Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE Albeda algemeen Structuur: juridisch en organisatorisch College van bestuur Raad van toezicht Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderplatform 27 HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS Basiskwaliteit onderwijs Indicatoren voor de kwaliteit van ons onderwijs Jaarresultaat / diplomaresultaat Voortijdig schoolverlaten (VSV) Kwaliteitszorg Tevredenheid studenten Verticale verantwoording: Inspectie van het Onderwijs Horizontale verantwoording Veiligheid Versterkt partnerschap met bedrijven Beroepspraktijkvorming Doelmatigheid opleidingsaanbod Leven Lang Leren Internationalisering Samenwerken met onderwijsinstellingen Samenwerking vmbo/vm Samenwerking in de regio Associate Degrees (Ad) 46 HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT HRM-speerpunten Implementatie topstructuur Functiemix e-hrm Functiebouwwerk Ontwikkelingen medewerkers Algemene ontwikkelingen in cijfers Werkverdelingsbeleid 53 2

3 3.2.3 Aanpassingen formatie Verzuim en arbeidsomstandigheden Opleiding en ontwikkeling Management Development (MD) Scholingsplan BVE-docentencursus pedagogisch-didactische scholing Vooruitblik HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING Ontwikkelingen: de branche als basis Huisvesting Financiële bedrijfsvoering Exploitatieresultaat Begroting 2012 en vooruitblik Ontwikkelingen Stelselwijziging RJ Interne risicobeheersing- en controlesysteem Vermogensbeheer en treasurymanagement Algemeen Eigen vermogen Treasurymanagement Helderheid in bekostiging 66 Hoofdstuk 5. Jaarrekening (geconsolideerd) Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening Balans per 31 december 2011 Geconsolideerd Exploitatierekening 2011 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar Hoofdstuk 6. Jaarrekening 2011 (enkelvoudig) Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar Hoofdstuk 7. Overige gegevens Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 104 Hoofdstuk 8. Bijlagen 106 3

4 8.1 Algemene gegevens Verbonden partijen Te verrekenen cursusgeld 2011 / Vermelding op basis van de WOPT Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 112 Colofon 116 4

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Albeda College. Vorig jaar wonnen we de prijs voor het beste onderwijsjaarverslag van Rotterdam. Natuurlijk had de jury toen naast lof ook opbouwende kritiek. Het kan immers altijd beter. We hebben geprobeerd daar in dit jaarverslag iets mee te doen. Transparantie en openbare verantwoording staan daarbij voorop. Gelijktijdig met dit verslag wordt het digitale jaarverslag uitgegeven. Een moderne vorm van verantwoording afleggen. Het college van bestuur hoopt dat u beide documenten met plezier zult lezen. Uiteraard zijn wij geïnteresseerd wat onze stakeholders van onze prestaties vinden. Wij nodigen u daarom uit om te reageren was het jaar waarin we verder hebben gewerkt aan onze drie speerpunten: de basis op orde, het versterken van de verbinding met het bedrijfsleven en het verbeteren van de samenwerking met de diverse onderwijspartners. In ons beleidsdocument Ruim Baan 2.0, dat na de zomer verscheen, zijn deze speerpunten verder uitgewerkt. We hebben belangrijke verbeteringen aangebracht in de organisatie, zowel in het onderwijs als in de ondersteunende systemen. Wij zijn trots op alle collega s, die zich ook in 2011 weer met hart en ziel hebben ingezet voor de studenten. Dat is in de Rotterdamse context niet altijd een makkelijke opgave. Een deel van onze studenten heeft problemen op twee of meer leefgebieden, wat zijn weerslag heeft op het volgen van onderwijs. Er zijn binnen het Albeda College belangrijke adviesorganen die ons scherp houden bij de realisering van alle beleidsplannen. De ondernemingsraad, de studentenraad, het ouderplatform en de raad van toezicht hebben die rol in 2011 proactief vervuld. Wij kijken met plezier terug op alle debatten. Vanuit verschillende posities proberen we het onderwijs beter te maken. Voor onze studenten. Voor Rotterdam en de regio. Anja van Gorsel Renata Voss 5

6 HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 1.1 Albeda algemeen In dit eerste hoofdstuk laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. We noemen onze missie, presenteren de kernwaarden die leidend zijn in onze organisatie en beschrijven de ankerpunten van waaruit we het onderwijs vormgeven. Daarna wordt het jaar 2011 geëvalueerd door achtereenvolgens het college van bestuur (cvb), de raad van toezicht (rvt), de ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr). Daarbij wordt ook vooruit gekeken naar Het Albeda College is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor educatie en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en omgeving. Bij ons instituut kunnen jongeren en volwassenen kiezen uit meer dan 120 opleidingen (waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen), verdeeld over ruim vijftig locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Het grootste deel van ons onderwijs wordt gefinancierd uit publieke middelen, een deel is privaat. Het aantal studenten in het schooljaar is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, zoals in tabel 1 valt te zien. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, vooral vanwege de terugloop van contracten binnen Educatie. Dit is met name het gevolg van de openbare aanbesteding van inburgeringstrajecten. Kijken we alleen naar het beroepsonderwijs, dan is de daling in hetzelfde jaar gering. Tabel 1: Aantal ingeschreven studenten (peildatum 1/10/2011) Leerweg Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Beroepsonderwijs (BO) Bol Bbl DT Bol Col Totaal BO Educatie Contractonderwijs Totaal Missie, kernwaarden en ankerpunten Waar gaan we voor? Onze missie is studenten hun talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot blijvend gewilde vakmensen, die zelfbewust en verantwoordelijk bijdragen aan werk en samenleving. Studenten gaan met het voor hen hoogst haalbare diploma de deur uit. Ze stromen door naar een vervolgopleiding, blijven werken bij hun (leerwerk)bedrijf of vinden binnen drie maanden een baan die bij hen past. Waar staan we voor? We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door christelijke waarden. Ieder mens is uniek en verdient kansen, onafhankelijk van zijn of haar geloof. Iedereen is welkom. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs en is vertaald naar onze kernwaarden, die we in 2011 hebben gebundeld en aangescherpt: 6

7 Betrokken en sociaal bewogen We zijn een gemeenschapsschool, interconfessioneel, sociaal bewogen en betrokken bij mens en omgeving, met respect voor elkaar. Verantwoordelijk voor resultaten We zijn verantwoordelijk voor onze resultaten. We doen wat we zeggen en willen ons daarover verantwoorden. Creatief en ondernemend We richten onze blik naar buiten en pakken kansen die kunnen leiden tot innovaties. Daarbij gaan we professioneel te werk. Dat leren we ook onze studenten. Ambitieus en uitdagend We dagen onze studenten en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen, uitgaande van hun ambities en talenten. Veilig en betrouwbaar We hechten belang aan het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving. We opereren daarom transparant, consequent, eerlijk en ruimhartig en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Welke ankerpunten zijn leidend bij het vormgeven van ons onderwijs? Loopbaan student centraal Op het Albeda College draait het om de studenten. We bereiden ze voor op een toekomst in de maatschappij. Hoe? Door deskundig studieadvies aan de poort en vervolgens uitdagend en goed onderwijs te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met wat studenten al weten en kunnen. Samen met de docenten ontwikkelen ze hun sterke kanten. Leren in betekenisvolle beroepscontext Het Albeda College maakt zich sterk voor leren in de praktijk. Studenten zitten bij het Albeda niet alleen in de schoolbanken. Ze leren in de context van het beroep, simulatieomgevingen en lopen veel stage bij bedrijven en instellingen. Binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Door het Albeda College worden studenten zelfstandiger. Ze leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de weg die ze kiezen op school en in de maatschappij. Daarbij houden ze rekening met de mensen om hen heen. Want leven, leren en werken doe je niet alleen. Ondernemerschap en ondernemend zijn We dagen studenten uit om actief en creatief te zijn op school. Niet afwachten, maar aanpakken. Want actieve, ondernemende mensen maken meer kans op een goede baan. Willen studenten na de opleiding een eigen bedrijf starten? Dat kan. Het Albeda College helpt ze waar mogelijk op weg. Begeleiding en zorg Bij het Albeda College kunnen studenten rekenen op begeleiding door hun docenten en vanuit hulpverleningsinstanties in de regio. Als bijvoorbeeld een student thuis problemen heeft of ziek is, is er extra begeleiding en zorg. Wij werken daarvoor samen met bijvoorbeeld de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Bureau Jeugdzorg en het Jongerenloket. Zo wordt het meestal toch mogelijk voor studenten hun opleiding af te maken en een diploma te halen. 7

8 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch Juridische structuur Het Albeda College is een stichting. Het cvb vormt het bestuur. De raad van toezicht (rvt) heeft een toezichthoudende rol. Dat betekent dat het cvb eindverantwoordelijk is voor de volledige gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden instellingen. De rvt houdt toezicht op het beleid wat het cvb formuleert en uitzet, en adviseert het cvb daar gevraagd en ongevraagd over. Organisatiestructuur In 2011 bestond Albeda College uit de volgende onderdelen: Tien branches, waarvan negen beroepsbranches en één educatiebranche: 1. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) 2. Business Services 3. Educatie 4. Gezondheidszorg 5. Handel & Commercie 6. Horeca & Toerisme 7. Lifestyle, Sport & Entertainment (LSE) 8. Secretarieel & Administratie (S&A) 9. Techniek 10. Welzijn & Onderwijs Een trajectbureau dat de branches op het terrein van studentenbegeleiding faciliteert Een staforganisatie bestaande uit de volgende afdelingen: 1. Bestuurszaken, Strategische projecten & Communicatie (BSC) 2. Onderwijs & Kwaliteit (O&K) 3. Human Resource Management (HRM) 4. Audit Monitoring & Control (AMC) 5. Financiële en Administratieve Zaken (F&AZ); per 1 november 2011 samengevoegd met stafdienst AMC 6. Shared Service Center (SSC) 7. Vastgoed 8

9 Organogram per 1 november 2011 Samenwerkingsverbanden Verder participeert het Albeda College in een groot aantal samenwerkingsverbanden. De belangrijkste zijn: Topsportcentrum (100 procent deelneming): De gemeente Rotterdam heeft dit Topsportcentrum naast De Kuip in samenwerking met het Albeda College gerealiseerd. Het Albeda College draagt de zorg voor de exploitatie van het centrum, dat is ondergebracht in de Exploitatie Topsportcentrum B.V., waarvan het Albeda College enig aandeelhouder is. Het Albeda College is daarbij feitelijk de hoofdhuurder van het pand en verantwoordelijk voor de verhuur aan diverse, uiteenlopende partijen. Hierbij valt te denken aan (top)sportverenigingen, een fysiotherapeutische praktijk, de Feyenoord Fanshop, maar ook private personen die ruimte willen huren om sport te kunnen beoefenen. Ook kan er ruimte worden gehuurd voor conferenties. Vrijwel alle sportopleidingen van de branche Lifestyle, Sport & Entertainment zijn gehuisvest in het Topsportcentrum, dat door zijn veelzijdigheid een passende contextrijke leeromgeving voor de studenten vormt. Rotterdamse Ondernemers Academie (ROA) De ROA is een stichting die is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders van beide onderwijsinstellingen. De stichting richt zich erop om studenten, maar ook jonge ondernemers, te ondersteunen bij hun stappen naar het ondernemerschap. Hierbij kan in onderwijskundige zin gebruikt worden gemaakt van de faciliteiten van beide colleges. VAVO Rijnmond College Dit college is een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College gericht op het algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (18+). Sinds enige jaren hebben beide roc s op dit vlak de krachten gebundeld in dit college. Bij het vavo kunnen overdag of in de avond de diploma s mavo, havo of vwo in verschillende onderwijstrajecten worden behaald. 9

10 Rotterdam Academy Dit is een afzonderlijk onderdeel binnen Hogeschool Rotterdam en is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine. De Rotterdam Academy verzorgt tweejarige Associate degree-opleidingen (Ad's) op hboniveau. De Ad s zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en leiden dus op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat. Centrum voor Innovatief Vakmanschap Onderhoud in Mobiliteit (CIVOM) Begin 2011 hebben Albeda en Zadkine hun mobiliteitsopleidingen ondergebracht in een gezamenlijk mobiliteitscentrum, CIVOM genaamd. Het richt zich op personen- en goederenvervoer over land, weg, rail en water. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en het bedrijfsleven is door de komst van het CIVOM één landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van onderhoud in mobiliteit gerealiseerd, binnen regio Rijnmond. Het bedrijfsleven wordt onder andere vertegenwoordigd door Volvo Trucks, BWM-groep, Alstom Transport, RET, Innovam, Kenteq en Truck Academy Rotterdam. Rotterdam Offensief Deze coöperatieve vereniging telt vijf leden, te weten de twee mbo-instellingen Albeda en Zadkine en de drie grote vo-koepels LMC, CVO en BOOR. Samen worden de wijkscholen geëxploiteerd en wordt beleid ontwikkeld rondom de vakscholen Techniek en Zorg, omdat er in deze twee sectoren een groeiend tekort aan mbo-werknemers is. Maar ook gezamenlijke loopbaanoriëntatie en het realiseren van doorlopende leerlijnen om het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen, staan hoog op de agenda. De vijf partners hebben een gezamenlijk uitvoeringsbureau onder leiding van een tweehoofdige directie. 1.2 College van bestuur Het college van bestuur (cvb) kijkt met tevredenheid terug op het jaar Er is veel aangepakt en succesvol afgerond, geïnspireerd door ons koersdocument Ruim Baan voor goed beroepsonderwijs uit Jaarlijks wordt dit document waar nodig bijgesteld om als organisatie op koers te blijven. In september 2011 verscheen Ruim Baan 2.0, eind zomer 2012 wordt versie 3.0 gepresenteerd. Hieronder belichten we eerst de ervaringen van het cvb binnen de organisatie en geven daarna inzicht in de financiën van het Albeda College. Vervolgens laten we aan de hand van de drie speerpunten uit Ruim Baan de basis op orde, het versterken van het partnerschap met bedrijven en meer samenwerken met andere onderwijsinstellingen - zien wat er van onze belangrijkste beleidsvoornemens voor 2011 is geworden en waar de focus voor 2012 ligt. Het voornaamste resultaat is van interne aard: de nieuwe inrichting van de onderwijsorganisatie door het invoeren van de zogeheten topstructuur. Door de verantwoordelijkheid lager te leggen is de positie van de onderwijsteams versterkt en door één managementlaag te schrappen zijn de lijnen tussen de directie en de teams verkort. Hiermee willen we het onderwijs meer teruggeven aan de teams, die elke dag hard werken om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. Naast onze inspanningen om intern onze basis verder op orde te krijgen, waarover verderop in dit bestuursverslag meer is te lezen, is veel energie gestoken in een sterkere verankering in de regio. Dit hebben we gedaan door meer samen te werken met het bedrijfsleven, maar ook met onderwijsinstellingen uit het voortgezet, het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs. Dat daarbij de context van het Albeda College fundamenteel verschilt van roc s buiten de regio Rijnmond blijkt wel uit het in 2011 gepubliceerde rapport van Deetman/Mans over de problematiek op Rotterdam Zuid, die als on-nederlands werd bestempeld. Ook al komt meer dan de helft van onze studenten van buiten de stad Rotterdam, ook het Albeda College heeft 10

11 te maken met het feit dat de achterstanden van veel jongeren op meerdere vlakken in Rotterdam Zuid ten opzichte van de rest van Nederland erg groot zijn. Zo behoort het opleidingsniveau van de ouders - erg belangrijk voor de slaagkans van jongeren - in Rotterdam tot de laagste van Nederland. Het Albeda College heeft actief deelgenomen aan het debat rondom deze problematiek. Daarbij maken we ons zorgen over de beschikbare financiële middelen om tot oplossingen te komen. Het college van bestuur in de organisatie Het cvb bestond in 2011 uit drie leden. Elk met een eigen portefeuille, maar uiteraard collectief verantwoordelijk voor het geheel. Cvb-lid Marcel Nollen informeerde de organisatie begin december over zijn vertrek naar Hogeschool Inholland. Na overleg met interne partijen is besloten om de vacature intern en extern open te stellen. Deze vacaturestelling heeft ertoe geleidt dat per 15 augustus 2012 de heer Huub Dekkers in dienst zal treden van het Albeda College als lid college van bestuur. Het bestuur is Marcel dankbaar voor zijn kundige en proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Albeda College. In overleg met de directie, bestaande uit de branche- en stafdirecteuren, is vorm en inhoud gegeven aan de enorme opgave waar we in de regio Rotterdam Rijnmond voor staan. Ook in 2011 voerde het cvb tweewekelijks overleg met de directie over de gezamenlijke strategie en de tactische en uitvoeringskwesties. De samenwerking met de directie is het afgelopen jaar hechter geworden. Er wordt constructief en open overlegd. De relatie met de raad van toezicht, die het bestuur controleert en gevraagd en ongevraagd adviseert, is scherp en to the point. De raad heeft haar rol in 2011 kritisch en betrokken vervuld en het college van bestuur is daar blij mee. In het kader van goed instellingsbestuur is het handboek Corporate Governance geactualiseerd. In dit handboek zijn onder meer de statuten, het reglement raad van toezicht, het bestuursreglement en het in 2011 herziene directiereglement opgenomen. Begin 2012 is het handboek door de raad van toezicht goedgekeurd. Vanuit de stellige overtuiging dat het creëren van tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, heeft het bestuur daarnaast regelmatig overlegd met de ondernemingsraad, de studentenraad en het ouderplatform. Deze drie organen zijn sinds het afgelopen jaar actief. Vóór 2011 kende het Albeda een centrale medezeggenschapsraad en per branche en afdeling een deelraad. De ondernemingsraad heeft per branche en stafafdeling een onderdeelcommissie. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk. Financiën Het jaar 2011 is met een positief resultaat inclusief herwaarderingsreserve afgesloten. Conform de afspraken met de banken is het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestuur is tevreden over het resultaat. Door onze schaalgrootte zijn wij onder andere in staat dure, maar belangrijke opleidingen te laten voortbestaan. We zijn ervan overtuigd dat het Albeda College dat ook in deze tijd van steeds schaarser wordende middelen moeten blijven doen. Uiteraard zetten we dit scherp af tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en staat het beleid rond het instellingsportfolio hoog op de agenda. De verwachting is dat door de beleidsvoornemens rondom Focus op Vakmanschap en de nieuwe bekostigingssystematiek de druk op de financiën toe zal nemen. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering worden daarbij afspraken met het bedrijfsleven steeds belangrijker. Het positieve resultaat is mede een gevolg van de kostenbeperking die in 2011 is doorgevoerd. De discussies rondom de begroting waren soms heftig, maar iedereen was en is zich er voldoende van bewust dat in een tijd van schaarse middelen de overheadkosten zoveel mogelijk moeten worden verlaagd. Daarom is wat betreft vastgoed het besluit genomen om het aantal vierkante meters in 2012 met ongeveer terug te dringen. Daarmee dalen ook de kosten van het Shared Service Center. Ook het verhogen van de efficiency is een goede manier om te bezuinigen. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van uniforme roostering en gezamenlijke begintijden met ingang van het schooljaar

12 Voor kostenbeperking is monitoring en sturing nodig. Vanaf begin 2011 worden via kwartaalrapportages niet alleen de financiën gemonitord, maar ook de beleidsontwikkelingen binnen branches en staven. Daardoor wordt het mogelijk om zo nodig al in een vroeg stadium maatregelen te nemen. De kwartaalrapportage wordt steeds verder verbeterd en vormt de basis voor de rapportages naar de raad van toezicht. Claim Wet Inburgering (WI) Door de invoering van de Wet Inburgering (WI) in 2007 hebben vier roc s in de drie grote steden voor een belangrijk deel hun leidende positie op de inburgeringsmarkt verloren. Deze werd overgenomen door private bedrijven, onder andere doordat de kostenstructuur van een roc hoger ligt. Het ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de (toenmalige) Bve Raad hadden vooraf een convenant gesloten om mogelijke negatieve gevolgen van de WI te beperken. Daarbij is in een hardheidsclausule vastgelegd dat bij onevenredig nadeel voor een individueel roc, hierover bestuurlijk overleg zou moeten worden gevoerd dat tot schadevergoeding zou kunnen leiden. Diverse (informele) beroepen van de vier roc s op deze clausule hebben tot nu toe echter niet geleid tot het bedoelde bestuurlijk overleg over een schadevergoeding. In juni 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beroep van ieder van de vier roc's schriftelijk formeel afgewezen. De afwijzingen hebben de vier roc s doen besluiten gezamenlijk een juridische procedure te starten. Ieder roc procedeert zelfstandig, maar met onderling overleg en onder regie van Stibbe advocaten. De voor het Albeda College begrote schade bedraagt twintig miljoen euro. Naar verwachting zal de procedure ruim een jaar duren. Speerpunt 1: de basis op orde Intern is het thema in 2011 uiteraard het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs geweest. Om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden, moet de basis op orde zijn. Dat betekent dat we scherpe eisen stellen aan onze interne organisatie, die is onderverdeeld in medewerkers, onderwijs en systemen. Dit vroeg veel aandacht van het bestuur: of het nu gaat om de studenttevredenheid, de administratieve processen, de personele vraagstukken, de kwaliteit van het onderwijs of om onze financiële positie: wij zien kansen om de organisatie te verbeteren. Hoewel er al veel is bereikt, zullen deze onderwerpen ook de komende jaren nog prominent op onze agenda staan Onderwijs De inspanningen van de onderwijsteams hebben de volgende resultaten opgeleverd. Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 11,6 procent. De voorlopige cijfers over het studiejaar geven aan dat het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV ers) bij het Albeda College met 3,3 procent is teruggebracht ten opzichte van het peiljaar De gediplomeerde uitstroom is over de gehele linie licht gestegen, van 58,6 procent in naar 59,8 procent in Tevredenheid studenten Het studenttevredenheidsonderzoek laat zien dat de studenttevredenheid licht is gedaald, hoewel de uitkomsten per branche verschillen. Meer hierover is te lezen in paragraaf We werken eraan dit om te buigen, waarbij we ons focussen op de belangrijkste verbeterpunten: de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de voorzieningen. Ook de studentenraad heeft hiervoor in 2011 aandacht gevraagd. Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming (bpv) is de spil van ons onderwijs. Onze studenten leren immers het meest in de context van het beroep. Daarom kiezen wij ervoor om het bpv-aandeel binnen mbo-opleidingen op peil te houden, ondanks de plannen van de overheid om het bpv-aandeel te verkleinen. 12

13 Brede domeingroepen We sturen nadrukkelijk op voldoende onderwijstijd en op het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv). Om meer jongeren een reële kans te bieden is in 2011 een proef gestart met de brede domeingroep Zakelijk, waarbij studenten na een oriëntatiefase van een half jaar zonder vertraging in een reguliere opleiding kunnen instromen. De eerste evaluatie is verschenen en de opzet lijkt succesvol. De volgende brede domeingroep, Sociaal, start in februari 2012, waarna Techniek volgt. In 2011 heeft het cvb in relatie hiermee besloten ons intake- en plaatsingsbeleid verder te professionaliseren, want een goede opleidingskeuze is van groot belang. De brede domeingroepen helpen daarbij. Daarnaast werken we aan een Albeda-breed plaatsingsbeleid, waardoor studenten tijdens de intake bij een branche niet alleen worden gewezen op de mogelijkheden binnen die branche, maar ook bij andere branches. Zo is er naast een grotere kans op succesvol onderwijs ook een betere start op de arbeidsmarkt mogelijk. Scholing docenten Omdat we zien dat het verzorgen van goed en aantrekkelijk onderwijs in de Rotterdamse context veel vraagt van docenten hebben we in 2011 het besluit genomen extra te investeren in scholing voor docenten. Het pedagogisch-didactisch klimaat zal daarbij een belangrijk onderdeel van het scholingsprogramma zijn. Zorgstructuur Naast de bovengenoemde punten blijft een professionele zorgstructuur nodig om VSV terug te dringen. Een groot deel van onze studenten heeft nu eenmaal extra ondersteuning nodig om succesvol een opleiding af te ronden. We overleggen hierover regelmatig met de wethouder onderwijs. In het verleden zijn er op gemeentelijk niveau extra middelen voor de zorg beschikbaar gesteld. Helaas constateren we de laatste tijd een terugtrekkende beweging van de gemeentelijke overheid ten aanzien van het mbo-onderwijs. De gemeentelijke begroting staat onder druk, wat zich naar ons toe vertaalt in minder geld. Niet alleen voor zorg, maar ook voor inburgering en het Nederlandse taalonderwijs. We verwachten dat in 2012 verder zal worden bezuinigd op de zorg. Volgens ons bestaat het gevaar dat door het uitkleden van de zorg minder studenten de eindstreep zullen halen. Taal en Rekenen Al langer leeft bij het Albeda College de zorg over de invoering van de centrale examinering voor taal en rekenen in het schooljaar Door het lage instroomniveau op beide vakken lijkt de slaagkans voor veel studenten op onze school klein. Wij hebben deze zorg tijdens de jaaropening in september aan onze hoofdgast de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap overgebracht. Tijdens een werkbezoek van de directeur BVE van het ministerie hebben wij andermaal onze zorg geuit. Tot nu toe heeft dit weinig effect gehad. Wij onderschrijven de ambitie van onze minister, maar vinden een succesvolle invoering in de Rotterdamse regio op dit moment niet realistisch. Medewerkers In 2011 is veel aandacht besteed aan de herinrichting en verdere professionalisering van de organisatie. Het cvb is trots op haar medewerkers en investeert in hun ontwikkeling. We hebben in 2011 een verbetering gezien in de manier waarop wij binnen Albeda met elkaar omgaan. We durven steeds meer te benoemen wat beter kan en spreken elkaar daarop aan. Soms scherp en confronterend, maar altijd vanuit de overtuiging dat we in verbinding met elkaar het onderwijs sterker kunnen maken. De onderlinge samenwerking tussen branches kan daarbij nog beter. Eén van de voordelen van de schaalgrootte van een instituut als het onze is immers dat we over een schat aan kennis en ervaring beschikken. Die moeten we nog meer met elkaar gaan delen, opdat de dienstverlening naar onze stakeholders wordt verbeterd. 13

14 Topstructuur Kern van de herinrichting van de Albeda-organisatie is de nieuwe topstructuur. Doel is de verbinding tussen aan de ene kant bestuur en directie en aan de andere kant het primaire proces te vergroten door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Al met al kijken we terug op een relatief soepel verlopen proces, dat door de ondernemingsraad is gesteund. Met de nieuwe topstructuur is er binnen de branches een managementlaag minder dan voorheen. De functies van onderwijsmanager en teamleider zijn vervallen en daarvoor is de functie van onderwijsleider in de plaats gekomen. Najaar 2011 is gestart met de invoering van de nieuwe functie van onderwijsleider, via een sollicitatieprocedure en assessments. Per 1 januari 2012 zijn 72 nieuwe onderwijsleiders benoemd. Met hun komst zijn de lijnen korter geworden en hebben de onderwijsteams meer verantwoordelijkheid gekregen bij het vormgeven van het onderwijs. Het door de cao-partners afgesloten professioneel statuut waarin de verantwoordelijkheden van de teams worden beschreven en het in 2011 met de ondernemingsraad overeengekomen Reglement werkoverleg bewijzen daarbij hun nut. De branchedirecties bestaan voortaan naast een directeur uit minimaal één adjunct-directeur. Deze directies zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de branche, ook waar het gaat om hrm en communicatie. Dit is terug te vinden in de managementcontracten die begin 2011 met de directeuren zijn afgesloten. Vóór de zomer van 2011 is het sollicitatieproces afgerond, waarbij dertien adjunct-directeuren zijn benoemd. Hoog op de agenda voor 2012 staat het professioneel invullen van de nieuwe rollen die onderwijsleiders en branchedirecties vervullen. Daarom is een Management Development-programma ontwikkeld. Daarnaast konden door de inzet van de functiemixgelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) circa tweehonderd docenten extra de overstap maken van een LB-functie naar een LC-functie. Deze laatste functie kent naast het lesgeven extra taken ter versterking van het team. De LC-docenten ondersteunen de onderwijsleiders in de verantwoordelijkheid voor het team. Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk over human resource management. Hrm We streven naar een professioneel hrm-beleid. Met de or vinden daarom discussies plaats over een meer flexibele inzet van werknemers, de verhoging van productiviteit en de interpretatie van de werkverdelingregeling. Doel is om meer recht te doen aan de kansen voor jonge werknemers. Maar ook aan de vraag naar maatwerk vanuit het bedrijfsleven. Complicerende factor daarbij is de inkrimping bij de branche Educatie door het wegvallen van subsidies rond inburgering en toeleiding. Door de terugloop van het aantal contracten als gevolg van het vrijgeven van de markt door de overheid was het nodig om in 2010 met de vakbonden tot een sociaal plan te komen. Dit plan is in 2011 uitgevoerd. Circa 86 fte zijn naar het beroepsonderwijs gegaan of hebben uiteindelijk afscheid van ons genomen. Een complex en emotioneel traject, dat nog niet is afgerond. Wij hebben grote waardering voor alle collega s die bij deze ontwikkeling zijn betrokken. Meer hierover is te lezen in het hrm-hoofdstuk, paragraaf De verschuiving van educatiecollega s naar het beroepsonderwijs beperkt de flexibiliteit van onze organisatie. Ook voor 2012 blijft de situatie voor de branche Educatie somber. Ook voor de branche Welzijn & Onderwijs zijn de vooruitzichten voor 2012 niet goed. Hier komt de doelmatigheid onder druk te staan door de dalende vraag naar gediplomeerden van deze branche. Het betekent dat we ook in 2012 veel aandacht moeten besteden aan het herplaatsen van collega s. 14

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland

Jaarverslag 2012. ROC Midden nederland Jaarverslag 2012 ROC Midden nederland roc midden nederland Jaarverslag 2012 COLOFON Uitgave Vormgeving Eindredactie ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt, Utrecht Dienst Marketing &

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon

: MBO Amersfoort. Geïntegreerd jaarverslag 2014. Vol energie verder. Colofon MBO Amersfoort Geïntegreerd jaarverslag 2014 Vol energie verder Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 19 mei 2015 Goedkeuring Raad van Toezicht : 19 juni 2015 Kenmerk CvB vastgesteld

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College

Jaarverslag COG 2010. Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 1 Jaarverslag COG 2010 Van COG maken deel uit ROC A12 en Arentheem College 2 Geïntegreerd jaardocument 2010 3 Inhoud A Jaarverslag

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen Jaarverslag Friesland College 2010 Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen 1 Colofon Gedrukte oplage: 25 Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College Druk: CSL, Leeuwarden De foto s en

Nadere informatie

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave

Klik hier voor de leeswijzer. Klik hier voor de inhoudsopgave J a a r v e r s l a g 2 0 1 2 Klik hier voor de leeswijzer Klik hier voor de inhoudsopgave 2 Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2012. Met dit document leggen we verantwoording af

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaardocument 2013

Geïntegreerd Jaardocument 2013 Geïntegreerd Jaardocument 2013 Inhoud Voorwoord 4 Verklaring inzake Governancecode 5 Leeswijzer 6 Hoofdstuk 1 - Schets van ROC Mondriaan 1. Missie, visie en strategische ambities 8 2. Organisatie 11 3.

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie

2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP. inspiratie. energie. passie 2013 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT VAKMANSCHAP energie inspiratie passie Organisatie en beleid Personeel VOORWOORD 'Vakmanschap' is de titel van dit jaarverslag, een begrip dat naadloos past bij het Grafisch

Nadere informatie

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND

STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND gegevens 2003 gecontroleerd: ok STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND Jaarverslag 2009 Versie 1.0 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Bestuursverslag Voorwoord van het College van Bestuur 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie