Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2011"

Transcriptie

1 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over

2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE Albeda algemeen Structuur: juridisch en organisatorisch College van bestuur Raad van toezicht Medezeggenschap Ondernemingsraad Studentenraad Ouderplatform 27 HOOFDSTUK 2. ONDERWIJS Basiskwaliteit onderwijs Indicatoren voor de kwaliteit van ons onderwijs Jaarresultaat / diplomaresultaat Voortijdig schoolverlaten (VSV) Kwaliteitszorg Tevredenheid studenten Verticale verantwoording: Inspectie van het Onderwijs Horizontale verantwoording Veiligheid Versterkt partnerschap met bedrijven Beroepspraktijkvorming Doelmatigheid opleidingsaanbod Leven Lang Leren Internationalisering Samenwerken met onderwijsinstellingen Samenwerking vmbo/vm Samenwerking in de regio Associate Degrees (Ad) 46 HOOFDSTUK 3. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT HRM-speerpunten Implementatie topstructuur Functiemix e-hrm Functiebouwwerk Ontwikkelingen medewerkers Algemene ontwikkelingen in cijfers Werkverdelingsbeleid 53 2

3 3.2.3 Aanpassingen formatie Verzuim en arbeidsomstandigheden Opleiding en ontwikkeling Management Development (MD) Scholingsplan BVE-docentencursus pedagogisch-didactische scholing Vooruitblik HOOFDSTUK 4. BEDRIJFSVOERING Ontwikkelingen: de branche als basis Huisvesting Financiële bedrijfsvoering Exploitatieresultaat Begroting 2012 en vooruitblik Ontwikkelingen Stelselwijziging RJ Interne risicobeheersing- en controlesysteem Vermogensbeheer en treasurymanagement Algemeen Eigen vermogen Treasurymanagement Helderheid in bekostiging 66 Hoofdstuk 5. Jaarrekening (geconsolideerd) Algemene toelichting op de Balans en de Exploitatierekening Balans per 31 december 2011 Geconsolideerd Exploitatierekening 2011 Geconsolideerd Kasstroomoverzicht geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Niet in de balans opgenomen verplichtingen Toelichting geconsolideerde exploitatierekening over het boekjaar Hoofdstuk 6. Jaarrekening 2011 (enkelvoudig) Balans per 31 december Exploitatierekening Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Toelichting op de enkelvoudige exploitatierekening over het boekjaar Hoofdstuk 7. Overige gegevens Voorgestelde bestemming exploitatieresultaat boekjaar Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 104 Hoofdstuk 8. Bijlagen 106 3

4 8.1 Algemene gegevens Verbonden partijen Te verrekenen cursusgeld 2011 / Vermelding op basis van de WOPT Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders 112 Colofon 116 4

5 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Albeda College. Vorig jaar wonnen we de prijs voor het beste onderwijsjaarverslag van Rotterdam. Natuurlijk had de jury toen naast lof ook opbouwende kritiek. Het kan immers altijd beter. We hebben geprobeerd daar in dit jaarverslag iets mee te doen. Transparantie en openbare verantwoording staan daarbij voorop. Gelijktijdig met dit verslag wordt het digitale jaarverslag uitgegeven. Een moderne vorm van verantwoording afleggen. Het college van bestuur hoopt dat u beide documenten met plezier zult lezen. Uiteraard zijn wij geïnteresseerd wat onze stakeholders van onze prestaties vinden. Wij nodigen u daarom uit om te reageren was het jaar waarin we verder hebben gewerkt aan onze drie speerpunten: de basis op orde, het versterken van de verbinding met het bedrijfsleven en het verbeteren van de samenwerking met de diverse onderwijspartners. In ons beleidsdocument Ruim Baan 2.0, dat na de zomer verscheen, zijn deze speerpunten verder uitgewerkt. We hebben belangrijke verbeteringen aangebracht in de organisatie, zowel in het onderwijs als in de ondersteunende systemen. Wij zijn trots op alle collega s, die zich ook in 2011 weer met hart en ziel hebben ingezet voor de studenten. Dat is in de Rotterdamse context niet altijd een makkelijke opgave. Een deel van onze studenten heeft problemen op twee of meer leefgebieden, wat zijn weerslag heeft op het volgen van onderwijs. Er zijn binnen het Albeda College belangrijke adviesorganen die ons scherp houden bij de realisering van alle beleidsplannen. De ondernemingsraad, de studentenraad, het ouderplatform en de raad van toezicht hebben die rol in 2011 proactief vervuld. Wij kijken met plezier terug op alle debatten. Vanuit verschillende posities proberen we het onderwijs beter te maken. Voor onze studenten. Voor Rotterdam en de regio. Anja van Gorsel Renata Voss 5

6 HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE 1.1 Albeda algemeen In dit eerste hoofdstuk laten we zien wie we zijn en waar we voor staan. We noemen onze missie, presenteren de kernwaarden die leidend zijn in onze organisatie en beschrijven de ankerpunten van waaruit we het onderwijs vormgeven. Daarna wordt het jaar 2011 geëvalueerd door achtereenvolgens het college van bestuur (cvb), de raad van toezicht (rvt), de ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr). Daarbij wordt ook vooruit gekeken naar Het Albeda College is een regionaal opleidingencentrum (roc) voor educatie en middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam en omgeving. Bij ons instituut kunnen jongeren en volwassenen kiezen uit meer dan 120 opleidingen (waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen), verdeeld over ruim vijftig locaties. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld. Het grootste deel van ons onderwijs wordt gefinancierd uit publieke middelen, een deel is privaat. Het aantal studenten in het schooljaar is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, zoals in tabel 1 valt te zien. De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten, vooral vanwege de terugloop van contracten binnen Educatie. Dit is met name het gevolg van de openbare aanbesteding van inburgeringstrajecten. Kijken we alleen naar het beroepsonderwijs, dan is de daling in hetzelfde jaar gering. Tabel 1: Aantal ingeschreven studenten (peildatum 1/10/2011) Leerweg Schooljaar Schooljaar Schooljaar Schooljaar Beroepsonderwijs (BO) Bol Bbl DT Bol Col Totaal BO Educatie Contractonderwijs Totaal Missie, kernwaarden en ankerpunten Waar gaan we voor? Onze missie is studenten hun talenten te laten ontdekken, ontwikkelen en toepassen, zodat ze uitgroeien tot blijvend gewilde vakmensen, die zelfbewust en verantwoordelijk bijdragen aan werk en samenleving. Studenten gaan met het voor hen hoogst haalbare diploma de deur uit. Ze stromen door naar een vervolgopleiding, blijven werken bij hun (leerwerk)bedrijf of vinden binnen drie maanden een baan die bij hen past. Waar staan we voor? We zijn een interconfessionele school. Dat betekent dat onze identiteit wordt bepaald door christelijke waarden. Ieder mens is uniek en verdient kansen, onafhankelijk van zijn of haar geloof. Iedereen is welkom. Dit mensbeeld is leidend bij de inrichting van ons onderwijs en is vertaald naar onze kernwaarden, die we in 2011 hebben gebundeld en aangescherpt: 6

7 Betrokken en sociaal bewogen We zijn een gemeenschapsschool, interconfessioneel, sociaal bewogen en betrokken bij mens en omgeving, met respect voor elkaar. Verantwoordelijk voor resultaten We zijn verantwoordelijk voor onze resultaten. We doen wat we zeggen en willen ons daarover verantwoorden. Creatief en ondernemend We richten onze blik naar buiten en pakken kansen die kunnen leiden tot innovaties. Daarbij gaan we professioneel te werk. Dat leren we ook onze studenten. Ambitieus en uitdagend We dagen onze studenten en medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen, uitgaande van hun ambities en talenten. Veilig en betrouwbaar We hechten belang aan het creëren van een veilige en betrouwbare omgeving. We opereren daarom transparant, consequent, eerlijk en ruimhartig en zijn aanspreekbaar op ons gedrag. Welke ankerpunten zijn leidend bij het vormgeven van ons onderwijs? Loopbaan student centraal Op het Albeda College draait het om de studenten. We bereiden ze voor op een toekomst in de maatschappij. Hoe? Door deskundig studieadvies aan de poort en vervolgens uitdagend en goed onderwijs te geven. Daarbij wordt rekening gehouden met wat studenten al weten en kunnen. Samen met de docenten ontwikkelen ze hun sterke kanten. Leren in betekenisvolle beroepscontext Het Albeda College maakt zich sterk voor leren in de praktijk. Studenten zitten bij het Albeda niet alleen in de schoolbanken. Ze leren in de context van het beroep, simulatieomgevingen en lopen veel stage bij bedrijven en instellingen. Binding, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid Door het Albeda College worden studenten zelfstandiger. Ze leren om zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor de weg die ze kiezen op school en in de maatschappij. Daarbij houden ze rekening met de mensen om hen heen. Want leven, leren en werken doe je niet alleen. Ondernemerschap en ondernemend zijn We dagen studenten uit om actief en creatief te zijn op school. Niet afwachten, maar aanpakken. Want actieve, ondernemende mensen maken meer kans op een goede baan. Willen studenten na de opleiding een eigen bedrijf starten? Dat kan. Het Albeda College helpt ze waar mogelijk op weg. Begeleiding en zorg Bij het Albeda College kunnen studenten rekenen op begeleiding door hun docenten en vanuit hulpverleningsinstanties in de regio. Als bijvoorbeeld een student thuis problemen heeft of ziek is, is er extra begeleiding en zorg. Wij werken daarvoor samen met bijvoorbeeld de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Bureau Jeugdzorg en het Jongerenloket. Zo wordt het meestal toch mogelijk voor studenten hun opleiding af te maken en een diploma te halen. 7

8 1.1.2 Structuur: juridisch en organisatorisch Juridische structuur Het Albeda College is een stichting. Het cvb vormt het bestuur. De raad van toezicht (rvt) heeft een toezichthoudende rol. Dat betekent dat het cvb eindverantwoordelijk is voor de volledige gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden instellingen. De rvt houdt toezicht op het beleid wat het cvb formuleert en uitzet, en adviseert het cvb daar gevraagd en ongevraagd over. Organisatiestructuur In 2011 bestond Albeda College uit de volgende onderdelen: Tien branches, waarvan negen beroepsbranches en één educatiebranche: 1. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) 2. Business Services 3. Educatie 4. Gezondheidszorg 5. Handel & Commercie 6. Horeca & Toerisme 7. Lifestyle, Sport & Entertainment (LSE) 8. Secretarieel & Administratie (S&A) 9. Techniek 10. Welzijn & Onderwijs Een trajectbureau dat de branches op het terrein van studentenbegeleiding faciliteert Een staforganisatie bestaande uit de volgende afdelingen: 1. Bestuurszaken, Strategische projecten & Communicatie (BSC) 2. Onderwijs & Kwaliteit (O&K) 3. Human Resource Management (HRM) 4. Audit Monitoring & Control (AMC) 5. Financiële en Administratieve Zaken (F&AZ); per 1 november 2011 samengevoegd met stafdienst AMC 6. Shared Service Center (SSC) 7. Vastgoed 8

9 Organogram per 1 november 2011 Samenwerkingsverbanden Verder participeert het Albeda College in een groot aantal samenwerkingsverbanden. De belangrijkste zijn: Topsportcentrum (100 procent deelneming): De gemeente Rotterdam heeft dit Topsportcentrum naast De Kuip in samenwerking met het Albeda College gerealiseerd. Het Albeda College draagt de zorg voor de exploitatie van het centrum, dat is ondergebracht in de Exploitatie Topsportcentrum B.V., waarvan het Albeda College enig aandeelhouder is. Het Albeda College is daarbij feitelijk de hoofdhuurder van het pand en verantwoordelijk voor de verhuur aan diverse, uiteenlopende partijen. Hierbij valt te denken aan (top)sportverenigingen, een fysiotherapeutische praktijk, de Feyenoord Fanshop, maar ook private personen die ruimte willen huren om sport te kunnen beoefenen. Ook kan er ruimte worden gehuurd voor conferenties. Vrijwel alle sportopleidingen van de branche Lifestyle, Sport & Entertainment zijn gehuisvest in het Topsportcentrum, dat door zijn veelzijdigheid een passende contextrijke leeromgeving voor de studenten vormt. Rotterdamse Ondernemers Academie (ROA) De ROA is een stichting die is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door bestuurders van beide onderwijsinstellingen. De stichting richt zich erop om studenten, maar ook jonge ondernemers, te ondersteunen bij hun stappen naar het ondernemerschap. Hierbij kan in onderwijskundige zin gebruikt worden gemaakt van de faciliteiten van beide colleges. VAVO Rijnmond College Dit college is een samenwerkingsverband tussen Zadkine en Albeda College gericht op het algemeen vormend onderwijs voor volwassenen (18+). Sinds enige jaren hebben beide roc s op dit vlak de krachten gebundeld in dit college. Bij het vavo kunnen overdag of in de avond de diploma s mavo, havo of vwo in verschillende onderwijstrajecten worden behaald. 9

10 Rotterdam Academy Dit is een afzonderlijk onderdeel binnen Hogeschool Rotterdam en is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Zadkine. De Rotterdam Academy verzorgt tweejarige Associate degree-opleidingen (Ad's) op hboniveau. De Ad s zijn ontwikkeld in overleg met het bedrijfsleven en leiden dus op tot functies waaraan in het beroepenveld grote behoefte bestaat. Centrum voor Innovatief Vakmanschap Onderhoud in Mobiliteit (CIVOM) Begin 2011 hebben Albeda en Zadkine hun mobiliteitsopleidingen ondergebracht in een gezamenlijk mobiliteitscentrum, CIVOM genaamd. Het richt zich op personen- en goederenvervoer over land, weg, rail en water. Samen met Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en het bedrijfsleven is door de komst van het CIVOM één landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van onderhoud in mobiliteit gerealiseerd, binnen regio Rijnmond. Het bedrijfsleven wordt onder andere vertegenwoordigd door Volvo Trucks, BWM-groep, Alstom Transport, RET, Innovam, Kenteq en Truck Academy Rotterdam. Rotterdam Offensief Deze coöperatieve vereniging telt vijf leden, te weten de twee mbo-instellingen Albeda en Zadkine en de drie grote vo-koepels LMC, CVO en BOOR. Samen worden de wijkscholen geëxploiteerd en wordt beleid ontwikkeld rondom de vakscholen Techniek en Zorg, omdat er in deze twee sectoren een groeiend tekort aan mbo-werknemers is. Maar ook gezamenlijke loopbaanoriëntatie en het realiseren van doorlopende leerlijnen om het aantal vroegtijdig schoolverlaters terug te dringen, staan hoog op de agenda. De vijf partners hebben een gezamenlijk uitvoeringsbureau onder leiding van een tweehoofdige directie. 1.2 College van bestuur Het college van bestuur (cvb) kijkt met tevredenheid terug op het jaar Er is veel aangepakt en succesvol afgerond, geïnspireerd door ons koersdocument Ruim Baan voor goed beroepsonderwijs uit Jaarlijks wordt dit document waar nodig bijgesteld om als organisatie op koers te blijven. In september 2011 verscheen Ruim Baan 2.0, eind zomer 2012 wordt versie 3.0 gepresenteerd. Hieronder belichten we eerst de ervaringen van het cvb binnen de organisatie en geven daarna inzicht in de financiën van het Albeda College. Vervolgens laten we aan de hand van de drie speerpunten uit Ruim Baan de basis op orde, het versterken van het partnerschap met bedrijven en meer samenwerken met andere onderwijsinstellingen - zien wat er van onze belangrijkste beleidsvoornemens voor 2011 is geworden en waar de focus voor 2012 ligt. Het voornaamste resultaat is van interne aard: de nieuwe inrichting van de onderwijsorganisatie door het invoeren van de zogeheten topstructuur. Door de verantwoordelijkheid lager te leggen is de positie van de onderwijsteams versterkt en door één managementlaag te schrappen zijn de lijnen tussen de directie en de teams verkort. Hiermee willen we het onderwijs meer teruggeven aan de teams, die elke dag hard werken om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen. Naast onze inspanningen om intern onze basis verder op orde te krijgen, waarover verderop in dit bestuursverslag meer is te lezen, is veel energie gestoken in een sterkere verankering in de regio. Dit hebben we gedaan door meer samen te werken met het bedrijfsleven, maar ook met onderwijsinstellingen uit het voortgezet, het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs. Dat daarbij de context van het Albeda College fundamenteel verschilt van roc s buiten de regio Rijnmond blijkt wel uit het in 2011 gepubliceerde rapport van Deetman/Mans over de problematiek op Rotterdam Zuid, die als on-nederlands werd bestempeld. Ook al komt meer dan de helft van onze studenten van buiten de stad Rotterdam, ook het Albeda College heeft 10

11 te maken met het feit dat de achterstanden van veel jongeren op meerdere vlakken in Rotterdam Zuid ten opzichte van de rest van Nederland erg groot zijn. Zo behoort het opleidingsniveau van de ouders - erg belangrijk voor de slaagkans van jongeren - in Rotterdam tot de laagste van Nederland. Het Albeda College heeft actief deelgenomen aan het debat rondom deze problematiek. Daarbij maken we ons zorgen over de beschikbare financiële middelen om tot oplossingen te komen. Het college van bestuur in de organisatie Het cvb bestond in 2011 uit drie leden. Elk met een eigen portefeuille, maar uiteraard collectief verantwoordelijk voor het geheel. Cvb-lid Marcel Nollen informeerde de organisatie begin december over zijn vertrek naar Hogeschool Inholland. Na overleg met interne partijen is besloten om de vacature intern en extern open te stellen. Deze vacaturestelling heeft ertoe geleidt dat per 15 augustus 2012 de heer Huub Dekkers in dienst zal treden van het Albeda College als lid college van bestuur. Het bestuur is Marcel dankbaar voor zijn kundige en proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het Albeda College. In overleg met de directie, bestaande uit de branche- en stafdirecteuren, is vorm en inhoud gegeven aan de enorme opgave waar we in de regio Rotterdam Rijnmond voor staan. Ook in 2011 voerde het cvb tweewekelijks overleg met de directie over de gezamenlijke strategie en de tactische en uitvoeringskwesties. De samenwerking met de directie is het afgelopen jaar hechter geworden. Er wordt constructief en open overlegd. De relatie met de raad van toezicht, die het bestuur controleert en gevraagd en ongevraagd adviseert, is scherp en to the point. De raad heeft haar rol in 2011 kritisch en betrokken vervuld en het college van bestuur is daar blij mee. In het kader van goed instellingsbestuur is het handboek Corporate Governance geactualiseerd. In dit handboek zijn onder meer de statuten, het reglement raad van toezicht, het bestuursreglement en het in 2011 herziene directiereglement opgenomen. Begin 2012 is het handboek door de raad van toezicht goedgekeurd. Vanuit de stellige overtuiging dat het creëren van tegenmacht op diverse niveaus goed is voor de kwaliteit van het onderwijs, heeft het bestuur daarnaast regelmatig overlegd met de ondernemingsraad, de studentenraad en het ouderplatform. Deze drie organen zijn sinds het afgelopen jaar actief. Vóór 2011 kende het Albeda een centrale medezeggenschapsraad en per branche en afdeling een deelraad. De ondernemingsraad heeft per branche en stafafdeling een onderdeelcommissie. Meer hierover leest u verderop in dit hoofdstuk. Financiën Het jaar 2011 is met een positief resultaat inclusief herwaarderingsreserve afgesloten. Conform de afspraken met de banken is het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve. Het bestuur is tevreden over het resultaat. Door onze schaalgrootte zijn wij onder andere in staat dure, maar belangrijke opleidingen te laten voortbestaan. We zijn ervan overtuigd dat het Albeda College dat ook in deze tijd van steeds schaarser wordende middelen moeten blijven doen. Uiteraard zetten we dit scherp af tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en staat het beleid rond het instellingsportfolio hoog op de agenda. De verwachting is dat door de beleidsvoornemens rondom Focus op Vakmanschap en de nieuwe bekostigingssystematiek de druk op de financiën toe zal nemen. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering worden daarbij afspraken met het bedrijfsleven steeds belangrijker. Het positieve resultaat is mede een gevolg van de kostenbeperking die in 2011 is doorgevoerd. De discussies rondom de begroting waren soms heftig, maar iedereen was en is zich er voldoende van bewust dat in een tijd van schaarse middelen de overheadkosten zoveel mogelijk moeten worden verlaagd. Daarom is wat betreft vastgoed het besluit genomen om het aantal vierkante meters in 2012 met ongeveer terug te dringen. Daarmee dalen ook de kosten van het Shared Service Center. Ook het verhogen van de efficiency is een goede manier om te bezuinigen. Voorbeelden daarvan zijn het invoeren van uniforme roostering en gezamenlijke begintijden met ingang van het schooljaar

12 Voor kostenbeperking is monitoring en sturing nodig. Vanaf begin 2011 worden via kwartaalrapportages niet alleen de financiën gemonitord, maar ook de beleidsontwikkelingen binnen branches en staven. Daardoor wordt het mogelijk om zo nodig al in een vroeg stadium maatregelen te nemen. De kwartaalrapportage wordt steeds verder verbeterd en vormt de basis voor de rapportages naar de raad van toezicht. Claim Wet Inburgering (WI) Door de invoering van de Wet Inburgering (WI) in 2007 hebben vier roc s in de drie grote steden voor een belangrijk deel hun leidende positie op de inburgeringsmarkt verloren. Deze werd overgenomen door private bedrijven, onder andere doordat de kostenstructuur van een roc hoger ligt. Het ministerie voor Vreemdelingenzaken en Integratie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de (toenmalige) Bve Raad hadden vooraf een convenant gesloten om mogelijke negatieve gevolgen van de WI te beperken. Daarbij is in een hardheidsclausule vastgelegd dat bij onevenredig nadeel voor een individueel roc, hierover bestuurlijk overleg zou moeten worden gevoerd dat tot schadevergoeding zou kunnen leiden. Diverse (informele) beroepen van de vier roc s op deze clausule hebben tot nu toe echter niet geleid tot het bedoelde bestuurlijk overleg over een schadevergoeding. In juni 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het beroep van ieder van de vier roc's schriftelijk formeel afgewezen. De afwijzingen hebben de vier roc s doen besluiten gezamenlijk een juridische procedure te starten. Ieder roc procedeert zelfstandig, maar met onderling overleg en onder regie van Stibbe advocaten. De voor het Albeda College begrote schade bedraagt twintig miljoen euro. Naar verwachting zal de procedure ruim een jaar duren. Speerpunt 1: de basis op orde Intern is het thema in 2011 uiteraard het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs geweest. Om onderwijs van hoge kwaliteit te kunnen bieden, moet de basis op orde zijn. Dat betekent dat we scherpe eisen stellen aan onze interne organisatie, die is onderverdeeld in medewerkers, onderwijs en systemen. Dit vroeg veel aandacht van het bestuur: of het nu gaat om de studenttevredenheid, de administratieve processen, de personele vraagstukken, de kwaliteit van het onderwijs of om onze financiële positie: wij zien kansen om de organisatie te verbeteren. Hoewel er al veel is bereikt, zullen deze onderwerpen ook de komende jaren nog prominent op onze agenda staan Onderwijs De inspanningen van de onderwijsteams hebben de volgende resultaten opgeleverd. Het aantal voortijdig schoolverlaters is verder gedaald tot 11,6 procent. De voorlopige cijfers over het studiejaar geven aan dat het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV ers) bij het Albeda College met 3,3 procent is teruggebracht ten opzichte van het peiljaar De gediplomeerde uitstroom is over de gehele linie licht gestegen, van 58,6 procent in naar 59,8 procent in Tevredenheid studenten Het studenttevredenheidsonderzoek laat zien dat de studenttevredenheid licht is gedaald, hoewel de uitkomsten per branche verschillen. Meer hierover is te lezen in paragraaf We werken eraan dit om te buigen, waarbij we ons focussen op de belangrijkste verbeterpunten: de aantrekkelijkheid van het onderwijs en de voorzieningen. Ook de studentenraad heeft hiervoor in 2011 aandacht gevraagd. Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming (bpv) is de spil van ons onderwijs. Onze studenten leren immers het meest in de context van het beroep. Daarom kiezen wij ervoor om het bpv-aandeel binnen mbo-opleidingen op peil te houden, ondanks de plannen van de overheid om het bpv-aandeel te verkleinen. 12

13 Brede domeingroepen We sturen nadrukkelijk op voldoende onderwijstijd en op het terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv). Om meer jongeren een reële kans te bieden is in 2011 een proef gestart met de brede domeingroep Zakelijk, waarbij studenten na een oriëntatiefase van een half jaar zonder vertraging in een reguliere opleiding kunnen instromen. De eerste evaluatie is verschenen en de opzet lijkt succesvol. De volgende brede domeingroep, Sociaal, start in februari 2012, waarna Techniek volgt. In 2011 heeft het cvb in relatie hiermee besloten ons intake- en plaatsingsbeleid verder te professionaliseren, want een goede opleidingskeuze is van groot belang. De brede domeingroepen helpen daarbij. Daarnaast werken we aan een Albeda-breed plaatsingsbeleid, waardoor studenten tijdens de intake bij een branche niet alleen worden gewezen op de mogelijkheden binnen die branche, maar ook bij andere branches. Zo is er naast een grotere kans op succesvol onderwijs ook een betere start op de arbeidsmarkt mogelijk. Scholing docenten Omdat we zien dat het verzorgen van goed en aantrekkelijk onderwijs in de Rotterdamse context veel vraagt van docenten hebben we in 2011 het besluit genomen extra te investeren in scholing voor docenten. Het pedagogisch-didactisch klimaat zal daarbij een belangrijk onderdeel van het scholingsprogramma zijn. Zorgstructuur Naast de bovengenoemde punten blijft een professionele zorgstructuur nodig om VSV terug te dringen. Een groot deel van onze studenten heeft nu eenmaal extra ondersteuning nodig om succesvol een opleiding af te ronden. We overleggen hierover regelmatig met de wethouder onderwijs. In het verleden zijn er op gemeentelijk niveau extra middelen voor de zorg beschikbaar gesteld. Helaas constateren we de laatste tijd een terugtrekkende beweging van de gemeentelijke overheid ten aanzien van het mbo-onderwijs. De gemeentelijke begroting staat onder druk, wat zich naar ons toe vertaalt in minder geld. Niet alleen voor zorg, maar ook voor inburgering en het Nederlandse taalonderwijs. We verwachten dat in 2012 verder zal worden bezuinigd op de zorg. Volgens ons bestaat het gevaar dat door het uitkleden van de zorg minder studenten de eindstreep zullen halen. Taal en Rekenen Al langer leeft bij het Albeda College de zorg over de invoering van de centrale examinering voor taal en rekenen in het schooljaar Door het lage instroomniveau op beide vakken lijkt de slaagkans voor veel studenten op onze school klein. Wij hebben deze zorg tijdens de jaaropening in september aan onze hoofdgast de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap overgebracht. Tijdens een werkbezoek van de directeur BVE van het ministerie hebben wij andermaal onze zorg geuit. Tot nu toe heeft dit weinig effect gehad. Wij onderschrijven de ambitie van onze minister, maar vinden een succesvolle invoering in de Rotterdamse regio op dit moment niet realistisch. Medewerkers In 2011 is veel aandacht besteed aan de herinrichting en verdere professionalisering van de organisatie. Het cvb is trots op haar medewerkers en investeert in hun ontwikkeling. We hebben in 2011 een verbetering gezien in de manier waarop wij binnen Albeda met elkaar omgaan. We durven steeds meer te benoemen wat beter kan en spreken elkaar daarop aan. Soms scherp en confronterend, maar altijd vanuit de overtuiging dat we in verbinding met elkaar het onderwijs sterker kunnen maken. De onderlinge samenwerking tussen branches kan daarbij nog beter. Eén van de voordelen van de schaalgrootte van een instituut als het onze is immers dat we over een schat aan kennis en ervaring beschikken. Die moeten we nog meer met elkaar gaan delen, opdat de dienstverlening naar onze stakeholders wordt verbeterd. 13

14 Topstructuur Kern van de herinrichting van de Albeda-organisatie is de nieuwe topstructuur. Doel is de verbinding tussen aan de ene kant bestuur en directie en aan de andere kant het primaire proces te vergroten door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Al met al kijken we terug op een relatief soepel verlopen proces, dat door de ondernemingsraad is gesteund. Met de nieuwe topstructuur is er binnen de branches een managementlaag minder dan voorheen. De functies van onderwijsmanager en teamleider zijn vervallen en daarvoor is de functie van onderwijsleider in de plaats gekomen. Najaar 2011 is gestart met de invoering van de nieuwe functie van onderwijsleider, via een sollicitatieprocedure en assessments. Per 1 januari 2012 zijn 72 nieuwe onderwijsleiders benoemd. Met hun komst zijn de lijnen korter geworden en hebben de onderwijsteams meer verantwoordelijkheid gekregen bij het vormgeven van het onderwijs. Het door de cao-partners afgesloten professioneel statuut waarin de verantwoordelijkheden van de teams worden beschreven en het in 2011 met de ondernemingsraad overeengekomen Reglement werkoverleg bewijzen daarbij hun nut. De branchedirecties bestaan voortaan naast een directeur uit minimaal één adjunct-directeur. Deze directies zijn integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de branche, ook waar het gaat om hrm en communicatie. Dit is terug te vinden in de managementcontracten die begin 2011 met de directeuren zijn afgesloten. Vóór de zomer van 2011 is het sollicitatieproces afgerond, waarbij dertien adjunct-directeuren zijn benoemd. Hoog op de agenda voor 2012 staat het professioneel invullen van de nieuwe rollen die onderwijsleiders en branchedirecties vervullen. Daarom is een Management Development-programma ontwikkeld. Daarnaast konden door de inzet van de functiemixgelden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) circa tweehonderd docenten extra de overstap maken van een LB-functie naar een LC-functie. Deze laatste functie kent naast het lesgeven extra taken ter versterking van het team. De LC-docenten ondersteunen de onderwijsleiders in de verantwoordelijkheid voor het team. Meer hierover is te lezen in het hoofdstuk over human resource management. Hrm We streven naar een professioneel hrm-beleid. Met de or vinden daarom discussies plaats over een meer flexibele inzet van werknemers, de verhoging van productiviteit en de interpretatie van de werkverdelingregeling. Doel is om meer recht te doen aan de kansen voor jonge werknemers. Maar ook aan de vraag naar maatwerk vanuit het bedrijfsleven. Complicerende factor daarbij is de inkrimping bij de branche Educatie door het wegvallen van subsidies rond inburgering en toeleiding. Door de terugloop van het aantal contracten als gevolg van het vrijgeven van de markt door de overheid was het nodig om in 2010 met de vakbonden tot een sociaal plan te komen. Dit plan is in 2011 uitgevoerd. Circa 86 fte zijn naar het beroepsonderwijs gegaan of hebben uiteindelijk afscheid van ons genomen. Een complex en emotioneel traject, dat nog niet is afgerond. Wij hebben grote waardering voor alle collega s die bij deze ontwikkeling zijn betrokken. Meer hierover is te lezen in het hrm-hoofdstuk, paragraaf De verschuiving van educatiecollega s naar het beroepsonderwijs beperkt de flexibiliteit van onze organisatie. Ook voor 2012 blijft de situatie voor de branche Educatie somber. Ook voor de branche Welzijn & Onderwijs zijn de vooruitzichten voor 2012 niet goed. Hier komt de doelmatigheid onder druk te staan door de dalende vraag naar gediplomeerden van deze branche. Het betekent dat we ook in 2012 veel aandacht moeten besteden aan het herplaatsen van collega s. 14

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011

Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Speech Anja van Gorsel Jaaropening Albeda College op maandag 22 augustus 2011 Welkom allemaal, mede namens mijn collega s in het bestuur: Marcel Nollen en Renata Voss! Welkom studenten, collega s, samenwerkingspartners

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Albeda College Rotterdam Werving en selectie Onderwijsleider Beveiliging Hoorn, juni 2015 Willy Egberink, senior adviseur 1 Kenmerken Albeda College Rotterdam Het Albeda College

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL

Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Functieprofiel TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT RIJN IJSSEL Rijn IJssel Rijn IJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen

Nadere informatie

Profiel. Directeur Finance & Control. 5 september Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur Finance & Control. 5 september Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur Finance & Control 5 september 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor

Nadere informatie

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie.

Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. Welkom allemaal, het is goed om jullie allemaal weer te zien na een, hoop ik, goede vakantie. In het bijzonder heet ik welkom alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Onderwijsleider Mobiliteit Albeda College

School- en functieprofiel. Onderwijsleider Mobiliteit Albeda College School- en functieprofiel Onderwijsleider Mobiliteit Albeda College LD-12 CAO-MBO Versie 22-04-2016 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Jan de Boom, tel. 06-11 00 65 53; jan.de.boom@beteor.nl.

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Profiel. Directeur ICT. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur ICT. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur ICT 25 mei 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel

Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Landstede Groep Lid Raad van Toezicht met onderwijskundig profiel Organisatie Landstede Groep) is een onderwijsorganisatie die voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en onderwijs voor volwassenen

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur

Profiel. ROC Leeuwenborgh. Voorzitter College van Bestuur Profiel ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh Voorzitter College van Bestuur De organisatie ROC Leeuwenborgh is een regionaal opleidingscentrum voor het ontwikkelen van vakmensen

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant

Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant Toezichtkader raad van toezicht Stichting Wellant 1. Inleiding Stichting Wellant verzorgt kwalitatief hoogwaardig groen onderwijs voor vmbo en mbo en ontwikkelt en organiseert ten behoeve van leven lang

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Profiel. Directeur Facilitair & Huisvesting. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur Facilitair & Huisvesting. 25 mei 2016. Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur Facilitair & Huisvesting 25 mei 2016 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45

Nadere informatie

Selectie commissarissen

Selectie commissarissen Selectie commissarissen 1 Profiel raad van commissarissen Rabo-model April 2014 1. Inleiding Het werving- en selectieproces vereist een grote mate van zorgvuldigheid. De samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Albeda College. Jaarverslag 2010

Albeda College. Jaarverslag 2010 Albeda College Jaarverslag 2010 1 Lijst met gebruikte afkortingen AC: Audit Committee AD: Associate Degree AKA: Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent AMC: Auditing, Monitoring & Control ARBO: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016

Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Profielen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht 5 juli 2016 Aanleiding en achtergrond Per 1 januari 2017 ontstaan er twee vacatures in de Raad van Toezicht in verband met het einde van de termijn

Nadere informatie

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement.

Directiereglement. De managementafspraken waar in dit reglement naar wordt verwezen maken onlosmakelijk onderdeel uit van onderhavig reglement. Directiereglement Preambule Op grond van artikel 9.1.5. lid 2, artikel 9.1.6. en artikel 9.1.7. lid 2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs kan het College van Bestuur van een regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument. Albeda College. over 2012

Geïntegreerd jaardocument. Albeda College. over 2012 Geïntegreerd jaardocument Albeda College over 2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van het Albeda College. We concluderen dat het Albeda College steeds beter in staat is openbaar en transparant

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LID RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam - Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

20 1 3 JAARVERSLAG 1

20 1 3 JAARVERSLAG 1 20 JAARVERSLAG 1 31 GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT ALBEDA COLLEGE OVER 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Albeda College. We concluderen dat het Albeda College steeds beter in staat is

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC

Profielschets. Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Profielschets Twee leden Raad van Toezicht (RvT) Het ABC Het ABC Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam 12 april 2017 1 Het ABC Het ABC is een ambitieus en innovatief expertisecentrum voor het onderwijs in

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij

DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE. Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. bij DE VROEDT & THIERRY E X E C U T I V E S E A R C H POSITIE SPECIFICATIE Voor de positie van LEDEN RAAD VAN TOEZICHT bij ROC van Amsterdam-Flevoland 2 DE ORGANISATIE Het ROC van Amsterdam Het ROC van Amsterdam

Nadere informatie

Profiel. Directeur Finance & Control. 24 november Opdrachtgever Albeda College

Profiel. Directeur Finance & Control. 24 november Opdrachtgever Albeda College Profiel Directeur Finance & Control 24 november 2017 Opdrachtgever Albeda College Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 29 00 47 45 Voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs

Wij willen graag benoemen een lid Raad van Toezicht met de portefeuille onderwijs Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende regio s. Wij zijn

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad

Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad Profielschets Twee leden Raad van Toezicht KRO-NCRV op voordracht van de KRO Ledenraad 1. Inleiding De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep met twee leden, de Vereniging KRO en de Vereniging

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie