Statistische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistische gegevens"

Transcriptie

1 Statistische gegevens Provinciale Statenverkiezingen 7 maart 2007 Kiesraad Den Haag, september 2007

2

3 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 5 Voorwoord 7 1 Inleiding Kiesrecht Kieskringen, stemdistricten en stembureaus Het verkiezingsproces Registratie politieke partijen Kandidaatstelling Dag van stemming Onregelmatigheden Vaststelling uitslag en zetelverdeling Opkomst Uitgebrachte stemmen Blanco/ongeldige stemmen Vaststelling van de uitslag Zetelverdeling Uitslagen en zetelverdeling per provincie Het experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal Stemmen vanuit het buitenland Bijlagen kaarten en tabellen 36

4 4

5 5 Afkortingenlijst In deze publicatie zijn de volgende afkortingen gehanteerd CDA Christen Democratisch Appèl D66 Democraten 66 NCPN Nieuwe Communistische Partij NCPN NKP Nederlandse Klokkenluiders partij NVU Nederlandse Volksunie P.v.d.A. Partij van de Arbeid SP Socialistische Partij SGP Staatkundig Gereformeerde Partij SWS Stemmen in een willekeurig stemlokaal VSP Verenigde Senioren Partij VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

6 6

7 7 Voorwoord Voor u ligt een publicatie van de Kiesraad met statistische gegevens over de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart Deze verkiezingen zijn zonder noemenswaardige problemen verlopen. De provinciale centrale stembureaus hebben zonder uitzondering de uitslag vast kunnen stellen. In deze statistische uitgave zijn gegevens opgenomen over de opkomst, het percentage uitgebrachte stemmen per partij, het aantal blanco stemmen en het aantal kiesgerechtigden. De in de publicatie opgenomen gegevens zijn ook via de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl) te raadplegen. H.R.B.M. Kummeling, voorzitter

8

9 9 1. Inleiding Op 7 maart 2007 hebben de periodieke verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten plaatsgevonden. In deze publicatie zijn de uitslagen van de verkiezingen in alle twaalf provincies opgenomen. Belangrijk om op te merken is dat op 15 maart 2007 het gewijzigde artikel 8 Provinciewet in werking is getreden. De wijziging houdt een verlaging van het aantal Statenleden in. Bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag van de Statenverkie-zingen van 7 maart 2007 is rekening gehouden met de gewijzigde zetelverdeling. Tabel 1 Aantallen Statenleden per provincie Provincie Aantal Statenleden Aantal Statenleden tot vanaf Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Totaal Kiesrecht Kiesgerechtigdheid Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen het actief en het passief kiesrecht. Actief kiesrecht betreft het recht bij de verkiezingen een stem uit te brengen. Passief kiesrecht is het recht zich verkiesbaar te stellen. Bepalingen betreffende het kiesrecht zijn opgenomen in de Kieswet. Kiesgerechtigd zijn alle Nederlanders die op de dag van stemming tenminste 18 jaar zijn. Een andere voorwaarde is dat de kiesgerechtigde in de desbetreffende provincie moet wonen. Voor het passief kiesrecht geldt de voorwaarde van het woonachtig zijn in de betreffende provincie niet. Om, na gekozen te zijn, voor benoeming in aanmerking te komen, moet degene die benoemd wil worden wel het voornemen hebben om zich in de provincie, waar hij of zij op de kandidatenlijst staat, te vestigen. Een kandidaat kan slechts één zogenaamd verklaring van voorgenomen vestiging afleggen. Personen die krachtens een onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens

10 10 een geestelijke stoornis onbekwaam zijn rechtshandelingen te verrichten (onder curatele gestelden), zijn van het kiesrecht uitgesloten, evenals degenen die door de rechter van het kiesrecht zijn ontzet. Zij mogen niet aan de verkiezingen deelnemen. Kiezersregister Gemeenten registreren de kiesgerechtigdheid van de inwoners van de provincies in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Het kiezersregister is een deelverzameling van de GBA en wordt hieruit op de dag van kandidaatstelling, 23 januari 2007, afgeleid door de stand als het ware te bevriezen. De registratie is, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, niet openbaar. Wel kan iedereen informatie krijgen over zijn eigen registratie als kiezer. Men heeft actief kiesrecht voor de Provinciale Staten van de provincie waar hij op de dag van kandidaatstelling inwoner van is. Personen die naar een andere provincie verhuizen in de periode tussen de dag van kandidaatstelling en de dag van stemming, kunnen alleen hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van hun oude provincie. De kiezer ontvangt zijn oproepingskaart of stempas in de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling staat ingeschreven in de GBA. 1.2 Kieskringen, stemdistricten en stembureaus Kieskringen Voor de Tweede Kamerverkiezing is Nederland verdeeld in negentien kieskringen. Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunnen de provincies besluiten een alternatieve kieskringindeling in te voeren. De provincie Limburg heeft ervoor gekozen een afwijkende indeling te maken. Limburg is bij de Tweede Kamerverkiezing één kieskring (kieskring 19: Maastricht) en bij Provinciale Statenverkiezingen twee kieskringen (kieskring I: Maastricht en II: Venlo). De overige provincies nemen de verdeling over zoals die bij de Tweede Kamerverkiezing geldt.

11 11 Figuur 1: De indeling in kieskringen bij Provinciale Statenverkiezingen Stemdistricten Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om een gemeente in stemdistricten te verdelen. Wanneer er geen verdeling plaatsvindt, vormt de gemeente één stemdistrict. Er worden geen nadere voorwaarden gesteld aan de omvang van stemdistricten. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van het college. Bij de bepaling van het aantal stemdistricten per gemeente spelen factoren als bereikbaarheid van het stemlokaal, gebruik van stemmachines/stembiljetten en de verwachte opkomst een rol. Stembureaus In elk stemlokaal zitten drie leden van het stembureau waarvan er één voorzitter is. De leden en hun plaatsvervangers worden tijdig benoemd door burgemeester en wethouders. Hoofdstembureau In elke kieskring wordt een hoofdstembureau ingesteld. Elk hoofdstembureau bestaat uit vijf leden waarvan één voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter. Voorzitter is de burgemeester van de gemeente waar het hoofdstembureau is gevestigd. De leden van het hoofdstembureau worden aangewezen door de leden van Provinciale Staten. De benoeming is voor vier jaren.

12 12 Centraal stembureau Als de provincie één kieskring vormt, treedt het hoofdstembureau tevens op als centraal stembureau. Als de provincie uit meerdere kieskringen bestaat, fungeert het hoofdstembureau van de kieskring waarin de gemeente is gelegen waar de vergadering van de Provinciale Staten wordt gehouden (de provinciehoofdplaats) als centraal stembureau. De voorzitter van het centraal stembureau maakt de geldig verklaarde kandidatenlijsten openbaar. Op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus stelt het centraal stembureau de uitslag van de verkiezingen vast. De bekendmaking van deze uitslag vindt zo snel mogelijk plaats in een openbare zitting. Ook van deze zitting wordt een procesverbaal opgemaakt. Hierin worden de uitslag van de verkiezingen en alle eventueel door kiezers ingebrachte bezwaren vermeld. De voorzitter maakt vervolgens zo snel mogelijk de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen openbaar door een afschrift van het proces-verbaal ter inzage te leggen en hiervan kennis te geven. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de bepaling van de uitslagen. Tabel 2 Provincies, kieskringen en centraal stembureaus Provincie Kieskringen Centraal stembureau Groningen 1. Groningen Groningen Fryslân 1. Leeuwarden Leeuwarden Drenthe 1. Assen Assen Overijssel 1. Zwolle Zwolle Flevoland 1. Lelystad Lelystad Gelderland 1. Arnhem Arnhem 2. Nijmegen Utrecht 1. Utrecht Utrecht Noord-Holland 1. Amsterdam Haarlem 2. Den Helder 3. Haarlem Zuid-Holland 1. s-gravenhage s-gravenhage 2. Rotterdam 3. Dordrecht 4. Leiden Zeeland 1. Middelburg Middelburg Noord-Brabant 1. s-hertogenbosch s-hertogenbosch 2. Tilburg s-hertogenbosch Limburg I Maastricht Maastricht II Venlo

13 13 2. Het verkiezingsproces 2.1 Registratie van politieke partijen Politieke groeperingen kunnen hun aanduiding (naam) boven de kandidatenlijst plaatsen. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet de partij haar aanduiding laten registreren door het centraal stembureau voor de desbetreffende verkiezing (dus het centrale stembureau van de provincie) of bij de Kiesraad. Maandag 11 december 2006 was de laatste dag waarop registratieverzoeken konden worden ingediend voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 7 maart Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid komen voor registratie in aanmerking. Dit betekent dat de statuten in een notariële akte moeten zijn vastgelegd. Ook is een bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel noodzakelijk. Bovendien moet een waarborgsom worden betaald die wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. Deze waarborgsom bedraagt 225 euro per provincie voor de Provinciale Statenverkiezing. Bij centrale registratie bij de Kiesraad is dit bedrag 450 euro. Een aanduiding die bij de Kiesraad in het register van de Tweede Kamerverkiezing is geregistreerd, werkt door voor Statenverkiezingen. Partijen hoeven dan hun aanduiding niet steeds per provincie te registreren, maar kunnen volstaan met één registratie bij de Kiesraad. 2.2 Kandidaatstelling Indiening kandidatenlijst Ingevolge de Kieswet verliep de uiterste termijn voor de kandidaatstelling voor deze verkiezingen op 23 januari Op de dag van kandidaatstelling leveren de deelnemende politieke groeperingen hun kandidatenlijsten in bij het hoofdstembureau. Het hoofdstembureau gaat op de dag van kandidaatstelling over tot het onderzoek van de kandidatenlijsten. Na het onderzoek worden de lijsten ter inzage gelegd. Als er verzuimen worden geconstateerd, stelt het hoofdstembureau degene die de lijst heeft ingeleverd in staat om de verzuimen te herstellen. Op de derde dag na kandidaatstelling beslist het hoofdstembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten en over de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering. Ondersteuningsverklaringen De Partij voor de Jongeren vervalste een aantal ondersteuningverklaringen. Daarop werd in de kieskringen Venlo en Maastricht deze lijsten als niet geldig verklaard. De Partij voor de Jongeren ging hiertegen in beroep bij de Raad van State. De Raad van State bekrachtigde vervolgens de beslissingen van de hoofdstembureaus Venlo en Maastricht.

14 14 Verbinding tot lijstencombinatie De Kieswet biedt de mogelijkheid groeperingen lijstencombinaties, ook wel lijstverbindingen genoemd, aan te gaan. Lijstencombinaties kunnen door twee of meer groeperingen worden aangegaan. Het is alleen mogelijk een combinatie aan te gaan als de deelnemende groeperingen voor de betreffende groeperingen een aanduiding hebben laten registreren. Bij de zetelverdeling wordt een lijstencombinatie in eerste instantie als één lijst beschouwd. Hierdoor worden stemoverschotten bij elkaar opgeteld, waardoor meer kans bestaat op een extra zetel. Lijstencombinaties worden alleen in aanmerking genomen wanneer de groeperingen die deelnemen ook zelfstandig een zetel zouden hebben behaald. Onderzoek van de kandidatenlijsten en lijstnummering De centrale stembureaus van de provincies hebben na de dag van kandidaatstelling onderzocht of de ingediende lijsten aan de voorwaarden voldeden.

15 15 In het onderstaande overzicht staan per provincie de partijen die hebben deelgenomen aan de verkiezingen. Tabel 3 Overzicht deelnemende partijen en aantal kandidaten Provincies GR FR DR OV FL GLD UT NH ZH ZL NB LI Totaal Partijen kandidaten PvdA CDA VVD GroenLinks ChristenUnie SP D SGP Fortuyn PvhNoorden NCPN PvdD ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Mooi Utrecht Nieuw Rechts Leefbaar OV/VSP 7 7 Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij 8 8 Actief Drenthe ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij 9 9 Groep Hop 6 6 Een voor de Vrijheid 6 6 Gelderland Lokaal Nederlandse Volks-Unie (NVU) 7 7 Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) 7 7 Sociaal-Liberale Partij 2 2 PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Zeeuws Belang! 8 8 Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Partij Nieuw Limburg (PNL) Limburgs Belang 8 8 FNP Gemeentebelangen Friesland (GF) NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS 7 7 defriezen 8 8 Aantal deelnemende partijen Deelname in Kieskring Sociaal-Liberale Partij alleen in Kieskring Leiden Nieuw Rechts alleen in Kieskring 's-gravenhage en Leiden Islam Democraten alle kieskringen in Zuid-Holland, behalve Leiden

16 Dag van stemming Oproepingskaart, kiezerspas en machtigen Kiesgerechtigde Nederlanders hebben uiterlijk twee weken voor de dag van stemming een oproepingskaart of een stempas thuisgestuurd gekregen. Als kiezers op een andere plaats dan in hun eigen stembureau of in de eigen gemeente hun stem willen uitbrengen, dan moeten zij daarvoor een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in een stembureau naar keuze gestemd worden, mits dat stembureau zich binnen de eigen provincie bevindt. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten stembureaus aan te wijzen waarin alleen met een kiezerspas gestemd kan worden. Voor dergelijke stembureaus kunnen afwijkende openingstijden gelden. Een mobiel stembureau is uitsluitend bestemd voor kiezers met een kiezerspas en wordt op de dag van stemming achtereenvolgens op verschillende plaatsen gestationeerd. Mobiele stembureaus dienen als aanvulling op de reeds bestaande stembureaus te worden gezien. Kiezers kunnen er ook voor kiezen hun stem uit te brengen door middel van een schriftelijke of onderhandse volmacht. Een volmachtbewijs is een verklaring dat een kiezer een andere kiezer machtigt om namens hem of haar te stemmen. Als de volmachtgever en -nemer bij hetzelfde stembureau moeten gaan stemmen, dan kan de volmacht afgegeven worden door de achterkant van de oproepingskaart in te vullen en aan de volmachtnemer te geven. Dit heet een onderhandse volmacht. Als de volmachtnemer elders binnen de provincie woont, dan dient een volmacht schriftelijk aangevraagd te worden bij de burgemeester van de gemeente van de volmachtgever. Dit dient uiterlijk twee weken voor de dag van stemming te zijn gebeurd. Dit heet een schriftelijke volmacht. Een kiezer kan maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen en moet de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 2.4 Onregelmatigheden Emmen In de gemeente Emmen is de stemming in verschillende stembureaus tijdelijk geschorst wegens problemen met de stemmachines. Reden voor de schorsing was een onjuiste programmering van het stemgeheugen. De stemming werd na enkele uren weer hervat. Meerdere stempassen en oproepingskaarten In een aantal plaatsen hebben kiezers gestemd met meerdere stempassen of oproepingskaarten. Twee daarvan, de gemeenten Amsterdam en Heusden hebben aangifte gedaan wegens het vermoeden van verkiezingsfraude. Het Openbaar Ministerie heeft vervolgens een strafrechterlijk onderzoek ingesteld. Het Openbaar Ministerie Amsterdam heeft inmiddels via een persbericht laten weten niet tot vervolging over te gaan, nu het bewijs alleen steunt op de verklaringen van de verdachte zelf.

17 17 6pack Op de website van 6pack (een programma van MTV) werd, in combinatie met een advertentie in het dagblad SPITS, opgeroepen eigen kandidatenlijsten samen te stellen en die te printen, uit te knippen en op de stemvellen van de stemmachines te plakken. De Kiesraad heeft 6pack op de dag van stemming gesommeerd de actie te beëindigen. Hieraan is gehoor gegeven.

18 18

19 19 3. Vaststelling uitslag en zetelverdeling 3.1 Opkomst In onderstaand tabel staan de gegevens van de Provinciale Statenverkiezingen vanaf 1962 voor heel Nederland. Tabel 4 Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Provinciale Statenverkiezingen Kies- Opkomst Totaal Ongeldige Totaal geldige gerechtigden stemmen stemmen stemmen absoluut % absoluut absoluut absoluut Perioden , , , , , , , , , , , , Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen

20 20 In de volgende figuur is de opkomst per gemeente in kaart gebracht naarmate de kleur donkerder is, is de opkomst hoger. Figuur 2 Opkomst Provinciale Statenverkiezingen Uitgebrachte stemmen Op onderstaande kaart wordt aangegeven welke partij de meeste stemmen per gemeente heeft gekregen. In paragraaf 3.6 zijn de uitslagen per provincie weergegeven. Achterin dit boekje zijn in de bijlagen alle uitslagen per individuele gemeente in tabelvorm opgenomen.

21 21 Figuur 3 Grootste partij per gemeente 3.3 Blanco/- ongeldige stemmen De Kieswet maakt geen onderscheid tussen blanco en ongeldige stemmen. Stembiljetten waarop de kiezer niet op ondubbelzinnige wijze het vakje geheel of gedeeltelijk rood maakt of waarop bijvoegingen zijn geplaatst waardoor de kiezer kan worden geïdentificeerd, worden aangemerkt als ongeldig. Deze wijze van ongeldig stemmen is slechts mogelijk bij het stemmen door middel van het rode potlood. Ook blanco stemmen worden in de Kieswet aangemerkt als ongeldige stemmen. Stemmachines bevatten een speciale knop waarmee een blanco stem kan worden uitgebracht. Met stemmachines kan geen ongeldige stem worden uitgebracht. Anders dan vaak wordt gedacht, worden blanco stemmen wel meegerekend bij het bepalen van de opkomst, maar niet bij de berekening van de uitslag.

22 22 Figuur 4 Blanco/ongeldige stemmen in procenten Provinciale Statenverkiezingen Vaststelling van de uitslag Meteen na de stemming worden de uitgebrachte stemmen geteld door de leden van het stembureau. Het aantal uitgebrachte stemmen bestaat uit geldige stemmen en ongeldige stemmen. Het aantal uitgebrachte geldige stemmen worden weer onderverdeeld in het aantal stemmen per lijst en het aantal stemmen per kandidaat. Wanneer er gestemd wordt met een stemmachine vindt er geen telling met de hand plaats. De stemmachine levert de gegevens van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen en het aantal blanco (ongeldige) stemmen, alsmede de totale aantallen stemmen per lijst en per kandidaat. De telling vindt in het openbaar plaats. Tijdens deze zitting hebben aanwezige kiezers het recht bezwaar tegen het verloop van de stemming te maken. In het proces-verbaal dat direct na de stemming van de zitting wordt gemaakt, wordt aantekening gehouden van de bezwaren. Op de tweede dag na de stemming stelt het hoofdstembureau in een openbare zitting de uitslag van de verkiezing in de betreffende kieskring vast. Ook tijdens deze zitting kunnen er bezwaren door kiezers worden gemaakt waarvan aantekening wordt gemaakt in het proces-verbaal. De processenverbaal die zijn opgemaakt door de stembureaus en een afschrift van het proces-verbaal opgemaakt door het hoofdstembureau, worden naar

23 23 provinciale staten overgebracht. Een ander afschrift van het proces-verbaal van het hoofdstembureau wordt naar het centraal stembureau overgebracht. Zo spoedig mogelijk na de zitting van het hoofdstembureau houdt het centraal stembureau een openbare zitting over de uitslag van de verkiezingen. De aanwezige kiezers hebben ook tijdens deze zitting het recht bezwaar te maken. Ook hier geldt dat de bezwaren in het proces-verbaal worden vermeld. 3.5 Zetelverdeling Het aantal zetels is afhankelijk van het aantal inwoners per provincie en verschilt dus per provincie. Voor de berekening van de uitslag van de verkiezingen worden de op de lijst(en) in een bepaalde provincie uitgebrachte stemmen, het zogenaamde stemcijfer, bij elkaar opgeteld. Dat totaal wordt gedeeld door het aantal te verdelen zetels. De uitkomst daarvan wordt de kiesdeler genoemd. Vervolgens worden aan iedere lijst zoveel zetels toebedeeld als het veelvoud van de kiesdeler. De dan nog overblijvende zetels, de zogenaamde restzetels, worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Hierbij geldt dat wordt nagegaan wat het gemiddeld aantal stemmen per zetel is als er aan een partij één of meer restzetels wordt toebedeeld. De partij met het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel krijgt een restzetel. Als de gemiddelden gelijk zijn, beslist het lot. De procedure wordt herhaald tot alle restzetels vergeven zijn. In hoofdstuk 2 is al de mogelijkheid tot het aangaan van een lijstencombinatie aan de orde geweest. Daarom zal hieronder slechts de zetelverdeling bij een lijsten-combinatie worden behandeld. In principe is de zetelverdeling bij een lijstencombinatie hetzelfde als bovengenoemd, aangezien de combinatie geldt als één lijst. Daarbij moet wel vermeld worden dat verbonden lijsten die zelfstandig geen zetel zouden hebben behaald, worden uitgesloten van deelname aan de lijstencombinatie. Het stemcijfer van een lijstencombinatie bestaat uit de som van de stemcijfers van de lijsten die deelnemen aan de combinatie. Dat stemcijfer wordt gedeeld door het aantal aan de lijstencombinatie toegewezen zetels. Het aldus verkregen quotiënt wordt de combinatiekiesdeler genoemd. Zoveel maal als de combinatiekiesdeler is begrepen in het stemcijfer van elk van de lijsten waaruit de combinatie bestaat, wordt aan die lijst één van het totaal aan de combinatie toegewezen zetels, toebedeeld. Nadat de zetels zijn verdeeld over de lijsten, wordt vastgesteld welke kandidaten zijn gekozen. De kandidaat die het grootste aantal (voorkeurs)- stemmen heeft gekregen, is gekozen, tenzij de lijst waar de kandidaat op staat geen zetel heeft behaald. In principe wordt de volgorde op de lijst aangehouden; de kandidaat die het hoogst op de lijst staat wordt gekozen. Als uitzondering hierop geldt dat de kandidaat die meer stemmen heeft behaald dan 25% van de kiesdeler, de zogenaamde voorkeursdrempel, met voorrang boven hoger geplaatsten op de lijst een zetel verkrijgt.

24 24 Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 7 maart 2007 moesten de Provinciale Staten in oude samenstelling het geloofsbrievenonderzoek uiterlijk 15 maart afgerond hebben. Op 16 maart 2007 vond aftreding van de Statenleden in oude samenstelling plaats. Op diezelfde dag kwamen de nieuw gekozen Statenleden bijeen. Tijdens deze zitting werden de aanwezige Statenleden beëdigd. 3.6 Uitslagen en zetelverdeling per provincie In de onderstaande tabellen worden de uitslagen per provincie weergegeven. In de bijlagen worden de uitslagen per gemeente weergegeven. Provinciale Staten 2007 Provincie Groningen Totaaluitslag Groningen aantal percentage zetels stemmen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,21 12 Christen Democratisch Appèl (CDA) ,38 9 VVD ,69 5 Groenlinks ,61 3 ChristenUnie ,26 4 SP (Socialistische Partij) ,91 7 Democraten 66 (D66) ,60 1 Partij voor het Noorden ,64 1 Nieuwe Communistische Partij-NCPN ,54 0 Partij voor de Dieren ,16 1 Geldige stemmen Blanco 679 0,30 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,01

25 25 Provinciale Staten 2007 Provincie Fryslân Totaaluitslag Fryslân aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,75 12 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,62 12 FNP ,68 5 VVD ,81 5 Groenlinks ,89 2 SP (Socialistische Partij) ,57 4 Democraten 66 (D66) ,30 0 Gemeentebelangen Friesland (GF) ,41 0 Partij voor de Dieren ,70 0 Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) 448 0,17 0 defriezen ,54 0 Partij voor het Noorden 972 0,37 0 ChristenUnie ,19 3 Geldige stemmen Blanco 685 0,26 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,14 Provinciale Staten 2007 Provincie Drenthe Totaaluitslag Drenthe aantal percentage zetels stemmen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,20 13 Christen Democratisch Appèl (CDA) ,22 10 VVD ,75 8 Groenlinks ,72 2 ChristenUnie ,56 3 Democraten 66 (D66) ,91 0 Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D ,39 0 Partij voor het Noorden ,06 0 Drentse Ouderenpartijen ,11 0 Drents Belang-Ver. Senioren Partij ,71 0 SP (Socialistische Partij) ,27 5 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 677 0,35 0 Actief Drenthe ,87 0 Partij voor de Dieren ,88 0 Geldige stemmen Blanco 521 0,27 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,16

26 26 Provinciale Staten 2007 Provincie Overijssel Totaaluitslag Overijssel aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,05 17 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,87 9 VVD ,57 6 ChristenUnie ,36 5 Groenlinks ,30 2 SP (Socialistische Partij) ,75 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,48 2 Democraten 66 (D66) ,63 0 Fortuyn ,37 0 Nieuw Rechts (NR) ,42 0 Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij ,52 0 Partij voor de Dieren ,68 0 Geldige stemmen Blanco ,30 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,88 Provinciale Staten 2007 Provincie Flevoland Totaaluitslag Flevoland aantal percentage zetels stemmen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,00 7 VVD ,75 9 Christen Democratisch Appèl (CDA) ,95 8 ChristenUnie ,15 5 Groenlinks ,54 2 Democraten 66 (D66) ,14 0 SP (Socialistische Partij) ,02 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,53 1 Ons Flevoland /-Ver. Senioren Partij ,70 0 Partij voor de Dieren ,23 1 Geldige stemmen Blanco 573 0,50 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,85

27 27 Provinciale Staten 2007 Provincie Gelderland Totaaluitslag Gelderland aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,85 15 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,13 10 VVD ,63 9 Groenlinks ,85 3 SP (Socialistische Partij) ,78 7 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,90 3 ChristenUnie ,10 4 Democraten 66 (D66) ,32 1 Fortuyn ,30 0 Partij voor de Dieren ,15 1 Groep Hop 706 0,10 0 Een voor de Vrijheid ,69 0 Gelderland Lokaal ,95 0 Nederlandse Volks-Unie (NVU) ,27 0 Geldige stemmen Blanco ,30 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,92 Provinciale Staten 2007 Provincie Utrecht Totaaluitslag Utrecht aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,41 11 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,82 8 VVD ,11 10 Groenlinks ,05 4 Democraten 66 (D66) ,03 2 ChristenUnie ,87 4 SP (Socialistische Partij) ,72 5 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,24 1 Mooi Utrecht ,09 1 Partij voor de Dieren ,66 1 Geldige stemmen Blanco ,42 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,11

28 28 Provinciale Staten 2007 Provincie Noord-Holland Totaaluitslag Noord-Holland aantal percentage zetels stemmen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,32 11 VVD ,73 13 Christen Democratisch Appèl (CDA) ,67 10 Groenlinks ,68 5 SP (Socialistische Partij) ,73 9 Democraten 66 (D66) ,79 2 ChristenUnie-SGP ,35 2 Ouderenpartij NH/VSP ,19 1 Noord-Holland Anders /De Groenen ,79 0 Partij voor de Dieren ,74 2 Geldige stemmen Blanco ,52 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,04 Provinciale Staten 2007 Provincie Zuid-Holland Totaaluitslag Zuid-Holland aantal percentage zetels stemmen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,02 10 Christen Democratisch Appèl (CDA) ,51 13 VVD ,29 12 Groenlinks ,89 3 SP (Socialistische Partij) ,54 8 Democraten 66 (D66) ,59 1 Fortuyn ,56 0 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,33 2 ChristenUnie ,92 4 Leefbaar Zuid-Holland ,99 1 Lokaal Zuid-Holland ,72 0 Islam Democraten (ID) ,28 0 Partij voor de Dieren ,09 1 Sociaal-Liberale Partij 357 0,03 0 Nieuw Rechts (NR) ,24 0 Geldige stemmen Blanco ,54 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,04

29 29 Provinciale Staten 2007 Provincie Zeeland Totaaluitslag Zeeland aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,70 10 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,19 6 VVD ,51 6 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,74 5 Partij Voor Zeeland (PVZ) ,92 2 Groenlinks ,92 2 ChristenUnie ,00 3 SP (Socialistische Partij) ,45 5 Democraten 66 (D66) ,29 0 Zeeuws Belang! ,28 0 Geldige stemmen Blanco 449 0,30 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,87 Provinciale Staten 2007 Provincie Noord-Brabant Totaaluitslag Noord-Brabant aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,25 18 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,11 8 VVD ,88 11 SP (Socialistische Partij) ,97 12 Groenlinks ,13 2 Democraten 66 (D66) ,09 1 ChristenUnie-SGP ,72 1 Brabantse Partij ,90 1 Partij voor de Dieren ,17 1 Tilburgse Volkspartij (TVP) ,21 0 Verenigde Senioren Partij ,57 0 Geldige stemmen Blanco ,42 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,06

30 30 Provinciale Staten 2007 Provincie Limburg Totaaluitslag Limburg aantal percentage zetels stemmen Christen Democratisch Appèl (CDA) ,35 18 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,89 8 VVD ,45 7 SP (Socialistische Partij) ,58 9 Groenlinks ,24 2 Partij Nieuw Limburg (PNL) ,76 1 Democraten 66 (D66) ,27 1 ChristenUnie ,83 0 Partij voor de Dieren ,57 1 Limburgs Belang ,06 0 Geldige stemmen Blanco ,50 Aantal kiesgerechtigden Opkomst ,92

31 31 4. Het experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal Bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2007 is er (in het kader van het project Kiezen op afstand) voor de derde keer een grootschalig experiment Stemmen in een Willekeurig Stemlokaal (SWS) gehouden. Doel van het project is om het stemgemak te vergroten. Bij SWS kunnen kiezers in elk stemlokaal binnen de eigen gemeente hun stem uitbrengen. Deden er bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 nog 239 gemeenten mee aan het experiment en bij de Tweede Kamerverkiezing van november 2006 al 312; bij de Provinciale Statenverkiezingen namen 328 gemeenten deel, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het gaat hierbij om ruim 10 miljoen kiesgerechtigden. Het experiment houdt in dat de kiezer binnen de gemeente op de dag van de verkiezing zelf kan bepalen in welk stemlokaal hij wil stemmen. Hiervoor ontvangt de kiezer een stempas in plaats van een oproepingskaart. De stempas dient niet alleen als oproep voor de verkiezingen maar ook als bewijs van kiesgerechtigheid. De minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft alle gemeenten op 31 augustus 2006 uitgenodigd om deel te nemen aan het experiment. Mede naar aanleiding van de brief van 21 juli 2006 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) is besloten om de Tweede Kamerverkiezing en de Provinciale Statenverkiezingen onder hetzelfde regime te laten plaatsvinden. Door gemeenten reeds in een vroeg stadium uit te nodigen, konden gemeenten in één raadsbesluit aangeven of ze bij beide verkiezingen aan het experiment met SWS wilden meedoen. Het experiment bij de Provinciale Statenverkiezingen is zonder grote incidenten verlopen. Alleen zijn op een aantal plaatsen in het land met een aantal stempassen gestemd. Hier is in het vorige hoofdstuk 1 al op ingegaan. Uit de evaluatie van het SWS van het ministerie is gebleken dat ongeveer 16% van de kiezers in een ander stemlokaal is gaan stemmen; dit is nagenoeg hetzelfde aantal als bij de Tweede Kamerverkiezing van november Verschillende gemeenten hadden stemlokalen ingericht op plekken waar veel burgers komen zoals stations, winkelcentra en grote opleidingsinstituten.

32 32

33 33 5. Stemmen vanuit het buitenland Men heeft kiesrecht voor de Provinciale Staten van de provincie waar hij op de dag van kandidaatstelling inwoner van is. Inwoners van een provincie die op de dag van stemming in het buitenland waren konden door iemand anders te machtigen stemmen. Er was dus geen experiment stemmen vanuit het buitenland. Personen die naar een ander land verhuizen in de periode tussen de dag van kandidaatstelling en de dag van stemming, verliezen hun kiesrecht voor de Provinciale Staten. Personen die wegens vakantie, of anderzins in het buitenland waren ten tijde van de stemming, konden hun stem bij volmacht uitbrengen.

34 34

35 35 6. Bijlagen kaarten en tabellen Toelichting Hierna zijn de statistische gegevens per gemeente opgenomen. In de tabellen zijn alle gemeenten te zien en per groepering aangegeven hoeveel stemmen zijn behaald, welk percentage dit is van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in de betreffende gemeente en het aantal aan de partij toegewezen zetels. Daarnaast zijn in de tabellen het aantal opgeroepen kiesgerechtigden, het aantal blanco stemmen en de opkomst weergegeven. De gemeenten zijn per provincie alfabetisch gerangschikt. Bovengenoemde gegevens zijn eveneens terug te vinden via de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl). De kaarten op de subsite zijn zo opgezet dat doorgeklikt kan worden naar gedetailleerd niveau. Op die manier is het mogelijk om zowel provinciale als gemeentelijke uitslaggegevens in een kaart inzichtelijk te krijgen. Bovendien kunnen verschillende uitslagen met elkaar worden vergeleken.

36 36

37 37 Provincie Groningen Gemeente De Marne % absoluut Kiesgerechtigden: 8380 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Delfzijl % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Appingedam % absoluut Kiesgerechtigden: 9633 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Bedum % absoluut Kiesgerechtigden: 7941 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Bellingwedde % absoluut Kiesgerechtigden: 7484 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Eemsmond % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Groningen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN

38 38 Gemeente Grootegast % absoluut Kiesgerechtigden: 8925 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Haren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Hoogezand-Sappemeer % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Leek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor het Noorden Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Loppersum % absoluut Kiesgerechtigden: 8260 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Marum % absoluut Kiesgerechtigden: 7555 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Menterwolde % absoluut Kiesgerechtigden: 9740 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij voor het Noorden ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Pekela % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN

39 39 Gemeente Reiderland % absoluut Kiesgerechtigden: 5515 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Gemeente Scheemda % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Democraten 66 (D66) Gemeente Slochteren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Stadskanaal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Ten Boer % absoluut Kiesgerechtigden: 5361 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Veendam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij voor het Noorden ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Vlagtwedde % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Partij voor het Noorden Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Winschoten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN

40 40 Gemeente Winsum % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN Gemeente Zuidhorn Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor het Noorden Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuwe Communistische Partij-NCPN

41 41 Provinciale Staten 2007 Provincie Fryslân Gemeente Boarnsterhim % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) FNP VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Partij voor het Noorden Gemeente Bolsward % absoluut Kiesgerechtigden: 7312 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Achtkarspelen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie FNP SP (Socialistische Partij) VVD Gemeentebelangen Friesland (GF) Groenlinks Partij voor de Dieren defriezen Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (Nkp) Gemeente Ameland % absoluut Kiesgerechtigden: 2603 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Gemeentebelangen Friesland (GF) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie FNP defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) 0 0 Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) FNP VVD ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Partij voor het Noorden 0 0 Gemeente Dantumadeel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie FNP SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Dongeradeel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)

42 42 Gemeente Ferwerderadiel % absoluut Kiesgerechtigden: 6756 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) Gemeentebelangen Friesland (GF) Groenlinks Partij voor de Dieren defriezen Democraten 66 (D66) Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Partij voor het Noorden Gemeente Franekeradeel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Gaasterl n-sleat % absoluut Kiesgerechtigden: 7857 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) FNP Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Harlingen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie FNP Groenlinks Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Partij voor het Noorden Gemeente Heerenveen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) FNP ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden defriezen Gemeentebelangen Friesland (GF) Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente het Bildt % absoluut Kiesgerechtigden: 8009 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) FNP ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) FNP Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Leeuwarden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks FNP ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gemeentebelangen Friesland (GF) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)

43 43 Gemeente Leeuwarderadeel % absoluut Kiesgerechtigden: 7765 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) FNP Gemeentebelangen Friesland (GF) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Lemsterland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie FNP Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Littenseradiel % absoluut Kiesgerechtigden: 7980 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Partij voor het Noorden Gemeentebelangen Friesland (GF) Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Menaldumadeel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) FNP VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Nijefurd % absoluut Kiesgerechtigden: 8390 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Ooststellingwerf % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks FNP Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Opsterland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) FNP Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Schiermonnikoog % absoluut Kiesgerechtigden: 759 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: 00 0 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor de Dieren FNP ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) 0 0

44 44 Gemeente Skarsterlân % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Gemeentebelangen Friesland (GF) Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Partij voor het Noorden Gemeente Smallingerland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD FNP Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gemeentebelangen Friesland (GF) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Sneek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) FNP ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren defriezen Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Terschelling % absoluut Kiesgerechtigden: 3791 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren FNP ChristenUnie Democraten 66 (D66) Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor het Noorden defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Tytsjerksteradiel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP VVD ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gemeentebelangen Friesland (GF) defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente Vlieland % absoluut Kiesgerechtigden: 838 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: 00 0 VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Gemeentebelangen Friesland (GF) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) FNP ChristenUnie Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) 0 0 defriezen 0 0 Gemeente Weststellingwerf % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren FNP Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden defriezen Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP) Gemeente W nseradiel % absoluut Kiesgerechtigden: 8825 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) FNP VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) defriezen Gemeentebelangen Friesland (GF) Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)

45 45 Gemeente Wymbritseradiel Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) FNP Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Gemeentebelangen Friesland (GF) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren defriezen Partij voor het Noorden Nederlandse Klokkenluiders Partij (NKP)

46 46 Provinciale Staten 2007 Provincie Drente Gemeente Borger-Odoorn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Actief Drenthe Partij voor het Noorden Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Coevorden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Aa en Hunze % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Actief Drenthe ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Partij voor het Noorden Drents Belang-Ver. Senioren Partij Drentse Ouderenpartijen Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Assen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Actief Drenthe Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Partij voor het Noorden Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Actief Drenthe Partij voor de Dieren Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Drentse Ouderenpartijen Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente De Wolden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Actief Drenthe Democraten 66 (D66) Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Partij voor de Dieren Drentse Ouderenpartijen Partij voor het Noorden Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Emmen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Groenlinks Drentse Ouderenpartijen Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Actief Drenthe Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

47 47 Gemeente Hoogeveen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Partij voor het Noorden Actief Drenthe Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij Gemeente Meppel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Actief Drenthe Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Drents Belang-Ver. Senioren Partij Drentse Ouderenpartijen Partij voor het Noorden Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Midden-Drenthe % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Tynaarlo % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Drents Belang-Ver. Senioren Partij Actief Drenthe Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Drentse Ouderenpartijen Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Westerveld % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Actief Drenthe ChristenUnie Democraten 66 (D66) Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Partij voor de Dieren Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij Partij voor het Noorden Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Actief Drenthe Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Partij voor het Noorden Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Noordenveld % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden Onafhankelijke Partij Drenthe O.P.D Actief Drenthe Drentse Ouderenpartijen Drents Belang-Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

48 48 Provinciale Staten 2007 Provincie Overijssel Gemeente Almelo % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Borne % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Dalfsen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Gemeente Deventer % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Dinkelland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Enschede % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

49 49 Gemeente Haaksbergen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Fortuyn Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Hardenberg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Gemeente Hellendoorn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Gemeente Hengelo (O) % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Hof van Twente % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Kampen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Gemeente Losser % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Oldenzaal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

50 50 Gemeente Olst-Wijhe % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Gemeente Ommen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Gemeente Raalte % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Rijssen-Holten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Gemeente Staphorst % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks 1 74 Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Gemeente Steenwijkerland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Gemeente Tubbergen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Gemeente Twenterand % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Democraten 66 (D66) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij

51 51 Gemeente Wierden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Gemeente Zwartewaterland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Gemeente Zwolle % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Ov/ Ver. Senioren Partij Nieuw Rechts (NR) Fortuyn

52 52 Provinciale Staten 2007 Provincie Flevoland Gemeente Lelystad % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Noordoostpolder % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gemeente Urk % absoluut Gemeente Almere % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Dronten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij Groenlinks Gemeente Zeewolde % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ONS Flevoland / Ver. Senioren Partij Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

53 53 Provinciale Staten 2007 Provincie Gelderland Gemeente Arnhem % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Barneveld % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Aalten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Apeldoorn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Een voor de Vrijheid Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Berkelland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Beuningen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop

54 54 Gemeente Bronckhorst % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Brummen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Buren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Een voor de Vrijheid 1 93 Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Culemborg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Doesburg % absoluut Kiesgerechtigden: 8668 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Doetinchem % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Druten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Duiven % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop

55 55 Gemeente Ede % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Elburg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Groep Hop Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Gemeente Epe % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Ermelo % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Groep Hop Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Gemeente Geldermalsen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Groesbeek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Harderwijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Groep Hop Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Gemeente Hattem % absoluut Kiesgerechtigden: 8845 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop

56 56 Gemeente Heerde % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Fortuyn Gelderland Lokaal Groep Hop Nederlandse Volks-Unie (NVU) Gemeente Heumen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Lingewaal % absoluut Kiesgerechtigden: 8152 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Lingewaard % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) Groenlinks Gelderland Lokaal Partij voor de Dieren ChristenUnie Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Lochem % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Maasdriel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Millingen aan de Rijn % absoluut Kiesgerechtigden: 4464 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 0 Gemeente Montferland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop

57 57 Gemeente Neder-Betuwe % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Neerijnen % absoluut Kiesgerechtigden: 8754 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Gelderland Lokaal Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Nijkerk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Nijmegen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks VVD Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Nunspeet % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Oldebroek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Fortuyn Gelderland Lokaal Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Oude IJsselstreek Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Overbetuwe % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop

58 58 Gemeente Putten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Groep Hop Nederlandse Volks-Unie (NVU) Gemeente Renkum % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Rheden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Rijnwaarden % absoluut Kiesgerechtigden: 8409 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Een voor de Vrijheid Democraten 66 (D66) ChristenUnie Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop 0 0 Gemeente Rozendaal % absoluut Kiesgerechtigden: 1160 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Groep Hop Nederlandse Volks-Unie (NVU) 0 0 Gemeente Scherpenzeel % absoluut Kiesgerechtigden: 6554 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Tiel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Ubbergen % absoluut Kiesgerechtigden: 7301 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop 0 0

59 59 Gemeente Voorst % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente Wageningen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Groep Hop Gemeente West Maas en Waal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Gelderland Lokaal Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Een voor de Vrijheid Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Nederlandse Volks-Unie (NVU) Gemeente Westervoort % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Wijchen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Nederlandse Volks-Unie (NVU) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop Gemeente Winterswijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Zaltbommel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Een voor de Vrijheid Gelderland Lokaal Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop Gemeente Zevenaar % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gelderland Lokaal ChristenUnie Een voor de Vrijheid Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groep Hop

60 60 Gemeente Zutphen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gelderland Lokaal Een voor de Vrijheid Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Nederlandse Volks-Unie (NVU) Groep Hop

61 61 Provinciale Staten 2007 Provincie Utrecht Gemeente Breukelen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Partij voor de Dieren Gemeente Bunnik % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Abcoude % absoluut Kiesgerechtigden: 6207 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Mooi Utrecht Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Amersfoort % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Mooi Utrecht Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Baarn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Mooi Utrecht Gemeente Bunschoten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Mooi Utrecht Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gemeente De Bilt % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Mooi Utrecht VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Mooi Utrecht Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

62 62 Gemeente De Ronde Venen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Mooi Utrecht Groenlinks Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Gemeente Eemnes % absoluut Kiesgerechtigden: 6495 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Mooi Utrecht ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Houten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Mooi Utrecht Gemeente IJsselstein % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Mooi Utrecht Gemeente Leusden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Mooi Utrecht Gemeente Loenen % absoluut Kiesgerechtigden: 6147 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Mooi Utrecht Gemeente Lopik % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Groenlinks Mooi Utrecht Democraten 66 (D66) Gemeente Maarssen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

63 63 Gemeente Montfoort % absoluut Kiesgerechtigden: 9855 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Mooi Utrecht Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Gemeente Nieuwegein % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Oudewater % absoluut Kiesgerechtigden: 7430 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Mooi Utrecht Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Gemeente Renswoude % absoluut Kiesgerechtigden: 3168 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Gemeente Rhenen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Gemeente Soest % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Mooi Utrecht ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Utrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks VVD SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Mooi Utrecht Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Gemeente Utrechtse Heuvelrug % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Mooi Utrecht

64 64 Gemeente Veenendaal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Gemeente Vianen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Gemeente Wijk bij Duurstede % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Woudenberg % absoluut Kiesgerechtigden: 8275 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Gemeente Zeist % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Mooi Utrecht Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Mooi Utrecht Gemeente Woerden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Mooi Utrecht Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren

65 65 Provinciale Staten 2007 Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Amsterdam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Christen Democratisch Appèl (CDA) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Andijk % absoluut Gemeente Aalsmeer % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie-SGP Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Alkmaar % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Kiesgerechtigden: 4953 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie-SGP SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Anna Paulowna % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen

66 66 Gemeente Beemster % absoluut Kiesgerechtigden: 6463 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Bennebroek % absoluut Kiesgerechtigden: 4008 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren 3 73 ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Bergen (NH) % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Beverwijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Blaricum % absoluut Kiesgerechtigden: 7021 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Bloemendaal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Bussum % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Castricum % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen

67 67 Gemeente Den Helder % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Groenlinks Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Diemen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Drechterland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Edam-Volendam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Enkhuizen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie-SGP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Graft-De Rijp % absoluut Kiesgerechtigden: 4947 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Haarlem % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude % absoluut Kiesgerechtigden: 4086 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen

68 68 Gemeente Haarlemmermeer % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Harenkarspel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Heemskerk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Heemstede % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Heerhugowaard % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Heiloo % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Hilversum % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Hoorn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen

69 69 Gemeente Huizen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie-SGP SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Landsmeer % absoluut Kiesgerechtigden: 7897 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Langedijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie-SGP Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Laren % absoluut Kiesgerechtigden: 8527 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Medemblik % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Muiden % absoluut Kiesgerechtigden: 4936 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Naarden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Niedorp % absoluut Kiesgerechtigden: 8925 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen

70 70 Gemeente Oostzaan % absoluut Kiesgerechtigden: 6966 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Opmeer % absoluut Kiesgerechtigden: 8302 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Ouder-Amstel % absoluut Kiesgerechtigden: 9717 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Purmerend % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Schagen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Schermer % absoluut Kiesgerechtigden: 3843 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente StedeBroec % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Ouderenpartij NH/VSP Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Texel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen

71 71 Gemeente Uitgeest % absoluut Kiesgerechtigden: 8930 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Uithoorn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Velsen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Waterland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Weesp % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Wervershoof % absoluut Kiesgerechtigden: 6315 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Ouderenpartij NH/VSP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Wieringen % absoluut Kiesgerechtigden: 6819 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Ouderenpartij NH/VSP VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij voor de Dieren Groenlinks ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Wieringermeer % absoluut Kiesgerechtigden: 9520 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen

72 72 Gemeente Zeevang % absoluut Gemeente Wijdemeren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Wormerland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks ChristenUnie-SGP Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Zaanstad % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Kiesgerechtigden: 4702 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Zijpe % absoluut Kiesgerechtigden: 8758 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Ouderenpartij NH/VSP ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Ouderenpartij NH/VSP Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Noord-Holland Anders / De Groenen Gemeente Zandvoort % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Ouderenpartij NH/VSP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Noord-Holland Anders / De Groenen

73 73 Provinciale Staten 2007 Provincie Zuid-Holland Gemeente Alkemade % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland ChristenUnie Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Sociaal-Liberale Partij Gemeente Alphen aan den Rijn % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Alblasserdam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Albrandswaard % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Lokaal Zuid-Holland Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Fortuyn Islam Democraten (ID) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Barendrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Bergambacht % absoluut Kiesgerechtigden: 7049 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij

74 74 Gemeente Bernisse % absoluut Kiesgerechtigden: 9844 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Binnenmaas % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Bodegraven % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Boskoop % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Brielle % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Islam Democraten (ID) 0 0 Gemeente Capelle aan den IJssel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Cromstrijen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks ChristenUnie Lokaal Zuid-Holland Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Fortuyn Islam Democraten (ID) 0 0 Gemeente Delft % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Islam Democraten (ID) Lokaal Zuid-Holland

75 75 Gemeente Den Haag % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Gemeente Dirksland % absoluut Kiesgerechtigden: 6194 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) 0 0 Gemeente Dordrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Islam Democraten (ID) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Gemeente Giessenlanden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Goedereede % absoluut Kiesgerechtigden: 8939 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Gorinchem % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Gouda % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Graafstroom % absoluut Kiesgerechtigden: 6911 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID)

76 76 Gemeente Hardinxveld-Giessendam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Hellevoetsluis % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland ChristenUnie Partij voor de Dieren Lokaal Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Islam Democraten (ID) Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Hillegom % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Jacobswoude % absoluut Kiesgerechtigden: 8078 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Katwijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Korendijk % absoluut Kiesgerechtigden: 8239 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) 0 0 Gemeente Krimpen aan den IJssel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij

77 77 Gemeente Leerdam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Lokaal Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Fortuyn Gemeente Leiden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Leiderdorp % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Sociaal-Liberale Partij Gemeente Leidschendam-Voorburg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Liesveld % absoluut Kiesgerechtigden: 7128 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Lokaal Zuid-Holland Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Democraten 66 (D66) Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Lisse % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Maassluis % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Middelharnis % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID)

78 78 Gemeente Midden-Delfland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Moordrecht % absoluut Kiesgerechtigden: 5828 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Lokaal Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij 0 0 Gemeente Nederlek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Nieuw-Lekkerland % absoluut Kiesgerechtigden: 6578 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Fortuyn Islam Democraten (ID) 0 0 Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Sociaal-Liberale Partij Gemeente Nieuwkoop % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Lokaal Zuid-Holland ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Noordwijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Noordwijkerhout % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Sociaal-Liberale Partij

79 79 Gemeente Oegstgeest % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Oostflakkee % absoluut Kiesgerechtigden: 7910 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks Democraten 66 (D66) Fortuyn Islam Democraten (ID) Lokaal Zuid-Holland Gemeente Oud-Beijerland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Ouderkerk % absoluut Kiesgerechtigden: 6133 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: 00 0 ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij 0 0 Gemeente Papendrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Pijnacker-Nootdorp % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Reeuwijk % absoluut Kiesgerechtigden: 9486 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Sociaal-Liberale Partij Gemeente Ridderkerk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Groenlinks Lokaal Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Fortuyn Islam Democraten (ID)

80 80 Gemeente Rijnwoude % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Rijswijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren ChristenUnie Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Islam Democraten (ID) Gemeente Rotterdam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Leefbaar Zuid-Holland Groenlinks ChristenUnie Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Islam Democraten (ID) Lokaal Zuid-Holland Gemeente Rozenburg % absoluut Kiesgerechtigden: 9716 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Lokaal Zuid-Holland Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Schiedam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren ChristenUnie Democraten 66 (D66) Islam Democraten (ID) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Gemeente Schoonhoven % absoluut Kiesgerechtigden: 9191 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Lokaal Zuid-Holland Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Sliedrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Spijkenisse % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Groenlinks Fortuyn Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID)

81 81 Gemeente Strijen % absoluut Kiesgerechtigden: 7016 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) 0 0 Gemeente Teylingen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Vlaardingen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Gemeente Vlist % absoluut Kiesgerechtigden: 7370 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Lokaal Zuid-Holland Democraten 66 (D66) 1 41 Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Sociaal-Liberale Partij Gemeente Voorschoten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) ChristenUnie Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Fortuyn Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Waddinxveen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Lokaal Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Wassenaar % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij Gemeente Westland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID)

82 82 Gemeente Westvoorne % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Zederik % absoluut Kiesgerechtigden: 9982 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Lokaal Zuid-Holland Leefbaar Zuid-Holland Fortuyn Islam Democraten (ID) Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle % absoluut Kiesgerechtigden: 7631 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Zoeterwoude % absoluut Kiesgerechtigden: 6285 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Lokaal Zuid-Holland Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Zwijndrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Leefbaar Zuid-Holland Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Islam Democraten (ID) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Lokaal Zuid-Holland Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Sociaal-Liberale Partij Gemeente Zoetermeer % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Leefbaar Zuid-Holland Nieuw Rechts (NR) Fortuyn Lokaal Zuid-Holland Sociaal-Liberale Partij

83 83 Provinciale Staten 2007 Provincie Zeeland Gemeente Kapelle % absoluut Kiesgerechtigden: 8860 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Groenlinks Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Gemeente Middelburg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Borsele % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) ChristenUnie Groenlinks Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Gemeente Goes % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks ChristenUnie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Democraten 66 (D66) Zeeuws Belang! Gemeente Hulst % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Democraten 66 (D66) Zeeuws Belang! Gemeente Noord-Beveland % absoluut Kiesgerechtigden: 5746 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ChristenUnie Groenlinks PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Gemeente Reimerswaal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Groenlinks Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Christen Democratisch Appèl (CDA) PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) VVD Groenlinks ChristenUnie Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

84 84 Gemeente Schouwen-Duiveland % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Groenlinks PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Gemeente Sluis % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Groenlinks ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Democraten 66 (D66) Zeeuws Belang! Gemeente Terneuzen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Veere % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie SP (Socialistische Partij) Groenlinks PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Gemeente Vlissingen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD ChristenUnie PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Groenlinks Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) VVD SP (Socialistische Partij) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Groenlinks Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66) Gemeente Tholen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie VVD SP (Socialistische Partij) PARTIJ VOOR ZEELAND (PVZ) Groenlinks Zeeuws Belang! Democraten 66 (D66)

85 85 Provinciale Staten 2007 Provincie Noord-Brabant Gemeente Asten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Democraten 66 (D66) Groenlinks Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Baarle-Nassau % absoluut Kiesgerechtigden: 5192 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente s-hertogenbosch % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Aalburg % absoluut Kiesgerechtigden: 8942 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: ChristenUnie-SGP Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Brabantse Partij Partij voor de Dieren Groenlinks VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Alphen-Chaam % absoluut Kiesgerechtigden: 7165 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij voor de Dieren Groenlinks VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Bergeijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Bergen op Zoom % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP)

86 86 Gemeente Bernheze % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Best % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Bladel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Boekel % absoluut Kiesgerechtigden: 6957 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) 0 0 Gemeente Boxmeer % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Boxtel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Democraten 66 (D66) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Breda % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Cranendonck % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij voor de Dieren Groenlinks ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP)

87 87 Gemeente Cuijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Deurne % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Dongen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie-SGP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Drimmelen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Eersel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Eindhoven % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Etten-Leur % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Geertruidenberg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP)

88 88 Gemeente Geldrop-Mierlo % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Gemert-Bakel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Gilze en Rijen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Goirle % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Grave % absoluut Kiesgerechtigden: 9404 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Haaren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Halderberge % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Heeze-Leende % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP)

89 89 Gemeente Helmond % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Heusden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Hilvarenbeek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Laarbeek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Landerd % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Lith % absoluut Kiesgerechtigden: 5031 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) 0 0 Gemeente Loon op Zand % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren Brabantse Partij Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Maasdonk % absoluut Kiesgerechtigden: 8392 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP)

90 90 Gemeente Mill en Sint Hubert % absoluut Kiesgerechtigden: 8441 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Brabantse Partij VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Moerdijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Nuenen Gerwenen Nederwetten % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Democraten 66 (D66) Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Oirschot % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Oisterwijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Oosterhout % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Oss % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Reusel-De Mierden % absoluut Kiesgerechtigden: 9524 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP)

91 91 Gemeente Roosendaal % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Brabantse Partij Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Rucphen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Partij voor de Dieren Groenlinks VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Schijndel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Sint Anthonis % absoluut Kiesgerechtigden: 8773 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Sint-Michielsgestel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Partij voor de Dieren Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Sint-Oedenrode % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Someren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Brabantse Partij Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) 1 58 Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Son en Breugel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP)

92 92 Gemeente Steenbergen % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie-SGP Groenlinks Brabantse Partij Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Tilburg % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: SP (Socialistische Partij) Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Groenlinks Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Partij voor de Dieren Tilburgse Volkspartij (TVP) ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Gemeente Uden % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Valkenswaard % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Veghel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Veldhoven % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Vught % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: VVD Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Waalre % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Brabantse Partij Tilburgse Volkspartij (TVP)

93 93 Gemeente Waalwijk % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ChristenUnie-SGP Brabantse Partij Groenlinks Partij voor de Dieren VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Werkendam % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Zundert % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij voor de Dieren Groenlinks Brabantse Partij ChristenUnie-SGP Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP) Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie-SGP VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Democraten 66 (D66) Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Woensdrecht % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Brabantse Partij Partij voor de Dieren Groenlinks Democraten 66 (D66) VERENIGDE SENIOREN PARTIJ ChristenUnie-SGP Tilburgse Volkspartij (TVP) Gemeente Woudrichem % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) ChristenUnie-SGP VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) Brabantse Partij VERENIGDE SENIOREN PARTIJ Tilburgse Volkspartij (TVP)

94 94 Provinciale Staten 2007 Provincie Limburg Gemeente Bergen (L) % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Democraten 66 (D66) Partij Nieuw Limburg (PNL) Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Limburgs Belang Gemeente Brunssum % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Gemeente Arcen en Velden % absoluut Kiesgerechtigden: 6674 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD SP (Socialistische Partij) Partij voor de Dieren Groenlinks Partij Nieuw Limburg (PNL) Democraten 66 (D66) ChristenUnie Limburgs Belang Gemeente Beek % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Groenlinks Democraten 66 (D66) Partij Nieuw Limburg (PNL) Partij voor de Dieren ChristenUnie Limburgs Belang Gemeente Beesel % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Partij Nieuw Limburg (PNL) Partij voor de Dieren ChristenUnie Groenlinks Limburgs Belang Democraten 66 (D66) Gemeente Echt-Susteren % absoluut Kiesgerechtigden: Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) SP (Socialistische Partij) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD Groenlinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Partij Nieuw Limburg (PNL) Democraten 66 (D66) Limburgs Belang Gemeente Eijsden % absoluut Kiesgerechtigden: 8809 Opkomst: Geldige stemmen: Blanco/ongeldig: Christen Democratisch Appèl (CDA) Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Partij Nieuw Limburg (PNL) VVD SP (Socialistische Partij) Groenlinks Partij voor de Dieren Democraten 66 (D66) ChristenUnie Limburgs Belang Christen Democratisch Appèl (CDA) VVD Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) SP (Socialistische Partij) Partij Nieuw Limburg (PNL) Partij voor de Dieren Groenlinks ChristenUnie Democraten 66 (D66) Limburgs Belang

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni Deel 2 Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni Deel 2 Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni 2009 Deel 2 Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Juli 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE

HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTE ZEVENAAR 22 NOVEMBER 2017 INFORMATIEBROCHURE Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan de herindelingsverkiezing

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 formaliteiten

Verkiezingen 2014 formaliteiten Verkiezingen 2014 formaliteiten In dit document worden formele handelingen beschreven die moeten worden uitgevoerd om in eerste instantie als groepering op de kandidatenlijst terecht te komen en vervolgens

Nadere informatie

Brochure politieke partijen

Brochure politieke partijen Brochure politieke partijen HERINDELINGSVERKIEZING GEMEENTERAAD GEMEENTE WAADHOEKE 22 NOVEMBER 2017 Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor de politieke partijen die mee willen doen aan

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld:

Op basis van de processen-verbaal van de stembureaus en de hoofdstembureaus heeft het centraal stembureau de volgende aantallen vastgesteld: Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau inzake de vaststelling van de uitslag van het raadplegend referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa Het centraal

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 van de gemeente het Bildt, dan moet u de volgende 10

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing

Herindelingsverkiezing Herindelingsverkiezing gemeenten Leeuwarden Leeuwarderadeel Littenseradiel 22 november 2017 toelating politieke partijen Inleiding In deze brochure is informatie opgenomen voor politieke partijen die

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen, op basis van gegevens van Bureau Verkiezingen. Meer statistische informatie kunt u aanvragen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Amersfoort. Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort. Geachte heer/mevrouw, Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Telefoon 14 033 www.amersfoort.nl Aan de secretariaten van de politieke groeperingen te Amersfoort Uw brief/kenmerk Onderwerp verkiezing leden gemeenteraad Ons kenmerk DIR/BZ/TBS/5619210

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 (Amsterdam, Rotterdam en de hoofdsteden van de twaalf provincies)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 (Amsterdam, Rotterdam en de hoofdsteden van de twaalf provincies) Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (wetsvoorstel 34 377) Bijlage bij NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 GEMEENTERAADSVERKIEZING 21 MAART 2018 INFORMATIE POLITIEKE PARTIJEN Versie 0.1, september 2017 Inleiding... 2 1. Registreren aanduiding partijen... 3 1.1 Registreren aanduiding nieuwe lokale partijen...

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 22 januari 2003

Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 22 januari 2003 Verkiezingsuitslagen Tweede Kamer 22 januari 2003 1. Totaaluitslag Opkomstpercentage: 85,26 1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 2342 2239 103 2 Lijst Pim Fortuyn (LPF) 615 1784-1169 3 VVD 1956 1415 541

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

PRGVIhfCf&LE STATEN VAN OVERIJfeSEL - 6 AUG Z008. Aanbieding Publicatie statistische gegevens verkiezingen Eerste Kamer 2007

PRGVIhfCf&LE STATEN VAN OVERIJfeSEL - 6 AUG Z008. Aanbieding Publicatie statistische gegevens verkiezingen Eerste Kamer 2007 KIESRAAD n n n n n n PRGVIhfCf&LE STATEN VAN OVERIJfeSEL Dat. ontv.: Routing - 6 AUG Z008 a.d. Bijl.: Datum 8juli2008 Ons kenmerk 2008-0000312585 Onderdeel Kiesraad Inlichtingen R. de Jong T (070) 426

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

Zitting hoofd- en centraalstembureau. Vaststellen uitslag stemming en verkiezing

Zitting hoofd- en centraalstembureau. Vaststellen uitslag stemming en verkiezing Zitting hoofd- en centraalstembureau Vaststellen uitslag stemming en verkiezing Agenda zitting HS 21-3-2014 1. Opening vergadering HS door de voorzitter 1. Vaststellen uitslag stemming en proces-verbaal

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW

Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Aan het college van Burgemeester en Wethouders cc hoofden burgerzaken cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1

VOORSTEL VAN WET HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1 Regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet

Nadere informatie

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer

Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Model D 3-1 Registratie kiezers buiten Nederland voor verkiezing Tweede Kamer Met dit formulier vraagt u burgemeester en wethouders

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s. Regio s Bevolking: gemeentelijke indeling in regio s Regio s Bevolking per 1 januari 2013 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.541 Loppersum 10.292 Achtkarspelen 28.110 Marum 10.382 Ameland 3.525

Nadere informatie

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen).

Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op (meest gestelde vragen). Algemene informatie over de verkiezing Tweede Kamer op 12-9-2012 (meest gestelde vragen). Inleiding Op 12 september 2012 wordt de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Kieswet en Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Kieswet en Kiesbesluit Tekstuitgave 2015 Tevens stembureau-editie Reed Business Education, Amsterdam Deze tekstuitgave bevat de volledige, actuele teksten van zowel de Kieswet als

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014

Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 Informatiebrochure voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad in 2014 1 I. ALGEMENE INFORMATIE 4 Actief kiesrecht 4 Passief kiesrecht 4 Uitsluiting van het kiesrecht 5 Hoofdstembureau 5 II. REGISTRATIE

Nadere informatie

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015 Zaaknr. : 13.ZK11530/14.B0078 Kenmerk : 14IT006326 Barcode : *14IT006326* Waterschapsverkiezingen 2015 Mededeling voor het algemeen bestuur van 23 april 2014 Door een wijziging van de Waterschapswet op

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014

INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INFORMATIE VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD 2014 INHOUDSOPGAVE 1. HET KIESRECHT Actief kiesrecht Passief kiesrecht Uitsluiting uit het kiesrecht Onverenigbare betrekkingen met het raadslidmaatschap Hoofdstembureau

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen

Onderwerp Uitnodiging experiment Stemmen in een willekeurig stemlokaal en nadere informatie over experiment Internetstemmen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum 18 juli 2006 Ons kenmerk 2006-0000240051 Het College van Burgemeester en Wethouders CC. Onderdeel CZW/KOA Inlichtingen M. Dam-Jansen/ E. Beneder

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN HELMOND

GEMEENTERAAD VAN HELMOND GEMEENTERAAD VAN HELMOND Vergadering 3 oktober 2006, agendapunt 10 Onderwerp : Stemmen in een willekeurig stembureau Raadsvoorstel : 126 B&W vergadering : 5 september 2006 Dienst / afdeling : SE.STW Aan

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9949 16 mei 2012 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 mei 2012, nr. 2012-0000272608,

Nadere informatie

Bijlage: Artikelsgewijs advies

Bijlage: Artikelsgewijs advies Bijlage: Artikelsgewijs advies G Artikel F 2 is zodanig gewijzigd dat geen termijn meer wordt genoemd waarbinnen de kandidaatstelling moet plaatsvinden. In geval van ontbinding van de Tweede Kamer wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 097 Wijziging van de Waterschapswet tot het invoeren van de verkiezing van de vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8)

Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Definitief reglement ondernemingsraad HMC (zie: WOR, artikel 8) Inhoudsopgave pag. I Begripsbepalingen 1 Artikel 1 1 II Samenstelling en zittingsduur 2 Artikel 2 2 Artikel 3 2 III Voorbereiding van de

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Puzzel: De stem van de Statenleden

Puzzel: De stem van de Statenleden Puzzel: De stem van de Statenleden Korte omschrijving werkvorm De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest, de uitslag is bekend en de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur: die van

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Proces-verbaal van een stembureau

Proces-verbaal van een stembureau Model N 10-1 (Wrr 66) Proces-verbaal van een stembureau Waarom een proces-verbaal? Met een proces-verbaal legt een stembureau verantwoording af over: het verloop van de stemming; het tellen van de stemmen.

Nadere informatie

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd:

Het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016 Onderzoek: Onderzoeker: Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties Drs. C. Kruijmer (Kees) Onderzoeksmateriaal: Het resultaat van de Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek Verkiezingen Tweede Kamer, maart voorlopige uitslag Projectnummer: Slot, Jeroen Hylkema, Cor Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam j.slot@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl c.hylkema@amsterdam.nl

Nadere informatie

Source: Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Source:  Access date: De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Kieswet (Tekst geldend op: 15-12-2014) Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen Wij Beatrix,

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezing van Hellevoetsluis 21 maart 2018 Informatie voor politieke partijen De voorbereiding voor de komende gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is begonnen. Daarom wijzen wij u nu

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen

Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen 1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. 2. Hoe

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Klik op de vraag om direct naar het antwoord te gaan: 1.Wie mag deelnemen aan de verkiezingen op 18 maart 2015? 2. Wanneer is de dag van de stemming 3. Wat neem ik mee als ik mijn

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: Een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2016. Een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017.

Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. Bijlage Stemmen door kiezers buiten Nederland voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 maart 2017. 1. Algemeen Op 19 juni 2013 is de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:1585

ECLI:NL:RVS:2014:1585 ECLI:NL:RVS:2014:1585 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-04-2014 Datum publicatie 30-04-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201403293/1/A2 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van

Bepalingen omtrent experimenten met stemmen in een stemlokaal van Besluit van..., houdende tijdelijke regels ter uitvoering van de Experimentenwet Kiezen op Afstand (Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Registreren naam ('aanduiding') partij

Registreren naam ('aanduiding') partij Registreren naam ('aanduiding') partij Wilt u voor het eerst als lokale politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet u zich uiterlijk 27 december 2017 als politieke partij registreren

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Verkiezingsuitslagen gemeente Oldambt 19 maart 2 Voorwoord Op woensdag 19 maart vond de stemming plaats voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt. Voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus AE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2017Z04202 2017Z04277 Datum 6 april

Nadere informatie

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân

22 november Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Gemeenteraadsverkiezing 22 november 2017 Informatie voor politieke groeperingen over deelname aan de verkiezing in Súdwest-Fryslân 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen.

Organisatie verkiezingen Bureau Verkiezingen, afdeling Publiekszaken verzorgt de organisatie van verkiezingen en referenda in Nijmegen. Algemene informatie over de verkiezing gemeenteraad op 19 maart 2014 Inleiding Op 19 maart 2014 wordt de verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de burgers

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van wethouders

Persoonlijke gegevens van wethouders Persoonlijke gegevens van wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2016. Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2016. Aandeel

Nadere informatie

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015

Rapportage Informatiepunt Verkiezingen. Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2015 Rapportage Informatiepunt Verkiezingen Gecombineerde Provinciale statenverkiezingen en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 278 25 227 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur s-avonds alsmede regeling van diverse andere

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet.

Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. Hieronder het antwoord van de staatssecretaris van BZK op vragen uit de Kamer over de voorgestelde verlenging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand. Van deze tekst zijn twee versies in omloop geweest

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999

REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 REGLEMENT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN DE GEMEENTE HOUTEN 1999 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 13:1:1 Dit reglement verstaat onder: - ondernemer: het bestuur van de gemeente Houten - onderneming: de gemeente

Nadere informatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie tekst 5 5 Het tweede kabinet-balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003. Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag

Nadere informatie

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018

DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE. 21 maart 2018 DRAAIBOEK VERKIEZINGEN LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HALDERBERGE 21 maart 2018 Oudenbosch, september 2017. 0 Woord vooraf Hierbij doen wij u het draaiboek toekomen voor de op 21 maart 2018 te houden

Nadere informatie

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters

Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Persoonlijke achtergrondgegevens burgemeesters Dit document bevat de volgende gegevens: een overzicht van de burgemeesters naar politieke partij in de periode 1998-2014 een overzicht van het aandeel vrouwelijke

Nadere informatie