Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE Albeda algemeen Structuur: juridisch en organisatorisch College van bestuur Raad van toezicht Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderplatform 27 HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS Basiskwaliteit onderwijs Indicatoren voor de kwaliteit van ons onderwijs Jaarresultaat / diplomaresultaat Voortijdig schoolverlaten (VSV) Kwaliteitszorg Tevredenheid studenten Verticale verantwoording: Inspectie van het Onderwijs Horizontale verantwoording Veiligheid Versterkt partnerschap met bedrijven Beroepspraktijkvorming Doelmatigheid opleidingsaanbod Leven Lang Leren Internationalisering Samenwerken met onderwijsinstellingen Samenwerking vmbo/vm Samenwerking in de regio Associate Degrees (Ad) 46 HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT HRM-speerpunten Implementatie topstructuur Functiemix e-hrm Functiebouwwerk Ontwikkelingen medewerkers Algemene ontwikkelingen in cijfers Werkverdelingsbeleid 53 2

3 3.2.3 Aanpassingen formatie Verzuim en arbeidsomstandigheden Opleiding en ontwikkeling Management Development (MD) Scholingsplan BVE-docentencursus pedagogisch-didactische scholing Vooruitblik HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING Ontwikkelingen: de branche als basis Huisvesting Financiële bedrijfsvoering Exploitatieresultaat Begroting 2012 en vooruitblik Ontwikkelingen Stelselwijziging RJ Interne risicobeheersing- en controlesysteem Vermogensbeheer en treasurymanagement Algemeen Eigen vermogen Treasurymanagement Helderheid in bekostiging 66 Hoofdstuk 5. Jaarrekening (geconsolideerd) Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening Balans per 31 december 2011 Geconsolideerd Exploitatierekening 2011 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar Hoofdstuk 6. Jaarrekening 2011 (enkelvoudig) Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar Hoofdstuk 7. Overige gegevens Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 104 Hoofdstuk 8. Bijlagen 106 3

4 8.1 Algemene gegevens Verbonden partijen Te verrekenen cursusgeld 2011 / Vermelding op basis van de WOPT Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 112 Colofon 116 4

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Albeda College. Vorig jaar wonnen we de prijs voor het beste onderwijsjaarverslag van Rotterdam. Natuurlijk had de jury toen naast lof ook opbouwende kritiek. Het kan immers altijd beter. We hebben geprobeerd daar in dit jaarverslag iets mee te doen. Transparantie en openbare verantwoording staan daarbij voorop. Gelijktijdig met dit verslag wordt het digitale jaarverslag uitgegeven. Een moderne vorm van verantwoording afleggen. Het college van bestuur hoopt dat u beide documenten met plezier zult lezen. Uiteraard zijn wij geïnteresseerd wat onze stakeholders van onze prestaties vinden. Wij nodigen u daarom uit om te reageren was het jaar waarin we verder hebben gewerkt aan onze drie speerpunten: de basis op orde, het versterken van de verbinding met het bedrijfsleven en het verbeteren van de samenwerking met de diverse onderwijspartners. In ons beleidsdocument Ruim Baan 2.0, dat na de zomer verscheen, zijn deze speerpunten verder uitgewerkt. We hebben belangrijke verbeteringen aangebracht in de organisatie, zowel in het onderwijs als in de ondersteunende systemen. Wij zijn trots op alle collega s, die zich ook in 2011 weer met hart en ziel hebben ingezet voor de studenten. Dat is in de Rotterdamse context niet altijd een makkelijke opgave. Een deel van onze studenten heeft problemen op twee of meer leefgebieden, wat zijn weerslag heeft op het volgen van onderwijs. Er zijn binnen het Albeda College belangrijke adviesorganen die ons scherp houden bij de realisering van alle beleidsplannen. De ondernemingsraad, de studentenraad, het ouderplatform en de raad van toezicht hebben die rol in 2011 proactief vervuld. Wij kijken met plezier terug op alle debatten. Vanuit verschillende posities proberen we het onderwijs beter te maken. Voor onze studenten. Voor Rotterdam en de regio. Anja van Gorsel Renata Voss 5

6 HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 1.1 Albeda algemeen In dit eerste hoofdstuk laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. We noemen onze missie, presenteren de kernwaarden die leidend zijn in onze organisatie en beschrijven de ankerpunten van waaruit we het onderwijs vormgeven. Daarna wordt het jaar 2011 geëvalueerd door achtereenvolgens het college van bestuur (cvb), de raad van toezicht (rvt), de ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr). Daarbij wordt ook vooruit gekeken naar Het Albeda College is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor educatie en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en omgeving. Bij ons instituut kunnen jongeren en volwassenen kiezen uit meer dan 120 opleidingen (waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen), verdeeld over ruim vijftig locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Het grootste deel van ons onderwijs wordt gefinancierd uit publieke middelen, een deel is privaat. Het aantal studenten in het schooljaar is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, zoals in tabel 1 valt te zien. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, vooral vanwege de terugloop van contracten binnen Educatie. Dit is met name het gevolg van de openbare aanbesteding van inburgeringstrajecten. Kijken we alleen naar het beroepsonderwijs, dan is de daling in hetzelfde jaar gering. Tabel 1: Aantal ingeschreven studenten (peildatum 1/10/2011) Leerweg Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Beroepsonderwijs (BO) Bol Bbl DT Bol Col Totaal BO Educatie Contractonderwijs Totaal Missie, kernwaarden en ankerpunten Waar gaan we voor? Onze missie is studenten hun talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot blijvend gewilde vakmensen, die zelfbewust en verantwoordelijk bijdragen aan werk en samenleving. Studenten gaan met het voor hen hoogst haalbare diploma de deur uit. Ze stromen door naar een vervolgopleiding, blijven werken bij hun (leerwerk)bedrijf of vinden binnen drie maanden een baan die bij hen past. Waar staan we voor? We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door christelijke waarden. Ieder mens is uniek en verdient kansen, onafhankelijk van zijn of haar geloof. Iedereen is welkom. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs en is vertaald naar onze kernwaarden, die we in 2011 hebben gebundeld en aangescherpt: 6

7 Betrokken en sociaal bewogen We zijn een gemeenschapsschool, interconfessioneel, sociaal bewogen en betrokken bij mens en omgeving, met respect voor elkaar. Verantwoordelijk voor resultaten We zijn verantwoordelijk voor onze resultaten. We doen wat we zeggen en willen ons daarover verantwoorden. Creatief en ondernemend We richten onze blik naar buiten en pakken kansen die kunnen leiden tot innovaties. Daarbij gaan we professioneel te werk. Dat leren we ook onze studenten. Ambitieus en uitdagend We dagen onze studenten en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen, uitgaande van hun ambities en talenten. Veilig en betrouwbaar We hechten belang aan het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving. We opereren daarom transparant, consequent, eerlijk en ruimhartig en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Welke ankerpunten zijn leidend bij het vormgeven van ons onderwijs? Loopbaan student centraal Op het Albeda College draait het om de studenten. We bereiden ze voor op een toekomst in de maatschappij. Hoe? Door deskundig studieadvies aan de poort en vervolgens uitdagend en goed onderwijs te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met wat studenten al weten en kunnen. Samen met de docenten ontwikkelen ze hun sterke kanten. Leren in betekenisvolle beroepscontext Het Albeda College maakt zich sterk voor leren in de praktijk. Studenten zitten bij het Albeda niet alleen in de schoolbanken. Ze leren in de context van het beroep, simulatieomgevingen en lopen veel stage bij bedrijven en instellingen. Binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Door het Albeda College worden studenten zelfstandiger. Ze leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de weg die ze kiezen op school en in de maatschappij. Daarbij houden ze rekening met de mensen om hen heen. Want leven, leren en werken doe je niet alleen. Ondernemerschap en ondernemend zijn We dagen studenten uit om actief en creatief te zijn op school. Niet afwachten, maar aanpakken. Want actieve, ondernemende mensen maken meer kans op een goede baan. Willen studenten na de opleiding een eigen bedrijf starten? Dat kan. Het Albeda College helpt ze waar mogelijk op weg. Begeleiding en zorg Bij het Albeda College kunnen studenten rekenen op begeleiding door hun docenten en vanuit hulpverleningsinstanties in de regio. Als bijvoorbeeld een student thuis problemen heeft of ziek is, is er extra begeleiding en zorg. Wij werken daarvoor samen met bijvoorbeeld de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Bureau Jeugdzorg en het Jongerenloket. Zo wordt het meestal toch mogelijk voor studenten hun opleiding af te maken en een diploma te halen. 7

8 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch Juridische structuur Het Albeda College is een stichting. Het cvb vormt het bestuur. De raad van toezicht (rvt) heeft een toezichthoudende rol. Dat betekent dat het cvb eindverantwoordelijk is voor de volledige gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden instellingen. De rvt houdt toezicht op het beleid wat het cvb formuleert en uitzet, en adviseert het cvb daar gevraagd en ongevraagd over. Organisatiestructuur In 2011 bestond Albeda College uit de volgende onderdelen: Tien branches, waarvan negen beroepsbranches en één educatiebranche: 1. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) 2. Business Services 3. Educatie 4. Gezondheidszorg 5. Handel & Commercie 6. Horeca & Toerisme 7. Lifestyle, Sport & Entertainment (LSE) 8. Secretarieel & Administratie (S&A) 9. Techniek 10. Welzijn & Onderwijs Een trajectbureau dat de branches op het terrein van studentenbegeleiding faciliteert Een staforganisatie bestaande uit de volgende afdelingen: 1. Bestuurszaken, Strategische projecten & Communicatie (BSC) 2. Onderwijs & Kwaliteit (O&K) 3. Human Resource Management (HRM) 4. Audit Monitoring & Control (AMC) 5. Financiële en Administratieve Zaken (F&AZ); per 1 november 2011 samengevoegd met stafdienst AMC 6. Shared Service Center (SSC) 7. Vastgoed 8

9 Organogram per 1 november 2011 Samenwerkingsverbanden Verder participeert het Albeda College in een groot aantal samenwerkingsverbanden. De belangrijkste zijn: Topsportcentrum (100 procent deelneming): De gemeente Rotterdam heeft dit Topsportcentrum naast De Kuip in samenwerking met het Albeda College gerealiseerd. Het Albeda College draagt de zorg voor de exploitatie van het centrum, dat is ondergebracht in de Exploitatie Topsportcentrum B.V., waarvan het Albeda College enig aandeelhouder is. Het Albeda College is daarbij feitelijk de hoofdhuurder van het pand en verantwoordelijk voor de verhuur aan diverse, uiteenlopende partijen. Hierbij valt te denken aan (top)sportverenigingen, een fysiotherapeutische praktijk, de Feyenoord Fanshop, maar ook private personen die ruimte willen huren om sport te kunnen beoefenen. Ook kan er ruimte worden gehuurd voor conferenties. Vrijwel alle sportopleidingen van de branche Lifestyle, Sport & Entertainment zijn gehuisvest in het Topsportcentrum, dat door zijn veelzijdigheid een passende contextrijke leeromgeving voor de studenten vormt. Rotterdamse Ondernemers Academie (ROA) De ROA is een stichting die is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders van beide onderwijsinstellingen. De stichting richt zich erop om studenten, maar ook jonge ondernemers, te ondersteunen bij hun stappen naar het ondernemerschap. Hierbij kan in onderwijskundige zin gebruikt worden gemaakt van de faciliteiten van beide colleges. VAVO Rijnmond College Dit college is een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College gericht op het algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (18+). Sinds enige jaren hebben beide roc s op dit vlak de krachten gebundeld in dit college. Bij het vavo kunnen overdag of in de avond de diploma s mavo, havo of vwo in verschillende onderwijstrajecten worden behaald. 9

10 Rotterdam Academy Dit is een afzonderlijk onderdeel binnen Hogeschool Rotterdam en is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine. De Rotterdam Academy verzorgt tweejarige Associate degree-opleidingen (Ad's) op hboniveau. De Ad s zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en leiden dus op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat. Centrum voor Innovatief Vakmanschap Onderhoud in Mobiliteit (CIVOM) Begin 2011 hebben Albeda en Zadkine hun mobiliteitsopleidingen ondergebracht in een gezamenlijk mobiliteitscentrum, CIVOM genaamd. Het richt zich op personen- en goederenvervoer over land, weg, rail en water. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en het bedrijfsleven is door de komst van het CIVOM één landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van onderhoud in mobiliteit gerealiseerd, binnen regio Rijnmond. Het bedrijfsleven wordt onder andere vertegenwoordigd door Volvo Trucks, BWM-groep, Alstom Transport, RET, Innovam, Kenteq en Truck Academy Rotterdam. Rotterdam Offensief Deze coöperatieve vereniging telt vijf leden, te weten de twee mbo-instellingen Albeda en Zadkine en de drie grote vo-koepels LMC, CVO en BOOR. Samen worden de wijkscholen geëxploiteerd en wordt beleid ontwikkeld rondom de vakscholen Techniek en Zorg, omdat er in deze twee sectoren een groeiend tekort aan mbo-werknemers is. Maar ook gezamenlijke loopbaanoriëntatie en het realiseren van doorlopende leerlijnen om het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen, staan hoog op de agenda. De vijf partners hebben een gezamenlijk uitvoeringsbureau onder leiding van een tweehoofdige directie. 1.2 College van bestuur Het college van bestuur (cvb) kijkt met tevredenheid terug op het jaar Er is veel aangepakt en succesvol afgerond, geïnspireerd door ons koersdocument Ruim Baan voor goed beroepsonderwijs uit Jaarlijks wordt dit document waar nodig bijgesteld om als organisatie op koers te blijven. In september 2011 verscheen Ruim Baan 2.0, eind zomer 2012 wordt versie 3.0 gepresenteerd. Hieronder belichten we eerst de ervaringen van het cvb binnen de organisatie en geven daarna inzicht in de financiën van het Albeda College. Vervolgens laten we aan de hand van de drie speerpunten uit Ruim Baan de basis op orde, het versterken van het partnerschap met bedrijven en meer samenwerken met andere onderwijsinstellingen - zien wat er van onze belangrijkste beleidsvoornemens voor 2011 is geworden en waar de focus voor 2012 ligt. Het voornaamste resultaat is van interne aard: de nieuwe inrichting van de onderwijsorganisatie door het invoeren van de zogeheten topstructuur. Door de verantwoordelijkheid lager te leggen is de positie van de onderwijsteams versterkt en door één managementlaag te schrappen zijn de lijnen tussen de directie en de teams verkort. Hiermee willen we het onderwijs meer teruggeven aan de teams, die elke dag hard werken om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. Naast onze inspanningen om intern onze basis verder op orde te krijgen, waarover verderop in dit bestuursverslag meer is te lezen, is veel energie gestoken in een sterkere verankering in de regio. Dit hebben we gedaan door meer samen te werken met het bedrijfsleven, maar ook met onderwijsinstellingen uit het voortgezet, het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs. Dat daarbij de context van het Albeda College fundamenteel verschilt van roc s buiten de regio Rijnmond blijkt wel uit het in 2011 gepubliceerde rapport van Deetman/Mans over de problematiek op Rotterdam Zuid, die als on-nederlands werd bestempeld. Ook al komt meer dan de helft van onze studenten van buiten de stad Rotterdam, ook het Albeda College heeft 10

11 te maken met het feit dat de achterstanden van veel jongeren op meerdere vlakken in Rotterdam Zuid ten opzichte van de rest van Nederland erg groot zijn. Zo behoort het opleidingsniveau van de ouders - erg belangrijk voor de slaagkans van jongeren - in Rotterdam tot de laagste van Nederland. Het Albeda College heeft actief deelgenomen aan het debat rondom deze problematiek. Daarbij maken we ons zorgen over de beschikbare financiële middelen om tot oplossingen te komen. Het college van bestuur in de organisatie Het cvb bestond in 2011 uit drie leden. Elk met een eigen portefeuille, maar uiteraard collectief verantwoordelijk voor het geheel. Cvb-lid Marcel Nollen informeerde de organisatie begin december over zijn vertrek naar Hogeschool Inholland. Na overleg met interne partijen is besloten om de vacature intern en extern open te stellen. Deze vacaturestelling heeft ertoe geleidt dat per 15 augustus 2012 de heer Huub Dekkers in dienst zal treden van het Albeda College als lid college van bestuur. Het bestuur is Marcel dankbaar voor zijn kundige en proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Albeda College. In overleg met de directie, bestaande uit de branche- en stafdirecteuren, is vorm en inhoud gegeven aan de enorme opgave waar we in de regio Rotterdam Rijnmond voor staan. Ook in 2011 voerde het cvb tweewekelijks overleg met de directie over de gezamenlijke strategie en de tactische en uitvoeringskwesties. De samenwerking met de directie is het afgelopen jaar hechter geworden. Er wordt constructief en open overlegd. De relatie met de raad van toezicht, die het bestuur controleert en gevraagd en ongevraagd adviseert, is scherp en to the point. De raad heeft haar rol in 2011 kritisch en betrokken vervuld en het college van bestuur is daar blij mee. In het kader van goed instellingsbestuur is het handboek Corporate Governance geactualiseerd. In dit handboek zijn onder meer de statuten, het reglement raad van toezicht, het bestuursreglement en het in 2011 herziene directiereglement opgenomen. Begin 2012 is het handboek door de raad van toezicht goedgekeurd. Vanuit de stellige overtuiging dat het creëren van tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, heeft het bestuur daarnaast regelmatig overlegd met de ondernemingsraad, de studentenraad en het ouderplatform. Deze drie organen zijn sinds het afgelopen jaar actief. Vóór 2011 kende het Albeda een centrale medezeggenschapsraad en per branche en afdeling een deelraad. De ondernemingsraad heeft per branche en stafafdeling een onderdeelcommissie. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk. Financiën Het jaar 2011 is met een positief resultaat inclusief herwaarderingsreserve afgesloten. Conform de afspraken met de banken is het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestuur is tevreden over het resultaat. Door onze schaalgrootte zijn wij onder andere in staat dure, maar belangrijke opleidingen te laten voortbestaan. We zijn ervan overtuigd dat het Albeda College dat ook in deze tijd van steeds schaarser wordende middelen moeten blijven doen. Uiteraard zetten we dit scherp af tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en staat het beleid rond het instellingsportfolio hoog op de agenda. De verwachting is dat door de beleidsvoornemens rondom Focus op Vakmanschap en de nieuwe bekostigingssystematiek de druk op de financiën toe zal nemen. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering worden daarbij afspraken met het bedrijfsleven steeds belangrijker. Het positieve resultaat is mede een gevolg van de kostenbeperking die in 2011 is doorgevoerd. De discussies rondom de begroting waren soms heftig, maar iedereen was en is zich er voldoende van bewust dat in een tijd van schaarse middelen de overheadkosten zoveel mogelijk moeten worden verlaagd. Daarom is wat betreft vastgoed het besluit genomen om het aantal vierkante meters in 2012 met ongeveer terug te dringen. Daarmee dalen ook de kosten van het Shared Service Center. Ook het verhogen van de efficiency is een goede manier om te bezuinigen. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van uniforme roostering en gezamenlijke begintijden met ingang van het schooljaar

12 Voor kostenbeperking is monitoring en sturing nodig. Vanaf begin 2011 worden via kwartaalrapportages niet alleen de financiën gemonitord, maar ook de beleidsontwikkelingen binnen branches en staven. Daardoor wordt het mogelijk om zo nodig al in een vroeg stadium maatregelen te nemen. De kwartaalrapportage wordt steeds verder verbeterd en vormt de basis voor de rapportages naar de raad van toezicht. Claim Wet Inburgering (WI) Door de invoering van de Wet Inburgering (WI) in 2007 hebben vier roc s in de drie grote steden voor een belangrijk deel hun leidende positie op de inburgeringsmarkt verloren. Deze werd overgenomen door private bedrijven, onder andere doordat de kostenstructuur van een roc hoger ligt. Het ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de (toenmalige) Bve Raad hadden vooraf een convenant gesloten om mogelijke negatieve gevolgen van de WI te beperken. Daarbij is in een hardheidsclausule vastgelegd dat bij onevenredig nadeel voor een individueel roc, hierover bestuurlijk overleg zou moeten worden gevoerd dat tot schadevergoeding zou kunnen leiden. Diverse (informele) beroepen van de vier roc s op deze clausule hebben tot nu toe echter niet geleid tot het bedoelde bestuurlijk overleg over een schadevergoeding. In juni 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beroep van ieder van de vier roc's schriftelijk formeel afgewezen. De afwijzingen hebben de vier roc s doen besluiten gezamenlijk een juridische procedure te starten. Ieder roc procedeert zelfstandig, maar met onderling overleg en onder regie van Stibbe advocaten. De voor het Albeda College begrote schade bedraagt twintig miljoen euro. Naar verwachting zal de procedure ruim een jaar duren. Speerpunt 1: de basis op orde Intern is het thema in 2011 uiteraard het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs geweest. Om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden, moet de basis op orde zijn. Dat betekent dat we scherpe eisen stellen aan onze interne organisatie, die is onderverdeeld in medewerkers, onderwijs en systemen. Dit vroeg veel aandacht van het bestuur: of het nu gaat om de studenttevredenheid, de administratieve processen, de personele vraagstukken, de kwaliteit van het onderwijs of om onze financiële positie: wij zien kansen om de organisatie te verbeteren. Hoewel er al veel is bereikt, zullen deze onderwerpen ook de komende jaren nog prominent op onze agenda staan Onderwijs De inspanningen van de onderwijsteams hebben de volgende resultaten opgeleverd. Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 11,6 procent. De voorlopige cijfers over het studiejaar geven aan dat het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV ers) bij het Albeda College met 3,3 procent is teruggebracht ten opzichte van het peiljaar De gediplomeerde uitstroom is over de gehele linie licht gestegen, van 58,6 procent in naar 59,8 procent in Tevredenheid studenten Het studenttevredenheidsonderzoek laat zien dat de studenttevredenheid licht is gedaald, hoewel de uitkomsten per branche verschillen. Meer hierover is te lezen in paragraaf We werken eraan dit om te buigen, waarbij we ons focussen op de belangrijkste verbeterpunten: de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de voorzieningen. Ook de studentenraad heeft hiervoor in 2011 aandacht gevraagd. Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming (bpv) is de spil van ons onderwijs. Onze studenten leren immers het meest in de context van het beroep. Daarom kiezen wij ervoor om het bpv-aandeel binnen mbo-opleidingen op peil te houden, ondanks de plannen van de overheid om het bpv-aandeel te verkleinen. 12

13 Brede domeingroepen We sturen nadrukkelijk op voldoende onderwijstijd en op het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv). Om meer jongeren een reële kans te bieden is in 2011 een proef gestart met de brede domeingroep Zakelijk, waarbij studenten na een oriëntatiefase van een half jaar zonder vertraging in een reguliere opleiding kunnen instromen. De eerste evaluatie is verschenen en de opzet lijkt succesvol. De volgende brede domeingroep, Sociaal, start in februari 2012, waarna Techniek volgt. In 2011 heeft het cvb in relatie hiermee besloten ons intake- en plaatsingsbeleid verder te professionaliseren, want een goede opleidingskeuze is van groot belang. De brede domeingroepen helpen daarbij. Daarnaast werken we aan een Albeda-breed plaatsingsbeleid, waardoor studenten tijdens de intake bij een branche niet alleen worden gewezen op de mogelijkheden binnen die branche, maar ook bij andere branches. Zo is er naast een grotere kans op succesvol onderwijs ook een betere start op de arbeidsmarkt mogelijk. Scholing docenten Omdat we zien dat het verzorgen van goed en aantrekkelijk onderwijs in de Rotterdamse context veel vraagt van docenten hebben we in 2011 het besluit genomen extra te investeren in scholing voor docenten. Het pedagogisch-didactisch klimaat zal daarbij een belangrijk onderdeel van het scholingsprogramma zijn. Zorgstructuur Naast de bovengenoemde punten blijft een professionele zorgstructuur nodig om VSV terug te dringen. Een groot deel van onze studenten heeft nu eenmaal extra ondersteuning nodig om succesvol een opleiding af te ronden. We overleggen hierover regelmatig met de wethouder onderwijs. In het verleden zijn er op gemeentelijk niveau extra middelen voor de zorg beschikbaar gesteld. Helaas constateren we de laatste tijd een terugtrekkende beweging van de gemeentelijke overheid ten aanzien van het mbo-onderwijs. De gemeentelijke begroting staat onder druk, wat zich naar ons toe vertaalt in minder geld. Niet alleen voor zorg, maar ook voor inburgering en het Nederlandse taalonderwijs. We verwachten dat in 2012 verder zal worden bezuinigd op de zorg. Volgens ons bestaat het gevaar dat door het uitkleden van de zorg minder studenten de eindstreep zullen halen. Taal en Rekenen Al langer leeft bij het Albeda College de zorg over de invoering van de centrale examinering voor taal en rekenen in het schooljaar Door het lage instroomniveau op beide vakken lijkt de slaagkans voor veel studenten op onze school klein. Wij hebben deze zorg tijdens de jaaropening in september aan onze hoofdgast de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap overgebracht. Tijdens een werkbezoek van de directeur BVE van het ministerie hebben wij andermaal onze zorg geuit. Tot nu toe heeft dit weinig effect gehad. Wij onderschrijven de ambitie van onze minister, maar vinden een succesvolle invoering in de Rotterdamse regio op dit moment niet realistisch. Medewerkers In 2011 is veel aandacht besteed aan de herinrichting en verdere professionalisering van de organisatie. Het cvb is trots op haar medewerkers en investeert in hun ontwikkeling. We hebben in 2011 een verbetering gezien in de manier waarop wij binnen Albeda met elkaar omgaan. We durven steeds meer te benoemen wat beter kan en spreken elkaar daarop aan. Soms scherp en confronterend, maar altijd vanuit de overtuiging dat we in verbinding met elkaar het onderwijs sterker kunnen maken. De onderlinge samenwerking tussen branches kan daarbij nog beter. Eén van de voordelen van de schaalgrootte van een instituut als het onze is immers dat we over een schat aan kennis en ervaring beschikken. Die moeten we nog meer met elkaar gaan delen, opdat de dienstverlening naar onze stakeholders wordt verbeterd. 13

14 Topstructuur Kern van de herinrichting van de Albeda-organisatie is de nieuwe topstructuur. Doel is de verbinding tussen aan de ene kant bestuur en directie en aan de andere kant het primaire proces te vergroten door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Al met al kijken we terug op een relatief soepel verlopen proces, dat door de ondernemingsraad is gesteund. Met de nieuwe topstructuur is er binnen de branches een managementlaag minder dan voorheen. De functies van onderwijsmanager en teamleider zijn vervallen en daarvoor is de functie van onderwijsleider in de plaats gekomen. Najaar 2011 is gestart met de invoering van de nieuwe functie van onderwijsleider, via een sollicitatieprocedure en assessments. Per 1 januari 2012 zijn 72 nieuwe onderwijsleiders benoemd. Met hun komst zijn de lijnen korter geworden en hebben de onderwijsteams meer verantwoordelijkheid gekregen bij het vormgeven van het onderwijs. Het door de cao-partners afgesloten professioneel statuut waarin de verantwoordelijkheden van de teams worden beschreven en het in 2011 met de ondernemingsraad overeengekomen Reglement werkoverleg bewijzen daarbij hun nut. De branchedirecties bestaan voortaan naast een directeur uit minimaal één adjunct-directeur. Deze directies zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de branche, ook waar het gaat om hrm en communicatie. Dit is terug te vinden in de managementcontracten die begin 2011 met de directeuren zijn afgesloten. Vóór de zomer van 2011 is het sollicitatieproces afgerond, waarbij dertien adjunct-directeuren zijn benoemd. Hoog op de agenda voor 2012 staat het professioneel invullen van de nieuwe rollen die onderwijsleiders en branchedirecties vervullen. Daarom is een Management Development-programma ontwikkeld. Daarnaast konden door de inzet van de functiemixgelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) circa tweehonderd docenten extra de overstap maken van een LB-functie naar een LC-functie. Deze laatste functie kent naast het lesgeven extra taken ter versterking van het team. De LC-docenten ondersteunen de onderwijsleiders in de verantwoordelijkheid voor het team. Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk over human resource management. Hrm We streven naar een professioneel hrm-beleid. Met de or vinden daarom discussies plaats over een meer flexibele inzet van werknemers, de verhoging van productiviteit en de interpretatie van de werkverdelingregeling. Doel is om meer recht te doen aan de kansen voor jonge werknemers. Maar ook aan de vraag naar maatwerk vanuit het bedrijfsleven. Complicerende factor daarbij is de inkrimping bij de branche Educatie door het wegvallen van subsidies rond inburgering en toeleiding. Door de terugloop van het aantal contracten als gevolg van het vrijgeven van de markt door de overheid was het nodig om in 2010 met de vakbonden tot een sociaal plan te komen. Dit plan is in 2011 uitgevoerd. Circa 86 fte zijn naar het beroepsonderwijs gegaan of hebben uiteindelijk afscheid van ons genomen. Een complex en emotioneel traject, dat nog niet is afgerond. Wij hebben grote waardering voor alle collega s die bij deze ontwikkeling zijn betrokken. Meer hierover is te lezen in het hrm-hoofdstuk, paragraaf De verschuiving van educatiecollega s naar het beroepsonderwijs beperkt de flexibiliteit van onze organisatie. Ook voor 2012 blijft de situatie voor de branche Educatie somber. Ook voor de branche Welzijn & Onderwijs zijn de vooruitzichten voor 2012 niet goed. Hier komt de doelmatigheid onder druk te staan door de dalende vraag naar gediplomeerden van deze branche. Het betekent dat we ook in 2012 veel aandacht moeten besteden aan het herplaatsen van collega s. 14

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Welkom allemaal, mede namens mijn collega s in het bestuur: Marcel Nollen en Renata Voss! Welkom studenten, collega s, samenwerkingspartners

Nadere informatie

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie.

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. In het bijzonder heet ik welkom alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Albeda College Rotterdam Werving en selectie Onderwijsleider Beveiliging Hoorn, juni 2015 Willy Egberink, senior adviseur 1 Kenmerken Albeda College Rotterdam Het Albeda College

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Albeda College. Jaarverslag 2010

Albeda College. Jaarverslag 2010 Albeda College Jaarverslag 2010 1 Lijst met gebruikte afkortingen AC: Audit Committee AD: Associate Degree AKA: Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent AMC: Auditing, Monitoring & Control ARBO: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement.

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement. Directiereglement Preambule Op grond van artikel 9.1.5. lid 2, artikel 9.1.6. en artikel 9.1.7. lid 2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs kan het College van Bestuur van een regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument. Albeda College. over 2012

Geïntegreerd jaardocument. Albeda College. over 2012 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Albeda College. We concluderen dat het Albeda College steeds beter in staat is openbaar en transparant

Nadere informatie

20 1 3 JAARVERSLAG 1

20 1 3 JAARVERSLAG 1 20 JAARVERSLAG 1 31 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT ALBEDA COLLEGE OVER 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Albeda College. We concluderen dat het Albeda College steeds beter in staat is

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool

Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool Toezicht en toetsingskader raad van toezicht van Stichting Stenden Hogeschool De statuten van stichting Stenden Hogeschool voorzien in de raad van toezicht-structuur. Het college van bestuur bestuurt de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur

Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Bestuurscontract BOOR 2014 Algemeen bestuur - College van bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van stichting BOOR op 21 maart 2014. Bestuurscontract Het algemeen bestuur van stichting BOOR, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe.

Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Onderwerp: Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe. Sedert december 2006 is het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Drenthe opnieuw georganiseerd en wel middels het

Nadere informatie

Toetsingskader Raad van Toezicht

Toetsingskader Raad van Toezicht Toetsingskader Raad van Toezicht Taak en werkwijze De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de directeuren van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Sociaal Pedagogisch Werker Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244348 Onderzoek uitgevoerd in: maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Rotterdam, 14 mei 2013.

Rotterdam, 14 mei 2013. Rotterdam, 14 mei 2013. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Strörmann (SP) en drs. A.N. Molenaar (Leefbaar Rotterdam) en over de reorganisatie bij Zadkine. Aan de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 495 Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College

Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College Transitieverklaring van ROC Leiden, ID College, ROC Mondriaan en Nova College 1. Achtergrond en perspectief De ernstige financiële problemen van het ROC Leiden noodzaken tot een nieuw perspectief voor

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014

Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo. Leergang BVE 7 oktober 2014 Goed bestuur, doelmatigheid en kwaliteit in het mbo Leergang BVE 7 oktober 2014 MBO Raad 69 leden: roc s, aoc s, vakinstellingen belangenbehartiging namens leden dienstverlening aan de leden collectieve

Nadere informatie

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid

Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid Van baan naar loopbaan Verslag van het onderzoek naar de praktijk van mobiliteitsbeleid In het voorjaar van 2015 heeft Odyssee een digitale enquête uitgezet onder 950 ondernemingsraden om zicht te krijgen

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht

profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht profiel Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Open Universiteit Voorzitter en leden raad van toezicht Organisatie De Open Universiteit (OU), opgericht in 1984, is de jongste universiteit

Nadere informatie

Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0

Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0 Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0 2 Met trots presenteren wij onze strategische koers voor de komende jaren In de achterliggende periode is door alle collega s van

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276637 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Waarom deze verkorte versie?

Waarom deze verkorte versie? Waarom deze verkorte versie? Dit is een verkorte versie van Ruim Baan 3.0. Deze versie is gemaakt voor alle medewerkers van het Albeda College en andere geïnteresseerden. Hierin presenteren wij de hoofdpunten

Nadere informatie