandeweg is verschoven: - aanvankelijk was de aandacht gericht op industrialisatie met hoofdzakelijk defensieve doelstellingen, namelijk het voorkomen van grote werkloosheid en het veilig stellen van de betalingsbalans; - in 1963 werd in de Achtste Nota inzake de industrialisatie van Nederland (Tweede Kamer, zitting ,7169) de doelstelling van de economische groei ge'introduceerd, terwijl deze in de Nota inzake groei en structuur van onze economie (Tweede Kamer, zitting ) van 1966 zelfs centraal kwam te staan. In deze laatste nota werd ook met zoveel woorden beleidsintegratie bepleit en we1 in die zin dat andere beleidsterreinen worden bezien en beoordeeld naar hun bijdrage aan de economische groei; - de beleidsintegratie kan ook omgekeerd worden nagestreefd, namelijk door het economisch structuurbeleid te toetsen aan meer dan 6617 doelstelling en daarbij ook niet-economische desiderata te betrekken. Deze aanpak werd gevonden in het ((Rapport inzake sectorstructuurpolitiekn dat de Sociaal-Economische Raad in 1969 uitbracht (Uitgave van de Sociaal-Economische Raad, 19 december 1969, nr. 21). Niet-economische doelstellingen dienden zich hiermee aan als richtinggevende elementen voor het economisch structuurbeleid. De Raad wenste deze lijn verder doorgetrokken te zien en pleitte ervoor dat bij de beoordeling van economische activiteiten onder meer de aspecten ruimtelijke ordening, milieu, technologie en mondiale taakverdeling betrokken zouden worden. Achteraf kan men constateren dat de Regering de Raad hierin volledig gevolgd is: in de Regeringsnota van 1976 ligt het accent zeer sterk op de selectiviteit. Het is paradoxaal dat deze nota gekomen is op een moment dat de defensieve doelstellingen uit de beginjaren van de naoorlogse industrialisatie, namelijk het voorkomen van grote werkloosheid en het veilig stellen van de betalingsbalans, weer op de voorgrond kwamen Selectieve continui'teit als actueel probleem Er is geen aanleiding om de Regeringsnota Selectieve groei te kritiseren wegens haar gebrek aan realiteitsbesef. De gevolgde lijn is alleszins te verklaren en ook onder de huidige omstandigheden heeft de stellingname ten gunste van een ge'integreerd beleid niet aan belang ingeboet. Wel is het zo dat de maatschappelijke lading van het vraagstuk- en daarmee de prioriteiten - thans volkomen anders ligt. De realiteit van het maatschappelijk gebeuren is verregaand veranderd door de crisisverschijnselen die zich sedert Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Structuur van de Nederlandse Econornie, Rapporten aan de Regering nr. 2 (1974), blz. 19.

8 het begin van de jaren '70 in de economie hebben afgetekend en die inmiddels de vormen van een depressie hebben aangenomen. Omdat deze crisis ons heeft overvallen in een periode van gisting en verdeeldheid qua opvatting over hoe de maatschappij dient te worden ingericht en welke de doelstellingen van het beleid behoren te zijn, lopen we het reele gevaar niet op adequate wijze op de gebeurtenissen te reageren Visie op de industriele samenleving Het streven naar continui'teit komt tot uitdrukking in de klassieke economische doelstellingen van werkgelegenheid, extern evenwicht en groei. Deze doelstellingen worden niet door de Raad op eigen gezag gesteld, maar ontleend aan het huidige interventie-kader van de overheid zoals dat onder rneer tot uitdrukking komt in de jaarlijkse rapportering door de Centraal Economische Comrnissie (CEC). Ten aanzien van de selectiviteit kan niet op dezelfde wijze naar een aantal concrete doelstellingen worden verwezen omdat het terrein in principe zeer breed is en de opvattingen ter zake minder zijn uitgekristalliseerd in concrete stellingnames. Toch is een studie als deze niet goed uitvoerbaar zonder ook op dat terrein tot een nadere standpuntbepaling te komen, omdat een schatting in het geding is van de maatschappelijke werkelijkheid respectievelijk een oordeel over mogelijke oplossingen van problemen. lndien de Raad ter wille van deze studie een bepaalde visie voorop stelt, wil daarmee niet gezegd zijn dat deze in zijn ogen de enig denkbare of legitieme zou zijn. In het project Beleidsgerichte Toekomstverkenning bezint de Raad zich op dit terrein in zijn volle breedte. Vanuit welk kader beziet de Raad het vraagstuk van de economische structuur en de industriele ontwikkeling in het thans voorliggende rapport? In deze studie beogen wij de lijn uit het verleden door te trekken met dien verstande dat de selectiviteit tot zijn recht kan komen, maar wordt afgewogen tegen de eisen van continui'teit. Daarvoor kunnen wij aansluiten bij het referentiekader van Harrnan en Lewis3. Hierin worden vier dimensies in het geding gebracht, te weten: 1. Aard van de behoeftenbevrediging; 2. Houding ten opzichte van het milieu; 3. Methode van kennisverwerving en technische vooruitgang; 4. Organisatie van de produktie. Dit referentiekader lijkt heel geschikt om onze uitgangspositie te rnarkeren. Daarbij zullen wij ons niet alleen kunnen bezighouden met wat wenselijk is of kan zijn, maar ook met wat in principe uitvoerbaar geacht kan worden, respectievelijk vatbaar voor beleid door de overheid. EBn overweging wordt door ons voorop gesteld: wij gaan er vanuit dat Nederland de plaats die het onder de industriele landen inneemt, globaal gesproken, wenst te behouden en dat Nederland in de wereld iets wil blijven betekenen. Deze positiebepaling ten opzichte van ieder van de vier genoemde dimensies is als volgt. Behoeftenbevrediging ((Consumption is the sole end and purpose of all production)), zo luidt een befaamd adagium van Adam Smith. Wij gaan er vooreerst vanuit dat voor de oplossing van economische structuurproblemen consumptie(-vrijheid) als gegeven wordt aanvaard. Wij tekenen daarbij aan dat: - zulks niet zonder meer inhoudt dat de nadruk ligt op materiele doeleinden; in de consumptie treden aanwijsbare verschuivingen op in de richting van niet-rnateriele behoeftenbevrediging. In zijn algemeenheid wordt getracht op het consumptiepatroon en daarin optredende verschuivingen op niet-normatieve wijze te anticiperen; W. W. Harman en L. F. Lewis,.United States: Growth,decline or rnetarnorphosis?~~, in W. Michalski (red.), The Future of Industrial Societies, Alphen aan den Rijn, 1978.

9 - het primaat van de consumptie op gespannen voet kan raken met andere doeleinden waarbij de burger in zijn bestaan evenzeer betrokken is. Wij sluiten niet uit - en de analyse van structuurproblemen vindt daarin mede zijn ratio - dat deze andere doeleinden hun weerslag kunnen hebben op de consumptie- en bestedingsvrijheid4. Houding ten opzichte van het milieu In navolging van anderen pleiten wij voor een zich rekenschap geven van de verbondenheid van de mens met de natuur, die de verplichting oplegt om de complexe leefsystemen op onze planeet intact te laten en in het beheer van de aarde een goed huisvaderschap te betrachten. Dit betekent niet dat wij optimistisch zijn over de mogelijkheden verdere verschraling van de natuurlijke omgeving te voorkomen, laat staan het verschralingsproces om te keren. Dit pessimisme is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van doel, schaal en snelheid van de teweeggebrachte veranderingen. Veel veranderingen, ook in de hoog ge'industrialiseerde landen, hebben tot doel de mens te beschermen tegen de wisselvalligheden van de natuur. Hiertoe is men bereid beheersmaatregelen te nemen die kunnen leiden tot een verdere aantasting van de natuurlijke omgeving. De grootschaligheid - gemeten aan de schaal van natuurlijke ecosystemen -van het menselijk ingrijpen is niet iets van vandaag of gisteren. Deze beperkt zich niet tot de ge'industrialiseerde samenlevingen. Er is geen aanwijzing dat dit zal veranderen. Zo er al van een streven naar kleinschaligheid sprake is, richt dit zich vooral op de intermenselijke verhoudingen en nauwelijks op het ingrijpen van de mens in zijn natuurlijke leefomgeving. Ook de snelheid waarmee veranderingen aangebracht worden is vele male'n groter dan de snelheid waarmee nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen ontstaan: van enige co-evolutie van de mens en zijn natuurlijke omgeving is eigenlijk nooit sprake geweest. Wij verwachten daarom een doorgaande verschraling van de natuurlijke omgeving,diezich onder meer laat meten in een achteruitgang van het aantal soorten, van het aantal verschillende ecosystemen en van de geofysische heterogeniteit. Gegeven deze doorgaande verschraling is een conserverende houding op zijn plaats, die erop gericht is dit proces zoveel mogelijk te vertragen. Wetenschap en techniek Bij industriele produktie en behoeftenbevrediging speelt de techniekeen belangrijke rol. In principe staan wij daar positief tegenover. Wij geven ons er evenwel rekenschap van dat een industrieel-economische denkwijze die het technischeelementvan het produktieproces overtrekt, kan Ieiden tot het aanvaarden van te grote maatschappelijke risico's. Deze benaderingswijze achten wij onverenigbaar met een goed beheer van onze samenleving die een bewuste beperking en terughoudendheid vereist. Organisatie van de produktie In de maatschappelijke discussie hierover kan men in toenemende mate een pleidooi vinden om de individuele ontplooiing tot grondslag te maken van de organisatie van de produktie. Dit wordt verbonden met een pleidooi voor vervanging van het traditionele arbeidsethos door een cccreatief werkethos)). Op dit terrein vewalt men gemakkelijk in een woordenspel. Wij leggen er de nadruk op dat de recente ervaringen met betrekking tot de - gedwongen - uittreding uit het arbeidsproces erop wijzen dat arbeid voor het individu van fundamenteel belang blijft, met name om hem de gelegenheid te bieden een zinvol bestaan te vinden door zijn bijdrage aan de maatschappij te leve- ' ren. Aan de arbeid is een vorm van dualisme inherent: er is een zekere dwang voor nodig, tewijl men er aan de andere kant niet buiten kan. lndien men dat dualisme als realistisch aanvaardt, is er plaats voor de visie dat (car- 4 In dit verband is het interessant om melding te maken van een maatregel van de Regering tot beperking van de consumptieve kredietverlening, die mede genomen is met hetoog de betalingsbalansproblemen (zie Nota Consument en Consumptie, Tweede Kamer, zining , blz. 133).

10 beidsethosn en cccreatief werkethosn, veeleer met elkaar verbonden zijn, dan. elkaar uitsluiten. Wij hebben er evenwel tegelijkertijd oog voor dat belangrijke minderheden in onze maatschappij, met name onder de jeugd, drager zijn geworden van een andere levenshouding. Hier ligt voor ons een belangrijk tweeledig vraagstuk: - of een dergelijke houding verenigbaar is met de aspiratie van generaties om,hun stempel te zetten op de inrichting van de maatschappij; iets wat onder de aandrang van de huidige omstandigheden geboden lijkt; - of een dergelijke houding op den duur niet leidt tot onoverbrugbare spanningen binnen het arbeidsbestel wegens het optreden van grote verschillen in plichten en verantwoordelijkheden tussen individuen. Ten aanzien van die beide vragen nemen wij hier niet verder a priori stelling dan dat wij de legitimiteit van werkgelegenheid als doelstelling aanvaarden en de eventueel daaraan te verbinden consequenties willen laten afhangen van de uitkomsten van ons onderzoek. Ten aanzien van de kwaliteit van de arbeid, die bij voorbeeld in het geding kan zijn bij sectorstructurele verschuivingen, zullen wij - met oog op de beschikbare gegevens - slechts een marginale toetsing kunnen uitvoeren. Wij zijn ons er daarbij van bewust dat belangrijke vragen onbesproken blijven. In het WRR-project Arbeid zullen deze aan de orde komen Verhouding tot de ontwikkelingslanden In onzeverhouding tot de ontwikkelingslanden kunnen wij constateren dat er van een toenemende wederzijdse afhankelijkheid sprake is doordat de internationale economische verhoudingen sterk aan het veranderen zijn. Zo heeft een aantal ontwikkelingslanden, verenigd in de OPEC, een zodanige wijziging kunnen aanbrengen in zijn verhouding tot dege'industrialiseerde wereld, dat zij geen oritwikkelingshulp meer nodig hebben. Verder hebben andere ontwikkelingslanden een zodanige produktiestructuur tot stand gebracht dat zij op een aantal markten duidelijk concurrerend zijn geworden. De ongunstige situatie in de ge'industrialiseerde landen heeft een defensieve reactie opgeroepen ter bescherming van eigen produkties. Wij moeten echter accepteren dat bepaalde produkten efficienter in deze ontwikkelingslanden kunnen worden geproduceerd. Ten slotte zal de samenwerking met de overige ontwikkelingslanden er een moeten zijn van ondersteuning van het ontwikkelingsproces met de middelen die ons als hoog gei'ndustrialiseerd land ter beschikking staan Probleernstelling Algemene probleemstelling De stabiliteit in het systeem van maatschappelijke voortbrenging en daarmee de continui'teit is op dit moment in het geding. Vooreerst speelt dit vraagstuk alleen nog in economisch opzicht, maar indien het herstel niet tijdig kan worden bewerkstelligd, rijst het gevaar van instabiliteit in een bredere maatschappelijke context. Economisch herstel is geboden, maar de wijze waarop dit moet gebeuren roept vraagtekens op. Het sedert de late jaren vijftig klassiek geworden beleidsinstrument van de globale stimulering van de economie, vooral aangrijpend op de vraagzijde, lijkt op zichzelf onvoldoende effectief te zijn. De vraag doet zich voor of grote problemen van dit moment niet tevens en zelfs veeleer aan de aanbodszijde liggen, of ze niet structureel van aard zijn en om een meer gericht beleid vragen. Die omstandigheid beperkt zich niet tot Nederland, maar is internationaal van aard. Dat neemt niet weg dat het vraagstukvoor ons land tal van specifieke trekken vertoont. Deze liggen niet alleen in het objectieve vlak, zoals in de kwetsbaarheid van ons huidige exportpakket, maar ook in het subjectieve vlak, namelijk dat van de aspiraties.

11 De veronderstelling dat in de wereldeconomie de kaarten thans opnieuw worden geschud, zoals ook na de voorgaande mondiale depressies het geval bleek, lijkt weinig gewaagd. De economische structuren worden nationaal gezien grondig gewijzigd, het internationale industriele vestigingspatroon staat aan een ingrijpende herziening bloot. Hoe zal Nederland - wit het zijn relatieve positie handhaven -op die ontwikkelingen dienen te reageren? Specifieke structuurcomponent: sectorstructuur in dynamisch perspectief Zoals onderzoekingen van onder meer Chenery5 hebben aangetoond, komt de sectorstructuur van een land tot stand onder invloed van twee factoren: - het ontwikkelingsstadium waarin een land verkeert, tot uitdrukking komend in de hoogte van zijn produktie per hoofd van de bevolking. De invloed daarvan is tweezijdig, nl. zowel van de kant van de bestedingen, als van die van de produktiekosten en mogelijkheden, waaronder de stand der techniek; - de relatieve positie, met name ten opzichte van landen die zich in een zelfde ontwikkelingsstadium bevinden. Die positie vindt vooral zijn uitdrukking in de omvang (schaalfactoren), beschikbaarheid van hulpbronnen (onder meer grondstoffen en energie), specifiek technisch kunnen en ligging. Deze beide factoren doen zich gelden via het allocatiemechanisme waarin de assortimentskeuze (sectorstructuur) in combinatie met de proportionaliteitskeuze (combinatie van de produktiefactoren) en de temporele verdeling (verhouding tussen investeren en consumeren) zijn weerslag vindt. Het is mogelijk gebleken6 om het verloop in de sectorstructuur van een economie retrospectief weer te geven in een globaal ontwikkelingspatroon. De vraag is nu of dat verloop ook op prospectieve wijze in beeld gebracht kan worden. Dit willen wij proberen. Daartoe dienen wij ons dan concrete voorstellingen te maken van de navolgende determinanten: 1. binnenlandse vraagontwikkeling, met name de consumptieve vraag van particulieren en overheid. De samenstelling van de consumptieve vraag in termen van sectoren (goederengroepen) is aan verandering onderhevig en via de omrekening naar leverende sectoren van invloed op de sectorstructuur; 2. buitenlandse vraagontwikkeling (volume), dievia hettotale exportvolume - ook bij ongewijzigde samenstelling -zijn invloed op de produktiestructuur doet gelden doordat de buitenlandse vraag een totaal andere samenstelling heeft dan de binnenlandse; 3. investeringsvraag, die qua totaal en qua verdeling over de sectoren van bestemming kan verschillen, hetgeen doorwerkt naar de leverende sectoren; 4. internationale arbeidsverdeling en concurrentieverhoudingen, die via de technische ontwikkeling en de factorproportionaliteitskeuze verschuivingen teweegbrengen in het exportpakket (zie ad. 2), maar ook in het produktiepakket dat voorziet in de binnenlandse vraag; 5. grondstoffen- en energiesituatie en met name het prijsverloop en de mogelijk resulterende substitutie (wijziging in het patroon van onderlinge leveringen). Deze analyse is in meer dan 66n opzicht van belang: - wij dienen ons een globaal beeld te vormen van de verhoudingen waarmee wij nationaal en internationaal te maken krijgen en moeten uitmaken in welke mate de sectorstructuur hiervan de gevolgen zal ondervinden. lnzicht in het aanpassingsvermogen zal van ons gevraagd worden; H. B. Chenery, ((Patterns of Industrial Growth*, American Economic Review, 50 kept , blz H. 0. Chenery en L. Taylor,.Development Patterns Among Countries and over Timer*. Review of Economics andstatistics, 10 (nov. 1968), blz Zie de in voetnoot 5 aangehaalde werken.

12 - uitgaande van in ons land aanvaarde doelstellingen en verwachtingen inzake de inkomens- en werkgelegenheidsontwikkeling moeten wij nagaan of de sectorstructuuraanpassing die daarbij impliciet wordt verondersteld we1 spoort met wat op grond van empirische generalisatie mogelijk geacht kan worden, respectievelijk in overeenstemming is met de huidige tendenties die zich in onze sectorstructuur metterdaad aftekenen: inzicht in de coherentie van onze verwachtingen met het oog op de economisch-technische desiderata. Wij betrekken dat geheel op de periode tot Naast de economisch-technische desiderata dienen ook de andere beleidsfacetten tot hun recht te komen. Daartoe is enerzijds nodig de verschillende facetten in concreto te onderkennen en te operationaliseren (randvoorwaarden te formuleren in de vorm van plafondwaarden met betrekking tot de belasting van het milieu en dergelijke.anderzijds is het nodig om te laten zien op welke wijze de sectorstructuur van invloed is respectievelijk inwerkt op de facetten (bij voorbeeld milieubelasting), inclusief de wijze waarop de technische vooruitgang, substitutie-verschijnselen, e.d. daarop inspelen Generieke structuurcomponent Het belang van de generieke structuurcomponent - kostenpeil ten opzichte van de naaste concurrenten, infrastructuur, algemeen kennis- en innova: tiepotentieel - behoeft in verband met de nadrukdie dezecomponent in studies, nota's en beleid7 de laatste tijd gehad heeft, nauwelijks nadere toelichting. De aanpassing via wijziging in de combinatie van produktiefactoren (rationalisatie) heeftzijn grenzen uit een oogpunt van de technische mogelijkheden en de kapitaalkosten en leidt voorts tot uitstoting van arbeid. Deze aanpassing kan daardoor op gespannen voet raken met de werkgelegenheidsdoelstelling. Wij willen er hier overigens de nadruk op leggen dat men bij kennis- en innovatie-potentieel in dit verband niet uitsluitend aan techniek en wetenschap moet denken, rnaar ook aan organisatie van de produktie en de afzet (marketing). Ook van deze component dient retrospectief en prospectief te worden vastgesteld welke zijn invloed is op de concurrentiepositie en daarmee op de vervulbaarheid van economische en niet-economische doelstellingen Fundering van het structuurbeleid Generiek versus specifiek gericht beleid Economische groei en structuur zijn nauw met elkaar verbonden begrippen, zowel in de economische literatuur als in de gedachtengang van de beleidsmakers. In de wijze waarop men de beide grootheden op elkaar betrekt, kan evenwe1 een wereld van verschil schuilen. Sterk gestileerd zou men van twee tegenover elkaar staande visies kunnen spreken. Aan de ene zijde staat de school die structuuraanpassing ziet optreden als gevolg van groei, waarbij macro-economische besturing en generiek kostenbeleid als ondersteuning van het rnarktmechanisme wordt gezien. De andere school wil groei bewerkstelligen door structuuraanpassing en staat ten behoeve daarvan een specifiek gericht en intervenierend beleid voor. H. den Hartog en H. S. Tjan, Investeringen, lonen, prijzen en arbeidsplaatsen. Occasional paper nr Centraal Planbureau. Een gewijzigde versie verscheen als: H. den Hartog en H. S. Tjan. c(lnvestments, Wages, Prices and Demand for Labourn, De Economist, 124. blz H. den Hartog, Th. van de Klundert en H. S. Tjan, ccde structurele ontwikkeling van de werkgelegenheid in macro-economisch perspectief,), Preadvies voor de Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, u's-gravenhage, ~Een Macromodel voor de Nederlandseeconomie op rniddellange termijn),, (Vintaf-ll. Occasionalpaper, nr. 12. Centraal Planbureau. ((Technische innovatien, Tweede Kamer, zitting , nrs. 1-2.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. het borgen van publiek belang WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 56 het borgen van publiek belang De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972.

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 58 ontwikkelingsbeleid en goed bestuur De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d

Focus op functies. u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d W E T E N S C H A P P E L I J K E R A A D V O O R H E T R E G E R I N G S B E L E I D Focus op functies u i t d a g i n g e n v o o r e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g m e d i a b e l e i d A M S

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

IBO Wetenschappelijk onderzoek

IBO Wetenschappelijk onderzoek Datum 1 mei 2014 1 Colofon Titel Bijlage(n) IBO Wetenschappelijk onderzoek 5 bijlage(n) Inlichtingen Ministerie van Financiën Inspectie der Rijksfinanciën/Bureau Strategische Analyse ii Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer

Nu leren voor later. Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg. Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer Nu leren voor later Een verkennende studie naar duurzame ontwikkeling in onderwijs in Limburg Ron Cörvers, Machiel Lamers en Carijn Beumer 1 november 2009 Universiteit Maastricht International Centre for

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. nederland als immigratiesamenleving WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 60 nederland als immigratiesamenleving De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Sturing zonder bestuur

Sturing zonder bestuur Sturing zonder bestuur Samenwerking in vier stedelijke netwerken Maart 2010 Drs. J.J.A.N. Deen Prof. dr. S.A.H. Denters Dr. P.J. Klok Kennisinstituut Stedelijke Samenleving (www.kiss-oost.nl) Universiteit

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 112 stad en land in een nieuwe geografie Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry

Nadere informatie

de toekomst van de nationale rechtsstaat bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid

de toekomst van de nationale rechtsstaat bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 63 de toekomst van de nationale rechtsstaat bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving.

12/2012. Rob. Loslaten in vertrouwen. Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving. 12/2012 Loslaten in vertrouwen Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Loslaten in vertrouwen Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving December 2012 Rob Profiel De Raad voor het openbaar

Nadere informatie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie

Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Overeenkomsten en verschillen in het debat rondom kernenergie Utrecht, 29 maart 2010 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Opzet en doel van de stakeholderbijeenkomsten 3 1.2 Afzien van deelname door de milieuorganisaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Fiscaal toezicht op maat

Fiscaal toezicht op maat Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst Fiscaal toezicht op maat Soepel waar het kan, streng waar het moet Den Haag, juni 2012 1 Commissie Horizontaal Toezicht Belastingdienst 2 Commissie Horizontaal

Nadere informatie

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032

Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen. Advies 032 Smaken verschillen: Multicultureel bouwen en wonen Advies 032 De Raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROM-raad) is ingesteld bij Wet van 10 oktober 1996 (Stb. 551).

Nadere informatie

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving

De tijd is rijp. Commissie Herziening. Handhavingsstelsel. VROM-regelgeving De tijd is rijp Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving Commissie Herziening Handhavingsstelsel VROM-regelgeving 2 Inhoud Samenvatting...5 1 Inleiding...11 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag...11

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten

Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten Barbara Baarsma Flóra Felsö Sjoerd van Geffen José Mulder André Oostdijk (Research voor Beleid) Onderzoek in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN

WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN WIE WATER DEERT, DIE WATER KEERT, WATER KEREN MOET JE LEREN Een onderzoek naar de geleerde lessen van het Hoogheemraadschap van Delfland bij recente crises. COMMANDEURSSCRIPTIE Leergang MCDm/Commandeursopleiding

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie