Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe"

Transcriptie

1 1 VOORSTEL TOT JURIDISCHE AFSPLITSING Betreft: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende te 9405 BL Assen, Lauwers 3, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , "N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe" hierna ook te noemen: de Splitsende Vennootschap; neemt in overweging: 1. dat de Splitsende Vennootschap het gewenst acht te splitsen in de zin van artikel 2:334a lid 3 juncto artikel 2:334hh lid 1 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarbij: a. de Splitsende Vennootschap ter gelegenheid van die splitsing opricht: i. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: WMD Drinkwater B.V., te vestigen te Assen, deze op te richten vennootschap hierna te noemen: WMD Drinkwater; ii. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: WMD Industriewater B.V., te vestigen te Assen, deze op te richten vennootschap hierna te noemen: WMD Industriewater; iii. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam: WMD Participaties B.V., te vestigen te Assen, deze op te richten vennootschap hierna te noemen: WMD Participaties, WMD Drinkwater, WMD Industriewater en WMD Participaties tezamen te noemen: de Verkrijgende Vennootschappen; b. de Verkrijgende Vennootschappen ieder een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap onder algemene titel verkrijgen; c. de Splitsende Vennootschap blijft bestaan, en d. alle aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschappen worden verkregen

2 2 door de Splitsende Vennootschap; 2. dat, aangezien daarbij alle aandelen in de Verkrijgende Vennootschappen worden geplaatst bij de Splitsende Vennootschap, het bepaalde in artikel 2:334hh lid 1 BW van toepassing is en de artikelen 2:334f lid 4 eerste zin, 2:334w en 2:334y tot en met 334aa niet van toepassing zijn; stelt voor: 1. een splitsing in de zin van artikel 2:334a leden 1 en 3 BW tot stand te brengen (de Afsplitsing), waarbij: a. de Splitsende Vennootschap ter gelegenheid van die afsplitsing opricht WMD Drinkwater, WMD Industriewater en WMD Participaties; b. de Verkrijgende Vennootschappen verkrijgen ieder een gedeelte van het vermogen van de Splitsende Vennootschap onder algemene titel; c. de Splitsende Vennootschap blijft bestaan, en d. alle aandelen in het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschappen worden verkregen door de Splitsende Vennootschap. 2. Statuten van de partijen bij de Afsplitsing De statuten van de Splitsende Vennootschap zullen bij gelegenheid van de Afsplitsing worden gewijzigd. De doorlopende tekst van de huidige statuten van de Splitsende Vennootschap is als bijlage (Bijlage 1) aan dit voorstel gehecht. Het concept van de statuten van de Splitsende Vennootschap zoals zij na de Afsplitsing zullen luiden is als bijlage (Bijlage 2) aan dit voorstel gehecht. De statutaire naam van de Splitsende Vennootschap zal worden gewijzigd in N.V. Waterbedrijf Drenthe. De ontwerpen van de akten van oprichting van WMD Drinkwater, WMD Industriewater en WMD Participaties zijn als bijlagen (Bijlagen 3, 4 en 5) aan dit splitsingsvoorstel gehecht. 3. Overgang van het vermogen Splitsende Vennootschap Van het vermogen van de Splitsende Vennootschap zullen drie respectieve gedeelten overgaan op de elk van de drie Verkrijgende Vennootschappen. De Splitsende

3 3 Vennootschap behoudt alle overige tot haar vermogen behorende vermogensbestanddelen. 4. Beschrijvingen van de vermogensbestanddelen en pro-forma winst- en verliesrekening De beschrijving als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 sub d BW aan de hand waarvan kan worden bepaald welke vermogensbestanddelen van de Splitsende Vennootschap zullen overgaan op elk van de Verkrijgende Vennootschappen en welke vermogensbestanddelen door de Splitsende Vennootschap worden behouden is als bijlage (Bijlage 6) aan dit voorstel gehecht. Voor de in deze beschrijving genoemde vermogensbestanddelen geldt dat indien een vermogensbestanddeel van de Splitsende Vennootschap, dat op basis van die beschrijving overgaat op één van de Verkrijgende Vennootschappen dan wel achterblijft bij de Splitsende Vennootschap, het vermogen van de Splitsende Vennootschap verlaat in de periode die loopt vanaf de dag van ondertekening van dit voorstel tot splitsing tot het moment waarop de Afsplitsing van kracht wordt, niet het desbetreffende vermogensbestanddeel conform die beschrijving zal overgaan dan wel achterblijven, maar hetgeen voor dat vermogensbestanddeel in de plaats zal zijn getreden. Ingeval sprake is van vermogensbestanddelen waarvan niet duidelijk is of deze naar één van de Verkrijgende Vennootschappen zijn overgaan dan wel of die vermogensbestanddelen bij de Splitsende Vennootschap verblijven, blijft de Splitsende Vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:334s lid 3 BW, rechthebbende op die vermogensbestanddelen. Als bijlage IV bij voornoemde beschrijving (Bijlage 6) is aangehecht een pro forma winst- en verliesrekening van elk van de Verkrijgende Vennootschappen en een pro forma winst- en verliesrekening van de Splitsende Vennootschap. 5. Waarde van het deel van het vermogen dat elk van de Verkrijgende Vennootschappen zal verkrijgen en van het deel van het vermogen dat de Splitsende Vennootschap zal behouden (alsmede de waarde van aandelen in het kapitaal van elk van de Verkrijgende Vennootschappen die de Splitsende Vennootschap bij de Afsplitsing zal verkrijgen)

4 4 De waarde als bedoeld in artikel 2:334f lid 2 sub e BW is vermeld in de hiervoor onder 4 genoemde beschrijving (Bijlage 6), welke waarde betreft de waarde van het deel van het vermogen dat elk van de Verkrijgende Vennootschappen zal verkrijgen en de waarde van het deel van het vermogen dat de Splitsende Vennootschap zal behouden, alsmede de waarde van de aandelen in het kapitaal van elk van de Verkrijgende Vennootschappen die de Splitsende Vennootschap bij de Afsplitsing zal verkrijgen. De hiervoor bedoelde waarden zijn bepaald per de datum van de tussentijdse vermogensopstelling van de Splitsende Vennootschap, zijnde 1 september Ten last van de Verkrijgende Vennootschappen toe te kennen rechten en vergoedingen Er zijn geen (rechts)personen die, anders dan als aandeelhouder, bijzondere rechten als bedoeld in artikel 2:334p juncto artikel 2:334f lid 2 sub f BW jegens de Splitsende Vennootschap hebben, zodat geen rechten of vergoedingen als bedoeld in voormelde wetsartikelen behoeven te worden toegekend ten laste van een van de Verkrijgende Vennootschappen. 7. Voordelen welke in verband met de Afsplitsing aan een bestuurder of commissaris worden toegekend In verband met de voorgenomen Afsplitsing worden geen voordelen toegekend aan een bestuurder of commissaris van de Splitsende Vennootschap of aan enig ander die bij de Afsplitsing is betrokken. 8. Voornemens over de samenstelling van het bestuur en de raad van commissarissen 1. De Splitsende Vennootschap: Er bestaat geen voornemen na de Afsplitsing wijziging aan te brengen in de samenstelling van het bestuur. De heer Peter Anton Glasbeek, geboren te Leeuwarden op 13 augustus 1954, is thans de enige directeur van de Splitsende Vennootschap. Er bestaat voorts geen voornemen na de Afsplitsing wijziging aan te brengen in de samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen van de Splitsende Vennootschap bestaat uit: a. de heer Johannes Harmannus van der Laan, geboren te Loppersum op 1 juli 1950;

5 5 b. de heer Tiens Eerenstein, geboren te Emmen op 10 september 1952; c. de heer Berend Johannes Bouwmeester, geboren te Zaandam op 28 juni 1959; d. de heer Geert Jan Jansen, geboren te Norg op 7 november 1946; e. mevrouw Marie Louise van Wijhe, geboren te Zwolle op 6 april De Verkrijgende Vennootschappen: Na het tot stand komen van de Afsplitsing zal het bestuur van elk van de Verkrijgende Vennootschappen bestaan uit de Splitsende Vennootschap als enig bestuurder. Bij WMD Drinkwater zal na het tot stand komen van de Afsplitsing een raad van commissarissen worden ingesteld, welke zal bestaan uit de personen die tevens zitting hebben in de raad van commissarissen van de Splitsende Vennootschap en die hiervoor onder 8.1 worden genoemd. Er bestaat geen voornemen om na de Afsplitsing bij WMD Industriewater of WMD Participaties een raad van commissarissen in te stellen. 9. Tijdstip met ingang waarvan de financiële gegevens betreffende elk deel van het vermogen dat zal overgaan, zal worden verantwoord in de jaarstukken van de Verkrijgende Vennootschappen Met ingang van 1 januari 2016 zullen de financiële gegevens van het vermogen dat overgaat op de Verkrijgende Vennootschappen worden verantwoord in de jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschappen. Het boekjaar van de Splitsende Vennootschap is gelijk aan dat van de op te richten Verkrijgende Vennootschappen en loopt van 1 januari tot en met 31 december. 10. Voorgenomen maatregelen in verband met het verkrijgen door (de) aandeelhouder(s) van de Splitsende Vennootschap van aandeelhouderschap van de Verkrijgende Vennootschappen Niet van toepassing. De Splitsende Vennootschap wordt door de Afsplitsing enig aandeelhouder van elk van de Verkrijgende Vennootschappen. 11. Voornemens omtrent voortzetting of beëindiging van activiteiten

6 6 a. Ter gelegenheid van de Afsplitsing zullen alle activiteiten die zien op de wettelijke activiteiten zoals nader omschreven in de Drinkwaterwet worden afgesplitst naar WMD Drinkwater. Deze werkzaamheden van de Splitsende Vennootschap zullen door WMD Drinkwater op dezelfde voet worden voortgezet. b. Ter gelegenheid van de Afsplitsing zullen alle activiteiten die zien op waterzuivering voor niet-drinkwater toepassing worden afgesplitst naar WMD Industriewater. Deze werkzaamheden van de Splitsende Vennootschap zullen door WMD Industriewater op dezelfde voet worden voortgezet. c. Ter gelegenheid van de Afsplitsing zullen alle overige activiteiten, die niet vallen onder de hiervoor onder a., en b. genoemde activiteiten, worden afgesplitst naar WMD Participaties, waaronder begrepen de aandelen in de statutair te Assen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NoordWater B.V. Deze werkzaamheden van de Splitsende Vennootschap zullen door WMD Participaties op dezelfde voet worden voortgezet. d. De Splitsende Vennootschap zal na de Afsplitsing uitsluitend als holding fungeren. Er zullen als gevolg van de afsplitsing geen werkzaamheden worden beëindigd. Ter gelegenheid van de afsplitsing zullen alle rechten en verplichtingen van de Splitsende Vennootschap die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten van rechtswege overgaan naar WMD Drinkwater overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:662 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 12. Besluit tot splitsing (art. 2:334f lid 2 sub l en lid 4 BW) Het besluit tot splitsing van de Splitsende Vennootschap moet op grond van de statuten van de Splitsende Vennootschap worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke in dat geval zal worden gehouden minstens 16, doch hoogstens 25 dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering zal tot de splitsing kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigend kapitaal, mits met drie/vierde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.

7 7 Indien van de Afsplitsing onderdeel uitmakende statutenwijziging van de Splitsende Vennootschap een afwijking behelst in de zin van artikel 2:158 lid 12 BW, is voor het besluit tot splitsing de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de toestemming van de ondernemingsraad vereist. Het besluit tot splitsing vereist overigens op grond van de statuten van de Splitsende Vennootschap geen goedkeuring. 13. Invloed van de Afsplitsing op de grootte van de goodwill en uitkeerbare reserves De Afsplitsing heeft de volgende invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves, waaronder begrepen de agio, van de Splitsende Vennootschap: a. de Afsplitsing heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van de Splitsende Vennootschap; b. Afsplitsing heeft geen invloed op de grootte van de uitkeerbare reserves van de Splitsende Vennootschap. De Afsplitsing heeft de volgende invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves, waaronder begrepen de agio, van WMD Drinkwater: a. de Afsplitsing heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van WMD Drinkwater; b. de Afsplitsing heeft tot gevolg dat de uitkeerbare reserves (inclusief agio) van WMD Drinkwater toenemen met een bedrag van euro. De Afsplitsing heeft de volgende invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves, waaronder begrepen de agio, van WMD Industriewater: a. de Afsplitsing heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van WMD Industriewater; b. Afsplitsing heeft tot gevolg dat de uitkeerbare reserves van WMD Industriewater toenemen met een bedrag van euro. De Afsplitsing heeft de volgende invloed op de grootte van de goodwill en de uitkeerbare reserves, waaronder begrepen de agio, van WMD Participaties: a. de Afsplitsing heeft geen invloed op de grootte van de goodwill van WMD Participaties; b. de Afsplitsing heeft tot gevolg dat de uitkeerbare reserves van WMD Participaties toenemen met een bedrag van euro.

8 8 II. Slotbepalingen: a. Toelichting Het bestuur van de Splitsende Vennootschap heeft een toelichting op het voorstel tot splitsing opgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:334g lid 1 BW. In deze schriftelijke toelichting worden door het bestuur de redenen voor de Afsplitsing gegeven, de verwachte gevolgen voor de werkzaamheden en een toelichting uit juridisch, sociaal en economisch oogpunt. b. Accountantsverklaringen en accountantsverslag Aangezien het bepaalde in artikel 2:334aa BW niet van toepassing is, zullen geen verklaringen en/of verslag als aldaar bedoeld aan dit voorstel worden gehecht. c. Jaarrekening, jaarverslag en toelichting Dit voorstel tot splitsing wordt tezamen met de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen (over de kalenderjaren 2011, 2012 en 2013) van de Splitsende Vennootschap en de tussentijdse vermogensopstelling (voor zover vereist) (voor zover deze ter inzage (moeten) liggen), met de accountantsverklaring daarbij, neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tevens worden bovengenoemde stukken met inbegrip van de eventuele jaarrekeningen en jaarverslagen en tussentijdse vermogensopstelling die niet ter openbare inzage hoeven te liggen en tezamen met voormelde door het bestuur van de Splitsende Vennootschap opgestelde toelichting ten kantore van de Splitsende Vennootschap neergelegd. Deze stukken zullen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:334h lid 2 BW, tot het tijdstip van de splitsing bij de Splitsende Vennootschap ter inzage liggen, en op de adressen van de Splitsende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschappen nog tot zes maanden na de splitsing, voor de aandeelhouders en voor hen die een bijzonder recht jegens één van de vennootschappen hebben. Indien de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van de Splitsende Vennootschap

9 9 of een vereniging van werknemers die werknemers van de Splitsende Vennootschap of van een dochtermaatschappij van de Splitsende Vennootschap onder haar leden telt, schriftelijk een advies of opmerkingen indient, worden deze tegelijk met het onderhavige voorstel tot splitsing of onmiddellijk na ontvangst, neergelegd op het adres van het kantoor van de Splitsende Vennootschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:334h lid 4 juncto lid 2 BW. d. Publicatie De neerlegging als hierboven bedoeld wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid dagblad, te weten Trouw, met opgave van het Handelsregister waar dit splitsingsvoorstel met bijlagen ligt en het adres van het kantoor van de Splitsende Vennootschap. e. Gewijzigde omstandigheden (art 2:334i BW) Het bestuur van de Splitsende Vennootschap zal de algemene vergadering inlichten over de na het voorstel tot splitsing gebleken belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva die de mededelingen in het voorstel tot splitsing of in de toelichting hebben beïnvloed. f. Besluit tot splitsing. Het besluit tot de Afsplitsing wordt genomen in de algemene vergadering van de Splitsende Vennootschap conform het bepaalde in de artikelen 2:334m en 334ee BW en het bepaalde in de statuten van de Splitsende Vennootschap. De notulen van de betreffende aandeelhoudersvergadering worden opgemaakt bij notarieel proces-verbaal. g. Bijlagen Bijlagen bij dit voorstel maken een integraal onderdeel van dit splitsingsvoorstel uit.

10 10 Aldus getekend in drievoud te Assen op Het bestuur van de Splitsende Vennootschap: Naam : P.A. Glasbeek Namens: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Plaats : Datum :

11 11 Bijlagen: Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: huidige statuten Splitsende Vennootschap conceptstatuten Splitsende Vennootschap conceptakte van oprichting WMD Drinkwater conceptakte van oprichting WMD Industriewater conceptakte van oprichting WMD Participaties beschrijving bij het voorstel tot splitsing inclusief de daarbij behorende bijlagen De bijlagen bij deze beschrijving zijn: Bijlage I: de registergoederen die uitsluitend in economische zin worden verkregen door WMD Industriewater Bijlage II: de leidingen behorende bij Gietwater te Klazienaveen en Gietwater te Erica die worden verkregen door WMD Industriewater Bijlage III: de overige registergoederen die worden verkregen door WMD Industriewater Bijlage IV: de pro forma balansen en de pro forma winst- en verliesrekeningen van WMD Industriewater, WMD Drinkwater, WMD Participaties en de Splitsende Vennootschap Bijlage V: de registergoederen die uitsluitend in economische zin worden verkregen door WMD Participaties Bijlage VI: de registergoederen die worden verkregen door WMD Participaties

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN

TRIP ADVOCATEN NOTARISSEN 1 BESCHRIJVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:334F LID 2 SUB D BURGERLIJK WETBOEK Bijlage bij het voorstel tot splitsing van N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe Dit document is een beschrijving in de zin van

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING

TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING 1 TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT AFSPLITSING Het bestuur van: de statutair in Assen gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe, kantoorhoudende te 9405 BL Assen, Lauwers

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.

Notariaat Versteeg Giesbers & Steegmans Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen. Postbus 67 6200 AB MAASTRICHT Tel.: 043-3298100 Fax: 043-3298111 E-mail: info@vrijthofnotarissen.nl pagina - 1 - VOORSTEL TOT FUSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 312 BOEK 2 BW, VAN B.V. WERKLANDSCHAPSONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

- 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d

- 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d - 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d. 30-6-2016 Op drie december tweeduizend zestien verschenen voor mij, Mr Joannes Smal, notaris in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den Ussel, Kerkepad

Nadere informatie

VOORSTEL TOT FUSIE Het afdelings- of districtsbestuur dient de volgende pagina s in te vullen: pagina 3, 4, 7 en 8.

VOORSTEL TOT FUSIE Het afdelings- of districtsbestuur dient de volgende pagina s in te vullen: pagina 3, 4, 7 en 8. VOORSTEL TOT FUSIE Het afdelings- of districtsbestuur dient de volgende pagina s in te vullen: pagina 3, 4, 7 en 8. Blad 1 Voorstel tot fusie De ondergetekenden: 1. de heer Leendert Cornelis Brinkman,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

JURIDISCHE FUSIE Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland

JURIDISCHE FUSIE Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort Status Concept Datum 08-08-2016 JURIDISCHE FUSIE Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en Regionaal Genootschap Fysiotherapie Groot IJsselland Op

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

C. Dat de Verdwijnende Verenigingen niet zijn ontbonden en niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeren.

C. Dat de Verdwijnende Verenigingen niet zijn ontbonden en niet in staat van faillissement of surseance van betaling verkeren. Ref: 2014.0225.01 MS VOORSTEL TOT JURIDISCHE FUSIE DE ONDERGETEKENDEN: 1. het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IMPULS, vereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen,

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Dossiernummer: 2015.0095.01 Ref: KH 280915.V4 VOORSTEL TOT JURIDISCHE FUSIE DE ONDERGETEKENDEN:

Dossiernummer: 2015.0095.01 Ref: KH 280915.V4 VOORSTEL TOT JURIDISCHE FUSIE DE ONDERGETEKENDEN: Dossiernummer: 2015.0095.01 Ref: KH 280915.V4 VOORSTEL TOT JURIDISCHE FUSIE DE ONDERGETEKENDEN: 1. het bondsbestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: CNV Vakmensen.nl, statutair gevestigd

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A.

SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A. SPLITSINGSAKTE COÖPERATIE UNIVÉ HET ZUIDEN U.A. Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: ** te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie: Coöperatie Univé Het Zuiden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel

Kamer van Koophandel: Handelsregister Bedrijfsprofiel pagina 1 van 5 Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 20141699 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Aandeelhouders STAK LOM

Aandeelhouders STAK LOM Memo Van : Joris de Leur Aan : Roelof van der Wielen (Uno Bedrijfsadviseurs) Datum : 16 februari 2017 Betreft : Realisatie LEM/LOM structuur Referentie : 225340/JL 1. Structuur 1.1. Uitgaande van een scheiding

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER REGISTRATIEDOCUMENT VOS INVESTMENT BEHEER B.V. GEGEVENS BETEFFENDE DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER Vos Investment Beheer B.V. (hierna ook te noemen: de Beheerder) treedt op als beheerder in de zin van

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Te tekenen op 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V.

Te tekenen op 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. Te tekenen 1 februari 2016 SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ VILLA FLORA B.V. 1 februari 2017 1. INLEIDING Dit is een besluit van de aandeelhouders van en tezamen

Nadere informatie

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V.

REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. REGISTRATIEDOCUMENT EAGLE FUND BEHEER B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Eagle Fund Beheer B.V., als bedoeld in artikel 11 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 ("Btb 2005"). Tenzij

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek.

Bedrijfsprofiel. Handelsregisterhistorie. http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/wwwsrvu/html/zoek. Bedrijfsprofiel UITTREKSEL Dossiernummer: 27117721 Blad 00001 Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam

Nadere informatie

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN STATUTENWIJZIGING Heden, de vierentwintigste april negentienhonderd zevenennegentig verscheen voor mij, Meester Börre Albert George van Nievelt, notaris ter standplaats Rotterdam: de Heer Mr Robbert Jan

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com

Stemrechtregeling. Finaal. aegon.com Stemrechtregeling Finaal aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 DEZE STEMRECHTREGELING (de Overeenkomst) is oorspronkelijk aangegaan op 26 mei 2003 en wordt hierbij gewijzigd en luidt thans als volgt. Partijen:

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Boek 2 BW, titel 7 / versie 23 augustus 2011 Vergelijking versie 1 mei 2011 met versie 23 augustus 2011

Boek 2 BW, titel 7 / versie 23 augustus 2011 Vergelijking versie 1 mei 2011 met versie 23 augustus 2011 Titel 7. Fusie en splitsing Afdeling 1. Algemene bepaling Artikel 308 1. De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de stichting,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V.

DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. DRIELUIK* STATUTENWIJZIGING VAN ROYAL IMTECH N.V. Dit drieluik bevat de voorgestelde statutenwijziging van Royal Imtech N.V. ("Imtech"), zoals zal worden voorgesteld aan de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

blad -1- SK/pl dossier VOORSTEL TOT FUSIE

blad -1- SK/pl dossier VOORSTEL TOT FUSIE blad -1- SK/pl dossier 20100670 versie 21 april 2001 VOORSTEL TOT FUSIE DE ONDERGETEKENDEN: A. 1. de heer Sebastiaan Anthonius van Bergen, wonende te 3151 GM Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, Hoefslag

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 929 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 30 SEPTEMBER 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -).. (volledig adres van de aandeelhouder)..

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Civielrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging

Civielrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging HOOFDSTUK 2 Civielrechtelijke aspecten van bedrijfsopvolging Mr. R.H.A. Franken 2.1 Inleiding Geregeld zien de partijen bij een bedrijfsopvolging de juridische aspecten als sluitstuk van de bedrijfsopvolging,

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven:

OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM. Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: OPRICHTING STICHTING FONDS BEHEER FLIGHT FORUM Heden,., verschenen voor mij, mr., notaris te Eindhoven: De commanditaire vennootschap Flight Forum CV, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven aan het

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag

doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag doorlopende statuten Stichting VZVZ Servicecentrum gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 5 april 2013 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds. Registratiedocument Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V. Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 (de "Vennootschap" of "Xior")

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012

doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 doorlopende statuten STICHTING VZVZ DERDENGELDEN gevestigd te Den Haag zoals luidend sinds 21 december 2012 STATUTEN. HOOFDSTUK I. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De Stichting

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Reglement auditcommissie Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Auditcommissie 3 Artikel 3 Samenstelling 3 Artikel 4 Taken en bevoegdheden 4

Nadere informatie

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van

Fusie is op grond van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtshandeling van 32 458 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 september 2009 tot wijziging van de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds

BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:

Nadere informatie

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt:

VOORBEELD. De partijen, overwegende, dat. verklaren als volgt: De partijen, 1. A. Persoon, geboren op 15-02-1970 (hierna "Vennoot 1"), 2. B. Persoon, geboren op 02-04-1978 (hierna "Vennoot 2"), overwegende, dat de vennoten een samenwerking willen aangaan bij het ondernemen

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie