PRGVIhfCf&LE STATEN VAN OVERIJfeSEL - 6 AUG Z008. Aanbieding Publicatie statistische gegevens verkiezingen Eerste Kamer 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRGVIhfCf&LE STATEN VAN OVERIJfeSEL - 6 AUG Z008. Aanbieding Publicatie statistische gegevens verkiezingen Eerste Kamer 2007"

Transcriptie

1 KIESRAAD n n n n n n PRGVIhfCf&LE STATEN VAN OVERIJfeSEL Dat. ontv.: Routing - 6 AUG Z008 a.d. Bijl.: Datum 8juli2008 Ons kenmerk Onderdeel Kiesraad Inlichtingen R. de Jong T (070) F Uw kenmerk Onderwerp Aanbieding Publicatie statistische gegevens verkiezingen Eerste Kamer 2007 Blad 1 van 1 bijlagen 1 Bezoekadres Herengracht EG Den Haag Geachte heer/mevrouw, Hierblj biedt de Kiesraad u met genoegen een publicatie aan met de statistische gegevens van de verkiezingen voor de Eerste Kamer van 29 mei De publicatie zal ook op de website van de Kiesraad worden geplaatst (www.kiesraad.nl). Extra exemplaren kunnen worden besteld bij het secretariaat van de Kiesraad onder telefoonnummer Hoogachtend, DE KLESRAAD, H.R.B.M. Kummeling, voorzitter J. Schipper-Spanninga secretaris-directeur

2 1 Statistische gegevens Eerste Kamerverkiezingen 29 mei 2007

3 2 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus EA Den Haag Contact Secretariaat Kiesraad t f e Bezoekadres Herengracht EG Den Haag April 2008 ISBN/EAN: Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke vermelding van de bron.

4 3 Inhoudsopgave Afkortingenlijst 5 Voorwoord 7 1 Inleiding Algemeen Passief kiesrecht Actief kiesrecht 9 2 Het verkiezingsproces Registratie politieke partijen Kandidaatstelling Dag van stemming 13 3 Vaststelling uitslag en zetelverdeling Opkomst Stemwaarde Uitgebrachte stemmen Blanco/ongeldige stemmen Vaststelling van de uitslag Zetelverdeling Gekozen kandidaten 20 4 Bijlagen kaarten en tabellen 23

5 4

6 5 Afkortingenlijst In deze publicatie zijn de volgende afkortingen gehanteerd CDA Christen Democratisch Appèl D66 Democraten 66 NKP NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ OSF Onafhankelijke Senaatsfractie P.v.d.A. Partij van de Arbeid PvdD Partij voor de Dieren SP Socialistische Partij SGP Staatkundig Gereformeerde Partij VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

7 6

8 7 Voorwoord Voor u ligt een publicatie van de Kiesraad met statistische gegevens over de Eerste Kamerverkiezingen van 29 mei Deze verkiezingen zijn zonder problemen verlopen. De Kiesraad heeft in zijn hoedanigheid als centraal stembureau de uitslag vastgesteld. In deze statistische uitgave zijn gegevens opgenomen over de opkomst, het percentage uitgebrachte stemmen per partij, het aantal blanco stemmen en het aantal kiesgerechtigden. De in de publicatie opgenomen gegevens zijn ook via de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl) te raadplegen. Op deze website zijn ook het proces-verbaal van de openbare zitting van de Kiesraad tot het vaststellen van de uitslag en de kerngegevens te vinden. H.R.B.M. Kummeling, voorzitter

9 8

10 9 1 Inleiding 1.1 Algemeen Sinds de Grondwetsherziening van 1983 wordt de Eerste Kamer eens in de vier jaar gekozen. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2007 werden de Provinciale Staten gekozen op 7 maart. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de Provinciale Staten vond plaats op dinsdag 29 mei De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten. De kiezers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit wordt een indirecte verkiezing genoemd. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer zou volgens de Kieswet op maandag 28 mei 2007 worden gehouden. Vanwege het samenvallen van de dag van stemming met de Tweede Pinksterdag voorziet de Kieswet in combinatie met de Algemene Termijnenwet erin dat de stemming in dit geval met een dag is verplaatst. De Kiesraad fungeert voor de Eerste Kamerverkiezingen als centraal en hoofdstembureau. 1.2 Passief kiesrecht Passief kiesrecht is het recht om gekozen te worden in een vertegenwoordigend orgaan zoals de Eerste en Tweede Kamer. Het passief kiesrecht voor Eerste Kamerverkiezingen is af te leiden uit de Grondwet. De Grondwet bepaalt dat het, om lid te kunnen zijn van de Staten-Generaal, vereist is dat men Nederlander is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht. Evenals voor de Tweede Kamer het geval is, geldt dus het vereiste dat men over de Nederlandse nationaliteit beschikt. In tegenstelling tot de gemeenteraadsverkiezingen is ingezetenenschap echter niet vereist. Dit heeft tot gevolg dat ook buiten Nederland wonende Nederlanders verkiesbaar zijn voor de Eerste Kamer. Dit geldt overigens ook bij Tweede Kamerverkiezingen. 1.3 Actief kiesrecht Actief kiesrecht is het recht om te kiezen voor een vertegenwoordigend orgaan. Het actief kiesrecht voor de Eerste Kamer is geregeld in de Kieswet. De Kieswet bepaalt dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten komen op de vierendertigste dag na de kandidaatstelling per provincie in vergadering bijeen voor het uitbrengen van hun stem.

11 10

12 11 2 Het verkiezingsproces 2.1 Registratie politieke partijen De registratie van een naam (de Kieswet spreekt van aanduiding) van een politieke partij voor de Tweede Kamerverkiezing geldt ook voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Partijen die al geregistreerd staan voor de Tweede Kamerverkiezingen hoeven zich daarom niet opnieuw te laten registeren. Politieke partijen kunnen zich ook alleen voor de Eerste Kamerverkiezingen laten registreren. De uiterste datum om een aanduiding bij de Kiesraad te laten registreren was 12 maart In het register ten behoeve van de verkiezingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal werd één aanduiding geregistreerd. Dat was die van de Onafhankelijke Senaatsfractie. 2.2 Kandidaatstelling De kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer vindt volgens de Kieswet plaats op de dinsdag in de periode van 19 tot en met 25 april of binnen veertig dagen na dagtekening van het koninklijk besluit tot ontbinding van de Eerste Kamer, op een bij dat besluit te bepalen dag. Dinsdag 24 april 2007 was de dag van de kandidaatstelling voor de Eerste Kamerverkiezingen Op de dag van de kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijsten in bij de Commissarissen van de Koningin. Iedere kandidatenlijst wordt ondertekend door ten minste één lid van Provinciale Staten. Op dezelfde lijst mogen maximaal dertig namen worden geplaatst, tenzij de politieke partij meer dan vijftien zetels heeft in de Eerste Kamer. In dat geval mag de lijst tweemaal zoveel namen bevatten als de partij zetels heeft. De lijst mag maximaal tachtig namen bevatten. Een politieke partij mag in elke provincie met dezelfde lijst uitkomen, maar mag ook per provincie een andere kandidatenlijst inleveren en kan er ook voor kiezen niet in alle provincies een kandidatenlijst in te leveren. Bij de kandidatenlijst wordt van elke kandidaat een instemmingsverklaring toegevoegd. Hiermee stemt de kandidaat in met zijn kandidaatstelling. Van kandidaten die nog geen zitting hebben in de Eerste Kamer moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden toegevoegd. Op de dag van de kandidaatstelling, 24 april 2007, hebben elf politieke partijen een kandidatenlijst bij de Commissarissen van de Koningin ingeleverd. Bij de vorige Eerste Kamerverkiezingen in 2003 hebben tien politieke partijen een kandidatenlijst ingeleverd. Van alle elf partijen is de aanduiding geregistreerd bij de Kiesraad; er is dus geen sprake van een zogenaamde blanco lijst. Zes partijen hebben in alle provincies een kandidatenlijst ingeleverd. Alle politieke partijen hebben gelijkluidende lijsten ingediend.

13 12 Onderzoek van de kandidatenlijsten De Kiesraad neemt in een openbare zitting beslissingen over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de geldigheid van de lijstencombinaties en de nummering van de kandidatenlijsten. Deze openbare zitting van de Kiesraad vond plaats op 3 mei om uur in de plenaire zaal van het gebouw van de Eerste Kamer. Tabel 1 Overzicht deelnemende partijen per provincie Lijstnummer: Aanduiding: 1 Christen Democratisch Appèl (CDA) Alle 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) Alle 3 VVD Alle 4 GROENLINKS Alle 5 SP (Socialistische Partij) Alle 6 Democraten 66 (D66) 7 ChristenUnie 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 9 Onafhankelijke Senaatsfractie 10 Partij voor de Dieren Provincies: Groningen, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord- Brabant, Limburg Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland Groningen, Fryslân, Utrecht, Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg Groningen, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg Eén kandidatenlijst ongeldig verklaard De lijsten van de NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP), zijn in alle provincies ongeldig verklaard. In alle provincies, behalve in Fryslân, heeft deze partij de kandidatenlijsten per fax danwel per ingeleverd, terwijl de Kieswet voorschrijft dat kandidatenlijsten door persoonlijke overhandiging worden ingeleverd. Dit gebrek is niet aangemerkt als een herstelbaar verzuim. Daarnaast constateerde het centraal stembureau dat de kandidatenlijsten van de NKP in alle provincies niet ondertekend waren door een lid van Provinciale Staten; deze verzuimen zijn niet tijdig hersteld. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed hierover uitspraak op 10 mei 2007 (ABRvS 10 mei 2007, nr /1). Drie geldige lijstencombinaties Voor een verbinding tot een lijstencombinatie gelden de volgende eisen: de aanduiding van de betreffende politieke partijen is geregistreerd bij het centraal stembureau; de combinatie heeft betrekking op alle in de onderscheidene provincies ingediende lijsten; de combinatie geschiedt in alle provincies met dezelfde partij of partijen.

14 13 Er zijn op vrijdag 27 april 2007 drie lijstencombinaties ingediend. Dat zijn: Christen Democratisch Appèl (CDA) (lijst 1), ChristenUnie (lijst 7) en Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (lijst 8); VVD (lijst 3), Democraten 66 (D66) (lijst 6) en Onafhankelijke Senaatsfractie (lijst 9); GROENLINKS (lijst 4) en Partij voor de Dieren (lijst 10). Het centraal stembureau heeft deze drie verbindingen tot een lijstencombinatie geldig verklaard, aangezien in alle gevallen aan de vereisten was voldaan. 2.3 Dag van stemming De 564 Statenleden kunnen op de verkiezingsdag hun stem uitbrengen tijdens een openbare vergadering van de Provinciale Staten op één van de kandidaten voor de Eerste Kamer. De dag van stemming was 29 mei De Commissaris van de Koningin telt na de stemming in het openbaar alle uitgebrachte stemmen per partij en vermeldt deze in een proces-verbaal. Daarna worden de stembiljetten en de processen-verbaal overgebracht naar de Kiesraad. De Kiesraad onderzoekt de processen-verbaal, berekent de uitslag - inclusief de zetelverdeling en de toewijzing van zetels aan kandidaten - en stelt deze vervolgens vast in een openbare zitting. De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2007 is vastgesteld in een openbare zitting op 1 juni 2007.

15 14

16 15 3 Vaststelling uitslag en zetelverdeling 3.1 Opkomst Alle 564 leden van de Provinciale Staten hebben gestemd. De opkomst was dus 100% Stemwaarde Niet elk Statenlid heeft een even zware stem. Door 'weging' wordt een relatie gelegd met het inwonertal van de provincie. Zo vertegenwoordigt een Statenlid in een dunner bevolkte provincie aanzienlijk minder inwoners dan een Statenlid in de dichtbevolkte provincies. Het inwonertal wordt daarbij gedeeld door het honderdvoud van het aantal Statenleden van de provincie. De uitkomst heet de stemwaarde. Als uitgangspunt voor de berekening wordt genomen het inwoneraantal per provincie per 1 januari 2007 zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zodoende heeft de Kiesraad de volgende stemwaarden vastgesteld: Tabel 2 Stemwaarde per provincie Provincie inwoners Statenleden Stemwaarde Groningen Fryslân Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg De op een partij in een provincie uitgebrachte stemmen worden vermenigvuldigd met de stemwaarde. De uitkomst van deze som heet stemcijfer. Op basis van deze aantallen berekende stemmen wordt de uitslag verder berekend.

17 Uitgebrachte stemmen Vaststelling van de kiesdeler De kiesdeler is de som van de stemcijfers van alle kandidatenlijsten gedeeld door de 75 te verdelen zetels. Het totaal van de op alle partijen uitgebrachte aantallen berekende stemmen bedraagt berekende stemmen. Er zijn 75 zetels te verdelen. De kiesdeler bedraagt dus : 75 = /75 berekende stemmen. 3.4 Blanco/ ongeldige stemmen Er is één ongeldige stem uitgebracht en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht. 3.5 Vaststelling van de uitslag Op de navolgende kaart wordt aangegeven welke partij de meeste stemmen heeft gekregen per provincie. Figuur 1 Grootste partij per provincie Het cijfer in de legenda achter de partijen geeft aan in hoeveel provincies de desbetreffende partij de grootste is geworden

18 Zetelverdeling Op de verschillende partijen zijn in totaal de volgende aantallen berekende stemmen uitgebracht. Naast de vermelding van de aantallen berekende stemmen is het aantal zetels in de Eerste Kamer aangegeven. Dit is inclusief de verdeling van de restzetels. Tabel 3 len stemmen en zetels per partij Aanduiding: berekende stemmen: behaalde zetels: Christen Democratisch Appèl Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) VVD GROENLINKS SP (Socialistische Partij) Democraten 66 (D66) ChristenUnie Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Onafhankelijke Senaatsfractie Partij voor de Dieren Totaal Lijstencombinaties Er zijn drie lijstencombinaties gevormd. De eerste combinatie bestaat uit lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA), lijst 7 ChristenUnie en lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het totaal aantal stemmen van deze eerste lijstencombinatie is berekende stemmen. De tweede combinatie bestaat uit lijst 3 VVD, lijst 6 Democraten 66 (D66) en lijst 9 Onafhankelijke Senaatsfractie. Het totaal aantal stemmen van de tweede lijstencombinatie is berekende stemmen. De derde lijstencombinatie bestaat uit lijst 4 GROENLINKS en lijst 10 Partij voor de Dieren. Op deze derde lijstencombinatie zijn in totaal berekende stemmen uitgebracht. Ieder van deze drie lijstencombinaties wordt volledig in aanmerking genomen omdat elk van de deelnemende partijen ook een zetel zou hebben gehaald als er geen lijstencombinatie zou zijn geweest. Restzetels Bij de verdeling van de zetels over de verschillende lijsten, is eerst aan elke partij en aan de drie lijstencombinaties een aantal zetels toegewezen. Dat aantal zetels is gelijk aan het aantal malen dat de lijst of de lijstencombinatie de kiesdeler heeft gehaald.

19 18 Tabel 4 volle zetels per partij Lijstencombinatie, lijst: Lijstencombinatie 1: Lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA), lijst 7 ChristenUnie en lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Lijstencombinatie 2: Lijst 3 VVD, lijst 6 Democraten 66 (D66) en lijst 9 Onafhankelijke Senaatsfractie Lijstencombinatie 3: Lijst 4 GROENLINKS en lijst 10 Partij voor de Dieren Volle zetels: Lijst 2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 14 Lijst 5 (SP) Socialistische Partij 11 Bij deze eerste toewijzing zijn 73 van de 75 zetels verdeeld. Er waren dus nog 2 restzetels te verdelen. Deze restzetels zijn met toepassing van het stelsel van de grootste gemiddelden verdeeld. Volgens dit stelsel wordt een restzetel toegekend aan de partij die het hoogste gemiddelde aantal stemmen per zetel heeft als deze partij één zetel extra zou hebben gekregen. Tabel 5 Restzetelverdeling Lijstencombinatie, lijst: Lijstencombinatie 1: Lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA), lijst 7 ChristenUnie en lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) Restzetels: 1 Lijst 5 (SP) Socialistische Partij 1 Verdeling van de zetels binnen de lijstencombinatie Voor het toedelen van de zetels van een lijstencombinatie aan de verschillende lijsten binnen die combinatie, moet eerst de combinatiekiesdeler berekend worden. Dit is het totaal aantal berekende stemmen op een lijstencombinatie gedeeld door het aantal zetels dat die lijstencombinatie heeft behaald. Vervolgens worden met toepassing van het systeem van de grootste overschotten de restzetels verdeeld over de deelnemende lijsten. De 27 zetels die zijn toegewezen aan de lijstencombinatie Christen Democratisch Appèl (CDA), ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), zijn als volgt verdeeld over de deelnemende partijen: - lijst 1 Christen Democratisch Appèl (CDA) 21 zetels - lijst 7 ChristenUnie 4 zetels - lijst 8 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2 zetels

20 19 De 17 zetels die zijn toegewezen aan de lijstencombinatie VVD, Democraten 66 (D66) en de Onafhankelijke Senaatsfractie, zijn als volgt verdeeld over de deelnemende partijen: - lijst 3 VVD 14 zetels - lijst 6 Democraten 66 (D66) 2 zetels - lijst 9 Onafhankelijke Senaatsfractie 1 zetels En tenslotte zijn de 5 zetels die zijn toegewezen aan de lijstencombinatie GROENLINKS en Partij voor de Dieren als volgt verdeeld over de deelnemende partijen: - lijst 4 GROENLINKS 4 zetels - lijst 10 Partij voor de Dieren 1 zetels Gekozen kandidaten en voorkeurdrempel Op de lijsten van de tien partijen die deelnamen aan de verkiezingen stonden in totaal 207 kandidaten. Voor elke partij zijn eerst gekozen verklaard de kandidaten waarop een aantal voorkeurstemmen is uitgebracht dat ligt boven de 50% van de kiesdeler. De kiesdeler is /75 berekende stemmen; de voorkeurdrempel is /150 berekende stemmen (50% van /75). Er zijn 26 kandidaten geweest die de voorkeurdrempel overschreden (dit waren in kandidaten). Vijf kandidaten hebben louter op grond van het aantal voorkeurstemmen een zetel in de Eerste Kamer verkregen. Deze kandidaten zijn de heer J.J.A.H. Klein Breteler (CDA), mevrouw J.J. Sylvester (PvdA), de heer J.P. Laurier (GROENLINKS), de heer D. Yildirim (SP) en de heer J.W.M. Engels (D66). De andere 21 kandidaten hebben weliswaar de voorkeurdrempel overschreden, maar zijn op grond van hun positie op de kandidatenlijst toch al verkozen. Daarna zijn, voor zover de door een partij behaalde zetels nog niet aan een kandidaat toegewezen waren, die zetels toegewezen aan kandidaten in de volgorde waarop ze op de lijst zijn vermeld.

21 Gekozen kandidaten Namen van kandidaten die de voorkeursdrempel hebben behaald zijn vet gedrukt en geplaatst op basis van het hoogste aantal berekende stemmen. Tabel 6 Gekozen kandidaten Gekozen kandidaten Partij Nr Kandidaat CDA 1 Werner, F.J.M. (Jos) (m) Klein Breteler, J.J.A.H. (Hans) (m) Timmerman-Buck, Y.E.M.A. (Yvonne) (v) Goyert, A.A.E. (Aranka) (v) van de Beeten, R.H. (Rob) (m) Franken, H. (Hans) (m) van der Linden, P.R.H.M. (René) (m) Russell, P.W.L. (Paul) (m) Hillen, J.S.J. (Hans) (m) Willems, R. (Rein) (m) Dölle, A.H.M. (Alfons) (m) 0 5 Essers, P.H.J. (Peter) (m) 0 7 Hendrikx, J.A.M. (Jan) (m) 0 9 van Bijsterveld, S.C. (Sophie) (v) 0 10 de Vries-Leggedoor, G. (Greetje) (v) 0 12 Bemelmans-Videc, M.L. (Marie-Louise) (v) 0 13 Janse de Jonge, E.J. (Eric) (m) 0 17 Terpstra, G.H. (Gerrit) (m) 0 18 Leunissen, K.M.L. (Karel) (m) 0 19 Vedder-Wubben, H.C.M. (Ria) (v) 0 20 Doek, H.A. (Huub) (m) 0 PvdA 1 Noten, H.C.P. (Han) (m) Meindertsma, M.C. (Margriet) (v) Eigeman, J.H. (Jean) (m) Haubrich-Gooskens, C.T.E.M. (Cathrijn) (v) de Vries, K.G. (Klaas) (m) Sylvester, J.J. (Joyce) (v) Tan, I.Y. (Ing Yoe) (v) van Driel, S.J. (Simon) (m) 0 5 Linthorst, M.Y. (Marijke) (v) 0 6 Putters, K. (Kim) (m) 0 7 Meurs, P.L. (Pauline) (v) 0 8 Rehwinkel, J.P. (Peter) (m) 0 9 Westerveld, M. (Mies) (v) 0 10 Leijnse, F. (Frans) (m) 0 VVD 1 Rosenthal, U. (Uri) (m) Huijbregts-Schiedon, W.H. (Helmi) (v) Dupuis, H.M. (Heleen) (v) Hermans, L.M.L.H.A. (Loek) (m) Schaap, S. (Sybe) (m) 0 5 Biermans, G.J.J. (Ger) (m) 0 6 de Graaf, G.J. (Fred) (m) 0 7 Kneppers-Heijnert, E.M. (Liesbeth) (v) 0

22 21 8 Broekers-Knol, A. (Ankie) (v) 0 9 van Kappen, F.E. (Frank) (m) 0 10 Hofstra, P.H. (Pieter) (m) 0 11 Swenker, P. (Paula) (v) 0 12 Duthler, A.W. (Anne-Wil) (v) 0 14 Asscher, E. (Edward) (m) 0 GROENLINKS 1 Thissen, C.P. (Tof) (m) Laurier, J.P. (Jan) (m) Böhler, B. (Britta) (v) Strik, M.H.A. (Tineke) (v) 373 SP 1 Kox, M.J.M. (Tiny) (m) Slagter-Roukema, T.M. (Tineke) (v) Meulenbelt, A.H. (Anja) (v) Yildirim, D. (Düzgün) (m) Elzinga, A. (Tuur) (m) Vliegenthart, A. (Arjan) (m) ten Horn, G.H.M.M. (Sineke) (v) Smaling, E.M.A. (Eric) (m) Quik-Schuijt, A.C. (Nanneke) (v) Reuten, G.A.T.M. (Geert) (m) Slager, C. (Kees) (m) 0 11 Peters, P.W.J. (Paul) (m) 0 D66 1 Schouw, A.G. (Gerard) (m) Engels, J.W.M. (Hans) (m) ChristenUnie 1 Schuurman, E. (Egbert) (m) de Boer, R. (Remmelt) (m) Lagerwerf-Vergunst, E.F. (Flora) (v) Kuiper, R. (Roel) (m) 238 SGP 1 Holdijk, G van den Berg, G. 373 OSF 1 ten Hoeve, H. (Hendrik) (m) PvdD 1 Koffeman, N.K. (Niko) (m) 3.113

23 22

24 23 4 Bijlage tabellen Toelichting In deze bijlage zijn de overige statistische gegevens opgenomen. In de tabellen is per provincie en per groepering aangegeven hoeveel stemmen zijn behaald, de stemwaarde, het berekend aantal stemmen en welk percentage dit uitmaakt van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Daarnaast zijn in de tabellen het aantal opgeroepen kiesgerechtigden, het aantal blanco stemmen en de opkomst weergegeven. Bovengenoemde gegevens zijn eveneens terug te vinden via de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl). De kaarten op de subsite www. verkiezingsuitslagen.nl zijn zo opgezet dat doorgeklikt kan worden naar een meer gedetailleerd niveau. Op die manier is het mogelijk om de uitslaggegevens in een kaart inzichtelijk te krijgen. Bovendien kunnen de uitslagen van verschillende verkiezingen met elkaar worden vergeleken. Totaaluitslag Groningen Berekend Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,93 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,91 VVD ,63 GROENLINKS ,98 SP (Socialistische Partij) ,28 Democraten 66 (D66) ,33 ChristenUnie ,30 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,00 Onafhankelijke Senaatsfractie ,33 Partij voor de Dieren ,33 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

25 24 Totaaluitslag Fryslân Berekend Christen Democratisch Appèl (CDA) ,91 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,91 VVD ,63 GROENLINKS ,65 SP (Socialistische Partij) ,30 Democraten 66 (D66) ,00 ChristenUnie ,98 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,00 Onafhankelijke Senaatsfractie ,63 Partij voor de Dieren ,00 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00 Totaaluitslag Drenthe Berekend Stemwaarde Percentage Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,39 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,71 VVD ,51 GROENLINKS ,88 SP (Socialistische Partij) ,20 Democraten 66 (D66) ,00 ChristenUnie ,32 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,00 Onafhankelijke Senaatsfractie ,00 Partij voor de Dieren ,00 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

26 25 Totaaluitslag Overijssel Berekend Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,17 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,15 VVD ,77 GROENLINKS ,26 SP (Socialistische Partij) ,77 Democraten 66 (D66) ,00 ChristenUnie ,64 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,26 Onafhankelijke Senaatsfractie ,00 Partij voor de Dieren ,00 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00 Totaaluitslag Flevoland Berekend Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,51 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,95 VVD ,08 GROENLINKS ,13 SP (Socialistische Partij) ,38 Democraten 66 (D66) ,00 ChristenUnie ,82 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,56 Onafhankelijke Senaatsfractie ,00 Partij voor de Dieren ,56 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

27 26 Totaaluitslag Gelderland Berekend Christen Democratisch Appèl (CDA) ,30 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,87 VVD ,98 GROENLINKS ,66 SP (Socialistische Partij) ,21 Democraten 66 (D66) ,89 ChristenUnie ,55 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,66 Onafhankelijke Senaatsfractie ,00 Partij voor de Dieren ,89 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00 Totaaluitslag Utrecht Berekend Stemwaarde Percentage Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,40 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,02 VVD ,28 GROENLINKS ,51 SP (Socialistische Partij) ,64 Democraten 66 (D66) ,26 ChristenUnie ,51 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,13 Onafhankelijke Senaatsfractie ,00 Partij voor de Dieren ,26 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

28 27 Totaaluitslag Noord-Holland Berekend Christen Democratisch Appèl (CDA) ,52 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,37 VVD ,07 GROENLINKS ,41 SP (Socialistische Partij) ,67 Democraten 66 (D66) ,70 ChristenUnie ,70 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,00 Onafhankelijke Senaatsfractie ,85 Partij voor de Dieren ,70 Geldige stemmen Blanco ,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00 Totaaluitslag Zuid-Holland Berekend Stemwaarde Percentage Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,64 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,18 VVD ,82 GROENLINKS ,45 SP (Socialistische Partij) ,55 Democraten 66 (D66) ,82 ChristenUnie ,27 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,64 Onafhankelijke Senaatsfractie ,82 Partij voor de Dieren ,82 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

29 28 Totaaluitslag Zeeland Berekend Christen Democratisch Appèl (CDA) ,64 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,38 VVD ,38 GROENLINKS ,13 SP (Socialistische Partij) ,82 Democraten 66 (D66) ,00 ChristenUnie ,69 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,82 Onafhankelijke Senaatsfractie ,13 Partij voor de Dieren ,00 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00 Totaaluitslag Noord-Brabant Berekend Stemwaarde Percentage Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,73 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,55 VVD ,00 GROENLINKS ,64 SP (Socialistische Partij) ,82 Democraten 66 (D66) ,82 ChristenUnie ,82 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,00 Onafhankelijke Senaatsfractie ,82 Partij voor de Dieren ,82 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

30 29 Totaaluitslag Limburg Berekend Stemwaarde Percentage Christen Democratisch Appèl (CDA) ,30 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) ,02 VVD ,89 GROENLINKS ,26 SP (Socialistische Partij) ,15 Democraten 66 (D66) ,13 ChristenUnie ,00 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) ,00 Onafhankelijke Senaatsfractie ,13 Partij voor de Dieren ,13 Geldige stemmen Blanco 0 0 0,00 kiesgerechtigden Opkomst ,00

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni Deel 2. Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 Deel 2. Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Augustus 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Puzzel: De stem van de Statenleden

Puzzel: De stem van de Statenleden Puzzel: De stem van de Statenleden Korte omschrijving werkvorm De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn geweest, de uitslag is bekend en de volgende verkiezingen staan alweer voor de deur: die van

Nadere informatie

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim

Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim Herindelingsverkiezing gemeente Leeuwarden-Boarnsterhim 13 november 2013 Toelating politieke partijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Registreren nieuwe en lokale politieke partijen 1.1 Overzicht van de

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 200 IIA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Herindelingsverkiezingen

Herindelingsverkiezingen Herindelingsverkiezingen 19 november 2014 Informatie voor politieke partijen Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Registreren aanduiding partijen...3 1.1 Registreren nieuwe

Nadere informatie

Datum Actie door Bijzonderheden

Datum Actie door Bijzonderheden Wettelijke data en acties i.v.m. verkiezingen Provinciale Staten op 18 maart 2015 Actie Kieskringen, hoofds en centraal PS kunnen de Kieskring (heel Limburg) in meerdere kieskringen verdelen. Voor elke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 191 Wijziging van de Kieswet houdende verhoging van de voorkeurdrempel, beperking van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties

Nadere informatie

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel

Verkiezingen en kiesrecht. Kiesstelsel Verkiezingen en kiesrecht Kiesstelsel Nederlands kiesstelsel Kenmerkend voor het (huidige) Nederlandse kiesstelsel - in internationaal perspectief - is de toegankelijkheid ervan. Burgers en politieke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 013 Toekomst financiële sector B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 april 2010 De leden van de commissies voor Justitie en

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad Model P22-2 1 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad 1. Verkiezing Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Terschelling. Datum verkiezing woensdag 19 maart 2014 2. Zitting

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Gemeenteraadsverkiezingen 2014: informatie voor politieke partijen Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2014, moet u de volgende 10 stappen doorlopen: 1. Registratie

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2016. Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2016. Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen, op basis van gegevens van Bureau Verkiezingen. Meer statistische informatie kunt u aanvragen

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie tekst 5 5 Het tweede kabinet-balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003. Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag

Nadere informatie

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

Artikel 9.34 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek INHOUD Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD UNIVERSITEIT UTRECHT Algemeen Centraal stembureau Kiesrecht Kandidaatstelling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009 A VERSLAG VAN

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gebiedscommissie Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gebiedscommissie.

Nadere informatie

Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni Deel 2 Statistische gegevens

Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni Deel 2 Statistische gegevens Uitslag van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement van 4 juni 2009 Deel 2 Statistische gegevens 1 Colofon Publicatie Kiesraad Postbus 20011 2500 EA Den Haag Juli 2010 Contact Secretariaat

Nadere informatie

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010.

Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. KIESREGLEMENT FACULTEITSRAAD 1 Faculteit sociale wetenschappen Bijlage bij het Faculteitsreglement, laatstelijk vastgesteld op 21 september 2010 en in werking getreden op 21 september 2010. INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport

Vrouwen in. de Provinciale Staten. Onderzoeksrapport Vrouwen in de Provinciale Staten Onderzoeksrapport April 2015 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2015 in de Provinciale Staten gekozen? Op 18 maart waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016

Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties. Provinciale Verkiezingen 18 maart Datum 15 juni 2016 Onderzoek: Onderzoeker: Democratie en Restzetelverdeling bij d Hondt en Hare geen lijstcombinaties Drs. C. Kruijmer (Kees) Onderzoeksmateriaal: Het resultaat van de Provinciale Verkiezingen 18 maart 2015

Nadere informatie

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling

Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014. Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Verkiezing leden van de gemeenteraad van Zaanstad op 19 maart 2014 Informatiebrochure registratie en kandidaatstelling Uitgave sector Klant Contact Centrum, afdeling Klantcontact Burgerzaken, augustus

Nadere informatie

Toedeling van mogelijke extra zetel in het Europees Parlement gedurende de zittingsperiode

Toedeling van mogelijke extra zetel in het Europees Parlement gedurende de zittingsperiode Aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage 1. Algemeen Onderwerp Toedeling van mogelijke extra zetel in het Europees Parlement gedurende de

Nadere informatie

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten

Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten Modell1 Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten. 1. Verkiezing Het gaat om de verkiezing

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg (07.01.2015) 1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. 2. Hoe lang

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

KIESRAAD. . u. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mevrouw A. van Miltenburg. Postbus 20018

KIESRAAD. . u. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mevrouw A. van Miltenburg. Postbus 20018 . u KIESRAAD El De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mevrouw A. van Miltenburg Postbus 20018 16 november 2015 2500 EA Den Haag 2015-0000635208 SECRETARIAAT KIESRAAD Inlichtingen mw. mr.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen KIESREGLEMENT UNIVERSITEITSRAAD PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT (bijlage bij het reglement van de Universiteitsraad Protestantse Theologische Universiteit) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement

Nadere informatie

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad

Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad Model P 22-2 Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad Met dit formulier wordt verslag gedaan van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van de verkiezing voor de gemeenteraad.

Nadere informatie

Heerhugowaard stad van kansen. Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal 9 juni 2010

Heerhugowaard stad van kansen. Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal 9 juni 2010 Heerhugowaard stad van kansen Verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal 9 juni 2010 VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER Der Staten Generaal 9 juni 2010 HEERHUGOWAARD Bewerking gegevens en samenstelling:

Nadere informatie

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant

6fVf - 7 MEI 2015 DIV STAN. Ir. ; nomen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Provincie Noord-Brabant Ir. ; nomen - 7 MEI 2015 Provincie Noord-Brabant Ministerie van Binnenlandse Zaken en > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provincie Noord-Brabant (NB) Commissaris van de Koning prof dr W B H J

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens raadsleden

Persoonlijke gegevens raadsleden Persoonlijke gegevens raadsleden Dit document bevat de volgende gegevens van raadsleden: Aantal raadsleden naar gemeentegrootte 1998-2014 Aantal raadsleden naar politieke partij 1998-2014 Aandeel vrouwelijke

Nadere informatie

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt.

Je kunt op internet ook kijken op: www.kieskompas.nl www.stemwijzer.nl www.ookjij.nl www.wiekiesjij.nl. We hopen dat het boek je verder helpt. In dit boek staat informatie over de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn op 2 maart 2011. Het boek gaat over de verkiezingen in de provincie Zuid-Holland. Het Educatief Centrum voor Cliënten van de

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Hashcode: 2A FC 32 13 AE 07 C2 DC 53 EF 8B 5A 94 F5 E0 34 DD 2B 79 B2 pagina 1 / 65

Hashcode: 2A FC 32 13 AE 07 C2 DC 53 EF 8B 5A 94 F5 E0 34 DD 2B 79 B2 pagina 1 / 65 Model U 16. Proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal tot het vaststellen en het bekendmaken van de uitslag van de

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT

RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT RICHTLIJN FACULTAIR KIESREGLEMENT Vastgesteld op 30 augustus 2006 Gewijzigd door het college van bestuur op 22 november 2011, na verkregen instemming van de universiteitsraad op 7 november 2011. Gewijzigd

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing Tweede Kamer Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2012 met historische vergelijking 2010 5 Aantal stemmen per partij percentage 2012 met historische vergelijking

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Proces-verbaal over geldigheid kandidatenlijsten en lijstencombinaties

Proces-verbaal over geldigheid kandidatenlijsten en lijstencombinaties Model I 4 Proces-verbaal over geldigheid kandidatenlijsten en lijstencombinaties Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over: de geldigheid van de kandidatenlijsten

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2009 200 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2009 D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? Woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. ARCHIEF *2014.21038* Corsa-nr. 2014.21038 Datum versie 13 oktober 2014 Onderwerp vragen en antwoorden verkiezingen 2015 Project Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen Versie Limburg 1. Wanneer

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD

MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD MEDEZEGGENSCHAP OR-REGLEMENT EN VERKIEZINGEN ORGANISEREN INCLUSIEF CHECKLIST MET TIJDPAD 1. HET REGLEMENT VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Stap 1: Voorlopig reglement Wanneer voor het eerst een ondernemingsraad

Nadere informatie

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9

Artikel 21: Ondertekening kandidaatstelling --------------------------------- 9 KIESREGLEMENT FACULTEITS- EN DIENSTRADEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1: Definities ---------------------------------------------------------- 3 Artikel 2: Het Centraal Stembureau

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen

Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 1 juli 2014 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: een introductie Het waterschapsbestuur De waterschapsverkiezingen Introductie Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=1gzlsvox

Nadere informatie

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten.

1. Wanneer zijn de verkiezingen? De verkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2015, gelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Vragen en antwoorden over de Waterschapsverkiezingen In deze Questions & Answers zetten we de belangrijkste vragen over de waterschapsverkiezingen in 2015 op een rij. Het is een dynamisch document dus

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen

Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Rapportage Verkiezingen 2014 Gemeenteraad Achtkarspelen Datum 22 maart 2014 Versie Bestuurlijk opdrachtgever: Definitief Portefeuillehouder: G. Gerbrandy Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Concerncontrol;

Nadere informatie

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017

Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Stappenplan en tijdschema OR-verkiezingen 2017 Overleg van Plan van Aanpak 1 WEEK 47 (15 weken voor verkiezingen) 2 Overleg en bekendmaking verkiezingsdatum Opstellen lijsten actief en passief kiesgerechtigden

Nadere informatie

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen

3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3 Modelreglementsbepalingen inzake kiesgroepen 3.1 Algemene toelichting Dit hoofdstuk van het Voorbeeldreglement ondernemingsraden is van belang indien in het reglement voor de OR het zogenoemde kiesgroepensysteem

Nadere informatie

De PVV in het land en in de peiling

De PVV in het land en in de peiling De PVV in het land en in de peiling Zowel in als in is de PVV in de laatste peilingen van Peil.nl lager uitgekomen dan bij de verkiezingen zelf. Een analyse naar de reden hiervan geeft een beter beeld

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan

VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan VERKIEZINGSREGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2014 verkiezing van vertegenwoordigers van deelnemers en pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Overwegende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2009 200 32 225 Wijziging van de Wegenverkeerswet 994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde

Nadere informatie

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014]

Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] Bijlage 7: Landelijk draaiboek met een planning van diverse deelactiviteiten [Versie 30-06-2014] 2014 Handeling Actor Opmerking Grondslagartikel 1 1 Uiterlijk 1 oktober, of eerder maar na inwerkingtreding

Nadere informatie

Vaststelling aantal stemmen in gemeente

Vaststelling aantal stemmen in gemeente Model N 11 Vaststelling aantal stemmen in gemeente Met dit formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor zijn gemeente. 1. Verkiezing Het gaat om de kandidaten voor de verkiezing van: het algemeen

Nadere informatie

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017

Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aan: Bondsraad Van: Bondsbestuur Datum: 19-10-2017 Betreft: Voorbereiding verkiezingen 2017 Aanleiding Begin 2017 zullen er verkiezingen met als doel invulling te geven aan 14 zetels in de bondsraad. Aftredend

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen Herziene versie 2017 Tweede Kamerverkiezingen groepen 6-8 inhoud 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 8 5. Kiezen 9 6. De uitslag 10 7. De meerderheid 11 8. Ministers

Nadere informatie

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014

De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 De Stemming van 25 mei 2014 en EP2014 Op dit moment is de officiele Nederlandse uitslag van de verkiezing voor het Europees Parlement nog niet bekend. Ipsos is gekomen met een exitpoll, GeenStijl met de

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Advies gemeentelijke herindelingen

Advies gemeentelijke herindelingen Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Inleiding Onderwerp Advies gemeentelijke herindelingen In uw brief van 3 december 2009 hebt u de Kiesraad en

Nadere informatie

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014)

STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) STAPPENPLAN NAAR DE NIEUWE OR (26 MAART 2014) Ready for take off? Want we gaan beginnen. Bij de landelijke ORverkiezingen voor gemeenten, woensdag 26 maart 2014, mogen medewerkers van gemeenten straks

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE UNIVERSITEITSRAAD, DE FACULTEITSRADEN EN DE DIENSTRADEN VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 377 Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 247 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009-2010 29383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 31 mei 2010 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten.

Or-verkiezingen vallen in twee fasen uiteen: de kandidaatstellingsprocedure en het in stemming brengen van de kandidaten. MEDEZEGGENSCHAP WOR-PROOF VERKIEZINGEN ORGANISEREN Ondernemingsraadverkiezingen moeten voldoen aan de artikelen 9 tot en met 11 van de Wet op de Ondernemingsraden. Om dat te realiseren heeft de or een

Nadere informatie

Herziene versie 2012 MET WERKBLAD EN PUZZEL. groepen 6-8

Herziene versie 2012 MET WERKBLAD EN PUZZEL. groepen 6-8 Herziene versie 2012 M WRKBLAD N PUZZL groepen 6-8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De weede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Gemeente Gouda Verkiezing van provinciale staten van Zuid-Holland Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4

Gemeente Gouda Verkiezing van provinciale staten van Zuid-Holland Inhoudsopgave. Deelnemende partijen 3. Stembureaus 4 Inhoudsopgave Blz. Verkiezing van provinciale staten van Zuid-Holland Deelnemende partijen 3 Stembureaus 4 Aantal stemmen per partij absoluut 2015 met historische vergelijking 2011 5 Aantal stemmen per

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Versie Versie KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE UNIVERSITEITSRAAD VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Versie 2011 Versie 2011 1 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Het kiesrecht 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012

Onderzoek. Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Onderzoek Diversiteit in de Tweede Kamer 2012 Nederland heeft een stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Op 12 september 2012 waren er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Nadere informatie

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Bijlage B KIESREGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE FACULTEITSRAAD VAN DE FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA Versie april 2004 11 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016

WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 WELKOM INFORMATIEBIJEENKOMST HERINDELINGSVERKIEZINGEN MEIERIJSTAD 26 JANUARI 2016 EVEN VOORSTELLEN Rob van der Velde Hoofd van de Backoffice Burgerzaken van de Dienst Publiekszaken, gemeente Den Haag Lid

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA Den Haag Onderwerp Advies inzake de wijziging van het Kiesbesluit in verband met de invoering van het stemmen met

Nadere informatie

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet

gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 (gemeenten gelegen in één waterschap) informeren en instrueren Kieswet Aan het college van Burgemeester en Wethouders Cc Hoofden burgerzaken Cc Kiesraad, VNG, NVVB, UvW Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt 147 Den

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010

Vragen en Antwoorden. Eilandsraadsverkiezingen. Bonaire Saba Sint-Eustatius. Woensdag 2 maart 2010 Vragen en Antwoorden Eilandsraadsverkiezingen Bonaire Saba Sint-Eustatius Woensdag 2 maart 2010 Hoe stem ik? Op 10 januari 2011 heeft Gemeenschappelijk Hof van Justitie een uitspraak gedaan in de zaak

Nadere informatie

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Resultaten 2e peiling Provinciale Statenverkiezingen 2011 14 februari 2011 Soort onderzoek : Opiniepeiling Uitgevoerd door : Right

Nadere informatie

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad

Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Rapportage Verkiezingen 2010 Gemeenteraad Datum 8 maart 2010 Versie Concept 01 Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Opdrachtnemer: Onderzoeksteam: Portefeuillehouder: Tjeerd van der Zwan

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 5 Steller / afdeling Rob Drummen / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 2 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Wat is een politieke partij?

Wat is een politieke partij? Wat is een politieke partij? 2 Nederland is een democratie. Dat betekent onder meer dat er regelmatig verkiezingen worden gehouden voor organen die de bevolking vertegenwoordigen. De mensen die in deze

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie