Albeda College. Jaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Albeda College. Jaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Albeda College Jaarverslag

2 Lijst met gebruikte afkortingen AC: Audit Committee AD: Associate Degree AKA: Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent AMC: Auditing, Monitoring & Control ARBO: Arbeidsomstandigheden ASS: Autistisch Spectrum BAPO: Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen BBL: Beroepsbegeleidende Leerweg (combinatie werken en leren) BD: Business Development BHV: Bedrijfshulpverlening BOL: Beroepsopleidende Leerweg (leren op school, stage, bedrijf of instelling) BOS: Begeleider op School BPV: Beroeps Praktijk Vorming BV: Besloten Vennootschap BVE: Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst CGO: Competentiegericht Onderwijs (modern beroepsonderwijs) CITO: Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling CMR: Centrale Medezeggenschapsraad COLO: Centraal Orgaan van Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven COP: Competitie Ontwikkel Punt CvB: College van Bestuur DTO: Studententevredenheidsonderzoek DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs ESF: Europees Sociaal Fonds EVC: Eerder Verworven Competentie F&AZ: Financiën & Administratieve Zaken FES: Fonds Economische Structuurversterking FTE: Fulltime-Equivalent (een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt) FUWA: Functiewaardering GGD: Gemeentelijke Gezondheids Dienst GGZ: Geestelijke Gezondheids Zorg GSO: Grootstedelijk Overleg havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs hbo: hoger beroepsonderwijs HRM: Human Resource Management HR: Hogeschool Rotterdam IBO: Interdepartementaal Beleidsonderzoek ICT: Informatie- en Communicatietechnologie IGO: Instelling Georganiseerd Overleg INK: Instituut Nederlandse Kwaliteit ISB: Internationaal Stagebureau JOB: Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs KBB: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven KTO: Klanttevredenheidsonderzoek LB: Loopbaan en Burgerschap LMC: Lars Maasoevers Combinatie, koepel vo MBO Raad: Brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs mbo: middelbaar beroepsonderwijs MTO: Medewerkerstevredenheidsonderzoek OBP: Ondersteunend en Beheerspersoneel 2

3 OCW: OER: OOP: OP: or: PDCA- POP: R&D: R&O: RI&E: REC: RiTC: RMC: ROA: roc: rvt: RxH: S&A: SISA: SLB: SMW: SPW: SSC: vavo: vmbo: vo: VSV: VVE: vwo: WEB: WET BIO: WIA: WMS: WOPT: WOR: ZAT: (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs Ondersteunend Personeel Onderwijzend Personeel ondernemingsraad Plan-do-check-act cyclus van het INK-model. Persoonlijke Ontwikkel Plannen Research & Development Resultaat en Ontwikkel Regionaal Expertisecentrum Rotterdam International Trading Company Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Rotterdams Ondernemers Academie regionaal opleidingencentrum raad van toezicht Samenwerkingsverband tussen ROC s en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Secretarieel & Administratie (branche) Signaleringssysteem Sluitende Aanpak Studie Loopbaan begeleiding Schoolmaatschappelijk Werk Sociaal Pedagogisch Werk Shared Service Centrum voortgezet algemeen vormend onderwijs voor volwassenen voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voortgezet onderwijs voortijdig schoolverlaten: zonder startkwalificatie, jonger dan 23 jaar Voor- en vroegschoolse educatie voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Wet Educatie en Beroepsonderwijs De Wet op de beroepen in het onderwijs Wet Werk en inkomen naar arbeidvermogen Wet Medezeggenschap op Scholen Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet op de Ondernemingsraden Zorgadviesteams 3

4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Organisatie Albeda algemeen College van bestuur Raad van Toezicht WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) Centrale medezeggenschapsraad Veiligheid en klachten Veiligheid Klachten 24 Hoofdstuk 2 Onderwijs & Kwaliteit Ruim baan voor de kwaliteit van ons onderwijs Hoe weten we of de kwaliteit van ons onderwijs op orde is? Goed onderwijs is meer dan alleen rendement Voortijdig schoolverlaten Zorgstructuur Doorlopende leerwegen Onderwijs en Arbeidsmarkt Een Leven Lang Leren Internationalisering Ruimte voor ondernemen Onderwijs in ontwikkeling Invoering competentiegerichte kwalificatiedossiers Taal & Rekenen Loopbaan & Burgerschap Kwaliteitszorg Verticale verantwoording (inspectie) Horizontale verantwoording Branches AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) Business Services Gezondheidszorg Handel & Commercie Horeca & Toerisme Lifestyle, Sport & Entertainment Secretarieel & Administratie Techniek Welzijn en Onderwijs Educatie 52 Hoofdstuk 3. Personeel Taaktoedeling binnen de onderwijsteams Formatiebeleid / LB-LC eerste tranche Informatie en communicatie Verzuim Nieuw beleid Functiebouwwerk Albeda College Beoordelen en belonen Ontwikkeling Scholing competentiegericht onderwijs (CGO) Ontwikkeling en professionalisering van leidinggevenden Ontwikkeling en professionalisering van medewerkers 62 4

5 3.6.4 Startende werknemers Subsidieregelingen Project Duaal HRM Prioriteiten HRM Hoofdstuk 4. Bedrijfsvoering Een vitale onderwijsorganisatie Ontwikkelingen facilitair De branche als basis Stand van zaken ICT Portaal Communicatie & Marketing Ontwikkelingen huisvesting Projectmanagement: Innovatie, Ontwikkeling en Subsidieverwerving (IOS) Financiële bedrijfsvoering Exploitatieresultaat Begroting en vooruitblik Ontwikkelingen Stelselwijziging RJ Interne risicobeheersing- en controlesysteem Vermogensbeheer en treasury management Algemeen Eigen Vermogen Treasury management Helderheid in bekostiging 73 Hoofdstuk 5. Jaarrekening (geconsolideerd) Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening Balans per 31 december 2010 Geconsolideerd Exploitatierekening 2010 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen 93 Hoofdstuk 6. Overige gegevens Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 100 5

6 Voorwoord College van Bestuur Voor u ligt het jaarverslag 2010 van het Albeda College. Het was een jaar waarin het bestuur in de nieuwe samenstelling voltallig was en waarin grote stappen zijn gezet in het formuleren van de koers van het Albeda College. De uitwerking is door velen met enthousiasme ter hand genomen. Er gebeurt heel veel tegelijkertijd. Natuurlijk geeft dat spanningen, niet alles kan gelijktijdig. Maar we zijn er van overtuigd dat het resultaat beter zal zijn voor het onderwijs en dus voor de studenten. Daarom gaan we door en faseren waar gewenst. Naast deze positieve ontwikkeling moet het bestuur helaas afscheid nemen van vele collega s van de branche Educatie. Door het terugvallen van financiële middelen is het noodzakelijk geweest een sociaal plan te maken dat aangeeft hoe en met welk tempo collega s moeten vertrekken. Wij betreuren deze gang van zaken zeer, ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat in de Rotterdamse samenleving een grote behoefte is aan inburgerings- en educatieactiviteiten. U kunt in dit jaarverslag lezen hoe velen zich hebben ingezet voor het Albeda en wij zijn ervan overtuigd dat dit slechts een beperkt beeld geeft van wat er allemaal met heel veel enthousiasme en doorzettingsvermogen gebeurt. In een lastige omgeving, waarin af en toe tegenstrijdige eisen worden gesteld. In die omgeving werken wij om studenten een volwaardige plaats in de samenleving te kunnen geven als actief burger met een goed beroepsperspectief. Het bestuur dankt alle personeelsleden voor hun grote betrokkenheid, de medezeggenschapsraad met zijn commissies in het bijzonder. En ook de raad van toezicht, die het hele jaar klaar heeft gestaan en zijn verantwoordelijkheid op gepaste wijze heeft genomen. Anja van Gorsel Marcel Nollen Renata Voss 6

7 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Albeda algemeen Dit eerste hoofdstuk van het jaarverslag laat zien wie we zijn en waar we voor staan. Het jaar 2010 wordt geëvalueerd door het college van bestuur (cvb), de raad van toezicht en de centrale medezeggenschapsraad. We kijken daarbij ook vooruit naar Het Albeda College is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor educatie en beroepsonderwijs. Ons roc is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mboopleiding of volwassenenonderwijs een nuttige stap kan zijn op weg naar werk of een hogere opleiding. Bij het Albeda College kunnen studenten kiezen uit meer dan 350 mboopleidingen en kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over ruim 60 locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Het grootste deel van ons onderwijs wordt gefinancierd uit publieke middelen, een deel is privaat. Missie Doel van het Albeda College is iedere jongere en volwassene in Rotterdam en omgeving de kans te geven zich zo hoog mogelijk te kwalificeren en zich te ontwikkelen tot een vakbekwaam en creatief werknemer én actief burger. Iemand die zich duurzaam een plek verwerft op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Dat doen wij door steeds de balans te zoeken tussen wat studenten willen en kunnen, wat het bedrijfsleven nodig heeft, wat de maatschappij van ons vraagt en de (kwaliteits)eisen die we aan onze opleidingen stellen. Ankerpunten Bij het vormgeven van ons onderwijs laten we ons inspireren door onder andere de volgende ankerpunten: Loopbaan deelnemer centraal Op het Albeda College draait het om de studenten. We bereiden ze voor op een toekomst in de maatschappij. Hoe? Door deskundig studieadvies aan de poort en vervolgens uitdagend en goed onderwijs te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met wat studenten al weten en kunnen. Samen met de docenten ontwikkelen ze hun sterke kanten. Leren in betekenisvolle beroepscontext Het Albeda College maakt zich sterk voor leren in de praktijk. Studenten zitten bij het Albeda niet alleen in de schoolbanken. Ze leren in de context van het beroep, simulatieomgevingen en lopen veel stage bij bedrijven en instellingen. Binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Door het Albeda College worden studenten zelfstandiger. Ze leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de weg die ze kiezen op school en in de maatschappij. Daarbij houden ze rekening met de mensen om hen heen. Want leven, leren en werken doe je niet alleen. Ondernemerschap en ondernemend zijn We dagen studenten uit om actief en creatief te zijn op school. Niet afwachten, maar aanpakken. Want actieve, ondernemende mensen maken meer kans op een goede baan. Willen studenten na de opleiding een eigen bedrijf starten? Dat kan. Het Albeda College helpt ze waar mogelijk op weg. Begeleiding en zorg Bij het Albeda College kunnen studenten rekenen op begeleiding door hun docenten en vanuit hulpverleningsinstanties in de regio. Als bijvoorbeeld een deelnemer thuis problemen heeft of ziek is, is er extra begeleiding en zorg. Wij werken daarvoor samen met bijvoorbeeld 7

8 de GGD, Bureau Jeugdzorg en het Jongerenloket. Zo wordt het meestal toch mogelijk voor studenten hun opleiding af te maken en een diploma halen. Identiteit Het Albeda College is een open school. Met respect, aandacht en tijd voor iedereen. Het maakt ons niet uit waar studenten vandaan komen en wat hun achtergrond is. Het Albeda College geeft ze een kans. Altijd. Het Albeda College is een interconfessionele school, met een fundament van christelijke waarden. Dat betekent dat iedereen er mag zijn, wat je ook gelooft of niet gelooft. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs. Met daaraan verbonden kernwaarden willen we medewerkers en studenten houvast geven. Onze kernwaarden zijn toewijding, vertrouwen, verbinden en verantwoordelijkheid. Juridische structuur Het Albeda College is een stichting. Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de scheiding tussen publieke en private geldstromen. Het cvb vormt het bestuur. De raad van toezicht (rvt) heeft een toezichthoudende rol. Dat betekent dat het cvb in formele zin eindverantwoordelijk is voor de volledige gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden instellingen. De rvt controleert dit beleid. Organisatiestructuur In 2010 bestond Albeda College uit de volgende onderdelen: Een trajectbureau dat de branches op het terrein van studentenbegeleiding faciliteert Tien onderwijsbranches Een staforganisatie bestaande uit zes afdelingen: I. AMC (Auditing Monitoring & Control) II. HRM (Human Resource Management) III. F&AZ (Financiën & Administratieve Zaken) IV. Onderwijs & Kwaliteit V. BSC (Beleid, Strategie & Communicatie) VI. Vastgoed Eén faciliteit voor alle mogelijke ondersteunende en uitvoerende diensten: het Shared Service Center (SSC) Verder participeert het Albeda College in de volgende samenwerkingsverbanden: o Topsportcentrum: Medio 2010 is het vernieuwde, uitgebreide Topsportcentrum te Rotterdam naast De Kuip officieel geopend. Het is een uiterst modern, multifunctioneel sportcentrum dat sportieve mogelijkheden biedt voor sport op alle niveaus. Het centrum beschikt onder meer over twee topsporthallen, twee breedtesporthallen en een verdieping met diverse onderwijsruimten. De gemeente Rotterdam heeft dit centrum in nauwe samenwerking met het Albeda College gerealiseerd. Het Albeda College draagt de zorg voor de exploitatie van het centrum, die is ondergebracht in de Exploitatie Topsportcentrum B.V., waarvan het Albeda College enig aandeelhouder is. Het Albeda College is daarbij feitelijk de hoofdhuurder van het pand en verantwoordelijk voor de verhuur aan diverse, uiteenlopende partijen. Hierbij valt te denken aan (top)sportverenigingen, een fysiotherapeutische praktijk, de Feyenoord Fanshop, maar ook private personen die ruimte willen huren om sport te kunnen beoefenen. Ook kan er ruimte worden gehuurd voor conferenties. Vrijwel alle sportopleidingen van de branche Lifestyle, Sport & Entertainment zijn gehuisvest in het Topsportcentrum, dat door zijn veelzijdigheid een passende contextrijke leeromgeving voor de studenten vormt. 8

9 o o Rotterdamse Ondernemers Academie (ROA) De ROA is een stichting die is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders van beide colleges. De stichting richt zich erop om studenten, maar ook jonge ondernemers, te ondersteunen bij hun stappen naar het ondernemerschap. Hierbij kan in onderwijskundige zin gebruikt worden gemaakt van de faciliteiten van beide colleges. VAVO Rijnmond College Dit college is een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College gericht het algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (18+). Sinds enige jaren hebben beide roc s op dit vlak de krachten gebundeld in dit succesvolle college, waar inmiddels veel cursisten hun diploma hebben behaald. Bij het vavo kunnen overdag of in de avond de diploma s mavo, havo of vwo in verschillende onderwijstrajecten worden behaald. Figuur 1: Organogram 1.2 College van bestuur Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op Wat betreft het onderwijs hebben alle inspanningen van de onderwijsteams de volgende zichtbare resultaten opgeleverd. Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 11,4%. De voorlopige cijfers over het studiejaar geven aan dat het aantal VSV ers bij het Albeda College met 25,3% is teruggebracht ten opzichte van het peiljaar, ( ). Daarmee is het Albeda College de koploper van de G4 roc s wat betreft het terugdringen van VSV. De gediplomeerde uitstroom is over de gehele linie van het Albeda College gestegen van 54,3% in naar 58.8% in Uit het deelnemertevredenheidsonderzoek valt af te leiden dat over de gehele linie van het Albeda College sprake is van een lichte daling van de studenttevredenheid. De uitkomsten verschillen per opleidingsbranche. Per branche wordt gewerkt aan verbetering van de tevredenheid. 9

10 Om als maatschappelijke onderneming zoveel mogelijk actieve en hoog gekwalificeerde jongeren en volwassenen op te kunnen leiden, is niet alleen een gezonde bedrijfsvoering nodig, maar ook een duidelijke, actuele en breed gedragen missie. In de eerste helft van 2010 is het bestuur intensief aan de slag gegaan met het herformuleren van de koers van het Albeda College. Met een grote betrokkenheid van de directeuren, de managers en de leden van de centrale medezeggenschapsraad (cmr) is de notitie Ruim baan voor goed beroepsonderwijs tot stand gekomen. Deze is door de raad van toezicht goedgekeurd en door de cmr van een positief advies voorzien. De presentatie aan het personeel vond tijdens de jaaropening in augustus plaats. De belangrijkste uitgangspunten voor de koers van Albeda zijn: De basis moet op orde zijn: voldoende onderwijstijd, goede voorzieningen, realistische roosters en vakkundige docenten Een kans moet een echte kans zijn: iedere student moet in principe in staat zijn een diploma te halen. Daarvoor is een beter intake- en plaatsingsbeleid noodzakelijk. De relatie met de bondgenoten, vooral met het bedrijfsleven, moet en kan beter De organisatie moet professioneler Deze uitgangspunten zijn in september vertaald in een uitvoeringsagenda en vervolgens opgenomen in managementcontracten met de directeuren. Daarbij realiseert iedereen zich dat niet alles in één keer kan, maar Ruim baan geeft richting aan ons handelen. Het is een levend document, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. Monitoring vindt plaats door het tweewekelijkse directeurenoverleg, bilaterale overleggen tussen cvb-leden en directeuren, en de kwartaalgesprekken rondom begroting en beleid. Ten aanzien van dit laatste heeft in 2010 een belangrijke verbetering plaats gevonden. Er zijn indicatoren vastgesteld rondom de kwaliteit van het onderwijs, die nu onderdeel vormen van de managementrapportages. De uitgangspunten zijn vertaald in acties over onder andere de volgende onderwerpen: Organisatieontwikkeling Competentiegericht onderwijs Referentieniveaus taal en rekenen Loopbaan en burgerschap Intake en plaatsing Verzuimbeleid Betere randvoorwaarden onderwijs Huisvesting Medezeggenschap Bondgenotenstrategie Herstructurering Educatie Organisatieontwikkeling Vooral dit onderwerp heeft grote impact op de organisatie en het personeel. Besloten is om de branchedirecties te versterken met adjunct-directeuren, maar tegelijkertijd de verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Dit bereiken we door het schrappen van twee managementlagen: de onderwijsmanagers en de teamleiders. Daarvoor in de plaats komt de managementlaag onderwijsleiders. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de onderwijsleiders zijn groter dan die van de huidige teamleiders. Deze belangrijke operatie is in het najaar van 2010 gestart en wordt in 2011 verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Het Albeda College zal hierdoor een plattere en minder bureaucratische organisatie worden. Onderwijsteams zullen efficiënter en gerichter gaan werken. Ook krijgen deze teams meer verantwoordelijkheid voor de manier waarop het primaire proces wordt ingevuld. Op dit niveau is immers beter zicht op wat werkt en wat niet. Positief punt is dat steeds meer managementinformatie op teamniveau beschikbaar is, 10

11 waardoor teams beter zicht hebben op hun resultaten. Verantwoording afleggen over deze resultaten en het sturen daarop wordt daardoor vergemakkelijkt. Natuurlijk blijven de teams handelen binnen de randvoorwaarden die binnen de algemene bedrijfskaders en de specifieke branchekaders zijn gesteld. Om deze organisatieverandering te ondersteunen is in 2010 hard gewerkt om de informatievoorziening en de administratieve processen te verbeteren en te standaardiseren. Het Kern Registratiesysteem Studenten (KRD) is ingevoerd, de aanwezigheidsregistratie en het personeelsinformatiesysteem worden vernieuwd, ict wordt in grote mate uitbesteed en het Portaal wordt de digitale werkplek van werknemers en studenten. Onderdeel van de organisatieontwikkeling is een andere verhouding tussen branches en staven. In 2010 zijn grote stappen gezet om beide dichter bij elkaar te brengen. Natuurlijk blijven de staven gericht op algemeen beleid en control, maar ze moeten toch vooral ook in dienst staan van het primaire proces. Deze cultuurverandering is zeker nog niet afgerond en zal zich in de loop van het cursusjaar 2011/2012 vertalen in service level agreements tussen de meeste onderdelen van de staven en de branches. De branches dienen hun integrale verantwoordelijkheid voor onderwijs, personeel, financiën, communicatie en facilitaire ondersteuning waar te kunnen maken. Daarnaast is een project rond normen en kaders gestart, is het in control -programma ontwikkeld en zal in 2011 de begrotingssystematiek worden aangepast aan de nieuwe bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijzen. Rondom de branche Educatie heeft het bestuur helaas zware maatregelen moeten nemen. Door het grotendeels wegvallen van zowel rijksbijdragen als gemeentelijke bijdragen is het draagvlak onder Educatie grotendeels komen te vervallen. Hierdoor zag het bestuur zich gedwongen de formatie van Educatie in relatief korte tijd fors te reduceren. Met de vakbonden is een sociaal plan afgesproken, dat in het najaar van 2010 aan het personeel is gecommuniceerd. Het zorgt voor veel emoties. Wij doen er alles aan om de schade te beperken, door te proberen om zoveel mogelijk medewerkers in het beroepsonderwijs op te nemen of elders te herplaatsen. Daarom is in het najaar een vacaturestop afgekondigd. In 2011 zullen de resultaten zichtbaar worden, waarbij een balans wordt gezocht tussen inkrimping van de educatieformatie en continuïteit van onderwijsteams in het beroepsonderwijs. Competentiegericht onderwijs Met ingang van augustus 2010 zijn alle eerstejaars studenten ingestroomd in een cgo opleiding (op een enkele uitzondering na). Er is in 2010 hard gewerkt in de onderwijsbranches om deze verbreding van het cgo-onderwijs goed te laten verlopen. In het studiejaar 2010/2011 volgen nagenoeg alle de studenten een cgo-opleiding. Referentieniveaus taal en rekenen Met ingang van het studiejaar 2010/2011 zijn de referentieniveaus taal en rekenen van kracht geworden. Het Albeda College heeft in 2010 een doortimmerd implementatieplan Taal en Rekenen opgesteld en is gestart met de implementatie ervan. Daarnaast zijn in het najaar alle nieuw ingestroomde studenten getoetst op hun beheersing van taal en rekenen. Hieruit blijkt dat grote groepen studenten met forse achterstanden het Albeda binnenkomen. Van de nieuw ingestroomde studenten voldoet 60% niet aan niveau 2F (het niveau dat men aan het eind van het vmbo behoort te hebben) voor taal, terwijl 85% niet voldoet aan niveau 2F voor rekenen. Loopbaan en burgerschap (LB) In 2010 is een richtinggevende notitie uitgebracht waarin een gezamenlijke richting voor de invulling van de lessen loopbaan en burgerschap wordt geadviseerd. De notitie is gebaseerd op de waarden die passen bij de identiteit van het Albeda college als interconfessioneel 11

12 instituut. In 2011 zal voor alle docenten LLB een conferentie plaatsvinden over de inrichting van de lessen LLB. Intake en plaatsing In het afgelopen jaar is de basis gelegd voor een verbeterde intake en plaatsing van studenten door te werken aan de voorbereiding van brede domein-instroomgroepen. Studenten die nog niet goed een keuze voor een specifieke opleiding kunnen maken, kunnen in de toekomst instromen in een brede instroomgroep in de domeinen zakelijk, sociaal en techniek. De feitelijke start vindt plaats met ingang van het studiejaar 2011/2012, te beginnen voor het domein zakelijk. Verzuimbeleid Er is werk gemaakt van het scherper volgen en melden van verzuim van studenten. Op enkele locaties zijn pilots gehouden waarbij een leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam op locatie aanwezig was zodat er onmiddellijk gevolg kon worden gegeven aan onterecht verzuim. Betere randvoorwaarden onderwijs Het netwerk van zorgadviesteams (ZAT s) is verder uitgebreid en in alle onderwijsbranches zijn zorgcoördinatoren aangesteld, die de verbinding tussen onderwijsteams en zorgstructuur leggen. Het aantal Schoolmaatschappelijk werkers is uitgebreid en dankzij de zogenaamde Plusmiddelen (een extra subsidiestroom van OCW voor ondersteuning van risicojongeren) is de beschikbaarheid van zogenaamde Time4You voorzieningen uitgebreid. In de begroting 2010 zijn extra middelen uitgetrokken voor scholing van docenten gericht op de invoering van cgo. Daarnaast is onderzoek verricht naar de concrete scholingsbehoefte van docenten in huidige implementatiefase van cgo. De uitkomsten daarvan kunnen worden benut voor de effectieve inzet van scholingsgelden. Huisvesting We kiezen voor kleinschalige, praktijkgerichte locaties in de stad. Kleinschalig in de zin van afgebakende ruimtes waarbinnen theorie en praktijk succesvol zijn geïntegreerd. In de komende jaren zullen we dit soort locaties waar mogelijk verder uitbouwen. Dit past bij het ankerpunt twee: het leren in een betekenisvolle beroepscontext. Een goede verbinding van opleiding en beroep kan ook worden gerealiseerd door locaties te zoeken in de buurt van bedrijven en organisaties waar onze studenten hun stage kunnen vervullen. Voor niveau 1 opleidingen en educatie kijken we ook naar spreiding in de wijken en deelgemeenten, om zo verbinding te leggen met maatschappelijke voorzieningen in de wijk op het gebied van zorg, opvang en welzijn. In de regio s kiezen we juist voor brede onderwijslocaties, met een aanbod op alle niveaus, waarbij de verantwoordelijkheid grotendeels op lokaal niveau kan worden genomen. In beleidsplannen is het hoe en wanneer van het aanpassen van de vastgoedstrategie vastgelegd. Ook is er een analyse gemaakt van de mogelijkheden voor co-creatie en cofinanciering van deze strategie. 12

13 Medezeggenschap Het bestuur is tevreden over alle activiteiten die in 2010 zijn gestart rondom het vergroten van de medezeggenschap in het kader van de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in het Albeda College. Naast de reguliere personele vertegenwoordiging is de focus ook nadrukkelijk gericht op studenten en ouders. Doel hierbij is om bij aanvang van 2011 de ondernemingsraad te installeren en in het voorjaar van 2011 de studentenraad. Tevens zullen in 2011 ouderplatforms een positie krijgen. Dit zal in 2011 leiden tot een permanent debat rondom de kwaliteit van het onderwijs. Alle cvb-leden bezoeken regelmatig de branches en spreken daarbij afzonderlijk met zowel studenten, docenten en management. Dit wordt zeer gewaardeerd en het geeft het cvb input voor de besprekingen met de directeuren. Het bestuur denkt overigens met genoegen terug aan de medezeggenschapsraad die in 2010 actief was. Deze heeft zeer constructief met het bestuur samengewerkt. Zij heeft de voorbereiding voor de nieuwe ondernemingsraad verzorgd en samen met ons de randvoorwaarden geformuleerd waaronder deze kan functioneren. In 2010 hebben Albedamedewerkers ook veel andere mogelijkheden gehad om over actuele thema s met elkaar in debat te gaan, bijvoorbeeld via Albeda Cafés en diners pensants. Een goed voorbeeld van horizontale kennisdeling. Daar wordt uiteindelijk de student beter van. Bondgenotenstrategie De branches zijn natuurlijk vooral gericht op het geven van goed onderwijs. Maar omdat het Albeda College een belangrijke verantwoordelijkheid voelt richting het werkveld, is er een voordurende interactie met het bedrijfsleven. Zo kunnen we op tijd innovatie in ons onderwijsproces aanbieden en slagen we erin voldoende gekwalificeerde studenten af te leveren. Studenten waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft. Dat zal in 2011 worden doorgezet door meer verbintenissen met het bedrijfsleven aan te gaan. Het cvb neemt ook hierin zijn verantwoordelijkheid en is actief binnen vele gremia. Het college van bestuur is tevreden met de opgaande lijn in de resultaten van het onderwijs en zet samen met de directies van de onderwijsbranches de lijnen uit die tot verdere verbetering zullen leiden. We zijn er nog lang niet, maar de ingezette koers wordt gedragen door alle geledingen van de organisatie en zal leiden tot nog meer focus op het onderwijs. Wij gaan ervan uit dat daarmee de uitval van studenten verder zal worden teruggedrongen en dat het Albeda College studenten nog effectiever zal opleiden tot volwaardige burgers met een goed beroepsperspectief. Dat is waarvoor wij het allemaal doen. Anja van Gorsel Marcel Nollen Renata Voss 13

14 Nevenfuncties cvb-leden 2010 Anja van Gorsel Lid en voorzitter a.i. (vanaf september 2010) Raad van Commissarissen WSW Lid Commissie Honorering Bestuurders Woningcorporaties (tot juni 2010) Lid Kandidaatstellingscommissie PVDA (tot 26 mei 2010) Marcel Nollen Vicevoorzitter Nederlandse Badmintonbond Bestuurslid samenwerkingsverband Healthy Cities Voorzitter stichting Triple A Bestuurslid VVE Rosestraat Rotterdam Lid Raad van Beheer Exploitatie Topsportcentrum Rotterdam B.V. Renata Voss Plv. voorzitter Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs Lid Raad van Toezicht Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Lid Programmaraad ECBO Lid Sponsorteam Jeugdwerkloosheid SZW Lid Ondersteuningsteam Arbeidsmarktmaatregelen SZW Lid bestuur stichting Rotterdamse Ondernemers Academie Lid bestuur Rotterdam Entrepeneurship Week Lid bestuur Rotterdams Offensief Lid Bestuur The Dutch Alliance 14

15 1.3 Raad van Toezicht Overeenkomstig de statuten houdt de raad van toezicht (rvt) toezicht op het beleid van het college van bestuur (cvb) en de algemene gang van zaken van de stichting en de met haar verbonden instellingen. De vaste taken van de rvt bestaan onder meer uit het goedkeuren van de strategische keuzes, het goedkeuren van de begroting, jaarrekening en het jaarverslag, beoordelen en bespreken van het accountantsrapport, toezicht houden op het functioneren van het cvb, vaststellen meerjarenplannen, bespreken van de kwaliteit van onderwijs en het toezicht houden op de algemene gang van zaken. Voor het goed kunnen uitoefenen van de geschetste taken van de rvt is het van belang dat de rvt goed geïnformeerd wordt door het cvb. Gesteld kan worden dat de informatievoorziening vanuit het cvb en de algehele samenwerking in 2010 uitstekend is verlopen, zodat de rvt haar rol naar behoren heeft uit kunnen voeren. Nieuwe leden In 2009 kondigde Casper Dickmann aan dat hij uiterlijk in 2010 zou stoppen als lid van de rvt. Hij maakte sinds 2002 deel uit van de rvt van het Albeda College. Als financieel deskundige heeft hij als voorzitter van het Audit Committee een enorme bijdrage geleverd, waarvoor wij hem van harte danken. Zijn vertrek en het feit dat er al een vacature was, heeft ertoe bijgedragen dat de rvt zich in 2010 heeft versterkt met drie nieuwe leden die met ingang van 1 augustus 2010 in functie zijn getreden. In de gezamenlijk met het cvb vastgestelde procedure met betrekking tot het vinden van de geschikte kandidaten, zijn door de rvt profielschetsen opgesteld, rekening houdend met de specifieke kennis, maatschappelijke ervaring en gewenste competenties van de onderscheiden leden. Voor de werving is gebruik gemaakt van een extern bureau en advertenties in landelijke en regionale dagbladen. Belangrijk te vermelden punt hierbij is dat één van de nieuwe leden is geselecteerd en voorgedragen door de centrale medezeggenschapsraad (cmr). De nieuwe leden zijn: Elly van der Vliet, Paul Zevenbergen en Wim van Gelder (op voordracht van de cmr). Jos Elbers heeft besloten zich terug te trekken uit de rvt per 31 december Commissies De rvt beschikt sinds 2007 over twee commissies, te weten het audit committee en de remuneratiecommissie. Het audit committee verricht in zijn algemeenheid een eerste beoordeling van de financiële stukken en het cvb rapporteert dan ook in eerste aanleg de van belang zijnde financiële zaken aan het audit committee, die door laatstgenoemde commissie worden getoetst en waar nodig van adviezen worden voorzien. Het verslag van de vergaderingen van het audit committee worden integraal in de vergadering van de raad besproken zodat de gehele raad volledig op de hoogte is van de financiële gang van zaken. De werkgeverstaken van de rvt richting het cvb worden door de remuneratiecommissie uitgevoerd. De commissie voert hiertoe de evaluatie- en de functioneringsgesprekken met het cvb en doet voorstellen aan de rvt voor de invulling van vacatures in het cvb, indien die zich voordoen. Op voorstel van deze commissie wordt het honoreringsbeleid vastgesteld. Op 1 januari 2010 is Anja van Gorsel gestart als voorzitter cvb waardoor het cvb is gecompleteerd. De overige leden zijn Marcel Nollen en Renata Voss. Naast de hierboven beschreven commissies beschikt de rvt sinds het najaar van 2010 over een onderwijscommissie, welke commissie zich specifiek richt op onderwijsinhoudelijke aangelegenheden. In 2010 is deze commissie twee keer bijeen geweest, in aanwezigheid van de portefeuillehouder Onderwijs & Kwaliteit (O&K) uit het cvb en de stafdirecteur O&K. Ook de verslagen van deze commissie worden integraal in de raad besproken zodat de raad als geheel haar verantwoordelijkheid kan nemen voor onderwijsinhoudelijke aangelegenheden. Bestuur De Raad heeft op voorstel van het bestuur de portefeuilleverdeling vastgesteld. Er is sprake van een driehoofdig collegiaal college van bestuur met de volgende taakverdeling op hoofdlijnen: 15

16 Marcel Nollen: Bedrijfsvoering Renata Voss: Onderwijs en Kwaliteit Anja van Gorsel: Strategie en Externe Betrekkingen (voorzitter) Daarnaast zijn zowel de stafdiensten als branches verdeeld over de drie leden zodat er daadwerkelijk sprake is van een brede gezamenlijke overall verantwoordelijkheid van alle drie de leden voor het geheel. Ten aanzien van de honoreringsbeleid heeft de raad de volgende uitgangspunten vastgesteld: Aangesloten wordt op de honoreringsregeling die is vastgesteld voor de BVE sector; Er is sprake van tijdelijke aanstellingen voor de duur van 4 jaar; De leden van het cvb hebben een niet aan de cao gelieerde arbeidsovereenkomst; Er is minimaal één functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek per jaar; In het contract is vastgelegd dat eventueel een extra toelage kan worden verstrekt op basis van expliciete beoordeling van de raad; Voor nevenfuncties dient toestemming aan de raad te worden gevraagd; De declaraties van de leden van het cvb worden één maal per jaar beoordeeld door de voorzitter van de raad. In 2010 heeft Marcel Nollen de opleiding Advanced Management Program aan INSEAD gevolgd te Fontainebleau. In de jaarrekening zijn de exacte gegevens ten aanzien van de honorering opgenomen. Corporate Governance De rvt heeft ook in 2010 de nodige tijd en aandacht besteed aan de corporate governance. Dit heeft er mede toe geleid dat de statuten en het bestuursreglement zijn geactualiseerd en wel vooral rekening houdend met de richtlijnen uit de branchecode over bestuur Goed bestuur in de Bve-sector, een en ander in overleg met het cvb en de centrale medezeggenschapsraad (cmr). Dit heeft er op hoofdlijnen toe geleid dat: in de nieuw vastgestelde statuten en het bestuursreglement is vastgelegd dat de cmr een voordracht kan doen voor de benoeming van één lid rvt de vergoeding van de leden rvt is vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de laatste versie De honorering van leden van de rvt van mbo-instellingen de rvt een accountant aanwijst die de jaarrekening onderzoekt, het cvb de rvt goedkeuring vraagt omtrent onderlinge taakverdeling, majeure beslissingen en strategisch beleid dat de rvt in het jaarverslag verantwoording aflegt over de uitvoering van zijn taken. In dit kader is het van belang te vermelden dat de rvt vanaf 2011 in ieder geval twee keer per jaar een informatieve vergadering belegt met de ondernemingsraad. Teneinde in het licht van de corporate governance gelijke tred te houden met de actualiteit, heeft een aantal leden van de rvt namens het Albeda College vergaderingen bijgewoond van het Platform Raden van Toezicht. Hiermee weet de rvt zich direct betrokken bij de actuele ontwikkelingen op het terrein van de governance. De raad heeft in het verslagjaar meerdere malen onderwerpen besproken die de governance van de onderneming raken zoals: belangenverstrengeling (zo nodig zijn leden niet bij specifieke onderwerpen betrokken geweest), nevenfuncties, bespreking eigen functioneren en beoordeling van het bestuur. Vergaderingen In het verslagjaar 2010 heeft de rvt zes keer formeel vergaderd in aanwezigheid van het cvb en drie keer zonder. Ook is het audit committee zes keer bij elkaar geweest om de financiële 16

17 ontwikkelingen te monitoren. De remuneratiecommissie heeft gesprekken gevoerd met de onderscheiden leden van het Cvb en de (nieuwe) Onderwijscommissie is twee keer bijeen geweest teneinde te praten over onderwijsinhoudelijke aangelegenheden de organisatie betreffend. De rvt heeft in 2010 één keer met de cmr vergaderd. De voorzitter van de rvt heeft meermaals gesproken met het dagelijks bestuur van de cmr. Tot slot valt hierbij te vermelden dat de voorzitter van de rvt en de voorzitter cvb elkaar met regelmaat hebben gesproken. Naast deze formele momenten is er in 2010 op meerdere momenten informeel contact geweest met de directeuren van het Albeda College. Op deze wijze heeft de raad ook zicht op het echelon onder het cvb. De raad heeft naar aanleiding van het goedkeuren van de jaarrekening 2009 overleg gevoerd met de accountant die daarvoor tijdens een reguliere vergadering in juni aanwezig was. De raad meent dat zij door deze diversiteit aan mogelijkheden om informatie te verkrijgen haar verantwoordelijkheid als Intern Toezichthoudend Orgaan op een volwaardige manier kan invullen. Zij verheugt zich op het moment dat ook de studentenraad formeel in positie is. Strategische koers Al in 2009 vingen de gesprekken met het cvb aan betreffende de strategische koers die de organisatie vanaf 2010 wenst te gaan varen. In de zomer van 2010 werd de Beleidsnota Ruim baan voor goed beroepsonderwijs gepresenteerd tijdens de jaaropening. Vanuit de adviserende rol, die de rvt eveneens is toebedeeld, is de rvt nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze strategische beleidnota. In deze nota staat de visie vervat van het Albeda College op de positie van het college in Rotterdam Rijnmond - in verbinding met onze bondgenoten - en wordt de wijze geschetst waarop de doelen moeten worden gerealiseerd. De nota gaat uit van de reeds eerder vastgestelde kernwaarden en ankerpunten wat door de raad is onderschreven. Er zijn vier belangrijke doelstellingen geformuleerd waar de organisatie zich vanaf de zomer 2010 op is gaan richtten: De basis op orde (onderwijstijd, vakkundige docenten en voorzieningen) Een kans moet ook een echte kans zijn! (alle studenten die binnen komen moet in staat zijn een diploma te behalen) De relatie met onze bondgenoten en vooral het bedrijfsleven, moet worden versterkt op alle niveaus Een professionele organisatie Deze vier onderwerpen zijn zoals gezegd richtinggevend voor de organisatie. De rvt heeft kennis genomen van de uitvoeringsagenda en de daaraan gelieerde managementcontracten en volgt het proces met grote belangstelling. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd. Ontwikkelingen 2010 In 2010 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die hier bijzondere aandacht verdienen. In de eerste plaats de ontwikkelingen binnen de branche Educatie. Doordat grote aanbestedingstrajecten met betrekking tot vooral de inburgering niet werden binnengehaald, was het college genoodzaakt een sociaal plan overeen te komen met de verschillende bonden. Eind 2010 is dit plan van kracht geworden, met als gevolg dat veel medewerkers van deze branche elders binnen of buiten de eigen organisatie emplooi dienden en dienen te vinden. Op 1 mei 2011 zal de gedwongen fase van het sociaal plan ingaan, wat naar verwachting helaas zal leiden tot gedwongen ontslagen. Naast alle positieve ontwikkelingen is dit een spijtige, zowel voor de medewerkers als voor de raad. 17

18 Veel aandacht is er wederom besteed aan het Rotterdams Offensief. Een Rotterdams initiatief waarin ook het Albeda College actief participeert, met als doel het realiseren van wijk- en vakscholen voor jongeren en het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten. Een ontwikkeling waarbij inmiddels ook meerdere vo-scholen zich hebben aangesloten en die in 2011 zal gaan leiden tot de oprichting van een coöperatieve vereniging. In 2010 is door de raad geadviseerd ten aanzien van het bestuursakkoord dat over deze onderwerpen met de gemeente Rotterdam gaat worden gesloten. Verder is er in 2010 een groot Europees aanbestedingstraject afgerond ten behoeve van de optimalisering van de ict. Het audit committee is zeer nauw betrokken geweest bij deze aanbesteding aangezien statutair is bepaald dat bij een zo grote omvang van de bestedingen de raad expliciet goedkeuring dient te geven. Die goedkeuring is door ons verstrekt. Ondanks het feit dat het Albeda College zich bevindt in een roerige omgeving en in een tijdgewricht dat zich kenmerkt door een economische recessie, zijn de resultaten van het onderwijs goed te noemen. Niet onvermeld kan blijven dat de VSV-cijfers wederom een positiever resultaat laten zien, met als gevolg dat het college hiervoor inmiddels complimenten heeft ontvangen van de minister van OCW. Tijdens de reguliere vergaderingen is voor het overige ruim aandacht besteed aan de formele documenten zoals jaarverslag, jaarrekening en begroting. Daarnaast is de raad gesprekspartner geweest op de volgende belangrijke onderwerpen: Organisatieontwikkeling waarbij aandacht voor het verminderen van het aantal lagen in de organisatie en het verleggen van de verantwoordelijkheid naar een lager niveau; Besteding van de Plasterkgelden om de kwaliteit van het docentenkorps te verhogen; Verbeteren onderwijskwaliteit en terugdringen vroegtijdig schoolverlaten; Bespreking inspectierapporten en bezoeken; Bespreking ontwikkelingen op landelijk niveau en adviezen MBO Raad; Ontwikkelingen in de regio; Ontwikkelingen huisvesting (o.a. Topsportcentrum en renovatie Schiedamseweg); Invoering WOR; Samenwerking Hogeschool Rotterdam en Zadkine (mede in het licht van de doelmatigheidsdiscussie) Rest mij tot slot dank te zeggen aan het cvb voor de goede en constructieve samenwerking en verder aan het voltallige personeel van het Albeda College. De rvt is blij met de ambitieuze koers die is ingezet en de voortvarende aanpak van het cvb. Snel veranderende regelgeving en de opgelegde bezuinigingen trekken een stevige wissel op grote onderwijsorganisaties als het Albeda College. De rvt is heel tevreden over de wijze waarop het cvb hierop acteert. Klaas Groenendijk (voorzitter) 18

19 Vergoedingen De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende vergoeding conform de richtlijnen als hiervoor aangegeven. Deze vergoeding bedroeg in totaal voor de 8 leden in 2010 (drie nieuw en één vertrekkend) EUR ,= in De totale vergoeding per persoon was als volgt: Klaas Groenendijk (voorzitter): EUR 9.500,= Jos Elbers (vice voorzitter): EUR 8.250,= Margriet Drijver (lid): EUR 7.000,= Jan van Merwijk (lid): EUR 7.000,= Elly van der Vliet (lid): EUR 3.000,= Paul Zevenbergen (lid): EUR 3.000,= Wim van Gelder (lid): EUR 3.000,= Casper Dickmann (lid): EUR 5.000,= Samenstelling rvt Samenstelling raad van toezicht per 1 januari 2010: Klaas Groenendijk (voorzitter) Jos Elbers (vice voorzitter) tot 1 januari 2011 Casper Dickmann (lid) tot 1 september 2010 Margriet Drijver (lid) Jan van Merwijk (lid) Elly van der Vliet (lid) vanaf 1 augustus 2010 Wim van Gelder (lid) vanaf 1 augustus 2010 Paul Zevenbergen (lid) vanaf 1 augustus 2010 Audit committee: Casper Dickmann tot 1 september 2010 Jan van Merwijk Elly van der Vliet vanaf 1 september 2010 Remuneratiecommissie: Margriet Drijver Jos Elbers tot 1 januari 2011 Onderwijscommissie Wim van Gelder vanaf 1 september 2010 Paul Zevenbergen vanaf 1 september 2010 Jos Elbers vanaf 1 september 2010 tot 1 januari 2011 De rvt wordt ondersteund in haar werkzaamheden door een secretaris. Hoofd- en overige nevenfuncties leden rvt: Klaas Groenendijk: Hoofdfunctie: Directeur/grootaandeelhouder van Binnenmaas Groep B.V. te Barendrecht Nevenfuncties: Gemeenteraadslid Barendrecht Lid Raad van Commissarissen Rabobank Ridderkerk Midden-IJsselmonde Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsverband Midden-IJsselmonde (OMMIJ) Afgevaardigde Amateurvoetbal KNVB te Zeist tot 30 november 2010 Voorzitter Stichting Amateurvoetbal te Barendrecht 19

20 Casper Dickmann: Hoofdfunctie: CFO Hamer Houdstermaatschappij B.V. te Hendrik Ido Ambacht Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht stichting Thuiszorg Rotterdam Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Wijma B.V. te Kampen Voorzitter Bestuur stichting Enviu te Rotterdam Margriet Drijver: Hoofdfunctie: Bestuurder Com wonen Rotterdam Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen K+V interimmanagement Veenendaal Lid Raad van Toezicht Stichting Thuis op Straat (TOS) tot 21 april 2010 Lid Bestuur Vernieuwing Bouw Zoetermeer Lid Bestuur Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Hoevelaken Lid Algemeen Bestuur Aedes tot 1 december 2010 Hilversum Lid Dagelijks Bestuur Aedes tot 1 oktober 2010 Lid Bestuur Nirov Rotterdam Jan van Merwijk: Hoofdfunctie: Directeur stadion Feijenoord N.V. Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Stichting De Jodan Boys te Gouda Bestuurslid Goudse Mixed Hockey Club tot 30 juni 2010 Inkomend voorzitter Rotaryclub Gouda-Bloemendaal Jos Elbers: Hoofdfuncties: Consultant Capgemini Consulting Nederland tot 31 december 2010 Adviseur Inholland Den Haag, tot 31 december 2010 Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen QuaWonen Woningcorporatie Krimpenerwaard Lid Bestuur Rotterdam Media Fonds Rotterdam Voorzitter Bestuur Rutger Hauer Film Factory Rotterdam Lid Raad van Commissarissen Avantage Rotterdam tot 31 december 2010 Lid Bestuur Pincoff s Studie Fonds Rotterdam Voorzitter Bestuur Afdeling D66, Rotterdam tot 25 november 2010 Wim van Gelder: Hoofdfunctie: Consultant Beroepsonderwijs Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Axioncontinu Utrecht Voorzitter Bestuur COSBO-stad Utrecht Paul Zevenbergen: Hoofdfunctie: Voorzitter college van bestuur IJsselgroep Educatieve Dienstverlening en Opleiding Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Advies GEN Group B.V. Utrecht President-Commissaris SOCV B.V. Lid van het curatorium Zijlstra Center 20

21 Lid Raad van Commissarissen Schilder s COOL Lid van het curatorium Marnix Gymnasium Rotterdam Elly van der Vliet: Hoofdfunctie: Directeur Vereniging Zorgboulevard Rotterdam Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Arduin Middelburg Lid Raad van Toezicht GGZ Delfland 1.4 WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens) De verplichting voortkomend uit de in het verleden tot stand gekomen overeenkomst tussen de raad van toezicht en Piet Boekhoud, voormalig voorzitter van het college van bestuur, is in 2010 geëffectueerd middels een afstorting van ad EUR ,= ten behoeve van een pensioenvoorziening van laatstgenoemde. Genoemd bedrag is reeds in de jaarrekening van 2007 als voorziening opgenomen en in het jaarverslag 2007 gemeld. 1.5 Centrale medezeggenschapsraad In het Albeda College vindt de medezeggenschap daar plaats waar de besluiten worden genomen. De centrale medezeggenschapsraad (cmr) is in gesprek met het college van bestuur, de deelmedezeggenschapsraden met de branchedirecteuren, met als doel de belangen van medewerkers en studenten zo goed mogelijk te behartigen. Naast gesprekken met het cvb overlegt de cmr ook met de raad van toezicht, onder andere in het kader van de Governance Code. Daarnaast is het dagelijks bestuur van de cmr als toehoorder aanwezig bij de overleggen met de vakbonden in het instellingsgeorganiseerd overleg (IGO) en participeert het in het grootstedelijk overleg (GSO). Het dagelijks bestuur bestond uit de heren Van Dam en Van t Hof. In 2010 heeft de cmr het vanaf 2009 ingezette werkgroepmodel gecontinueerd. Er zijn vier werkgroepen: onderwijs, personeel, organisatie en financiën. Elke werkgroep adviseert de gehele cmr. De werkgroepen hebben hierover contacten met relevante bestuursleden en/of stafdirecteuren. De cmr is mede door de komst van een ambtelijk secretaris, mevrouw Van Hooydonk, professioneler geworden was voor het Albeda College een jaar van consolidatie, waarin bezuinigingsmaatregelen nog verder werden uitgewerkt. De cmr vindt dat er meer geld beschikbaar moest komen voor onderwijs. Naast een visie op onderwijsontwikkeling werd vastgoed efficiënter gebruikt. Beide elementen kwamen terug in het Strategisch plan Vastgoed. Verder was 2010 een jaar van veranderingen, die hieronder worden besproken: Ruim baan voor goed beroepsonderwijs De cmr heeft in het voortraject van de totstandkoming van de beleidsnotitie Ruim baan voor goed beroepsonderwijs enkele malen verkennend met het cvb gesproken over de toekomst van het Albeda College. Ook is het document ter advisering voorgelegd aan de cmr. Verandering van de organisatie In 2010 is er een start gemaakt met het wijzigen van het functiebouwwerk, waardoor het voor docenten mogelijk is om door te groeien naar salarisschaal LC. De cmr volgt dit proces en stuurt waar nodig bij om een juiste mix van LC- en LB-docenten te krijgen. Ook de topstructuur zal veranderen: de functies van teamleider en onderwijsmanager verdwijnen, die van onderwijsleider en adjunct-directeur zijn nieuw. Onderwijsleiders zullen in relatie tot teamleiders meer managementverantwoordelijkheden krijgen, waarin zij ondersteund moeten worden door voldoende LC-docenten. Adjunct-directeuren krijgen een takenpakket 21

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 6 1.1 Albeda algemeen 6 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch 8 1.2 College van bestuur 10 1.3 Raad van

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel plezier met het lezen van het jaarverslag en staan open voor uw vragen en opmerkingen.

Voorwoord. Wij wensen u veel plezier met het lezen van het jaarverslag en staan open voor uw vragen en opmerkingen. 2 0 JAARVERSLAG 0 9 Jaarverslag albeda college 2009 Voorwoord Het College van Bestuur van het Albeda College kijkt terug op een jaar waarin de focus als vanouds was gericht op het onderwijs. Dat mag logisch

Nadere informatie

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Welkom allemaal, mede namens mijn collega s in het bestuur: Marcel Nollen en Renata Voss! Welkom studenten, collega s, samenwerkingspartners

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profiel. Directeur ICT. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur ICT. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur ICT 25 mei 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie.

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. In het bijzonder heet ik welkom alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

Nadere informatie

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement.

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement. Directiereglement Preambule Op grond van artikel 9.1.5. lid 2, artikel 9.1.6. en artikel 9.1.7. lid 2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs kan het College van Bestuur van een regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Profiel. Directeur Finance & Control. 5 september Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur Finance & Control. 5 september Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur Finance & Control 5 september 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M.

de Algemene Onderwijsbond, gevestigd te Utrecht, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer G.J.W.M. Overeenkomst Partijen, De vereniging MBO Raad, gevestigd te De Bilt, te dezen statutair of krachtens volmacht vertegenwoordigd door de heer J. van Zijl en de heer R. Wilcke, verder te noemen de MBO Raad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Profiel. Directeur Facilitair & Huisvesting. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur Facilitair & Huisvesting. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur Facilitair & Huisvesting 25 mei 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E

P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E P R O F I E L S C H E T S R V C S T I C H T I N G W E T L A N D W O N E N G R O E P, V E R S I E 1 8-0 9-0 8 Bijlage A bij Reglement RvC 1 1. Algemeen (conform Governancecode) 3 2. Samenstelling Raad van

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Doelbewust verder bouwen

Doelbewust verder bouwen Doelbewust verder bouwen >>> Strategisch beleid Alfa-college 2011-2015 Inleiding Dit is de verkorte versie van Doelbewust verder bouwen, Strategisch document voor de periode 2011-2015. De titel Doelbewust

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO)

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

Marc Geurts en Ronald Nijhuis

Marc Geurts en Ronald Nijhuis Betreft Kaderstellende notitie 2017 Van Marc Geurts en Ronald Nijhuis Datum Januari 2016 1.1 Kaderstellende notitie 2017 Adequaat toezicht op naleving van de leerplichtwet en de aanpak van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR DRENTHE COLLEGE Inhoudsopgave 1 Drenthe College 3 De organisatie 3 De missie 3 De thema s 3 2 Lid College van Bestuur 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie